Goudsche Courant, dinsdag 3 augustus 1915

54iB Jaargang PHaiPS HALEWATT LAMPEN J hli 111 lil avoiul vad 12 Juli lu n K i oiimftisth naar dt jarew on dt op j iiiar fl h naai tk OiigftwiKoUl had ou lalkmhavn oeaibed oelmg met tittzo pauzen ITij wiIiK eidt Hu 9 n door in den war bitngi n I ndot luktt loon bv Mackensen noonisvaaits begon op te rukken bosehre fdoNonoj A maja U z lHv gmg als e n bloote tlfeiioneilralio Toen t ohihIi biet heettt dezt bevvognig op eins d lioofdbenAoging on nadmn w rd aljt non laeht op liaar gtcOncont eerd Vh aanval Vftn Maditnaon had de moeilijke ojjdrnchl 1 holm 1 ublinlinit te bersiken dt n Uiugloeht van dt oowtrale logi th naai OoHt on Zuid van hot Groote Moeras l btliitlen tn eeist dt Woiclisil en daninn do Hoog t omvatten De llu i tn 7on den vitl t bgtrw tog n Mtbckenaen al hetgo n dwn l tKlo ling was Hij hitld i t va t tprwijl andeit plaüuon m IilI Noorden konden uitgevoerd worden loon volgdi htt otfinHitl vanWojjBCh itii aan dK Bzuta luU btt dot daar il Itii U iseiJi vast te houden waarna d imiju aan de j Di hnjver gelooft dnt Maekeu t n f l ger vtol n vul icUitnoi ih dan df j IïuSh n V oioiidi ruteld bt bl en lil hoe vtr gnal dt M liiijvor voorl I k giooivoifll wihI b tgtnoitit n fkHJl T l ktnïiavn f arÜMtHti poging tit RtiMftipöhi aandatht lu vwrkoerb rlcliiimgin all bi i Itii n d lïussifolu itvioiv t vul t ii kon vooi do oiiHiM ftn 1 n gioit ii dl0 uil nul v ttiii wij nul Uij kan m Ut th vl nul beit OTiomeft zijn m i knu lui tn l0 Wtand Virkttitn wij Ii0 n liH van liail wnai dom lit aan all fiondtn htit hoofd viniimg I busl n maar jb aanval iiooid lijk van b Njtuun 1 lul l Kb al I o 1m lol k sv nla uit Hl liijïinapfirh Vfln j ovp4 nndïsing van du noordelijk off n Uf i i dt wehiij v 1 met gpool bezorgiWieid non II i jiiiott dndtilijk vtorthHi lot Htaan gtlrftéhi aiiidtrH Hoihn do t ruKifpcblluue afgi siKii II Th Miidl 1 b H giiig de g ooni i uien w l 11 11 II iU gdiemt oHMU Nn inbond van lit nitikil rteds ftrhl rhnalA vmtt U holm I ubtm Ili lè IUoIh loor gcbroJo n tn f l8Mi eV v oorhft Il n h Kovno I De Oorlog Aan het Werteiyfc Front Hifl 1 r a II e c h emiiiiiuniqué van 2 Viig iin lfH ffn l elrpkkelijk hovig aa tilleriedmr hfl l plaats tn de Argonn on 1 1 lal aii dl AHne een lieviger ii or ï lelijk HH ttcuHH m d ötieck au i dt bocid iij I uxinilmi g tusdOhen Cou io Loino fn in Vrgoune hd oostelijk hol van 1 ♦ treek lOntaine Charme ph e a oiud van 1 Au en de nacht van 1 op 2 Aug wwnien gekeiunerkt door verachilltnide mfftn teriegeveohten bij Ar lois NaAat veisohmd eiie aanvalkn m I Üuitficiteih mot hflndigranatai wannnf g wezeni luaakton dt Frflnschwi zich mBfHtef an w n Stuk loopgraaf van den hollt n M g Alilain Angrt s noorddi an den rijkswi Bcthime Alrocht I m Noneht word met mijnon on haml feianalMi vorder gtvoohten 70qA o dat er ij i n lil dfon fttaml dor partijen kwani iir liaiupagTiD op hot fiont PortheelUftiiat Jour iiHjnengo pohten waarin He l lansehtn le overhand hadden In dï Aigonno in de streek van Marie IhoTose u St Hubert Iraohtlen de DuitMohoiit na een lovend lg gevecht met lion un in HHjnen verschiHonde aan valle te itooii diP afgoölagon wohJen lp Ai Mftnwhooglen ttia chei I paigce fii k looi graaJ van C alomiL vic kn dt lUiilisolurK drnwaal Ól 1 ranmche sttllin 11 in het homh Hant aan Ue 1 ran solio ftriillTK on inJanlenc braohttn de unnvHl l rt Ertaan lii wiipn Maae on Moo7 t en in dt itretk van Hane verraato ren OiiHscl lalaljon e n troept nvtrzameilng in Iipt lnirp iee stii Tioi Het baial on vvortl ann vta ztoi wtrk aom bnHvdui van d iMiitPujfii tr Pont h Mmiftson oiid iv oi l n De dorpen Maidïèrcs on Dniirtohf v llegoniére wieipen 20 liom mm tip M plaiteftii van Mal70ville bij NaacR ïondior oonigJ schadf ot vorlioa aan Ie rlohitn Het DnitachQ commuuique van 2 AogpBtus zegt In het westen van Argonne steUien wij ons door een onverhoedachen ba jOüeta nval in het bezit van verscheiden vijandelyke loopgraven Wq namen daarbij 4 officieren en 142 man gevangen en maakten een machinegeweer buit Des avonds deden de Franachen in de Vogezen nogmaals een aanval op delinieSchatzmanneleBarrenkopf Den geheelen nacht word daar met verbittering gestreden Üe aanvallers werden teruggedreven FEVILLETOJ int ftiiig dögon wnt i vi gig tn iH i f iiu ldd MnmrdM moeder dat tivta niet kou koimn oiiKlat ham va dtr ernftlig ziok wa gtwonl n Uiulti d nootlizafeciijklidd din bfeo 1 11 II Viirodc na tt lal n f rd V n e i alrf t dunn Want seih rt zij Ikuai hunno IWdt bekewl ha ku hield owlin helt nwi voor barer wimrtliig naai Ie I ekondp plekjea m bet boHih te gaan Ij ontiiioetti nu ham geliefde alktn ten biiiz zijn moodkr Moai dn tt 4ieVft l Uk van haai oogen haar warme haiid tiruk bi het koiiien on gflftn swuhnltte ard kiiddiik genoeg diat d lU fdto lu hiiAr lul waf iiiffeohlusoht U h 4 t mkh moeder i i i 1 diiftid na tn jmjoh f ordft al nii geon lijd hibhdi rtin onfl I komi ii op oeket Ik on Itaar iWrttr In ihnt niooilithi liagen mei raad m daaul witlm bi tii iv ilo ipkto van haar vader i zeker niet ijo I niigi zorg du Iwvar drukt ook dedrei ind totwinnd op Nnienbrak diuktliniw 1 i laor on wnk laUng uilgel rok n Wal lieeff trda iiitit üt werksta kmig M to wlarin FTol is do jyifc diefItanilriin dt onoenlghod n it 1 n w g tt mimen NaJuHrlifk mflulr een dool de boJ nnubton Mn t aan d 7i c de art ei em in h l amine do beMaat uit on lUl f 1 die n baron ediroigen waar zl sUhl kunnen Wordt vervolgd Advertentiën Door een noodlottig toeval overleed beden onze innig geliefde Zoon en Broeder Willem Frederlk in den onderdom van bijna 17 jaar J J P DEN BOER H J DEN BOER Stakkznbrijo H J DEN BOER J J P DEN BOER Jb A F D EN BOER Gouda 1 Angnstus 1915 Crabethstraat 26 De teraardebestellmg zal plaats hebben Woensdag i Angnstus as vm U uur op de Alge meene Begraafplaats 24 V De familie VAN DER WANT geeft kennis van bet overladen van hun geliefden broeder en oom Gerrit Frederik in den ouderdom van 63 jaar Gouda 31 Jnli 1915 Turfmarkt 56 13 Heden overleed mjn geachte compagnon en vnend de heer Gerril Fndirik vai der Wail G A A BARRAS Fa VAM DEK Want Sl Barras Gouda 31 Juh 1916 12 Weggeloopen of medecenomen een kleine jonge Herdepshondy bruine rag gele pooten Tegen ilmke belooning terug te bezorgen by C GRIFFIOEN Jb Bodegraven Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant feeds mecer Dcieadverlroiiea kosten slecbU kij vooruitbelaliBg 1 6 regels f O 86 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uit luitend aan hetBnreau BW w m Nnvirihinttbltp IIEIlli ilhi UIT HET MaGAZITM VAN M RAVENSWAAYZONEl aOBINCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde p jes van mjt twee en een hatf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedecpneerd Zich tot de nitvoei ng van geëerde orders aanbevelend J C BTJL voorheen J BREEBAART U BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te WieringerwaanI die zich gaarne belast met hetinstalHeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste tncoes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Vraagt WOÜTERLOOD s bhk f2 66 3 10 n 2 20 n 2 30 3 60 3 60 V bhk f 050 0 55 0 45 n 045 0 55 bhk 1 Kallsgehakt Katfsgehakt getmffeerd Galantine de Veau Galantine de Volaille Téte de Veau en Tortue TCte de Veau Hollandais WOUTERLOOD === Leiden ===== Het prettigfe gfeillustreerde werkje DE HENGELAAR door BRAKDARI8 DE BESTE TIJD DE BESTE KLEbBiNG GEHEIMMIDDELEN DÉ DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in Uorks llagazijii het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en IS afzonderli k verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske en de beide kleuren reproduoties Jacob Marl De Molen en Boëboom Kerkinterieur 52 Dordrecht C MORKS Cz De Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot blllliken prQs AUC SOÓRtEN ÜRÜKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking KÖkÓ HAAR nun Ttnrf KOKO DOET HET HAAI OKOEIEN OAAT HCT UITVALLEN TEOEN VEtSTEIKT DE WOBTEtS HELDH ALS KMSTAL EVAT GEEN KLWJESTOr OLIE OF VET L VE r ISSCHEND VOOR DE HOOrDHUID KoiiirinT vAHSAAo VAH UW umnT or coimim ft J0 wr IW DEPATmUDERS ANTON COOPS Wijdstraat 29 A v ZESSEN A 6R0ENEVELD hm A OOSTERLING 68 PIOISi Fl OTi ft I to ft tJn p lUirf Gouda Schoonhoven Krimpen i d IJssel Zegwaard Iflhna MoMplen 2 ir niiin n mm m I4i Onbetwistbaar het beste ea goedkoopste motonijwiel Wearwell Rijwielen liji uil ijiriül n iii Ji priji ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Pr soouranten grati IMPORTEURS GEBB SIEBO Amaterdam Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrywillige verbintenis bg Hr Ms Zeemacht als minimum Ieefti d 17 jaar maximumIeefti d25jaar Lichtmatpoos met kort dienstverband Matpoos torpedomakep Matpoos koic a Stokep 2 klasse i Leerling Stokep iminimnm leeftgd 20j ar maximnm leeft 29 jaar minimum leeftijd 19jaaimaximumleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken mammumleef tijd 29 aar minimnmleeftijd 16jaar mazimumleeft 17 jaar Nadere inhchtingon worden op aanvraag het zenden van een briefkaart 18 voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derManne te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlek Bronwater Praeg leêeltfea gratt cerkrOgbaar Qen Agent voor Holland CATALONIf te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken W M BSLONJE Jr Agent Amatei Bronwenj Eeizerstraat Tel 83 No 148 Oonda IV UIijke MM tanen k m lornierYeef OPGERICHT irM Voedert uw Fee met de tuivere murwe LIJNZAADROEKEN merk ISTER en W L Uitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde threDiplomn Partja 1900 Segen Gouden Medailles fentÉaterijeBMeeÉri Een SOLIEO ADRES voor meubelen is by N HESSING Pepepstivat 24 Reparatie aan alle menbelen spoedig netjes en billijk 13 VOM Exportzendingen Certiflcaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland DRACHEN QUELLE zijn verkrygbaar FLESSCHEN WORDEN OP REKENING 1 GESTElD DOCH BU TERUGGAAF VE8G0EC A LITER X 15 CT ad 40 cente pei stuk ClnelmM nflal NATUUR BRONWATER ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Eleotr Dr A Brinkman Zn Good Markt 31 Gouda i2smr TliDsdag 3 Augnstüs 191 6mmm mtm iTi© CL s earji cL vextea3 a e blsLd voor G o vjud su ® jn Oaso stx©3s©an Versc liijnf dagelijks j Mi m behalve Zon em Feeet dagen PRIJS DEK Al PBIJb VAN HEi ABONNtMt JT Per kwartaal i Idem fi inco per posl j llfl G lflUis lreerd Zondagsblad I Idem tranco jiei post i Alionnenienteii woidpn dage ijkfe aangenomen aan ons Bui eau Markt 31 by on i Agenten de Boekhandel en de Postkantoren f O 55 O 10 f 1 25 t 50 1 50 t 90 L D V E It T E N tTÈT Van 1 5 gewone regels met bewosiiiiiumei Elke regel raeei 1 I lin dl IP aclitereenvolgertde plaatsingen ivoiden i ze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing v ii 1 5 legels fO 35 by vooruillieUiling elke regel meer 6 ets Reclimes f O 2 pei legol Groote letters en randen naar plnalB iinitt ii m jil I A Telefoon latere 82 Telefoon latere 82 Uitgev ers A BBINKMAW EK ZOON Ten oosten van Poniewitz ontwikkelden zich gevechten die een voor ons gunstig verloop neme Ten noordoosten van Sawalki werd de hoogte 18C ten zuidoosten van Kaletmk stormenderhand veroverd Noordwestelijk van Lomza bereikten onze troepeUf nadat op verscheiden punten de taaie tegenstand der Eussen gebroken was de Narew Een officier en 1003 man werden door ons gevangen genomen Op het overige front tot deaWeJchsel maakten wi vorderingen waarbij 5bO gevangenen onder wie een omcier werden gemaakt Voor Warschau is de toestand onveranderd Noordwaarts aansluitend aan de hoogten bij Podzance die den 31en Juli veroverd werden drongen gisteren de troepen van Woyrsch ouder hevige gevechten door het boschterrein naar het oosten De wijkende vijand verloor IBO gevangenen en 8 machinegeweren Voor Iwangorod leverden de Oostenrijksch Hongaarsche troepen zegerijke gevechten De halve cirkel om de vesting wordt nauwer dichtgetrokken Bi het leger van Mockensen houdt de viiand nog stand tusslohen den Weichael en de streek zuidwestelijk van Lenczna De Dmtsohe troepen behaalden een nieuw succes ten oosten van Kurow Zt maakten daar 600 krijgsgevangenen Tusschen I jczna en Zalin noordoostelyk van Cholm wordt het vervolgingsgeswcht voort I Ook bij den Lingskopf zijn weder gevechten aan den gang Op verschiljlendo punten van het fronH lieten wij jmet succeB mijnen in de lucht vliegen jTen Zuiden van Ban de Sapt schoot jonze artillerie een Franschen kabeliballon naar beneden Een vliegenier noodzaakte bg Ixingemer ten oosten van Gerardmer een vijandelijk vliegttmg tot landen I 4an hekOosteiyk Front I Het EnsBill e con munique van J2 Aug luidt f Aan de nvier de Au beneden Baousk voerden wij Vrijdag en Zaterdag een P verbitterd gevecht met den vijand I Na vele vereeefsche aanvallen wist ide vijand ondanks zware verliezen voet te kriigen op den rechteroever der rivier bij de hoeve Jungferhof jOp de wegen van Voniewice wierpen jwij een vijandelijke colonne terug De j Dmtsohe voorhoede werd bij Boetiani en JTylagoa teruggeworpen Wij veroverLden daarbij mitrailleurs en maakten eenige honderden knigsgevangenep De Duitsche loopgraven welke wij jbezetten lagen vol lijken van DuitHschers i Aan 4e aref deed dft vijaüd in den nacht van den 31en een aanval joostehjk van de Pizza bij Siewatka öin bu de mond van de Skwa waar ide vijand voet kreeg op den Imker JNarefoevör doch door een krachtige Ibajonetaanval werd hij naai de uvier iteruggedreven Dien nacht deed de ivyand met aanzienlijke troepenmachIten teen aanval in den sector van iRazam op onze stellingen tusschen de Nare en de Orz benevens langs jde oevers van laatstgenoemde rivier jDaar werd een zeer verbitterd gevecht jgeleverd waarbij de viiand ruim ge bruik maakte van vergiftige gassen jDe Duitschers slaagden er in na veel jbajonetgevechten eenig terrein te winmen tnsschen Kamenka en Jadine jTen zuiden van de Orz slaagde de Ivijand er in onze loopgravenhnie te jnemen doch hij werd vervolgens met de bajonet op zijn oude steUing terug jgeworpen De strijd was zeer bloedig ten de vynnd leed zwaie verhezen sB onzen tegenaanval maakten wij ilCKX gevangenen en veroverden een rDuitsohe batterij I Uit Berlijn wordt officieel gemeld JMitan werd gisteren na een gevecht jdoor onze troepen genomen De stad IJis over het geheel ongedeerd gebleven h i irokken Üoor t r liilleiidi plaats n mo t loii aohltrgoblovin koeitu vvouUii iiiL i i noiimn aMt toovaillig nut vtrnit tigdi lt n Hnidd ol u en allcH vtat dra Mand lot nut kon zijn zoudor ondei stlidd alwniog vernietó Dl strategie vftn on lalkenhajn I Dl imtiiaue latsdcMejktr van k li iu a iHwifit e n oprechte huldt aan d ol hterekun t an Dvuleohiflnd h mouwen tat ho ooi de opsHolUng vaniKMgroott plan dïit dt Ku ïsen uil jallciö hun trigen laiid inKlrteJ Hij ikoemt lil het RchlUo luidfet 8luk e strategie in dezm oorlog nog Ie zien gogoveo I Aan de Boeg bereikten wi de streek l ten noorden van Dubienka De OosIj tenrijkschHongaarsche troepen rukken I voort ten zuidwesten van Wladimir rWolynsk over de Boeg K 1U 1 Oofttonrijkschr eomintuniquB Ij van 2 Aitg moldi Dt oorspionk ijkc I 1 ivhl iH givondtu van oon liügirhmel van lul n ommnamiant an hot 17e HuBSischo l Oij M uil don tijd van Hl Rnmïachc ii l l rlanft tnj rodi k Madjitrow In dm I tnU wordt o a hovolcn de bovolkiug lnj j 1 n t rufttochl diotr lluHöon lot meegaan te lilKwogdi o jwuipdon alios wat het c Tf Li van dm kg nsiami i lol voordto pvasi ditjion wog to moeren UViensmlddo lil ii oorrodiou lo oina iigpn ftlli laml Hhonwwirktuigon iiH t n iien Uo ver ihii7 nUo Imvolkini inopet voroiüiigid woi I i n in b paaldt plaalhon In hot logor Ijl I nangfNdnid lIo oor Rrhoid ge I Kcliiklo mannon ca vrouwen inoeöten wor Ij i 11 aan Int orU gi tol l Ut lamHor I lim Lnd Jodm mooslen oost ijk van do olKfl wotdin g l rachl zonder Imn daar j eoFdKs lotw an ti zoggen liij hot afmarcheiron der troepen on on tailktiiihajn zegt hij maaJi ta blijk Imar zijn plan gereed gebruik makiMude an de fouten in vroeger iJuii oho plan tun i ocli zijQ vecdiem to ligt met alken i m liet vcrijii kn an oude toutea i oüp Iiij m dl ociste dagom van iei uil Kia köu iiin leigcmva Ma a liet oprukken was ijn iinidklool di IJuilaohc zuidlegers lo ma n gunstig poeiitie ten opziolHc van PoRn te plaalÈon dtat oen omeingieUnge l m f gang van de Rus i ohe contrair en iioordeli legers ten slotte Z OU kunmui piaalfl hobbtn oïuter suooe belovi nde om Hand tg hedon De Dultfaclie pogingen om DoA 1 ruiait n terug Ie krijgen waren geit lukt jn an Uit Mftzurenland met zi n I praichtfl poorwegBtel eI wae de mogelijk I liLid voor eop uitval geg Von Htt Duit r wtlit oentrum m W cflt Polen ten Zuiden I vau den Weiohael wae wtmig meer ban I e ai dlcUt gordi en iw o ig v m alleen Kzieh flankMolhngcn noordtliik in iiido I lijk te Vt rze4 or ii soolM dO omniriigeiI lings bowogmg koft fitfii t viDdien zonder I fionlaanval iang4 ito ri ierUiM waai dOor I HmduLbuigH plannen mislukttn I ier verkrijging van goode tlankstHlin l rf II v m ik herovering an alioitó nooI lig tn ook iHt poBt vatten noordelijk I aii lie ki zijn hoofd ft IraclUto htan to tioo t n laai imj alleen vorzoolil hu naimi i ooè Ik gevoel luu wwr w 1 ga until kiiul ga Iiocd Mei zw lii gtwtJd di oug hij cidft weg zoodtU i we l aan yijn verlangen iiwe t voldoin l lop Iroefd wildt zij heengaan lotn hy haar nog oena tonig hiold Hii trok haar dacht hij 7icli kotA Hohuw in hol roriid aJsoE hu vretied o boluwloid 1 wowlon on fliuöterdt lofn 1 m dnng niixt g uw Iwlioven mijn kii t 8 Ta 1 dfuard Mon olli Hot paatuut ooi iiii i dochten iiH t dien man oin gaan llWoof nio dat go elkt ontinooling mol Uctu 7tilt vorniljdon IWoot ino dal 1 orda koik baar vador sIraJv aan I r kwam otn vrwae iit vernwwdtn hij haar op I limn4 gohemramnig er haal mot htt m stlUo ga lot n hnwolijk zijiLor oiulora 7 ja woigerm om Uii naasn aijns va ïors to noomtn A hP vigo schrik van haar vador toon 7H Uluard Monlolh s naaui noonwïo mi haar ormortl 4i juist 7ijn Aon haar aid r do maa zrjQ dio I duanl van ipi vadiorlijk orfdt herooMo Waairom gooft ge mij geon antwoonl sloof haar vadfr op Wmiom kijkt go mij zoo aan ik oisohg oorzaasnhoid an je ï Die man i eon beiirieger hu strekt de handten naarmgnha G en goed cdt j V atler a hoen ga lieon dt mo t HM n bpvel n naitomeii Iro inoogt l iuanl Mon Iklla nut weerzien hoort g gt moogi niiet als dw lic dt van jt vaiier je nog lu li VS aard i da hoon ik wil alloin zijn ppda feing o k heen maar onh hnj fdtjko waniliooi VfiPvultfe hanr hart loen ZIJ tie deur achter zich gesloten hiuï lioradenwlt dt baron Met iii i an ning van al zim kmehten stond hij op tn waiikeld naar hoi poortje dfit toegang verltendo tot den loron Jiij beproolde het poortje to openen d wloutei paett in r wilde in het fle dtrt jaren effro rto lontelgat niet om liaaun Sod t jaren had de baron uit gehtimon ang t geMi voet in den toren i ge ot i HiJ ileerf groote moeite maar he ge iikU heiu niet den sleutel om t © draaien De adtron van zijn voorhoofd zwollen op nlöof zo spritsen moesten PXotne hng tumieldo hii terug met de armen uit S pioid alsof oon viiandeliik schot hem doodelijk in de lif r t had getroffen en ntot een ontzettende kreet stortte hlj tor aarde I Niomanrf hoorden d en kreet De 9lra Vn van de oreèorgaendte zou gledfenovOT hem on flikkerden op don btanken sleu 1 1 di in hot poortje van den toren I Zl I NTIENDl HOOFDSTUK 1 Ge moet je dat zOo niet aaatrek Moeder en Zoon Lktn uii n jongen dat tiorda zieh in dk piti itslp dagtn mei he ft laten zien He jtlenkt dal haar vader ziek ligt en dat zo jlienn moet verplegen Ge weet hoeCierda Kan haar vadei lioud L Dozt woordtn iichtle m iouv Mon helli lot haar zo nul wien 7ii in hel tpti s l van tien ïuln zal in genoot van Ili ken d n naam niel nOPh 1 dhi ard mtoh zi moad r willen don naam nmma üe IjBroii ziifliUe llop Do spanmng zijner zemrtven vernrimkirdp in zijn op KBBondeiiheid hpmerkrte luj niet epn hoc vertrouwelijk de oAam l duard over haar lipp kwaui Sogniaaia was dus hpt lot li li piuallg geweest Zijn dochter wel kn IIcMb ra achting lilj niet kon nno n ïij wiKl nielR van het getuim ile f iugü op de wereld die voor heiii nog n de tn achting gevoeUk en die hij rel iiog liBl had Zijn dochter CTcrda mocht nooit epnig vermoeden krijgtm van de huid di hij op zioh ha geladm geweldige Rpanning der laatBtc Ogtniilikken werd nu door een terug ertanK gcvolgrt Hij kon zieh niet atann w hniwten en wtkie daarom met wanlie k nile sehrwlen en al lattende naar 7ijn oei gi rj ol j u noergefltorl ijn Oerdo niet toagosnold was om hem upen Zij bracht he naar de sola arop l ij kermend nemonk enda aoi gdt uitatekoD oor hein 1 haaUie een zaebti deJte spreidde d e koleëo legde een kuoeen on hot pia ihtige g wicht op d n lroe hiill Lb T irooni on of hrt frame land whap j uohtend 7ttte Mtianl en ann onder f hot hoofd en laardc naar de rivier Ilij ihad zijn moeder bekomt dat hij door in mge liefde met lorda vtrbonden wa on Lhaid haar raad gevraagd of hi aan haar de dochter van don baron von mrdPifeelen i n fnoeder had hem Wt f geradem Ge l erpidt hot meis biltere wmart en groote telenreto Hn noem haar Ldon naam van Je vader niet Wie woet o er l 4or goon veriwoninig tot stand koint die nu nog onmogelijk ifi Uw Hef ith lot Oord a von Attenbrak zal n nog jivepl fvotort en hartreer hezorgt n ini n 70on maar mlfischitn nordl do lioMe iHoelvwd liet iiïiddel lot vrede on verzooi hiiing ik zaj eohter geen oordetl uit pr 4i en voonlflt ik Gorda von Mtenr jjbraik heli le Tm kennen redreven floor haar gevoel van ftvm I pMiWo voor 1 dHiard nwder haiH ordia eeoifco dagen laster een bozoek aftn mo j vronw MoWolh gebracht 7n waron elkaar llhiiaoilder goedl hevailen ooftaan v m Gerdla bijna eiken dag gekomen om met mevrouw Mon eHt gezeüirf te praten Se