Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1915

Woensdag 4 Augustus 1915 54e Jaargang iNo 12847 de wionouHHche ui lhongermg van l iiilsohiaiwl ag hol utipjlukken zijn chatlen verdwunen in de boxlemdooK put van oen wereUlooriog dien het moet finanoieroii Tfjcb mag aan Duitaehland hoezeer ook lu velerlin opzicht onmilskonbanr in het voordeel geemstzlas de zegepalm worden toegekend Al heeft ook do wplofcrwoigen i oging der Triplo Entente n den Tw ebond te overwö l digcn en te verlammen 8 hiipbreuk geledfin ovenaeer heeft de vooroj gcwotte bodoeUng van baar hioofdliigonsiamlier DiiilHohland om Frj pJs ifl t niiiS lsehe hiili li g r door den fttralegiit chen ovi i al Ivvarw dbor Itotlgle te verplolteii u en viTVotgeon met Rusland af te rekenen geifaakl Zoo luM er in goslaagul mog zijn van dm aanvang af don oorlog mei al nu verwoesting en ellende grooteiidools op des tf enstanders terrein over te brenfioii hmn daar te hwidien en zijn vijnndeu met name Uusila nd gevoelige sSngen oe te brengen een afdoend rpMultnal heeft hot niet bereikt Hoezeer ook bot liozit an een belangrijk deel van dm viiandfc geliied bij eiventueelo vredraronderliaiidoling OTO niet gering te nehatb n voondeol is voor het oogonblik is liet van geringe stratogiische waanle Iii grossen ganaen hoeft do atrale gie van met brute kracht de togenparllj onder do A oot te loopen waarvan bei kleine rampzalige llelgitS het offer werd y iin doe niet bereikt Ondanks do voorbeeldige voorborei liinK on 01 gamwatioi zi n r weermacht en het feolukkig beait van gewialc vebHieeren Kiot da8 Voflik in Waffon nog iminor dezflfde bnelrijdiirs wannnocle hol een jaar geleden het zwaard kruidde silagvaardig pin zioh hoon staan Kerst na een jaar strijdune sohijnl in het hui llge ti ïd igowrloht de iiiog ilijikht id niet uilgesloton althans mot u van ijn hclolBdrtcgt H tjuiidiuro welJlohf voo i go irl af Ie kunnen rekenen Do mogelijkheid wollichf de zokoruHemiinsl Want roinls nu hoezeer de Kussen oogeswohijnlijk van alle zijden worden bedreigdi is te voorzien dat zij ooli thans H eer als zoo vaak na taaieai weernlaiid aan den onwattendon groep an luiii onergieken teg in lander zullen ontglippen len zoodanige handelwijze 10 oonlwil trouwens wHen gelwcl in do liiti hunner B lrategle van terugtocht na st ilsclmatig gebod yi verzot en dilt s el stoo lt herhalen Niemaiid uïindor dttn de groote Napoleon tta 4 daarvan eens do diijio IS12 Indien zulks ook ditmaiffl wp T ge fïchiedr zal daarmiode oi n der momisto kaniien op en n ftpm liig oimle van den oorlog In zifii fwoiHle levonfljoar zijn verkoken Dan zal de ze kri ig alweder een mislükkinig ri er zijn en do fata niorgana Aan het Westelijk Front Het Dnitsche communiquó van 3 Augustus meldt De X p 30 Juli bij Hooge veroverde iïngefsche stelling is in tegenspraak met het otficieele bericht van den Engelsohen opperbevelhebber volledig in Buitsche handen In Champagne werden nadat men met saccea mijnen had laten springen ten W van Perthes en ten Westen van Souain door de Duitschers mijntrechterranden bezet In de Argonnen werden ten NoordWesten van Pour de Paris eenige Fransche loopgraven genomen en daarbij GO gevangenen gemaakt Bij de gisteren uitgevoerde bajonetaanvallen werden in totaal 4 officieren on 103 man gevangen genomen 2 machinegeweren buitgemaakt In de Vogezen is bij gevechten in den nacht van 1 op 2 Augustus een klein stnk loopgraaf aan den Sohratzmijrmele tussohen Lingekopf en Barrenkopf aan de Franschen verloren IOIIO IIZUI UH HELDE OS IE SEUUWEH EU NEin on jo moedor volliyliig oli üoning is we dervnren l u je vader dan Die vraag greep het meisje in hol diepsi van lioar gemoed Haar va Jor di ZIJ zoo lisider liefhad en die haar l ovon allen lM niimlo hi uloml nu dreigend tusfiohen haar en haar geliefde Haar vader mooel zij schiildtig verklaren on viiroordieelon haar geewtkraeht verlamde zij sloeg do handen voor het gelaM pn litak in hevig snikken nl Teeder hielA i xlnard Ivaai m zijn anmm en tracb te liaav Ie troo ton Toen sloeg zij haar armen om zi n haJs en kuste heiin haitfetoohtelijk Vaarwel l d uardi snikte zij Vaarwel ik woet niet wat er gebKiirou zal maar ik weot wel dat ik je onuitsprekelijk liefheb moge do 1mj iio1 allow Ion lM to schikken Zij maakle zich uit zijn armen loa en nii lde weg Ikiiuard oogde haar na lot zij achter het struikgewas verdiweert Hij waagdte hot nh haar te voigen Nog een oogen blik fHonA hjj dttar en sloeg toen den weg naar hula in I e dag liep ten einde en de ondergaande zon wierp hav gouden stralen over het landsohap Hoe vreedaaaan lag het daar aan de voeten van inan l Moeder en Zoon ï p ionge Aflvertenliën Verloren Haastrechteen OOUDEN BROCHE Tegen belooning terug to bezorgen Bureau HAASTRECHTSODE COURANT te Haastrecht 8 Voor Export Zen Jinaen Certificaten vsn Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken t öouda beuoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cents pei stuk Inokisi x fl 0 ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda FirraaC SMITS Sclioenliandel Kleiweg ift oiula Opgericht 1879 HET ADRES VOOR EOËREEN Dames en Heepen I Vraagt bij uw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistique in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betroffencle Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorstellende Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WUsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwijs Hen en de Huweiykshen Prijs per losseplaten 75 et per stuk per raap van 6 stuks 4 UI Ueeelfde als briefkaarten per mapje van 6 gt 50 et In plaatsen waar niet voorhanden franco na optvangst van postwisselbij den uitgever H A STADÉRMANNte Baam 23 Kej deWed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG f eeft de HOOGSTE WAAK j E voor Gedrag en Heerea en £ oopt geheele ol gedeelten van Inboedels I ook naar Buiten de stad aan buis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ABUBS MT Xej de WedXALTSR 269 Ged Gracht 2fJ9 DEJS HAAG frouweo Meoleleiilll Prachtige mahonie linnenkast gebeeldhouwde deuren f 28 Eypassende Stoeten leer en pcluch Tafels Spiegels Schilderyen Theetafels compleet Leer ameublement f 56 Peluche Salonameublementf 69 Tweepersoons onbealapen Veerenbedstellen Matrassen Ledikanten Leerstoelen vanaf f 14 50 de zes Theetafels Boekenkasten Uittrektafels enz enz 20 ALLM SOUDE BN OOBDKOOP tlliinilUT44k h nlntilllb illlklll Ml Rotterdam Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenor vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als minimnm leeftijd 17 jaar maximnmleeftijd25jaar Liohtmatpoos met kori dienstverband Matpoos torpedoniakepi mmimnm leeftijd20jaar Matroos kok j 29 i ar Stoker 2klasse SSTÏÏ P t indien reeds zeer vol Leerling Stoker doende kunnende stoken maximnmleeftijd29jaar minimum Ieeftijd 16 jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag bet zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming dèrMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 Ondanks do oorlogsduiirte bleef de prijs der tot hiertoe onvérandenl Het dagelijJisch gebruik van MAIZENA DURYEAin plaats van andere artikelen waarvan de prijs verliof g J word is dus een 1 besparing van huishoudgeld Betaal niet te weel oor uwe = GENEESMIDDELEN 40 et GO Hoestpoeders Hoofdpijnpoeders Kiespijnpoeders Rhenmatiekpoedcrs Asthmapoeders AntiZwoetpoeder Maagpoeder Zunrpoeder Urinedruppels Bedwaterdruppets Gelioordrujjpefs Maagdruppels Zenuwdruppels Aapirinetabletten Koko llaarwater Laxeerpillen 36 et 35 35 76 76 76 75 iO 40 iO f 30 50 37 Krampdrappols Aambeienzalf Iluidjeukzalf Rheumatiekzalf Winterhandenzalf Hoofdzeerzalf Ooglidzalf Vetwormpjeszalf Abdijsiroop Pinkpillen Sanguinose Forsterspillen Koortspillen 100 stuks Casoaratabletten lOD at Teeroapsnles 100 stiiks Bmh fllialMi UvInaoüëwcMk SO oanl Gun llllalan RBCBPTBN MET ij KORTINQ VOOR ABBONNÉ VAN DIT BLAD l feilSfflllEEK JOmilillFIlllSSTIIIIlT 72 ReïïEigill fel 5091 Goedkoopste adres voor Breukkanden artikelen voor Zieken Vrouwenspuiten gunimi artlkkelen enz 60 7 Het prettige geïlhistiTerde weïkje DE HEKGEL iAR door BRANDARIS J t T Ï ESTE KLEEDINO GEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WRTTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in ilorks Magazijn het Goedkoopste Geïllustfeerde Groote Maandschrift en is afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske en de beide klenren reproducties JaoobMarl De Molen en Bosboom Kerkinterieur 62 Dordrecht c MORKS Cz Vraagt WOüTERLOOD s V blik f 2 56 3 10 2 20 2 30 3 60 3 60 Vs blik f 0 50 0 56 n 0 45 0 46 0 65 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getruffeerd Oalantine de Veau Oalantine de Volaille Téte de Veai en Tortue Tete de Veaii Hollandais WOUTERLOOD Leiden ====== Dti Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot biliyken prys ALLE SOORTEN = DRUKWERKEN voor den Handel Verecnigingen en voor particulier gebruik KEURIOE UITVOERING ACCURATE LEVERINO Monstercollectle ter beschikking 1010 UL HET UAtn IN aOLVUUW ZVOEtCHIiaEKRULLEK HOUDEII ffBs EEN aEtCH ÏOOWW Eeo ïniveM Halden Nl t T tte vlpeiatol bevordert den Haargroei VersUrkt de kUerea eo doet dlenit als oen Tonicun voorde Haarwortels Voorkomt het Splyt ai ot Uitvallen Hoofdeeer en Rooa verdwriten nadat men Koko een paar keer gebruikt heeft men sprenkelt het oeiivoudig op hot Haar dan wryft iiioii het üaohl In eene nederwaartscho richting en borsteU he flink UW APOTHEKER DROetST OF KIPPER HEEFT KBKO VOORRADIO EN HY UL U DE TEVREDENHEID VAN ANDERE VERBRUIKERS KEDEDEELEN KOOP VANDAA6 EEN KLEINE FLESCH F 0 75 PffiMi n S IB II 1 M M LM ptP flUM WAAMOBUWIJiai P VBSMIIS AmaMrdam r Frtailand fironinpfn Iir niii v rriH Firaa HIIMDBIIBMa SnMk Uil ekiiide proijariten narden likHylt n E nnaakt viii hel r KM van lie schte Koko hinul ic itL n i i U lii r f Woigu IWu lUscli dia U kl Koko onll nngalMMleB dia lüttiluliirlyk oiM Hï P ï ïli 19 vetkucht Cl Jir nklilili ANTON CÖOPS Wydstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven J f Uflklijke rabriekiiD 1 Ve wn i Laao Mmm OPGERICHT irM Voedert nw Fee met dé tuivere murire LIJNZAADROEREN merl fSTlR en W L uitmuntende door hoog eiwit pn vetgekalte en groots Voedingswaarde Eeremtdotna Pari 1000 Negtm Gouden Medailles Mnna IIÉrrijvieliiii 2 ip mm ee mm ua liSI Onbetwistbaar het beste ei goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen ijjg il üerlijk ei liig il prjji ADR DE KOOT Kleiweg 79 GOLD Prijscouranten gratis IMPORTOURS ÖEBR SIEBOL AmsteMua 3 Ti© a srs © ah u d Trert©3a ti©lol© fL roox G o a d © © an païM strélcQaa behalve Zou eti Feestdagen L l PRIJS DER ADVERTENT I Ë NT Van 1 5 gewone regels met bewys ummer f 0 56 Elke regel meer 0 40 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO S by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 por regel Groote letters en randen naar nlaatsanimle Verscliijut dagelijks PR us VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Men Idem franco per post Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 I Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhaixlel en de Postkant oren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON Telefoo n latere 82 Krijgsverrichtingen ter Zee Een Duitsch onderofficier Uit Cuxhaven wordt d d 3 Aug gemald G istermorgen is het Amerikaansche koopvaardijschip Pass of Balmaha onder leiding van een onderofficierj van een Dnitsche duikboot waarvan de commandant hem ten Noorden van Schotland als prijsbemanning aan boord had doen gaan alhier binnen geloopen Tijdens den slaap van dent ondwofficier had de kapitein van het schip dat met een lading katoen op weg was naar Archangel koers gezet naar de Engelsche kust maar werdi door den Duitscher dadelijk gedwongen den koers weer te véranderen Na aankomst te Cuxhaven bleek dat het schip reeds een Engelsche prijsbemanning ter sterkte van een officier en vier man aan boord had toen de Duitsche onderofficier zioh inscheepte De Engelschen hadden zich schuil gehouden m het ruim en werden eerst te Ouxhaven gevonden Dit laatste gedeelte komt ons al zeer onwaarschynlijk voor Reü NA EEN JAAR OORLOG De bijzondere militairo medowerker van de Nieuwe J y u r a u t heelt dtseer dagen een üverzidit gi evon vaïi den toestttü dei oorlogvoerenden eu van nt Htand op de ooriogsterreint n na een Vol jaar van strijd aan welk overzicht wij liet volgende onlleencn Na het eerste jaar van den oorlog zien wil de Oeallioerden ondanks het voor deel diat een nieuwe oogenschijniijk krachli ö slrijdier hun gelederen verMürkte op iiagouo g allo oorlogatooneelen in het undiH l Frailkrijk nog Meedft dioor een ontzagfeehjko on verbreek ba ro insiuitingslmie in t govey Ih een reueachtige belegerde veHte geli Ilaliö gestadig worritelond om doi on iifM ster ing van het v i iandelijk grensgobiiH vvaclit nog alti id op de zegovieroralon opiunraeh dien het zich in zijn eersten oorlogi roes van zijn loger heeft gedroomdi Ituftlaiwl legerscharen zijn tiieiugoïiBiannde hnn ovemiaolrt uit ia j i ie l olf n en Koerland verjaagul en ver4 koeren in oen haoheli e positie l Jnge i lantll on Fnuikrijk s landingsltroepen + laan rertlw uiaanden aelUereen saaimge drongen awi do Zuldielijke punt vam Ua lijioti en worstelen levefrgeofs om dien doortocht naar de rugzijde der Darda nellonforten Kngietonj bnjll wel ib waar op zee ovormwohiig dioclj wordt onafge Ijroken dkwr een hinderli duikbootenbii m gfplaa ï diat niet heeft nagdalen ijn pre tigo op do golven te echokken De Oorlog eet 7 inBiakton 2iD0 gevaiigenon en voroverdon 32 kanonnen waaronder 21 zware on 2 inortioToiii oor het Fog r van Mackt niHon lüold do i and giisioron ook ataiid in de linie Nowo li xand riaI X 7 nfl ZaUn ton NoorIon an hOilni Dea nnanidida werd zttn linie ton Oofllon van r eczna en ien Noorden van holnu dk orhrokpn Tlij beR n ïorlialve op eeui geroot dioel van liet front givliiPPiMk d n naoht zijn stellinf on o tniiiuen Sïoohta op enkele plaateen bied hij nog togontUand Ten Oosten van LrHW na nia kton wij giwleron 300 tiifisfhen Cholm en de llook op 1 en 2 diezer bJOO krijgwgovangeni n Vr rscheideii niaoliilnege weren vielen in onize banden Het Oosttpnrijköoho coiranimiqnf van i Aug ineldt Tueficiion Weielificl en Rocg duurden ook gisteren dien gehoioilen dag de gO VfMshten met onverminderde heiTtighfld vowt waarbij wijwiht uee wpn op het gttilieelo front l i haalden T e vi nd Me bij Lonczna word Icnigged rongeu en wiens iiniën onlangs ten N W van hoilm werden dtoorbrokon W4 ek hcdi n in den vroegen niorfeon bijna overal öriig naar ln Noorden uit do giateren hardnekkig verdedigde iollmgen Onze ti oepen vervolgo n hnn T enflzno werd genomen De ten W van Iwanigorod verschan ite itnsison naiiioii oiwler den druk van do dioor onfi op 1 Augü lujR l ohaalde ovoirwinning hun limo grootflTMlloels terug achter den veslingft opd l Ten N W van Iwan gorod I rokken do Duiltiwrtters door het lireede oor den Weiehsel liggende bosnligo leellc omcfor ffliecps olU gövoohteiit In o eliik G 1icaë gee veraakBerlnif lonhopEwl Sm Oostiyi van Ploeken De po iiMg is tolaail msslukt Overigenj U aan dit front niet blJ B0nider8 voorgt valient In bilt gebied van d e Monle r ristnllo had eene onlmoeiiug plaiat tiimchen een officie pHpattrou il Ie en ei n onguveei llO man slitrko vijandeli e aJdirteling Dr i taml verloor bij deze HCheniiut oling 21 lïian Aan het Zuidelijk Front In d e n K a u k s u s Het T 11 r k t c h e oonwftuniqui van t Aug nioidt Op het Kaukoaim frOnl omwikkelden zich onze bewegingen in de streek Van Totak met got gevolg Op l Aug hebben wij de stellingen van Kllidii Gu iiqui Ui kiilom ten Noorden an Totak boaot alsmede de 2100 M hooge bergketm in die ometreken van bet Miiradbekken Tsohnie bevindt zioh Ihan in ons bezit De Ruaeiaehe troepen die ieh ten Noordkn van KuÜdH Uei liiqui IhJ vonden In en om de Dardanellen Het TurkBche commiiDiqué van 3 Augustus meldt Aan den Lingekopf ia een op 1 en 2 Augustus geheel in elkaar geschoten loopgraaf door de Duitschers niet wejder bezet Ten HoDtdweaten van Etain viel een door een onweer losgerukte Fransche ballon oaptif iue Dnitsche handen j Aan het Oostelijk Front i en officieel CMMimniquó van ï Aug lilt Berlijn meldt In de gt Vüchlen bij Mittwi werden onï in i er t K gevangenen g naakl Oo t ivflarla van Poniewitze gaf de viiand lie voor een deel uit vertwjheiden Melliii n geworpen wae d Ti tegenslaiul opi II trok in ooirfelijlio richting terug Un e troepen overttohredeu den w g van Wolioiwlti naar SulKxfe Hier werden 1250 gtnangenen gcnnaakt on 2 nMwshinegewe ren vcraieesterd In de richiing vanljOm a werd tnrrein gewonnen Ruim 1000 Russen wenlen ge angon genomen j Overigens Iiad ien op het Narew fronii en voor Warseliau klt no voor on g inBtig vprloopenrtio goveclïten plaat ïenernai Von WoMBOh Ijreidd niet det iJu kBe lio troepen de iinifiKeliooifidlwteJiling aan den oo ti ijken oover vani den Weloli Hel uil V r werdfit 750 gevangenen gemaaJit lie omier hwn utaande ttoRttm i ri jk Mih Tiongaareohe troepen van gcneraali Von I oevi H voor hdt westtront vanf Iwangorofl l ehaa den een helangrijk mic Uit Erzeroem wordt gemeld De Russen blijven terugtrekken voor den Turkschen rechtervleugel die bij Me achtervolging voortdurend gevechten met de Russische achterhoeden levert welke steeds ten gunste van de Turken uitvallen Aan het Italiaansche Fron liet O o rt t o n r 1 1 k 8 c 11 e conimn iiquó an l Aug Iiiidit Op het ItaliaaiiHche oorlogïitoonoel heersohte giêlfren in hel ku ïlgoibied van ób Kru tot lw l hrugigehoofd van lorz bijna totale ni Slarko ItftiliaanBche etn dkrachten vielendf raiwï van dt hooigvlakte van Palazzo opiMouw aan Vijf inaal be tonndo tk vijand onzo in aniterio lesi Oosloii van deplaat Aan de KarintJiifiichc grens pootje de ijnnd onder Ixwoherimng van een dichten nr ei o en wtonnaan al legen de Cel De Russische krygsg irabge iLen die in de laatste gevechten gemaakt zijn beginnen in Erzeroem aan te komen Volgens verklaringen van Russische gevangenen verkeert het Russische leger in een gedrukte stemming Vijftig duizend Russen die aan de Oostelijke grens streden zouden de wapens neergelegd en geweigerd hebben den strijd voort te zetten Het groote hoofdkwartier meldt het volgende Aan hot Kaukasus front verdreef onze rechtervleugel na het gevecht van 30 Juli den vijand uit de versterkte voorbereide stellingen in de omgeving van Tawtak aan de grens Wij maakten ongeveer honderd gevarrgenen en veroverden een groote hoeveelheid geweren munitie en uitrustingsstukken Ui I T 11 1 It B e h o oommuniqué van i A ug nuildlt Op hot Dardianelleii front hebben aan bolde zijdieii artillerie gevechlen plaats Onze ku8tl al orijen nood zaakton de ran siporiaohepen zich van Sedalllaihr terug te trekken tJp de andere frouitoin vlfl niiele van Iwlang voor FEVlLLETOai Ik kon Ufiüt koroen ik niooet bijiinjn aiekeii vader bli von bkltiard Maar V andaag kon ik liet niet langer uithouden ik iniOt t naar buiten in de frissche tucht van het bosch naar deeeplok waar ik je voor d t erate maal gezien heb Mijn ntlU hoop k vervuld ik zie je woéer ach uilsschion voor dolaatste maial 1 Wat praat ge zoo lieveling vroegMlliiandI ontrotertlj Mijn vader neeiui toe iu botei sohap ik moet mot hom naar het Zuiden zelde ii iHla Maar voordat ik afscheid van K neem flduard moet gu mij één vraagbeaniwoonU n waarvan ons beider lot ailianigt I I H iü Viirboasdi keek lyjuard zijn goliefde In het bleeke gelaat Zij dood zoo vreemd ak hij nog nooit gezien had zoo ernstig wa ze en zoo bier Zij Bcheen op hef plint in tranen uit te barston en haar stom beefde van aandtaening Zij htond bU het beeld der vertwijfeling voor hom haar oogen zwierven onbeilwiikl en fiiehuw rond terwijl ze haar hanifkm krampachtig gevouwen hield Wat is er g i eiird Gordia Ik Ud ie zeg het rao Beloof ine op je woorÖ van eer dat ge jne naar waarheid zult antwoorden Heb ik je dan ooit onwaarheidi ert ld Xeen 1 maar misöchlen hebt ge mij t p waarheid vorzwfgen Geïdia l Antwoord me Koe heette jo vadei I dtiard ddjiw lo terug h t noodlottige oogi niliUk wari gekomen Hij dacht aanf de waarwhuwing van zijn uioodor n ntilwoOtiNÜdo ernstig Xraati niet Oerda Deze waorbouT lu dl gtH n waai die voor je Dan wil Ik je don naam van jevndci noemen Hot was Fdnard von Utenbrnk mi ins vaders brooiJer Ww l ge Ik vermoedde het fluisterde 7iJ Toen groep zij oimtuiïnig zijn hand en prak HM luwende ftteaii Nu Ik zc4 crbeid he rust op mij de plicht om to linnKlelen ierfto wall wiit gij doen Gerda lalon wij het veirladene vergeten wattioteekent een naam Wil weten iiumers nieit wie do soluild draagt van helgeeti er gebeurd is Ik wit nilenwmd aanklagen go moogt nlgt goian denken dttt ik je erfdeel voor mij zelven begeer Zwijg Fduard sprak fierda ionAltonibrak mot verheffing van t lem Ikachi en beinin je te voel Oüi 00 ieta an je te kunnen donken Maar vij zijnvoor eftuwig ge che ldCTi als drte echuhlniet wordt goed gemaakt ala am jouen je iBoeder geen recht vordtgi lRnn rtopda flprook zoo ni l t vVij pilfin gen niet ik begeer niets dan i we lioffiK Ik zal je oeiiwig liefhelïben Maa Ik zal je niet wederzien totdaf aan lou 37 Kr zijn roods prn slig ongorng Id hodtK voor fefcomem j boo licht kutinon dionnari AKomijrak ovoraiaan eu dan t taat fierdii sondcr bee eniiing tegorlovpr do oproe ri i arheidorg ik lMigri tp d wof o vftn dio mon hpn niet ÏH i toch l ogri ip lijk als mm Vrikt aan do uitziiigcrti waaraan zij Wootfrtondtn zoowri vaji de alido df r I i Jrif goltjkp hoöflnMen aU van do eigonar i der fabriftk Maar dt baron nnoot toch oon güod Td inonech zijn èif gaarno met volloi l snden weggeeft Hij hooit er turft goori ncliuld aan naar zijn vrouw Mapghorita üm hH hoofd op lïo borst wen Zij daoht nan hot uur tqjen zij V he Rflgttlla von Altenbrak veof fl pfterste en laatste naai gezien had 7 fJ n0P ing stond haar nu weer zool öt wwilt voor d geee alsof He oerat K öteren had plaats gehad Ree toen hart bHk op diat ffeflaat en dSe koöle oogem aaar Aton alen dM het hart dier vrouw een meifcflijdviï of erbarming mo vrocni r OQ Jjpndte Ate döellooB had zij oen BtHjd tegen die vrouw opgegeven i want ZIJ begreep dat haar tegenstander gcon niiddeil ongobruakt zou lateai Oindo overwinning te bijhalen al moest d at middioil dan ook oen miisdiaad zijn HH was vrecand hot gevoel van haat logen Hogalla vou Altenbrak kon zij niet overwinnen terwijl zy voor baron Willy een gtrvooil kooöterdo dat bij na inwtelijdeii moeht heeiten Zij had Willy von AMenbrak vergiffenis gceehonken omdat zij wisu dat hij onder dten invloed van zijfte vrouw hanrieldie toen hij allo fanriUel o trekkingen met haar de bnrg erlijko Marghorita Monlolli vprloochend haul Kon lange poos aaien moeder en zoon zwijgend bij ftlkaar Kir iielijk Btond Edïiard op liet is mooi weer zeide hij ik ga uog een kleiinie wandie ling doon lïij het avon deton ben ik terug tllj reikte zi pi moeder de hand en ging hceni Oniwilb kourig richtte hij zijn sohreden naar do plek waar hij ioa dfl het allereerst onimoat hadi Het was of hij eï n voorgevoel had dat hij haar daar zou aantreffen Met geweW werd hij daarheen getrokken en zijn hart jubeldo van vrtwigicfe toen hot vroolijk geblaf van Opr rla s hond hem begroette Wordi vervolgd Oerda had iegen eon booïn geleund geaeton en in droevige gedachton voor zioh heen gestaard Nu verhelderde haar gelaat zij ging heon tegauoot on ertak hosn beidip hawkm toe Waarop I dimrd een vurigen kun dTukte Wa4 heb ik je in langMi tijd nIo geaien Q rdft I