Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1915

54e Jaargang So 12851 UI eiitaik Wijiuaakliu bombnU itiggt ving iieii II vijand lH diool Momtfaleone met IiroiwlHtitlittnuU boimmu d e ito groote I laiid V tvoor7aakuni Diwhmka k ht ig I JliKting voii tbn an dl lBon70 Woenseht eoruspondint dirijlt aan U i 11 dd 4 upjuwlu Uotto Hwltt d bekondt oorlogworre poimbnl van dt pue Irtb PreBw v r l 11 lat 111 dl lad 01 Irotw dt bt lornui van htl I ruggtnhoofd tn ttt iuliggnidi bprg4n liel leven vrijwel i n m wom u gfliig gaal lbl komt udiat dit ad dooi lit Iaoiuo in Iwie tïeelen U mxpiiiHt litI it ulijk dt 1 dal iloor I Iialiant n bi ig woidt lu sohoteïi Isiiili uimd lu I lüstelijk det i U iK lrekkebji viilig ll Hu a U r g t ho n woull niujdi iiHii lm voetpad vooi di liuizm tU aan diu kant van dtn vijand liggin lu Ifit eaf t orHo U ten ïilie van v aar II n I len 700 oiigtvet r dt Ita liiuiiii i Insttlliiigtu 7011 kiniiitn itn alri 11 nuljuljt tm dak vau len bul vtwr stondOvtr lat d ok kogii n tm wt l eens It iiiaanHthi kogtts oangMlogtn du enL rit dooi ib luiltu i laau li is echtt 1 t n lioekji lu hel kofUi huls Int n lUg H in d aaioiii dooi dtn ktllner vvordi I mb eb n In dt lioog gt 1 gt n buurit n nn de i niiki men bij WeRleuiwliw lijktnlueht Die konvt uil d buuitwchapi otigora waaio hevig gi vochieiji is enwaai lolri t lijktn nog miltoffravtu ztin mi loh dïMirlegen te liüvelUgen hühljen II HOklaUn ploppen in den neus Hein iikltol getlreiikl 7ijn lerwijl di ftali inen uien eten tegen d n tank dien I HaH lijk IBIOk Oii posiluw op bet plaliaii van HoI rdo viHilt l o lfl llotla vtnbr i ii op den rand van dtn h tiv I g laiv I en Ik will niMl di van allt kan I u l al plai ii spiingt tii Int 1 iiid naai vonii liiUtii k lijn Ik hel vau I iM b i U gpJioonJ dot d 7e loopgia vil 1 ehts vaii tiiblijk u aai l i n n taaia littr nog til t i rk 1 r p riiii n li tm waarlt Piv b Italianen 1 1 V hl 11 iiKK lf ii il i+i lil Uut vooril I ltln st l van b n oorlog g grav u sehaii Ml 7i ii I orr hl Oo4tiurijktr i 11 5 gni hvitifii bi t platewi lu d knileoj ier M l 11 llttllanen aanr tkn voel van d I ougl 4tnau Wit 7itn dan altijd bet iri lienm II iiam litl 1 1 ilt ItallO IK 11 tfg n tb nM lie hoogti U i lQnuen m imt groolt viriltvpu itruggi slag n wor dm VV ij haddui onct linies i og stirker kiiin n maken maar omdat vmI I n slotte nog Op een sohlkkii g mtl on bonilge oott n hoo i lt ii wilden wu hen niW uit bigi n lli UfA grAv 11 van Ib loopgra n kwaii iMis twipi oorlogstrvannig7i er Ooiida Schoonhnven Krimpen a d Zegwaard ui luil Int I van 1 iijih I lm lt 0 lil was i eii weusig bi konten il 7Hde i tlilir oimIi 1 Muig n pot I tn oiiïsland igluid doel luij 1 woiubid ntaan mijtihur nnni lijk ilai g uw aanspraken ntlot lang ht i i do 11 f 1 l U u Met iict oog Op uu 111 iiiotKler en i ivi fa iiilx lul ik gp w g n iinai 1 liat ik all leil nkingn Ham liH t i h o i de lippt n V at tgt ge daar IMA g g w g n m i liet oog op 1111 11 lamili 9 Ook lat 7al ik u virklarui 11 iwas uw vadir di do paipn ren In I waring Imd wiilbe bet li wi le ennvan h t h iwWijk dat mijn vaxbr cl I rfgenaani van lttwl rak in htl geh nu op Sicilii had gentolen iJöpapuiren werden hem door 7iln bro dtr toevertrouwtf Mijn moeder nwestzul tot ha wendlen a la m ijn vader In den HlrijiA uiodit v ilen I n toen nujn mot dii tol hein kwam onikeode hij het bezit dier popiirtii en slootlt haar uit 71111 lui is Wordt vervolgd Mej de WeiE Alter 269 Gedempte Gracht 269 DBIM HAAG geeft de HOOÜ8TE W AAU DE voor Gedragen Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bataat tot het aangaan eener vrgn verbint nis bi Hr Ms Zeemacht all Bataal niat to oor mni Liohtmatroos met koH dienslvapbaiid MatiHios toppedoiiiakep Matpoos kok i Stokep 2 klasso miaimnm laeftqd 17L maximnm lee ti d25jiï £ minimnm leeftijd 20 jas maximumleeft 29 jur en Damesklseding Koopt geheele of gedeelfen van Inboedels I ook naar bmtan de stad aan huii te ontbieden Bneven worden vergoed Lets V p op If A AAtmADBKS iF Uej4 Wed E ALTER 2 üed Gracht 8 9 ÜËJS HAAG 1 minimum leeftijd lOjut I maximnm leeft 25 ja r I indien reeds zeer vol I doende kunnende stoken I maximum le6fti d29j itt minimum leeftgd 16mi maximnm leeft IT uNadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een brti kaart is voldoende gratis verstrekt iloor den Commies van aannemmii d Manne te WILLEMSOOED DEN HELDER Leerling Stokép GEMEE8MIDDELEN Hoe tpoeder Hoofdpgnpoedert 36ot Krampdruppels 40 ot 85 Aarabeienzalf 60 Kieipijnpoeden 3B Huidjeokulf 0 l Rheumatiekpoeden 35 Rhanmatiekzalf 35 Ajthmapoeders 75 Wmterhandenzalt 35 Anti Zweetpoeder 75 Hoofdzeenalf 35 Maagpoeder 76 Ooglidaalf 36 Zaurpoeder 36 Vatwonnpjeasuilf 35 Unnedruppela BedwaterdrnppelB GehoordmppeiH 75 Abdyairoop Pinkpilleo 75 120 40 Sangamoae 100 Maagdruppeli iO For t r pillen 100 Zenuwdruppelii ABpirinotabletten 40 Koortspillen 100 itnki 50 30 CascaratabletUn 100 st 00 Koko Haarwater 60 Teercapsules 100 stuks 50 lAxeerpillen 37 n Bam llalan Ilriiiaantfanaak H oairt Baan ailalan RBCBPTBN MET is KORTING VOOR ABBONNÉ l VAN DIT BLAD flLUlNflti JMtülFIUimUlT 72 IIÏÏEIIUI Til SHI Ooedkoopste wtrei voor Breukbanden rtlkelen voor Zieken Vrouwenapulten gummiartlkkelen enz 60 LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR 1 SUNUOHT ZKCP blik f ï 55 3 10 i 20 30 160 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getruffeerd Qatantine de Veau Galantine de Volaille rete de Veau en Tortue rete de Veau Hollandais omI de n door KOKO fat B n o1h iuIioi VOCHT bot to U t Vraagt WOUTERLOOü s V blik blik bhk f 1 66 f 0 90 f 050 ti 26 1 0 66 0 75 n 0 46 1 35 0 80 046 1 86 1 0 66 V 1 85 KOKO HAAR WOUTERLOOD KOKO DOET HIT HAAI OIOtlEN OAAT HIT UITVALLEN TIOEN HELDE ALS K I TAL V WO lS EVAT OIEN KLEVISTOr OLIE Or VET VEirKISSCHrND VOO DE HOOrplIIJ KOOP HBT VANDAAG VAN UW PIOUI8T Or GOirPEUl pauii H oTi a ifo iBaioopf am = Leiden Abonneert l op dit Blad DB HELFT DBR SUVERNIJ van het haUwerk wor l u niet ledaan zoodra Sanllflit iMt hul Manen treedt Om vleerea te ab maren houtwerk en door en door Khoon U naken Ie Sunllfht het eldoandete aa voordeelltste middel Laat SaaUfiit Uw huU doen Uneterea Uw werk verlichten ü I WZ HSüK uTtSr zwl M ItaÜM én IJnUwi I f f iiiilit lAaolu Mria ilorrijwielen r ir mm a méiy HM DEP6TH0UDERS ANTON COOPS WijdaWaaf 21 Onbetwistbaar liet beste em goedkoopste ffl i arryWiel A v ZKSSKN A OROKNEVEUD ï m A ÜOSTKRLINO Mssfl 08 Wearvrell RIJwIeleH liji ml tilHük HHiil ii ptiji AUH K GllüOT Kleiweff 79 GtVtJUil Piijiconranten gratis IMPORHEURS OEBR SIEBOL Amsfcrdsai Regelmatifl adverteere n van goede artikeien geeft steeds winst Wöi MWïr ï aiesr Men vraqe de pepedwoeerde ppijaewhiepwoop aan de Administratie vandit blad n I i 1 tfiééa f Maandag O Augustus 1015 mmm omant 2s 5 © vi j7 s exu cL v e3rte3 a tie bl© cL voor G ona d su ein OMO strelseari Verschijnt dagelijks yJkl behajve Zou eii Fei stdagen fFuS VAN HEI ABONNEMENT Per kw irtaal Idem fi into per post Met jcllliislreerd Zondagsblad Idem franco per iwst Abonnemrntei wolden dagelijks aangenomen aan wis t 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau PRIJS DER ADVEHTENllËN Van 1 ó gewone regels met bewUsnummer f O 55 Elkt legel meer O 10 Bi dl ie achtereenvolgende plaatsingen worden deie teeen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f O 35 lm vooruitbetaling elke regel meei 6 ets RecLimes f O Ï5 pei regelGroote letters en fanden naar plaalaiuimte Telefoon latere 82 iT Tj o T J J 5ëPosl kanU r n S4g£SS Telefoon Interc 82 Uitgevera A BRIHKMAS EN ZOON steikte binnenste verdedigings linie van den nauwen fortengordel geen weerstand Bij hun terugtocht naar de stad aan het oosten van den Weicheloever waar aich de voorstad Fraga bevindt w ke met vestingwerken omnngd is hielden de Rassen nogmaals stand en lieten alle gioote Weiobselbruggen springen In de veroverde westelijke versterkingen maakten wij machinegeweren en stukken geschut van elk kaliber buit Warschau zelf heeft bij de be schieting zoo goed als niets geleden Bij den intocht van onze troepen welke zich in den besten toestand bevonden maakte zich een luidruoh tige vreugde van de bevolking meester Alles drong op de markt samen Men juichte de intrekkende regimenten toe en jubelde luid zoodat de intocht een triomftocht geleek De geheele bevolking was op de been eerst m de nabijheid van de aan den Weichseloever gelegen plaatsen veranderde hot schitterende intochtsbeeld Hier waren de straten leeg daar zich inmiddels een krachtig achterhoede gevecht had ontwikkeld waarin ter ondersteuning der infantene machinegeweer afdeelingen ep artillerie weder optrokken Terwijl de bevolking aan hare vreugde uiting gaf en zioh tot ontvangst der staven voor de hotels verzamelde ttotpn over den Weichsel de infanteriekogels en had voor het slot een hevig gevecht plaats Daar stonden de inlantenereserves en m den slottuin waren onze manschappen in gevecht waarbij de machinegeweren zonder ophouden doorratelden Thans waait ook de Duitsche vlag die ik hedenochtend voor het eerst boven de verschansingen van het fort no O zag over het trotsche Warschau Onder bevel van den generaal der infanterie von Sch stonden de aanvallende troepen die zich schitterend gedragen hadden De regimenten van de divisie van generaal M trokken als eerstö Duitsche troepen de hoofdstad van Polen binnen De generaal G 18 tot gouverneur van Warschau benoemd Aan het Italiaansche front IH 1 1 a 1 i a a n aii II i c m miniqii van ugH luidt Iwi OoHt nrijkfiohe aanvalbn op on e io rtle MelIlngMi in den l la va sector wi id II afgeslagen In den Kars diinr b 11 dl gevts lilpii riidng tb n gt4iee4en ua bt voort tn najiKii legen h rt avon Westehjke Argonne werden afgeslagen De gevechten m de Vogezen ten noorden van Munster werden gisteren namiddag hervat De nacht verliep daar echter rustig Aan het Oostelijk Front lU I it 11 s 6 1 e 11 conmiuniqiu v an M him lii Mt irti dl Dwinn n d j iieii woi dtn 1 tvpcht ondiir b langn i vpr aiidi 111 aaii hrt tronl v oortgiw t bij Kowno dtcd dk vijand tM ii aanval op ursti forlPnllnio op d Mi ImUtiwvu van Il iiein n Onze 7 n batl Ti Ik selilKcn dtn vijaml lil f kraohtig Bij 1 1 t 11 onlvv ikkcldk d vijand pt ii lio 1 vuur uqiaard gaand imt d ver pri Iding V au v pfftlkkenlll Kaaien ii feing daarna tot dn n aaQ al ov pr v pr o PwTo dl V t rdp ïiei ig werken v aii 1 rt To na diooh word ii door ons vuur m orïZL It cnaanvallni v eLr iiilgijaagd an k anv liPttt ctii lx vig giviHit plaaiM Op ilw weg naar llosirov laog lU d vitand tr in na oe hx cb liloe dif i gtv echten e iiig terrein It winnm In di lrpik van Scroek aloegen ij m dl II a ond im t Rucct t n aanv nl af aii l Wucliwl litfft f i chiilvuiir plant On7P zware artilUni liPhclioot iiK t muew dV poiilon werkni opdpUiicli Hil I iiflwohpn de Welcliflol ni di o w rdn II liov Igp gpvprhlni KpI A nl iii d rubliHg van Kourovo en Kolrtk op hii r chtiiopivpi van di De Oorlog Aan het Westelijk Front Hit h ranse he namiddag eormiuimqii san K ug I In In V I lil It ii li n av ond tol in it voor ut tt4 V voTiU diRirigBix ork n iW Frnn hpn ti Iringrti in lift Wts dlik g dMli ftn het hoflch hu l ontnino Ha tt loWi 711 Htrdiwi litj diB l ff iiaanvftl pr frwi Tl wlMfii lochl Htand te hwi Atn m l n crki nniiigftpOBt óAr d ppt stp Franwotii linie Iti rfti nacht van don 7n doden ck IhilwdiPrB wn aanval op tU Pranwlu st lliiiftpii m ri n Htclor van Ia ill MoilH en kri gui vantPn vort in S n di r loopRiRven waar 7 jj oohttr dodelijk wc r wn dc lUtgBwoTpi nut iiityondirmg van r it fiom van TifVlig mrtpr lm il ogpzi fl gmgon Jp Piiilsohus rtjj fen h 41V I vmi Si hatmiSJnnelP aan A lAc van Honnack tot ikrt aanval over dl Ihm door on yo vprRporrlngpn werd siiilt i p hM inde van d mul dw w ril en Uiieiiwe l uil chp aanval Hl 1 t I a ont t Ml iu t hand ïranalPti at a flfUen l p aantal was roer luftietti wfit ftPtiP ht op dt Pranwhe ti llin pn tnj I m pkftpf SHifl tzniannfilt m op d tulitii ei dli dw p he uïif hoK pii Bolioidt T e aanwftll vvi rdet gpJiw I M ngigPïalaiBcn pn Ipden ïWarp VPrlieyen Voor IifM Iron vftn Wtn pnkflp Poinii agnip narpn meir dan 10 1 ti Mi van DnitflohPrF aan di ftaadn prffpprrinigipn IdiTVPti liATifïipn Bet Frftnsche avondcommnmquó Tftn 8 Aug luidt De Duitachers liermenwden in de Argonnen tweemaal bun aanvallen op den heuvel 213 doch werden terug i geslagen Door de ontploffing van twee mijnen verkregen zij vasten voet m een loopgraaf lüaar werden bij den tegenaanval er geheel uifc verdreven In de Vogezen deed de vi and na verscheidene malen onze stellingen bi Lmge en Schatzmannele te hebben gebombardeerd een aanval die tot staan werd gebracht ook door de artillerie werd een aanval gestuit Het Duitsche communique van 8 Aag luidt De aanvallen der Franschen met handgranaten bi Souohez en de tegenaanval op de eergisteren door ona veroverde Franaohe loopgraven in da 1 pi II Mitrptni din vijand uit vcritoliilUiuh Imi H in uaaun des uamiddage I ubar low trvolgen lirowgen zlj Verdt r nnar l t lUMinhn tot d 1 hiB lime De vtr lagtn Vijand vluchtte in wanordi ovtr 1 n T7 Uu ui dum iift zuid eBtiii van Maehoro behaalden oniw troepen een voi komtsn ftnocee do vljKad g4ng hier ti n umK onaen aanval te pereen n tot t n ttgemaanval over die to oen gevechl van uinti tPKen man leidde Hlj werd echter lu htt fioni en in dtn dank aaiigegnp 11 11 ovti dt Wbpr ter gg v Drptn H l aantal bij T uhartow Mieohow luniini tfttbraoivtt kri gs etwang nen bixtrotg lol gtHterenav Mid 2 officieren po l 00 l uiaii wliapiHn I rwi I l buit uit 2 kaaioiintu 11 iiiiiraillt ir en 2 m nit e n agent Im floiuï il drngd tloor oitM van hit 7Ui tUu al zcgivitrondi teigpi de Beoeden Witjii oprukkend troeipen kwaimn he bil De intocht in Warschau De correspondent der KIn Ztg meldt d d 7 Aug uit Warschau de volgende bijzonderheden omtrent de inneming der stad ooiiHnunlqué van Hu Dull uK luidt IIH l iiit elip Narew lf i nadoit d n jlrnalwift van l oniaai Ohtrow W wko v lp tMnigi piiitin hiedl i o vijand hariliiMikkigtn leRpnüiand Ten Zimlien van U 4 ko wii t dl lïopg hl nikt Si roek aan U monding an de Uoeg wi rd he I On niBliiitinigwtioeptn verov rileii lilt NoHO fjpOT ieek d virtrti rkingen an egn Bij Ooi d4 II dl uk dipr troepen van gtntlaal on VVovrneh motlBn dt Hubwii uanr lul oo 4tn wijkon riiBschtn d WiuHihtl in de iloeg het ft di link rvliMiK I van lm legt I van Vt Idniaarwhalk on Matskmspn tlni vipnd naar lH iiooidtn tegen di WIp iiz gwlrongen l i rt ehtervliiigi i nog in dm ttripl ge Vi lkkpld Ht O o s 11 D 1 IJ k fi e h n o n g a a r SC be miiddag eoannniniqiié van t Uigfl luuUl ikil leger van Aartshertog Joaepih l er dinand zette giskren in din sootor tii Vbeii d Il V i ichael en d Wiepr don aanval voorl e oniiiiddtlll len We Itn van l i AV 1 pr z voorllrekkinde troe 4rh Warschau is Donderdagmorgen door de Duitsche troepen genomen Twee dagen hebben onze kanonnen zonder ophouden je vesting i ken gebom bardeerd daar de Russen na opgave der Blonielinie nogmaals trachtten den opmarsoh der Duitachers tegen te honden Den laatsten nacht was de strijd steeds heviger geworden met de veldartillerie van het geheele leger Evenwel ontruimden de Russen reeds om 2 uur het door den vijand bedreigde fort no O en de buitenste linie Kort daarop vielen de Wurlemburgers en Pruisen de andere vestingen aan Voor de bastions der versterkingen 7 7a 8 en 9 traden de Pruisische regimenten op die evenals de Saksers van no 5 reeds den dag te voren tot aan de prikkeldraadversperringen waren doorgedrongen Over de natte loopgraven drongen zij vooruit over het geheele westelijk gevechtafront ontsponnen zich hevige gevechten Wij leden geen belangryke verliezen doch in geen geval kan men spreken van een vnjwilhge overgave van Watschau FEVILLETOX De Russen werden er door onze troepen regelrecht uitgeslagen Zij poogden voorts in de krachtig ver will u verschafteti voor bi nood lial ge met Q jn zuwter godrpveiï angfll 7ftg llariv deii bezoeker ttgü inoe du zoo gnl iiüizmiiig wae Natuurlijk w h 1 nn van Ui goedt vriendieui tÜi kwaiii 0111 t 4 J t liaJi n 1 om zijn ilienf U n aan I bi ilHi Ni om ht t evtn aU het laat Tli TOiii h I getval moclil ijn wan lui velkom 1 tnigwinn vtTiawt keek Hnrn het olgcnde 00 nblik op toon bIj en plank jonkman mit rnwiig Iiif soanht r g laat voor 710I1 7ag Btaaii die volHttekt ni i w iv gi Waken SI heen te konnii y Md viun IW ik de mt Ie pn eik VVaAniut kan ik u van tóenst 7ijn vroeg Ham heileefd Htt dn 1 mijnir koinftt uit ge omuidikllijk radtn als ik u mijn naam nonii baion Ik lieti l hiard Montelli en ben ib brotxbr van ik jonge dame metwelko gt voor eeïiigen tipt b hi kinni gt maakt I Harr kleurde maar lu wiet zich te boheerschen en antv Oordd Mynheer Montelli biid mij mcf ten kwade dal ik toeh de reden van uw komst met kan rwbn Wel lub ik voor tvnigen tijd ken nis g iaftkt im t uw 7ueter maar mejuffrouw Vloiitelh lieeft elVe gewen o it di kPiiniismaking niet voort te zetten Ik HtrM er naar aan dien wenwoh Ie voldoen pu ik gi loof dat de zaak daarntet IS afgt loopen T ydniardlvorfde zijn toorn opw 41en maar ioch antwoordde hij nw kalmto Toch niet gpilirt baron Daar ge nut van plan 7ijt de lie ofte aan mijn 7Uflter te volbrengen zult ge toch wel genoegdoe lind ia hij beiinntnb lal III n ImiiI virttld dat IibIk m ht t gHiitlin t n aaiigit aan it heni dm iel nu ijn 001 huw lijk V II II iiiig t n Moeder en Zoon lulu tnot pdoening Harry a gtJaal nam tu irotsfbt uitdrukking ann hij g It ek nu onaangi naam et 1 op ijn tnoi b r Dan 1 hoor Ik torh tir l w ten of ik u tl wegenn uw Man ï iMioeg ïoenjiig mag virsehaJb n wiltg eggen luit uant 1 vi 1 1 duarl Iti ii mirtHehun wordl ge t 1 daarvanov itnigtl door hetgeen ik u t 7egguihfli 1 kiW mij 8it liA i als I d iard Mon till maai nwjn iwter pjv ik liibbpu inonfft ad 1 en pm n zulk v oornaaui bloedals gij uanieJiik h t bloed di r Vltwibrak w i 1 f 1 tloor uw handeitt ij7t mi l voetenwgelredeïi Hairv staardit hem lenoogenblik praktlooB aan Tw i Irak hij in t eiispotli nd geJach uit Hh baar ziil u n iet wpI bij hethoofd Voistrekt niet antwoorddit i xhiardsoiuber l iQ 7iilt im later 7ekpr lw n nof om mii looh U wanneer ik 11 al devalscliP t rfgenaani uil het slot Vltenbraklaai verwijderen door dun flt rkefl arm V an het gerechl en ik uwe plaato beireoi Mijn vader wa de riinieewter I lu Rn van Aitenbrak die den 16w Aug s tui in den elog bij Mftra la Touf denheldiendood irtierf Muardi ftprat met rooveel 1 rnM en overtulgiD dal Harrv hem gMroflen en eveneenw ernatlg aankeek Hi herinnerde 7lph nil lïe vorhaJon die hii ove het teven van zijn overleden oom geboord wist hij nii il metr Waaiscblinlljk lil oiidei I dil n bo it l dit re d It IMI bn I lantM I iiil i i m oorlt g I ondkrM iMKÜendipn Hij 7 weeg ui Uidi brak dit kltine uela Montdli d iileht van ddi alagu littUinann tt hu wtii u dat had ma 7pU wil kun nen begrijiïen ii waa in B rlijn opge groejd daar wiftten ie longi niien ip toen vu I da tt 11 ga rdtK tncli r uit een oud a4lidijk geslaohl nnl kon Irouwen nuttin nnïht vdn etn slagtr Aln hel dier hem op ho t liealifwendo oo mblik maar niet ia de nlceii liet In den laalaten ti l hul het rwde dikwijls Mltc vreemde kuren gehad 90iu atond het onA r etndge red en opt M nfl ooi een htotemte ftiil waar het anduTw Rpelondy VW hepii vlooig 01 üwi de fwhuld hlj hein bij den rui ter lif 4 n HajT wae in de laatMt wi iwo 00 prilvkfihaar 700 Hlt ht gt iiand en liiohi kon dit ook van invloed 7ijn P het liingpvoehge odipie ros Ho kwain Harrj toeh in die vreemdto Kemmachtige fetemimng Zou de schnld Wwkelijk liggen aan den hrieJ van Greta waarin 7ij htan im4 die eenvoiidage waar woordin herinnerde aan de ver vulling van zipi lielofte herinnerdip neen d 4 was het rechte woord niet t HtR had hein geaohreven dat het haar va t he hii wa hem niett weer te zien tolrtat hot h n mogelijk zou wMon 71 tn Hofte te voTVuUeo I at verwinweljte h lo en ook Hoe dSkwijls bHooft men nirt de zon vun den hemel p halen I 1 n even onmogelijk l8 htt zou zi i die heJoftP t hoiuh n even onanogeh scheen het Harry v on Htl iiurkwaard g tP van iitfl gtheilt goval wnr echur tltw Ham wlf die aanigele euhtid niet vergeten kon dat k lierlwntnnfc aan f reita hem met kon ver laten dat hij dag aan dag en naclU haar lielehjk gt laftl v oor oogi n had en a naohts meernMilen verschrikt opvloog uit zijn drooin waann hiJ nla g doods bleeic en met geeloten oogt n m erg izon ktn IIij nopfudi ziohztIvtn etn m ntinit n ttpJp dwaas üij wilde leh door genietingen vtretPOöaew maai ijn prikkW baarheid dt spanning zuner zenuwen ver er rdt nog en ooral heden mi zl n moeder hiia geschreven had dat zij dte volgende week het gHd 70u zendien be V oiwt hij ziohr in een toestand van zp nuwaichtig heid dfie aan koortH grt nsde Zijn oppasser kwam blnnin en mt tkli dat et n vreemde mijnheer den liutenant n iMe epreken Hoe hee hij Die heer wilde mm naam niotnopmeni T ip vervloekte kerel I Ik w alwat hij koinl doen Nn laat hwn hlnn enk omen Jawel luitenant De oppasser vertrok en met zekeren