Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1915

Donderdag 19 Augusiuis lOte fc iM liii will Mif niia u 1 1 oaeJlargang mrfsms Openbare Verkooping te Gouda X op MAANDAG 30 AUOÜSm JL TUS 1915 des avonds 7 uren in het Koffiehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van Twee onlangs NIEUW gebouwde Burgerwoonliuizeii met tuintjes schuur open grond en erven aan den Zwarte Weg onder REEUWIJK nab j Gouda plaatselijk gemerkt N 24 en 26 MeÉliterpileeij Een SOLIED ADRES voor mi beien is bij ü HESSING Peperstraat 84 Reparatie aan alle meubelen ibm dig netjes en billijk Odol all n echt in BRONGAS Wie wil prachtig Uck hebbci Hij wende zich tot JAC KOOIJR pnttenboorder te WierIngerwiMt die zich gaarne belast met hetinsti leeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk aoot ondergeteekende met het grooUta succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD aldaar ieder ter breedte van + S a Meter Breeder bij biljetten welke evenalsnadere inlichtingen te bekomen zijnten Kantore van de notarissen MONTIJN te Gouda en KOEMAN teHaastrecht 36 De Oorlog OVERZICHT ü 11 o II K f 11 ni i I U ft l r e n in d e w f r k o r la liit iiu i t Nuordt liiK ili l vau lu i Op lU l H tl jji lilWl llfl tlfll lMiil li i iiifi oidt i lugen Ie liiakwi Nadul zij o U Aua Ji J i k Kuwt u tol over tit Va wamt ItTugfet dieVi ii scUyaen zg z icli iiKtT ZiMJwaarlH aan dvu i fclilfiOüM i der mier ie IiI IjIh u geliaiidbaajld den ilien aijn ïy l oii ü1 hij liatink gei lagt U fii liuljbeu lul uaii k Va intiftt ii irrugtrL kktar waur i aldaar ni g ia bol bezit Woven van den o wU hjkou oever Verdei lö len Nooi lcit aii Njtiut n en s vmla kior Èi t ri aii i i idi partijeii ecu Ijl langrijk Ho vciï kvlf ingott Qnu Ivovn o IjoHlaau uil it fortefi Naai wellto i r li acin olkc i oe ei i don Nitiiiwi geleden zijiu ermoiKk Ujk it een dtel daarvan durör de Itnwrteii vrij wUli onlruiind altliane tlv lm liiw lion Niwnen en WiUja gelegen lüiii ii Jfo opgave vftn dt n oorlo biiil lu ii dl I iiïl bors zoiidon hobln ii bcliaald IS waarschijnlijk ovpwltreveii Op lii l iH lang van Kovik iw roedM je ïiiz a e t nwrl belet ken d vcnyverln c BOg bH t Hl lit l tii i iie le gsic liiei door tin fliiJ ii ti tat ifd HUi c iko itM AI aioclit Cn tk liuHsen ui met in slogeji di n MiJind legen li honden m iiMf r Oo lwaails gelej 4 n sU llinSt n du ijfOngitwilfekl m g i H d i kl heliktii e littoieht nlk u loch fi iiocpen lic 7icti 111 A h n H ovioot lïre9l l ilo Kk hevln k ji nOK wei gHegt nbi itl ln blien iiwllg kTiig Ie trekken l e Itii sLniobi legwM tutiïtQlien Narweii Bug ijn ilimif üi ovee op ó6u lijn Sekmni ii zoodot liet plaji der 1 uilHclierfii liel gi lieele Unt siiM tie lego een gTooleiioiJerlaag loe te brengi n niishikt it ooIfi i vimoon hun hoop vpri il t hcH eenftrnm d i tnHscliCTi Nafpw en Hug ope iix rend liiifwiselie k rw nt te mn i n Sirndw hcbbeji dt vleugels zoo lang weten mand ie iioiitJen lot liet eemlniin ojjdoprede wa teruggetrokken in het HEp waren de legers van Von I hottz en talwilK i en t ldeli genaderdtot de riv i en Klina en NniRee 1 c öves lochl ovor laatPrtgenOiwde rivieren M een tlftg later plaat waaraa A nii en zieli uog wnigo dag n staantfe hebben guliomlen tusaeliwi de rivier en den hpoorweg Thans e r t wordt gemeld dat e Hiiitschera den fpoorwflg De Electrische Drukkerij = 5e = A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot billijken prQs ALLE SOOr tEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking f Konin klijke M arine K f i gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillig verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als vrgwHiig Lichtmatroos met kort dienstverband minimnm leeftijd 17 jaar maximnmleeftijd25jaar Matroos torpedomaicer I minimnm leeftijd20ja r iMatrOOS ICOlC fmaxlmum leeft 29jaar StOicer 2 iciaSSe i i leeftijdigjaai maiimum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende knnnende stoken maximumleef tijd 29 jaar LeeriingBStoicer mlnimum leeftijd lejaar W rlor 1 1 n i iimnm le6ft 17 jaar kaarf is mlJ T f V aanvraag het zenden van een htid Matrte rii tews fc Rr FJ ÜILLETOX Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Graclit 269 deh baag g eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heeren en Oameskleedi gr Koopt g eheele of g edoelten van Inboedels Is ook naar buiten dg stad aan hnit te ontbieden Brieven worden vergoed Let s v p op NA AU en ADBES FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES V60R IEDEREEN DG STEU DER LIEFDE N a a r he t 1 II g cj p h PAIII UKvrnMtT 3 JJf itiag niel spreken zei hij toéx k I tooitle hl t op ini n wooi d uloor w notk ÏH li u ofiivollen Jo aalt fK er awijg ü iirt wi ar Je zult het mie iio d en nm aaii met wion iiii ® had oinffiTgaftii ainot h t m O J Hij kende 4 ernsl van Wee lom m l liif niet hn Y dan d de e ctim dWtd in zljn kaïnor lag tn hVverce wae Wpoflwtn ing d hi tH i Hij tfn hel hr n wiHtni vrftgm Wh de rtiqed oatJtiak hei Uonal l gre p zijn gftteehtengang ir = l r i 4 i l tr gwn eniteie v giïhfimJïo tiding niet te Wil je dat aannein i nonrtfp T ht tt vragen Zekefr alitwOordkle Poote overtuigd JiE 7 nl Kwijgen totdat mij toe te sproke 8 n J bon heelcnftal in d war ft lue Mar hnij de a k op tKt iki OEaiTID A WedJ ALTER 269 Ged Gracht 269 DEW HAAG I Sept Geb Bouw WoniogHJMioW 2 uur Verg OndorstandsoooHniiwi Armeqiasorg Beleefd versoekens wij geregeld tijdig mededeeUng lo mogen oatTUlgen rru vergaderingen ooneerten vermakeHjtlie den enz om deze dan In onze agenda Ie vprmeldftn VAN Bl OMMESTEiW S InI ONSCHADELMK Eleotr Dr A Brinkman Zn Gonda Advertenliën Getrouwd J 8 HOOGSTRA Rijk Veearta V MIEN KLOPPERT die mede namens wederzijdscha famit lie hun dink betuigen voor de vele hartelijke blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Zierikzee 17 Augustus 1915 12 Te huur gevraagd een Huis met Tuin in de directe nabijheid van Ootida Aanbiedingen mot prijsopgaaf in te zenden onder No 280C Bureau Goudsche Courant Gonda 10 Hl6t den scheermesscherper SUCCES maakt ieder in enkele seconden zijnsoheermos vlijmscherp Prijs f 1 50 naar buiten f 1 65 A QUANT Kleiweg 7 Prachtige mahonie linnenkast gebeeldhouwde deuren f28 bypassende Stoelen leer en pefuch Tafels Spiegels Schil derijen Theetafels compleet Leer ameublement f 56 PelucheS8lonameublementf69 Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Matrassen Ledik8nten Leerstoelen vanaf f U öO de zes Theetafels Boekenkasten Uittrektafels enz enz 20 ALLES SOLIDE EN QOEDKOOP lilMeilSTIIIljlT44b Boveoliui nabij de SclileM RoHerdam Voop Exportzendingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cents per stuk Cinoluaief xegel ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda W STIJNIS H A A STRB C H T MAGAZIJN VAN IJzei waren Keukeiigproi Kijwielen on onderdeelen Landbottwgereedschappen en Werktuigen 14 n Mio worill yerzoclil op i MEM Ie lellSD IflT HET MaOAZUN VAN M RAVENSWAAYZ01VE GOBINCBEM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegelde i pakjes van vi t twee en 0 lm half en een Neet ons met vermelding van Nom mer n Prijs voorzien van nevanstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BrJL voorheen J BREEBAART Lz s morgens s middags en s avonds den mond terdeegmet Odol spoelen en de tanden borstelen dan heeft mensteeds een welriokendon ademen een van bederf vrijenmond die onontbeerlijke voorwaarde voor mooie on gezopdetanden 62 Een pede mi m de liuimwl Koop in dezen benarden tijd bij Uw Kruidenier een heel KISTJE inhoud 80 of 40 pakjes MAIZENA DURYEA U komt dan nooit in verlegenheid om een pakje meel voor het = aanmengen van soepen saucen karnemelk en melkpap enz MAIZENA DURVEA op een droge plaats bewaard is niet aan bederf onderhevig go DE PRIJS VAN MAIZENA DURVEA IS ONVERANDERD als in vredestijdi Rüwieleo Agenten voor Gonda en Omstreken GEBR VERGUIST Rijwielhandel en Reparatie inrichting TURFMARKT 113 GOUDA Op den groeten Betrouwbaarheidsrit dnor Nederland van 10 Hl Januari linf gereden door de renners JAAP KDKN BI EKF MOl EN IAN VAN GENT FRANSSEN VELDKAMP en HOLTKAMP en waarbij meer dan 1000 K M werd afgelegd bleek het HIWIA Rijwiel een der besten Bij den grouten 24 uur8rit voor motorrijwielen door Neder land op 1 3 Februari 1915 maakte de bekende Nederlandsohe renner BLEKEMOI EN den geheelen rit mede op een HIIIIA Piijïviel welke tocht voor dit Nmlepl ndsch fabrikaat een reuzensucces is geworden toglprijMriifll aaii ol U D oveÉip n Adverteert in dit blad Verscliijfit dagelijks j i behalve Zon s A I e stdagien i PRUS DER ADXERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met he flsnunimer f 0 65 Elke regel meer i 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsihgei worden deze teaen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vpn 1 6 regels fO 35 bij vooruit betaling elke regel nieer 6 ets ReolameS ƒ O 25 per regel Groote laters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN Hfï ABONNEMENT f 1 25 I 1 50 1 50 1 1 90 liureau Per kwartaal Idem franco per iiosl Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Aüonnemenlen worden dageli ks aangenomen aan Mabkt 31 bij onze Agenten t t Boekhandel en o Postkantoren TelefooE Intero 82 evers A BBINKMAN EN ZOON üit i I Telefoon Interc 82 voer PHet Il üiioi len iUitti Ohttii van niiiiuht i iiiiuht i op nieuwen legen lajwl 1J o ei gang Op die punien werd geföt ceerd fdi vijand teruggeworpen De recht rTlfit g l beiciikit err Kuódelijken oever van de liot I De legergroep Maokensen dneef ct ivij i asui ovi y de Boeg n ia devooruitf oaeboven feteiiingm van liresrt l ile vfiljL Ten ÜO ten Bn Wlotiawa drongen onzclroe j pt n ovi 1 k n spoorweg I liojni Berst Lil v lv iitiai bet Dosten voornil Wri NI N H Aug ffieieel Troepen f an Luitenant Veldmaarschark von Arbt ilrcven Herwijl l uit8ehe slrijdinachten i IftngK den linkeroever vooruitgaan dc HuB eii aan beide idjden van de naar Biela cbrijilvndi n ttlraatweg m bet bereik aai bet ve tiiige ge chut van iïreslLitoW k De in btiüngi i iag aan den Weiebjseloever in gLslotetn In de gtroek van Janof zuiverde liet legei van Aartsbeilog Jozef reidinand den Znidt lijken oever van den Bug van vijaniden Aan oiifi froirt in DooL GaUcio VlA nlete van beteek ends foor Op het Itftliaansche Oorlogö ooneel woo den glitteren op bet front in bet kuntgeIiied hetvige gevocblen terwl m hetCtt rinilliieelie greniHgel iod een we keliJkt ru8t bei iteht In Tirol diuurt bet zwar artllk riefee eolit oorl Üqk hadkien eenligje kleinere imlaniterKgeveohlen plaats In hetgi biid an Dorz werd en vier teg en va iMardne geleide aanvallen an de Italianen afgMftgen Voor bet rnggeboofd vanToliin n verbitterde ge eehUii Ook misluklcn vier viiaiwieii e aanvallen Ug Mionze iioogie leltijjgon van Tohnyner bruggeliookl jn liet Tiroler greiipgebied werden Iialiaaiv ebe aanvallen op het Toblingor liitidel t rei Zinijen gebied enle 4en MÜegnft pUfcUtfiu van Velgatifli fl g 11lag Hl De bijzmidero loorreaipomient van deïi LoRal AnztsIgtT die hl gel genlield fln zijrt laatste rcif naar bet front ddor iic Itii de gi oole doorbraa io hei Noorden was het Ruseisclie legep over drie ft roole fronten verdMd Ilel meeet beInngriike het Zitidi We t fronit werd ge eorrïnmndeei d door generaal Iwanof die lii w ciien Waraiehan en de Roeg stond elu f van den g4 npralen Bfaf was Drftgonrirof Ten Oosten van de Boeg mos generaal Mlsdbsjenko be velhebl ei Het 0ordl V 8telijk front moml onder bevel van generaal Ro k Dit froBt strokk zieh ujt vnn Wamchau tot aan de N c en In tk n laatsten Ujd werd generaal noew k tot Imvelliebber van dien uitersten rechtervleugel aangei tokl Aan dit froM Hat bi Peferfiburg ifi gekgen en leven dat dö DuitscherB twee hevige aanvallen in de Argonnen deden en terug werden geslagen met zware verliezen Achtei deze weinige woorden zegt de correspoit nt van de Exchange is een der hevigste slachtingen van den huldigen oorlog verborgen Den 7 Augustus deden drie Duit sche regimenten een verwoeden aanval op de Fransche linius ttisüchen Vienne le Chateau en LaHarazee De strijd was hevig en langen tijd was het twijfelachtig aan welke zijde de beslissing vallen zou Soms kwamen de aanvallers tot aan de prikkeldraadversperringen Eindelijk werd de eerste aanval afgeslagen Toen volgden een tweede met nog grootere massa s Ook deze kwam tot aan het prikkeldraad maar het vuur der Franschen wasl moorddadig Ëen oogenblik ontstond er een merkbare aarzeling bij de Duitschers doch weldra stormden zij weer op de Franschen die hen geheel vernietigden De overblijvers werden met de bajonet teruggedreven De gevangenen waren zoo geheel van streek dat zij langen tijd niet in staat waren een woord uit te brengen Later vertelden zij dat toen zij vluchten wilden achter hen machinege weren op hen gevuurd hadden en hun zoo den vijand tegemoet hadden gedreven Zij waren stom verbaasd heelhuids uit de slachting te zijn gekomen Op een gevallen officier vond men een brief waarin hij zich beklaagde dat zoo ontzettend veel manschappen roekeloos den dood in de armen werden gedreven zonder doel Het schijnt dan ook dat bij deze laatste gevechten de Duitschers weer meer dan 4000 dooden hadden Zoo herhalen zich de pogingen van den kroonprins om door te breken zonder het minste gevolg 4an het Oostel k Front Ht l 1 u i l H c h e comnuinjqné van 18 tViitg luidt j eigergroep Von Hind n biii g Hier volgt het reedw geniekle bericht omtrent de inneming van Kowno e legers van de generaals Von Sehoiz vn V iaillwltz drongen verdier voort naai bet Oowten De mooi deiijksite afdeeÜngen napierden dien apoorweg van Blalv i toek naar Bielsk Voor Nowo Oeorgif wsk werden weder Iwee forten van het noordoostetitk roHt rflonneiwlerhand genomen waarbij iOO ge jpigergroep van prins Leopold van Iteiercn l e Iinker vleiiigel Rlict gisteren aan het Kaïrtionka flpel aan weerszijden ap Sinmiatyeze en aan de Bw g hij liiol wto k Biftük he blM n bereikt Acli liT tk h lina rfcbijnen de Hnsioa 7icli nog liantlliaTen aai ewien niet is g 4m ld lat DuiLiwhers ook dtóze rivier oii en zijn ovorgetn km entrum en iin kervleugel bi lil en tban n a een hardTiekktgCïi weet sianid den linkeroeV ey van den Bug oat niiiiid Ten N van dieze rivier kunnen de DuilsolRrs volgens Rub ïiacli bericht mei doordringen l p welk een legen t land de ibiitfwhers stuitten blijkt wel hiemlt dat zij zieh den l iden bevonden oji de lijn siakolow SiL lce Liiluw en lliaiiiH eerM dtt Kussen overal over den Itng hebben godtovcm Hit Iaai te benichl in hel Duilöoliecoio muraqué dal ilc Üiiitöcbers tcai O van Wlodawa over dwi Biigi zonden zijn gtv komen wordt te ageeproken door een l ti N i c b bericht diat dooi de Dnitschers gelracbt wordt aan die ovoraij le vasten oel te krijgen Waarschijnlijk zijn nogf ileehLs kledne Duitsohe aifdeeliiigen in genoi inwïe poglmgon geslaagd en is vooralft t nog geen sprake van eeji oprukken van uit Wlodaiwa in oosleliike riohting De n l van Aan het WestelUk Front ilt t Franbiche eonmiuiiique van 18 ï Aug luult Uh ïMwdit aii 17 op I8de l zer is kadm geweest op liH grootste deef van lift fpoïU Kr wordt jueidiiiig geiiwakt van artiUorie geiVeolilen m de sec loren ten Noord n vanJ Atrecht eii tuahWieu de Somnr en Oise in de streek an Uo e en Lassigiiy Ken goveobl niet litMiBiiien en aprinigfljiteÉipn werd geJ eid Ml AtigoiiiuJ bij Haute Chevauohée l onlanu aux t hftnnea am hel Iwaoli van t i Itiippi In de Vogezen bonibardi erd n lie l rantifhen dien 17en deaer op bevige w ij e ttv DuiUwlie stellingen in de streek van de Luige op den Ueicbeackei kopf eii op den kaïn tnssehen Jdïmrfernaeb en Lan KT sil aeh üp dit laatste punt ging de ransche ui anteiie lol den aanval over kreeg vanten voet op den kam on versterkte i h dttar ten itiiiiacbe tegenaanval went afgiwlagen I n bmitbardement van lic DuitKelu slolliiig in de Ling Btreek verluekk twe sjware batterijeu en d H d versflicid n nwiniliedctpóttt in de luehlsprinr Op de hoogte van Sonderivaeh werdeen mieawe heviige tegenaanval die in tien loop van den n cht van 17 op 1H lie er op de dpQr le Frthischen verover dl ileilUng gedaati weni volkomen afg wlagen üe FranfcChen inaaklen een SO tal krij flgevaaigeneii j De laatate slachting in de Argonnen Vorige communiqnó s deelden mede ra4egibOhe Uootdreserve dienl lol nil loe generaal Van der bi 4 conmiando Het leger in den Katikasua vormde een idli andig coiuinandefnent De vesting Kotno Kf no dat titans la gevallen ligt aaji de samenjloeiing van de Wllija met de N icïn n De stad ligt in heif nïididelpunt vnn rsehekfene uii feötrekte dalen die hier fiameukomen waardoor reeds sedert eennen dt nlaats van groote hlatorisdie conomisehe en uïHitaire beteekenifl l In de 11e i euw gestichl iK hoorde Kofno van 13M lot 1998 aan de DiiltHcbe orden die het lot wn militair punt van groot belang maakten In 1400 Hel poolvor t W itoft van I ittauen debureht der lluittch ordie In de lucht vMegeïi maar dit Iflefei de ontwikkeling der tail niet tegen die In 1 71 door itendrik van V ahrie die toen de Poolsche kroon droeg het juweel der rcipnbiiiek werd ge lioenid Het hoogtepunt van hftan bkwl berolktL lïe tad in 1581 oen zl hoofdntapolplaala van dt n uilvoer van handelawaren weul en een iknianekanloor kpeeg De han K kKHnzet liep omiboog tot 3 iMllioen dukaïten b jaars De Huaslsehe keizer traeb lleii dan ook dte silBid In boziit tokri h gen In löti werd m door Tsaar lexe i epliiniderd öij dte d rde verdeeiing van Polen in 17 vl zij aan Rusland toe 1 lit waA het begin van nooilijkc tijden In 18 K brant n drie vlorden dpr Hlad al en tn 18t7 stonden er maar 200 hui zen De gnn tlge ligiglng AoeA Aa plaat 4 weor opbloeien en in 1842 werd zij hoofd tad van het nieuwe gjouverntanont Kofno J e beleekeniM b b handtelaplaatn nam In de Ifle wHiw snel toe graao meel gfIjouwen i een steenkool en boiiiti en vlaif wordt over Kofno vooral uitgevoerd Ierwijl ook belangrijke indiufttriei n zleh er vestigden l en 7 uid n an de tod lag n MVftn forten waarvan drie den weg naar Wiliia ik kten ini 6n de Wllna brug verdedigde De ligging aan de rivlor met hooga oevei i 1 HCbilderaehdg de oude tad longfj de Njninen nanw gebouwd zeer liHaiugvv ekkeud Een nieuw gedeeite slroomopwaarUi is ruimer gfwbouwd I it Kofno fl otid glanstijdipork dat ert het fflijlvollo raadhuis De kerken zijn mee t rooinschkathoUeke óén Luthornehe kei k ligt in de nauwe Allatad Zeerlalri ijn de synagogen diaar de Iielft dv r bevolking uil joden bestaal In etm nud wond in de on geving ligt h t In 11 74 geimuwde Haniftld iilPnkJooHtür In 191 2 U ide Kofno Ai OOO Inwonerfl N Cl Aan het Zuidelijk Front m In en om die Dnrdan ellen Het T II r k s e h e oonMiwiniqmi van 18 kent 1 1 n al men vfa lgt of ik eoaif é e i wi dio diMite iti af rie étó Km kimneti weten l an zog e aeeni De junlilie iR diriegen I en goed begin voor een lid van de liali Mnnr V ijodrlegt de Jnfitil niet Die ilfijiie i s mii vreömd t n mannacht herkende jt httór Dal wn een verglssilng Hel ia léèn ftprokeiide gelljkoiiis Maar Ik ben o erItMgd dal ze het niet ia Waarom kwawi zlj hier Om mij e aprekeni Vn je bebl haar nipoit fpvklK Weetlom vertelde zijnen neeï wat de beviiende Iioiii bad modegod H ki Dan niOPBt déze lloode vrouw optreden voor de amidere besloot Poole Wat on daarvan de reden zijn Dal weet ik niet antwoortMe Weed p Ik hHi je nu alles véfteJd Wie lieefl er voordeel van deaearrae vpouw te dooden inCNnpeUe bi Ik kan hut niet nagaan ten ij PlotHcUng hiel hij op en keek Weedom onderzoekend aan Lienal vroeg hij ernstig waaromlu b ie niet gezc dat die dame gleteren kwam om het n erk te doem wegjRnifden Omdat ik het beloofde Masr traar ifW je heen Wat denk je t Is nil geen ti id voor veronderstellingen Ik VïiHv voor feilen Xie een bier Hef drama hMt zl m in nHjnhüJs afgeMpeeld en diaaroni acht ik liet mijii plichi te irachlen het op te losscii lk kan je niet meer zej gen döndjl Ik weet nietö van de dmne Ja maar van de andere Ër moot vertwind bertinan lusechen deze twee bezoeken Met nood akeli Neen maar hoor eeua Lional Ik zog het jo ronduit Er is een roden waarom e dc e dame tieschernrt Bewhemien Wat bedoel je Deae dönie la gekomen en gegaan ata zoovifle aniötere paUönteni rn je bemint haar Je mag probeePen jezelf te bedriegen maar met inij liikl dat niet Hoe hel ook zijn inoge of je haai tweemaal of honderdmaal gezien hebt en veel of weinig van liaar weet je bemint liaar met harl en ziel en ziel pn bent geheel de hare Zoo gaat liet wann T meneohen zooals jij liefhebben LiQmji vtide JU X Oö en lïoeh het was hem niel n ofte ük IJii y AlfA bleek en siaaixle zijrt i aan k ik gnoote hetnel Siftii JeVbt gelijk riep hij ontdnaiQ uit T w iflo =seMng = verv lgdie hij kalm En ffaöoin niet Zelfe èl le Ik bttar nooit weer ffat waarechljiiriik het geval i Je ïiult baar nof tbtpI weerzien Jezou niets onlMfproel 7a Pn óni hèarterugki vinden Wordi verVftlgd jie mediedeei HDOFDafrUK III Ia bet Ujkonhuis krogfen Poolc en Weelïoin toeötrimmng die vermoorde te zien Toen bel laken opge lagen wan staiptoj Wee liom Wel imjiihoer vroeg de inftpeeteiir De diame is mi volkomen onbekend antwoordde Weedom rustig Teleurgesteld bedekte de inepecteur hel lichaadn Pfl f op Llonat flitisterde Pool e locn ze aohler den Imapecl Mir liepen Er zal meer gevraagd worden Prob F niet iete Ie verbergen Weedwni antwoot ldie niet Dnb u kunt one niet helpen TJ zag de diaine nooit oo4t amtwoordde Weedlom beslist Toen ze vertrokken waren vroeg Pooie aaa WeiifoH met hem mee te gaan Tbuifi gekomen sloot hij zijn kanier al en plaatste fAdh voor Weedom Hoor eenfl ik moet je spreken l egon hij Je zult niet boon worden Bc in gernsl luidde het antwoord Ik zal ronduit spreken Je bent betrokken in dit drama Ik weet dttt ertiiiseohen jou en die dame een geheimbestaat En nu breng je jezelf in e nzeer verfachle positie en ftleept mi ermede in Ik zal inliohlingen moeten geven iiij het oraiorzoek Wat moet ik zeggen I Zeg de waarheid voor zoover jejüe Met een blik Op het li wankelde s Weed m de kanier uil l irfie waarschuwde de politie Hij vrrK ld dat bir nia zi n i eef vorralen fe hebben iiaar Itoven ging en daar over een tielmani geMmikakl was dat in de gang lag deeo onkeA herkenningwlei kpn wa aanwewig de doode Herd naar hel M enihuis vervofTd Meer kon inen dini a oftd ttiei dopfl hen volgenden morgfen kwam Poolei Jiiet pen ont taan gezicht bij Weedom k zei luj ili geiOof dat er mcerf achter zit dan wij denken t bloompjei op haar wlioatliel toch was met Indischekit urstoï getw ketid De dokter die hetj li k onderisoohl Is lon in Itidltj gewCMtj on heeft ontdekt dat de dood 1b veroor zankt door een Indïsche vergfifllge vloolxtof dit alleen bij de inlanders en en kele 1 iiropeonen bekend iw De qtof verspreid zich zwt Vlug een lichte swJiratn is nl voW oende Het i dus uioord en we zitllen dié juatiitie zooveel uwgelijk moeten inlichten Er zai etyi H lerzook ingesteld wo n Misschien JU is hel al begonnen V iJe leleroon betóie en LioMfl nam de hoiom I t Er kwam n treft van Verwondering op ziiDf eïa i lerwiil hij belangsitellendluiHterde Waoht HVen Hep hij doch hferopjwend blijkbaar ge qi antwoord gegeven Ga mee S rfft riep hij roep jpnltaxi en ia we gMn j