Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1915

No I28ÖI De Oorlog Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué van 19 Aug luidt Een krachtig en wederkeerig kanonvuur bad plaats in de Argoiinen en Ohampagne m het fort d Apremond La Lonvière en Vanx fery evenals in het Bois Ie Prètre en op het front bij Serble Ean groote activiteit heeracht op het front in Artois Een Fransche aanval maakte hen meester van een front op den weg Allaing Angres waar de Duitsche stelling een uitspringend punt vormden bij de Fransche unie Verscheidene Duitsche tegenaanvallen werden afgeweerd De mijnenBtrijd wordt op vele punten voortgezet B Beuvraigne ten Zuiden van Rojé deed de ontploffing door de Franschen dö Duitsche sappeurswerken ineenstorten Eenig kanonvuur had plaats tnsschen Oise on Aisne in den sector Bailly evenals p de plateaux van Qnennevières en Nouvreu In de Argonnen maakten de Fransche artillerie zich meester van batterijen Duitsche bommenwerpers Een hevige strijd wordt voortgezet bj Fontaine aux Charmes en in de jipr C van Marie Thérès Op den Lingekopf werd de stelling die de Franschen hadden veroverd behouden ondanks de zeer hevige beaohieting De Franschen maakten zich meester van een nieuwe Duitsche loopgraaf op den kam van Schratzmftnnele en maakten hierbij eenige gevangenen Het D u i t a Q h e communiqué van 19 Aug meldt Tusachen Angres en Souchez zetten de Franschen gisteravond ejn aanval door die den geheelen dag door artilleiievnur was voorbereid Zij drongen op sommige plaatsen de Duitsche voorste loopgraven binnen en honden in het middengedeelte nog eenige bez t Op het overige front zijn zij echter reeds teruggeworpen In de Vogezen hernieuwden de Franschen gisteren hun aanvallen ten Koorden van Munster tegen de Duitsche ateUingen op den Lingekopf en bfi Sohratzmilnnele Nadat de Franschen tijdelijk waren voorwaartsgedrongen in eenige Duitsche loopgra 1 DE STEM BER LIEFCE 4 Maar waarom spreek ie zoo Ik Weet dat zij de schoonste en ed elBto frouw 18 èie er beataat Natiuiili Maar aJs zij hot nift Was W lonuiiwt zou je dat duidelijk niakm a grtwfd ie het nog met Zoo ben je Lional ging terug naar zijn kamer Hij voekie 7tch Pon geheel ander mensch Als Poole zoo mot bruut d waarheid OM gezegd dam zou bij zeU met onlidiekt nobhen d t hij verliefd was op oen vrouw die hij slechts tweemaal gezien tiBid n terugviiwien moeet Inj haar IIij oeide dat iy in nweiMJkhfrien miescWen n angfK erkeerde Haar stem was hot f hij 6 moreewi 40Dr de telefoon ge lif J s Rp had hero naflr het WwUmis gopondwi oin 7ich te tweri ïg n dia ïij rdH de doode vrouw waa 7 iJ aanwijzing waar l r ow d e eenige woorden die hij Hooide waren Oe folvoorzioning in den oorlogstijd den oot M het i v i iie vv oivoQf zieiuiig ii logMdjJ ontlocnen wij aan de hl Ijulan ijkMte wolleveranmerH oor de wereldmarkt zijn tegenwoordig Ausira tu til NiiUH Zeflaadi ArgraUmé en LruKtia Itrttóch Zuid Aftilui ÜrUsch Iadie Mgeriö Turkije Oe IWan ri at iavoertaiM m zijD 1 ranknjk root Krltannm I u I itKiUaiid fi H gié iJe biilangnjki wolmarkt is tot neg toe Laindtrit g üw tt rtt waar de veilingen der itctra lLaoho en Zuldi AInkaanache wol voomamdijk plaata hebben terwijl t LI rpool d Oost Indigche wol wordt ged tKtribue4 rd An4werpcn was tot oog toe vooroaoKdljk de atapelpjaate der wol uit th I a Plata landeB die hier gpvoild word II rwiji ook Aufitralieohe wol er werd verhiiiwir ld Dl tof standi ftn den wolliandel Udoor It n oorlog geheel gfnvijzlgd W i 4kc wt Kigiffg In dien wolbftmU l yal komtm na dpn oorlog in nog oaapk r Hf üorloR heeft naast dp hemooilijkiiig aii iIp woThandel ook een grooten invloi d flf44ia l op liet vwliniik van wol dni laardfior 7m r is tocg oinon 1 1 era4 wa vraag naar wtA m enoriiH li H vw4hcden en de priizen ategesv aanr miliik Dit vewwhi sel dat in 1 rankrijk niet l n grootHten invoer van wol belangrijk wa In g iolgcn gaf aanleiding tot cn ariikfil Wprwcr van f diiard Paion In f f conounMti ran ai De wrrtc yeven maanden van 1914 kcniiwrktcii 7ich iloor een voorldiin mlt st ij King In de prijpon an d grondwtoflt n d rtplruii rH ftnvtn lickcmn Zoo wn dl laiwl toen de oorlog iibrak De vraag vi n Puilwdiland en Ootten rijk M Id o maar die kotiint van dm Ütiltifl herK il wln i n waar vi el wol beworkt wird in Helglfl en onertlfifi ntrt ki In Im NooidWi eii f ofit Hi van 1 rnnkii k RwibaJx Tonrcolftg on KtHïi iiioe iloi bijdiagi ii iK DuUtwhe vra g naar Hdl It dom ftfmiiM ii Nadat mm e nigi n ti l iiu l g MHiMi hn l ho liPl nu mot b wolmarkt ni gaan hciuiMklf men iii n Haral al ftpofiMg ttot de onornw An vraaig oot militalie dotliindin M U niteloopeii van die ooi gi woon gi bru ik Ni rAmp nwafiri n en mog overtreffen Van sinaiwwefct crdkii naar all kanten gioo te brtilelllngen gtilaan oowi l oor gelMihe alM oor Franwehc troepen i n ittt n belwiHlle elkander alle wolwoorteii liriilkhaar oor khaki en later ook voor iokken imitsen e d Wi ldra verhindi rih het goiivei nemen met liet oog op eigen behoofle allMi woinltvoer MaatregcJim aü g ijken aard werden In Frankrijk genoineti iiij bedilult van 23 Novetnil er l l t Dezr gf tjeiurleititNieii hAdtbuk oea go o g teg ng wtp rf aan dien gewonrn gang ii aken op de wolmivrkt Terwijl ak een gevolg van de rermintlenJe bullenlatwfeoïie aam raag At prljwn iu de merlnoff ternglle en en teïi otle aanmerkf verlaagd werden ging de ko i erwol ilile zpiv g 9oefit waa voor Hf kh kUaJ rioaige Hn el In dm hoog4e Rlnde 1 114 wa de noteermg van d merïnioftwoi ongeveer tl pC t lager dan in Dpoiwnlier 1013 maar do fijne in ih gwmeenft keperwol ging 21 pCl de hoogte in dn nrfdnleifloort Vt pft AdvcNentiën Zit Slaapkamer zonder pension liefst Markt of Om Te adresmeren Turfmarkt 40 9 Vomchme Agentur Firma sucht fOr SCHLESWIO HOLSTEIN reelles KSsehaus Mr Qross Knndsrhaft Off ont R N 246 an Haasenstein A Vogler A O Kiel Eene dame vraagt oen NiidÉakeipaDleeÉilj Eea SOLIED ADRES voor meubelen Il bq N HES8IMG Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjei en billp 13 Bioscoop Salon Gouda Vooruif Pracht Program met de fcunstfilm i om 2 uur 5 uur en 8 uur me lumen s m imiiiei Plaatsbespreking é 5 ets ten zeerste aanbevolen 126 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als LiohtmBtl OOS l minimum leeftijdlTjaar nel kort dienstwepband I ni imum leeftijd25jaar Malroos toppedomakeri j 2o Matrooskok J ex 1 o Irlaeea minimum leeftijd 19jaai KiaSSO i niaiimam leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar Leeriing Stokep Z WP De Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 toveH vlug en tot bjiiyken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Verecnigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERINO ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking KOKO HAAR KOKO DOET HET HAAIF OIOEItN OAAT HIT UITVALLEN TIOIN HELDE AIS K STAL EEVAT GEEN KLEUISTOF OLIE M VET VEIFIISBCHEND VOOR DE HOOrDHÓlD KO HIT VANDAAO VAN W IWOOnT OT COimVI WUJSiFL07 a I M n a 1 00 p lUnm Flm 9 IMOIBBU am Nadere inlichtingon worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 DEPOTHOUDERS GjWda ANTON COOPS Wijdatraat 29 S choonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel i A GROENEVELD Lnz Zegwaard j A OOSTERLING 08 POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater roef feM e gtyUI vmrkryahamr Oen Agent voor BoUand CATAIX NIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor ÖOTJDA en Omatreken M M BBLONJX Jr Agent Amatel Bronwerij Keizeratraat Tel 83 No 148 Ooada Wie Is er met deVacantienM niet naar de Witte Bioscoop geweest VRIJDAG 20 gu tu volgende dagen het Enorme Succes Hoofdnumiwr Groot drama in 3 deelen De Witte Bioscoop Goarut met het laatste wereldnieuws es een mooie serie bgzondere filnu waarqnder uitmunten n l Het leven der Dieran Idterressanto opname Winterlandschapiiaib Natnuropname 30 Mm Kudiilege verrier M Voor Export Zen Jiiiin Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending VM goederen naar het Buitenland zi n verkrijgbaar ad 40 cents pep stul Cinoluaivf cttgaQ ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Goud OPROEPING Wij willen voor öonda on Omstreken dadelijk een filiale oprichten en zoeken hiervoor een persoon onverschillig welk beroep Kapitaal winkel of opgave an beroep niet noodig Inkomen maandelyksch 150 200 Gulden Inlichtingeh kosteloos Men sohrgve onder J Z No 200 aan NIJGH VAN DITMAR S Alg Adv Bur Amsterdam 16 W STIJNIS H A A STRE C H T MAGAZIJN VAN IJ zei waren Keukeiig erei Hij wielen en ondcrdeelen Landboawgereedschappen en Werktuigen H Firma C SMITS Schoenhandel Kleiwegr 48 Gouda OpgerioTit 1879 HET m l VOOR IEDEREEN O E TC u t St pt r4oh Bouw 60 Wonm toeai W 2 uur Verg Onderstamd scoiiHiila ArmeiriiZOTg Beleefd verzoeken wij geregeld WJ J mededeeling te mogen ontvBDgen vergaderingen concerten vermakelijkheden en om deze dan to od ag B vcrmelften Electr Dr A Brinkman Zn Öoo 54e Jaargang Vrydag 20 Augustus 1915 Wmm GOIIRANT iTïe cu W s ezi d v ©rte33 tie blsLd voor Grou d s © zx OKa stx©ls ©3 a Verschijnt dagelijks iMlM r behalve Zon en iFeeatdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 1 25 1 50 1 50 1 90 Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelps aangenomen aan ons tiureau MiRKT 31 by on e Agenten dou Boekhande l en de Postkantoren Telefoon lentere 82 PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsaummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bt drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie teiten twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b j vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reckimcs f O 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsruimte Uitgevers A BRINKMAN EN ZOOS hun ti4vii t 7 wan iiKHliLnn vooi kowno ni rtC lliiig hebliui gMiraehU 1x111 lietauginjk aandeel hitiaan zoo vertelt dr Mlohaciia heeft een duviaie di ook tlianis nog bij Kowno in de voorste iiuiie Btaat Sedert deï 19 i Juli ia ij onaige rot n In gevecht geweest adnt ZIJ rixids B Imgin Juni meegeholpen liad liet bosdi van Kowno van vijandtfi te zuiveren brak zij bij Ploetlazki door Jlt ikt llii lsohe Blollingen heeuendroug d n vijand terug lot aan den Je iaftector die 7ioh daar thane nog handhaaft HijzoiKk r lUceee had de dlvLsn bij de veiovoniiig van oen Rusisiache stelling op den Imkeioever van de Je®ia op d n25n Juli Steobl door handig saiiMmwerkcn an ftiUllene genie en inianterie goluktt ihl nut weiiiMg verlityen en nu Irok de divisie venter Noordelijk van den weg naar Kowno om in aprong n Ie vewting te naderen en voor di zwaio aitllleiie ruimte te maken Do still d om de Narow In de Lokal Aiiaciger vertelt de oorlo corre i poDd nt dT lïiiphan Stelner nog eenige bi onderheden over den atrgd uit dl eerste dagen van Augu lus Nadtut de lu Ogt tUÜ geuomeu wb s waitn WIJ iM g op L tn waren strijd oorIjereiid daai men a4geiiieen aannam dat üt Rüvnen hel uiterst gun lige tirreminhtt gfbu d van Nowo lorod Jaulcowoi saplonja Urogoejowo vi isd dat WIJ or met geringe verliezen afkwamen was gedeelteiiik aan A outslaiidngheid toe It eclinjven dat dt lianitl luHl heer oht In Tiiol dliuiilhet 7 ari arlilleriegevecht voort Ook liad b n eeiiiige kleanere infanteriegï veohven plaats In het geiti4cd van Gorz wi idon iet tt en San Marline gerichte aanvalb n van de Ilalianefn a eslagen oor hl t bruggeihoold van Tolmino verlmti rdi ge echten Ook mlsdukten 1 vijandelijkt aanvallen evenals alle voorwaartsehe hen viegiiiig n an den Vijand tegen onz hoogtesle4Iingen van het bruggehoofd v an I olitnno In bit Tiroler gien gebied v er tien Itfthaan cho aanvallen op de Toblin gi i Hlettel Drel Zlnnenhgebied en tog n Mik na plateau van Volgan afgeelagm Nowo OeorgieWsk door de Dultschen genomen Officieel wordt d d 20 Aug uit B e r 1 ij n gemeld Nowo Georgiewsk is genomen De geheele bezetting viel m onze handen Gisteren reeds werden meer dan 20 000 gevangenen gemaakt De Keizer heeft zich naar Nowo öeorgiewsk begeven De thans door de Daitaohers bezette vesting op vele kaarten aangeduid met den ouden naam Modhn behoort tot de buitenste verdedigingslinie der Russen in Polen De val van deze vesting direct ten noorden van Warschau gelegen aan de nitmonding van Ie Boeg m de Weichsel is een natuurfjjk gevolg van de bezetting van Warschau De stad heeft een bevolking van 10 6000 zielen Red De Mrijd bij Koyno 11 Paul MiUiaeliw meldt aan het Bei11 nei i asfitilalt uit Mariflmpol d d K ugiiM i 4 Henleiumorgeii hej 0n dt b Holiieting van de voeling Kowno iitel htt wnr IMiitwlH beU wintg geschut JJe laat lt degen waren aan de tocbertüdyt Urn gewijd i en i orsU nwcfl t de DuH rfchi mlanierat de vesting nadei komen De inifantene diit het laatste die lijn W t j wei Marwa lieyet grdiwiden had iiiktt m drie groote s prongen tegen de vooi ite itollnngen van Kowno op ra liep lic ov ei hoop Df laatste sprong had in dni naieiit van O op l AiigustuB plaata Deze had tot uitweriving dat het Dmtaohe front de Imiie ten Zuiden van Jodlesiio tot D iewagola bereikte waarbij 5 0 Russen gevangen g nouiion werden Toen ik longs een omweg giifiteren Mariampol bereikte H ofl de artillerie reeds klaar met hel infiehioten en kon men met de v er keluke beechioting beginnen t tl de beschii ving van het bwnbard einerW ziet men dan dat de limlschers ven op den Lingekopf werden zij daar overal teruggeslagen Aan den Schratzmannele ia de Btnjd nog aan den jttQg Aan het Oostelijk Front Voortgezet Duitsch succea Het Duitsche communiqué van 19 Augustus luidt De legergroep van Hindonburg heeft bij de mneming van Kofno nog 30 officieren en 3900 man gevangen genomen Onder den druk van de verovering van Kofno ontruimden de Russen hun stellingen tegenover Kalwirla en Soewalki De Duitsche troepen vervolgen hen verder In het Zuiden forceerden de DuitBchers den overtocht over de Naref ten Westen van Tykotsin Zij namen daarbij 800 Rassen gevangen Het leger van generaal Von Galwitz maakte vorderingen in Oostelijke richting Ten Noorden van Bjelks werd de spoorweg BjeÜBtok Brest Litofsk bereikt 2000 Russen werden hier gevangen genomen In den Noordoost sector van Nowo Georgjefsk trokken de Duitsche troepen over de Wkra Twee forten van het Noordelyk front werden bestormd Meer dan 1000 gevangenen vielen in Duitsche handen evenals 125 stukken geschut De linkervleugel van de legergroep vaïi prins Leopold van Beieren dreef de Russen strijdende voor zich uit en bereikte in den avond den streek ten Westen en Zuidwesten van Mielejczyce De rechtervleugel die over de Boeg by Mieli k trok wierp de Russen uit sterke stellingen op het Noor delijk gedeelte en dringt verder voor waaits De legergroep van Mackensen for ceerde tusschen Njemirof en Janof den overtocht over de Boeg Voor Brest Litofsk drongen de Duitsche troepen bij Rokitno Z O van Janof in de voorste stellingen der vesting Ten Oosten van Wlodawa vervolgden de Duitsche troepen de verslagen Kussen Onder den druk van de Duitsche opmarach ontruimden de Russen den Oostelyken oever van de Boeg ook boven en beneden Wlodawa Hel Oostenrijkse h H o n g a a r c 11 e ooimnunuquó van 18 Aug luidt C itttrcn haddon op het front in het kuHtgehiod hevige gevechten ptaatH Ier w Ijl 111 het karintli mclie grenagebied be u ide liging vitn ih Kutten in dkii laat t n ti il inindei bartlnekkig la Nadat ik ceiK le verdieddging elllng tussohmi lonkowo Itooglt Ut en Ozetno gevallai wRit werd de tweede eu derde verdodiglnig NtelHng in het in Zuld OostoH fl 1 tebtiiig liggftidie boisch in het g 4ieel ftU meer door de Russen liozel maar trokki n zl 7ioh dtoor ons e artillerie achtervolgd op den grooten weg Lomcza O rolenkü terug Aan het Zuidelijk Front In en o lu de D a r d a n e 11 e n Het rapport an Hamilton l it Londen wordt dd 19 Aug geneiwi Het rapport an ge traai Jan Hamilton luidl Dt jongste krijgwerrlohtiugcu op hel sohlereiland OalllpoU i erttonden m een aanval tegen de vijand hjkc stellingen langs de zuidelijke Itntos alMiMxle in het opnieuw ootsohepen van een sterke troepenmacht In de itaai van buvia olgens verklaringen van krijga gevangenen hadden de Turken zl ïli aan Q eFkelijk v ert erkt met het doal mi krachtige aanvallen tegen OUe uit te voeren doch onze aanvallen hadden 21 uut erder plaats dan dde van den vijand Bijgevolg va de 8trlj l zeer hevig en waren de verliezen aan belde zijiden zeei groot De mtecheping In de baai van Suvia w rd door de vloot goed voorbenid en ultgwroerdi maar ondanks het feil dat de Turken hun grootste kracht in de Ireek van Anzac ontwikkelden konden onze troepen van Snvla geen lievredigende vord eringen maken voor èat de rtjawt er in g ataagd waa om belangri i p iroepeu van zijn u aerveii te doen a ancwren waardoor onee op marsch gestuit werdL De in de vorlgo HO ik v roverde stoHingen werden htnvee liigd De geest onder de troepen is in nll op7ichien uitnemend Krijgsverrichtingen ter Zee Het gezonken Brltsche transporlaohip Phanff corHt hetfl de Britsche adiiiirall tmt tocgegoven w at van Turksche zijde icedfl eenige dagen geled n werd bekend gemaakt hiH In den grond boren van een groot traiwporlschip in de 1 geïst e Ap Dit Höhip was de turlrfnebool H 01 al I d w a rd iiietendo 12 000 1 on i n b ihoor iKb aan de moatfiChappij f anaüan Noiihern Railway Hit liad een transport versche troeipen aan boord groot 32 officieren en 1 SM man voorts de bemanning vanhetsohlp 220 officieren en manechappen Onge voi T 600 man werden gered terwijl 1000 firinnsil worden I ngelsohe bladen wi zein er op dat hoe wreed d e vernJet iing van hel IrnnB jwrt ook moge schijnen de daaxl to h vol komen rechlmatlg Ia even rechtmatig als FEVtLLETOI Heaininez U de gedane belofte on laai L door niets in verwarring biengin wat er ook voor vieeiiide dingen fitboiuren mogen Toen ha de tein plotseling gezwegen tu het soheeQ dat dé spreeketer haastig de hoorn had opgohongen Maar wat wist liij nu nogi Wa i was ZIJ Misechien verkeerde zij op dit oogenblik in gevaar co k m hij haar met helpen TeUi ene en telkens k eerde deze gedachte m zi brean terug V Av ond s ging hii wedei om naar SlanJetj Poole Hi kwam lieni juist tegen gekleed in iiiokmgi Ga je mee vroeg deze en dan op Tijn verwoiidieitU n blik lk ga mot I OU en baar moeder uaar een theater Je heil t nog juist tijd om jü ta klwsden Koin ga mee ik zal op je kaïHKjrs wachten t t je klaar l ent Dit ia t9te wae een reactie op liet volkomen geanis aan wUhouMaenie bij Weedoiil Bij dergHijke gpiegieifchedien lieellflto Pooli alti d en ook nii voldiced Werdtom aan zijn wensoïien Zi ontmoetten Lou en haar moedier Louwe Burwood was een leveqislustig ntetajo julat iets voor Poole en zij be whouwd e Weedloni aJti d met een zekere eerbied Toen Poole haar ertelde dat Weodiom moeih heden had traohile zij hem zooveel mogelijk af te ielden wat haar vrq goed gdukte Na afloop der lijd iiHl gt proken ooi zoover t mogelijk was in de domkerte observeerde Weedom 7ijn patiënte De man keek door het raampje Zij liadld n mi Finohly Koad bereikt dooli Lional die hier slcoht bekend wa kon met nagaan viaar ze prooiee waren De wag n reed door een lange laan iiaim plotseling een sdierpe boolit ging door een groot hek en bleef voor een gvc pende éexi r 9taan Lional was zi n pat lente behulpzaam b j het uitstappen Ze leunde zwaar op hem tot 71 in de hall waren waar zij plotseling 7ijn stexin sohetn te kunnen nnasen de dame liad kwiedie ge peeid het was zolfs met eens een zenuwaandoening Zij schoof een gordijn Op 7i e een oogenbfik zag Weedom een schoone figuur Toen ging de llohton plotseling mt dk voordeur ward gesloten en m de duisternis was een geluld hoorbaar alaof er givmdela en Iwiiten venwhoven werden HOOFDSTUK IV Fen oogonibUk dokter zei een BtAn aan zijn zi do De lichten gingen weder aan en beide dames waren verd wejieo Weedom keerde zich hoos naar den man die nog in de hall was Weet TI wel riep hi dat de lijd van e i doJrter gieJd koat Dat zal betaald worden zeidie die man dde er nu hard en ayaiwct uitzag voorfttelling veiont chuldigde Weetïom zicii ondier voorwendsel dal hij een patiönt liczoeken niocet liij liep langaaam vooit en wachtte bij een hoek om een auto te laten paaseeren Juie bi de l ocht stopte de wagen een groote man sprong er al n IS medicus geloof ik vroeg liij zacht 1 en dame in de auto is plot=n ling = onwel geworden Hot zou mehoog t aangenaam ijn indien U Uwe hulp ilde verieene I ional slapte m en de groote wagon reed de straat uit In een hoek leunde ten dame achterover Hij voelde èe pols der dame en bemerkte dat er nleit l ijzonders aan dte hand wag t Kon niet meer dan een renuwaandiowiing zijn HeJ t r geen Hoht in den wagen vroeg hij het Is lastig in deze dnislemiB Wij zijn direct thnis antwoordde de amier Weedom bemerkte dat de man tegen het raampje zat en dns het Uohi van huitcn nog onderschepte De dame zuchtte dipp fiaat het lela lieter vroeg Weedom V rtendtelijfc Wilt U nog even blijVM vro ze opg rwonden t Ib nrisfichitti maar een tijdeh e betewchap vervolgde de man thuis kuiKt TT ons waarschrjnliik beter helpen De wage i had de drukke straten verlaten en reed snel door Er werd langen I a van viien men met grond kon vi riiiotden dat hij langen tifd in de tro pon iwul doorgebracht Dat lu de iKsdkwiing met antwoordde We dom hoog Mijn eigien patiënten lieJ ben het memte reoht op i e Naar het 1 nge Boh dnor PATJL UBQUIÏART Pardon dokttr zoo hedooldt Ik het iiKt Wij hoblKfli hier echter oen patient Vu Uw hulp liarder noodig heeft dan ik iiMK te andweU Maar wie is Uw eigen dokter Waarom hrengt V nnj hierheen Taltn we den tijd met vert euzeien Zoowel voor den patiënt ala voor uzelf H het t beste hoc eerder hoe boter te lieiginnjoni ï e man prak met de autoriteit vani iiand die gewoon 1 gehoorzaamd Ieworden Hij opende een deur en verzocht Weedom hem te volgen Deze hadden laatifiten tijd reedö zooveel vreerodeavonturen gehad dat hij zonder weifejonaan dit verzoe4c voWteëa Hij werd Ineen kamer gobraoht met zware gordijnenen zwak verlicht I en geluid uit een Jerboeken beweeiB hem dat daar nog iemandmoest zijn Zijn giwlheer ontstak nog een 6mp en gilng naar een hoek waar hijde gordijnen wegschoof In het bed diqiarachter stond zag WTiediom een man liggen wienfl gelaat bedekt waa met eeneen Ooptei w o aiiÜBr aoodat daarvannietfl te zien wafl dhn een paar koortHaohdge oogen De arme zieke leund op een tafeltje Pen lamip llehtto Weedtom bij Word vervolgd