Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1915

54e Jaargang Telefoon Interc 82 iir ollitierM um d iiwuisoliapptn r tUii gi ied hl Het hrau j lag ohip Sl l uii I rapportetrt dat htl an dn ii kauon i 1 11 lik tb I fttteri n op lU £ iatiwbt kui ImittHi gevi tht heilt ge t ldu I I l II 11 1 l 11 n n t i A 10 ii ge ind I IM SM iitHK rg VinN hagdati ibt UW iiisK lal ib kapiieini van ik MHiof Hr laBon uiltrini deu undi rguug aiibet I rii hlp bfi Otgt iul twHfl iiu tli getko i i llii Jatten wan an i ii latUng miin i I Imul van l iilkmhurg t witiui miar I l MMiloii stilioilnml omWrvug lot i luW j H blp MaaiiKlag naiiiHkhmw t or lloriiM l Int iUtoi bil l ultf hi Ji luilpknilwr Mei III or naolnl Ie gtliet b lM iiiflnmng v af I i v rg MiOTinii m hl anti K oktn werd I I Koil ilflaio Ut p tï h knioitjkwiHt ie voor hiillwetilandil il lionoiiiiHU luruptMti Mobdjll I btmtitill linrj Ind4f i katoen tinnHdiiki l I hjk 1 1 alMoluli ixMiiraboiidK wonU ver I lUuaiilf ui v at nog tuier ou ijn dti I VI ilioiMiii n iMiibmt ich II 1 Ikaar vtr I sion It ll om aliiii itivo nt vun kulOi n in I l iiilHi4iJiiiitL viMir g04iil I IhI MIiii dan I Hl 1 luiitlt MKiriand van l li IMMl iutI I II wdk zich op 1 lull I I in du land I II I lH t hiii Hi iii li r nuüdig i IIK i diii4 I biiilm twijfel dm in lOiHtali vt rhltute I iiiig v nt bil iii oti an kalonu iu I tiullmblamt d ii legnuitand van lUt land I M NMxlig OU v rlmiHiU4i I Ii l allv dironieli diaari it iigeii biivtgb I tl brief van tn in iidige d4i In ikti loulWi ti tij 1 vmI in huUHcliland Iw l g I r Is I n kh op ib lioogU h i ft gi ti b van ib mivirhdilt nitlaar Ihj Kt dat 1 g Wie wil prachtig licht hebben Hi wende zich tot JAC KOOIJKi puttonboorder te Wieringerwaard die zieJi gaarne belast met het initalleoron van BRONGAS Reeds jaren lang is dit weik door on dergetee kende met het grootat snores uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend d KOOIJ Kz WIERINGERWAARD gi tik deiwh n toon dien ij t id Ti jnren tl g4iiov er liaar t olitg nooi bod aatigftio iii m t w rkb dW het blwko gelaat vaii 7 u vrouw immi rtoiiiln rt iiltdirukkiiiig VI hijomb Mit inHikOinijJing ricaiitU hi itli op eri UHirwiidii op dm db lioog va i ib i ref tili rann 7i uU bijnid mwk r bil Il rlx ld Nu oiiMire kM iitbkl rnftfbl koinl g iMi om zakm uw l uHj li biHpn kt ti f hm gan hiin dn laat gi n bij na et ii oogeiiblik Irtu Honll nm iiJ t wmtiinenltHl niijn rtuanli atitvioonWle i nM t oen polten ibn gittiiilaioh Wat Ik bib iitetle l iW len kan lit 4 tagiivdl nb l ilragifi i n ook liitt d legciiwoortWebdd van T rdo dd nitiji in p nabiHieid ntod z n e v ift kit Hajrv gekoiiw n i wm I g ook o luj on g dKiin ernHM H i n t f hiji ifci gi wrfdecfe tii van I thiardei kimiem kent Th zijn woonira heb Ik dat i gropen en ik hc hem 7iAt eealge aan I d uidinffcn diRBronktrent geg en ijt ge kranit7iniüg klonk hetruw van Holliga lippen Will g up bel laatHte oofCfTllilik hel werk van jpgdi 4e leven mirtig Mi ill ge on I tot l ede aar inafem Muwamiverztclilopliltlilillft ï IT HFT MaüAZHST VAN M KAVENSWAAY20NEN GOmJfCHBM Beze TIlKElb worto geleveriV in v zegeld pakjes vaii vtji een half eif B A éd met vermeldingvifnNoa roer en Prys voorzien vsB nevenstnand Merk volgons de Wet gedeponeerd Zich tot de nitïoenig van geëerde orders a bevelend J C BfJL voorheen J BREEBAART lA Wordt vervolg M Electr Dr A Brinkman è Zn Clo Ad verten tien Bg akte op H Juli l H i voor den ondergeteekenden notaris to Gouda verleden werd opgericht de CoSperatieve Kuiproducenten Verccniging tot Export van Volvette Ooudnohe Kaas onder Rijksmerk gevestigd te Qouda welke akte m opgenomen in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatsconrant van 10 Angustus 191Dno 1H5 Namens partyen N F CAMBIER VAN NOOTKN 15 Notaris aKYKAAOD voor einde October Kraamverpleegster Bneven ondor letter A aan lietBureau van dit blad 7 JONGEN In e n Sttioni Wasch en SlrijkInrlchtlng tn a Oravenhage dl VRAAOD een Jongen met jongfr dan H jiiar Hink nri zond ter opleiding m t vak Zij diH UI t vak loedH ittwngK inN Utk nd tjn geDieten de voorkeur Loon f b pweek Bnnvf n met utivoen e niluh tintten onder No 2U05BureauOoudfif lu Courant Markt 31 Uouda U TE KOOP pil m sis f leelaieo In 3 maten groot middel en klmii soort Te bevragen bij A DltOl PKHï Vredniioordplein ia HotUjidaiu S Uit de iiand te koop de Hofstede aÉ I met aangebouwd liKhllLN II ItlS onder Ooudcrak Te bevragen bij den eigenaar 1 M HCHKLMNd Hweelinckstiaat bO ii4iravenliage I Wn0X den 8 heelniensi horpei HIM CKH maakt ieder in enkele neionden zynioheerme vlijm rlieip Piijn f I fiO naar buiten f 1 bf A tjlIANT Kleiweg 7 froüieii MeulmliHill Prachtige mahonie linnenkad gebeeldhouwde deuren f 28 bypaaaende Stoeien leer en pcluch Tafels Spiegels Schil deryen Theetafels compleet Leer ameublement f 96 Peluchc Salonameublementf69 Tweepersoon onbeslapen Vecrenbedsteilen Matrassen Ledlkanten Leer8toelen vnnnf f 14 no de ros Theetafels Boekenkas ten Uittrektafels onii enz 20 ALLES SOLIDB GN OOBDKOOP tmmmiTM limliiltuluJdikUikldl Rottepdam Bienstaanbiediiigen hebben mi de Qoudsclie Courant r mla tmecmê m Due adverlrBilCn kostcR siMbk IjJ vooruUkelaliBg 1 6 regel f 0 86 voor elke regel meer 6 oenti Opgaaf nil lttit nd aan het Burean FiiraaC SMITS Schoenliandel RIeiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HET AüRëS voor lËDËftEËl Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenec vrijwillige verbintenis bij Hr Mn Zeemacht al LlOhtniatl OOS l mimmnm loeftndlTjaar mei kort dienstvapband i ma iD iun lBeftp i5j ar MatPOOS torpedomakep MatrOOS kok Jm n umleeft 29 aar Stoker 2 klasse minimum leeftijd 19jaai maximom leoft 25 jaar indien reefis zeer voldoende kunnende stoken maiimum leeftijd29jaar lï CA l minimura leeftijd Ibjaar L eePling atOKei maximum loeft njaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derManne te WILLKMSOORD DEN HELDER 60 Rywielen Agenten voor ionda en Omstreken UIÜhI V IL IIULJi Kijwii llmiiilcl en l mrati iiiri litiiig TURFMARKT 113 JOUI A Op dm iiioteH l t tiiMi lmiiihpidsr duur Nidiilind MUI 10 I iiiimn l HI ki IhI iI i il 10111114 l r KDIA lll l M l ll l N IA I IAI ll NM Vl LDKAMI II IIDI IhAMI cii n iaibij iiicim ilitii lUliii kM weid af ili il liliili bc I HIMA l ijuiil in dii litsti II lïij den giontcnJl uursrit vooi niotoiujwitifn dooi Nedn IhiiiI op II liliiiinn l M i iHAitkti di lickindi Nuliiland lic ii iinct Hlih KI M UiKN dni chiilen til nicili op 11 11 HIMA iJijtMil nilke loiht vnoi ilii MedeHandsch fabrikaat ii reuzensuooes is kiimiiiIhi fraiiil pripuraol aao ol kooil I overtulp II I OPUKliU H I V Voedert aw Vee met de zuivfrfl murure LIJNZAADKOEKEN merk 9TEB en W I Uitmontende door hoog eiwit en velgc haUe en greote vuedingHWiinrde M reIHptoma ParUn iHOO If effen Gotitlen MetinUlen Abonneert op dit Blad 1 Bataal niat ta wael voor uwe 1 1 GENEESMIODELEN lIoeatpoodorH 3 et iloofdpyn poeders jï6 Krampdnippels 40 ot Aarabeionzalf 60 Kit spijnpoeiler 36 Uuidjeukzolf bO UlioumutK kpootlers 35 Hheumatiekziilf 35 AHthnmpotKlem 7B Winterliondenzalf 3B Antt Zweetpoeder 75 lioofdzeenalf 36 Maagpoetier 75 t oglidialf 35 Ztturpoeder 35 Vetwormpjoszdlf 85 nnnednippel 75 Abdij8iroop 75 Bedwaterdruppela 40 JelioordruppeiD 40 Pinkpillen 120 Sangumoae 100 Maagiliuppels 40 Forsteripillon 100 Zenuwdrupuels 40 Aipinnetabletten 30 Koko Haarwatér 50 Koortapillen 100 stnki 60 CiwcM atabletten 100 st 60 Teercepunles 100 sfnks 60 I ixHerptlIoi J7 6 n fliiatoa lirlitaamleraaefc 80 owwl Qee Halen kCCEPTEN MET ag KORTING VOOR ABBONSé s VAN DIT BLAD NUUmiEEI minMUIT 72 IIIÏÏEttll Til SHt Goedkoopste adre voor Breukbanden artikelen voor Zieken Vrouwenspuiten gummi artlkkeien enz 60 De Electrisfhe Drukkerij e A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot biliyken prys ALLE SOORTEN DRUKWERKEN vopf den Handel Vereenigingen en voor parti lier g rulk KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN VERVANGEN BOOGLAMPEN Voor Export Zendingen Certificaten vaii Oorsprong af te geven door de Kamer van Koop Jïflndol en Fabrieken te Ooudii bonoodigd voor de verznnding van goedel iMi nuar Iitt Buitenland zi n vprkn j3 bftar a 40 cents per stuk ciooi o ter Hrukkeii van A BRINKMAN ZOON IHarkt 31 Oouda Iej le¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 EI1 HAAG g eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heerea en Dameskleeding Koopt g eheele of g ede lten vak Inboedels Ia ook naar buiten de fltad aan buit te ontbieden Brieven worden vergoed Ixits V p op IfAA Han AOHES lirMej deWed LALTER a i l ed Gracht 3 i9 DËM HAAG iMo 12854 Donderdag 18 Augustus 1915 GOVDSdË C011 tANT Ve cUUn d liJkB Ai bohalve Zon en F etaafe n ï ABONNEMENT P R H S V A N Per kwartaal Idem franco per post Mei Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen orden dagelijks PRIJS DEK ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnunimer f O 55 f 1 25 1 5t 1 50 1 90 Bureau Elke regel meer O 10 liV drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 i egels f O 35 by vooi uitbetaling elke regel raeei 6 els Reclames f O pei legel Groote letters en randen naar plaatst uimte rnr rb Ag ni 7 aangeiinnien aaii ons Telefoon latere 82 riaiik zwaie v rliwi i lw a u aUii 1 tt ii bt naar bet e en vooiuil prii I gMiin i latfflii g4MfcWte vvtrdtn rtH xH iloor joft ftrntlerii gestuit I I h n bH l CH r r liriigg ihoo d poog I II dl Italiamnv luj l nna d himUruis 1 nu II luuleriin ij w rdeii nbur m I hninl jsraiiai ii verJaaKnk De aanval lil it hiiHl rui bi Zagora i n uitloow j I ll aii Itavn w ird lil lul KarintlitóclM tn I rolei gniiw I k liH V i fi lo atand onM randt nV I Aan het Zuidelijk Front 1 11 II o lil 1 11 a r il a II c t 1 n I 11 I 11 g t 1 i Il cuiiununit u ai 1 1 ug lutildl I 1 riiïtüge g vcvlitfji op bit tb r luliiiil allii ol wf o Aii gUtiTini voorl I t M huold zakell in dli VnAgniio Mti ok I n m ih Noordelijk 7Óïu lid algtniHJtti I I iiltaal i dMt b 4 terrein iii d Aiia giiHii 11 i hoiiJkn lihsi liiMgit n vooi iiiiiijdi k t duukiiL iH aan lU dapperheid nii IM iHirallf dM ini iiM ii laniK 1h liK ikori H naai liH Nouitl ii Ijn iliatiH nog j ixu Vf rdiine urd rhig ii g imiikl 1 lrin Mni lid n dm i audiru sliK ilivdi foi gi 4iraclil Krijgsverrichtingen ter Zee II 1 h II11I II eoiiMitiiuupii aii 11 Ill Vug vul on UoKlMs s loot d I naii ii n mgaiwg van dV d MamlWirdil I I dp dtiiA Iblkii dlag dirtMii aiuK n l iil x 1 1 knilM i i ItuaMiHOhe tarped obeob I if idi bu iii laan dun ingang vnii b 1 oir van iiiga virtoond liaddtii in 11 olt t rug Stini vt rtl gt eonMatf rd brak uraiid lil o i Ml vijanAMuktn lori loag r ttii ridiipn ntrd f ii In rliaal It lijk d ui 1 iiisbiiul 11 nang valltii maai alb op bt n ufK adiotm loipnbi minim itii i du Uil ki Il a nj nuob virlii m I I t I t i 1 II wt i dl d d II iiK gt ud l lal dt Uup wolu batk Ail zar i 1 iiik ii II kapiUlii m il n I n dn 1 m KiHiliig tHlilxn In nm lit it il n va eit Mal v i iiu ti heri ikm Ili4 1 ugdt4 ili4 HlooiiM bi lli nil 1 g iiinwl hl hunaiin inu wnd g rid I 11 I n II lil i vtordt tl d 11 ug ol I fit lef I gi ueld lilt kb iiw giwaiMfid ItriiKdn pa I iMHitlb vaartuig Raminn erd op K iig I lil d Noordy door den UmliWilii n hulp kriiH r l b or to Ink II g iraotit ïïitgeTers A BBINKMAIT EN ZOON Servië die op een vastlegging vanOostennik s krachten door Ruslandgerekend hadden en zy ontlasten Turkue De Russische bedreiging mt hetnoorden is geheel die van uit denKaukasus grootendeels opgeheven Dedagelyks in Frankrgk en Engelandbesproken idee omtrent het overbrengen van Duitache troepen van Oostnaar West laten wij met opzet buitenbespreking Öe neutralen wonend bij het oostelnk oorlogsterrein zien dit alles aanen WIJ wachten er op dat zij hunhouding bepalen Nog is alles in wording Waaraan echter de onbeslistenin Noord en Zuid van militaire zijdeherinnerd zouden kunnen woerden ishet volgende gewichtige feit door denveldtocht van dit jaar geleerd HetRussisch offensief werd gebrokentegen den Karpathenmuur in de Mazuren aan de Dunajec aan de Sanbil Lemberg aan de Boeg aan Weichsel Njemen en Dnbiasa Lauwere oogstte Rusland alleen bij zijnterugtochtsstrategie Voelen de kleineloeeis der neutralen zich in s aat omhet nog altijd milUoenen sterk Tsaarleger de kracht tot aanvallen te geve h Turkije weerstond aUe o verwei digi n nogingen zonder raooite Willen delegers der Balkan neutralen voor do aan Turkije vijandige mogeiidbodende kastanjes uit het vuur halen aieop het üardanellen ur gorooat dworden a Ten slotte wijst Morath er op flat het niet onverschillig kan zijn hoe de bevolking van een bezet gebied de overwinnaars ontvangt België heeft dit getoond Hij laadt daarom tot groote tegemoetkoming tegenover l olen aan Men zou den Polen alle onzekerheid omtrent de toekomst Van hun land moeten ontnemen Het aat toch om een natie van 12 rbttffoen die gaarne onEe vnend zou willen worden De legers zouden eerst en daarna onze heele politiek de vrucht van vriendschap oogsten Aan het Itelieansche Front IIU uo l ir k bH 11 Ht ai iil n vuur ii lU aRn alkn 1rImhn u an b i kii lfroni nannn g r lil omvaim Itw Up d ii rami MUI U l plau ii MUI l olHrdo vid i K k MjaiidK lijk slnpMtraolite on nttvlUiiLM ifit no u a Montfalcoue aan die diui na v rbm rd gimchl ii om r il oudni in 011 M ml le l l i 1 g chun ur Hl di i De Oorlog 1 Aan het WestelQk Front IfH I ran rt ebt ooiuinimiqiu an l g liiidl k b llKln d r aiiiaen m dtn tuoi van il ït dag aH artill rwaetlw tlaalfl 1 De legers van Von Mackensen val en 1 de vijandelijke stelhngen aan ach er I do sectoren van Bystzzyca zuidpljk I van Radzyn en Tysmenitca westeijk van Parczew alsmede in de linie Os I trowUchrask 1 Aan do Boven Boeg en de Zlota I I pa IS de toestand onveranderd 1 De Russen hebben hun verwoes1 j tingen in de met meer zmver Poolach Rumeensche streken waar zi thans 1 aangekomen zyn gestaakt lerufftocht l I l n lut lid perftkwftrliir U j kriu ni uiswcluii W l prc u tUii roo Aan het OostclUk Front 1 Het D u 1 1 8 c h e comranniquó van I It Aiig Imdt I Het leger van Von Hindenburg wee I de zwakke aanvallen die de Russen I de laatste dagen Unks van den weg I naar Higa deden gemakkelijk af I Overigens geen wijziging ton noor 1 den van de Njeraen JCen aanval van sterke Hussischetroepen uit Kowdo mislukte Het aantal daar sedert den 8 gevangen genomen Russen klom tot 2116 hetaantal machinegeweren tot Oostelijk van ïx mza diingou onze troepen tegen de bgven Narewlinie vooruit De vijand houdt een bruggehoofd bi Wizna bezet Zuidelijk van Lomza wijkt het heele HusBiscbe front achteruit De sterk uitgebouwde C zerwony Borstelhng kon door den vijand niet gehouden worden Onze legers gingen bij Czerwony over de Boren dringen ooBtetijk daarvan vooruit Het spoorwagknooppunt zuidelijk van Ostrow werd genomen Oostelijk van Nowo Qeopgiewsk werd het door den vijand ontruimde fort Benjaminoro bezet De vestingen i NowoGeorgiewsk en Brest Tjitowsk werden door onze luchtschepen gebombardeerd De legera van Prins Leopold van Beieren bereikten in scherpe vervolging met den linkervleugel de streek vao Kaluczyu Op den rechtervleugel bestormde het leger van von Woyrsch hedennacht de vijandelijkeachterhoedostellmgen aan beide kanten van Jedlanka westelyk van Lukow Er wer den meer dan 1000 gevangenen gemaakt I I ifwd 1 itofsk in gt aar gthrarlil mIiii I iK i Bijt la4 krulwpuiu koimii ook ir I r thtkUn lootilc lijiitn i aiiK fl o i I iif iiW rf N K t uit KciiKn f ill i pogi n v6or d Unie htl o di n 1 U II aTi iK limtrwlwr lo ituü ii tiükk u liiftir II na A iiiiiXmiK m wiui ni l o dim titwMi lij i u Wuli litiMC R airivi rd Uoüi hit öor w larH rukktii on tlic Itsfin r aii aarln h ilog Jo tt l ItrAniinii ii Maokonw i i ht Uxaf lf dttgtii hiH gtv fiiitiJroni van dii li rM d ir Mlddlen Xiiropewerfio i og4t dli itiii iTi r v it voorkort mi zijn 6Hc logera I la lil M na hinl lol l Haii iijk hIi inipiiii I II nii 1 Kiis 4iii De nederlaag der Russen De Duitschers schijnen thans ook tot do meenmg te gaan overhellen dat de op de Russen behaalde successen m de eerste plaats moroele I gevolgen zullen hebben In het Berl Tagebl schrijft bv de I bekende Moralit o m I I Onze strategische successen aan de I Weichsollini belasten tegelijk onze I ovongo vijanden Althans psychisch I Zij ontnemen hun do hoop op een I ontlastend Russisch offensief in af I zienbaren tijd en laten hen aan zich I zelf over Nooit zouden Frankrijk Engeland en België het zonder Rus land s beloofd offensief tegen Berlijn gewaagd hebben ten oorlog te gaan Thana hebben zij met de vrucht van den Russischen terugtocht te rekenen Het groote getalsoverwicht van 1914 IS voorgoed viörloren 111 ot k rt uaobtH bi luqii uaakli iiiidiir itioelu dat ivog Vi l iirind r Ijl wiUit nirit hehlxii al elM di rii t n 1 Maar un lankA 7i n Hiap looi htid ge MKl tki bij iHthn eii It vrcWnhi xl alK b j in Iniugtn ii t ni 4 gfktHti hul HIj wiM 1 nu dfll d v r oening van 7ijii i iivfj I il nanl Jii tU lionil zijnw Monn lag dat 1 e de vt r7m ning uiel d ontortdi kin bieri 71JI1M l PO TH lol rtlaod zon br l 1 RfH dt Ie wak OHi Ml verzoening 1 Im wtrk telUgfn kon bu nu tooli gieruHt lUt dil levm rtobeK i n iVui ierniB van I d n nacht bad nu nii tw virwohnkkeHik 1 iiH r voor den 7it ke 7ljn gewetiti wa tot riMl gekomen fi zi n n nuwfTi Hohob bn MiH iiieer zoo pijnlf bij bet luiiute j Kt rulHCh dat htj hoordu Dsaroin verichrlkt hu ook niel toon I oniHfrMka inidrtemacht de deur van zijn 1 kanoer aachl werA goopwd m zijn vrouw I mnentrad inH m braiKhTwk lamp in thi hand I r tonkor niorg nkleed on hiiUlei m rijke ploolc haar lange Ri t Ue baar trotieh hoofd wait hcéi kl mrt een waren kanten oiiiMlagito 4 uH e n loMcfl knoop onder dn kin vaBlg iiiaakt Mevrouw voa AUiwhrak huHd haar liaw voor hrt H t en boog 7leh over ib n 7leko Zijt ge wakker WU Datisgow I an kan ik le giPwlehtigR niet e iw Bprpken Zij sprak 4ie woorden uil In kortoo IJl a l r aan ii ijlkwrtK t Tg v l nft u li I n Nn Cbur lK m p hijtl u v rl oH m di r oord wd i m i l won s rlviiid nirt i i ldiik ii voor ijn ougitukkigm vader d zulk M n ar huW op zich geiatk i had Ilij iKi aliv hu Ut Aat I duai l Monlelb th aflrhnd had g zegd Wem g TiiHi adw sprak hu aan ktffiaan n legde ijn warme hwid in k i v nd ijaigkcHM recht rhami van ijn vadkr I tt iMü w ini Ik isal dim iiav K en ai al w u diM niu ook u rdnjven uit bet slot imin r oor a leTm n eJuk tto le de IwrM va il n7K ke He mei ge loten oog i In de kü n riiMte nog e b d hand van z jnaoon va8lho dt d da kniel le lujluwr vailer m r n legdi scbn ieod haarhooM op 7ija knif Wal haar hr g Ba n awcht heb mx hu a g M ukt ft aft onAr m lai t 7un r whiiW da gevoelden d k i k tm op dit oogiii l k fni aan hen stomï hit nut wcr hun va l r oord H mt te r 4tTO I FN N TWivrir sTi Hr oFT hrriJK IIH w Mcbt Op bun vadiers oK drukkelljke weoRch hadrieii f erd w Harrv hcti aJbHti iat i f n j bro l T Hl zH ter oor elkaar hun liart uit rtorlt n lag d ziPke in zijn ed qJ dïT dat ép slaap i ooR w had nlf4 willen toeetaao dat zijn docg 1 4 Hi I t g iiiijii v mMii g ra kii of hwft Tilfl g tchr ven dut ik jc Kaarnc no vm ini wWf ik hoop t al wiJ dkaai rw g iiHikigüiaal 7iin i zim tiokt r al u wil OAiiradf t naar hH iiid u U gaaai B ik hoop ïat II Jaar uw g4 zoiuH id gdirt 7ai tirugkrijgt i Ajn Aad r laoht ongdoovig tlool nic al di dcikttrs rnggen Iïarr anIwoordÜN hij Ik zal het ui Itni niK meer 7im Ik wil T ook m t hi ii ik il hior blijvtn PP ttel l iii8lot ran on geslaoht wil ik d oo j uiten Verraw i 70nk liij in zip zetel l TUg on la mi poo 1 wtigingJoot I wn za nioï vm iide rewiwachtige tn kkingcn in 7iin iiaiger wa kUurig gelaat lïij looff de oogen ww op ii de liend van zijn zoon frijpenA7cMk hij Harr im n 70on ttia ik er niol meer Mna zal draag dan or voor je zustw Harrv er leM nog i i bIo erwani an om Je w et wet waar Harr ge raoet h n vfM zoeoen m sohadieloowrtellwi Bi loof me dw g n in teetanienj nauwkctirlff zult uitvoerm Nn oiaikd kwit het nie uifu we dB rv i het hgt taar In iHijn f hnj tal daannt rnU ffe a eB vememen alh Ma r vraag mij nu nirt ik kan jo niet zeegen gwi me je woord daarop dat ge me zult vragen en rnetH on zo i Al H r KB zijn = r MoirtelU n rt laet t fainéliegehemi bet idl was gemaakt zou hij A woordwi van FEVILLETOX Onze successen voor Warschau en Iwangorod belasten verder Italio en Moeder en Zoon 44 itnarwii hdi ik dag m nacht lilj hem Rf aaki rtet gtt t vr mKli ooniv dit onvrifttiliigf lü kfnHPBisHen zotidt n hoor Maar lioor hi tn wakkor p orden H roept iw I BpMiIï ïww voor op raijn komt t Ci nte Gwda snrtde naar mar ad r maar Wgp oog nl iikk i iinann kwin U teni m w4de tot irari Vad wil je édptijk zU hM was YCPT rh T gd tïwn ik liMii ftHJ dot lit ijt Harri mot t tI H g weid aandotn om nH m tranwi los l hjrH en tien 7i n adpT item Ap veniH orde hnnd to€ tak Ala wn zieke wiens laatste uur voorhij i mme Wilh von Alteobrak in nja lMmme of4 tot aan de Iwrst t i 4tt me Mw oteohoon een flink vimr in den liMK ÏHandde t Buiiw mhtfn dn zon herrlijk wamiBiaar oom n het park Ixwobaduw do kanw r zoodat p ivc voor dipn ziek ooMiaffeJljke koeltfl zou g i beeraohlh hfm Zoo echter wa hM aaitgeoAanyT ii iwmperatunr in de karor voor Harn bl a te wan Wat hen ik bhj lal ge ffekomm it nMja Joa va sprak de zieke roet Mie