Goudsche Courant, dinsdag 24 augustus 1915

Mo 12804 Ad verten tien UvoorbeeoCGjiiDilerUeD geeft hiermede Vennis dat zij op Maanila Woeiisilageiillrijilao des namiddags 7 uur van GOMDA naar ROTTERDAM een geregelden GOEDERENDIENST onderhoudt met hare motorschepen IJSEL t en H of 7 en H Afvaart tegenover pakhuis der Reederij TÜRFSINOEL No 2 waar onk de goederen worden aangenomen Venchepen van exportgoederen worden speciaal op dezen dieast 44 V Geboren JOHANNES BEKNAROUS Zoon van DAUrËL BOUWER AALTJE DE JONG 23 Aug 1915 10 V De Heer en Mevronw HENDRIKS Blankkn hebben de eer kennit te geren van de geboorte banner Dochter Utbïoht Oude Rün 23 Angn ta 1915 7 y De famiUe VAN DER WANT betaigt haar hartetijken dank voor de vele bewijzoB van deelneming ondervonden hy het overlijden van hnn geliefden broeder en oom OERRIT FREDERIK Gouda 23 Augastus 1915 Turfmarkt 65 De DEURW AARDER J J P DEN X R DAO v m te BOER te Oonda zal 27 Al 10 uur publiak en om contant gold werkoopan op een TERREIN aan do KamemcllaUIbt achter perceel No 82 te OOUDA Diverse KETTINGEN WAGENS twee zware STORTKARREN RIBBEN PALEN BALKEN PLANKEN een houten KEET SCHOTTEN POMPEN BUIZEN SCHOPPEN TREKZAOEN TOUW STAALDRAAD een BASCULE met ijzeren gewichten enz enz 22 Afgenummerd te zien don morgenii vóór den verkoop van af 8 aur 27 AUGUSTUS 1915 Am Voor Export ZenJinjen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamor van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland yn verkrijgbaar ld 40 cents pen stuk tlnolinlal l ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Marlet 31 Gouda Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Liohtmatroos mol kort dionotverbond minimum leeftijd 17 aar maximnmleef tijd 25jaar Matpoos torpedomakeP maximum leeft 29 jaar ml minimum leeftijd 19jaai f maximum leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken j maKimum leeftijd29jaar minimum leeftijd 16 aar maximum leeft 17 jaar Nadere inliohtingiin worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 Matroos kok Stoker 2 klasse Leerling Stoker FirraaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 Tr HET ADRES VOOR IEDEREEN ïej de¥ed E A11 er 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG greeft de HOOGSTE WA Alt j DE voor Gedrag en Hoeren en DamesUeeding Koopt geheele ol gedeelten van Inboedel Ia ook naar buiten dé atad aan hui te ontbieden Brieven worden vergoed Let v p op NAAM en ADBSS K 3 iUWeiS ALTSR Ged Gracht 2 W DBJi HAAG De Electrisciie Drnijlierij == A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot blligken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruili KEURIGE UITVOERING ü ACCURATE LEVERING MonstercollecHe ter beschikking met tuintjes schuur open grond on erven aan den Zwarte Weg onder REEUWIJK naby Gouda plaatselijk gemerkt N 24 en 26 7 Neen oom geen politie Eerst moeIt n wc zejf prolietTon Ooi goed altijd vroog g iioeg a n wij er g vii kan toe zien I e politie zou mitiscliifn de dtwiie brachouwem alfi Nf n ik kan er op zweren Ik zag ar gisimm een beolen tijd Had ik haar iriaar allen kunnen apreken Ik weiet zi ker éai zij döar ti en Imar wil is Ik z i baar tieviijdcai iilanley ie wciet nie4 wat zij voor mij ie ÏJiM on probe eren na te gaan waar i zijn kan Je zt l dat je lang i niehtP Road gekomen Innit Hi kt de Iwi laiidscbflp niet meer nadat ie voor iij I ord 8 ericfeettveld l ent gereden Ja verder wae ik n oat gcwee rt J an kun je in allerkn richtingen gepan zijn on H zal laetig worden Maar J i is in dat Red Mte zeer goed heieend Ae hw fi Pr fanüHe wonen en kent nns ohifïi bet vreemde huis Wil ie haai er iMlen Je weet mijn bejofte aldaar ieder ter breedte van + S l Meter Breeder bij biljetten welke evenals nadere intiohtingen te bekomen zijn ten Kantore van de notarissen MONTIJN te Gouda en KOEMAN te Haastrecht 36 pmiifl r i r ii iiiinfHKiiiHri Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rl wlelen liji uil ijirlijk ii lu il prijs AOB DE GROoir KUiiweff 79 GOUDA Prijscaaranten gratig IMPORTEURS QEBR 8IEB0L Amsterdam Het prettig e geïllustreerde werkje DE HEKGFXAAR door BRAIVDARIS DE BE STE TUD DE BESTE KLEEDING GEllFIMMrn DELE DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VAN GEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in Horks Magazijn het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en is afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Dordrecht Nieuwe abonnéa op MOHKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratji premie bovenstaand boekske on diJ beide klearen reproducties Jaeoi Marl De Molen en Bosboom Kerkinterieur m C LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR UnH Md dM door KOKO t tun sobHdlnn o r kol 10 Iwt b MOHKS Qt KÖkb ïïgr HAAR KOKO DOET HET HAAI oaoiiEN OAAT HIT UITVALLEN TEOCN VEISTEKKT DE WOtTELS HELDER ALS KdSTAL BEVAT OEEN KLCUKSTOr OLIE Or VET VCariISSCHEND VOOI DE HOOrDHUID KOOP HIT VAMOAAO VAN OW DIOdlST Or COimCOt mus Ft 0 T1 ft l f IL tM iM Ihooa G lAri Bt fk a uiaDUOBi nau d M DEPÖTHOUDERSi Oonda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schfloiihoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel j A GROENEVELD Lnz 68 Zegwaard A OOSTERLING Vraagt ïïOÜTERLOOD s Vt blik fi2 66 3 10 2 30 3 60 3 60 blik f 0 60 0 65 0 45 0 45 0 55 Kalfsgehakt Katfsgehakt getruffeerd Galantine de Veau Galantine de Volaille Tête de Veau en Tortue Tête de Veau Hollandais WOUTERLOOD ====== Leiden ====== en hebben in de Qoudsche Courant êleedê sHcceê § tr D ii adverleaiiea kosten sletlis bij vooruitbeltligg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Openljare Verkooping Ie Gouda n op MAANDAG 30 AUGUSÊ Jf TUS 1915 des avonds 7 uren V9 in het Koffiehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN vaa Twee onlatififs NIEUW gebouwde Burgerwoünhuizeii Êi Ca B3iTaD A J t Aug ïiovi nzaal Het vSchaïOciwrd H i uur Lciionvergadüriuf Vrii fctudie 25 Aufi aii Haruioiiif 7 uur Lft k igHd Miiig Holl Maalaohftpiiij v l aiuilMjnw 2 Aug Caft Vi f Mïf t H uur L l nv rgad riTig fioudHch WinMiers CrWTIJgJTIg S i l i l Bouw en Wottingtoezi 2 uiir erg OnderstavulBOonHiiiseic Armnnzorg VAN Bl OMMESTEIN S 1 iM l vV r j P T f 1 ONSCHAC tLLUr Al rLfC RNHOLLANT nclppfd vPTüoeken wij geregeld tijdig mpdedeeling te mogen ontvaogea vm vergaderingen concerten veruiafcelU iIpm enz odi deze dan In oase gfli W v niit l Jen Electr Dr A 3rinkinïui Zn öoodi 54e Jaargang Dinsdag 34 Augustus 1915 GOIIMlHll COVRAIVT 3iTi© a w s ojci cL v ert©aati© blsud Troor G o CLd a © xl 03aa ©t3 ©3ic©aa Verschijnt dagelijks fe behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN afT ABONNEMENT Per kwartaal f jj l 50 1 90 PRIJS DER ADVEBTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewlianuminer f 0 55 idoin franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad ïdpm franco i cr post Abonnementen worden dagelijks aangeii men aan ons Bureau Mabkt 31 bil onze Agenten den Boekhand el e n de Postkantoren Telefoon Interc 82 Elke legel meer 0 10 By drie aclilereenvolgende plaatsingen worden deze tegen t vee berekend Dicnslaanliiedingcn per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vndtuit bel ilinK elke regel meer 6 cLs Reclames f 0 25 per regel Gvoote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon latere 68 Uitgevers A B RINKMAN EN ZOOH weder Oobruik makend van een dikken mist drongen aanzienlijke v an deiyke strijd krachten eiadelijk in d Golf van Riga door terwyi onM schepen al strgdend en zonder het contact met den v and te verliezen zich terugtrokken Op 19 on 20 Aug deed do vijand een verkenning in verschillende richtingen en bona tevens den strijd aan met onze schepen Daaruit vloeiden gevoelige verliezen voort voor de v andel ke torpedobooten Aan onze zijde verloren wij de kanonneerboot Sivoritch die roemryk onderging in een ongelijken strgd met een v andelgken kruiser die de totpedobooten vergezelde en haar beschoot op ongeveer 400 meter afstand De Sivoritch die in vlammen stottfl terwijl haar dek een vuurzee geleek ging door met schieten totdat zij zonk nadat zij eerst een vyandelijke torpedoboot tot zinken had gebracht Op 21 Aug ontruimde de vijand naar het schijnt de Golf van Riga in verband met de geleden verliezen on wegens de onvruchtbaarheid zijner pogingen Van 16 Aug tot 2l Aug werden twee vyandeliike kruisers en niet minder dan 8 vijandeiyke torpodobooten gedeeltelijk buiten gevecht gesteld gedeeltelyk in den grond geboord Terzelfder t d slaagden onze dappere bondgenooten er in om in de Oostzee en der sterkste Dreadnoaghts der Duitsche vloot te torpedeeren Uit Londen wordt d d 28 Aug geseind Het Engelsche stoomschip Dlomed is tot zinken gebracht De bemanning is ontscheepfc Uit Farys Wordt d d 23 Aug geseind Twee Fransche torpedobooten ontmoetten in den afgeloopen nacht een Duitschen torpedobootvernieler bij Ostende en brachten dezen na een gev echt tot zinken De Fransche schepen leden onbeteekenende schade In BelgIC De beteekenis Van de spoorwegen in dezen oorlog Het Amerikaansohe blad Railway Age geeft interessante bijzonderbeden over de rol die spoorwegen hebben vervuld b j den terugtocht Charleroi en den slag aan de Marne Toen de troepen bij Charleroi stand hielden moesten meer dan 400 treinen Dl noii i i n ii pflHioiihi ie kowlliaaibedfn I ene ens fllle voorradige nw taleii moeden onniiddeMijk naer bel Doften von Rusland worden ve rvoerd Alle kerktorenklokken inoetMi weg i n i worden De bevolking wordt aangeniaand zieli rnslig te bonden daar voorlooplg geen vluebU lingen meer per r ooi ziiUm knnnen worden vervowd Nowo Georgiewsk De overwinning bij Nowo Georgiewsk wordt door de Duitsche bladen vergeleken met die bij Sódan in 1870 Het aantal krijgsgevangenen is bijna gelijk Bij Sedan werden 83 000 man gevangen genomen dus 2000 minder Deze 83 0 beteekenden toen echter meer dan 85 000 man tegenwoordig Een oorlogscorrespondent die kort voor de inneming der vesting het gevechtsterrein bezocht was getuige van een stormaanval op een der forten Mortieren en houwitsers sdxrijft hg zonden hun huilende projectielen hoog over ons heen naar de Russen Voor ons knetterden geweerschoten Daar tuaschen door klonk het getiktak der machinegeweren De velden rondom ons schenen grfieel ledig Bij de puinhoopen van een dorp vonden wij een waarnemingspost met een grooten verrekijker en een bomvrije tele oon cel onder den grond We waren hier twee kilometer van de j eveobtslinie verwijderd Voor ons lag een bosch waar doorheen de spoorlijn gaat die Nowo Georgiewsk met het Noordelijk gelegen Nasielsk verbindt En aan deze lijn bevonden zich de versterkingen van het fort d it aangevallen werd Met het bloote oog kon men daar donkere gestalten zien die zich bewogen Het was de stormende infanterie Door den verrekijker was hetgeen plaats vond duidelijk waar te nemen Men zag hoe de infanteristen in looppas van links naar rechts snelden op geiyke afstanden naast en achter elkaar het hoofd was naar voren gebogen en tuBBchen de schouders getrokken zoodat helm en ransel zich tot een beschermend dak aaneensloten het geweer in de rechterhand Zoo stormden de soldaten onder hot hevige Russische vuur vooruit Wij zagen hóe zij zich in rijen op den grond wierpen Het scheen een oogenblik alsof de aanval niet verder kwam Het Russische shrapnelvuur was plotseling heviger geworden De Russen schenen de stormtroepen onder flankvunr te nemen Doch daar kwamen van links reserven opdagen Langzaam trokken zij naar rechts voorbij achter de eerste troepen aan Barstte een shrapnel boven hen of sloeg een Rasaische granaat in dan sprong de linie uit elkaar maar voegde zich teraiond weder byeen Zoo verplaatste het gevecht zich steeds moer naar rechts Herhaaldel k stegen uit de gevechtslinie vuurpijlen op signalen voor de artillerie We moesten den verrekgker geheel naar rechts draaien om den strijd nog te kunnen volgen Endaarna was niets meer te zien De stormtroepen verdwenen in het woud waarboven nu de shrapnels ontploften Het fort is genomen Zoo even telefonisch gemeld De chef vanheti telefoonstation een onderofficier kwam aangeloopen en riep ons het nieuws reeds van verre toe Dat was snel in zgn werk gegaan Ons artil lerievuur was geheel verstomd De Russische kanonnen donderden nog een poos maar toen werd alles stih De stormaanval was gelukt Aan het Itallunsche Front 11 et D o H i e u r ij k O b e coimiKunlqué an 21 Auga iive dt Ook gisteren loogen onze Iroopen verttcheidene aanvtUlen dtMIialiameii op beA plateau van l obiTdio af Op versdieldL ne piiirten kwam liM toi EMMi liandgeiw herliaaltleiijk poogJ de Ili l liniggeiioofd van Tobiieln wordtkw mitldlagfi hevig door de vijondü Jljlie arlllieiii lieisohoten Hlerop di ed du vijandelijke infaiLterie tot in Ien naebl hi Tbaaldeiijk vergeefsdio aanvallen en bwl wart verliezen Aan de overig tron ti n gebeurde niets iH dangrijks De lie i Mcliiciing difr zware arlilluTÏe op onae l roler rrtc llinfïen werd ti leiijk gestaakt Ued n in een kwart jaai vt i loop4 n i sindiK onae vroegere l ondg noot Hi oiw den oorlog vorklaaid u Onti lJiRrc aan voilleai van bet Ilallaanschc b ger iKireikteu niTgois bun doeJ docli kostten den Krijgsveirichtlngen ter Zee il In de Oostzee Het Russische communiqué vanj 23 Augustus meldt Op 16 Aug hernieuwde de Duitsche vloot met sterke krachten den ij aanval op onze posities aan den ingang van de Golf van Riga Onzejl schepen sloegen op 16 en 17 Aug den j vgandelijken aanval af waarvan het geheim der voorbereiding bijzonde werd begunstigd door het nevelachtige De Oorlog Aan het Westelijk Front Het Fransche namiddagcommuniqué van 23 Aug luidt In Artois met name in de streek vanNeuville on Rookincourt wa er eea opmerkelijke artillerie actie t da Duitsohe batterijen heftig beantwoord door de Fransche artillerie In de sector vaa Souohez en Neuville geweer vnur 00 granaatvuur zonder infanteriegovecht Wederzijdsch vrij hevig ge clratfnur bij Roye op het plateau ran Qoennevtère op het front der Aisne en bij Keims In Atgonne korte gevechten met handgranaten aan den boschrand tenl W van Fontaine Madame In Woevre gevechten met bommen en granaten ten N van Flirey 5 In de Vogezen in de Feohtstreekalloen gesohutgevooht Op deLingen i en de Barrenkopf maakten de Fran Bchen na een hevig door zeer krach i tig geschutvuur voorbereid gevecht zich meester van eenige Duitsche loop j graven Op 22 Aug wierp een Pranschj vliegenier bommen op de stations vani Lens Honin Liotard Loos en den npoorweg Rijssol Douai Het Duitsohe communiqué meldt d d 28 Aug Hddsaochtend vroeg verscheen een vnittWijke vloot van ongeveer 40 soaepea voor Zeebrugge die nadat ziji door onze kunstartillerie beschoten W8B geworden in noordwestelijke rich l tiog weder wegstoomde In de Vogezen ten noorden vanj Munster werden nieuwe gevechteni geleverd op de linie Lingekopf Sohratzmilnnele Barrenkopf Giste i renavond kwamen de Pranschen doorj krachtige aanvallen ten deele tot ini OQze stelliDgen De vijand werd echteri door tegenaanvallen bij Lingekopfj tsraggeworpen Bij Schratzmannelej ea Barrenkopf werden hevige gevechten van man tegen man om enkeiel stakken loopgraaf den ganschen nachtl voortgezet Ongeveer 30 Alpenjagersj werden gevangen genomen Bij Wavtin ten zuidwesten vanj RysBel is een Engelsch vliegtuig naarl benfeden geschoten Aan het Oosteiyic Front HtK Ooftlojirijkaohe D Hi nmniif Hf van 2 Augw luidt Ten Ooeteti vm tlei l ii dm Piili la en op de jwoiwt li tn diits van Uia no ivaar ln Noorden voort w wn hevig geveoht aan dien gang De vijnml verdedigt iet groole taaiheid olken luimhrewls grond doeh w ord op ver clicL lene punten van Iw t front teriiggfwoiïK n waaibij talrijke gevangeaen in onze handien rie len Iii zomler heftig atr ik ii onze Üe vo i urgrtche n giuwtiJen Idj de ten Xoorden van Rinwno gedegen dorpen lila eïi Siiobodioi Het intanterioregiiiieiU uo Oi nani bij ilv bestorming van e 1 toor Huswiaelic grenadiers ver lediigdc Hoban de beaetting g n angen die uu ziiveri offioieren en negen honderd nmn beiHitond eii maakte zwen maoiiincgi eren Imif Voor Breet J ltowflb ift lüets nimwe Tm Oo=iU a van Wlodiat a Irongfii de 1 imlnr lie troepen over èt nieri u i ie lot in Uvlakte voort Rondoju WlndimirWoh iwki boven wij onae atelllngeni lol Wi l ur ok vooruit Iii de streek ton lortt n vim T iiliOiui dreven wij de lïus ten terug In noat OalleiP heer hte rust De Russische linie De hi izond OT i corroepondient van d T okaJ An pLg r imt liefl oorlogwkwartier iifl aïlni dit bla ï ïat dt K d rt lagen votrlgez te grootere en hardnekkige gevoblïten i Kreet T ibow9k den T e W i I n a Dit Peipograd word aan de Voflfi Ztp geinf ld dat die opperltm elhetiber van hej militaire d l ïtriet van Wilna generaal Tiinwwiow aan de lievolking door midd l van aanplflkbiijeUen bekend mnakl dat de l et H infi von Wilna door de DiiK k hOGStenri kwebe troepen waarschijnJijk is FEVILLETOX Ja dan zou ik ctrger moeten liegen dian ik ooit g y aan heb en baaa een gebeol Vcphaal opdlöeobeni Ti iL lolle ln b je mij niets vertHd en ik beloofde te vergeten dat ik loivalUg iels geboord bad Ik zal liOii wftarsobmwen on haar z giii tni we om redipnen die het vak l etretfen luit huif willen vinden Daar moet 7 dan maar genoegen mee nemen Daar wor H geklopt geJoof ik Ten teleg rain IwwlolIer stond in den gang en QV rbandHgde de enveloppe t Is öin iOU zei bij brt lelegraun overgevend iJe dokier opondif bet haastig en e en trok van waoboop kwam op zl gelaat Wat is er vroeg Ki tn neef Het einde Laaf eem auto komen Huur die voor eeo week ot langer fia mee of blijf maar ik wa it geen oogenblik T ee dit Stanley nam be teifegrain en m VdArwel Volg niet Wetewsolinp is g vaarlijk Wat Meekent het Dat Zij in gevaar is en dal zij wil voorkoïnen dat ik er In geraak Ja dat zon kuranen beaamde Stanley T aat Mie in iedw geval gaan Hij liet zirn iwdiend eetj garage opbellen Het zon ook kunnen dan dif tejegram niet van de dam komt doch van iemand die je In itn valstrik wil lokken of i t dergieli ft Zij bobben slim willen zijn en het dicbt fbiizi nde dorp vermeden wat op de vage bcwchnjvJng Zij leden door en Lional kreeg het go i voel of M bet loei naderden De ge heeie onigteving herinnerde hem na zijn naebleli ken rit Htanley reed langzaam tot e n zijlaan waar Lional zich tot hem wendde Dal ifl de plaal zei hij Ik berken deze laan RiKh er in mi laten we hm overvaJlen Kalm kalm We zijn geen miikMeeuw i che slriiders die oen kasteel Inlegeren We zullen eerst kalm gaan en Ae reden an een derg slijk optreden afwachten Maar als ze er niet ai i Hoe inoetMi we onze tegenwoordigheid verklaren Mag ik ielH vooretellen vroegT u Zul en we w n iKwoek gaan afleggen bij de weiliiwe van dr Harding die bier vroegiT woonde en e ik kend DU i eon motie Zij openden het bek en reden de laan in lot Voor de deur Tot himne vea wOfl fl rin knikte dt nian die de dieur open ï toesteiraiuiid toen Ix u vroeg of de w llwe Harding thuU was Hij vroeg ben to volgen Zij kwamen in oen kamer die Lional Iterkende als de ont vangkamer Toen Lou haar naam genoenwl luid iMXig de man en verdween Zij wachtten een woe doob er kwam nÏNnand I r sHiuilt wat anders achter riep Lional opwpringend Ik zal eenp onderzoeken Ut wat 1 dat nog iemand In een auto Weedtom Zij namen d e iiioeile naar Harrow te gaan Dat kan aJs uitgangftpunt dienen Ik zal 1 1 gaan waarachiiwen Dan zal de Biito voorzijn en kun je mij ftohterop koine n zoodra je gekleed bent Hier b b jii andere ktccrmi en een jas voor in den M ag ITODFDSTITK VU T oii wafl ai klaar toon Weedom voorreed Zij gingen regelreolil naar HsTrow waar ze hun onderzoek begwiiMSfc liet zijn bondige bil goloöf ik merkte StnnW op We moeten oppassen Lional De poJilie zon h Ti geloof ik graag hebben Lional anlwooirdlde niet Hij wae bevreesd oni er de politie In te mcngieii OndonkH yijn beweringen tegen S anlev was hij angstig Waarvoor durfde bij niet iiitapreken zöUb niet denken Je aoti het toch wel gemerkt hebl pn ah je in Harrow gi woest was vroeg Stanlej Zij ziilleti wel een huis be ben dal eenilgözlne verwijderd is van die dorpjes lüc bier liggen Doch de landhuizen dJe ze pöseeerden zoigvn er echter alle aeer vrer zaam uit Plotóeiling kreeg Poole wn inge lng Hij wendde zloh tot Uu Waarom dachten we er n iet eerder aan vroeg hij Zou het ook het outUhuls van den dokter kunnen zijn dat we zoeken Dat lieeft reeds voor aller e4 ondOTnemlngen d4enBt giedaan en lijkt wel 11 1 naar eiii klein zi m ler vanwaar bij in k laan kon zien DE STEU BER LIEFDE Naar bot I n g e 1 s e b döor PAUL UHt ÜHART Vlug Stan vlug riep hij Ze stelen ofl e auto De Iweo manin n vlogeu naar beneden doch waren juist te laai Het bek wo reeds gieopiwd en de wa eu rotH we Wanhopig l even ze slaan Wal uioetwi we do n vroeg Lional Doen We kunnen alleen weer naar l inm n gaan en uitleg vragen De aiilo k reeds te ver Ze liepen terug naar bui gingwi de ii ur die zij badden opengelaten woer binnm en betratlien opnieuw de ontvangUmaer Zij f aaiden eikaar ontzei aan T oii was venlHvenen Ixm T n waar Iten je riep Stanlev naar de hall terugloopend Zijn geroep weergalmde door de kamers daarna was het tttil doodstil Stanley voelde mi ook wat bezorgdiieid voor de geliefde te beteekMien hcip Wat moeten we lieginnom riep hij We zullen het bnis van onder ol boven doorzoekenZe n oet ergens zijn Hij nam een groot zwaard dat aan H m wand hing De lerste die ons tracht te weerstaan sla ik de hersenw in riep hij opgewonden We moeten bet hul doorzoeken Zij liepen door alle kamers boven 111 beneden terwijl Staniev voortdnrend riep Lou Lou dioch geen antwoord werd gegeven Wordt vervolgd