Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1915

HEDEN f AVOND begint de OPRUIMING Wij zijn nu vooral instaat bij gelegenheid van deze Halfjaarlijksche Opruiming U buitengewone voordeelige koopjes aan te bieden iWij raden U ten zeerste aa n om van deze bijzondere gelegenheid te profiteeren aar het zeker is dat binnen korten tijd deze artikelen enorm verhoogd worden Hierna geven wij een imkel overzicht van de uiterst laag genoteerde prijzen Van 50 et nu voor 277 et p 35 21 GESTIKTE DEKENS van f5 nu voor f4 20 enz enz enz Drinkt VERZUDEN S KEIZERINNE BilTEItJs cent gfig Maximumprijzen Levensmiddelen De BURGEMEESTER der Gemeente WaDdinxveen maakt bekend dat Zijne Excellentie de Minister van Landbouw Nijverheid en Handel ter vervanging van de vorige heeft vastgesteld een nieuwe Lijst van eenige der meest voorkomende artikelen met daarvoor aangenomen maximumprijzen Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten De Inie sorteeringèn waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald blijven buiten aanmerking GROOTHANDELFRUZEN per 100 K G ƒ 13 50 n 100 20 75 100 17 50 1 40 141 n 1 45 n 146 n 50 42 00 50 n 40 00 50 39 00 50 38 00 50 n 33 00 50 28 00 50 18 00 50 21 00 100 48 50 12Ó 30 25 per K G ƒ 0 12 W 0 24 n 0 25 0 20 s 0 16 A 0 26 n 0 22 160 per a 0 57 s 0 55 n n n 0 55 n 0 50 ft 0 42 s it n n 0 37 s n n i 0 27 s 0 30 per 1 16 per 0 1 0 06 per 0 55 0 09 n 0 32 B 0 07 L 0 11 Regeeringstarwemeel bij yerkoop op meelkaart Tarwebloem gebuild inlandsen Tarwemeel ongebuild 1 Boter bij verpakking in Wit fust van 50 K G L 25 Öelftsch of Leidsch fust van 20 K G J IQ Volvette jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmérk Volvette jonge Goudsche l aas Jonge Edammer kaas 40 f O t jonge Goudsche kaas 40 § Kaas in Edammer en Goudsch model 30 I 20 + Magere Edammer en Goudsche kaas Friesche nagelkaas f Suiker witte geraffineerde Zeep zachte groene of gejïe f KLEINHANDELFRIJZEN Regeeringsbrood bij verkoop op broodkaart Tarwewatetbrood gebuild i gebakken onder rabbinaal toezicht Tarwebrood ongebuild br ihibrood Roggebrood zie poot 2 Regeeringstarwemeel bij verkoop op meelkaart Tarwebloem gebuild inlandsen Tarwemeef ongebuild i Boter i Volvette jonge Goudsche e i Edammer kaas met Rijksmérk Volvette jonge Goudsche kjlas Jonge Edammer kaas 40 Jonge Goudsche kaas 40 + Kaas in Edammer en Goudsch model 30 + J 20+1C Magere Edammer en Goudsche kaas Friesche nagelkaas Koffie Santos Cichorei in pakjes Suiker witte geraffineerde 1 Zout Zeep zachte witte of gele Soda Petroleum Deze prijzen zijn niet van toepassing op oude kaassoorten room en lunchkaas Leidsche en Deutsche komijnekaas en kaas Onder kaas gemerkt 40 f i bereid onder Rabbinaal toezicht 30 + of 20 + wordt kaas verstaan welke respectievelijk 40 pet of meer 30 pet of meer of 20 pot of meer vet in de droge stof bevat Bij verkoop van kaas aan detailhandelaren kan f 2 boven den maximumprijs voor verkoop in het groot in rekening worden gebracht indien de hoeveelheden ten hoogste 50 K G per zending en per week aan denzelfden afnemer bedragen Opgemerkt wordt nog dat pe vorenbedoelde prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas bestemd voor verbruik in Nederland Een uniforme prijs voor roggebrood geldend voor het geheele land kan in Verband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden in overleg met de provinciale rogge commissies Omtrent rijst havermout boonen erwten aardappelen uien kool verschillende ingemaakte groenten magarine ui raapolie is een prijsregeling nog in overweging en zal naderworden bekend gemaakt j De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand Augustus behoudens vroegere vervanging Klachten over niet inachtlfieming van bovenvermelde maxima alsmede wenschen om voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen of wel met het oog op plaatselijke omstandigheden voor eene bepaalde gemeente wijziging in de maxima te brengen behooren gericht te worden tot den ondergeteekende WADDINXVEEN 4 UgUStUS 1915 De Bargemeesttr voornoemd VAN DORT KROON Gasprijsverhooging I Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken hekend dat met ingang van 1 Augustus j l de gasprijzen zijn vastgesteld als volgt voor gewoon lichtgas 10 cent p M 3 muntgas 9 2 L kook en stookgas 9 t gas voor motoren en andere industrieele doeleinden 8 WJADDINXVEEN £ Augustus 1915 77 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester IA Kreupeling Van Dort Kroon PLAATSELIJKE BERICHTEN g J 1 Landstorm Heden zal te Gouda de keuring plaats hebben van de dienstplichtigen bij den lartdstorm der jaarklasse 1915 uit deze gemeente zijn ter keuring opgeroepen H Koster P Mulder T van Sprang J j Tillemans N T Verbree en A Zalm Door den gemeente veldwachter v R isprocesverbaal Opgemaakt tegen zekeren J K verdacht van zedenmisdrijf met minderjarigen Bedoeld persoon is naar den Officier van Justitiete Rotterdam overgebracht Regeeringsvarkens Naar wij vernemen zal onfee gemeente yoorloopig althans 1 gedurende del maand Augustus geen regeeringsvarkens ontvangen Wel zal van Regee rings wege gezouten spek zoowel Amerikaansch als inlamjsch worden beschikbaar gesteld tegen verminderde prijzen Vorige week Vrijdagmiddag kwam een sleep boot met vaartuigen achter zich en een 1 motorboot var de tegenovergestelde richting nabij de hooge brug alhier De motorboot moest stoppen De bestuurder van dit vaartuig wilde zjjn machine tering laterj werken doch door een onverwachts defect stoomde zij nog harder voorjuit zoodat de motorbpot met het eerste schip van de sleep in het bruggegat in botsing kwam I Het schip werd daardoor aan de boeg zwaar beschadigd Assurantie dekt de schade Maximumprijzen levensmiddelen Door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel is weder qen nieuwe lijst van artikelen samengesteld met de daarvoor aangenomen maximumprijzen welke door den Burgemeester ter algerneene kennis is gebracht Het is Ministers bepaalde wensch dat de gestelde majxima geen doode letter zijn doch streng in acht genomen worden Een ieder zij dus aanbevolen van de lijst kennis te nemen en eventueele afwijkingen ter kennis van den Burgemeester tó brengen In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is aan de M U L Oschool ingebroken Men heeft zich aan de achterkant van het gebouw toegang verschaft door het breken vanj een ruit Alles is door snuffeld en zelfs etjnige kasten zijn opengebroken Er wordt blijkbaar niets anders vermist dan een schort en een naaimachine De politie heeft de zaak in onderzoek Broodkaarten Het schijnt niet overbodig deaandacht van de houders van broodkaarten tewijzen op de noodzakelijkheid om als Maandag hunne kaarten ten Gemeentehuize in televeren De bakkers mogen na Maandag op de oude kaarten geen brood meer afgeven Wegens een drukfout in het vorige nummer zijn vele belenghebbenden bij de uitbetaling der vergoedingen voor Militie en Landweerplichtigen 1 1 Dinsdag voor niets naar het E 8 o H H HENGELAARS Wilt U VEEL VISCH vannen gebruikt dan eens HET BESTE VISCHMIDDEL 10 cents per pakje Vischhengels en kokers in alle maten Garen Snoeren Veeren Aken in alle prijzen Belgisch model Verkrijgbaar bij L OORSCHOT Winkelier Wilhelminakade OVERZETVEER 25 21 Japonstoffen Schortenbond Boeieroenendril Moefelinén Krepon Geel Katoen Wit Flanel a Contant Zie Etalages 5T00IÏVERVERIJ IB Goüdaé telefoon msö f Geen rni igfrs ook niet per flets M£fl Depots te WaddingBveen t F SOL en L VOORKAMP Winkel te Gouda i Harkt 41 S D A P afcL Wadd inxveenu GROOTE OPENBARE VERGADERING op Maandag 19 Juli a s s avonds 8 uur in de zaal van den Heer KWAAK onze Candidaat H VAN DER BERG Dz SPREKERS J TER LAAN Lid van de Tweede Kamer A DIJKGRAAF 4 3 i Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing Debat gewensebi Entree VRIJ thans 31 29 L 17 12 lp f Wh M Brepd Wit Graslinnen voor lakens Edellinnen voor lakens extra zwaaf Graslinnen hemden Geruiten Stofjes Oogjes Goed voor luiers Theedoeken MAGAZIJN DE GUNST JaC Vi d Heijden Nesse Nr 35 Luxe Bakkerij A P Bakker STEEDS VERSCH VOORHANDEN Wellingtons Benedets Paleisbanket Weespermoppen Bitterkoekjes Arnhemsche Meisjes Krakelingen Zandkoekjes Kleingoed Verschillende soorten Suikerwerken en Bonbons 41 Alles prima kwaliteit tÊÊÊtttÊÊÊHKf want nog slechts enkele HAAST D LANDKAARTEN VAN NEDERLAND HHaaaaaaaaaaai zijn aan ons bureau te verkrijgen a 45 cent