Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1915

als een antwoord op dezen oproep to beidumsAu Nadat het blad heeft herinnerd aan zyn noegere betoogen dot le pcH ng van welmeenend pacifiiteQ big den hnjdigen itand van zaken sletïhts ten goede komen aaa de agenten vao DnitKhland d e werken voor een vrede die het Diütsche miUteinRme intaee laat Juert het blad zich tot hetgeen het noemt oen vereeniging van pacifiaten die onder voorwendsel van neutealitoit beweren de aanvallende landen nl Duitachlafid enOos tenrijkHongarije op denzelfden voet te behandelen als de anderen die het slachtoffer zyn van een weloverwogen aanval die veertig jaar lang voorbereid was er een is die in alle landen een oproeif eeft verspreid De Temps deelt dan mede dat deze pacifistische vereeniging ook een oproep heeft gericht tot de Ligue internationale du droit des peuples 0e voorzitter der Ligue heeft namens het bestnnr een weigerend antwoord gezonden en de Temps deelt nu den inhoud van dit schrijven mede Allereerst wordt daarin toegegevendat het duidelijk is dat het mternationaal recht de grondslag moet zgn waarop het vredesverdrag zal moeten bernsten Ik zon dus gaat de scbrgver voort naar het schijnt uwe nitnoodiging met vrengde moeten Aannemen maar uit de aanwijzingen die u mij geeft omtrent de voorwaarden waarohder uwe vereeniging die vergaderingen en dat congres voorbereidt blijkt dat zoo de uitgenoodigde Franschen dan al niet by do voorloopige vertrouwelijke bijeenkomsten met de Duitschers behoeven te zamen Ie komen dat toch bij de latere definitieve vergaderingen wel het geval zal moeten zgn Na is er geen enkele Franschman hoe vredesgezind dan ook die vóór het einde van den oorlog met Duitschers wie het ook mogen zijn zouden willen samenwerken Hij wyst er dan op dat de Duitsofae aanval niet is gericht geweest tegen het deel van de grens waar Frankrijk het recht had permanente versterkingen aan te leggen doch tegen het noordelijk deel van de gren dat Frankrijk vertrouwen stellend op de bestaande verdfagen niet versterkt had De bezetting van een deel van Frankrqk en fü wat daaj van het gevolg is geweest w s alleen door verraad mogeiyk Dit alles oqhter is door het Duitsche volk goedgekeurd zoodat het mede verantwoordelijk is voor hetgeen hunne politieke en militaire leiders en ook het leger hebben gedaan Hoe zou dan een Fransohman kannen deelnemen nan een arbeid waaraan ook een Duitscher mede werkt I Dat is een onoverk eiyk bez a r t en het aannemen van uwe nitnoodiging hoe harteUjk ook gedaan Zoo ik uwe nitnoodiging dus afwgs gehoorzaam ik in de eerste plaats aan een gevoel van afkeer van hot slachtoffer jegens zyn trouweloozon aanvaller Maar bovendien gehoorzaam ik aan een reden die het gezond verstand voorsohryft De vrede die gesloten zat worden moet berusten op de erkenning der nationaliteiten op bnnne rechten en vóór alles op hun röcht of over zich zelf te beschikken Er kunnen zich groote moeiUjkheden voordoen by het vaststellen en regelen dier rechten Het zal de taak der regeeringen en der diplomaten zyn dit alles te regelen Bi3 xxerxla3a d De N O T en de boekhandel Naar men mededeelt zyn de bezwarende bepalingen voor den uitvoer van Kngelsohe boeken en tydsohriften uit Engeland door de Engelsche regeering opgehevey Wel nroeten alle zendingen aan de N O T geconsigneerd worden doch zonder verdere administr maatregelen op de speciale zendingen afzonderlijk betrekking hebbende De NederlandBohe boekhandelaars hebben zoodoende een doorloopende vergunning mits aan de N O T geconsigneerd De toezending zal daardoor veel spoediger kannen geschieden hoewel er nataorlnk steeds eenige vertraging bm Over Franache zendingen die meestal over Engeland komen spreekt de Engelsche regeering niet Het is echter te verwachten dat hiermede hetzelfde zal geschieden De coprahandel Sedert eenige dagen is de N O T opnieuw aongevtüd met een sub commissie nl een voor den coprahandel Dit is de eerste en tot dusver eenige I Aug hrfdt Op bet Uarditoefloi front liebljtf wij op jj AuK Bunorgem wü aaavftispoging v een vijuideiijke CODIpa aie op Oen imnr ttK ABalorta nri Md waftrbij w j Vfj eu krifge t toi gen geimakt he ï i Zn b3 streek TSn Arl Burnu heeraobt tmt Bij V dil Babr duurt h tcaoooVttur flet het bij tats ichenpoozen werpen vlo bofnineo eort I vn omi r verkenaiatsaU ilngcve dif in tfn opt nin I Wrtdroi ivelko in de dalii hfid vati m vijaad door h Sprin Ken van ceo uiiin getnaakt was vw ovenie eea uillraiUeur Op de aodenfrewieii vi4ntete be4M iJk0 row KriJstverriciitinKen ter Zee ♦ Hel i o g e 1 s c h e conwiumqué van IM Aug luidt Ü lorpedopren van I troepcntraoapoHtHcbip RfQ al Edward door een DuUaohcn oiwlcrsiH r boe bedroevend tbt ook is 8tMt dm voortroih lijkhMd van de Britsohe vtoot in eoii hflder Hoht Wij zijn tfiatis la de der tiende maaoul van dea oorU en wij l raohten iiH grootMe leger dat Htwit di Brilfldie kuBten heeft verlatm naar Frankri ovof wij vervoMslvn n rt aileen van Rngcland dodi Van het eiudo itor Wnrrtd een mdlfr enorm leger naai OailllpDJI naar dt P rzieeb golf en OoM Afrtka De vijand in door alle oorlog wetlTO gerecbtraardigd traoNpoTtHchepen to dbeti arlnkw doch dank stj de Hritaehe vlooi rHaafpdie hij er dechts doze enkde inael Id jtuJks te doeiu Zijn onderzeeërB mo gm dan daaiïwea etijk optred fi te i handelfliBchepen en viweherHvaartuJgon km zijn niet in taaA mot ultzondt ring vei et ii eoknl plaat ieiljk mccm aan hun nn luurliik doel nanw ijk bet l plrtt ii van troepentranAporlmi gwolg te gwen Fen Oortwirljkacho aanval Het ItaillaainiB obe conmunnquA van 18 Iau luidt Kwi eflkad T uit 20 Om I ton i wcdie eenhedinn en een vllt gtuig Ik staAnde deed gisteren ew aanval op het eilaod Pcla OAa Pe aanval wwd i mrt gToote diapperlieid aigralagen De vijand rak zlcb iBfu zfHidfT hot land li he i j ben kunnen bfr idken Onaw veriitWfMi ltt dragi i 4 doodwi en 3 gewondtii Id AUianië BI KUJN 17 Au De CÜotnale d Ita i He omvangt uit Hkoelarie lioriohl dan de Irterviër ItiJ hun opuun Bch in Noord AU aJiiH vtTM iillende voor hen oniffunirtiK afgeioopim bot iagien met de Meridit van Bibdod haddien door wie zij vervolg werden en die thans teg Q Aleenlo epïtftten waar de Serviftra nog niet aangekoaieii zi en d M Uenegi ljnen f leohta enkele patrouilles op den brug over de Arlii posteerden De opatand breidt zich uU over alle diorpen De Montew grijnen vMtoren meerdere honderd man Ken gebeei balailim werd onwin eid eji g vangen genomen Tallooae gewonden arriveerden te Bkoetari De oonunandnnt van iijkoolarl ntaakt a ie voorbereidingen vooi i de verdediging van de ntad en i n aanleig van loopgraven doch hij beschikt over een geringd aantai eoldattai onidat de liootdriiaoht do In het gol rgte vt clitende tlotitein riinen liulp moet brenge Lpvon0ntiddel n lii België Uit Berlijn wordt d d 18 Aug gedeind VioAgewi berlohtm uit Luiomfcurgscphe bladen zai BelgitI In de toekoniM voor de voorsülentni van levenftmlddtlen oog Men van graan aanse wezen zijir Het In licHtag gen RM n graan mag rtoctite worden verkocht aan bet Comité Natjfmal dkb ouurH et d Almtcntaitioni De prlje wordt vaMfteeteld door den gouverneur generaai Te Hrussed la een Cmtrale Cominlasie voor di n oogut en in ledere lioofdMad va de provinoic e i oommissle voorden oogst tïenoenid De Centrale t imii olL Htaat onder de directe boveleti van deti louvË iuHir ge tvaal Tot doze conmiiBtrie behooren e i vertcflienwoordlger van bel civiel beefemr een vertefgenwoordig T vaii de politieke aideciliiei o vertegen woordeer an de Uoiaiuisdon for ïlöliel in Belgium In de pnvrnieiaJIc commiaBieH heiibm zUitng oen lid van do Deputation Permanenie een verltigenwoord gor van de graanhandélaren oen vertegenrwoonMger van den landrtKMiw De conHulHsii van den oogAt moet inaandeliJkH gratU broodkoren aan iiel VousMè National Ie erren i nu geen sprake meer van AuierikawiflcJu broodkoren De MlnistercrifpU Fran krijk Hit den Haag wordt aan de Deutsche Tagi weitun gedeind dot daar telegranïmen ontvangen zi die me Wing maken d it nog deao week de be U8 ing iu da I ran0ohe MInistororlsifl te verwachten U President Poincaré zou ntet aftreden dreigpn wanneer lu t Ministerie Vivianl ten val goljra ilit wordt Men vermoedt dat raifficaie partij vooreen Pre Hidmtacrl Mg t ueg ohrikklm toxtii drinipt de J Ki rtSJ In de Kanwr op bet aftreden van het Mloiaterie aan Vredesbeweging Een stem uit Frankrijk over den vrede Zooals bekend is heeft de AntiOorlog Raad een in vier talen vervatte oproep verspreid in de oorlogvoerende en neutrale landen om deeltenemen aan voorbereiding van een actie om tot vrede te komen De Temps nu bevatte dezer dagen een artikel dat hoogatwaarsohynlyk stb commissie van de N O T die te Amsterdam gevestigd is meldt het Hbl Zy bestaat nit de heeren S P van Eeghen voorzitter M H T Bury C van Eeghen G de Vries en È van der Veen seca taris Tot administrateur werd benoemd 6 heer J Meier oud oommandant Van de Anuterdamsche Brandweer en tot diens secretaris mr H J Friezenberg Het Bureeo voor de Ooprahandel zooals de officieel benaming luidt is gevestigd Heerengracht no 444 V00 Vb tel tot het büeenroepen an een conferentie van neutrale ataten ilet Intematlbiiaic Comité van rouw in voor Duurzflwen Vrede dat bet werk begonnen door bet c Hi ee voortzet hee4t zijn bureau gev Mt d te Aui tterdam KetzergrwHit 4 7 469 Zijn taak 14 m de VMBobilleudo landen naüonaie orgiuuiiöitie te vofuit n ier ondersteuning van o reeolutie aangenoujeo op het Congres en to de eerate plaats ie ijveren oor de reöoiutie waana aangedronr gt wordt op een oauiiddieüijke acUevoor het ótjeieuroopen van een conferentie van iwutraie ijtateu aan de oorlog OiTeudt landen aan te bieden liet plan Is dat de K eoriii gün van alle neiulrale onafitankulijke a Wn uitlüoodi ngen zullen ontvangen oui afgevaardigden te zeodeu naar een neutrale cou uren tie Daarna zal de conferentie geiioord de op cnnannMJrkingen der oorlogvoerende Itt gt ringen de oorspronkelijke voorstellen wijzigen deze opnieuw aan de oorloK oeroude HeigeeTingen voorleggen op dfze wijze steeds voortgaan de or proakolijko voorötollen te toetsen aaa verdere op en aanmerkingen door de oorlogvoi i cnde Kegeeringen gcmaaklt of voortvloeiende uit de openbare bespreking van de ge ijeigdo vtforsteUen m de verschil lende landen tot zij z leijn gewijzigd dot de oorlogvoerende partljpn van lirfde zijden genoeg punten van aanraking iiebiten om aiiKin te komen voor de definitieve vtt ts fllJng van bet vredesverdrag 1 en of meer Staten urotHen het initia lief n i n en de uiünoodigingen aan de arwlkT neutrale Statai zeiKlen Men 18 vau uKtmiuft dat de uitnoodigiog niet moet uitgaan van één neutraal maar van olgende vi neutrale Kuropeea e lan N ii aaiiien nanietijk Deucmarken Ne Jerlfturf Noorw en Zweden en Zwitserland Door drae methode van aanhoudende IteroadMoging waarbij de voorstellen Ingok id HOnl n door een onpartijdig lithaani zal he t oiogeiijk zijn een vrede 10 vearkrijgen ebaset rd op de princi ieH van viijh d b reoiitvoardi heid waarvoor alle oorloscvoorenden volgens bun offioiöt le verkladngen a n het volk zeggen te voditen De poging tot bemida 4ing lüt e stalen tot na een proJ lc ialisclie bcöHsaende overwinning aan welke zijde dan ook zou zijii een teruggave tot de verouderde op atliii8 dat die vrede door den overwinoadr aan den overwonnene voorgeHohreivon moet wordieni Do Nederiandeolic Anti Oorlog Uaad mWdt aan de X R Crt Hel Zweedeche dlag ilad l cnö NybeIer dat goftobt wordt in het algemeen zijn sjiiipaihlefin aan de zijde der gealiiw rden te liebben wijdt iu zijn nummer van i2 deaer oon uitvoerige bespreking aan den door den Xederlandeeben AntiOorlog Kaod tot de NoderlandiBobc regeerll g gerichten weneoh betn lfende de aaiuenkontót van een OMilercnftie vanoffi lwlo vertegenwoordigers van onaijdage staten in het belang van den vrode Dagena Nyhoieir ondersteunt tWt denkbeeld ixt zegt o a het volgende Neeuit de Nederlandkwbe rogeering bet initiatief dan kunnen die neutraie landen niet nalaten partij te kieaen Het te nauwoll s anders dinkbaar dan da Zweden zioh hij d oonfereutie zal aansluiten Wat Noorwegen on Den eoiarken Mreft is het vrijwel zeker dat ook zij dit doen zullen Natuurlijk ia bet zoer wel denkbaar dal het NederUuuteob voorstel niet viirwazenlijkt kan worden Maar de tijd ïchijttt gekomen te zijn dat ieutand het J8 breekt en oon pi tog doet Moohtdit een eerste koer ni geiukken dan iiioelen anderen voigen en een andere methode voorstellen Naar wij vernonen 1 er ook e sterke strooinüig die zich beijvert voor een aode met president Wilson aan het boofd En voorta ia het bekend dat menigeen Zweden voor wellicht den moewt gcechikHen staat houdt o zirb te kwijten van des taak waar op de heele wereid ooigeduldig wacht de oorlogvoerende landen niet ultgi Eond nt Zteke milltairoD Het ia den oppetrbevoJ hebber goi lekeni dat van dö korpsen roaneohappen w nens ti Mijke ongeacblkihead boisuaart t ge zondien zijn zonder dat dit wa8 verzocht door den in ecteur van den genoostuttdlgen dienst der laodmatfht Mitsdien zuUt süe militairen die zonder maicNiging van dien inspecteur inet verlof zijn geaooiden wider de wapenen nioe en terugkeerffi ten einde aq een nieuw geo oekundig onderzoek te ondergaan Avp Vrijwillig landHtomuDan wielrijdpr De Minister van Oorlog h eft bfrpaald dM aan eiken vrijwaUgerlandetormman wiefrijd voor zoover door hem bij de uitoe eniDg vao zijn vrilwilIigorsdieoBt van e u nietdoor bet legerbestuux bescfcikba r geetekl rtj iei of motorrijwiel gebn4k wortk genMAkt een loeiage aai worden verleend van f0 öO per wwk ge e kend van 1 Juli l en hem uit te betalen aan het einde van kwartaal dodi met iohoodlng van dfe wek ii waarin döor hem zonder wettige red a of bulton e ieoiroiDg van zi a ooonnandant vorzuinid La aaa een of meer oefeningen dwl te aanen De uitibrtaling 1 moeten ge Mhióden door tuseobenkoiBSt van den oomiftandant die de daarvoor vereischte opgaven zijner oiwterhoorige man whappen bij den daarvoor door den oniniddei lijken tef van den eownnandaiilt aan te wijzen aAuinistrateur Indient T pns Is b opaald dat in den vervolge geen kosten welke ook weigene heritelÜng vernieuwing of verlie © van de hlervoren bedoeldte rijwjciMi ol motorrijwieien zulten worden vergoed Het uitvoerverljod voor varkens Naar de N Ct laeidt Is men onderde varkeufl ftgeöTS te Deventer met het besluit van den Minister van Landbouw Nijverheid en Uande l waarbij de uitvoer van varkeiw wordt verboden alU s behalve voldaan Deze maatregel die oogeiB Aijniijk aan de door de varkensslflgers geopperde óezwaren tegemoet komt zal in de practijk blijken niet aan het doel te beantwoorden Wie denkt dat teogevolge van het verbod van uitvoer de iMjeren hun varkens togen een la ren prijs tfullen afgeven o het tekort aan varkens voor de binneniandeche siagerijen zal worden verholpen ver zi A tenr sterkste De fout van dit miniaterleele besluit zit hierin dat de Minister den uitvoer niet v ork opig beeft ve lioden dus voor wil epaalden tijd docli iiitcgin IeeJ voor een bepaald fi tijdi naiiieU van IH Augustus tot 19 Sepfemüier Daardoor weten de l oeren dat indien er den i Jdea September weer overproduclie s en dat deze er zaj zijn ai itit hetgeen volgt dnidteJljk blijken de uitvoer don weer zal worden toegö taan lerwiji indien de uitvoer zou zijn verboden gediurende een niet nader bepaald tijdperk dus tot nadere aankondiging de boe en elke wetenschap Mntrent het weer openelellen der grenzen zouden iiH fcMsn Het is dan ook niet Ie verwn ol t =ii dot de tweren hun varkens tegen en prijs van 80 ct per K ö sjacbtgeiwlebt zullen afgeven doch liever zullen waebten met hun tHeren te verkoopt tot 19 Seiptember als wanneer de Rrencsen weer zullen wordtm opengeeield fn er w er een prijs van f 1 è f 1 04 per K O kan worden gemaakt zooals lliaiw het geval is De Iweren z illen dus liever hun vriTkene be varen wani al kost bun zulks ook g 4d zij brgrijpen heel goed dat dit Wj de wederopenalolllng der grenaen ruimschootH wordt vergoed Een la not least zal mede doordat cïe hoeren bun varkens niet t gen een prijs van ometr jis flO ct zullen afgeven dus deze vasthoiulon er legen den tijd dat de termijn van het uilvoerverlMxl Is verstreken een overproductie zijn ïlet bcHiuii van den Minister brMigt dus voor den binneiriamtachen handel geenerleii wijziging in den toestand Tenluinwle dit laat zich verwachten Het zal a le n den boeren fen goede komen Steenkolen De vergadering van de Nijverheidsconiuii sie waarop nogmaals het steenkolenvraagstuk ter sprake zal komen zal op Maandag 2tt Aug istus a s te V i uur in de Koizaal op het Binnenhof onder leidlog van den Minister van Landbouw Nijverfaeid en llandel worden geliouden Het doei der vergadering is ulteengeiel in p Hi ohrijvon door den Ministor aan de Nijverlieid6conin i8i le gerioht In dut schrijven zegt de MlniBtei Ik heb de vrije importeurs lot tweemaai loe in de geiegenheid gesteld hun stand uiit mondeling uiteen te zetten en hel bunne bozwarou enüstig overwi Ik beri hun daarop medegedeeki dat iv mij niet mogelijk was bun de vrijt liand te laten daarmede toch zou paard moeten gaan het teruggeven van vrijlieid van handelen aan de thans ge I boiMk it bij het Koleubureau aangoiloten iiuiportoure Dit zou neepkonion op een oniitünidliig van het Koicnibureau waarvan ik airts dan verwarrli en schade verwachtte en v aartoe Ik mij in eik ge val niet bevoegd rekende zonder besluit van de NijverheidscwnuÜBMe dow weika het bureon werd ing fiteld Ik heb bun verder medeged eeid dat ik de liedooling van de door hen voorgestelde subsidiaire regeljng waardeerde maar dat ik het niet wel mogelijk achtte voor hunne aanvoert een afzonderlijke distributiercgeiing te treUen n wel uuddwi in het eontraotjaar van het Koienibureau Om hunne be wajren tegen de die ribulie door het Koieniwean aHvoewel msi denkbeeldige te ondervangen heb ik bun aangeboden te l ewerken dat zij bi het Kolenbureau vertc Senwoordigd zouden wordien waardoor zij zich zouden kunnen oveituigen van dm oorreotm gaj g van zaken en In gevallen waar b i zakeogeheimeo gevaar souden loopen geiesgenbeid nniden hebbeo door overleg In het bureau e q iuw Ku van de tuwohenkooHt van den oifcparti digen voorzitter of beroep op de KolenoommlBsie Ie traditcn oen in elk g vai paaeende oplossing der moeili ibdd te verkrijgen Tot mijn leedwezen hebben de vrij © lm jwrteurt echter geineend dit aan d Itaiid te nM etea wijzen Ik i w iltan genoodzaakt ais Miaister op UatMl de gicrezen quaeetie tol t a aglgg sing Ie brengen Daartoe wil ik ecliter niet ovecnit 4m nadat de NijverheédaDwimiaBie w e de verbruikars grootendeeU T tl geOfM oordigd aijn en die bet Koleubofm inside jEieh over de werking vaa m K4rient ure u en het al of niet veQ lijk van zijn voortb laan hebben i mproken Trof De Voo 8 voorznter vaahetlblenbureau beeft nog eens een uit tKfg ting van de zaak geigeven waamn n hel volgende Miileenen Op verzoek van het KolenbuNaa ii l de Uegeering overgegaan tot In te lag name kraobtenA de levenomlAlibft wet Dat hiertegen door de betrokkenen inj ileii koleuhandel lieawaren worden iu iirfw bt is alleazina voriï laar baar De b iiioeiing met hunne zak ra geeft daéHot aanieiding l eKe conirMc die een tj lemmorlng rf opheffing behoed te l leekenen wordt verricht in hel dgmem i elang der koienivoorzlening van oialuMi m is veroorzaakt dOor zeer IxiitengMvoK omstandigheden De sciiijn zou echter kunnen oatetMn of ook de andere portlj n l eite gro t en kleine Nederlondecbe verlinilkerB li hel alleen door te zwiigen mensd dtt het Kolembiireaii ook tegen hunne bèta gen handelde en andere oogmerken M te Ten einde daaromtrent zekerb 4b verkrijg n ie het noodig dat de Nljrwheidkwommis ie zich iilts preekt duldel u met beeliatheid Niet de personen die In hel Koléntori ou zitting hebben vragM vertronireB doch het zal moeten bli en of de NV derlandecbe Industrie in ziet dal het vt rriehte werk in haar belang geweest h en in baar verder belang moet wordM voorigeze en wej zoolang df fflngbudigheden dit noodlg maken Alhoeweihet Kolenlbureau Is opgerlobt voor den duur van het conlractjaar April tÖlö Maatt 1016 zal het zijn werkMannbedcn enmiideJIIjk dus ook tuaschenti s stak n ohdra de kolenaanvoer normaal of am noeg norinaol zal zijn Het Ko1eniburea4i heeft ztch tot taakgtsteM Ie de beschikbare voorraden i aanvoeren op billijke wijs te verdeel 2e reüeii e prijaen te handhaven Ondanks de belan ri geiiJPijgeTe hoereejheid kolen die aangevoerd worden van ongeveer 170 000 Ion per maand mindw dan in andere jaren is bet Kolenbureau T in gedaagd te zorgen dal geen bedrijf diooT gebrek aan kolen is utopRftzet n over de verhouding der prijzen Üe door hef Kolenbureau zijn bemiddeld en die welke liuitMi het bureau betaald worden kan leder gemakkell oordeeieo Gemengde Beriehten Frande Men meldt ons uit utrecht De brievenbesteller F S te ütreobt verdaoht van het openen en zich g deeltelijk toeëigenen van den inhoiiii van postpakketten i voorloopig vrije voeten gesteld tot nadere bëalii sing van den officier van Jnstitie wiea de zaak in handen ia gegeveh Bloemisterij tentoonstelling te Apeldoorn H M de Koningin Die ook in deaa moeilijke tijdsomstandigheden door woord en daad het weu n tracht ts bevorderen van wie hnlp behoeven en nood te lenigen waar die te lenigen valt was terstond bereid toe te staan dat in de Oranjerie van de bloemisterg in het Koninkl Park een tentoonstelling eou worden gehouden Deze tentoonstelling uitgaande van de atdeeling Apeldoot n van de Ned Maaty van Tninbonw en Plantkond met medewerking van de afd Apeldoorn der Nat Hist Vereeniging strekt ten bate van het plaatselijk stetueo mité De toegang tot de 30 liy lS t groote Oranjerie wordt gevormd door een weg versierd met bloeiende hortensia s hooge laurieren oranjebooman en camelia s en daarbinnen is een keur van planten bloemen en vmohten geëxposeerd In een der hoeken van het gebouw heeft de Nat Hist Vereeniging zeer smaakvol rondom een vgvertje in en bij een boschje de flora van de Velnwe aan bracht Zoowel in de Oranjerie als onda een berceau tegen den buitenwand gepUatst bieden jonge dames den bezoekers een kopje thee aan In de onmiddeirgke nabüheid t d het berceau ia gelegenheid tot hst bezichtigen van incendingen afflaakvol gerangschikt in de vier groot bloemkaaien ook door H M de Koningin welwillend afgestaan terwgl mede vergnnning werd verkregen op een der gazons een niaziektent tt plaatsen waarin de muziek va de staf dagelgks zal concerteeren In een der vier kaasen waarin ook een groot verscheidenheid van zeldzaam moo vrachten vaste planten en bloemen zijn geëxposeerd is ook een kenng hoekje ingericht voor de inzendingea van Het Hoogeland te Beekbergen Ph Ver tot lücbting i inetadhouding arbeideiakoloniën onder S d Nederlanden Tusschen toti aangebracht sparre en heide staan en liggen daar ook de ETtB vruchten van den arbeid d r Weegd op de sedert 1913 ont en woes gronden aan den Vintweg van Beekbergen naar Loefl o a Petkurzer rogge wegende Tm xA pw H L die van vrocgar J ontgonnen grond weegt 144 tontooastelling werd te 2 nar goMBd door den eere voorzitter den O eester van Apeldoorn mr W Eoimale Nenveu in tegenwoordigbeid van tal van eiWodieJen wt eerste families 4 De vxs U rigenMr van een groc tjjMrij Ic Koóeendaal die in hwjhtcnb geoowo ïenlacbl ran uokkelarii 1 er tonicl wedor op vrije voelen gestel 1 iwloMl n vniohten VrucUlen zijn g zond vooral ona N ierlawlHOb 00 1 Appelen vooral zur iiin oed loor lie maag maar he4il a Mk een i l eii n Invloed op if her jeiKB n op liel zenuwgeatel lalrijko nallwt U eahiïr VcU n cuuwadllligincnsclico h eten van veel appelen aan en nien 2i l dal er lülstekende reaullal i mee worden lnTeita Napoleon at een appei wannwr hij eeu nKH iI jnaontie lad op Ie lossen fleelliov n at e n appel 1 hij niet in slanp kon vallen Ook pniinien kaluieeren enuwacliliglieU Bwenrtlen lie len aij de spieren Ie r iterkeo I en eer geitonde vrucht ta voort de sMe amandel üok de noot is linltenge OOB go l Het Franselie iijilicliiill waaruit ttij deze gegevens onlleenf p die wi voorts voor rekening der redac lie la en concludeert d t vool de werker met den gee +f ooft moetenteen 7 ii die zwaren liaiid marlieid verrieliten Iietilieïi peulvruchten noo lig en spek umr de werker met het vet aiid die geen handenarheid verrichti kunnen tiivit iiiNliiltend van amandelen nolen bananen meloenen appelen peren prulni i kei en iKHseu leven De CariijenelïOotei T e dienst van de voonnollg e Carsjenfiliooten Is hervat I r zullen 2 itoonrfjoofleu varen au Letd m naAd ikuw terdaitt Lelden naar Val ueer en ngeiee rd T èie rtt Bo kooi Alaasewtam wtorvi voorloopig door ewi molorlïoot oiHlerhoiiden Hulde aan II M de Koningin DeTlfld ihet oglni aan H VI dl KÓsinCis vaawege d Nationaiv Vcre Hiiging £ ir den Volkaan aW s tlrftveoha te OB treken Ier gelegenheid van dnn jaardag van H M gaat tevens titt van db afd s draventiage van tip R ft Vereeniging voor den Volkszang Zij za4 onder leiding van don heer J IJ vao Ratnsiiorst op 11 Aug des avondw HJ uur vi iór liet Huls t n IJosch piaatu lieti met uted iwerki vi n dn tuuigko rpo der iieidv organiseerende Vnroivnigin gen de Zangeliili Con Aniore en d Jagertapel welke door dfTi comiuaödanl oor deze geUlgeilhtftd welwillend ter ho chlkking is geatok ter liegeleidiin der veraehiliende zjmgminaners Hel progrannna vangt aan met liel Wllholniuft eerst te spolen door le Jagerskapel en vf r olgi ns te aingen lUmr h l publiek Jok amterc nummers ataan op hol programma wc lke litwtenid zijn mn dtoor het publiek te word n gezongen I Wlj Imeu vrij wij leven blij Wij wille HolUMid iKUKB e Wlfil SWfUmJev Bloed Bij Terheijiie zijn gisteren Iwe milieiena bij het zwenmten verdronken fen dtff lijken Is ruedis atuifvMptMilU HslerMiuaeht is in liet kantoor van dieiiiaolilnale loiiwsla eri i r heeren v d I te Hi eadorp ingebroken IT is eenilj lllngei ontvTeero en de telefoondranddtwrgoanedi De brandkast i cdiler onaMgeroonI geWeren I hit Intemeiyiagiikonip Ie Bergen In hel Duitsche intorneeringsi te Bergen he t naar de N Cl litelit voor e ige dagen een opstootje plaatst gehad Kr waren eenige j lzaafecrs bftjnengoni t dawrlevint D rraisisclie iHe aiet ontïer de gejotöraeerden krt ft ilwt deze Hellen twist zowlal wm veeht ffvolg wa Als Dir Is men 1 cainino gi iremlp oen maand ver van bier x lir i en bange loeetand Toen Zatcrtlagavond pl m tien uureen iTlT vt het te DcK W nrde haven liölODdc Kvproe oiot foeibool e ige aan waJ staandti ma aan boord zou haJen dreef hij r sterken stroom on wind de haven Ue uiarinekustwaoht hoorde dtm jon8 e ateeile verder do Een op tireef pen om hulp en waarstihuwde de be lng van het rochwchevaarluig wel e onmiddellijk de haven uitstoomde a on wr een halt uur op de Etrae rondr Z iioodeoinen w r zg nn p an i d De had n l toen hij den motor hoor de lucifers aangestoken en outboog f woipeu w 0 atfm Sfwedig dobootgenaderd eti wa de tongen uit ziiii hangen lofKland gered Tel Kerkbtielten contrabande Aan de Pruisische grens bij Diiuperio werden Zondag de personen welke gewoonlijk de kerk te ctoderwiek liezooken uiet over de grens toegelaten als ze hun kirkboek bij zich droeigen N v d D Stadsnieuws aOUDA 19 AugUBtaa 1915 Tot tijdeiyk leeraar in het boekhouden aan de Ryka H B S alhier is met ingang van 1 September a a benoemd heer J ZalIenerB leeraar aan de H B S te Leiden Commissie voor de Ongevailejiverzekering Door Gedeputeerde Staten van Zttid HoUand is op zyn verzoek wegens verandering van woonplaats buiten het district eervol ontslag verleend aan den heer P J C Dessing ïds lid werkgever der Commissie voor de wettelijke ongeval en verzekering i het district Gouda en is in zijn plaats benoemd de heer J P Dessing ijöop lifdtïi IS oiMJ r leidiDg van den heer aii V i n n StolwtjkJ iu de twvtn aal van Uel öohaakijortli een vergadering gohotidtHL vau dv kaaöprotliuceiilfiv die dt oprioliting it r oop Venn niglng tol I xporl van tloudticlie Kaae ondor iÜiUhiuerk liebheü bevorderd L it dö ïiliMirten blijkt da het ilool dk r vereemglng is het verkoopen in bin iwri OU biiitealMid van volvelle kaae ooi zie ii an Uijksnierk en al lielgwn it aniie l in verband taat zoonuxlf hel g sa4netilijk aaoeehajfeni vao iK ooodagdhi l n oor lu l zul veebedrijf hoor tl kaa rodiicenieii word Ite letteniegister ge eeken l U rwijl door twee an u loexi ing tot aan luUing i 1x11180 en n yg enke4e tinderen zich spoedig uilen aan uiteii In di ze vi rgaidiering welke werd bijfe iwoona door iTen heer 0I als vertef t np oordiger van de Holl Maatóchappij aai Landïxm den heer Verwej als afgevaardigde van dtHip Prav Kuld Holl llOerenl oml en door he4 eerelid den h ei d a Hei tog werd do r A n yoorzitlornifdfldeeling aan dat he l stuur m opdraohi van de jongsie vergadering voor d ntoodüge pakhiiieriiiuite had gi zorgd itojfkf aankoop van hei perc el van dien kaasfaanckIaar ilifc aan de Keizer itran luet ti irein daaraohlor aan de Haam g4l igoa Tot chef der Wreeniflpng werd met algemeenii s Mn fn henoeoidi de heer S 1 J k o S t e r ie Dordrecht tot wore lariaboektllonder d he r I de Jong 11 Lekkerkerk Hrt bi ding van het taJegg td vour aawgi iloteiu n werd l q aj d óp I j 0 nader e b pa4aQ daümi zaJ het bedrijf woiden gpopo id iniussehen Mj nan dl oprichting di zer exportvererwigltig de noodigc hekoodihcid worden gegeven r oor ieder der aangieHiolenen werd een waarhorgHOjn van f 2r n gcMort LV voor beerijfekapitaal l enoodigde geldien zullen wordwi verkreigen dioor bel iiWgeven er ier qWlgoiietecnin in Plukken van versohilli d In rag M elk iiil Juitend voor A leden verkiijghanr word en gwield Aan de aangesloteneÉi za hiervan nad r in de ieeling worden edaan Aan het eind der vergn lering werd door de lieöfen den Hertog Olie en Vrweij het woord geiv erd waarin zij er op wewcii dni de lotsta ndkonilng d zer ver eni ing Sen zaak Is van Imltengewoon geiwieht welke met kraehllgen tnin nn de nangesIrtPïien in de toekonirt van groo Mang oo den gebeel edorl lan ouw moet wor a Aaa dr opriirfilerfl werd aJle hiildf gebracht T e voorimtler wecw er ten ïotle na ïnikkejijk op dat aan hon die de lei Hng der Mken heil ben eon abflolHii t verirtmwen itioet wortten gewehonkeji opdöi ook als eiwh zoii kiinflim wor n flieJd dflt hetgeen noodSg is gostSiIedt Vrijzinnige Btudïe oo Propagandachib aar wij vftmemen hwït de heer I vftii der Want om n iipnen buiten dK n aard der verMtwégirtSf t a fun fV aia voorzÜlOT fii howtiiurMid der Vriielnnige iidie en Propegannhuiinh nedergd In verband hiermede zal In de eerstdaag i te honden ledenvergadering der Vri z Rtudi on Prop Club Ac verkiezing van oen l e 4utirprtid on een voorzitter aan de orde worden gpflteld Ki n te Zantvereenlgi Men m0t Ons dM hio r In dode is opgerieht de Owidische SigarenmakersZangivereeriging Kunct na Arbeid aanvankeJijk mei ca 50 leé i Tot directonr dozer vereeniging benoorad die l eer H W Bonner Jr te treCht onder wiens leiding de repetities reed zijn aangavADgesi Al riecretarls der voreei ing in opge red v de heor J A HerBOhe Heerenetfftat 59 allii r ten leelijke val Hedeouitddag oui6treek l imr w de vroü van de u lawlbonwer V uu Mui wijk op do Marki van haar wagen gevftlUfi doordal hei paaid vo iwie tchrik kend ineei dwi wagen woest voorlirok De vroti kwam zoo le iijk terwAt dat zij niet kon opstaan Zij werd Innnengebr8 hl m tiel Q U vfta d i hvw IteieDH r waar door dea iuaiiddelu ontboden geneesheer Dr Hups geooni iateerd wi id tla t Itaar voet was gebroken De lioku Qoréeeido pnafiie in he4 Ziekeohirtii noodzakelijk waarheen de vrouw per polmelirancard i vervoerd J Coster e fjnen Dl Êrm J Costw eü ioüen herdtmkt btii ene een ons toegezonden gedlimtreerde kenuiageviog kadt den dag an Ikt 4 Vjarig bestaan der linna TiT gelegenilieid van dit jubileum Is Avlag aan hat hoofdigetwaw der firma aan de l age no4iwe ontplooid Landfltonn Zij diie vermeenen in aanmerking te komen voor vergoeding wegenB het ontbreken van voldoende middelen lol levensondet lioiid door he onder de wapenen koimn van hunne betrekkingen Wj dvn iauilHtorm op 2i dezer word i ititgenoodtgd Klch op a s Maandag Jt ét zer Vfna dftj v m 10 tol des n in I uur op d it SocrHarie aldeeling mihtaiu Kaken te vervoegen ttARKTBBHIOHTES Goada 19 Augustus 1915 GRANEN Eenige handol in de artikelen van het niruwe gewas Tarwe Zeeuwiche 11 50 i 11 75 mindere dito ii i 11 85 Afwijkende 10 50 1 10 75 Polder 10 50 i II Rogge Zeeuwsche i Polder ƒ i Buitenlandsche per 70 kilo 11 i 11 15 Gerst Winter 10 k 1 35 Zomer 9 75 4 ƒ 10 Chevalier ƒ 1 1 50 4 ia Buitenl voergerst per 65 kilo 4 Haver per H L ƒ 7 35 4 8 Per 100 kilo 15 4 1650 Henneplaad Bnitenlandsche per 50 Kilo 10 4 10 75 Kanariezaad ƒ 33 4 34 p H L Karwijuad per 50 Kilo 19 jo 4 30 Kooliaad 31 4 33 per HL Erwten Kookerwten 4 r Buitenlandsche ïoererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine boenen 34 4 ƒ a8 witte boonen ƒ 4 Poardenboonen 16 4 17 Duivcnboonen 18 4 30 Mail per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 11 35 5o Kteineronde ƒ 11 35 4 f 13 Vmuarkt Melkvee weinig aanvoer handel stroef prijzen ze hoog Vette varkens goede llan o f h H el matig 40 4 46 ct per hilf K ö Biggen voor Engeland redelijk aanvoer handel matig 36 4 33 ct per half K G Magere Biggen goede aanroer handel log 3 75 i J S P r wel Vette Schapen goede aanvoer hsndcl vlug 36 4 ƒ 43 Lammeren red aanvoer handel vlug 4 a 33 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug lö 4 35 Graskalveren geen aanvoer Fokkalveren 30 4 40 Eieren goede aanvoer handel vrqwel pei loo ituks 5 75 4 6 35 Kaas aangevoerd 191 partijen handel matig met conditie ie kwal 50 4 53 ade kwal 46 4 49 Zwaardere 51 4 ƒ 54 Noordhollandiche a Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 55 4 1 60 Weiboter 1 40 4 1 50 BeMrcoweneioM 18 Aug Ite Anierlk markl had gls ert ii wederom opn z r vast en voor oniiiilgf Moiitea mllH le etulig aaQzIpn Iu litH liijzoo4w fnli wi vermelding American Cai H fH a en Hideö die tot opgaande kw rHen voor sptlouteUwve rekeniinji uj ik niarl t Kenoimn werden SteelH open k D op 17 4 en llep ii daarna op tot t7 i Vmerioan ai f Htogen vau 71 5 8 lot 7 t oiu op ongeveer 12 te fluiten Bpor namen siedMa in eerin e mate aan de opgaamle iR wegang d Denver Ulo s ny KriM 28 Kail IV4 Vfiiwonrifl HX ndolJaker zeer geaoiöHienï en zich Itewogf e tussclien 123 öh 1 17 pt t Mijiu n rtlil tivena4 l uiwren Van de o r le waren Prei PaieWi 70 i gewone to 24H 25 i TalaWtmopKIfu vast OiKie Doli 473 47 1 Hedwi 1 17 140 AmHt SeTd iig H7 KnWwra wiHig Uatavia s 100 lo t Java Uf Holl RnbluT t8 PetroleuinB evi ieens tueer ge ocht KooJnklijke 51 i 519 Tranaportw aarden ieta luier voor nieuwe Vaart 24if 4 Umwn le mSndi r in vorlMind met de nieuwe nederlagen door het RuflsWche leg r grieöen Kat 9taat ronA en ftaffeiMKi aU fji lerMK Onld op iV Vad Laatste Be richten Aan het Woteryit Front PARIJS 19 Ang Officieel Het oommnniqué v n 11 nor gisteren Inidt Op vetschillende plaateen aan bet front had een krachtige artilleriebe sdiieting en mijnenatryd plaats Alle pogingen van den vijand in de Argonne om met behulp van luuidgrankten bg Marie Thérèse terfein te winnen werden vergdeld I Ai IJ s 19 ug De DuKscbe Irof pew iv 4 lii ii iu fitrijd met de DuitRcUe coniiiMinaqu cl van 8 tot 11 AngWHus gedoreudv dese period sladiis ai enlte4e aanft al fei Iaan op liet Westelijk froot Deae aaiivni liad dvn Uen Augu im In de Argonne piaata Htj ateide de HultiKhora iu taal in ite Franache loopgra ven door te driageti maar e a tegenaanval loeg lien er weer ommddellijk ulL Zij konden aieotite atand houden m een klein stuli t p den voorgrwul iiggeode looi Kraaf ilit onl etts4i n ri reeuilaatie ais rtteedrt aan liet tiarhaarsohe geliruik van tikga 9i n te danken Op het ge heele overige lr nt Uetibw in strijd uiel liun betferin en in I gelieel gee terrolniwinal gonaalu De Franache Iroejien Iwhouden htm overwicht zoowel in de awiiHerlqgevechlen als m de ge echten met iionïmwi en granaten die op korter afrtand worden geleverd en iederra daf plnal lieWwn In Uh Noorden liehhen de Brit h Vergiftige gasaen Aan het station te Aken kwam eentrein met zwaargewonde Duitsche soldaten en officieren van het Yierfront atui De meesten daier ongeInkkigen waren blind Volgens hunne mededeelingen was hun blindheid het gevolg van de uitwerking van de gassen der Engelschen Van het Argonnenwoud kwam eveneena een trein met Fransche gewonden aan Aan het Oosteigk Front PETROÖRAD 19 Ang Officieel In de omgeving van Riga en in de richting van Jacobstadt is de toestand onveranderd In de streek van Dwinsk hebben wij den Duitschers in den nacht van 17 op 18 Angiutnt belet het offensief te nemen Bij Kowno zijn de Dmtsohers er in geslaagd na een vorbittwden strijd die elf dagen daurde en ten koste van enorme verliezen vasten fÖBt te krijgen in de vestingwerken op d n linkeroever van de Njémen en ten westen van de Jessia Do Duitachers trachten over te steken naar den rechteroever van de Jessia waar een gedeelte der forten nog in 0D e handen is Wy houden nog alle Terdedigingswerken op den rechteroever van de Njemen bezet Aan den boven Naref en Btig werden op 16 en 17 Augustus de gevechten met afwisselend succes voortgezet De Daitichers ded6n zeer hevige aanvallen langs de wegen naar Bjöostok en Bjebk Aan de Bug bij den spoorweg Siedles Toherenka deden wij na den Duitsohen aanval te hebben afgeslagen een succesvollen tegenaanval waarbij wy machinegeweren veroverden Om Novo öeorgiewsk zet de vijand zyn hardnekkige aanvallen togen de noordelijke forten die den spoorweg van Mlawa beheerschen voort Aan de boven Bug de Zlota Lipa en de Dnjeiter is de toestand onveranderd IXIMIEN 18 Aug Ue gfMnt van Bociiienie had lunlenTOlddag ep n lang hirigo eonferenlie met Sir i dward re waarna d v e eiti l ezoek liracht aan miniflter Anqnlth De houding van Bulgarye De Bnlgaarscbe gezant Rizow heeft den correspondent van de Vilag medegedeeld dat Bulgarije behalve politieke ook gewichtige economische bkangengemeenschappen met Daitsehlano en Oostenryk heeft n l de groote straat der toekomst die aan de Noordzee begint en over Bulgarye naar Constantinopel en vervolgens over den Bagdaiyn naar den Indischen Oceaan leidtj Bnlgarge wensoht niet van de a straat vermyden te blijven die den Staten waardoor zn voert rykdom kracht en bloei xal brengen De 6ri ohe Minlstercrlsl I ISUI IS Aug Pan i it Athene or aan do Mornhig Post gMeind dat gedurende het onderhond tnnsohen Koning tjonfltantijn en Venlseloa de goheele politieke loeMaod in rfk opzicht wepd lieoprokei I r lieetaal aigefceele overeen temniiog tnsilDheo den Koning en Venizefo Hem word opdracht gegeven tot t vorming van een Kahiniwl Venizaioa vfoeg vier degen uitMei ten eindt den dipkunaOekon toeoUnd te be tud reik aivoraoa defiaitiof de veraatwoordelijIrMd te aanraaidest BERUJN fS Aug NoigcM healBls uitlatingen vgu ParijstAe aaahangers van Venizelo zal noch hij noch Zahuis de kahiootevoruriog aanvaarden Beiden vensohen de vormiiig van een overg ng ninisterie Khatlis waarin opgenomen moei ordwi de tt genwoordïg tiriekaohe gezant tt Kome Coroiml een overtuigd aauitaoger der iOntente De MinialMrcrisia in Hualaod KOP NHA iK 18 Aug Pan Volgenw liier uil Pt iograd ootvangan berichten loopeo aldaar geruchten dat de ItiiK elie Minioter pre idetil orem khl vooruetnene is af te treden Kike lieti estiging ontbreekt echter ite it Rijksdagiractie en de oorlog il KI UN 18 ug Volgen di Vorw4rt heeft de fMOiaat democt atiJMlie Itijksda fraotie lieelolen de ge raagdte oor lojjïcretlieitni toe te slaan Zeppelin aanval LONDEN officieel V D Zeppelins brachten hedennacht een bezoek aan de Ooatelyke graafschappen 10 personen werden gedood en 36 gewond Allen zyn burgers Men gelooft dat een Zeppelin getroffen is Uitwisseling van gewonden AKEN 19 Aug Naar wy vernemen zal binnenkort een tweede uitwisseling plaats vinden van Engelsche en Duitsohe zwaar gewonden Deze uitwisseling ook van de Engelschen zal over Aken plaats vinden Chemische Industrie in Nederland Fabriek van Zwavelzuur Naar wy vernemen is er met medewerking van Rotterdamsche Bankvereenigingen en enkele andere financieele instellingen hier te lande een kapitaalkrachtige industrieele groep gevormd om aan den Rotterdamsohen WaterwBg een groote Chemische industrie in het leven geroepen In de allereerste plaats zal de fabricage van zwavelzuur ter hand worden genomen De vlieger Van Meel Omtrent de proeven van den vlieger M van Meel met zyn watervliegtuig te nemen vernemen wy dat men thans bezig is op een terrein van een steenfabriek te Eohteld by Tiel een inrichting te maken van waaruit hy op water van geringe diepte met het toestel proeven zal nemen om zich snel voort te bewegen Het terrein moet daar gekozen zyn met het oog op eventueel bezoek van andere aviateurs per vliegmachine MARKTBERICHTEN ViiMterdamHclie Aartlapiteliiiariit 19 Aiiguelu 1III5 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerBtand 761 9 te VliBBingen laagato barometArstand 753 5 te Kopenhagen Verwachting tot den volgenden dag Meest matige noordelijke tot wrate lyke wind zwaar bewolkt met tyde lijke opklaringen Waarschijniyk nog regenbuien met kana op onweer Zel de temperatuur BURGERLIJKE STAND GOUDA li ntJllKN llj ornelis lobauneM z V J Nienweiilniizeu eii ven ócf ilciihm lohaiitu iitliüam d ij vaiv Ier I inil ii en Peirtier 17 Arte tiltze z f d4 loode en i 11 Hoot endoorn AntoniiiM Mariuu z v l J Ileiniond en M SnatTdenn Joaephus Jolianooe lduardua z v H Jansea en M e eJmit iEHlWIl H Zanen Ie Amaterdamen II N I vM Wijasn C I intbhooaien t U BroekMUa K üwacu aia J A SnillHkaiirp en T M Uanener J Kriege en W Jansen W Teriouw en 11 H H S iaTloo M J van Vll en 11 de Weger t nvt Hl BDI A 17 t lrrwlla i ÜKI rwïjK KHOllKN fièrritje d v SI de Hornt en H fJro i eeheij F ed ll Arie V i Noorla ui r on I K k lohanmw 7 V J vaa ifes Hoogen pn Cl M Uan dar f VWer i Verboom en P Oonthoom OVKttLI ril SK G di Sroto echlg v l van Leouweo 66 J f rmWD T Bmb c i J W Kooiman tSsfteiBSWfc