Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1915

9 Voorstel tot wijziging der politieverordening Waddinxveen Naar he Hui tou Bewaring Ie Rotlepdam is oviirge iraelit J K alhier wegens miadrijf u fn de zeden oor eenige weken geleden werd Ingebpc4ien in de Chr School aanhetltori alliii r Tbens w weder eeii nnchteili bezoek gebracht aan de Chr School voor M V L ieffde landen ook w dra gezantenlijk hunueu goeden wil loontu om Luropa ttt de gaiMOhe werdd iW duuraaiueu wi4dom K n vrede te liezoifeen l Weder Mae warm dt l eeneu waren reeds veruweid tooh vv erd weigtnuood de A and iing door bet Scheveningwehe iKwcli doorgeztH Um6lrf 6 vier uur waren We aan het strand een kalme zee en een ma a men chen aan hel trandi 1 Wcdk pracjïtig uitzit van de kad de ee hel strand links du pier rec4itB de w ijdoploopende duinen Tegen 5 uur b gwi de wind wat op te stoken en daar de vIoihI opkwam zagen we de aee ietv ai onötuinilg voorden Welk houwapel moet heit zijn als ze w oedeud m t f en stenig maai verkwikte onze vermoeide teden zoodat wo uilgerunt en verheugd de terugreis aanvaardden Do electriache tram braclit ons In de atad waarna v e uiis naar het spoor U aven ten zwrste vergenoi gd over ons gezellig uitsiapje l Ien woord van dank brengen ijliier openlyk aan de heeren Baron van Tli II vau Serooekerken eu IJseel de iSehepper die oim dien zoo nuttigen en genoegelijken dag lieblKii verschaft Beide beereu doen zwr Vwi voor onti 2ij mogen rekitien op onze oavoorw aardelijke lye i niing eu erkentelijkheid De Hardhandig Door een employé van den Stoomcaroussel Antoon Benner is bij de politie alhier aangifte gedaan dat hem door een knecht van den 8 Baan in het caféPeters aan de Markt een vuistslag in het gezicht is gegeven waardoor zijn neus werd verwond en zijn bril werd afgeslagen welke daardoor brak Procesverbaal is tegen den knecht opgemaakt Bioscoop Gouda Vooruit De Bioscoop Gouda Vooruit heeft deze week een interessant programma met het hoofdn iFatum Dit verfilmde spel is er een van Holl oorsprong waarvoor Louis Bouwmeester en andere Hollandsohe tooneelspelera de stof hebben geleverd De TO jarige kras Bouwmeester de kunstenaar van het dramatisch tooneel doet in dit spel zijn kunst leven Zijn actie en zijn mimiek zijn schitterend Vooral in het laatste gedeelte van dit drama komt Bouwmeester tot zqn volle recht Verder biedt het programma een drietal komische nummers en een interessante opname van de stad De explicatie was ditmaal in handen van den heer Scheepmaker zelf die de kunst daarvan uitetekend verstaat Naar wij vernemen zal in het midden der volgende maand de bij de bezoekers zeer bekende explicateur Henri Verbeek weder hier in functie treden Op het kerkhof Hedenmorgen werd op de Algemeene Begraafplaats het stoffeiykoverschot van den 17 jarigen W F den Boer die Zondag j l zoo jammerlijk om het leven kwam ter aardebesteld Velen vrienden en bekenden vanden overledene en van diens ouders waren aan de groeve tegenwoordig wijl zij vervuld waren met diepenweemoed dat een zoo jong leven opzoo treurige wgze eindigen moest enmet deernis voor hen die in rouwzijn gedompeld Onder bloemen bedolven is zijn Iqk ten grave gedaald waarbij door den heer H J Bitter als mede leider der Goudsche Padvinders waartoe de overledene behoorde een woord van innige deelneming werd gesproken bij het verlies van den rouwen makker dien zij zoo gaarne Baacht ix Door een familielid werd een troostwoord gesproken tot den nabestaanden waarna door dezen spreker namens de familie dank werd gebracht voor de eer aan den geliefden doode bewezen De Goudsche padvinders die allen een rouwband droegen brachten aan de groeve luin makker een laatstón gioet rd i toïgedtaan voorradt n te hou beetellingen nKïtften opgoveu aant s one Uandeiaren in dez bestelUnL Ht tevei yeri ya na opgeno Lu ln artikel beeteaüd ib om op worden uitgezaaid en dat hei den l ne luen het land a tijd van voorraad zal worden met 3trooün houden tj moet iO iorden overwonnep Cwwnissie nioet zorg gavoorde uiöslfitofien ée lawMwuwe wor nomen en betaató waarborg voor de nakoming van d e en aiidere vwpliolitingen verlangt de Cooww ie vaa dv lafldlKiiiwera eeme zakeli e zakorbeid Bedoelde zekerheid kan wwdai gegeven i garantie eii Iilijft genoege dt r C oiwmteeie gebleken aai zijn dat de algelevei de artikelen werkoli zlju uitgeelrooHl Vóóixiat tot levering wordt overgegaan moet de volledüge l etaling van de a £ te leveren lioeveoVheid geMhaodt Hrt btijtt uil het bovenataande dial eraan het verkrifeen van kunstiiieet veelbedaren verlwndeu zijn doch de Con niiaeie vertrouwt op de medewerking derlandlKtuwers zonder welke het niet mogelijk zal zijn hei geweoeehie r ultaatIe i ertMki n De cHiuniiMie noodigt ben uit om zoo spoedig iiiogeJijk doch uiterlijk vóór 1 Septenihi r hunne lieatellingen schriftelijk op ie gweu Daartoe worden binnenkort door de l omtJii Mic fonnulier contractcn verspreid met daarbij Ijehoorertd healelkaatten voor elke HOort kunstmest van andore kleur die na invulling en onderlteekening door de landl ouwors als volgt moeten wortlen de oontraclen door alle landlKJUwera aan te KuiiMme t OonmiiBeie te VGraveiilnage m de Ijeslelkaarlen door lederen landliouwer aan zijnen gewonen leverancier De JominisKie geeft later door luseohenkcMiwt van den handel teikenmale belieht waniUHT lot geheele of gi lcoltelijKe aflevering van liet bewielde kan worsen overgegaan Het ia liet voomemen der Ckinmasi e om niet meer kuiiHtmewt naar Nederland Ie Inleii komen dan de l eHtelllngen bedragen IteMlHiingen dio na 1 September worden ingezonden zullen niet voor uitvoering in aanmerking kunnen komen zoolang dlvoor dien datum binnengekomen iH flteitingen nlt ten volle kunnen worden uitftevoerdi Voor zoover thana te beoonfoeien zullen kalizoalen iets duurder zwavelzure ftimitonlak superfosfaat en vooral ehlli klpeler nanzirnli ik duurder 7 ijn dan in andere jaren Tbonwtoslakkenmeiel zal vi aar c iijnli k slechfa ia geringe hoeveelIwdiBK betw hikltaar komen Chiliealpeter zal hoogstwaarBchijnü bij den boer geleverd uiinHleno f 18 per 100 K G kosten zwavelzure ananonlaik zekor niet minder dan f24 ammoniakffuper ongeveer f i l aO en Muperfoftfaat minwten i f 5 50 liasiH 14 go aodore moeilijkheid en wel dvze dat de dragen dat de aan ook werkelijk door worden ia ontvanget ge aan deii Kerkweg alhier werden voor zoover wan Itezodit Wriuist werd een i pojitie Melt een on Alle lokalen na te gaan luiaimacbine ilerzoi k in lloor ein di fi ct aan den molor van een molortwot kon deze bij de Hoog WatM iuxveen Holie llrug niet sloppen voor een aankoiueiidi Mk p van de S V lloarh a nienin er lengi volge waarvan oen uainvftring plaats baii Oe niotori ool werd bt¥iclift l igd dooli kon dereisvoort tlen Krimpen a d IJsel Voor de Rechtbank te Rotterdam stond stèren terecht De 49 jarige groentenkoopm an J R te Krimpen a d IJsel had zich op pp 19 Juni verzet tegen een rijks en een gemecnto veld wacht er die hem ter ontnuchtering hadden overgebracht aangezien bekl in staat van dronkenschap verkeerde Bekl verklaarde dat hij een huiselijken twiat had gehad en er toen maar een borreltje had opg6zet Thana was de ruzie bggolegd en bekl weer op den goeden weg Het O M w ilde ditmaal nog geen gevangenisstraf vragen en eischto wegens wederspannigheid f25 boete subs 25 dagen hechtenis N R Crt geld of ia een l ankMbond ii totdat rmiH en d Nluebtelingen Nll ili kennis voorbij is brengen wij lil bet iuneriiig met welk eeu bijzondere vrees dtiïe door tjepaalde personen ie tegeiwoet gozien u4 ijn er in de ItaadSzilling van 11 Juni j 1 door d e heeren Uoiiker Kolijii Jougeubiirger en Uroekhulzen niet een amgifHkreien aangt ieven om dit jaar iiirt ei n aanwraigiieid van een zoo lalnjkü vluüliloliiigenJ evolking zeker n 1 e i il4 kermis te laten doorgaan lJ uau vi igiioid van oiiz Qelgiucbe i ib4eu iu de genieente zoo ztri bet dv heer L o n k e r in zijn a nhet leven eeiL ern tig go uar op als uj in de komende dagen de kermirf zouden talen doorgaan En later voegde hij Jaarnan nog toe Afgescheiden van den ernei der iijdieii e van den econoniiöehen toosiand verdient hel iik i het oog op de iianwef lgheid van de litdgen hier alle zuH aüal e iiling dat wij beHluit n dit jaar ite keniiia niet te tatert doorgaan lie hei r K o 1 ij n oordeelde dol er hui bijzondere lakt v oor noodig i oui de Mi lgini iu bel gareel Ie houden en het ivou wel een g4il euren zoo zei spr dat WIJ achteraf oudtfu moeien con laWeren dat de put gtd iiipl woidt nadat lii t kalf verdronken ih Dok de lieer J O ni g e n b u r g e r lieefi geweisen op Iw groote gevaar dat hj t lioiHlen van kernuis zou inod br mgen in verbaml uwt de aanwezigheid van dt Vliicbtelingun hier ter stedo en de heer H r o e k 11 11 i z e n noeiude hel unveranlHOordelijk van ü en VV om dil jaar de UermitK te willen laten doorgaan omdal vvaoir iu g wone onmtandighiden volgens pr de kerm i gevaar oplwurl voor ilK Kiidelijkheid zoovii l te meer zal dal bet go al zijn liij de aanweziglieid van een oo groot aantal pernonen van laag rd li geballe alB zich onder d4 Itel gifielie luolileling4 n beiv inden Wij ii tiben de bovenstaande uitspraken nog eeai weergegeven om aan If looiieu op wol een onverantwoordelijke wijze ih w Mprekerri belihen geoordeold over iiitïirtcben Jiie zij niet kennen WaiU liet U UU gt lileken dtti noeb aan do poiilie liicr ter Mi U nooli aan de hlroetie van bet Vlucbtollngenkwnp eenig bijzonder feit Ier oore ik Rekouien wal uok maar eiiiigM in e ii blaam op dikamplK woners zon reclitva rd4geii Hel tegeiidiel U liiH j t Vftl He IMgnt die iu liet Kaaiip wonen u die uit de bbt den rtiet onkundig zijn ge4 leven vati wal et vini ien is gi it lu blx u t gen deze uitingen op de meet waardige m ze geproiestcerd zij hr ben bij dt geno geiiM die liun zijn geboden zioh nienflchen grtoond We bi gHjpen wat hnii MAUKTBEKKJHTEN WOERDEN 4 Aug 1915 Aanvoer ter kaasmarkt 362 part Nieuwe voorwaarden Goudsche kaas Ie a f 50 a f52 50 id id Se s f 41J a f 49 id id zwaardere f 51 55 id id Rijksmerk f 50 5a Alles per 50 K G Handel matig Laatste Berichten Identiteitskaart Thans moet elko Belg boven de 15 jaar volgens een bevel van den Dnitschen Gf onverneur öeneraal vaü België in het bezit ziju van oon per sonalausweis of identiteitskaart zoodra hij ich buiten zijn woonplaats bevindt I lakkaten waarop dit bevel aangegeven is zijn in de üuitscihe Frausche en Vlaamsche tnni in alle gemeenten aangeplakt Dezer dagen isiaÜent aan de Duitsche on OoBtenrijksche fnmilios dio bijna allen sedert do bezetting door de DuitBchers zijn weoif ekeüid dringend verzocht zoo spoedig mogelijk de stad te verlaten Spionnage Te Vliasingen is gearrostoerd oen Franschman Boundi goiianmd vmdacht vnn spionage Hij iu naar liotterdam overgebracht om door deu officier van Jnfititie te worden gühooitl Houd an Kauarprodiieetiti ii 0 een nad T Ie liepaien datum iii d iiiaiirid Seplciiibcr zui een ftlgiiiieene ledenv rgaderiiig van den Hond van KanrfIMfxbieenteti worden geboiideh I eii lioofdl eitiiuir vergadering zal diinrann voornfgaiiii lot het opmaken der agendo en tuulireiden v uii prae wlvicn voor ingeko iiuui voorstellen Een kolossaal Itichtschip üENf VE 2 Aug part Naar uit Madrid geseind Wordt zal do Spaansche ingenieur Salas 4 Augustus mot een bestuurbaar reuzenlucbtschip waarin 50 personen opgenomen worden een vlucht maken van Barcelona naar Madrid om spoedig daarop een vlucht van Spanje naar Amerika te ondernemen KERKNIEUWS IJi lgiselie 1 erlingen op lelH NameuH de k erlmg ti der 2e V van de Hoboi l oor votwarfwe neii Vbiebieliiigenkaiiip werd on i voor volgend mwverbaal opname Haaruan wij gaarue Niviiwelijkfi Naar aanleiding van het feit dat het classicaal beatnur van Eindhoven zich te tweedon male tot den commandant heeft gericht met de Traag om welke uitlatingen van ds De Ligt hij dezen heeft verbannen merkt De Blijde Wereld op Wij begrijpen het nnt en de bedoeling dezer vragen na het verschij nen der preek niet In de preek heeft het kerkelijk bestnnr alle bewiJBmaterinal dat zij noodig heeft HoogBtens kan zrj De Ligt naar de bedoeling van sqmmige nitdrukkhigen vragen Maar het heeft niet noodig de militaire exegese der preek Het doet er niet toe wat de militairen in de kerk verstaan en begrepen hebben en hoe zij hebben uitgelegd Do preek is er De Light heeft het proces verbaal gelezen en erkent de juistheid Met de waardeering dezer preek door militairen heeft het beatuur niet te maken het is daartoe zelf zeker meer bevoegd en bekwaam Het zal den geheelen inhoud zeker wel evenmin voor zijn rekening willen nemen als wij dat zouden doen maar het vindt in die preek geen grond om De Ligt kerkrechtelijk te vervolgm Anders was het daartoe na het awchijnen der preek overgegaan en hftd het zijn vragen aan den commandant niet herhaald Deinst het bestuur tetng voor de keuze tegen den predikant of den generaal op te treden Indien het toch geen termen vindt om De Ligt te vervolgen moet het hem verdedigen het mag niet dalden dat deze man verhinderd wordt zijn Mabt uit te oefenen het zal zich tot de Regeering moeten wenden en verweken dat deze De Ligt vrgheid yeve om in zijn gemeente het werk te hervatten waartoe hij aeker volgens het kerkelijk bestuur bekwaam en waardig is ï rarvi rïiAjL n Ii4 t lul v Tzoeht voidoi n de vermakelijkh den in heil luchlooid achter den rug ol alwwr valt er van e ii fi eefjc te melden een 3iiooina= je naai ien Haag iJilmaal waren iRil do leerlingen der iwetxle klaawc voor volwa i enen die ouder gelewk van Jen beiV llagidörn ew vftn hunnon leeraar verMen Maandag de rc4ö naar iJen i iaag Sebeveiiingen maakion Van lia bih n wij lw station den Haag verlaten of we kregen in het Hang ctie bosch de oefeningen ie zien van de Hollamkicbe oblaten Lil houding van hen waw kranig h verMcliillende oi eningen word n met bewond reimwaaniige eenhfld en liptlieid iiitginoerd W ij rflaan wn liUk lerug t Zoud n onze tdöntj y t gen voordig ook zoo fijn iiilgodosoht zijnV Zouden ze mcl klaroen get ohal en tromgeroffW in het zonlioltl exercitlew dom llettta 1 neen in den grond loven zij alri uiollien en vi chten ala leeuwen om bun en önri zoo dierbaar Iniul terug te winnen I i l Holland clie makkers we wenHolu n u geluk omdat gij in vr xle moogl leven maar uw g tuk raaafct oüh niet atgun tig iimner we woten dat ook gij goi en bloe 1 veil hebt voor uw land 1 uwe doorluolitige Kontegln ICcnige oogenblikken later hadden wij hot genotgen die gwierde Koningin vergezeld van ü n K K H H Prinses Juliana en Priiw Hendrik van diehtluj Ie mogrn aanttohouwen wandelende zonder praatfvertoon te midden van de menigte Voorwaar et n gelukkig begin voor on uitstapje Na een wandeling door de inooiemtad werd het Mauritwhuifi bezocht waar de vide mceerterstukken van aohjlldwkunst onri aller bewondering wekte Na wat uitgiiTust en aao den iawendlg n meneoli gedacW te he en hf ven we OM om 2 uur naar het VfiSdeepaleis Niemand oneer voorwaar zag ooit iets zoo prachtiger We vernaioeo dat schier alte landt der wereHd het liunne hadden hijgedrtgen om die Bobatlen hij Jkaar te brengen Moc ite die pliolit komt I i ai lof il en toei iin texainen II IS S im t Vj c oor het elndwxamieji H IJ S met S j eurwim + lnagden iw h n te s draivenJiage de leerlingen van dt K H B H alhier Meg A van V reiimingen en de heeren H i Uo J M van Driimnelen i P J Dinkelaar vnn Fgmond en D deu Hoed Boskoop Op Donderdag a s des namiddags 2 uur zal de raad dezer gemeente eene vergadering houdein waarin zal worden behandeld Voorstel inzake verplichte winkelsluiting Voorstel inzake cred ietbeh oeften van den kleinen middenstand Onderzoek geloofsbrieven nieuwinkomende leden Benoeming commissie onderzoek rekeningen 1914 en begrootingen 1910 van gemeente gasfabriek waterleidingen Burgerlijk armbestuur Verordening heffing van bruggelden 6 Benoeming lid schattin commissis vOor de inkom sten belastmg Voorstel intrekking beslnit bezuiniging gasfabriek Voorstel verhuur stukje kweekergUnd by de ga fad riek 1 Ie maximum prijzen gUteren gepubliceerde iBexiiiium in levenmiddxhjlen slaat o a nauiUK K r dil moei ijii n d prijzen Ki gerven zwp per 120 K G Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch InBtitnnt te DB BILDT Hoogste barometerstand TOlXi te Mnnchen laagste barometevstnnti 763 8 te Groningon Verwachting tot den volgenden dag Meest matige noordwestelijke tot zuidwestelijke wind tijdelijk opklarend later wellicht yreet regen leUde temperatnnr an den vrede verder inn ooit van one wijkm I e triid In het Oosten la het Zuiden en Zaié WeiUen werd naar men wert dü RaaBlache linie In iwc riohtlngm doorbrcfceo OeoeTaalroB Mackenaen kwam lang de Wleprz voorirukkend aan weersziiden vau ótia gtwy ttn spoorweg die ton Ooaten vaalwangorod naar Oholm loopt En de OoetenrijkBche gooeraal Von Woyraoh trok txüAwaaria vaiii d l Hltza ik n Weld el over waai oor Au poorveg van Iwangorod naar WaraohaM itedreifpd erd liet gfoote poorwiigcwt waarop de hondfaaving van het voorultepringfmdi d e1 an het lluartHchc Iront In ruMle ging ri is in 7 ijn aiuid elijkm en zuléwcMtelij i n eocior erlori ii waardoor de Hu i zl di niet laoeer taando Itooden houden Toi chi f t rrf werd bet vc rloop d r cftüipagn op Oil oorlogwH rrein in d n regd iMwliM k or de wpoorwegi n Deiii al der Uuasen In Oost PruiHen inwlükte omde 7lj dt Bpoorlijnen tegen zioh haidden Üe Oostmrijksche en Duitsche iiivftllfn In Polen mMukleo oat dezelfde reden Maar Uiaiw hehhen de vi thondenmi naar d liftii Chroniolo opmerkt een militaire lüoejxierhi id verkregen wc4ke groot gtü0 e ÏH om de Bpoorwe n t niit t dkMMi l o Rurt i IiaiW i wn groot Htraiegiaoh voordeel Jaar zij uitn unimt de ito hezatt n om oonoontrailefi van troepen ten uitvoer te reDge n Tot kregou de JuU lierfl en o tenrijkerB de ovoriiand Df tiMlin zoo V 1 iiwn die dtoor de RuHwrn ontruimd werd was OTi unat wmlM zij oen vooruitwpringetMl cte l van hrt Iront vormd TMt iiadti l weM oointiT volkoinMi opgeJiefven dioor tU ftpoorw i n Ue oUing was lnd rdaad out ftg ijk steork en haA wanneer er niet een zwr groot InferiorUMt iu zalto kMwnneu geweriiii en Euiiu iriitle hce ond owgetwijd Jd Keru imcn lijft vcrd iiigd kun ueii worden Xm Uiiitaeht 7 VjA word M overtrekken viln den WelefeflN ala een der g Kr kUffe lott wiHMlingen hWbotiwd hij welki in den oorlog de ton van H weegHpehaal Hlwhlfl van een chijtïhaar onbediildemle ondurnmiiiBg atliangt Op gevolïïen tn de nawerking van Wzenover iDclit ziM Mchriift HMfli zijn vooreerht nog nii li ovt rrii n Niet alleen ikt hr t Hlerki front aan der Wpirhsel itoorbroken Ih niaftr Oe iK langrijkste lilmk rniH vnn hH gansehc oorl g lerri in xijn dp verltoiidffii n luW icee iv lioven gekomen Nog k niHii wij all hiizon h rhwien van d ni overtgehl niet 7 egt ofn Uultwolip nlïitaire de nnd4ge maar wal de koenJu Id van het plan en d ener edicr uitvoering bt lrefi kan nieit h fii in elk geval e n plaattT ge en naast d c ilticrendWe voorhertilwi van overtochten van rivierm Midden tu ehen de hHih va tc punten en dicht in hun naldjlieid w rd iki overtfloht ItflgKHwen zonder eerwt A n val dfr vestingen af te wadden Warsehau en Twangorod dit Hh t its honderd kilometer van tilkaar verwijdi rd zijn HChenen ook op voldm ndet wijze elke poging tot 1k4 over t4iL n van de rivier die daar van fiOt tol 7011 M breed 1h ie bele44en U Aan do bardlaiudloii AmIhihiwI Bartleft dt Kn e gehe oorlogjWorreApomïefU aan de ai dH nellen pobUtfHTt weer in dt fugeiaohe bladen ei ii vfrhaal van dt n toestand t n de gevechti n IdMlr lie rwhtervlHigiel van de goftllleerden zoo det U bij medie liwU opnlmw aanzienlijke vOl derln gen gennaakt opib TurkBciio loopgraven aan de ri hb rzijde van de rivierl eddlng bij ActU Baba Dit micee kon alleen word ii Iwrelkt na eon wa d t pig ge veoht Mh men het te rMu niet heeft gt zlen kan men zich geen denkV ei ld maken van de hliwierpalen welke onae Inddiliaftige infanterie hetJt te overwinnen indWn zij RleolUH enktili yarrte grond In lalllpoli wil Vfiroveren In de laatje drie niaand en hehhen d Turken n volmaakt neiwerk van loopgraven bij kleine verstfrklngen aanfii legd dh alle worden iw fichenml door prikkoldraatl en ond rling vertiondien door Hftppt n eu verbindlngfiloopgraven Zij ivi ttii tliarw dat gwu infan t rie in laat iH weerMftlid te liiedwn aan liot hoiiibardiiiipnii onaer aritillcrie me oulpl4 liare g raii llen gi conïM ntreerd op i € n kh in verd6clig4ng i ronl Haarom trakkwi zi tijdvitó het hombanïemflnt bet grootwle gtlde tt hunner manetehappen in ieverblndtng an n terug zoodal onze Infan erli In H aat is om drie of vier 11nlew te mwien met sleohls wolnig verlit en Maar vt rreweg het grool e gx dwiHe onzi t verliezem word gelLsdim wanr net r wij de loopgravtnv nadat zij verowrd zijns uiorten Itouden want de vijand die hrt terri ln en den plattc ond zijiver loopgraven Mer ke dan onze ifiannen lieelookt d e van uit de wapj en on daw ontbrand het gevecht In de onmidd ljko nabijliold Zoo komt het dat wanneer er terr n is gonmneo het tmgf 10 diunrt voordat de veroverde poaitie geconsolideerd w Wat Ïe7e namler van oorlofl voeren aan verUezeri zftl kofi eu kan met bijna iimthematische zekerheid wordtni berekend er moetew vele meneohen wordien geofferd en vele granirten afgt uurd en vMe boramen geworpen voor elk n hon dewl meter terrein dat wordt gewonnen Het 1 ruw on onaantrckkelMk werk en M geeft woinie ot g m gelegenheid voor het watplooïm van tsct h talent Voor Aehi Baba ifl de toeeland preden dezelfde aia voor Yperen of voorSoudiez Bartleit geeft mi een uitvoerige l eschrijving an de gevecht op 1 en ISJuli waarbij de t ngetadien ihi Frui tehen na twee nnlfn teruggerfagen te I zijn eindelijk den linkervleugel vin de Turi whe Uni bi Aohi Baba voorgoed konden v TmeeBt6reo ter ijl an den linkers lougei twee llnleR loojigraven werden beitel doch de CWêo volgende linies In handen van jée Tai i moaeten worilt n gelaten CommisBion for relief in Betginm Eerbiedwaardig is reeds en eiken dag wordt nog eerbiedwaardiger het werk van de O R B het Amerikaansche hnipcomité voor het arme België Zes maanden werkt het na weldra en in dien tijd werd door het Comité in België gebracht 530 000 000 K ö tarwe 60 000 000 K G rijst 33 000 000 K G hoonenen erwten 13 OOO OOOK G spek en renzel 100 000 000 K G mals en 30 000 000 K G diversen te zamen 765 000 000 K G eetwaren voor een waarde van 300 000 000 fr Het geld voor dit nobele liefdewerk stroomde uit alle deelen der wereld amen Het Comité werd zooals men weet te New York opgericht en het vestigde filialen te loonden Rotterdam en Brussel Tot onderstenning van het Comité ter verlichting van zijn werkzaamheden en ter inzameling van de noodige gelden zijn niet minder dan 1000 onder oomité s vereenigingen kringen enz werkzaam Belanglooze hulp werd overal door particulieren vereenigingen en vennootschappen aangeboden voor den aankoop het behandelen en t vervoeren der waren Spoorwegmaatschappyen vervoeren kosteloos de voor België bestemde levensmiddelen elders worden ge bouwen en opslagplaatsen kosteloos ter beschikking der Commission gesteld en gebonden kantoorbehoeften en de noodige drukwerken werden kosteloos door de fabrikanten en drukkers geleverd Voor enkele havens en kanalen is vrijstelling met het havenen tolrecht verleend En zoo meer Reusachtige sommen zijn in alle wereldstreken geofferd do h Amerika staat vooraan met ongeveer 50 percent van alle bijdragen Daarna komen Engeland en vooral zyn koloniën Canada en Australië Dan Spanje Italië ons land enz Ook niet behoeftige Belgen kannen by de Amerikaansohe commissie koopen doch zij betalen een hoogen prijs en geven op die wijze weer steun aan hun arme landgenooten Dientengevolge kon het Comité zelfs een winst van 13 000 000 fr boeken welk grootendeeU gestort werd in een reservefonds voor mogelijk nog zwaardere tijden Eigenaardig is dat de giftenlijst de namen van ettelijke miUioenen bevat Uit kleine bydragen wordt IietTeosachtig groote werk verricht De grootste gift maar dan ook een héél groote was die van de Rockefeller Foundation ten bedrage van 000 000 francs De Ver Btaten en Engeland De Morning Post verneemt uit Washington zooals Reuter aan eenige bladen seint dat het departement van Bnitenlandsche Zaken hedenavond zal doen publioeeren drie nota s van de Engelsche Regeering aan de Amerikaansohe en twee van de Amöri kaansohe Regeering aan de Engelsche Twee der Engelsche nota s betreffende verschillende quaesties over contrabande verscheping en blokkade en de derde nota is een aanvuUingsnota betreffend de algeheele inbeslagneming van het stoomschip Neches bestemd voor Nederland welke lading werd j lost en aan het Engelsche prnsgereoht werd onderworpen Een der Amerikaansche nota s die gepubliceerd zal worden bevat den inhoud van het Amerikaansche protest tegen het tnsschenbeide komen inzake de Neches Hen meent dat de Engelsche nota seen ongnnstigen indruk maakten ophet departement van BaitenlandscheZaken en de verantwoordelijke ambtenaren teleurstelden vooral de notaover de Nechea waarin de Engelschehandelwijze verdedigd wordt met eenberoep op de onrechtmatige Duïtschehandelwijzen De Regeering te Washington protesteerde in verschillendenota s aan Doitschland tegen wat zyacht te zijn Duitschland s onwettigewgze van oorlogvoeren en het is naergerlijk te zien dat de EngelscheRegeeiing de schending der Internationale Wetten door Engeland verdedigt omdat Dnitschland zich schuldig maakte aan schending van hetvolken recht Harsproduotie in Doitschland Sedert het begin van den oorlog ia de invoer van ruwe hars uit het bui I tenland sterk beperkt Thans wordt 1 naar aan de N Ct wordt gemeldt in I Duitsche bosschen een systematische harsinzameting georganiseerd om in het tekort te voorzien Dennenstammen in welker bast door toedoen van wil4 of door andere oorzaken wondepl ken e a ontstaan zoodat hors nit de wonden loopt worden met behulp van kortgesteelde scherpe omgebogen grens afgekrapt Dit moet voorzichtig gebenren aan den eenen kant mag de bast niet verder worden beschadigd en aan den anderen kant moet men trachten geen hout en bastvezels in de hars te krijgen Het staatsboschbeheer neemt de hars in ontvangst na dat alle gewone houtdeelen er zorgvuldig zijn uitgezocht Do verzamelde hoeveelheden worden door een harsafrekeningabureau te Berlijn opgekocht tegen een door de regeering vastgestelden prijs Als norm schijnt te zallen gelden 10 mark per centenaar waarbij het werk voor de inzamelaars nog voldoende loonend moet wezen Met het oog op het algemeen belang dat bij de productie van inlandsche hars thans is betrokken zal in de staatsbosschen de inzameling ook plaats hebben in perceelen waar de boombast anders geen harswinning mogelijk zou doen zijn omdat de kosten van werkloon er wel evéff hoog zallen worden als de totale waarde van het product Daitsch Z W Afrikr De gouverneur van Daitsch Z W Afrika dr Seitz en de commandant der verdedigingstroepen luitenantkolonel Franke hebben blijkens een Wolfftelegram uit Berlijn d d 3 Aug door bemiddeling van het Amerikaansche gezantschap de volgende telegraphische mededeeling aan den Keizer doen toekomen Wij melden Uwe Majesteit alleronderdanigst dat wij gedwongen waren het overschot der bij Korab tusschen Otavi en Tsumeb door den vijand met een veelmaten sterker strijdmacht ingesloten troepen ongeveer 3400 man sterk aan Botha over te geven Elk uitzicht op succesvollen tegenstand waa uitgesloten Want nadat Arte Otavi Gaub Grootfontein en Namntoni door den vijand waren genomen waren wij van onze bosil afgesneden Elke poging om door te breken was onmogelijk bij den treurigen toestand waarin de paarden verkeerden aarvoor sectört maanden geen haver meer voorhanden was Alle personen die niet in actieven dienst waren en die tot den landstorm behooren ook die welke in Z Afrika krijgsgevangen werden worden vrijgelaten om naar hun boerderijen en naar hun beroepsbezigheden terag te keeren De officieren behouden han wapens en hun paarden en kunnen op eerewoord vrij in het protectoraat verblijf houden De actieve protectoraatstroepen nog ongeveer 1300 man sterk behouden hun geweren en zullen op een later te bepalen plaats in het protectoraatsgebied gecoacentreerd worden S 1x3 xi ex LleurLd 1 h i rlandHehe caitonJndustrle Naar aanleiding van het adre door de oartonlabrlkanlen enkele weken geledt aaii ih n minlHtiT gezonden en waarin sluiting der grenzen voor wlrooultvoer wiT4 t g4i raagd zijn naar men aan het lUnldi sebrijft door den minister van Laiulliouw Nijverheid en l and l n u c inii 4 4ie uil de fabrikanten en de verleden voorjaar Ingewtelde comaulattie voor rftroo oorzlening gelioord I e laatt e 1h tmuiengeBlt ld uit twee fabrikanten twee laniRKMiwera en den algeiiKH neu voorzitter van deti Nwh irlandsühen FahrKianrbei h rabond ImatKlgen niide o imiU ie kroeg van den minlfllier de opdracht om te pogen een opInwHlng te ontwerpen waarmedt ftUo groepi n van belangheldiend on zloh zouden kunnen vereenigen Afoolit zij daarin iKilrtcr niet H lagen dan moeten den min i ter de meeningen van alle drie groepen tt orden g rapporteerd l te troovooraflt ningrtcoiiilmiiasie luiell d ze opdracht aanvaard I in ïnolie H t ShM Bohrljft In Der S ilft al rikaiU van 21Juii 1 1 leBen we het volgende overgjenoraen uit hlt Wlll nil erger Tagoblatt MilIwenen gaan jaarlijks naar liet buitenland oor olijfolie terwijl wij een goed product zonden kunnen hebben om de olijfolie Ie vervangen De vruchten van llndelMKMuen geven een voortreffelijke olifv die nii t ran zig wordt en iu den winter niet l evrieet dus nog voordeelen hoWt boven olijfolie Ze koet gwn aeevraoht en in oerrtwlit er zijn llndeboomen gómM ft en er kunnen fUeedfl meer hoornen aangeplant wordeA Kan welllojjt onze Hollandsohe iadus rle ook hiermee haaf voordeel doen f vöbfwhotten De Minister van Fiiianclön maakt In df Ste t c bekend dat tot en nwtSl Jute 1915 uit de opl pe gBt ter ötaatBieeiring 1914 aan provinclëen en gojne€Wen uit s Rijks ka rentedragende voorMclioll U zijn Joegezegd tot een geeantenlijlv bidrag van i i 874 525 waarvam wr Udo wa uitlietaató o brtaalIrnar gi wM t t n totaal bedrag van Ö 3 4 a25 Kon Nvt Stcunooudté i nder de van il tot en met 17 Juli inged m en bijdragen ia een gift van 1 5000 van dl Kon Nod ïml oot Mij en den Kon WestIaiJ1 i n Maildienst Ken hijlinage van gelijke groote is ingekomen an d t it Ind Handelsbank terwijl van d StooriA aart Mij S ïerlan i f 10 000 werd ontvang n Voorts kwani de 7e torting in a J 1 KOOG vm de Tentoonstelling van Kunstwerken en werd nog ontvangen 110 000 van Jhr H L te h C mven iagi en eenaiiïde hotu van de Nfaaitsoliappij Zt eiftart t Rotlenfem ritbrt lding van di n landtttorm In RtaatHhl nr 345 ifi opgenomen de wi t van den len Juli 1915 tot nadere uillireiding van den lannNomi Gemengde Berichten 7 iilenjiiiK lrijt te Cravenhage iu aanvulling op bet bericht van gisteren over het Zeiieraniadrijf te s GraveuJingie kan de Avondip nog mededeelen dat personen van allerlei Mandiu de jaiumerU e misdrijven n et jongenszijn lielrokken een lid van oen zeer aanzienlijke adellijke lantilie zoowel ail uieeru nl rig geplaatsten oor de arrmtatie van een der twee aangeijoiifienen ia zeJtH d tit ic enkomet van lirt Dep van Buttenlandwolic Zaken moeien wortlen ingeroepen aangezien hij tiiilioor hi lot het dienst personeel vftn een iUr gezanti n hier ter Hlede i n een ge antf ohap gebouw onwciiendbaar is naar men weet Hi4ial ve een oud lee naar die wegens minder ooriare handeiüngen iudertijdi moet zijn ontslagen zijn er nog ineer personen bij ielix kken Volki lM nd li g t DrankmlHbruik i leniisohrlft Door den olki bon I tegen DrankmL Itruik is Ier gfkigenJwid van het veertigjarig lu Htaan van lU n Bond een gedenkt rteh rif t uitgiegeven dat de geachiedeniH van 1H75 19i ounat De heer A v d oort Azn iid va i het liootdheatuur vorzorgdv de ze uitgaaf dlie een uLlsletend Imzilrflt geelt Op welke wijze de Uond werkzaam ia oorzitters waren diadtn 1875 de heoren L l l hitippona van 1875 tot 1H18 mr II tJoemau Borgesius fan 1879 lot 1897 uw W J G Snijder v Wisöeiikerke van 1897 tot 1898 dr W r jïui rt h van 1898 lot 1904 prof dr C A rekyliiaring van 1905 lot 19üH mr dr F W J i Hnijder V VVl eBkerke van 1909 tot heden Men mnlilL aan de N H CL dat de vrouw vati i l te Woenwl die door baar man doodgi tjlagen werd drie dttgen geiiKleu van tweeliiig limvallen wa Naar amnleidlng van i et dezer dagen geiiK lde iieridil dal iH t genieentt tiestuur van Mook met priJ9l re zorg oudheden opliorgt len giviteeuttt huii e plaabH in de Nieuwe Öiiltardflc3ie t ourani een op tt l van een oudtiei Hiefhebber illie ht t geiueeiUebeatuur beechnldigt dfl men beeA in Mook oude voorworpen o g dolven Maar hj terp waarin die voorwerpen xich lieviiwien m zóó onoordii elknnddg tmderzoobl dat men eer van oiifwot tt dan van oijgravi o kan spreken I n de voorwerpen zelf De wroeters heldien de volgende zakken uil de lerp gehaal Ii A Twee groote urnen b een reukluJier email c een giToote l eker tqiitwl d een mooi l erwerkte koperen kan met ooren e een koperen aehaailainp f e Hi aardeti rftflanrp Df die koetbaarhetlen tliens opgelwrgenzitten in n gefloten kaat ten gemeentehuize tléi n quacstie vnn I De l urg emeester van Mook heeft ze versjaolierd aan den heer W Giovaninl nniiquair Lange Nieuwstniat 27 N l megen Voor hoeweel R Voor f 110 zflgige homterd en tiwi gulden t Kn alsof ik soliande welke de Mooker vroetle vaderren zioh door dat sohandekoopje op den hala haaiden nog niet groot genoeg v arcn hebben ze ii rtecnen lijkkis van FrankHariicn oorsprong die al mk s dan tü jaren te Mook bevvaanï werd aan dtenzelfden heer Giovaninl cadeau gegwven Lifjrn Soleer De Tel ontving eon bericht dat veh n in de toMieel en varlété wereld fMiiartelijk zal treifon Lion Soleer do bt onde karakterkoioiek van het duet SolE 4 en Hwwe Is in den algeloopen nawAt te Kotterdani ten govoige van een noodlottig ongm al overleden Heeds gerulmen tijd meklt het bladi wofi hian Sotser ongesteld en bleelc zijn zennwgiwtel ten gevtJge van zijn iwipannend werk emsiig gesohokt Herliaaldo lijk kwam het den kuUslen tijd voor dat T ion Solser de ateedis soo ijverige en ernstige kun 8tenaar op zijn post ont brak en hij het publiek waarvoor jg zoo gaarne arbeidde moeet teloursWhJ VooraJ bij de vooratelUngen van Wb ja t ai van 8oheUtn i Mie V n zijn zuster Acfeieone vaafc voor hen vallen of heelt inen de vertooaiugea é gelast Llon Soleer was can ook de 4 van hee4 zoo n vertooning Niet alléü dat hy te meestal vrouw ijke hooUM vertolkte ook de regie had hij geben S llei n verzorgit Het is van algetneene bekendheid Lkm Solider geiioren is uit een gMtecbt van groote artlsteu en humoristeu vmi vaa het nageelaoht bti t gowagen JË was iH n broediT van Michel Solaer i crealeur van Klipje uit de Revue ArÖ liqiie Dezelfde kttnieohe gaven bezat Lifflfc Zij kwamen roodb vroeg tot uiting toeft hij ads karakterkomiek en humoriat op trad in groote en kleine variété a vw ons land Michel he ift niet geleeld la den tijd dat voor de varlétékunet paJel zen werden gebouwd en de dienWCTi def variï tó fHshatlen kunnen vergarep SolBer hatl het geiuk zioh te kuniwa asstK eieeren met een buöinefls nian als Piet lle S4 Van het oogenblik af dat de lirma tSoJsor en iIe Be gesticht waa gUy hl t Lion Solm r uit loaatMiliapptAijk OQf punt zeer naar wenach Solsor onllesse de iwee onaiÜBoheidelijken wier oanHB I ware saamgegroeid zijn wlatcn raedi vroeg hoe hun kun t productief te mtken Zij waren jle eerste variétéartia ten die de waarde d er provinrie ont dekten de pionier die heel ons vaderland vap Noonl tot Zuid ran Oost tat We t doortrokken m overal hun vrooU ke duetten en lled ren lieten weeriiHaken it lijheiid en vrooli held hranditau Zij hebben velo navolgers gehad enthasB wonlt de provincie bereisd door bood den en hond rdon Maar in dien goeden oud i tijd waren l lser en Heme do eenogen die te vreugd en der vwtóté kimsl in de provincie verspreidden T 4er ging d firnln al minder op reis Want de groote variété dde in ons land geopend werden Casino en Clrou Kotlenllaiu Scala Den Haag Flora en l arré AnifAerdam vooldtn langzamerhand de behoeflen hun publtek floUandoche min nua rt voor te zottfm Na veteranen als Abrani de Winter en Nico de Haas won n Soker en Hos ook hior weet de baanhrïAers Jarenlang waren zij it Flora ihï vaste S T t n er gaMten dt iefler jaar weer met een nieuwe SeptM ber inop t publiek kwaimen verrassen OmstriHika 1910 liogonnen Solser m lleHMe zelf hun Soptouiber ntaand te a ploiiteeiren Zij huuwJen toen iiet Gnw I liéatre en rti eel l en er dn soliets übl je t kind aJ gc wien Daarna verraston zij on iiHler jaar me4 een aohels vMiJ heizi tfd e genre Ken jaar laler speelde men in dewBl l landwlien Schouwburg De erfcfflii Oom Janna on cHt jaar in het Paftop lietim ScheitevlsMle Dit werk kx dïpdo zich eerst aan als een euooos Dodk de ongeflleldheld van Llon Solser maaktft dat het suoces niet tot volle oniplooilai kon ko nen Na zijn lieter chap die helaas slecfab H n li leJiik karakler droeg wilde hlJ zich alleen aan kleiner werk wagen Zot kon men hivu dit jaar in de Cadbarel M Sehnveningen nog toe iiilohen In een I ran foruMitiftSpel De Rinjf Datzelfde Mul ff wci o bij thans In het Caftlno U Hotlerdlant waar het ongeluk hen ïhana trof LjSl3 TIDBOU W KÜNSTMESTVOORZIENINO De KunwUm Kl ComfiniHsie voorzüler de heer tJ Kruweman Voorzitter der Vereeuriging van Koopers van K unatmeötwi veevoeder onder algeuieene handelsvooïvianixivü Secretari du heer Th J Man lioll Kljkslaiidilwuwleeraar in Algemeenm Dienst bij de Directie van den J andl 0uw dMt het volgende mede De voornit ziehten voor den aanvoer van kitnf4m est zijn ongunmtig an stMnmlge stoffen in de prodiicti zoodanig ingi kronïi en dat de landen vaa voortbrenging nlectUs hitmne eigen belioefie kunnen ykkeft Voorts heJiltea mwrdiere oorlogvoenndie landen den uitvoer van kunwtmewtHtoffen verliodm en liet is aeer waarachijnlijk dat zij dezen uitvoer ook In het vervolg niet zullwi toestaan Wij zullen alleon dan kunetmeet Inbfr hoorlijko hoeveelheden kunnen krijgen tadien wij werkelijk goede waarborgen g m dat i aangeivoerde voor dt n laadlandbouw w ig is en door den land bouwer d4o welken titel de KunetmeatCommissio oo tuinbouwers en andere gromlgeljruikers aamdnWt op zijne gronden wordt uitgozaaidi slechts in dat ge val is er zekerhedd dat het niet ineff uilgm oerd kan worden De Kuni ue t Conitni ale kan die t kerhcdd alleen geven wanneer de laat bouwers er mode zorg voor dragen dit geen kunetmeÉrt naar het builcnland wor verzonden zoolang de uitvoer verbod ifi en niet voor andere dtoeMnden verlffujkt Van d e ze voorwaard lüK de Cwnnilssie niet aJwijken De r ommiswe la voornetncnfi bij verdeoling der kunötmastótoffen gebruikt maken van de beniidlde lng van de delaren teneinde deze in do gelegw Ie tellen hunne zaken zoovoeJ o op de gewone wl ze voort te 2iötieft W Commissie za daartoe de prijzen r artikelen zoowel voor handeiaara voor verbruikers moeten vaataWleo Awigezien do zeterhedd moflt gegeven dB4 de kunrtmeet door da U bouwers als meststof op hun lantf worden gebruikt kaa aan i FOXjITIE UEVONDliN VOORWERPIIN Op olkeu werkdag dee vooinudt tusBchen 11 en 12 uur zijn aan het bureau van politi alhier mlichtingen tö bökoiiien omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevond i voorwerpen hen l ruine kous een koperen gewichtje een ceintuur drie huiaeleuteis drie sleuii ia een kous mei breinaalden oort9 zijB te bevragen llen letforen riem bij A Uverd iud Turfsingel 19 etm pakje sajet bij J W Hoefbeek Xanljerfttraat 5 een portenionnaie met i boud bij J v Oei tiroeoeor daal H een jonge gele hond hij van Uerkel t froeiüoweg 6 een portentoonaie UM t inhoud hij A v Leeuwett Boelekade 38 e n portomonnaie met inhoud bii F V d Koolwijk Boekenbergstraat 20 een godieoUe van e n zilveren collier bij A v Oosten KarneinelkHloot 21 een aleuteUje bij öcbriek Aobter de Vistohuwirkt 3 een hond foxterrier bij e v Ironingeni Vlaimngstraat 41 een zilveren ketting met kruisje bij U Worlman Iroen weg 5 een vrachtbrief bij L de Uraaf Boelekade een snoeistiiaar bij KwinkelenbtTg Kaiteut mgt 4 20 een dainee liandöohoen l ij A Schotborg Groenendaal 7 een zilveron broche bij Wedi V d Pool Aalteiwkstraat 10 een ijzeren hoepel bij H Verkerk VlamingBtraat 5 een rlt met twee sleiilei bij v d Ven Wijdfltraat een zilveren arnvl and hij I ooijaard Boelekade 1 J2 een rozenkrans in iHui bij O v Tilbiug Katttn ingel 58 een zilveren ring bij J 1 Bakker Prins Hendriksi raat 3 1 een honden l olaeting peniwng bij II V Beek Nieuwsltxg i een wit hondje bij Wann St Anthoniwtraat een leeaftMjek iiij Molwotd Jeuzeetraa 18 een kaatsbal bij de Koning Boolekade 215 een paars overhemd bij Verbiest Xoodgodstoeg 33 een zilveren arml and bij J van Dijk HiAler van f atev g een broodzakje bij v liel Lange Tien k weg 70 een blauwe reittzak met inhoud l ij M Baa Kattensingel 72 ein auto binneniband tiij L M k Bruin 1 lioüistraat 7 1 een R K kerkhoekje bij M Kooiman Karnümelk lool lt7 een zwart ceintuur hij W P v Wijgen Stolwijkersluis een zilvoren nwdaillon liij Juf Mansehot Hteinkad 27 fien siers i eild bij L Verzijl Nieuweliaven 112 een danjefl paraplule liij N de Jong ionwe 50 een portemonnade mei inhoud bij Keuring Bockenl ergstraat 18 een rozenkrans Iu étui i ij A v il 1 iiifi Sfoofj leeg 17 een knipuK sje tiij e Hoef Kattensingel 84 een porteuionnaie iih inhoud bij Mej Nijhuis Kleiiwehaven Mi een porlomonnflic met inIkoud bij P Bakker Srocneweg 52 een Iioiwk n fionda l Augustus I9l5 Do Commisaaris van PoUtle BKRTHKUX Stadsnieuws GOUDA 4 Augustus 1915 Minderjarigen B de politie hier ter stede zgn aangebracht twee minderjarige jongens zekere A J S en P B die te Krommenie zijn aangebonden en een minderjarige zekere D die het ouderlijk huis hier was ontloopen en zich naar Woerden had begeven waar hij aangetroffen werd Deze minderjarigen zijn door de politie aan hun ouders terug gegeven