Goudsche Courant, zaterdag 21 augustus 1915

S4e ttaargangi So 128Ö3 NOTAEIS N F CAMBIER VAN NOOTEN te Oouda zal op MAAN A DAG 6 SEPTEMBER 1915 ÊL K des avonds 7 uur in Hotel Wmim DE ZALM aan de Markt aldaar overgaan tot den openTjaren verkoop van Een ruim en goed onderhouden WIIIIEir II woomiDi Ja met afzonderh ko BO VENWONINO aan de £ u nKu ZeiigBtraat n 50erf52 Sal te o o U D A groot 1 Are 56 centiaren Beneden in eigen gebruik en boven verhuurd voor f 2 50 per week Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen 7 October ViVt en te bezichtigen de laatste dno werkdagen voor on op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 nnr Verdere inlichtingen gooft gezegdenotaris JO RobuHne Kindel meel Nestle Klndermeel Molenaars Klndermeel Melkflesschen Speenen bi 14 P WEIJER ApothekerGouwe 135 Telefoon 37 hu ihii vijaïid groote verUiz n In litt Is arri t t4 ied woirden dt vordtiingtn voortgeeet ivnigi V n maeliiiiegtwirt n e i munitie rovird A n ItalnaanHoli vUeg t4ca k r t OK over hrt vlii gvo4d van ï owitii ly lOritM Na eiHi lioutl ai deiiK i van eiea hult uur ke rde lui veilig teiug on dftnks Iic4 liivigi vuur dir liaHinjcii Oediirendt den terugkocht w rd ccsu t o rt kiijkHch vliegtuig door hei vuux va een iiwwhlnegt w e r mt irgettoholen liH V L rgHdtngBiiHiatR gel wierpen d e Oflij inrijkene zond ei h n militair due le4u i Mirtien iHMnnieii op I dmt waai dO nr II viouw i en kind en di k carfthinlftr w nl u gt lood l tnigt iwrlicnline hul n w I nkni liesohadigdl Aan het Zuid lijtc Front In en om tl e F a r d a u t I 1 1 n 11 1 lurksohe comiimniiqut van 21 Vu liWdt Aan de Analorla otwer vli l k vijand luit geringe stirijdkraclitcti ami 1 tHi daailnj virkiezen en liet eenige fjfif V vng ntn in onw haiMfcii Hij trok zich lil ijii voiige MWlli tn ttrug Bij rl inirmi en Sodil Bfthr had niots van lioI ikenlij plfljite lil Yttittii naiimm onze troepen na plaat H lijk gweclUen W tod 1 ahaj en Om g vmg wtlke eeniiKin lij l in hi t bi s it der 1 ngeJsoheti w cm giweest Cjedurenth tn II ig gevioht dbl vijftif n iirm duur iiaiTdin d Brillen hond ukm doodni gewonden ij v ermeenterden vier weren en een I groott hotmwlhe d oorlogsniaterlaal De verslagen vijand trok naar Aden ferng m d ov rig fronten vhl niits vfln I I tk mis oor De Oorlog Aan het Westelijk Front Hot F r a n 8 c h e communiqué van 21 Aug Imdt Den 20 dezer had in den loop van deadageenwederz dsch bombardement plaatfl op een groot aantal punten van het front met name te BaiUey aan de oevers vah de Oise op het plateau van UiwïioöviLres in Champagne op het froüt Perthes Beauséjour tusscheii de Ardennen en de Maas de streek van B thancourt en Haatcourt en in de Vogezen in de streek Van Hilsenpnfc De kanonnade bleef hevig gedurende den nacht van 20 op 21 dezer in Artois tussohen Oi e en Aisne m Champagne en de Vogezen In Artoia worden na een hevige artillerioactiQ dne nieuwe tegenaanvallen gedaan gedurende den nacht van 19 op 20 dezer De Dmtschers Blaagden er m weder vasten voet te kiijgen in de loopgraven welke de Fianschen hun den 18 dezer ontnamen op den weg van Ablain naar Angres Zij leden daarbij echter gevoelige verhezen Het myngevecht wordt voortgezet m Argonne bij Courte Chaossée en St Hubert waar de Franaohen het terrein bezetten en ventorkten dat door een ontploffing on nwoeld was Twee zwakke aanviSn diior Duitsche infanterie een bij Vise sar Somme en de andere in Loiftiringen het bosch van Paroy werden beide volkomen afgeslagen II 1 r ft n + c II t iiamnMöfl eouuuumque iJe DiifechtT wiPTp eon veortigtad tonniMn i Riniis d p Ltn gi wondt ver öowaaL II I n iMMiiïiKiiigjin echl lnitt op W rmt an Perth oil Biau Sójoiir piwifi In k Vrgonnc liesohotiii dn fraiwKii fi e vi hevig d Diütsoh loop Kravim liatkt l mt8chi rs Vauquoia li tópTi g 4 oiiiJmrdi frd In lo oef o4 dvA dï DuUscIw rH een a nva op k I raneohe stollingeii op Éfn v I iin SomJcrnaeli duf volUoinen In den Kaukasus Het Russisohe oommnmqné van 22 Augustus luidt In de kuststreek is m den nacht van 20 Aug m den vioegen ochtend een Turksohe compagnie verkenners vernietigd Onze verkenners zijn de rivier de Arkhave overgetrokken en hebben het Torksche cordon verslagen In de richting Olty werd een Turksohe poging om den berg Tehirgasvae aan te vallen door ons vuur afgeslagen Op het overige front viel geen enkele wyziging voor Krijgftverrichtingen ter Zee De bemanning van de Cobez Uit Londen wordt d d 22 Aug De kapitein en de bemanning van het te Londen thuis behoorend stoom schip Cobez doit tot zinken werd gebracht is door het Nederlandsche tvW tt t V IV gwionien Hianl y Pook ratelde ntaar door den kendi dal 7ljii n f zioh uH wanhopige iu fd iK dronken had W oedom dronk zijn lliei in wathitf Kleh t vetgoefn U her iftB ri n WB4 er iik4 Iki gdaurd wae Uij horioiierdt loh bij d ke gegnpwi tl 7ijn Paama was alle diiiMir voor lieiii gtnvorden li i viTteldiL S ank wat zich bad voor geikan nadiat hij hel thiatir verlat n liAtI Stank liiBHt rth aandtochtig IJonal liad n nr t sehun een tuide moking aangt tmd dat rn k keuken UM tg Jegd wat IV khtnn ruiken nog naar aicohol I oogd Stanlej l aal 7e eeiiB zien vroeg Wotliotn Toen K kletrtn IwHtiken wtrdin 7Jig Weedoin rijn neef aan Ijiat ji h liedirieigwi dóór Wn m voudlge liMt r vroeg hl Zie wat er geImird l Toen ik IwwuBtetoos wa begoten Ke mti m t brandiewijn tenedndu on niulK nken h UKuschen 7t oals ji te dom gedooven dat ik dronkeii wan Htanl if we moetin dat hu le lerugvtiMlen f a4r gelMinn vreetiidt dnngtv 7ullen wi dip politie waarschuwen vrotg StatvtM Je moet haar alles ver le4k Wor r rvo Rd 1 Toen 7 1 mn enti ad iii ton d ten laiiu l joiig r dan 1 rit7gefrald van haar op Tl Ih groeit hen ï il IVitzgwald Bteilde haar voor MK vrouw rm gerakl m Weetloni hir rtifltt U dajm die hwn h nachts 70o bogrn had Ir zal ook nog een jongo diaine d e OTOr eeii 1 g 4K gi n was dofh zich 1 evpne 3VK opn t e o fit U iiKyiittro m Iritög rald vprvolg k dt ga heer lerwijl hij on iTkt mioni ft g aalffliUdnikking ga Ve Uonai luetd 7ich goed en maakte fllechts ijve liuiging daar hlj voetd dal fntserfwld H oogtn op hou gericht wari n ftn een ware taak want d longe wflrt 71JI1 gehuinyiniiiigi patif nli llij ïrnnmk zieh zi g Wu lui was om wwndittaBr g heini 7 ftprak ii alH re TOri ni Ir T d geen woord of klik wtfloeW rth kon doiTi v riHOPdwi dat twee elkaar reeds vroeger ontmoet i jJSM 1 Betaal niet te veel woor uwe MM 1 GENEESMiDDELEÜ E HoestpoederB 35 et HootdpgDpoeders 35 Krampdrnppelfl 40 cl Aambeienzalf 60 Kiespijnpoeder 35 Hmdjenkzalf 00 Rhenmatiekpoedera 35 Aiithmapoederg 75 Rhaumatiokztlf 3 Winterhandenzalf 35 Anti Zweetpooder 75 Hoo dzeerzalf 30 Maagpoeder 75 Ooglidzalf r Zonrpoeder 35 Votwormpjeszalf JB ünnedruppel 75 Abdgsiroop 75 BedwaterdmppeU 40 y Gehoordmppota 40 PmkpiIleD 120 Sanguinose 100 Maagdruppels 40 Koortapillen 100 stuks 60 Zenuwdruppol 40 Aipinneiabletten 30 Cascaratabletten 100 st 60 Teercapsules 100 stuks ÜO Koko Haarwater 50 Laxeerpillen dV 1 lialM UriiiMiidwzMk M ourt Qmii Halm 1 1 RECEPTEN MET ig KORTINQ VOOR ABBONNÉ I VAN DIT BLAD 1 ïiUSiniTIEEl JllilESFRlXmBUT U WmM ftl SNII 1 Ooedkoopate adres voor Breukbanden artikelen voor Zieken 1 1 Vrouwenspuiten gummi artikkelen enz 00 1 Abonneert V op dit Blad V oiik f 2 55 3 10 2 20 2 80 3 00 3 00 Kalfsgehakt Kallacehakt gotrnffeerd Galantine fe Veau Galantine de Volaille T te de Veau en Tortue TCte de Veau Hollandais V blik f 050 0 55 0 45 0 45 0 55 FOOL § TAllDlIIIDDKLeW WOUTERLOOD Leiden = i n de beHte GnffoedkoopHte staan onder voortduremle scheiki controle en worden sinds 181 4 dooi Nederlandsche Tandarti doctoion aanbevolen Chemische Fabiiek L POOL Zonen Am tter Weraldtentoonstetllnit OENT 1913 Bulten mededlnKliiK Lid der Jury ti j ÏÉKl Regelmatig adverteeren van goede artikelen geeft steeds winst I lïl l Men vfage de flefeduoeerde prijgenhierveor aan de Administratie vandit blad h h n n Maandag 33 Augustus 1915 mimm courant 3sTïe a w s esD cLTrexteaa tieTDla a ttoox G o o cLsl eaa Oaa=Lstxelc©3 a Versc hijiiit dagelijkB f iAl i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van I 5 gewone fegeN mei bewysiiummer f O 55 Elkt legel meer O 10 BlJ drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen Iwee berekend Du iiitaanbiedingen per plaatsing v iii 1 5 regels f O 35 by vooruit Ixtilini elke regil meei 6 ets Reclames f O 25 per legel Grooli letters en randen naar plaaU riiinilt Fr IJS VANlTÊfl AnONNEMLNT Per kwartaal i l o Idem fianco per post SX Het Geïllustreerd Zondagsblad j l 90 AÏÏ neni en ter öillen dagelulf aangenomen aan ons Bureau T6l6foon Interc 82 Uitgevers A BB INKMAH E ZOON 9 wt rit aigi wlü ni tjp het Urreiu dat de I laiifldKH op den IHeii m dow itrei I itkki ero erll werden e hondtrdtal i k 1 va Diiitacliers gieteld In d i stm k Mm DaïnmersweilM vir iufld d toopgravew machiiw tk Iran rtchm ie l uW cl e rflelLingiMV ook In Icn U I ronwclKn vereotitulm nmntiUeKii put Il t kielit siprmKci Aan het Oostelflk Front if l iMiitfthi lonmi inini i van il Viif luidt I gtrgroep van lliibdieuhurg liij dt fe it li tiMwigfïi Hl stonn genoraen In k t ecliU i tm weeUti van Ijkocm vei lo 11 lil Kussen 010 gc augciiitu waai oiiik r ofticitren en 4 maehini gcwtren Ut T an von Uallwit nmii ntdsk II wiirp t+fi 7indien dearv ftn di Kusecu a ii d Biala lcg r ro p aii pjmt I opold m I lenii i i iiiioiiwi vijand hjke tegen wlaiwl wild giBteienavoiui m gedurtndt dm naohi geliroktn I t vijand zit van hwlwociittml vroeg af den lorugiocht i n gmiaaki I g rgroip van lack ui Nadat dtlinkirvkiigel naar Koterka n de Boeg I i 1 uliwndlng an h Pulwa opgcriiki was zttbe de n aiMl den aitooht ook op dit frortt voort II t Doatottrijkftohp crnntmmniuévan 21 Vug ineJdit l oor Brest Ijitowak htlilnn wij dien imsluiitingegoirdil opniisiw nauw er aangehaald 1 erwid dl verbondeB leger aan do monding van d Kr7nü voorwaarts dringi B wierp VoJdbiaarfchalk ofl Ar d ii viiand laiigH d n aan l eidie z jdeii van Btaia hgg iideii straatweg tenig Wij lieblKii onzi lirnggoJiooMaehtige rtteBing ten noorden van Wlfldimir Wohnskv ver Telefoon Interc 82 iiKii will In on tro p n Wraehlifti vij iinUlijki afdtHJin u v rjoi geii In Oof 1 aJiciO H dt toesiand omtr amkrli k Het Oosteiir Hong communiqué van 22 Ang luidt De troepen van generaal Koveas hebben den vijand opnieuw uit verscheidene stellingen teruggeworpen en dreven hem over den van Brest Lïtowsk naar BieUk leidenden weg Het leger van aartshertog Pranz Ferdinand heeft onder hernieuwde gevechten bi Wysoks Litowsk terrein gewonnen Hier zoovel als ten Westen van Brest Litowsk en Wlodawno heeft de vijand tegen de voornitdhngende troepen der bondgenooten heftigen weder3tand geboden Tosschen Wladimir Wolynsky en Czemowitz is de toestand onveranderd De overwinning by Nowo GeorgiewakVolgens de Korr Norden schrijftde Berl Lok Ana Onze grooteoverwinning bij Nowo öeorgiewsklaat zich wel met tn alle opzichtenmet Sedan vergelijken echter tochwel in vele opzichten Sedan hadvoor Dtiitschland de beteekema vande vAnietiging van het keizerlijkeFransche groote leger Nowo Gborgiewsk ia voor DuitRchland het onwederlegbare bewijs van de vernietigingvan net Russische hoofdleger welksrechtervleugel blijkbaar niet moer mstaat was te ontkomen Wed omwas het de legergroep van Von Hmdenburg die Duitschland dezeVverwinning bezorgde Aan het Itallaansche Front lit o 9 t n I IJ k c 11 i oon iiïOniqu van 21 ug hiictt III 1V rol wiTd eiii gudeolte van onze 1 onMle ftlelllng op ik hoogvlaktt van LavatoiiA I olgaria ook gisteren langdurig m kraoliUg IH Bthoten len IlaWiaaiiBcii iu ajtttirietr iliiLnt vorsteifct nie BtrfHfcJiirU deed twöemaaj een VtrgtsefscheuanviBl op d Monto i oaio ovineentii iKtogd e afdotling Alpinisten in de tuek va L riohUuk rliacii op d ioramc Itlliiig voorwaaits ti diringm dooliw rd t luggeworptn In liet KarantJiiMChe gren gt hied hiren ie gtwOïie geHcliulgeM tliten voort De lierilwiatdt aanvaJlt n van sterke Italia n Hthe strijdliiathteii in die strei k van Iwt kusiland hij I lM oli loknuin waren weddom vrichiLloo Ion aanval op onzi voorint oeehov en MelUng liij V rok mis luUli dooi die volhordtng van de do ptre st Poltmr iand wcir I vijand verloor minHfenw 800 iitan Het kruggtlwofd van gewone loop ra iverdim loliiKin ttird lol liak n inlddornaoht hl liLvig vuni g nomen waarop Hiiij MiandiLHtijki aanvallen plaatH von Il vhr hj kozorwe en drie tog ndi hoogun l n uid n van deyt plaats die nH op k dAppc h4 id van onze troopim iiilttm ook teg n onze stellingen op iku rajuï van hot plateau van Dtiiiardo tiiMkii 1 ItPflIaneii iM nig v i fst ht nanr nlleiv Hier en hiJ het rzerhnig ftthoofd Uiurt het artnUeriegovechi voort lm nii onye vliegefikadtra wierp lioniiu II iiKl liiandipijleii op üdim ll vliig I iigiii UoiHh in onbeschadigd lirug Het Oostenr Hong communiqué van 22 Aug luidt Tegen de Karst hoogvlakte van Doberdo had gisteren opnieuw een levendig kanonvuur plaats Een door Bersaglien tegen den berg DeiSei Busi uitgevoerden aanval ging in de nabijheid van onze stelling in het vuur te niet Tegen het Noordwestelijke deel der hoogvlakte gingen de Itahanen over een breed front tót den aanval over ZIJ werden echtei gedeeltelijk m een strgd van man tegen man teruggeworpen gedeeltelijk door ons artiUenevunr tot staan gebracht Des namiddags beschoot de vyand over onze stelling heen eenige op zichzelf staande stadswyken van Qörz met veld en zware kanonnen Een nieuwe aanvallende beweging tegen onze stellingen ten Noorden van Selc en een 1 B on w J ven nac telyke aanval tegen de Uonzo 1 Imi lS jr S brug ten Westen van Tolmino mislukten onder zware verhezen voor den vijand Op het oorlogstooneel in den Flitsch sector en bij de Kannthische grens hadden plaatselijke artilleriegevechten plaats Op het Tiroolsche front vielen 2 Itallaansche bataljons na een artillerievoorbereiding die 20 uur duurde de bergpassen ten Oosten van Tre Sassi tweemaal aan De aanvallen werden afgeslagen waarbij de vijand 300 dooden verloor en zeer veel gewonden had Het vaur op onze stelling van Tolgaria Lavarone en de Tonalegroep houdt met toenemende kraoht aan Uil 1 1 a 11 a a n K c h e coniiwiniqué van 22 ig luid Op he plateau van Ar 111 vo vi roverdwn dt Italianen ten beIangn k Oosti nrijksche Mdllng op de Inwillig It n WP lt n van dm Monie Mafr glo I o Itodl iM maakten belan g lj ii vonk ringen in d strer van iJli e zo tn virov rden ewn Imii looi graven Oïrit op de Noordi Jiik lielllng van den berg Ursit veroverden 7ij een looj raaf l c tiijtimmwftik ii mlaiiikt i en veroorzaak FEViLLETOX kasiwr Uij iMigon lo praten over 7ljn reayen d li hraohl h t gebrek Hpoi g op W hdom on zijn practi I liLilit cktr wel ens eigiMiAardSgo onder dam i VViuloüi was op iju hoede hracht het gesprek door e i paar oppervlakkige op iiH rkimgen op ids andir I r werd aacht geklopt m do heerInizgiraid txcuseerdt zich tirwi l lilj intflkileeldi timmn i nkele minuten terugtl zijni 1 lonal achtt even en ging Voorzich tig paar de kamer waar zijii patiënt fag tn die aan dt rookkamtr grensde Hij litp hel vertrtk door en hoorde de zieke zwaar aidembaien iJeze sliop bhjkhftar Voorzlt Üc lif tte hIJ de sluier op do b op liotzelfdte oogi iubiik voekk hij dai hij van actUeraf aangegrepen werd on bij de keel vaHigepakt lirwi l hij het hewuBt m virhïor HOOFDSTI K VI I hoi V oei 11 jt nu I loiMil rekt 7ieh iit wreif 7 nn oog en in vooritoofd iit keek virwonderd om 7ieli h eii H t gaat oci beMr merk ik vtr volgirk d Hlein Ik 7bI je een kopthti Kevtn UI ih o Htiikjo brood dat zal voor lüopift wil oldoemle zi n Slank Poole k ek zijn neel lachend aaa Maar waar htn ik vroof de dokterWat iH u gdnurd Oa weit ik niet m dl zal jt h t ook wit nul weten Al men rt h ii zooala JIJ aait hun gevoehiui uiting gtviu 17ij lu 1 I lufthshiHtorh of ids anders i 11 gei II lioud 3ii mi i r Au Wit 1 iloH je Stan 1 ro Wee dom irh opr dilend Waat is d hetr Iritzgirald en me VIOUW I ritzgeT ld en Al d kMnt I ritzgorakte Wil ik di k ah do hetr iritzgirald lil joii op stap iti gt we wt hij nu wtl iti mn pohtithureau zal ittm Hel is maar gO dat liiuond oo vrlemhli ls g wef t j Im r liitn tt brtngem wan and IS was er an mooi schandaal gt voigd Schn uit iiitt die nonstns n tg iiie hoe tk hitr kwain I at weil ik niet do goedt geml fli 1 bradil liet geen kaartje achtir Hij I tfl ji tegefli dt dtui gowt en toen ikop 7iift kloppin opend viet je precle m m4jn armen Ii kon n let meer staanen in oa7P st tdt nteajjaren heb ik Je7e tfl nooit 700 ge zlen Ik begrijp niet Wat wb er dan mei iiH gitiwird F riijk geyegd je vi dronken en A ir vrtMwhjk uU H jeiheverhichl n vretwelijk Jt bent lang oiwW 7ei 1 woest 1111 Je olieon boel wat van plan II üijn door een paar da qi geleden 7 IIr tai plaatse ervanger ti laden aanstellenIk h b aan je verzoek voldaan en Har iiaddi n DE STEU DER LIEFDE a a I II et I n gel oh éQOr I Alfl UK il H HI 1 lonol ov rzag zijii loe land Hij wtrd iMhauidWd als ttizocker dkwh waa oigen 1 jk ein givangine m wist niel of iiij we kiroin ctii nacht m het hui ou imoi 1 n doorhr i rcn Om d slluaiie kakn Ie kunnen over un vMJdi III v at in Am luin gaan wan kle en gaf zijn verlangd u daarnaai te kiinon JuiM antwoordOe zijn gastheer ik had Tl wtlhn voorsttlk i in de broeikaa H n een frigiaar tt gaaji rooken voor hot r tl lonker i Uel wa duidolijk dat hdii verhmdkrd wird naar bulten te pian en WcedOï ledacht dal hij het lic t dit d nut 7ijn gaeithiw genoegen k do fi daar hij dan de ifiitpöte kanfl lifld te ontdekken wat Inj 700 gaarnt zou weten liii fflgcn kleeiren lagen in zi n ka i r en in een dCT zakken za4 wn groote 9om geWb ais honorarium voor zipi dieuflten IkMKdm gekomen oni te dtineereu bmtrkte I IJ diftt zijfn plaats juist tcgonover die van luffrouw rritageraild wa terwijl lie heer I ntzgerald zoJf zoWanig zal dlat hij boidin kon gftdtf laan Het hner was heel siiifikolijk m gun aangenaam oorkij H t eofeituim van juffrouw FnlzgeraW wat zoo do die plaaita v aar li t te en givilaan moest he4 l en hedtkl was Zij wni 7eir g reiservi e l sprak tegeti Weedonii 7ooai een jonge dome spreekt tegen innand die 7ij ntmit ontnmet IieefI Na u k op verwijderde iHe dan ich en Wee dom volgde zijn gastheer naar de rook