Goudsche Courant, dinsdag 24 augustus 1915

rijs van löOtX 11500 tiooo 1200 lUX 15 i9 Prijz 56 131 m 103 719 72ti 732 lilt tö voeren ViörUoiiderd kilometer nelw difu het Kuasiflchc leger iiog van li u laad hoofdHtad Door de talrijke bdii WnnlMem afgoflclM deii nog van den weeMtand vaa het Hoawiachc lelguT m Uwr ét HlivSrte tm lange vcHHndingro itt den ondf rneming zoowc l halimgi vooa nioedlijb aiH gevaftrtijk Zou PuH cMand IT 5ht T werkelijk in tla t n onj St PeierBl urg Ie IwEöilcn dan z u bet nog gemnclns beratfc Mben vrat tiet wf uM n I Rii and den rr d ï vwr te schriiven Wil bet dit dotti dan mn bot meer inoeten dofin d n Ut Peiarsburig bRzetU u het zou brt geheole Ruflwitichp Ri moeten verovCTo Xoolan f htit niet hooi Ru laad jeK houdt iaI dit d4 oorlog taai en onivarfldirokkCT blijven voortzwten f iütRohlafld H poginc om in een gunHÜge pofiiüe dv n vrt l ï te ttluittv vindt bij d geallioordm ge v gehoor I m t dK naar KoMttaudnoped zou het ge oJg zijn van RoonwioJë s weigering om imuiitle voor Turk ij door te laten Het zou l 5V ns t e twj£f en een groot i druk op de anderre Haikaiiöteten en Dultödiland f j artij te kliraen Doch een dergelijke imdwrn mng ware bi ii even aivonluurlijk als een tocJrt naar St Peter burg lA a Mtand i giroot M ternun inoeilijk veel of er zondiwi g braeht word iii en wat either i l lftngTijke utrijèkraditen zoudnn aan het hoofdop Tatie looiu l nKXftPn worden onttrokken een tu HtAenpfli aooB in een van genoemde Icsdtn ter verdere verzeiidJng naar andere plaatsen van België zijn gericht geen idteidit op doorxeDding en hostelling iAébÜBg 1915 In ic l tijdvak van 1 tot 5 October a B ztillon wonien ingelijfd lo ie di l8ti liehtig€n der Iicihtinpl915 oegvuezen aan de regtiacxilen vi4dartil lorie en aan het korps rijdende artillefio 3o de helft van de getallen der dienstptlctitigen tier li ditlne toegeweoieu aan A regijiütmten hnzaren Aan desse in te lijven dienfltplidiligen 7 oim e aan die van do liohting 19J5 welke zijïi foegeweoeni aan de rt gijiienten vei in artlllea io kt het tijdvak van 16 tot 20 OcMtm B zullen worden ingelijfd kan aiUom oni 7Jxt gowlohüge re denon waa wle r ïi dit g va ook HtiKÏiotielangem kunnen worden gerekend uitetel van ecftrte oefening worden verleend Indien zij daartoe alanog ten poodig te zelf hun vesrlangcn bij ongezegeld vorzoeJwohrift aan den mirtint T van OorU te ken nen geven inet overlegging van em dï ugdelijk bewiJBstnk omtrent het weritepfijk bertaan van de reden k F aanvrage De dienstpliohtigen zuil fn cohter rokenii iiiw ti n houden niet de mogeli beid dat het uil lel wordt Ingletrokken zooiira de ömstandigiheden daartoe aanleiding nioohten govpo burgemeester mama en zoon wandelen Zoon is korporaal en van vroeger gewoon dat ze eerst gegroet worden Ziet aleoo het nederig sergeantje niet dat hem thans in tenue passeert Hij ontgaat echter niet aan de wraakgierige blikken van dezen In eens Halt Zoonlief mag voor de oogen van t verblufte ouderpaar zes pas terug doen in de houding staan en netjes aalaeeren I Dan Ingerukt Marsch iogehouden gelach bij de omstanders Papa mama en zoon af Sergeant zegt Maak ie now maar rapport I Historisch Mooró üatei da ia mt de Kwun bavea te Itotlerdoiu opgesliaaJd bot li i van ém 22jarigoii kokwiiaai A J D vau deiNtKWUmm tiporeii Mm geweid weniesi niet op hel lijk guvdbdeu doob omdat de inen geeo aeiioenen aao had werd er dad iijk mn güdachl dat dut venuoedelijk dift man kon zi n die in den nacht van Vrijdtig op Üaterdag op de Willemsbrug beroofd IS aiduB de N K Ct In verlmnd met die berooviag had zich op het politiebureau aan de iSaauaukade gwitt ld de kleemiöitor H O verblijf houdende m etm logo eiit van Iwt lieger dvij jieul die uit wraaii onidai hem van den buit niets werd medegodeoid ter kennis van do pohtie brscbri dat hij met iwg twee andere persoBen U toen deze Iteaehonken in de üoonipjea liep wae gevuld de Wiilemebrug op Üp die brug hebben zij hem jn hua dorieën berootd van wn rijkwdaalder waartoe zijn veet ujet oen zaitineöje word opengesneden en van zijn verlakte sohoooen L ie schoenen zijn I U r in de 8oliildereteeg Ijcloeod Uit verklaringen van versoiiHIende personen k derl dien geihöord bleek dat I verlakie Bciioenen had aangehad dat men heiii feovoi d door d rie mannen ia de Ilooaupjee lieoft zien loopen en dat men heui ook mei drie mannen in een nis op de Wilienintjrug beeit zien aitlen IngevoJge deze verklaringen is nog aaogeiioudtn dte recidivist K h A die uK t Li is herkend als twee van de drie maiuieai die dm koicaraaat in de Üoowpjee VolgdV fl I e kennis van Nedorland in hc buiteniliand De Nieuwe Couranit sohrijlt Worden er in Nederland dikwijls Bobooiboeken gebruikt waarin d e kennis van bet iiigeii land nogaJ te wenechen overlaat laat liet buitenland moakt het op dit gviMtl uit den aard der zaak veel erger Kon proeJje daarvan gevea wij uil de pa vorftchenen Coimaorcial Oeograiphy an iotennediaie tewtbook bij Aleoc L Curr Ü A Jjooden eometline lectürrr on ooiiiinerce and oomEnercial gie ograf ih in the yueen s Uniwrslltj of Bejfa Ixittdon Ibt boek ia bestemd for im miediato work m Teohnial Colleges and Univereitios De solirijveir zegi Inhetvoorberic hl üonioueroial tJeographj is not a mere cramimng of factie but a ra lional sludy of oondfttions and tendencitw and tlie neceeedty lor ennphaseii tiiw hact led the awtJior to disouse many poinitb swldowi dealt wiUi lit laatfile is juiet oveir Nedterland wordt veeJ g egdi dot men gelukliig zeld n elders kon lïaeni Wij laten hier die letterlijke vetrtaiUng voJgen van paragr 706 en 707 blada 384 en 385 De zuJvelberoidiinigi is zeer belangrij zoowel boter als kaafi zijn van uitstek iir die hoedanigheid en worden op groote soliaal uitgevoerd Üoter word hotmeeet bereed ten Oosten van de Zuiderzee waar de Grooiugiwhe aJs de beste g dt d kaaeiiKiustrie vindt men hoofdtzak olijk ti n Weet m van de Zuiderzee waar Ëdam en Goudueoonue hoeveelheden lever voor de grooto kaaamarkt te ABtmaar De visaohenj is ook van belang De beschutting door kuffteiiandaee de geringe diepte dor tuasohenjigigionde watea wefg en de ovieiivtoed van visdhnroedeei mcfej voenl OOT de hier uïtuMudendie rivieiren zijn alle faoboron weilke de oeetertee bevorderen en haring en eprot naM do kuM lokken terwijl op de banken in de Noordteoo kabeljauw gefvam on wordt Van de verachiUenide induatrieön die imit den landiwuw scuneohangen is dfe voornaamste de HuikOTraiflnaifeTy uit inI landaebe bieien mi van uit Java Inge voeird riet Ameter ani KoUt vHani en Utrecht staan hierin vooraan Brouweriji n vindt men voel in Ambem waar hop vorlwuwd wordt terwijl de distil I leordcTijen te Auwterdam Rotterdam I I treoirt I ordrecht en andere uïiddieJpunten zoowol suikerbieten als aardappelen verbruiken t e beroensde Hollandaohe jenever is een rogge product uilelurtend vervaardigd te IlotU idani en Schiedam waar ook de Hkeur Iwkond oader den naam van ouratjao wordt gemaakt aan de laatslo wordt de eigenaardige geur en araaak verleend door bittere sanaasapI elm afkomstig van ht Hollandeche eilandje van denzeifdien na n nabij de kuet van Venezuela in den laalsten tijd ook door sinaasappelen uit Sevtlla Lijnzaa i en ingbvoerd kWoenizaad voorzien d oli alirieken te I ilfl Taljak en sSgaren voornamelijk van hig voerd Ooetindisch blad prodkioeeren Ro4 erdain Ameterdlam en Utredif en kunetboter wordt te Goudb bereid De graslanden leveran grondstoffen voor Iwierijen en wolwoverijwi e Utredit en elders en lapijtfalirlekcn te Deventer De vlflHoogst wordt godeeilteiijk uitgevoerd naar Holgie voor de kantlndustrie en ge Sohoonhoven Met ingang van 1 September ia verplaatst van het Postkantoor Schoonhoven naar het Postkantoor Venlo de heer A H J M Schellekens klerk 1 klasse en de klerk 1 kluse A van Wamel verplaatst van het Postkantoor Rassen naar het Postkantoor Schoonhoven deeJlcdijk verbruikt ki d lte Tilburg ai Ilaarleu waarItet vanouds bekende bruine on le kt linnen wordt vJL en ingevoerd katoen vwrziei èTZ ïaibriekeo te Alnwto KiMohodé IWl en andiere piaataen in het OoeU S van het land waar b yv £r 2 wordt gweivBn 1 Voor de houtinAwtrieén te Dob1 wordt Duitech materiaal gebrnilaT gevoerd lange den Rijn p pj J vervaardigd te Apeldoora en gekloofd en geatopeo te Aaweidtoï wel deao laatste induatrie voor eJJï dee naar Antwerpen is overaumj Het iKyvenfltaandt waarin b zm ifl die een juiste voocBtelUn de toestanden geeJt leert ons hZ zakefijfc het is dat over NeèeïtaiTter zake kundigen in vreenide w WtSgesohreven en dht de kennia land ook in den vreemde wohH jj breid i diautfeur Wab euJierg bdiftlw kapitein Dudok van Hed bevoaden er ioh uog drke luitenant en een adUudaiirtouderoUi eier in De snelheid van de auto wa 50 K M Ploiseiing weigerde h trtuur en olsuiioon de cdiauffeur uit alle macht remde kon hij met verhoeden dat het voertuig tegen een boom opreed Zoo hevig waa die acbok dat de zwengel m deti boom drong De UHTwiand van den ehauHenr die eenige ril lK n brak ie aew bevredigend UiiMrent de verwon ngen van kapitein Ibidok van Heel vemeoK n wij nog dat een t een op Iwt piaateeo gebroken la bet andere heeft een gecompliceerde breuk De kapitein bevond zicii op e i iaspeetietocht ol lol waren allen voor de spoedige hulp aan de aohloffer gebiaebt door den eounuandant der hourtilserafd Wing majoor Ten Bosoh De Laud tomi Ht denauorgen werden de landstorm pUohiigen van d e jaarklaBse 1915 ingelijH t a s maar een klein troepje iteai lu HHó g H n loBing heeft plaató geiiad l ooh wae er lig het vmrek van deze jongelieden beduidende baiang telling van verwanten en kemiiasen van de verti k kouden hetgeen er op v eee dat niiH alle i fzorgdlmul voor d koiinendc tijden gtv i ken is Welgemoed trokken ze al naar l n Haag Bij Mille sur Tourbe werd een vooruitgeschoven vijandelijke loopgraaf door ontploffing van een Fransche mijn vernield Oroote staking te Oent SAS VAN GENT 23 Aug Te Gent is j l Dinsdag een algemeene staking geproclameerd op de fabrieken waar onder toezicht van Duitache officieren moet worden gewerkt De staking omvat 6400 man De arbeiders in deze fabrieken waren den laatsten tijd zeer geprikkeld door de wijze waarop de Duitache officieren toezicht hielden op hun werk Donderdag is een gedeelte der stakers weer aan het werk gegaan nadat de overheid er in had toegestemd dat geen Duitsche officieren meer toexioht in de fabrieken zouden honden De voornaamste fabrieken welke door deze staking zijn getroffen zijn de Prikkeldraadfitbriek te GentBrng ge de fabrieken van Qebrs Van Gheluwe van de firma s Motte Parmentier van Boogaarde en Van Haeghen benevens de fabrieken La Coriandre Florida de weverij Vooruit en de fabriek Le Tiasage te GentBrugge Duitaohland en de V S WASHINGTON 23 Aug I nsing seinde aan den gezant der Ver Staten te Berlijn de Duitsche Regeering te vragen of deze in het bezit is van een officieel rapport over de Arabic suuik Smokkelaars EINDHOVEN 23 Aug Wegens het smokkelen van petroleum ia de winkel van den heer van Elderen te Aalst gesloten Door de militaire overheid is een wachtpost geplaatst ï ftcbttó de campagne chrouii lijk J d bezwaren zija tegen erk Kok ttbureau De heer vrije importeurs te z wijw vso J tiil r onA contröde van brt dan tooh zai Ó van brt Kol ureM T heh e door de vrije importeure hierhMo K raoht met verloren gaan DemS riSn waardeeren zeer de arbeid van w KolentHireau maar het ben met de overtuiging dtó door meer vrijheid te gtvrti wn tl vrije iniportenrö de zaak niet t ier OU lo eo pe 11 i a i s t e r conrtateerde dat die 3iart werking is aange odtn maar door e vrye importeurs is geweigerd Pb heer Heldring gaf den Miuisift in overweging op den iogeeiagen weg f Oort te g vtofldeu door oen zokere agitatie Be l er Bakhuis vereeniging van ibrlkanten verklaarde da de gaejj loetrie rile reden tot levredeulieid heelt w é wbeid vau het Keienbureau zeer waatdeert Ttó van sprekers allen vertegenwoordigend groote industrieën ouder wie ook dt heer 1 U 9 s e 1 de t e h o p p e r die Bprak namens de Stearinekaarscnfabriek ioiida en 40 zeepfabrieken luer te laiide gaven ala hun meening te kesnftcn iiai het en ranip zou zijn als hel Koi J are u zou woithfn opgeihwc ni IX beer Van B e u n l n g e n Direc ur van de fS H V en lid van het KoMnirtwi zogt dat er bij de voorberééiD van de zijde der S H V herliBa4de4i de vrees geiuit is over moeilijkhfthii lo v rwaditi n liij sanieuvoiiaiing der fefOOte uiipOrttiiirs De eajupagne ie dan ook niet uitgebleven maar dei aard at van had uien toch anders verwacht SlitAilH 4én ing aoudieo stuk uit het dosmr van een bepaald blad wan onderIfdceod door een litxl ieiide op n kasBJorakantDor te Gonda Spr weerspreekt nog enkele opuiorkiagen voorneuielijk uit ingeajonden stiikkiai van Mr Ziiini ïniiflnn Jok op de inoeilijkheiid van Onjuist i ook dat de imporleurs ste ds belang he ben btj hooge prijzen d R U V lieeft er l elang bij de kolen in DuHsehlaiid tegen zxio laag niog iIijke prijzen te koopen In dl c oncurremtie tegen de Uinburgsohe mijnen is luen steeds loyaal geweekt De R H V hffeit er steedB naar geatret fd hit vertrouwen te innen van liaar oonmimenten en ook vaa haar roacurrenum MlaiSle r Po atthunin wenschtedvaraa de meeniing van die vergadérlugi tfl wBlnj ovei lit t voorttjeetoan van het Kolenbiir u i ii o dit in zijn tegenwoordi e KHiR ii ste lling zal word n gehandhMM De avergroote meerdwheid beantwoordde deze vraag liwf aügend Prof De Voov 8 vroeg goedkeuring van benoeoiing van de aangesloten iiuporiMifs en 1 Liiii urgeolie mijnen ook êe mi Oratiije Nae iau Ue tot nu toe niel saogeeioten wae lot led i van de kolenconimlasie dSe het reoht hel ben tot bijwonüig van alle vergaderingen van hrt ko Mbiir ui Onder applaus werd die gwraagdie goedl rlrg v rk Tid De vergadering werd daarna geflioten Dfl voorziening vaa Engelsohe kolen Men meldt ons uit Den Haag De Voorzitter van het Kolenbureau Prof de Vooys is giateravond naar EngeUnd vertrokken met de Regeeringaopdracht inzake import ven Engelsche kolen welke aangelegenheid hij zich voorstelt te regelen in samenwerking met den heer van Vollenhoven lid van het N O T beatuur die zich in veïband met deze aangelegenheid reeds in Engeland voor de N O T bevindt i 408 STMATS LOTERIJ 3 KI Trekking v Dinsdag 24 Aug 9013 10022 S709 15017 17715 0003 l 108 18500 n van f 45 148 228 289 278 313 442 485 68 640 716 772 795 ad2 890 891 1U28 1097 1101 118 l 1230 1246 1277 1318 1 121 1336 1347 1384 1447 1605 161 1 1586 Itilj 1644 1740 171 1 1806 1818 18541918 19 11 1 2 1978 1981 1999 2002 2015 2099 2169 2187 2197 2254 2830 2873 2450 2511 2 l i 2579 2587 2606 2640 2796 2819 2871 917 tot 304B 3080 3108 31 lü 3129 3162 lü 2 66 3443 1497 35 3629 3657 3700 1701 3702 3807 3858 3996 4088 412 i 1106 122 1 4ai0 4262 4264 1295 4308 U14 4155 Itllo 1345 1570 4591 4692 4694 4699 4789 1791 1796 1881 4984 5008 6047 5078 6103 5186 5197 5217 5 265 6270 5296 531163 39 1 1 52 5362 5429 6430 5458 6486 5563 5631 6642 5644 5700 5720 5773 5868 5897 5918 5919 5922 5933 696Ü 5985 5997 6023 8 60ib 6193 6282 6324 6170 6478 0486 6488 H m 6549 6582 6638 6 29 6783 6785 0794 6883 6929 6994 7017 7081 7094 7103 7107 71 19 7161 7162 7161 7109 7265 7 M8 7326 7442 7454 7495 J601 752S 7574 7690 7596 7IU8 7699 7711 77S5 7761 7916 7897 7988 006 8017 8027 8228 8216 8862 84118131 8M2 8522 8646 8554 8772 8886 8889 8952 89 55 89 50 9044 9092 9176 9262 9287 9293 ir 7 9397 9466 9496 9 536 9569 9606 9615 9714 0774 9806 9885 9993 10111 10177 10202 103l 8 10394 10129 10166 10W5 10504 10520 10601 10612 106 18 10792 10857 10895 10920 10928 10975 11057 1110911129 111 30 11157 11186 11199 11266 113 15 11344 11361 11471 11534 11587 11590 1169311606 11027 11712 117 68 11824 ll8 7 11868 U911 1200 1 12076 12094 12101 12103 12110 122 iO 12292 12185 12 188 12101 12431 124991262212624 120 13 127 18 12859 12878 12878 12893 12911 12982 12985 13025 13053 1805018065 132B6 W239 miO 1 345S 13548 1856 KlISIö 18642 11667 1 3658 13661 13728 13787 1379018811 13831 1 1874 i l958 l 959 13972 18976 1 3984 111117 14102 141 18 14188 14417 1444814452 11747 11859 14876 14901 1494014954 15036 15049 15210 13228 16319 16840 15 107 16988 1 537 l5 ia3 16513 15520 15528 1563115682 15692 15780 16786 16832 1686315883 16969 J5972 1 76 10017 1 3S 16 M4 16007 10062 mm 16086 16091 16146 16237 16298 16803 163 58 16 388 16432 16424 16150 1617016511 l i 21 16 5 50 16602 166 33 16673 16678 16719 16762 1676tj 16780 16820 16829 16848 17036 17676 17149 17166 17280 17264 17290 17810 17317 17316 17897 17566 17 5801773217734 17751 17856 17921 179 35 18065 181D8 18116 11123 18113 181 58 18189 18200 1820318256 18287 18301 18315 183 36 1841118460 18468 11 529 18366 18567 I86M 18708 18719 18758 18790 18800 18867 18936 189711901119031 19076 19072 19083 19117 191531916919195 19196 19198 19307 19386 19401 1943719482 19507 19526 19556 19579 19637 19666 19732 19873 19878 20031 2007 1 20097 20137 20178 20290 20293 20317 2a322 20449 20612 20610 20601 20619 20683 20761 20818 20887 209 37 20951 3c kla me le lijst No 15508 ra z 13608 De Steenkolenvoorzienfall Te ü Gran enliage werd gistam i groote vergadering gèdiouden vait kj verheidsDoiuDiiesie tar nadere beiMl van de Ste nkolcuvoorziening waant li iaattite weken zooveel ie geedtt t De Mlniot vod Landbouw Nj K en Handel de lieer Fostuma deekle aNk dat deoe vergadering bijeen was gani naar aanJeiddng van die vele tinlicnilm die geopperd zijn iegien de door het U ienbureau geiroifen regdingen imtknèi kolonlimport en do kolenddatributie de bejanghe6bcnden bij d n steenkolutai dfl De Minister oordoelde het mi noai zakeJljk dat van de zijde van de voor naaniete koJenverbruikers een ooriitl werd uitgesproken over de reeult dte regeling t dusver en over de ir I sohelijkheid liet bureau al of niet ii stand te houden De NijvcxlieidsoMOisigil is somengestold baUalve uit vertegeowoB digers van vereonJgingeai van fabrtiEWtfi m vtTsohilIende liranohee ook nit verte genwoordSgers uit andere hedrijvm èt vned kolen gebruikeo Vertegen woo Hj i toch zijn van de 6 de Ncderlandeohe w eenlging van OaBfeJ rikanten de N kt landtaohe Aannemerabond de groote reed r rijen en de binnenJandöohe stoomvaart J groote apoorwegroaatsdhappijen en éeStk derUmdeoli © Vereeniging van Traniwe Bovendien ia aan de n ijverheidaconw lenten opgediragen t aanzlËn van dt takken van nijverheid welke niet in cmnmiseie vertegenwoordigd zijn na t gaan weike bevindingen de faljrikaa hertjben van de werking van het koka bureau en welke hunne mecaiing is ot c het verder voortbestaan daarvim i i koJembujeau ingesteld door de K lemooraiübMe Ifl ontstaan ingevolge l shut van de Nijverheidsoommlsaie De Minister merkte nog op dat het Sle kolenburenu ofschoon geen Regeeringebureau hf4 volle vertrouwen van d Regeering Hteedla heeft genoten en dat ds Regeering er wiet ann denkt het Bur op to beffen todden nJot blijkt dat de verbruikers in meerderheid niet gediemi zijn van het Bureau en de verantwoorifr Iijkheid wülen dragen voor een aiiden regcJing zonder het Bureau Het iiefet zou de Minister zien ini porteurfl zelf in het KolenbuMau uiting zouden nemen om OTodoende zelf in elk bijzonder geval voor hunne Maagen te kunnen opkomen De Minieter g f daarna het woord aan de verbruikers eo het eerst aan de vertegewwoorddgers van het KoJenbureau dt heeren Stork ea Dr Waller De heer tó t o r k verklaarde hot voor laster dat bedreigd zou zi met achterhouding van BeJgiisbhe kolen Zoor ker zuilen er verbruikers zijn die goeikooper zich hadden kunnen redden Indien zij buiten het bureau liadden kno n n koopen maar dat is tooh niet te noemen hel algemeen belang Het gaat toc niet aan aanmerking te maken over de samrastelling van hrt Steenkolenbureau nadat het zooveel uiasaden zoo goed gewerkt hoeft AUeet doordat de groote importeurs in het bureau zitting wüdeo nemen koner goed en praktisch gewerkt wottko IVwa ngipdanft dic kol nnitvoer ging bespreken begreep het Kolenburwau dat n retferre uwet gevormd wofdon TenMnd een puWek t voorkomen moesten de vrije ioKportwira onder regelen van bet Koleabureau worden ondergefcradit voorkomen moest worden dW er ndsbruik werd gemaakt van bang gemaakte verbruikerfl Zoodra het Kolenburenu de zekerheid hetrft dat er geotmtmcteerde goedkoope kolen in wis land kunnra komen Is er geen enkele reden meer Ao lavoereoaia contröJe te onderwerpen De heerSloik ontkendie dht het Kolenbureau is geworden een Regoeringebureau dat zou ook niet wensohelijk zijn omdat ooderhaode lingen gevoerd moeten worden met aodere Regwringen Spr meende dat dat de iedtn ter NijverheidsoonwriflBie vertrouwen moeten hebben in bet bureau aHe inltohtingen kunnen zij krijgen dit ij verlangen De hoar Waller verzekerde dat vaa vrije concurrentie geen sprake was Had mcD die gekregen dan was er een ja tt gekomen naar Duitsdie kolen die door de kraohilge indnBtrie n ou zijn opgekooht Zonder hulp van bet Koienburéau 3Son in het Tand een paniek zijn ontstaan Met het oog ook op de transportmogeiijkhedeo oio een billijke verdeeIJn gentfiakt wordenv De hoeor K a r s t e n sprak nanMOia dn Bond van bierbrouwers stooiOTaartbelaa gen en suikerfabrieken Sinp e n laiicS llerde Orgolooucert Met dmiiiitiwe pa ogrtllinma voor de Me ol Inatete tVrge41 e peling in de Clroote ol St Janskerk met welwillende im deMOrking van Mej tJlara v Voorst sopr Itolterdajn en dtw heer Chr W V dk o Tfflor VinKterdaiB bestaat tut wtxrken van Niels W Gade MomlelsBohnUa lhoid lïudntck Deliijes ttiijilinant Iat tiMu1 Aria uil Marie MagtMeine Itot lluiann Houflod Ja Brandte Bu s Arnold 4p Ml César Frawck en Je fl A i Mnillv 11 4 in ogranmm bevat dus werken van een DwftMeh van Duitache Fransche i diTiandwohe en Belglsohe componishTi De vierdaageohe niarsoh dw I W Jagers Op h n aaugegetvcn tijd Is hodenanW dag het detaeheinont L W Jagers Ier tel tte van 120 man iwt de UMiziek aan hi t hoold Gouda l nneDgekoinen lie troep die vandaag de alstand Hijswijk Br Gorlnch ik 5cJioonhoven ïou da heelt afgelegd zag er tiitnmiKiia uit I e manf ehapi emi allen dertiger en iloarlK veii waresi warm en bestoven d eli in goede conditie lie troep Irtgoi zioh naar het koaomeplein vanwaar zij goM naar de plaatsvan inkwniiiering dk é BsMï fM4loot voor Meisje Zooais meit weet n men st h öezen ierdlaagseh niBTBch alleen deel mansehai pen die zid dttOTVOor vrijwillig hebben opgegeven Het detacjionn ot staat onder bevel van don rtw le luitenant Jhr K O Berg aii Mlddelbiirgh Morgenochtend vertrekt het detaehenieiU iiflnr den Haag Groenten van Regeeringswege Men meldt ons uit den Haag De Minister van Landbouw enz stelt zich voor indien mocht blijken dat in een aantal gemeenten behoefte bestaat aan beschikbaarstelling van groenten in natura met die gemeenten in nader overleg te treden over de regeling van de distributie Van de plaatselgke omstandigheden zal het afhangen of het mogelijk zal zijn de distributie van de door den Tuinbouwraad beschikbaar te stellen groenten geheel aan den particulieren handel over te laten dan wel of de gemeente zelf zooals bij den vischverkoop naast den particulieren handel zal mogeq optreden De Minister wenscht de beschikbaarstelling zooveel mogelijk te doen geschieden door tusBchenkomst van den gewonen handel en heeft in het bijzonder op het oog de verschillende groentensoorten Voor aardappelen en penlvmchten kan zijns inziens worden volstaan met het bestaand uitvoerverbod dat streng zal worden gehandhaafd De Minister heeft zich in deze met een circulaire gewend tot de burgemeesters Boskoop Voor drie vacatures aan de openbare eehool adhler hetjben zich aangemeld respt dlevelljk 7 4 en 15 somollanteo Burgemeester en Wethouders hdjljen beiifiemd tot lljdehjk onderwijzer aan de openliare sohtwl do heer K J van Duljn te llelll en lot lijdelijke onderwljiei eeson iii j L Slorleatieker le a tjr venhage en HK j F h Bruijn alhier ii 5teren slaagde te Vtlrevenhagevoor li t exaimn l ranaeh o mej M 3 Itooverf alhier Sergeant Sieoo leeniar aan het Chr Gymnasium te Arnhem alhier in garnizoen is door tusschenkomst van den Inspectenr der Gymnasia met onbepaald verlof naar Arnhem vertrokken om zijne functie te hervatten Grondstoffen voor de Twentsohe fabrieken Uen meldt ons uit Enschedé Ingevolge een opdracht der Kamer van Koophandel en fabrieken alhier zgn H ter Kuile Jzn vooreitter en B J ter Kuile lid dier kamer naar Engeland vertrokken om in samenwerking met Joost van Vollenhoven bestuurslid van de N O T met de Ëngelsobe autoriteiten overleg te ple gen betreffende geregelde aanvoer van grondstoffen voor de textiel fabrieken Hel gebrek atin autoiianden lk latif$ lieib eiideu Itg dtii invoer van uu4iuinobh liMUideii taxt nULalHebB j ji ii oii autoverbuuixlwrö hebben luutr iiel Ubld iiiehit tot den ininiMter voii Landliouw Sij t be id en Jltindel cc i adreti goriciit waarin zij zi gea dat het den mlniHter Utk tud zal zijn dat Himte cemge luaan dvn de invoer an autoinobiel ljujideii in sudierlaind wdkc per jaar m noruiale lij hii circa 8 A U iiïUlioen gulden be i paagi geJiwl ot D gi vovg gehwl in top gi siet dal le t evolge iloarvaaii een ontzA bjk lekorl aau autoiuoljieJ baudi n 1 outaLaan waarin iiwi deai Iwelen wil dtoor de banAfatahmium In t1dlt la d lot kan worden voonaien en dut dt bebotrfte aan baiidien stfc Hlw grootur zal wordim naariiMbk de nog aanW4 zlg zijnde vooj radisi wonlien opgebruikt dat ziolt longizaiuediwidi een soort woekeriiarwlej in deze aj ükeJen bogtlni te ontwikkel I m dat een en andor eeo groot gevaar voor hun l cdrijven en hun bestaan zoowel at voor dot van hun peraoneel oplov ert n van de overige arnatige nadec en die erd oor kunnen ontetaan niet Ie preikeoj dat vüTWoheddiene van do onderteekenaars ia het bezit zip van oonseniU n vaji ite N O T voor è invoer dbt het nut van deze oonsonten echter g iibeel iUueoir wordt m de koeten o a ImnkgarantJee tot 250 pCt der invoerwaanio daaraan ver KMiden weygieworpeji wamnetT in ca u in Kngeland giowi vergunning kan worden verkregen voor di n uitvoer van dbar naar Nodierland iiU nie ondor de beperkende bepalinK ti die do N Ü T stolt on waaraan zij I ioh gsATifco ondleirwierpen dat ziiiB uit Aioerika gecai baaden n aiar m traJe landen in J uropa mogen wowk n vervoerd dan vla l ng land lietgeen gt lijk ta t inot een verbod j dat htea an de bewijzen uit oorreaipon h ntb met firma s in do Vereonigde Staten voorhanden zijn iHat het naar hun bt cheitlen lueenlng waar aJ hun pogingen tevergecfsoh zijn geweettt thans op wee der Nederlanttecdie nlgetffing ligt te IriSaiteii in Engeland opiteffing van ih gwwraakte bepalinffi te verkrljgeni i dat Bij zich op voorlwuaf iiereèd vorklar n bÜo goölsclHo waarlwrg w voor het verbruik van do banden binnen Nodertond en tot verhindering van den uitvoer te aonn aafdtm VdrtwHtnten vereoeikim den ndnietcr Mngtfid onverwi d datgene te doen wal nnogtiijk zaj blijken om van het Bn lsche goiivernwinont de vcrclsclite uilvwTvei unningeo te bofconken Gfemengde Berichten Op een mijn geloopen Men meldt nit Schiermonnikoog aan de Telegraaf d d 20 Augustus Hedenmiddag faalféén rapporteerde de kustwacht den voorzitter der Noord en Zoid Holl ReddingmaatBcbappij dat op de Noorderbank voor dit eiland was gezien een open sloep met bemanning die trachtte over deze bank en de branding heen te komen Terstond trok de reddingboot uit doch toen deze op het strand kwam was de sloep reeds geland welke bleek te bevatten de geheele equipage bestaande uit 10 koppen vandestoomtrawler Amsterdam behoorende aan de Maatsohappg Beheer Gebrs De Vries te IJmniden De kapitein C Glas uit Egmond aan Zee rapporteerde dat toen zij gisteren 19 Augustus ongeveer 12 uur op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog aan het visschen waren ssij een zeemijn in het net hadden Hiermede bezig zijnde hoorde de beniiaaning een geweldigen slag en werd het schïp omhoog geworpen en weer neergestreken vermoedelijk door de ontpiofÜDg van nog een andere zeemijn Terstond werd de reddingsloep gestreken en nam de equipage hierin plaats waarna zij na een tocht van 24 uur het strand van Schiermonninkoog bereikten Op dit eiland werden de schipbreukelingen die in deernis waard igen toestand verkeerden door de bevolking zeer liefderijk ontvangen welke hen na een oproep van den burgemeester terstond ruimschoots van droge kleeren voorzag In het strandhotel werden zij door den directeur den heer F A de Deken liefdergk opgenomen die hen terstond op een warmen maaltijd onthaalde waarna z zich te ruste begaven Weer ontvlucht Men meldt uit Oldenzaal aan De Maasbode De gebroeders Kupers te Losser die te Gronau werkten en die niettegenstaande Be in Holland hadden gediend door de Doitsohers waren gevangen genomen omdat ze in Duitschland waren geboren werden naar de gevangenis te Coesfeld overgebracht Gisternacht zgn ze er echter in geslaagd met behulp van een Dnitsch soldaat die deserteeren wilde uit te breken en veilig huu woning over de erens te Overdmkel gem Losser te bereiken Met vreugde werden ze hier door hun mede ingezetenen ontvangen Zelfs wapperde te dier gelegenheid van het vereenigingsgebouw Concordia de vaderlandsche driekleur Wraakt Men sohröft aan de Std Ie bedrijf Een klein stadje De hurffemeester ia oud Indisohe kapitein en zeer correct Hy komt op een wandeling één van z n gemobiliseerde onderdanen een keurig net sergeautje tegen in burger Dat ia hem te kras I Sergeant aangehouden en ondervraagd Ja I de kepi is afgewaaid in t water gerol en hangt nu te drogen Hij kan moeilijk met een burgerpet loopen en heeft zich dus maar geheel verkleed 1 De burgervader laat zich echter niet beetnemen en maakt rapport Sergant nijdig I 2e bedryf £ en paar weken later MAUKTBEKICHTExN UottiordiHnBoho VcwöartCl Ji l UgUStUA 1015 Aanvoer 70 paarden J voukiw 1 wel 1 171 luagero ruudoren Ö7y tteruodoron 15 votle i n graekal ereii JVHl nuchtere kalM reu 1 BoLaafi of laoi UvarkniA UI biggen 2 bokkoii Prijzen UotermarlU Aatiivw r lit en 24 lR on pn ltl2 r tukkm il Yi kilo Prijzen le kw I W 2o kw 58 V kw 50 oor wtikken van kilo werd m k K5 ctH iHüaah li retmiarki Aan oi r 70300 Htukit PrijKtii Kipptwien n f 5 70 1 7 10 Vndeneieren f 1 75 t li 85 Kalkoenedenii I7 5 fH 50 Parf hoenelerofi 5 Handel uar Mt ier en fÖ fti a6 Onze geTltuslreerde Weekbladen Het laatate nummer van Hei Leven geeft o a eenige foto s van de Dnit achers in Rnsland de bezetting van Warschau door de Duitachers foto i van het Itallaansche front hetspoor wegongeluk van den Xerschen mailtrein een aardige foto van de Engelsche soldaten bij een wedstr d in het kappen van dames het bezoek van H M de Koningin en Prins Hendrik aan het concours hippique te s Hage een groot portret van Mevr Theo Mann Bouwmeester verder schetajoi klein leventjes enz BeursowerzicM k ViiM rik iiiarkl had gietereii oen xiT fiaiiw aaiwiitsü in verland letscbcTiw roa crciwk Ndw YwkecliG koerften alMHöi h it lorp U eroin dt r Arabic oon zeer onABn eiiaJiicii iitidTiik hoftl gLiuaakl liotK cTï li kkJc tol onn atigrijkc vcrkoo rti in ilii BCiMwè rtOorUii atw Stw lR IMlilelu in AiiHricnn t air enz 1 ti gwoJgr faarvan werdKn di j fonrtecn ook aan aan onze iM urB aanaacnlijk lagw verhanilcUii Aiiifrican aars reftiBpwrden tol fi3 Stwis lot m AiiialH to 72 HUlcatot A i H tprwi i ook MarinHiondB g v drukt warpfi en wol h fW DaarUffpn kond zioh T oimrnons i Vri f iN vwbt lwi n n p tot 2 1 lfi m 7 5 8 Ajncrik poren efreti etie g rnkt I ri 27 5 S Mirtwur 7 5 8 k fi RftilB 15 3 8 TtUakktii 4HI Anw terd l eli 478 Aaind fiiUiiiir der VorsiMilanden 184 Aetlons Hto n 177 RubWH stil An t rd RiiWK rs r 2 Nwl RuhW iC Trantfr i ortHAiwï vaet Ainfrlka Vaart 250 Nieuwe dito 2i y Prtroéeum lager aangfiKKlwi Koninklijke öOfi Gccona 18 Mijnin onverandwd Nationale Sfaatrfond m n prijsIwiMtetMl Rnflsen zwakkw Riiflmx tR80 UYt BiwMml 5fi 59 TonwJH en Hopefi 64 Zesde PmiHsie i5 field 1 Vad Stadsnieuws Telegraflsch Weerbericht van het Koninklijk Metariologiscb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 760 1 te Dresden laagste barometerstaud 749 6 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind hau bewolkt waar schijnlijk droog behoudens g ringe kans op onweer iets warmer GOUDA 24 Augustus 1915 GemeenteBegrooting 1916 Burgemeester en Wethouders sohrijyw d d 21 Augustus aan den Raad Ter voldoening aan het bepaalde bij Mt 203 der Gemeentewet hebben wii de aar ter vaststelling aan üw Raad Mn te bieden de door ons ontworpen Mgrooting der inkomsten en uitgaven vjn de gemeente voor het dienstjaar 16 sluitende zoowel in ontvang als m uitgaaf met een totaal bedrag van 871229 11 j De begrooting gaat vergezeld van de noodige toelichting terwijl wij bovendien opmerken dat wij haar tot ons leedwezen niet sluitend hebben kunnen msken dan door de ontvangst post welke betrekking heeft op de plaat lQko directe belasting naar het inkomen en welke voor het loopende dienstjaar was geraamd op f 122 000 op te voeren tot f 160 000 Tot deze hoogere raming werden 1 hoofdzakelijk genoodzaakt doordat en eerste het saldo der gewone ontvanpten hetwelk de rekening over et dienstjaar 1914 heeft opgeleverd a rkelijk lager is daü de daarmee BUKUEItLlJKE STAND GOUDA GEBOREN 21 Aug Arend ouders J P de Groot en K Slierendreoht Cathariaa Wilhelmina ouders A van Veen en M van Kersbergen 22 Gijsberta Wilhelmina ouders D A Slaman en N W Hofstede 28 Q ertmi onders T de Jong en G Tyringer w t Gondorak Uaria Cornells ouders G Brenkman en C L Holthuijzen Johannes Bernardus ouders D Bonwer en A de Jong OVERLEDKN 20 Ang Adrian Pluim 47 j Correapondcntie ntet Bel f1ë Flet Dultsche gezantachap deelt hel volt mde imede Tot liet poetverkcor met Nederland rijn In RedgiiS tot du HT aJleen de steden Rniflsei I uik Vervicwj deze drie nK t voontteden en plaatsen In de onnïilddellijke omgevingf Antwerpen ïlaeselt on Welki airaedt loeg aten Voor inededfipiHngefi van perBOonlijken aard xijn alliw brleAcaaiien voor zuiver znkt i e modedflcJingen brieven vmi hoog nt i twee bladizi S n oowang en daari ij i brfKwreode bijlagwi van zakelijkoo aard geoorloofd Daar hot overige gede tevan ïit igiP niet tot M postrerkeer ntet Holland l8 toeigfdslen is er voor sohHMijfee n pdiFdeeiingen van uit Holland welke aan Laatste Berichten Aan het Wetteiyk Front PABUS 24 Aog Het communiqué van gisterenavond loidt De artillerie actie in Artois duurt voort De vijand beschoot Atrecht Mont Didier en Keims hetgeen beantwoord werd door de Franschen die op verschillende ponten de looparaafbatteryen der Duitschcrs besolia het transport van de Kngebche troepen Terxekeren en dagelgl moesten 42 treinen de proviandeeriofl verzorgen van zes legercorpsen Verdermoest gezorgd worden voor de ontmiming van het land door dsdvidle bevolking en voor de berging van 2700 locomotieven De terngtocht van Charleroi ging ook hoofdzakelgk per as en 180 treinen brachten het Haasleger naar de omstreken van Parya over Bovendien moesten de treinen uit alle deelen van bet land veraterkingstroepen aanvoeren en den 26n September het vertrek van de Fransche regeering naar Bordeaqx verzekeren Ook werden het goud van de Fransche bank en de kunstschatten van dePargsohe musea voornamelyk per trein weggevoerd Na de overwinning aan de M riie werden versche troepen en geweldige voorraden munitie en levensmiddelen op deze wijze naarde Aisne gebracht De Kailway Age drukt tevens zyn bewondering uit over het feit dat 70 000 man Indische troepen in 3 da gen mot een omvangrijk materiaal van Marseille naar Orleans zijn gebracht Het blad eindigt met op te merken d deze schitterende resultaten slechts bOTeikt ZQn kannen worden dank zij het krachtig initiatief van het spoorwegpersoneel van den laagsten tot den hoogsten DaitBchlaad en Amerika £ e Kftw Yorksche bladen bevatten naar nit New York wordt gemeld de volgende verklaring van Roosevelt Ik zie dat in de bladen wordt voorgesteld dat het antwoord van Puitschland op onze jongste nota nl den oonseqaenten moord op sommige Amerikaansohe bargers beantwoord diende te worden door wegzending van den ambassadeur BernstoiH en afbreking der diplomatieke betrekkingen met DoitsoblAnd Ik hoop van harte dat deRegeering daartoe niet zal overgaan Immers zulks zou een nieuwe krenking zijn van de eer en de belangen van Amerika De nota van den President aan Duitschland in Februari jl waa een uitstekende nota wanneer men zich er maar aan had gehouden maar iedere volgende nota was niets anders dan zwakheid en beschroomd beid van onze zyde Het in den grond boren van de Lusitania en de Arabio de aanvallen op de Gulflight en de Falaba en dergelyke incidenten agn het aanmatigende antwoord dat door deze zwakheid werd geïnspireerd Duitschland zal zich weinig bekommeren om afbreking der diplomatieke betrekkingen want de tyd dat woorden tot deze natie gericht moesten worden ia lang voorbij en het is onbegrypelijk voor Amerikaansohe burgers die de erfgenamen van de tradities van Washington en Lincoln beweren te zyn dat de vertegenwoordigers van onze Regeering niet inzien dat de tyd voor daden is gekomen Wat thans is gebeurd is een nieuw betreurenswaardig bew s van de onwysheid van ons volk toen het der tien maanden geleden er niet op aan1 drong dat een b n zou worden gemaakt met actieve militaire toeoereidselen l OU omlwrhoiid tot M iJ lor Pouiet Onito com ipotMiMit w lülbuTffbad een uiuturlloud met Mlnktt Poullut ivn Bi giHübcn MbiiHter ram OnderwijB dio dezer dhigiHi uU i ratLkrijlc 1h türuggokc r waar lilj m do Hcil iflct o regourln k llavri hful a wu wrwird m aaa iet front l ii KwUnig haA gouprokoi o KcMiIng 200 vertelde Minister PoulIpt wM heel wojj mowl n volatrdtl nlt terDewri aitiagiM ovva éo Dulti chij uuiccmtwii iii I ai ii ZiJDe Maji StPit lut rlimordii er Ata dat bi rcM dH inaMidtni gi k d4 n Um vaj vaa Warschwi voorspo i hadwi npraic er zijac ewoD 3ii riüg ovi t uit dat d Uuarnn nog zoo lan tti tijd wecrstaml liatbkn wPtvn to bieckvi MioéMor Poollpt vcrzckordru dat men ook in t algwiocn aan b t tront door de KiiH iMchü iMidwIagfln d r laatate wok m j Kiüh had latMi oiMnioodigi ii I Tüoii do corr opnturkto d t het IweU vnn llelgfUi NoorA Frajikrijk m Polen door Diilrtfmhlniidi dit land Inderdaad teg iovor do f A4U aonteii ia oenc k voornK i e poHJllt t lMt t aniwoordkïiK ée Mi lüitWr tel diTSP iraoeiang lUet jylst In Wat toch beUy kcnt zoo mwkte Minister Potil j Ie op hef veirilpe van dojef landHtrckeav togffMyver de heerscliappij welke l n gfland op xee kaji I li vwi vooren P Wat baat hti I tiiUHoMaiid w groot girondgehl l tr viTwprvfn al rugelaod éo afsluit m zoodoiiidc Diiitacli land s cooiiO iiHtwhen Iiloei be4aniiMtrt f WtU Dititschland booogl Dp GauUds im nt dW Diiltaohland op hpl oogcnUik drie zakpn op het oog heoll lo do vwovtjrlng v n St Petersburg 3o em direct berot p van don paus tot vradfMbeniltUoJIng en 3o oen tooht A r Servifi om Turkije en vooral Konatantinoïiei te hulp ip kouien ÏTcl eerste plan u tit de Gautola leer mooili k oorrespondeerende post op de begrooting voor den loopenden dienst n l f 40148 16V3 tegenover f 52763 16 en doordat in de tweede plaats de begrooting der gemeente gasfabriek voor het dienstjaar 1916 sloit zonder voordeelig saldo Klerk Bureau van Politie Burgemeester en Wethouders schrijven d d 21 Augnstas aan den Raad Wij hebben de eer U mede te deelen dat de administratieve werkzaamheden op het Bureau van den Commissaris van Politie van lieverlede zoodanig in omvang zgn toegenomen dat de Burgemeester overeenkomstig het voorstel van den Commissaris het noodig acht om aldaar een klerk te werk te stellen Daardoor zal de Inspecteur van Politie die hoe langer hoe meer door administratief werk wordt in beslag genomen wederom meer voor den actieven politiedienst beschikbaar kannen komen Wij meenen het voorstel van onzen Voorzitter te moeten ondersteunen en hebben daarom op de gemeente begrooting van uitgaven voor het dienstjaar 1916 een bedrag van f 500 uitgetrokken als salaris voor den aap te stellen klerk Wij stellen ons voor dat de te benoemen persoon eerst bij wijze van proef voor een jaar in dienst zal kunnen worden genomen zoodat ons eene wijziging der verordening botr fende bet politiepersoneel vooralsnog niet noodig voorkomt Wij hebben derhalve de eer Uwe machtiging te verzoeken dat door deu I Burgemeester met ingang van 1 Jan 1916 voorloopig voor den tijd van één jaar een klerk op het Bureau van den Commissaris van Politie wordt aangesteld op een jaarwedde van f 500 Met ingang van 16 September is Mej E A M Brouwers commiestitulair aan het postkantoor alhier verplaatst naar het postkantoor bij kantoor Charlotte de Bourbonstraat te s öravenhage en is de klerk P T 1 klasse G van der Torren verplaatat van Hilversum naar iouda Examen Fransch 1 o Heden slaagden te sGravenhage voor het examen Fransch 1 o Mej J W Amesz alhier en de heer J A Broere alhier De Ooudsche Padvinders Zooals gemeld is een afdeeling van d Goudsohe Padvinders eenige dagen gekampeerd geweest in de nabijheid van Breda vanwaar zij gisteren zijn teruggekeerd Over hun wedervaren zijn wij in staat gesteld morgen een en ander mede te deelen Zevende Volksconcort Op Donderdag 26 dezer zaf in de muziektent in het Houtmansplantsoen het 7e volksconcert worden gegeven door het Stedelijk Muziekkorps onder leiding van den heer Joh G Arentz Het aanvangsuur i half acht Het programma vermeldt de volgende nummers Marsch Blaze Away H Holzmann Ouverture Retour au pays O Coquelet Valse Brune G Kier Fantasie Le petit Due Lecocq Serenade Folichinelle et Pierrot L Montagne Ouverture Dichter und Bauer Fr Suppó Valse Sympathie Mezza Gapo Fantasie Une Soiree a Trianon O Coquelet Marsch Amazones G Michaelis de ItovcnalMiI van IM Café algvnit ent IcilniviM ffadcring 1 Goudöchp Wlnk iorsvcr nigijig zal op Uondürdftg 26 Au slus des avondfl Yt uur rtyi l l houden i It agt nda iM vat IngfionK n stukken m iH nocniing van afgevaardigd i naar d M imvnc llonUsvtTgwkring le Utrecht Soc ünB ienoegen Itoor het Miizh kcoriis van hrt DepAt ftn de l X Infaalorle Brigade le An r loort zal op Zondag 29 Augustus een concert worden gegeven voor de leden der Soc l 8 ienoe n met hnnne huj genooten Vrijzinnige StiidSf en Propa fln lflCliit In tte glateren in dte bovenzftfti van he öohaaitbord gc KHiden ledeii erg dcrins T Vnjtinnigo Studie on PropQ aaidocliib i In to vacature ontstaan Itoor hel bedanken van den heer I van r Want tot voorzitter henoeiiMl de heer Mr W J L van Es alhier Hrt auto flngeluk bij Heee Onitr it het ongeluk don kapileiallu ïok van Heel overkomen vomeernt het HIdd nog hel volgenile lie auto het clgendoin van den heer Haitama Muller werd bestuurd doordient