Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1915

itraffb v n excommunicatie den gèloovigen cl r oorlogvoereiKJe landen willen rerbiedan Ood de oveiwinniog at te meekeo vwMer zou het legenen der atrij ers worden verboden tetw l hen die verantwoordeiyk zoadtn zgn voor het voortzetten van den oorlog aelf de bieoht niet mogen worden afgenomen noch het Avondmaal worden bediend Hetulfde blad meldt dat de Paul een penoonlijk beroep heeft gedaan op den president der Amerütnansohe republiek en van den Zwitsertchon bondsraad op den Koning vsii Spanje en op de SoandmaviMhe vortten teneinde een wtpen tihtand te bewerken welke het aanknoopen van vredeaonderhandelingen mogelijk sgu maken Nederlandiohe bestellingen van oor logimateriaal in Amerika Hen aeint aan de N R Ort d d heden nit Ix nden Aan de Morning Po t wordt het volgende uit Washington gemeld Amerikaansohe verschepingen van schietvoorraad naar Nederland bevsetigen de onlangs in omloop geweest lijnde berichten dat de Nederlandsche regeering groote bestellingen van kogels met stalen mantels granaatkaïtstaen en geel en rood koper heeft gedaan bg een Nenw Yorkschefirma die haar capaciteit aeer heeft vergroot De vemehepingen naar Rottwdkm vangen nu aan De cyfers over den uitvoer in Jnni naar Nederland van artikelen van de categorie geel koper betreffen grootendeels geelkoperen hulïen voor granaten en platen geel koper om granaathuizon te maken ten bedrage van nagenoeg 4 25 000 tèrwyl de uitvoer van geelkoper naar Nederland over het geheele laatste tinaosieele iaar ilechta op £ IQ IO geicliat wordt De oijten van den uitvoer in Jolt ign nog niet openbaar gemaakt w id uit aommige halzen de vlag uitgeatokan Capttlltt Ti UmI au Maandag ti AugtMua M n mot k M ivilMgl tal do paMMgo Dtet rijttii ti 00 voi ovw dwi iKïraveikweg tu Bcb i lo IJ lBiondHi totean en d Kaoaatveg alKOtdottv jn Jlaastreoht I xauion hüoiiiaku Te Orav dMigo alaagdo glatoreo véor bt exanam hoMléu de boor P d r lor alMor vtuaidt mgou dan daaiioe door don vi atHl genoodxaakt lu bot Z langu Zlgla Upa Dine r bb t de ittMtaud ttoato w MW l r e oa in het an A ta d on veaöaf Crtw rf la h H meert wtri ro IuémI WuebM m Nawpw vefoverd aanraliat op e overig we Ijo tot aog wo afgofltagvn De va dawc vwüng a v t BKwiMijk chtec niet lang kuui n uHhli vett dil l zooal d e xiikoii than dtoa Wfwre van weet oadnfmohtkt ba HedhsuuKidac biaciiteit wi ow boxook vUla aar m den algfdoopeo a4É do dio tai u gK loegd I o vtlla IP gt Mwton I gel oii aao dL poorlaan hu bet iMMion di Blhk i ooaid iiK u bt ri b hot oon algaleg eu boekj oorail d avondb w or voor Itetku van vordacbi aibeot oea gunstige t i oboid Itun a4ag i diaan l o f uiilio d was giMoreb dun gotHwie dB wivtmte g imMt ea Am ua UH ball één toon de faaabo ibuM kwam boatorkte z al spoedig dat er iijdnw Ihh alwozigli id ongvM eifnM bi zook wart fBtmv m t o bïbr keT8 badden neii loogang vtunMdtaJi door bot uUaagtxi vau xu paaoat utt de koukoodour Door Ib k ukfln en dp buiAaauor bobben zg do wofkkaufor san dtm boor dew buisoH bwoiku HaAT zicb twoo brandka ep l ovoudiv Uo grooiMo im zwaanA bovaiio efleettn Aeae hebben de ev i oo augfvoord golatm IV kWnero on Ilchio lirandkaMt bovaMe baar gold Zooalit ijie ot lwJ l U d ittbrvkor i di io goforotvTct Mi Inbaud Diet en0ra i Tooniijlmo twit imm haddifi bt bMi ziJ dozo kar uier dooi Ini raoiiv vot latun In bot raan koKfjD warou Woodsporen acbtergieblevott Toi o do poHtHf dio intiiBBt ion watt gonaarwetHiMd ziob va dfZi int ra k bad op to hooKt g rt d liegai dï in pooUtir aii politie de bfnx Van Dulat nel por auto naar AniHtordau fti aar dr an l oddon HulBriKi word ontliodon dJodttiv i b 4 li U tle lu do vitla inot proi v n d verRAhilkiHfe vin aTiKch opnain Zooajt ikfcn hoeït de pplimtraobt do ftporen di r TNzo hond ih clili r hood dat tn tAÏa A heofl hot dier m ho prlooUjo langdung hot vermoeden is g dit prteol o n z g mikijk Stadsittewwr Laatste Berichten GOUDA 13 AugofltoB 1915 Onze vroegere stadgenoot de heer J Heij te Amsterdam slaagde giateien te s dravenhage voor de akte boekhouden M O achoolftkte Ktmrlng I ndstom aar aauK iding v o klactM ilat lUi iHtonnpUchtig n van 1915 e ra inden U op ikwi v v ii vornouiMi o zy geowwkumï goodht eurd aijn lUrhalveop H VugutrtUö aJ dan nMH liun tegenwoordig UtrAking aulh 1 te b M en Nooral voor patrooiw v a kanlOüH dÉWidieii luot bet oog op den gebnukeU v ii opzi1 ioe lomriji van éi u maand wai grow uiigonW wordt goacitt v rw nt n IJ van b voeg te zijde dat bij volgende lichiinftou de üjüruimU iu tebon k inng rfi oproeping gotoidehjk gfootwr zat kuimwt worden wodat voor de bUittng 1911 til volgende to verwaobteo vaJt d i do g en iU5 tlAubuto van een uMuMKl zal kunnen werdw v Lr gi Van do uu ct No IH7 zyn toegfr x04 gd d Koiimklijk goedlgekeurde atatutm dor Koomsdi Kaüiolteke öt Joaephw CJeM leavoreenigiiig gevewUgd aihief I e vere iuging weéke vooruaaieiljk iiaat uit bandworköboden rtolt zich leu doW haar Unien ond loMing van ewi KoonwoiiKatboliok prleater bun maatrtobappti ik zoowel ala bun bijiondw leven te doen imricbten naar d Kalbolltite Iw glnaohD d ao bog4neel i bij baar lodwi te a oun i on aizoo in b den gooden gM t lovtfwOag t n Iwudwi die hen lot ijvt rigo ironwo bflkwaiHÉe en onder wc rtkie oAliddon tot gdukkiff hubwad 00 uwgWijk tot weivarwufc bazea zal vor Aan het Westciyk Front PARIJS 13 Aog Uet comiBii niaoé van gistereaavoDd laidt Door nieuwe aanvallen kwamen de Franachen weer m het bent van een gedeelte va e loopgraaf die ver en ging ten craRef van de weg Vienne Ie ChateauBinarville In Woevre en de Vogezen waren vr j hevige artilleriegevechten Gisteren ia een trein zwaar gewonden Gent gepasseerd afkomstig van Yperan Onder hen waren 2 waggons blinden Men beweert dM deze door de vergiftige g Men welke door de Ëngels en gebruikt waren In dien toestand geraakt zijn Het gas lou vooral op de oogen werken riCTt USUURG U Aug OOtcbiot 1 vijand kwaui iiiuwtag luot mv groot aantal chepen g bjkU iftg aan d ingaovvan do Goll van Ulga tu d Alandto KlUu dtHi De vuurloroQ werd ImsclwHt n laaar toen oiizo subop n en balt iri eu eeiügo ucbow loiKc trok d viiaodeliike acbep m zicb terug workzaaw wae horafdrukken tolOj IA ook rooda iiiti on hond dadi rrt na te iri l MI K aamvwig wa tiii tuin on n en liw ft op patk gcwtaan De ftainir wm tc en dtotatat crxckonl bij d SedorlandBobo Llojd i o K Ulio en dw jimtitio die na Jurlijjk hun ondrtrzoek ijverig naar fiUe zijden voortzi tlen holiben ndg gr m at iiHij Mmtv ouitrevtt de vwvModolijke dniltT iltTm banden l K nOUj BL KU 13 Augü lfioiec4 tn ib frtiveit van Kl a oeg on v ij Wa daf iiorgfti de Uuibtcbo pogingen oialNhHvoorpOMton twug to dting u in d rlc4 ang van Jaoobatadb iHiaa ruC hernieuwdo wij on miccc door drnk op dun vijamd it te oefeoni Tm Noocdm van WiUwBuir l e tten ü na owl HKvwbt Ko vanik m Tevlaai Wl fuku daarbl krlJg vangcwo Bi Kar a l w tf fa wij opniiouw h l uitHch4 aanvallen op het front it n Wenten en Njenicn al De vQand ktm aleriiki eemlg wiocea Iteiiaien biJ IM dorp t odb ve na een hardnekkig artillori gevoolii Aan Ikot Ironl UiMNclkon ar on Bug bHilton de liuilaclietH bun Iteviga aanvallen voortgosot in IwA bi onder op do ogim van IjosptcUa Kaïadovo m KoHiwAV Aan b 41tt nddtjiJl o zjjdin van diüi poorwi g Mof Malkln owe troepaa h den oamkMiv van uni IliW tot den lefpt naauval ov p iV wegii in 1m4 imdiïon Wole wolgH l d Ihi in iktv loofMatMl goot verandering giikoiiteii t o aanvallen van ilon vljam op ttet Iront tuiNK t Bu Wlepra m ihig die T bmig aan iil de rlddhig ftn i arkof 4o tww weg n naar Jtoliu Wtndef wordw nai véÊn vHMm voor di vl and algiwlagm tn iiiH bi oiwk 1 m1 de v tui vfvlieaiik m tn ton van fwrof IV lijken div IIiiIMmt liooptw akb daaroy voer onzo poüitio Aan Bu n Zlotft fipa g d w it n g it vM M 1eekoni Aan Ati I nii tor In df HtnHt vaa d totwl v n de 6frt M oe4t d vliand gilvVlrt oen off wri 41 Am M MftiiMMcbe ruMt MK n Aug orritioel Wl m o k v iweo t ioH4o rUk h aanvallw op Oaa Viotkani ov r tt ittciu r uvn In di i naHit va Maandag dt de vijand had on NHwm af DÜ gMcMi lo o i enliong van ll i Wdor VtIj oultolawgnjkw g iiit i tiaddim plaatn In ndovo In di Karttt niviti bilzondofM Aan het Zuidelijk Pront IX NUHN IS Au Ilv MorMn Poat v n uit Rttne u Ranter teint tan de M RX rt nog uit Londen Aan de Morning Post wordt uit Waihington gemeld dat de verachepiogen van schietvoorraad naar Nedetuad de aandacht trokken van le ambtenaren van het departement van handel en dat de veraohepmgen er op wijzen dat de Kederlandsiïhe regeering aic op alle gebeurlykhoden voorberoièt Zeppelin Hen meldt om van Ameland Oiaterenavoiid paaaaerde hier een Zeppelin in Ooatelgko richting Men meldt ona van Terschelling Oiatera ond ptaaeerde hier oen Zeppelin b O telyke riohting Men nint ona uit Vlieland Keu Zeppelin komende uit het Woaten koerate naar het Noorden Keerde later terug en verdween daarop in Ooitelijka richting Door Nederlanden gered Hen meldt ona uit lJmui4en De bemanning van het Noderlandsohe atoomsckip üaaateriand heeft op de uitreis van liarlingen naar Noweastld 1 1 Zondag de lieiannning gered van dan Kngiiliiohen viaelikotter Ijowestoft No 1OT welke door de bemanning van een Duilsobe onderzaebaot door middel van borabien fat zinken wiird gebracht Ton nen in het net IJHUIDEN 13 Aug De logger Ëna uit IJmuiden haalde in bel net twee groote tengnen op Dawi waren wel verdwaald want zg b bb n liun woonplaats in de Middetlanilticliu J w Sloomvaartiyncn Holl Uoyd Keelandia 12 Aug van Lissabon Ilollandia 12 Aug van Rio HoB i Aaierika lgn Noordam van New York naar Rotterdam passeerde 12 Aug v m 10 05 Wight Zaandijk van Havaani u ar R otto arr 11 Ang v m te iJaal De toestand in het Oosten onzon HMlitnlren 1 e d o w e r k a r Tot bwoiklag van dit dowl IraniHoAoor baei opgeilobt en in stand peben nb ordw ailo in t llingwn voor dat dool Iw vordivlijk zooalH aldoeJiug lott Ung ol pa tronaai vakütmnis M A iwM ljank ndvr 4tiAining i ou l oti t ikeOiRC ool bHittotbeek liOH itiuiii oik zad Zii v rbukding v 4 un 11K1 andere Itooniwlt Kaflioitif kr verfwiigin i n vait gWiJkx o Üh rib r KtM alMook mot dt Kooui nb K h ip k atdHMiltngwi de DaitMbevi op 9 Aug liOU a I ud4l4tt 1 H Duttjcbo troopeti dïo don wieion loop vwi don Narow waren ivi rg nrok kcii lioliiHU lU Ai bot krui ipuu t van pooiwvigijti kil l van Uutrow beat JJe 11 M dwi Jdi n nog lu tfozit d r Uu it n JM blljkl a r door U n öiït ruinek hoevn dw nwt uitdrukkelijk vor luoid wordt tjaatetgonoumdo iJuil cbe t oo pi n zijii vorvolgiOOM in aaut UiiUiig y n 1 het Uui sche lagi van Geneiaal on üboltz bHwe lk bmiirza bad vrovird 111 UüttteJi e richting opgerukt lh iifly lu t itun d iï Hirafttttfg naar BialjMuk gele fe n La ubrowo en Audizjow bezel Du HuMtliHtb IroMpMu woike aieb tegnnover dcuto U id Duittfoho logerH boviudun zul Um zioli iJiauM torugtreitkeo aobier den liov4 iloop va dt Naiew alwaar waar Hebijhlijk getradil zal worden laoigeu ti d wriTHtand te blodwi Dit ia voor de Xus eu van vwN boiang want wawnwr zij ook van daar vel drevon worden veit niet allee i Uiol HlouU in do handien dtr IbiMscbortt wolko atadi alH knooppunt van i lHMrwegen behuigrtjk is aiaar la aok tillo vori mIüigi M Owiovioo verïwoken f n kan nitij de in luiung di r stad iiKM T V i Tbuuioroii i f iwl den Kuw en eclit r iiiogfjlljk zat zi n lang in denic u we Mnio te hhjvett landhoud han t in il o r U plaat daarvan af ot inaw noordelijke vetftiugon Ion vijand kunn 1l blijvOiib vteeo ftaan Tot aog toe zijn allo aauvalWn der Duit ehT op hun vestiii g iiiel vorhe algeslagen t n chijnl een tpoei 4g riitüoeB hutiuereijdi aldaar niet t i rwtioliloft lU t van Iwangorod koinendo Duittche l g r den 9dlen bij Sei K imw bad dtn lOdkn Rx d KaJuczyrbefefkt ttn N van don pdorwctg Uinak Idedloo en dii i meer dan 40 K M afgetegd I hjkbaar bteft ht legHT geon emfltJge V T umd ontitM et fnaar ziJD de Kuanen aldaar zontW Htrijd afgeirokken om bot fcnraar to ontgaan te woi dr a Hi edm waarsdiijplijk zuUon 7teh ten W van don poorwr Ostrow Liodlet gotn HuH U cbt troel en ntGor herindr i Tot boevor dit Oo hnrijb ohe leger onder von Woyracli is vooruHgoTukt ifordt niet preck ver ld Meer in bet Z i thafl LtilJow door do Uo fte arijker bwci nadat zijdeJttti L MM d vdfigw dag Mi ledlanka had l dm tomggwWsn de eenito aanèri op nliou ndupit echter volgens et n Kua m h bn kht loialvkt Us ztjp l ang i d fivta l en Tynweoiea m daaraan aawdmteudt llaio Owrow rchinnk üchljnen do Duitwhera aanvankeli wet awt mWOT te zijn opgrtrede zoo werd lie itmochtend nog gooMu dat 4a li 1tm4ierf èbfi te iw o m wairpn 01 iProkt wan n tonigg lflgon Than ech pt h ook dH g pWte dor Bti i ic ie tiniff Stijn iw iliDg n ontmimd waar ijn Speletk iw liioUe w aiunlddag n aan l ofavd an bu in h TurfKiiig l llgg tid vaartuig hetwelk ni i hooi gelatbni wa brand oniMlaan du lorHtond ktm word 4 gi4 uM it Aaavankcjijk iue do nmn dal dr oor aak te zoeten wa In broplPn van Iw hooi en word tw i daarom van oviTheii bt weg iioodig gooordenM het vaartuig te vorhftloïi naar do Niouwo Vaart tetioln l daar twn ou Hivaoak in to tdeÜNW Nadat dit g f c4i iod HaH bhvk dot van booibroei ti im prako w döoi dat o ri kwajon OB dB 10 artg 1 K iw t rtioil T wpn IiimI di n brand bad veroorzaakt U vaartuig w daamp gaar niJaoiHlp jilaalr UTUg iraeht r s titwignaloorde aaniMwfiAw Door do politie all ir aangnlMMidHt z 4toiH It dio UI iHd A l MtlolilaN p wignal T4ï wtaat 11 nog twoo dag i hwh h iii lo on h rgaan iMmh ln art 250 W v H Op tani van dp fHfldnr van TiiMttlf iiiti door do ont i alhier goarroKti Tdi bot ooblpaar 1 10 Kicuwljk wtMnaolitlf vordaciil van zieh te bohlKm RohuWIg gennnfat aan het mt wlrljf g cnooiiK iuarf i5 van li i WoMkk van Strafrecht I udndorjMlge $ t iid tm van hrt ht pa r ijn HJ de Utran fitHbYg braolii nM4 gTtMf fuiulaclit il ol pl SalADdra vortn l itt T IIB0E11 Wl r naar hf tronl om oviT dit iM ati rijkf oiMln w T 111 4 Kotiijlho WK vii plan p êtm jni4 a aalil ti Raan nwar Aé plMMlnK oiU ikk llHg MUI ri j i MirlmlMm op K Halkan Ix aittv hvm van zijn rt i kim ani n Illi hlIJK voor IhI oogwUlk lo lloftM tot iwt vraafiVKuk op de fl fi ot andiiTi vtifxf M opkwMiDf zal zijn gf k fiiiiHi De Pan en do Vrede Volgena dé ftomn e n de Fa6i meer dan ooit bealoten zijn om met alle middelen die hem t n dienste atun in het behug vaa n vrede w kzaam te ziin Z H IK n zelfs voor geen mialnitkingen terugdeinzen en zich nogmaals tot de verschillende ataatahoofdea in het bijzonder tot de Keizers van Oostenrijk en Daitschland wendea De Pans is veomament de medewerking ih te roepen van het piaoopMt övtr de geheele wereld en akt aan de byeenrOeping van een ajgfmeen concilie te Rome Naar A N C v al Imi dÊ dÊ$mi m Ki n TSn fco raiiiiJM van iMoOtxMW viiiwi g iiK nto i im alclit ma wonlw f iou i op h kau lioe ni wk i liailfun ln v i1 nMtiinui ni vL ll 1 n 4 mmtogi HIk lw hlwino ï rli n l lioiuH aBtirt Uta to ontj ïokÜKd r ii y i K van k iiil v naar iMp va iw c M Hm CwitrMt Biiri u voor uJlvow va kaan Ms l li4 iiKt A liitrNp ov de aanwï oHt voorMdm Mw r htaBrntanddrti tptlin ik iiijn tff lni Alphen Aarlanderveen en Oudshoorn De Raa4 van Alphen ereenigdo zich giaterea roet O tegwi 6 atwunen met het Ontwerp van Wet tot vereeniging der gemeenten Alphen Aarlanderveen en Oniahoom Thana hebben de drie betrokken OeuMi endu en de drie venokOtende commisaiee nit de ingezetenen ala bedoeld in art 181 l röeme tewet in dienaeHden geeat aan beiliaeing genomen fottanlam van Rotterdam naarffe oric p a 12 Aug 1 nor Cape Kac TeUt rafisdi Weerbericht tan het Koninklgk Ueteriologisat laatitunt te DE BILDT Iloogate barbmeteratand 7GSJ t $ Baparnnda laigato barometerstanj 759 0 t Helder en Munchen Verwachting tot den volgenden da Zwakke tot matige wind aanvank jk nit westelijke richting zwaar b wolkt mot kana op ng öf oqweel Xeifde temporatnnr f jt Wi iiTn qt cte L8 g 1 Onmiddellgk na dit ttaadabealnit 1 Zelta zou Z U aoo noodig op lijk niwr waiaei dt tWugtoclK der ne KriJxtvcrrichtioccn ter Zee Portboot aangehoaden Uit Bergen wor t U l i Ang jeMind De Noanalw pottboot ui werd gitter no hteiKl om half tefct door een Uuitiche doikboot op eea Bor ahtand van dekaataangaluMiden De doiliboot lotte twee cbotoo die voor den boeg van het acbip voerbijgingen Eea officier en eenige matroien kwamen aan boord Ëen pai Bgier vertelt dat een aaaUl pakketten die voor Rnaland beatemd waren overboord geworpen werden De duikboot verdween daarna in uidelijke richting U Mrliwtr rktarii iii la hi4 laat al laar Ü VeMtKba S tUuuc Mt in atriumviitUarl n 0 e is hM oorl aM ilau sl o iMHiit lo 1x1 piya M m tuk Ilw lija itomlenk h JtUI 11114 i i rljk lloa aritD tan M i I AuKuatiM DuiMshland aan Kuieaed 3 AufuMiw IHüiMMmit aan Fnakrijk t iltiiaiMwi UiitaMUaod aas lM tt 4 Aiiciw i timnlaiidi aan DulucMml Au MUw ifoNtrtkfiJfc HüitipaTl aau Runlaad AiieuNua f Tfi aan Uullaclilaoil II AufuahM Umtrnv l nrljkHimiiarlin II AugtHtuK Fraijkrijll a il M rljk l in al ltn 11 AufuKiM Uonhwtro un hiUmlilant II Aucumiw Kiicalaiul aan Oi tirijk HMi rl ri lO Au ua iia Jajiaa Mui l iilu lil r l KT AiigiiMuK lliaantriili llaiiearl aan Ja au 211 AueuMu DMMtrtili llaixarli aam IMfM 3 SovnnliiT KiHlaul aan l ujklK 6 SoïMiil Iraokrl aao TattIJ O NsnnilMr I nfiMlul aan TuriitH 7 NovHiAer H itfl aan Turfel a 7 Nona lirr HwvW aao Tiukljr 2 MX IMS Italia laa l iM irlja iliia rl B llaar b naor v d Htatm van bat UristoudM VmHiouI aobt amk rc Htatm Maan haMm 24 ai rl i0ivi kl rlfi ni iiioMni plMUN Tlodon Kr cin4 fHï er diti iiog vitv llatUI l 4t nooli aai lliUUuliland Boeti aaik Turki ii dm uorlog vfTklaard ifn Uouu wpro m Ja ian b K wit i itt iHtUiublatid t t OOHl rl k ifcw oorlofr Vfvlilaaid l mwlHv luUachlaiid i llalU m UtmtAuHt Vufth M ro m TiirkIJp tijn il di ilaiiMMi ki Mn4cklnl t al p4rrok ii liimctNüi lialtfl m I lttklJ l uia t uog i uMotu t Japati Hl Tiirkl Mtlim nooll iltpkxaatlAo lii lr 4lkill l IjelUan Aan B y r Ion dar nMIswwki ras dn 21nu wi lm Ik K wow In all Imki lira llinlal dayn Op t o ili lk M lM n Ik g W4 n op m sak aard ol loo laabl vadivlandavlK TaarkM di naar getang den rt tn o d wj frti laottte bral ki o een bard M ni i I oogtniillk ki T ion au méja wrM dltN IiIjkmAt za 4il u iA dUi dn voor 1 i lmlKlR4d an nn ut iwvr kogK4a ol il aardlN vlng van otu o andive Immu n sav do diint haalt vaaal ouw liooffa aeliacw naar tieiHMi In dec Ii0 u Ik tit dua la dm koyau lioyau da la ami aagvw vahn want M Maat b alaohlaii mk iS ec t n woalli aantt tuaaotan twtta lHM g4i walk vau akkawaanlii waarin dilataattn liaarai iav de mr aan de aodurt ijie da llullMoh aohaomn dMa 4U uirtrtw van ona liMvaarliJk ook want op dnaai korMv ftaand vlodan volo koaatla dvn w door t Hchi 4 at ao w dan rjuakUooam totaichouwtw of aaliuHer Mr ar ilcti onliKkradlc aobh atall Ho mara $ tM van dra tijd dM Ats tioyau nuc in wording wa m do wafaaar da poahn f Int ovar lyfcaii llUt ll d k aliikklii voorliU ni Iwllni dl kagala tallan allaan du ha ra aiaa en lMn mtat dia atddnt ibn trvlfan Vordar alaao ataaff hM r do wiwraeitouat an da gi waarkoca4a van oman vijand kuallant kort o Wla m vankmrand la ni ona haahlo wallan Ie vwff naluilrlijk I d dan loaéw male boven ona do itranaMk dia gaan an kouKW oiii la laarvtw In aao dnltan drtvn Ha4i ik II hat ld gi vvm an bat iiilHau voldoaiHfc mnunilog maar lodl vaat gaooafi 0 11 gaan banla U krijg mat d camniur f Wal bat Individu batn dit woidl ala aan hrmM Kruip b v vtïor uw plaalav la uw koolkatdkw gwhuramle aan da i an aan baabt aa alt w In aan hoakja oji ni holiM tan bljn londar li varro vi n dan haltl ga aoowat vollirarbt wal WIJ allan don ba govaar In lolndarlnf la lir tai wat dit laaMa batrafl daar wordt mailt la an M hialIM t iganlljk ban Ik c v btl dit hwm werv gnvondaft lo babhan bM I ino nik daoaptla Kn ik kan iht ik wiln pllobt dor Ka nu b ial i blaadio vol Voi l groaitn aan aJlan ilaraoMm ovar vmfraaaiibledlngan I a TUaaa vanwa ua uil Milaan naar wij ak hx HhM onll wn dal van M lnta4loh o Vallkaan 4ii iljda wordt gam 4d dat liulMililand vooriawiMmda kla iwii daad oni ibi lNallilbk ll g van dan ratia t varttrijiran voor vradaHtmdarbaod 4ln ta op dm Knatdalac van ontnilmin van iiaigla Hoowal DultaahlBnd abi Oo lanrijk Makau alltimilm aan lwa dl wlnl willan tei Hal ooaÜBCKd uk Zaid AMka maUt Uatao b 4t gtoian ravuago UuNtik n ovar da atdaHinir dia igat iiat £ m hwx A rllWloiwl Kaan H ia aan pnxhtig oorpM ard kdaieaa i r l aM yM idl Ilt velr la laaoUag l ul dnM alnAmA Kr adilra ar ilrK itaal xaavaai i dkaH ga liOtuM kunnen wprdaB Morr iMm om aehonk Umf n n viae la kop a ipriafiokvi tM wU I laawv n gemd MM n i l te am le praak il I airrtnaafillg l tall nn t ftaaflia bü rruHl ii bat l rMw toraot iaaaa and iik i1 IbCl an ik i icaafi ia aid Alrika lil ain l hpangan waart b 1 aan daal Bfc jfllibi HrlwrlK Kijk al da l nla au aan galHniiolaal la Afrika Hl baopla dal di Iro cou draJtan aao da w r van ZiMd De ketoeonitvoer in Eagelsad Een Bentertelegram tan het Hbid meldt Ia Qoeent Hall werd een meeting gehanden waarin een baalnit werd genomen m den eenten minieter mede te danïon dat naar de mneeing van de aanwezigen de beioherming van ilanda belang en van dat van de bondgonooten bet bette eoa veraekard worden door onmiddellijk te bepalen dat katoen oorlogtoon trabande il en dat de noodukslijke itappon moetten gedaan worden om de belangen van de neutralen te beacher men oowel van de katoenverboower ala van de verbmikert Sir Cbtrlet llaoert die dit voontel deed ceide dat elke handelwijze waartoe bealoten werd zonder nauwkeurig de belangen van de neutrale landen te hebben overwogen ernstige complioatiet teweeg zou kunnen brengen en het conflict zou kunnen verergeren Do katoenoogit van de wereld wa van jaar tot jaar met millioenen balen gewyzigd en bywijze van voorzichtigneidsmaatrogel had hij reedi lang aan j gwaden dat in voordeelige jaren voorraden tonden aangelegd worden voor mindere jaren teneinde een herhaling te voorkomen van wat in 1904plaat vond Dat kon godaan worden door hun die gewoonlijk met den woreldkatoenoogat te doen hadden te garandeeren dat Kngeland en Amerika de oontAle over de katoen zouden voeren De itatiatieken toonden oen normaat verbruik door neutrale landen aan en wanneer man nu vindt dat die neutrale landen enorme hoeveelheden importearan meer dan ly kunnen ver bmiken kan er geen twyfel mogeiyk Qn dat y den vgand van het benoodigde materiaal voorzagen om zyn kleeding on munitie te vervaardigen zoodoende dua in zekeren zin het werk van de Britaobe vloot te niet doende HU voelde dat het abtolut noodia kaïyk wat dat kraaae maatregelen werden gepomen die ah retultaat zouden bnboen te verhinderen dat de katoen de vyandelijke landen bereikte De beroemde geleerde Hir William Ramiay die het bealoit ondenteund maakte het duidelyk welk een belangryke rol de katoen ipeelde by de vervaardiging van oorlogi munitie Hy weea er op dat ook anduro iilotfen behalve katoen konden gebruikt worden om nitro oelluloco te maken doch dat geen daarvan de ballittieke waarde van Katoen had Verondanteld dat de Duittohen genoodiaakt waren om hontveiela voor hun kruit te gebrniken dan zou dat kruit geen projectiel of kogel zoo ver kunnen doen tchieten alt mal ontploffingamiddelen van katoen vervaardigd De Duitaohert beeitten alle grondatoffen voor o or l e g a m eteriaal behsWa katoen Wanneer wü den invoer van katoen doen ophouden kannen wy aan den oorlog een einde maken De Duitwihe koloniSn Ven Doitache i jde wordt gemeld In een aan hertog Johan Albreoht van Ueokeleaborg geriohten brief die door de SUddentaohe Uonatahefte gepnblioeerd wordt tpreekt de ttaatteeotetaria van kiilonWn SoW over de qnaeatie der Daitache kolonitn Hy gaat daarbü uit van de koloniale aanwintten onder Biimarok on betoogde dat Biimarok van te voren bevi oedde dat date gebieden n een ood met jËngeland ter plaatae niet te verdedigen waten Het denkbeeld waa dati do beacheiming der kiAonie door Doitachlandt inéoht op het Evaopeetohe ooatingen geeobiedon moeat Wanneer derkeive in dezen oorlog deelen van het Dcitaohe koloniaal gebied door ovennachtige vyandeluke tttydkraohtea Teroverd werden iltn moeit dit betreDientwaudige feit ala tot de mogeiykheden bdioonod aanvaaid worden Ken tegen de £ ngeltohe aanvallen opgewaaien mililwre benherming ter plütte in de Dtnttohe kokwiSn ttr knohten van het moederland vattgelegd hebben welke voor de be liiiing in Enropa onontbeerlijk waren fflS i Wy moeten dot bealnit de tchr hiwaaa vaathosden dat da beacberming der Duittche koloniën door het op Saropeeaeben bodem itaiinde leger zou geachieden In dit opzicht kannen wij tegenover de locceaten van ona leger es de bacatte gebieden onzer vijanden et vertrouwen de toekomtt tegemoet iien DB IXLüeriJLaaaca Weerbeiatting Nader vernemen wy omtnent het aan den Raad van State toegezonden ontwerpweerbelaating op te leggen aan degenen die peraoonlyk geen dienatplioht vervullen dut ook aan vroewengezinthoofden of daarmee gelijkgettëlden dat deze belaating zeer matig zal zijn en de totaalopbrangit daarvan dan ook wel nief meer dan een fajf milliowi ziU bedragen mtvoer van hengiten en ruinen Naar men verneemt zyn maatregelen in voorbereiding waardoor de uitvoer van hengaten en rumen heneden den leeftyd van 20 maanden ongeveer 25 dezer mogeiyk wordt liotenm Uetdag Wyien de hew H W Mesdag heeft aan de Naamlooee Vennootachap tot instandhouding en exploitatie van het Panaramt lieadtg gelegateerd het naaat het muaeum Mesdag gelegen woonhuis Laan van Meordervoort met de daarin aanwezigd kunstschatten De bedoeling van dit legaat ia om indien de Staat der Nederlanden door aankoop wil medewerken tOt verbinding van het gelegateerde perceel en oen deel der in het legaat begrepen kunstvoorwerpen en meubilaire goederen met het naaat het perceel gelegen mntenm Mesdag de uitvoering van dit denkbeeld te vergemakkelijken en te bevorderen De Staat is dus in de gelegenheid gestold zich in het bezit te stellen van waardevolle kunstschatten die als een oompleteering van het museum Mesdag kannen worden beschouwd N Ct Ontwikkeling fan de oudere jeugd Naar wy vernemen hebben op verzoek van den Minister van BinnenUndwhe Sjialjej de heeren mr Van Wynbwges V d Molen en Oerhard leden dor Tweede Kamer zich vereenigd tot een Commissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen waaronder te verstaan zyn allen van 13 18 jarigen leeftyd De Commissie stelt zich als het eene doel harer taak voor een overzicht te erlangen van alle personen van dien leeftyd die eenigerlw inrichting van onderwys bezoeken waartoe de medewerking van alle burgemeesters is ingeroepen Het ander deel harer taak 11 van groeten omvang Do Commissie wil een overzicht samenstellen van alles wat er ton behoeve der lichamelyke en geestelyke verzorging der oudere jeugd geschiedt Daarvoor zal zy de hulp behoeven van alle godsdienstige en maattohappeiyke organisaties op wier medewerking ey te gele ner tyd een beroep zal doen Het in te stellen onderzoek betreft een nog byna geheel onbetreden terrein waarvan de gegevens zoo goed als geheel ontbreken terwyl de zorg voor die oudere jeugd van onbetwistbaar groot belang it Kolen voonoening Aan het depMimnent ven landbouw nyverbeid en handel beeft minister Potthuma gialeroohteod in tegenwoordigheid van prof De Vooys voorzitter van het Kolenbvreau en van m Eveiwyn ohef van de afdeeling handel om adriHeerende vrye importent van steenkolen en de diaoctooren van de myn Oranje Naaten ontvangen De minister gaf naar aanleiding van het adrai der vrye nporteuri te kennen Ie dat hy je itelling dat de viye handel onbeperkt kan blyven niet kan aanvaarden Dit zou er toe moeten lelden nok aan de aangoaloten lirma i de vi yheid temg te geven als gevolg waarvan een ttygiog der kolenpryzen en een zeer onrc nwüge d stributie beide groote nadeelen voor de kolenvettn uiteen niet meer zon zyn tegen te geen Üe dat de kolen diedevryeimporteon aanboden tegen ael koaten en redelyke winst aHeen dan door de regeenng aanvaard konden worden indien er ook oontr6le op den ikoop dier kolen werd uitgeoefend Deregeering kon bezwa riyk aan de vrije mportecn opdracht geven tot aankoop van kolen tegen eiken pryi Se dat ateeda voor zoover het van de regeering afhing de oontraoten door de importent vroeger geiloten waden nagekomen en dat be kolenbureea daaen regel volgde Ie dat de regeering onmog yk da distribntie van de tar beichikking gestelde kolen op zich kan namen of door een bureau doen verrichten wanneer die niet beichikt over de ailerbette vakkennis aoodat bet niet doentfk sehynt om allea wat op de distributie betrekking heeft buiten voorkennia der concurrenten te honden Mocht het wel doenlijk zijn dan zal vanzelf sprekend de regeering aan den wensch tegemoet komen De minister ziet geen anderen weg om de gerezen ongerustheid te bevredigen dan door een tweetal uit de aanwezige heeren in de gelegenheid te stellen om de geheele gestie van het Kolenburean mede te maken Hy vertrouwde dat het Kolenbureau bereid zou zyn twee door hem aan te wyzen vertegenwoordigen van vrye importeun en een nog niet aangesloten myn in het Kolenbureau op te nemen Na eenige gedachtenwisseling over het een en ander verzocht de minister alle aanwezigen om de zaak verder met het Kolenbureau op de vergadering van Vrydag te bespreken en ried ben met kracht aan deze regeling hannensydt te aanvaarden üit h bovenstaande moet dut afgeleid worden dat door dit ultimatum de vrye importeun voor de keuzeworden getteld van 6f zich tegen wil en dank aan te tluiten by het kolenbureau óf hun bedryf te moeten ttaken of te zien onmogeHjk gemaakt door voortdurende inbeslagneming van alle door hen in te voeren branditoffen N R Crt Munitiefabricage Met het oog op de bnitengewoon drukke omstandigheden aan de artil i lerieinrichtingen nan de Hembrug waar oorlogsmaterieet in t byzonder munitie wordt vervaardigd doet het legerbestnur onder de gemobiliseerde troepen onderzoek naar fabrieksleiden en opzichten in metaalfabrieken die voor een tydelyke plaatsing bij die staatsfabrieken in aanmerking wenschen te komen H Van Kol Te Amsterdam is naar Het Volk meldt een telegram nit Tokio ontvangen meldende dat Van Kol 21 Augustus via Siberië sit ïapan naar Europa terugkeert Regeerings varkens In verband met het ministerieel bosluit van 7 dezer betreffende de varkensdistributie is gistermiddag te Groningen door varkensslagers uit het Noorden van ons iland een protestvergadering gehouden die geleid werd door den heer W Poll voorzitter van de slagenvereeniging Hoogezand Sappemeer De distributie van regeeringsvarkens en regeeringtspek is door tal van sprekers aan critiek onderworpen Van ondenobeidene gemeenten uit de provinciën Groningen en Drente kwam bericht dat zy a s Maandag het bedryf gaan staken o m it Emmen Coevorden Asten Scboonebeek Dalen Sleen Odoorn e a Besloten werd een audifintw aan miniater Posthuma aan te vragen om hem do toestanden van den plattelandivarkenslager uiteen te zetten Een telegrafisch advies onderteekend door 100 afgevaardigden van 56 plaatsen uit het Noorden werd tot den minister van landbouw gericht waarby onmid ellyke sluiting van de greqzen voor eenigen tyd voor den uitvoer van varkens wordt gei aagd R Ut De NederUndiohe Ovwaé TrustMaatsohappy Men chryft uit Essen De Rheinisch Wesëilische Zeitung welke korten tyd gelM s n ritiek oefende op de houding van de Nederlandiohe Oveizee Trust Maatlohappy heeft in haar uitgave van 11 dezer opnieuw een nitvoeng artlltel aangaande de N O T gepubliceerd tiet blad betpreekt daarin de verdediging van de N O T door prof De Louter nit Utrecht van de Nieuwe Courant In haar nummer van 2 Aug van denLondenaohen oorreipondent van het Algemeen Handekblad en van een Ha ander wiens naamde Rheinitoh WettfiUiscbe niet mag openbaar maken De verdediging vJm deze zyden il echter niet in staat de bedenkingen van het blad tegen de Ny O T weg te nemen integendeel de Rheinische WestfSlische ziet da fin nieuwe besohnldigingsmateriaal tck en de betrokken H andsche instelling Het iilad neft de verzekering dat men fn W Rheinland en in Westfaleu ondanks de ontaiemming over den N O T My nog steeds waarde hecht aan de oude vriendschap van de Holtaadf De Bhauaitc4 Weatfaliaohe waa geen verandering n de Duitsch HdUndsche handelabetrekkingen doA wgl zy dit wenscht eaoet het bUda de N O T My een gevaar voor dat t betrekkingen zien De Rheinisoh WettTalitche b toogt nogmaals dat het niet haar taak is de beweegredenen na to ga welke tot de oprichting van de N 0 J geleid hebben doch aldus het bUJ onze taak is slechts de werking deaar maatschappy tegen ons Het blad p er op dat de Duitsch HoUandschs haadel in verband met tegenmaatragaitg gemakkelyk tot stilstand gebrachtwi kunnen worden De Rheinitch Wettfalische blp in de N O T een ten gunste vat Engeland werkend instituut zien zegt ten slotte dat Dnittchland niit zonder weeretand dolden kan en mg dat vyandelyke voorposten tegeoovir den Duitschen handel in neutrale itatta geplaatst worden H M de Koningin en Z K K Prins Hendrik maakten gisterm Mt een wandelrit van Apeldoorn naardt Steenentafel bij Arnhem Te ongeves 6 uur kwamen de Koningin en dl Prins aan de Steenentafel aan watt de koninklyke auto de bezoeken inwachtte om hen weder naar het Loo te brengen Toen de Koningin en de Prini by de Steenen tafel wam vencheen joist een vliegmachine ia de lucht wier bewegingen zy aandachtig gadesloegen Sfemengde Bericlxten Scheepje gezonken In het Noordzeekanaal bg IJmniden is aan een steiger aldaar een tjalk met zand geladen genaamd Teuniii uit Amsterdam gezonken Opvarenden konden zich redden Uen zal het vaartuig nog hedas lichten Uk P F rmx RowiewJaal Itoor tl on V is f Mevm ovetrledea Ui ie fr II 1 l van RoowMidftai bur PmmIpu voor DultMtOaoa Nut aliiHti tH t land van Maas Wnal maar ook én plaat li mm of bij tk ÏA k u n ooHtnt van Ku feiilturK w0f ikn d voPigt v ivk éowr Ituiinolia pa rrfyiJcooptw ImxeocM Bij A lant oiifl van O un Van K to K Vferd o a ws ijfjarif ruiu voor 1100 txi tww V tlarigt paarden voor lÜOO eeko l to f i t to IwOTCTi kt Soplieorfrt r wanneer itc huitHofaem v riiM i km dut da uitvoer van iMi paanli n wut pof atm xat viOKkv V Uuiltfuttem sag v tnj otvk $ dfTiik taodljouwor twee V t yttrigen i Hal Htaan diu Ihiu bml klc n l e eitifnaar vrv a wm wcbtcr op he roffet aml hanr ginfftv ko twfu opMtek L n Door oen if brootj f k ot wa het rogg veld vau ihi ftarJiapp 4ivAkk T waar du l uiteotiertf toiwk g rlieirtüD Zo nohrt ouwd4 ii dot iKitT loo hoöVöeJ hi vow de hM hty tlex wikki hobben I e e4g DaaT had gi va zin in den vurkoop en oiacbto daarofn maar I 1200 I rst wtsnl f tÜOO pt nxfrn lodi h Tol ijii viThaaing rukt pmi ükt Duit Kiu r t etti pol aa rda 4 n uit denigrood iimii I m ó v kuollen wikk Ji daarorahiMik oerst H n IfankhUiat van f lOÜO daarna tdi vaiii f 200 vn houd vr eeo aar lappi iiU ngi i oK wlt rp aiUv awi d e Imxt lo ï m d koop wati gt oU n eüilr d ordt il Ai Ix wijs hop nauwkeuil ItaArdKn ludi l w Liiuburf uordt iroh vd vn do uitvotT iwuir andere pnK l e Zeokukd aangevaren Hot NcdcrlandBclM atoooHchip Z iand aai Ix itb naar UoUerdani la ofU Viiffustufl in aamvarinv ffekotam metMa iwhip op de boogt vaa Sor olk Dev diaoMneon w rden venueW evtnaiH de aldoctog voor be vorvoer van dfe pW Wo nJi Md t MaMttrioht liwwte i h ia Sept 19U baantchtef jhrijft de L Kr in UawrtJriohi buiUngowooB woningnood 1J Wonin coum tairie opgericht door de MouucöramiaMo 1914 kreeg uwde tot taak uoulngcn te verm aftro aan ben zonder hoboorlijk owdortlak waren DitKbooD moeet waióm geconrtatflW dat or UuaWvm van 10 tot 15 p rB op één kamer in oen ol andero ao ituurt warm ftcékuWvoet kon S oowaw aio dr e taak eobter niot vorvuttw de emvomSige mkfk dat r em gou nMw bosobikbaar wawn Vm deu fT d d dex OUlH udU m l5e4B b ïlJn ï Sr S p i uu bnnne ond dat vragm bij to Jl Z ooi u d u womognood wOr voorxMi acht 1 1 n5ed ruim w l 2r Me iu dfz i ook voor do oiks hrt Utad iraka e t nals v rd i e i wmdrti MM r soort van asyi voM daktoow Maa mohl be faunbw Ue tftoD iwb frenavewpornn LH w f M ï rtdt unHi dd lü a er aao hi l N v d U hoelt de e4 o6riscbo gronaaf ui olfac goëiaehi Em l uty h oWa l d aan de grea i ct e jüiig norkzaaw wa lut t litK vt rntditai van oiiugu Ikt rHtolbngeo bad ïwt ongt luk VB I n M D iUgo waarschuwtng Wwdur dreigt bet guvaar rtirijCt i m aao de N it tt dat een van du uoowle landgpu en van om land oor iw publw g ilül i it l wordi u 141ui aj wet ouidat olgenaar geen vre iu deii mwr op zijn landgoed wU totlalfii a otiidat ht Uuidgowt ondtT deo hauw r komt B a r thans in fc de ohukl hpt puldi k ftodwl otf jaren heeft baron Vmi Pallandt op workeJiJt vrijgwigo wi te kaarten botKttitktfaar goatold oiu ook auderon te dom Brtt t4en ran p hoerltjke pracht VMI hrt t cliooiiiO door g h e4 Nodcrlaiui b 4vrtwk lacwkloed Rotwodai i bi olp l ui z iubit OU tzcnden z1 d daardoor m de gii iK eniR id gfweoet dit lajulgood dat kaiu gert4toad wordkw tot do praottflgHU iMïdgoetkTeifc van ou vaderland to lioiUK4i4 n doch zooaJn o t rikefut lK kHaat bij t aro an i allafcdt tni onixiige plan lom iedoren Wzo ker den toegang tol liju landgood to verbiedt De tcaaltiet hu we uit b trouwbaro tiron vernaiwn oiotront liol obandoli k optrede van ti t pnbbok h eu bi o etooflljk Het plaiil Oi ii wordt vaak ondK do M eD van tl ui eig naa vanüeld de wMdi i op ffdiandMiJk wfjce w iiM Op vornfaaiiiigcn van ïu persoiuni wordt gouD ut bt gevOagtn la vgw utm drijU vaak den ttpot uwit beu I Hit w roed isoovor gokoiucn dat lio jtutjiiok lu liiet pairia wordt tocgiHaten zicli daar lu lt uaot iiu t vorioouou oiu 04 4 aan Ofthf4 lWi h d iii bloof li h4aeu of etuigt t u£ ji £ vAn vuihdalittiiM Uij lumiaDd is tbana van tm iiad dtti baron Van i ailandt oniatig üv f 1ii zijii buiK u laal voor bot pubiit k te hrttw t krhta de gedachte aan do groou nadw4 n éio oon dui eiijk IkmIuiI voor KoMit eclilor biiin Bkort i venvü rtog in i£ n tegtnvu oordigtti toi wtantl iban i HiuUio vftik hol landgoed iJutw udiaH ït r poetfig lei w aobt l MaD rijko infiradc te De Ud t Sadér wordt ann do N i ri geiiir4d dat do diefMtaJ i gi loogd tueuclHVL V ooiutdag II Aaguitua vji 1 uur en tfieii Mrop volgendwa nacbt balf é n Untvroontd zijn 2 1 banltbiljiHUMi van f 1001 2fi van f too au van faou 12 van IlOO AA van f Wi 14 van f Ui 51 van t Hi m iai tt K t w m rljl H Mar MXi inl M iO g Aid ti vfJIgulA natukken van 2 goiid w vi guktenHtiikktti van Koning Wnioni 1827 17 pMuWi rijdtrs U dukaten 2 vreuudo goudl ntaaim l e dbOTf had h n xicb geiyk gemeld i io ïtaig tot dt villa verschaft door oen l aB 4 uit ctxL dienr tw iatgfsn VwdHT b d4 ZIJ do brandlsatd voorover in do Nuw go f d 4S den bMU and ebeiH d n bimiMiwand godw lU iijk vernield Owr dm in raaic tw Dn Btldt g lw d bet U I nog bot vplgondo To i és poim èm nachtB wae gevaiavK wd en ter plaatBo en radersoelc tMd iageeudd vertrok de iiwpect ur van Hitte lo do BUdt fc axnuma reed J M naar nwüonlain oro aldaar mi MMl jKtKiu QUH vm bol vevai in kenni to utrilMi dfP 2k dadielijk naar difiildtjic al om e i D ander op to ne n vwit te 9tolk i ok bet parkrt hij de I troohlache reohtbank waa wet öra aanw tg om pn onderzoek in to NadB vfimamen wij nog dat door de iMs aMno een mm vb f 1000 moot tiit9 oM iijn vDor beo die nad medadefjbigen oQUrmt iteder of dadmkmiö venjobalb o aawwijnngm kunnen 8 w dia tot hun arreslatie zoudon 1