Goudsche Courant, zaterdag 14 augustus 1915

ONDER 1 KOU VVD U Hsinga te KIravenhage en E Meter O T A van de Kant to Aarl imlerveen an D M Bruystena H M Brem en H J Bouwman A de Jong en A W Sohoenderwoett OVERLEDEN 11 Aug Kladna Groen 21 j 12 Cornelia AgtW 2 mud Jetje Coltof wed van E I Duitz 77 j kunda oon de byaoadere H B S met 5jarigaa eorana ta Utiaoht ia benoemd de kaar Dr N J J de Voogd Gisting onder de militairen te Vlissingen Het Volk meldt Onder de militairen te Vksaingen waarbn vele Fnezen en Groningen heeraonte reeds geruimen tyd groote ontevredenheid over te weinig verlof Verachillende telegrammen werden aan den Minister gezonden doch deze kwamen alten op het bureau torug Inplaats van meer werd nu nog minder verlof gegeven en zouden de militairan voor straf overgeplaatst worden naar NieuwNamen aan do grena Woenadagavond kwam het tot oen uitbarsting en werd in de Willem Ill kaaerne deboel kort en klem gealagen Donderdag weigerden ly in de kaaarne tegaan en trokken in troatien door de stad Straten werden afgezet doch met het geweer onder den arm trok men er tusschen oit en werden de officieren ttagen epen Het is mim 11 uur en nog stMda 18 het zear rumoerig in de stad Had men maar wat meer verlof gegegeven daa was ar lekar nieta gebeurd 1 De landstorm Naar w uit goede bron vernemen ligt het tn de bedoeling van de re geenng het spoorwogperRonoel on zy betrokken by den post oo telegraaf dienst en behoorende tot den land storm Biet onder da wapenen worden geroap i Aan de grens Men meldt ons van de Brabantacbe grens Aan de grens ouder Poppet is het kalm Geen eloctnsche draadvarapornng en slechts een enkele gemoedelyke Duitache land weerman tot bowa king Da eheete omtrek wordt er bewaakt daar m totaal lO Duitachers gelegard in het kasteel van den heer de Meeatar ongeveer 50 M over do Nedarlandsoho grens F en die we sprn kon was afkomstig uit Ludwigbafen Hy was nog niet aan hot front geweest maar had tooh in geen jaar gelegenheid gehad om zon vrouw eu kinderen te Bezoakan Titans zou by evenwel 14 dagen varlof krygen AABDENBURO 14 Aug Hedenmorgen iB oen Duitsoh desertour by de grenaatsluiting te Ede gedood Het vurend kanon van middelmatig kahber werd gatrotten een moobmegeweer gedemonteerd en een tender tot zinken gebracht De vliegtui n zijn ondanks Je hevige beschieting behoeden teruggekeerd De Lonitenache Exprea gederailleerd 50 doodeo Uen seint ona De express van Londen naar Holy head is hedenmorgen geiJeraiUeerd naby Northanton Men vreefit dat 50 personen gedood zyn en veleh gewond Nieuwe uitvinding PARIJS 13 Aug Party De Petit Pansien verneemt uit Turijn dat de Itallaansche ingenieur Guanni een apparaat heeft uitgevonden dat instaat IS de richting van torpedo s uit onderzeeërs geschoten te veranderen en het projectiel te doen ontploffen voor het doel bereikt u liiiigarijo eo do aorlef IxiMll S i il Ira correopODdtatf van dt I nllietï Treoi hwlt et onikr bond gebod nu de hi tT Kaïkiiiiavoff den liuJeaaaw heii e on niiiitotir U w v rklaard dal ilulgariio voikoiiioii gt ned H en Ifolil he oogvublik atwaohl wnerop lu ik waaHiorgtai zal onlvaogtn dal ifn iiiiil i Mi m ih oriog dt ver i i lijk n nijnei ua ioB Un B iru v tin gvtvoig t zal bi bbeu itnv aopiraliiw iHlnJItii in Ie ivr te piaau nnrvim i Maoiionii im t zi n lievolking van 1 illÜlllXX llul r Vla dl Mpk I iHento Mo Hill Brij d l grondg elJie t vtïziten ik kl iiiitTO i Botierv urn aanaien van 1 ruincli MiKt kmil en andiTt rt klng invillllgt ïftt ItitlgöTlji gt reetll zijn oni UMI de v ii lionden iMukii It trijdm De nHiwatT irtl iilei u dat llulgarljo riln en eh iv nul lin tt iiiet aptniajowtld zou kuniit n verwezenlijken dnarom wilieotil lift zi It vtTknJgwi la rutl oor iiiililairui i iiin en iHiJt hu mol liet groepen van u gioilloikii ontleirhandelln en oangeknooin 11 Hiirak vorkilniM letlit voorlzit liug dir laiitroiUleK Ml JM tindovanilai ooilt iiiiiAr Kiilgoirijii ia i gwilijk i i nulialliiil iiKH IH lieir llodeelavoll w en op luit tn lang oonii ItiilgBarecIw in I rvenlli daar lluigofiji I irkiji iii k ii rig OU aanvailttii tiv wi lVa ii i val vau Kmirtlantinopil via oor akui wiuvr ikior li I r antSlen 70 ffn v rijkoimvn m Hiirtiand van iimnitie aoii ordtn vooi ZM11 waunlooi g iijk iK ih iloiiwiRI tot gal 111 kit punt in dt oorlog zou in ireikii lm gtineli van dl gtyilllmvrckn R afloop dar confer4tie werd dw biln hat rolgmde utrw aan d a lliDiitar van htadboéw swoodwi waarvan aeo ahohnft irard ovsthandivd aan b t Kolaabnra a Dit adraa oadvtmkbad door 18 fimia i luidt lüi Tolgt Aan ZJM EimUaotio dm MuiiatM raa lindboaw Nd T riMid M Handel Oaven mat raracbnldigdan aarbiad U kanoan ondargateakaJDdeB eni dat ig ingaand ovar ogan habban bet ban in conferantiaa van gMtarau mat owe Kxoallantie aif van badan met het Kolenbnraan DUdasadealda dat aan en ander guen J ng baaft kannen brengen in haitae iniiditm walka Uwe Exallantie bekend zijn uit bat Uwa Ezoallaatia gu l ea aangeboden mamorandam dat het bun derhalve itint mogelijk u dadoor Uwo ielleatie vaorge telde regeling te aanvaarden i dat g echter bij vooiidanng bereid bilyvan hunne invoeren p dan vroeger genoemden baau ter beachikking dar Regeering te itellen 1 redenen waarvan efch tot n e l oeUentte wenden in net voKrouwen dat Uwe Kxalinntiu ali nrtg er toe zal baalaiten ban niet in rechtmatige iiiloafaning vau hnnnen handel te l olammeren Varkanavleeaob Door de Ooeaohe alagank ia aan den liittiater van Landbonw ean telegram varxouden waarin yinedeil len D HMlgedwongen met ingang vMii i i Aug a den verkoop van varkenavleeaoh top te lattan wgl daar geen varkeni maar ta varki gen i jn en elden fabelachtige prijaen worden gevraagd welke hun krarht Hi te bc ven gaan Zy vemoeken den Miniiler ilnngand te belpen door het genden an regeenngivarkeni welkeaanvBnk ilhk waren to a g eaagd doeh mat gelavi rd a n Maar da Uiddenatandib md var naamt houdt bet mokkeleb van ladar vooral In liimburg onlanki het oherpa toeaiobt nog teedi i an Voor Unitarhe rekening wonlon i oote partyen leder geko ht dat in ona land tiiyven opgealagen om na afloop van den oorlog of oodra bat uitvoerverbod wordt opgahevan naar Dnitaohland ta worden vervoerd De Ned Bond van Sohoo imakertpatroona vereenigingeii heeft aan da iiegearing om vaHtilnlIing viin maiiffiumpryten voor leder verao ht H njdina verder l wyyt u deel Mumda de div zioh niet m de aad ea wil aerdetiiea Mr loon Vt aarel M de R ve i van uw K ki aai doih tn iM kon ana ai naauMIe vaa lp V he lo Spanje ta Uurftaod vuHC m lil ilK miieli 4itt irot nj nAm gp Do kosten van den l ndbonwdag allaao aaUaa i 700 badngui waarvoor een waarboagfoDds in wording ia waarvsor da ga a a mta Oodewat r f 100 en ook raa aatlare zgde raeila voor ean badrag van flOO u toegezagd De 11 Afdaabageo van dan knng aondan bfj aveatneels gebeda mislnkbng door slacht weer als aodersains liiari boogstans aas run kwpen van 10 tot 15 ets per lid waar tegenover staat dat zy ab lid dar Moatschappy vrijen toeing hebben tot deze Landbouwmeeting met ééne vrouw Qoudarak 11 1 a boolr je liank 211 l a uytiatit van de M 0 u diirak Moord rM ht van Voikaowkrwijo bxlrfno dl b Tlin Mi k r bocfido klaaw a dh op alaM o aoliokn van btadp geinomlMi onfcw inUbtt k r ii M Haal n 11 I S Vooyir kMn giwk iii van of luOOM reis i nia i infSftt fnn tuiden buu paard Hl njtiu Ur iHMotMkkloa on dt kiiidt rni luiar hrt atalKm f ouda tt brenaen vwoHttor liia por wpoor naar dt lloaidni H giiia In ik n Haa aangrliouMn oaar bH outk lioold ilur rfdioot de Sattet df uaiaiei viwiM4 rkt waren ging iki lotiu or aoomtraii naar Sohi efibi 11 Uaar WW wanifc oord i itiiaakt ilHft a Uil pooHif wfrdi n di dorsltai ki Itll K iUUJM l l Wlfé IM WIHT tijii Otft leriia tl kinrefi f II aioonitraiii bractit nlllii HinT aan Im4 Maljon vanwaar ikm i bol timtk aiiKoktoliap naar lioiidla I ni voiTile iliit la voor ik kMYbngoo ntedo dank IJ liw iiiooiii Noor tifu tio 0 1 M igt rlti wijare iülitiiti tiH4diiK iwi rkt 0111 dia kimk rt mik iHi a iMM h v t rvtcballcn is lait welwto van divt rHt itai lii xoiukvi vot ikiuima lei ZIJ die hfliliiii gi noli n ul Ir oiiief wiJIHt ilankliaor voor d r de daaiea Mten Bnokauui aopraaa da Haaa Aaatavdaaa sopraan eil de laeeren De ra ia ia lo banden geiiM van dan ex aaat i régissaor van da Franse Onn Pierre Venttrm terwijl a a bat decoratief bgaoadere aorg waadt bartaed IV MpabtM sya ia ToUaogangea deae dtiea varwaohten dat data opvoering warkaijik voor Oooda tets byaondWa stal ayn Nadere byzondarbeden tullen later nog worden gapublicaard Paasioan variaaad By Kon bealnit van 11 dezer ia ingevolge de wet tot re efang van het lager onderw ja een penaioen van f 934 verleend aan Üej O C W v Amerom tnl voor korten tnd onderwyiarea aan de 2e bnrgenchool voor maisjee alhier SteunooDit Qoada Door het Comité tot steun aan noodiydanden door de mobilisatie ta Oouda behoefde heden weder geen teun t worden verleend Regaenngsrarkena Naar wy vernemen worden in da volgende week Uaandag en Donderdag weder fiO Regeeringavarkens voor Gonda verwacht Rem üeref Artieidersvereeniging In dö Donderdag gehouden jaarvergadering van Rem Gereformeerde Arbeideravereeitiging is het bestuur als volgt samen teld P J B van Henzen van Uningen voorzitfer Joh Koppondraaier ecretans A Pn9 J penningmeaater en Abr da Mooy commiBsans Haaalrwehl Da B van Halsema alhier heeft bedankt voor het beroep naar ZolkerVeenkate Haastr Courant Oudawator Openlucht Landtiouw bijeenkomat en Harddraver Ingevolge besluit van hel bestuur van Kring 2 der Ilollandsohe Moatschappy van I ndbauw dato 1 en 19 Juli j l tü af 14 September a s eea Openlaoht Landbonw byeenkomst Ie Ottdewatei pUals hebben Het doel daarvan ia op dien dag te beapreken en te demonstraeren da volgende Onderwerpen Paarden Koeien Stieren Varkens Gatten l utmvee Kaas en zoo mogeiyk Zuivelgereedachappen Alle besprekingen zullen worden toegelicht met daarvoor beschikbare goede en aledite exemplaren in elke rubriek Bovendien zal daarby gegeven wor den ean openbare praotische lee aan de deelnemers van den melkcorsua te Oudewater onder loidmg van den heer Mynderama van l eeuwarden met het daarvoor beschikbaar gestelde melkvee terwyl verschillende verdere balanj nke onderwerpen op Landbonwgobieu door daarvoor mtgenoodigde sprekers m korte inleidingen zullen worden toegeliehl met gelegenheid tot debat Demonstraties en baq rekingen zullen worden afgewisseld door Muzieknummers terwyl m den namiddag vanwege de Harddravery Vereeniging Voorwaarts ta Oudewater aldaiu een Harddravor op korte baan zal worden gehouden l htr Tl Toote ma zwiap laa Ik afcH plaau IJk ka t RiftaMMil M A t l I tekaeiw p II omk ok i a er voor ajfcree toe k 1 L B klik fouoiai m l og 1 alM de CFitk dko i vrt i Mdeel van hel uMiiahdMD w d c pal oaaawUi u Md word belemoierd ll gtlnaiii iwiulijdB voor eeoijltai om aaa koop op in4fcaHl bi im lèaaob ite llf cT eo bevomkTl Zj è rerwomlljkiul bumiw klM orifcu eivenel bij uWeaiK b prekin eu lu Ml f Ble nwt £ puUlek dal legMi ooix gal l ook hei innigal IM n w4 phoii d m iiliaaahnd ptg geull unM ck hi o MvredBuaMUaB mi de i l jluf dtat de njimaatlartll op NOl kgare iwlilb H ek k ver idwleu in de l oge ü aclu hsl luopW li a Hei Vt I néa tfl érooi n lak mn rirea SiOJQ 1 Ihi hol pla ovVfrM mm v ptaa atear bn laiM rauaMU a Hi Mm Tt burKHKii iii o ZonOtt xat lu Mlir i ihB t cm aai a 0 wor ha ttmmikt mM ém N raa v rlM p ta liil pttuuHfittmImnAMr lak tfnéltP vui k U rK Mjl n rHi vrrkluM M lio 4 i b M rkoojtn IM toonmnm limttaM oni bH fiok ki mifir nttAm ïtrkoofKn SFO£3 3r tiaekMnumUat op fe learkl t van erte ke 11 k f 1 I 1 uiiilag zuilm op Ihh heUiiH lerrtm aan liti KuUfinhMiirttleii liijk illuatrlialwi Iwtnjkti wortk n a kl ino ihi 1X0 Ivor KHiilla vparta Kni I 1 a k XjA CU oi ilor C oiidft l ro I lirM Itv Eovlen r Il ènxkan kHi Kottiii annvangen dne 1 u I nu 9 uur OU reeord locbt U uur watkilon aii I iport onltiventn wijtil tü ndv waiaklanir J M oi4aoit I tl litt V oortieoHm opfïtval bel trakiti xir ui l llolkind vooat ibn migovetirikmr Oo u iiu ai van dm V AV U 111 U uren vvinl a t vl km f laag Itolfitheiii Jkxll viqu i iitilk 4 dilkLe viaiidekii ill i ttli sltHi vodc ifesial wid V 011 l itt iv M daarbi lutiqire pin vloalittanden door jdw i 1tHkli ui uar kl V illir ngiifc Wal kt ii ir ki ni Ai ooMtai iiqttws dal itelijk IJl i r p lUT r ai Mjiw tl K y T Traanfabnek In da onmiddellijke nabijheid van de viaM herahaven te IJrauiden sal door een liuitenlandic he firma een fabnek voor de liareiding van viachtraan worden opgenekt Boteing toaelwn aan ante on de tram Outarenavonrl heeft in di T idHrhe atraat by het KoningHpleiii te Aiunterdam ean botaing plaata gehad tUMchen een autoniobiel en een wagen van de electnaohe tram De auto werd over het trottoir geelmgard en verbryielda da apiagelmit van een hoeden en pettenwinkal van dan heer N De auto waa vry rnatig aan da patborden en aan de machine be ohadigd de inaittenden konden er tijdig uitapnngen Da tramwegen kon syn weg onbeaLhadigd vervolgen UoonkiaiMlaK SItHi tiMkk mm till AtiMttTttaiii t lHti r 4UlvoiMt tuut m f Hmonkttuixlag plaalM 11 woiiJiifï lil tk f nünluHtllfiMiaHI Mft lliHk loWi iti l ritotiiTMltolii up cijn ff Wfr i iu t i iiiH wM tijj lil i ii Kroot gi scljMliap wiM Utvti de m NM 4 iiiifiétii Imiu dot l Daar lm ri 4i4l4 ik itaikT ik revolviY 0 i xlfrti Ml lro slfti v lort ikJoiklUk MOImI l irT llo onei niP ldlmkii lp lillHirn n Ijt IM lu Ia l l ilofiii litiT I r Mik riiNtia i KïWf wt lm i ik oonaiioiit iHiil vaii tiH Miktti ltir iifKranJ 11 ilit llMWfc xiiti r K la4ll8lll WUM Illj ik lillliliillt tir t oWli tMiiwt ik a o dM 8 luir wir In t olm 111 h viiw ii ïi I rlMMl van lic ii t lw tiiie lu ViMt wi i r Inai tnikki o Ook h i avoeika ipAl voor dl notilitlrM u W IXXMI op u A mt til oiiik loivMni ia óm klITik k iK Hoi namen v ae velt Uroi rd zon Jei aoedaaak te woiAHt geopeiAaar ia li i Mt ital nadeel la aal eo on Irviadwi Ui 18 een goval v an een Itroodtr lie kend dl in on ao tn aaw Koaaieohtiieek aoniiKli iiK t i D gvzln nM aoiiiie kiinew ievi n ali diettn njntieelaar zijn werd fioopttiliaafd 1 l ijke i vallt ii nainn van BreeIrta uieileik k a roii pihaal ouiaoilti idetH makon o it n irgt rnih vi rwekken vtaarnedo niH i wotvh ere lkl Vt9 riaiie f4aftr wordl duw w dea ijkio piKiil van gabeimbevfdlDg doek nwl £ vati atonnverletiivin hij hiiiopiiH liai cuz opffeli gd ilaanu ii duei iHkiv I rl naaHdaae vri dadi verklaar liaar w Mituiirtiik i hi voor hrotwlivvi uit eena 4lde ipvaa du ook utl dtai vri uiela 4a raliaad dal dn waardlc l Umtlervoor oen bitralkUats rolkaoKaiioxMkl loer i aMifeliroodera ook hij iieneianiafF wordl seholfee na het apriakluHien m wikle koni lee va Jotiaimoa d fc Doopt r voor de riinaua lariik nkiu asll rkkotl k Ki iiioel voHioitMv ale jnlat worden toefeleml l F vrüuiniHlaar vr plarWr ra dii ix r aolc i i w i n apriokhan ii mo aen nutll t i r i ikv A riiowHiK area loeer ilau ftii t w ediepai en vaa b vt goed ouden a i ettkier t vroiiM lengen I kW ailn p roii oianlcen daamloer r ii a t i ai tigvulljk Tb k iwHii lo ikA aoiKlaan niaai nil uitiel h M K t ineio t fuM vaa I ook lieriimiAMn HiMviM aan ik n W K M loiht ikiv tlaaft llaarknii viti vwr 4 Uk uur g vim tt t itvig lioöp op oltiri ii eii van ht wtiar Muur rvv ord Mo p l vt I oviami v ooi al fiua iivinkv naotiu lijkt amuik i ittat aan itywlviiijk kraelw oialirekon Ilil spri itl vfto stvlf JmI kv WOnk Innr T op nik int ilat all tportvrienden lo de ptaalmn waar hl p aaa t a rt hl V rlnki vnnavond 7 i van ll t tlaaf külia i tiuiila va iiijl ikt ricbUnf Hot unkiiii otnbmiiiorgtii ti i Haan u i tu uil l ih at tr 7itl eui van Il iti II IntigH i imi tIniYi Mijkiii dbor In UI Itll 4ilwiv g II vergt zilli 1 rij lioiumi Ut itr tiftit ilij tuKipi tku vaar il3t luogt ijk te nportvenwo nf sattNk IV III 11 virgiw V iwr ui Htm v u tietliftilo genliiid X dttaardv zemiai m Ik D RtNK Advei ttuitiüii llitl ilu Bij het Snea ni U Opgave van Personen die eh gadaranda de waak vat 7 lot IS Aog in de Gemeente gtreatigd of deze verlaten hebben OBVSaTIGUEN H J Oroenendgk uit Maarasen in Unge Tiendeweg 49 Dr W H van Bietsohoten uit Schiedam in van Bergen IJzendoornpark 4 O C J lan den Eng uit den Haag in TurfHarkt 81 A £ Rodemans uit C ulem Wg in W Tombergstraat 32 J van Ibet nif Woorden in Raam d74 X A Bonarius uit Haarlem in Gouwe U5 D van Ee nit Nieuwkoop in V Tombergstraat 2 J van Egk uit Mgdrecht m Heerenatraat 82 E Berkman uit Amsterdam in R am 118 B Sternefeld uit Amsterdam in Wyditraat 77 en O H Broeksma uit IwartBiniB op het schip VEBTHOKKMirElf C Limburg uit Wijdstraat 31 naar Hotterdom Hoofdateeg 12 0 H Woa np uit Bockenbergstraat 71 naar Schiedam Westerkade 8 M Latuner Wt Zengstroat 54 haar Rotterdam Schermlaan 50a Th L J van der Helm uit Wijdstraat 1 naar Leiden A A van der Breggen uit Bleekeri ilngel 26 naar Amsterdam Ie Helmeritraat A C Olas uit Verlorenkost 29 naat Ooster Blokker D Everling uit 4e Kade 13 naar Bodegraven C de liangen uit van Stnjenatraat 5 naar palft Oude Delft A Rgkelgk nizen uit Kleiweg 27 naar RotterdaA Ooitzeedok 230 H J T Alferink uit Gouwe 158 naar Almelo en D de Xnecht urt Vierde Kade 52 naar WadtKaxveen Gevraagd een Jongen voor de tankivagen bij ReticniMi é van der Heijden Zirh to vaivooKi n Manndii hrnxdi INUËZONDEN verantwoordel khetd der Re4 BERLUN 13 Aig phrtf De OsmaniBche Lbyd te Konatantiaoper bericht Op onbegrgpelijke wyze drong een Tnrksohe verkenningspatroudle over het Suezkanoal zij slaagde er in ten noorden van de spoorlijn van Canlara op twee plaotson springstoffen neer t leggen waardoor het gelukte de spoorlijn to verwoesten By hun terugtocht bosohoten ztj nog een Engelsch patrouilleschip VnloaAnuitbarstingen IjONDEK ta Ang Pan Ifato ttit Rome gemeld wordt zyn de groote vulcanen Vesuvius Etna on Strombali opnieuw in werking In de Etna ontstonden zelfs twee nieuwe kraters en een dozyn aardschokken werden zuidelyk van d n Vesuvius wa r enomen Oroote wolken atonm en rook waren zichtbaar en volgens berichten uit Catania dreigen lavaatroomen welke mt de nieuwe openingaa in den Oost de van da Etna komaa h t Ka elscbe Casino te Meeaina te vernietigen De munitiefabrieken in Engeland LOSUFtJJ n Aug Fart Uat aantal geoonlnileerda fflUniHefatirteken in Engeland is gestegen tot 345 Minis tor Lloyd ïeorge verklaarde dat de munitie productie 100 maal grooterzal zyn dan in Augustus van het vorige jaar Het antwoord van Amenkf WAÖHIïfaTON 14 Aug Bet antwoord van lie Ver Staten op de Oostenryksche protest nota tegen de ver scheping van nranitie naar de gealli eerden ia naar Weenen varzonden Er wordt in gezegd dat het ploataen van embargo op munitie op bet oogenblik niet in overeenstemming met de principes der neutraliteit zon zyn fel WA ïIIrSftTO De Duitsehc re rring gaf Iaat voor vr lating mi lading van de Amerikaansche taïSk oot Wico die naar Swinemundo was opgebracht Zeppelins SCHIERMONNIKOOG 14 Aog Gisteren kruisten in Noordelyke nch thig d Zeppelins en twee watorvlieg tnigen Tot laaraar ladaNod twrienlatt Hf Buiten Men meldt ons nit VaalsNaby do grens werden door de Duit schers een zestal deserteurs aangehouden die een poging wilden wagon om de grens over te komen DEN HAAG l e Neilerl AntiOorlog Roail heeft den in zijne ver gadenng vnn d Augustus jl uitgesproken wonscli dat de Nederland Bclie regoonng hot initiatief neme tot kat bUeenroapan van eone conferentie bepwldeliik in het tielang van den vrede van byaoaderj vertegonwoor digers van onzijdige machten W0 ko tot het einde van den oorlog zitting houdt en ten doel hooft tiemiddeling voor te bereiden en te zyner ttjd ni te leiden in eea adres ter kennis van dyn miDiatai van Boitenlandscbe zaken gebraoht decen daarby verzoe kende aan dien wensch byzondere aandacht te willen schonken on een zoodanig Nederlandsvh initiatief tot aamenwM kiag van uiizydige machten in ernstige Overweging te willen Stadsnieuws Vrdmetsclar OiibinftM w r k tui fc vt rii ziDg voor k t K HUMtvUTaadi lw iogoioudua Mukjf 111 tk Nktiw utAlioTlaiukv alltwr opIfKiMNinii iht iMMr aauieidJiif vao vv Su KUuA ilc Ojp dk thaua utia ot meer vtOTHHitnlt ii ipwndirtt stukKs iilrt itiru kuUHHi wftr h iiial dM Ik QM kwon rfpn iccsHltt op wksw oïWiiW Ik prl Kv v maiii ilW k ws uut oinmig dMrii orkoiiiwwiin Hitaitln m Hyiuip thW wpA Vaim4 wi IM vkm aodwft kan oï ool 4kWi HH d im de V rij f4arii ikoei sd6 H r k 4tn vind Ut dMriu aMileidiii bat nil k amhT i p w de V njaiKHBiai IL iH iiili lirf la uMJdo ttf dieoiee Uu t mk uij ndoi kliii tfsftvk 4 k aad n lUfi vool lit 4MHiiin pptMOw rkwrdi biilritk Will wfg If uenim W IJ rijiiM tae n vii lit Mj ti over fact al K u Hti itiiHM Ikk u wH wM orer k vi fi gcwooii r MH M U anlweordku op to vtm ttJdtUNNNtfrai Üv oulrai diM t m Hire 1 der V ri aM4iielar o on iiMr h hooK wor Mèiaserd 1U4 m wMT dat rij a ft d crn haadHciute Ui M U mjk t A pen aotide nioou n opvMitv do twfi fFovou K tm dul dtlijk anmooRl coiiA dtkwiJlH aJk ikw dt i MiKk r dl o luiuiigi 4i K taMl w i amhT piini ii lK tE K dlchwr naw Zw poIhuwv lot NatiwHijk liaAlva we daar oodpr vreoMt4ijk n vti ODxe ataudplaata Ingmotutm toiw van l rt tKtn iikerf waarovw wi Moi di 4H11 flJIervroesHjjkst gt brul oiii biilp OHR trd lOwfcc le willm tct valMn II buaMHiMtiscbe ot pathetUoliP lKwobri viii m an bM onlwü vwmelAti wii Uit aJl vn dat twn Rc o l k nie bo n roow rich to de i ffnipiit aobtar haar woainf bad tratcbtea i rerdrtek ii Haar man Iiad g cii b tor uédiM g w lt oui fai u verbindiTftK dan f r hij io ro MprUifftv llrt wan heut loen cebttr o iDOK J haar ol xiufasrir ulr de aauwe ibt pi Mit Iv krijfftVt iJad r groOteti to k o i aa bumti die vertcidm dat op dl ni f biriff ifte aa di n aatd plaaia Tv uiocbt b i aan ak li rappf g Kt ati ooae aJde n altikkni beiffe iirtH4 b Wbufaki op k Voor napraun t Y pNwtea waw sMt v J fH mh M wt wi ki m deor hartig K tnafl h t rm naar bet m iB Wopp e m Zuhielwt Bemengde Bericliien QOUDA 14 Augnatua 1915 CarmenOpvoenng Zooala raad eerder ia medegedeelul aal da Qemengde Zangvpreeniging Arnold Spoel onder leiding van den wn directeur Maarten Hpaandeiv man in het a a najaar een opvoering geven van de liekende Opero Comique armen van Oeorge Biaet Thana kan worden medegadeeld dat deae opvoering aal plaata hebiwo in hetlaaUtvan Ootober Eeratekraeliten Eullon hunne meiiewerking verleenen De hoofdrollen worden vervuld dour Lonia Di ter Lyruch tenor van de Kranaohe opera te a üravenhag Gent Bruaael ens thana geïnterneerd Belgiach aoldaat Ie kloaoe te Hardai w k aJa Don Jim Helena Uorna aan aopraaa van het Htadttheotar ia EibatnU ala C artnen Clara van Voorat sopraan Rotterdam abt Jfli j a fl a Jaap Hpaanderman baryton als J s t a w i H Da klainara rollen worden vervnld Naar wy vernamen heeft I li da Koningin aan den arohilaot t r P J H Cuypara opdracht doen tijekomea de warkiaamheden tol heratolling vaa kat Uude l te doen hervat wet het oog op de in Apeldoorn be rachande wecklooabeid op het gebkod dtibouwvakkan ÖJiBCrt PuMdii tuailiuiHMlir ran llrt llrOMH Krul IW iH niMil van b 4 dvtdo tiwlrui dor ronM Krutiilai i lli In N kriaiid m xi nc iKiiw mitii tM üitofiii ln ttik nwTiaarlM ikir Alpiiinwo S k rlaia1 a ivn iilalna It lirowii Knd tk Itit 1 ootiiHut rtai li i lg v aan iki rrt i ila4 ff aaog iodNi lir m aa mdi in i llunMt kt iMikirkc lalMilMiXfl iim dll lw i viTtaarriiad W vin KMJimilniri ik Utelplaal Mwiil lii dn vrTKriillii ak piiiaiNoblw tn nill i a I l a v oorktiUHiu 9 1 aur V m Uit de hand te koop i sA s Hohtede i É UUlOOBÏ mot aangebouwd 11 h h REN H UI onder Oouderak Te bevragen by iloa nigonaar I M S UhLIdNO Hweé Itiickslraat W Iravenliago 19 Abonneert u i II op dit Bladtf StoomvaartlIJnen Ml Lloyd Zoelnudia IJ Aug v Vigo Hol Amerika lyn Veondyk H Aug om 10 50 te Dent HoesUlyk 13 Aug om J r 0 Wight gepass Noordam 11 Aug om 8a30 te Deal Nieuw Amsterdam 14 A g m v nRottard k Zaandykl4Ang 7 n te Rotterdam Ikihl a iir l wné dal vnam w Iw lr 4i Viaar KtwMtJk leok watve wv wmt te Slituworkork wt r aae lip lirug re a iiank lonif k iln ricblief i o o d a waarln ii li 4 foevtmi gi iraokl aiOMa wor d i I d i H o o I il p K had d al k IIb tianadVMlit iloli l blodnriaac k kiRd OIO vyaiMk4tik4 iMUrmiii u i b raii tl k 4 ta liiMi i üir OOM vil alkIMrfJn dal di laiakwjIBl nïiSvoiTd fh tfkW v tt ik otiinrmftik daar uv piaaAMf aatwaata aotiii k aiai liM NoraaoH lm likiw iiai 4 iiaal dal Mivei door uitai t iKwnililaai r w lovw Kntonaat liaaraiei waa d oi4 iiJna lm i4edo toch onae luaritvti noa ipiiaie ttUK Imuiorti vt waa voor inkwarttori t aoaorgd niaar aooak ona ikanM moiiaédi 4d w vd wan dll tn kiotkian Ofi bft Huulmi Wt oiooa l a e ihiM wiior loruf naer d lini Mi llrt ilorp en vandaar naarowi Mvak liiw inami i wird ikana door alk dii niaiO rR iui il auaakt l i ll 4iwr ni o 4 w I o n 1111 ho laniaam aaneti uai tip diit Hi waH t ii4 diirlf p aa4 i ma hl o oar ai 4Nm ni iiio4arrljdt ro illo van monttlgvfMAoviai poaMi kTiifkwana i In oww tro niarolimtnfc pbii vi rdwaakki laiMkaono r dk tfw naN flrta pn al k waliT wan aoraakt lai aoo de atdü 4ii iTtort i bad Hij kwanira n4iv ki inaar nRMiir 1 1 HiM Iwnioikli tol lan hK ijulioe vanwaar elke iiR laii naililiti itaac ztjii aaiiat iiM ilaeiia tP it jlt dirlai i rd wtird Houd kn of twi 1 aMH iatlij a a d4 vii lr k lu n nwK kwiki lip dw arend in lM kk wat atroo XinkTP b m km oeilira m ha ti aialo Door adkvtijki ora i van m ihv offtcto ulS Mfc n n orgt i 1 iiKH 4t MUI M koflo H fltwTMHle de J ruw tii nitUiM nog xvwurf worckn wal lu NH 1 iw Ui tijd onK TiMv liM buibn w M h gruiwiv klODk IHH roaipt4 4g hmU Mk MSU llUWMn frlkoornwun t ii Mini N li Wfvd ut iM iiUii v wML HtftiiïtmlfHd c 4inilk gmwkt an ife iiDiform MngiHobotuo dl w kn ioor A Kirlcluff yUi Ih4 atroo iioa goed al traog wiw lf rm vim b ffiWioiiMU x ImH r nt SVMlff 01 C f 9et f v t M Of twA R a b DMr chritJiiti t r koii actibv ioods wik fgtkw wontni éw In k tHiUeac fpiic o yt Ikh xpoor WAN wMiw ko t tfkri Ktf l to fKt nvnuiHii rcudra b rti i Tkirikt n ilcit dMnuui Itorh po dig kwMD tlf cmler iM t ok i niooht oiikM floor f aw v ik tro i kofSe ft t i wtvit aatnuKe ii m d vt4è rU HwrltPO iiKMMen iJ uW rordm Daar waa rwU MM It Mtlim D t w tanff itttunli en v y roolt r f mm ni i im n timar op Am koop l e Mwlf Itjt ntofMUfi A vf rat UcKHfo apctim M in fciï m tkania inanüwwrw mikt htm a n 4twp f i punhn owk krcefda optlrwebi bniK te aan hemmm ip 11 l itMh 4M ft i rfl r waar wij wm om dH noodtff uttkIjkpoMtra too twW thii rco kotMkai wij acfaMr A keap o i dn4 ik uMkkWtJk maakte IkHne aiaim da Ml vliddm wij oen Boo kwaad ala IM kon i inki k all m dadeiyk ras naHi li M m kou dm laap niat nttfw UTvUt nr eafc wan fi die ko i n t li 4d nlia auhn wMrni uk kvi nav dan ihwr alkvHd kabaal bun niali kin uit diai ale to botHk n tloolit totl kwani dan toc4i aJkti la riiia wat aW aeedtic watt want ttai hair v lor uw dp r V i 11 o anhlasni wontro tn h oMt ath oponihmid al bij onxn jaUidikai in 4i nacht kwam am at nt aMiaaing llantahvoM lii wk4rlJdor dk ilraehl ik obu ala hM lirmaw kmki aiDa lk verwerken van te Telegrafisch W frbeiif t van het Koninklyk Met riotogi cl Instituut te DE BILDT HoogaU barometersUnd 766 b te Haparanda laogite barometerstand 750 2 te Hamburg Verwachting tot don volgenden dag Zwakko tol matige wind meest uit ooïtaloka richtingen zwaar bewolkt rtet tydelyko opklaringen waarschyn Ink nog plaatselyke onweersbuien Zslfde temperatuur ia IV oadi kM Sliaxxst Jubileum Mevr Uann Hen meldt ons uit Amsterdam Het zal e tdaags 30 laar geleden i dot HeVr Mann Bouwmeester i 01 het earat bij de Kon Vereen 9et Nedarl Tooneel ia opgetreden t voornamen u daarom aan de nta Toontalling van Het Kind van da Uafde watunn zg de hoofdn l vervalt eane bijzandare beteekenia e geven Deze voonteUing vindt plaats op a Augnatna ei in dan Stadsschonw DE HELFT DEK SUVBRNM van hel kuUwark warM ta aM Mlaan aoodra SaaUfht bat huU Maaaa IrsaM Oai vlaafea ta al amraa Is Mallflit frond te Kor4m orNoh r BUlUiEBLIJKE 8TAND GOUDA CathannH Christ SI O der puut acbpn w po md hrttiffra aou l U br hi n wt t Bjottvea dat wij ï doMk ii ii a nl iiii wy te a 1 Ai te pM M rTaB UUUUA GEBOREN 11 Aug Cathann Ihristina ouders C Schenk en U lluijter 1 Johanna ouders A M tbaaiBcli W Beatwt 1 van MM fO d BIOD 10 waobten op dh do b der Laat SaaHfkt Uw kala doen lllnatoreaaaUwwwkverlkktaa tn aat voltaii vi iiia w ben Ik alaeds un a a lot betiin nwae bet iwtaal 1 al hel belan ü ooi Me 4 Ik 1141 l t 1 41 ii E tider VMi g oDdm MuJii io omki é uiUc mm vrew U k b ïïï A kn van valacfalkeid uil t ni éli iiauulbi Broe Üifemtet t la itaémL wijbtt lifiM KotOuklijko Hooflbi4d Pi h rcd ik dto a b V n MMHarta 9m mM karaluUv hoogachten m dut i iroot Uf4W er narioiia ziju lM n wijdde aan d orriF t i hare teden an dtiztm nmwob ia de duMti l i4Nf4 mi M dM woord x ftt dn iM ikr dat iflnwt It vm wn doortoopoBèta drk 0 van zijn iiircb4 rot itF r8 xoódii ii ouidiai bij in dp orde wa i g McT ili liiliifHl on de dbtkn der Vi x4wlai vatt rugeu nffwevo leiwn F n d ijk v 1iMrf mlüiiri ba dt ll nocb de nagvilacht tM van dhi wa rchf n ItronlitM noch dp rijMNMl rij wOl Aadk uJtfltitMmd h w a ir w ï i mxi md ma op $ m mAr n u t chul ii IV vo 4tMiikti vin ottMTawMc bt id va MÜab n ht brot dwli nW hfiil bc Bil bmt gi fftn w kuiiD xi var Ihi inaketi dat dt f dacbto aan raMIh IfigkHK v zi iiwdl roedcTA ni pm wfkbiik ik ooir cDuda kiiniww o Éaiiwn I o h gtvtoeg hierover lui h H til awW o pr Vrljmetw arfj l i mx aii rii nF Maimt Ib webfaadiHtond d eb twv gfh H nd r dan Ae H ij oirï oiirt been ti h t difyeUjkMli b r a Haarncineai Ibt H t n vA fwttigviw vaa uniiNdbni a roi tWH ovra bet opporvlak A r aarile vfr preid dio ni l ihHW odtititiiHt IhIijiK o tol iat41d4 pohl lt i pari IJ IH Iiioonii o fl gellike ra m tatMl Ui tb iiuuüiwhttpP l lH4il 4A n f iiiiwTO morti in dl hroederhond b lilauifs voor bMWt o ecHla uf r i u lgP wreMiigiog U lm gt idere bi de wereld tft vflrgalijkini In Il paar woorAm K d bt doH bil lip rfinicl lftrg beoogt te het c liiL van t4lc ii a8ch n door 4 f i aige iiN4114 brordirsduip paard gaande mt n voortduren Joeneuiing van eea vun4antb4iiu m ztaddljb ontwpiktHffW vaii hM M vldu HK iH dtildi bjk dal toen out w iM rootiMïh 11 r irhnv iif vaIwi wdt fV pil fnlk tvo bt THeoMblm Ie beraMtaa wacir ni zoo in R btaaep bioetD kM gaan iKgionrai door met Jao Kap m iti maat dt zaaik te heeprektn ttm dal Mu lot MvtA Mdw NooU KaJ b njnH t elaar gMJomi iKirliJk ldieaa4 kuniuv nadrren dan ab itH alH bg i H zich wM hegiot Of W o filling van uJfkennüi Is daarom bit t rw4t vn voornaanntt tn hrt leven v tb n rtjuwtatdaai VoiWHg b het bij ïloh vemtiit Kitt onitevooroordet dn lOHdniMnHohMt vaih th r J K H M aatKflfde wiUto er lke tn zich daartoe vrij enroeleB mei antbve woordm eva ri netsejaar luot t ijii ew geedtelUb vrU oHUt aamelijk niet hviiand die taal i van cijn haMxtothten of tan amVpm nia T wndle xieh tiitiMiiktfMt lUU Mdiv dow de ifit npndcw van bM eiipnii gcrweCen thidi r ffi noMod TYxH wawAm werkt by Mamen inct iljn nwdebpotedws tot g uk toor leb aelf jujn innM ro bTs jal n tlWlt voor ib geheebk inMiAohheid 1 u rijiMHrietlaar wan6oo M niet waat hij ik aekcr van de eiodÉaijke e epraal m het ware goedt en 8cho me omdiM hij Honilij b oorullgang he ipe rt hij zleh te t If in de I ogtp dwh voorat omdM hiJ dn beilsaine XnvXtné v n de rijmri e ftnj umAifletiappii dbrdeJUk waarneetni i aaroiu geatfpmd be land waar d rijiiti 4 HarM Woeét m ongeJuk ig debfr liKti uAK wHkt vtegeu door UkKe fH it waren en dbt zij daarom soor haar oprukken gdfoxen had Dll iiKM ook el SUM zijni want tö i Ü ten Hflgm uur oiMte ert uMlesteii opruk ken in de riohtln HMb erAer Wr onfl eo nlM zoottte verwacht werd achter ona het Hohieten dra ta voH gwm rtaar wij nie vMi wapenen voor ïaen waren had d ImdN vm niet ndtr Miurllnie laten opmarcbeeren oeïftiinff voor gfHwHf verklaard U otiiRiandlanten glncen ter bwtpre ktng naar HUlecerBherf nc aMeelta mardMPnde door over Kraliiiffen naar Rotterdam Na en n rM h door de ad gingt Mij an ntationUaaMten 13 u IA pertnte naar Tiouda tert waar de troep oat howbn werd PARTiripAVr Laatste Berichte ii Aan het Wettal k Front PARUS 14 Ang Het avondcommoniqué van guCwen luidt De dag was nogal rnatig Bu Nieuwpoort werd een aanv l die de Dnitachers hadden ondernomen afgealagea LONDEK 13 Aug Purt Aan de Daily Chronicle wordt van het Fransche front een en ander gemeld over da gevechten bij Lea Eparges waar Baieraohe troepen van rfFebmantot 8 Apnl voohtea om het bent van een positte De Doitaobe verbezen bedroegen m twefe maanden 30000 man En steeds dnnrden de gevechten voort Buitengewoon hevig was ook het gavaeht wmtu de Fmnscha de ytiddien om het woud van Apremont bg Ally vwoverden dne of vier ragliA ten Zmd oosten v n St Michiel Er waren aeht dagen hevig vechten noodig om deze positie te veroveren en honderdduizenden kogels werden gebmikt Aan het Oogteiyk Froat Wl MS II Au fliifil Inliool titljioit en in dl reek van I Ladtinlr Vi olni k ia ie toealaad onvenndgnk Ton iwl vi van ikii Kug tnlikin onjkv k eaRi lil ver alg4ng Van dv i ap voor etapk rufpvi ijktvaki K iwakndeT vtooMifi l i t 11 van de titivediti Witprz door dl 1114 1 mkt Ooi4 irijlu 4t41Jon saiv K tkeitnolel ti iin lot Kazin vooniil gerukï Hnn vorlKxukiiien aadtwes lUodawa an h l Irani in bil kuatj iiod ontler nam ili vijand fj ielt ren i iii do algt loepen notja wut vMUc e po DHeu oiii iiadf ttti dll eiiwit rei dooi Ihi V mr v n di aruttt rn tv Hie rtaocee in hote n In Iht Ka lintkiobi greiia etik d i de toetaaoil onr V randerd Aan de Tv roler grentt m ett ikhn van St liiitorh oti wordt gtnoohlil Peu viJandHtjki aanval a ook MiT twK eq loeli ik renl llKtvi H lilt vtn in bil volk tieait van ail bun i tivlliagtn I rngir kkoodi iMluuun wtTkn ilooi bun Hgoii aitiMi rie b atiolt In het ftdotwlai virdreel een van otiz piiotaor Ireini i do vijaadetiiko vHdjioitin lit di aai it erravallo t biraoia ZURICH 18 Aug Uit betronwbaren bron wordt gemeld dat de Duitaohers in Warschau veracheidaile RttsaiBchgesinde Polen in hun wonin C gevangen genomen habban br izoekingen te bobben gedaan ZURICH 13 Aug Naar gemeld wordt i n van uit Warschau 40000 man Dnitsche troepen vertrokken om naar de Servisch Bolgaarsohe grens te worden overgebracht ZURICH 13 Aug Uit vertrouwbare bron wordt bericht dat de cho lera thans lu de Boekowina een ontzettenden omvang genomen heeft Verschillende dorpen zijn uitgestorven Ook in Zevenborgen zijn reeds ge vallen geconstateerd BERLIJN 13 Aug PartJ Ovarde militaire toestand bij Twangorod Ostrolenka en Ossowiooz liestaat in groote kringen nog onzekerheid Wij kunnen echter verzekeren dat zoowei wangorod als Ostrolenka volkomen in ons bezit zijn daarentegen la Oasewiecz nog niet in onio handen OEEVE 13 Aug De Oostenrijkera bewaken scherp de Zwitseraoh Oosten rgkache grens daw er ynortilarend soldaten die met tegen ItaM en Rusland willen vechten naar Zwitserland deaerteeren Aan het Itallaansche ront ROME 14 Aug Officieel Ver schillende kleine aanvallen hadden E laats Een tegenaanval in Cadore racht onze linies dichter bij de vijand Verschillende Oostenr jks he aanvallen aan de Isonzo ten gevolge van ons laatste offensief werden zonder veel moeite afgeslagen zoo ook een aanval bij het Carseau platenu in don nacht van Donderdag gedurende eea bnebtigen storm KriJxaverrichtln cii ter Zee WEENEN officieel Onze onderzeeër No 12 is van een kmistdcbtm het Noordelgk gedeelte van de AdnatiBche zee met terug keerd Vol ns een Italiaansch officieel commuoifpé werd hy met de geheele bemanning tot zinken gebracht Op 10 Anguains ia een vyandelyke onderzee in de Golf van Tneat door een mijn ver meld Van de bemanning kon niemand worden gered Op denzelfden dog en de daarop volgende bombardeerden onze mannevliMtnigen het door den vijand bezette eiland Palaguso Een aantal bommen troffen doel n I op de vuurtoren op het Radio Station op een woonhuis op een stapel mafcnaal aa bTda Blwaarmanaebappaiif