Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1915

I 112 1 2 125 130 147 200 204 2 1 212 259 267 279 316 391 396 419 431 4tj8 516 673 651 722 725 842 71 880 894 901 904 919 1152 1191 a btii dal Kiwland 7 cb oirt au ét ijckvtut de kouiDgNiuoordnuwrM vau T i WO HotMUeo mU AUt febfurt wffiwe ctie tuasetmi d 4 UiiU è tM nm 0 brt Wrrt der Kn1 imH UflgwiddMHton wa iJijii K daixf a xijn Oo t irijk KoqgB n l Ti t oudgiE ioot in Uf iiiuH n 411 li it vergroo n èat umUlalrc nMOdl IH iaod ier iwc die de ritHitaiii f o erwt ode p MitU i racbt t n ojiaiotlte dvf gHM lemfo onilrab inognpdln d ii w iid ordaH i e ie H vvié me bczorf UnM godv gif ageo Oraaf da Iafalug twijfHt T niet Mn dot Orn po Ui 4f € gcvaw Inhoudt voor xwakke Maitfi en 7 i t in de a fiJ d ng der Invoi nng van drti drir Oflgcfi dicoHttijd de 8g iati van tMpaajde groï pw V rd r Hrhrijït baron Oul laiHix iBn Januari IdU H 4 nchijnt niU ü tv to dot wi ar m K € Maog bij zoiukn h btK n iii poJttif b van CaHlanx mi ih ra Hoatf fi tti de radiraftl iH oiaUMt vi mei Miioftw b kroowl tf zlf Het waren Polnc r IMca UU rand m bun ri id n iiv lU natJoiuMi MelH miUie HMUtdie tt ti otuuivinMtiMiilM pothl 4t uitg4 von l4 ii iti gcvwrd lit ttlK ti Zi i Oiti g vaar voor iiropa Ml voor IJt gU I aarin ie ik hrt i rooti govaar d bedes tko vr J UI 1 iiropa bivlT4 4gt Nii t del ik genn tiM b fi aan Ip ftMnrti dej óe Franwrfw ri rlng dïm vrod verMorm wil ik i 4oo4 vrt i r aan Iirt tffffvw dorti Iioiiddn van Ik I kabinot Barthou hctJt luur hf ji im nU g rfi toennning d r nrilHajUiw ic neiging in Dultscliland vcioorzaakl Nfl tU ti va4 van Hftrlliou lirijfl baron iiltlaumc op dw lOn Mdart 1911 Ih i fHl Iflt olnran gfnlwonffwn wa diinftottf nan aillaiix ovpr te draijrti terwijl bij haar aan l oi TgiU to Vftrtroiiwdi h i luin uti ztn rMf onWiiiMt IIij Hag inariii fn rnWiikklng diT niiliiarUiiw IKJIib k d f hi wnumwtU hiWt vwrd xln lH liij al Minlfati r rrfwldi nt nan tU iU iW r g ring wi id gc lij J Koeman in 2 Burgifrwooo dat Holland nog gemobiliseerd was Sommigen wiUan Duitsch geld wie selen iToch daarvoor was geen gelegenheid In den trein ontvingen zg door de zorg van het Roode Kruis ververschingen De zwaargewonden kwamen uit hospitalen De treinen kwamen via Aken doch waren bgna drie dogen onderwegge weeet en van ochtend om 4 nnr nit Aken vertrokken By het binnenkomen der tweede trein klonken verschillende soldatenliederen begeleid door een muzikant die één arm had verloren Het Roode Kruis te Vlissingen had voor vruchten sigaren en chocolade gezorgd De roailboot Prinses Juliana die om half 6 was binnengekomen was dadeiyk voor den ontvangst der gewonden in orde gebracht i het promenadedek werd dadelgk als lazaret voor de zwaargewonden ingericht Dit dek was eleotrisch verlicht en verwarmd De inrichting werd ook door de Dnitsche Roode Kruis officieren geprezen Om half negen waren allen oen boord Onder de gewonden bevond zich een Kanadees die een been kwgt was was reeds vyftig jaar en als vrywilliger in dienst gegaan en had één der drie kogels die zyn arm doorboorden als souvenir bewaard Een ongewonde hospitaal soldaat dacht na 14 dagen verlof weer naar bet front te znllen vertrekken De mailboot die Woensdagmorgen om zes uur met deze gewonden naar Engeland vertrekt zitl Donderdagavond weder met Duitschers terugkomen Uitvoer van varkens Men meldt on nit Den Haag Met zekerheid kan worden medegedeeld dat de grenzen voor den uitvoer van varkens en ruinen die den leeftyd van 20 maanden nog niet hebben bereikt den 30en Aug a s zullen worden opengesteld De regeling dien uitvoer betreffende zal in de dagbladen worden bekend gemaakt Splonnage zaak Oisteren werd voor de Haagsche Rechtbank met gesloten deuren behandeld de zaak tegen H Dierks Duitscher van geboorte verdacht van spionnage Uy zou getracht hebben inlichtingen in te winnen omtrent bewegingen van de Engelscbe vloot in de Noordzee om deze inlichtingen aan Duitschland over te brengen kotle lHliiHclU C heuilJicttf Nljverlit k in aatiirfiiiil op Iic4 rt etki nivdvgi Wtdi UM M rdCT wonfcii vcrnwkl diu ik ImiUm UIi ooiiAinollc lifstaat uit de t i iitttHti itiaii j al i f4tiii It llottt riiiaiu tte Iiili iiiAliti4int Uuano im miperphonphaotwi rkcn tl Zwijiwki clu il latirli kim van Hoorn I uIiji ma en KaïiuMtifta ie li oain ni lil KoUoiiilaaiisehe Ilankvin oeniglng te llolli ntniii k finiM WerüiHtu iti U i pirt7 Ie ViiiHterdiain ik firtna leerlKenift I i4lli ii I o Ie Jroningen ik Uord elie Itiuik te i Orav ihage en firma Will TI MUIkT en l o te h Oravenitage Aan lien liurgetneeiiter van Itotti aiii Mi nl I e eonrfiina le heWt zich van de iumiihgi in ik iieiiijhekt van itotterdani aan iNi p ater ge4ecen ttnreinwi verzekenï en iiM l het gereed inakm daarvan een nanvnnff ikien makm nen wn nog het volgende mededeelen Reeda in dao voormiddag maaktdi de op het strand aanwezige badgasten elkander opmerkzaam op een bruinachtig voorwerp achter de iinuding van de voor het strand liggende zandbank wat hg nader onderzoek bleekte zgn een boot worstelende om over de bank te komen OnmiddeUiik werd de sloep van het bewakingscletachement te water geUtan Deze behoefde echter niet gebruikt te worden Zonder hulp wa het den schipbreakelingen gelukt het sloepje door de branding te brengen en over de bank te slepen zoodat ze roeiende geholpendoor wind en stroom het strand konden bereiken Datir ze echter gedurende 24 uur in een notedopje ondervoortdnrend slecht weer in de Noordzee hadden rondgezwalkt met enkel tot versterking wat door zeewaterdoorweekt brood waren ze totaal uitgeput van vermoeienis honger OT t en kou jÊ Nog voor de eerste man aan Tand bod kunnen stappen was reeds een goede vooiraad brood en koffie aanwezig aangeboden door de badgasten waarvan gretig gebruik werd gemaakt Vervolgens werden ze door den borgemeester naar het strandhotel geleid waar door den heer De Deken gelegenheid werd gegeven zich volkomen te reinigen en een krachtig warm maal voor hen werd aangericht Inmiddels werd in het dorp rondgebeld om onder en bovenkleeren en in een oogenblik werd door ingezetenen en badgasten zooveel bezorgd dat wel 30 man zich konden kleeden waarna aan allen nadat ze zich inen uitwendig hadden opgeknapt een slaapkamer werd aangeboden zoodat ze konden uitrusten van alle doorgestane ej otarls M Sekaakbord jVj perc Bouwgrond sroTüotarla X F Cambier m Vooten in Hotel de Zalm ITti eten Woonhiiie met bovenwo dergelijks doet hm uic de beter te W giC U neemt b v een Ui b a X er em Ikef kokende melk op vatj vat sout san toe kl ft t aliea p door elkaar bat het koud wordn men he A 2 kUo botier die aa r zegt aangeaaaia smukte Anderen ata zoul boter litoeni tieren ea u lk lM dit aJ roerend koken en daarna ka oorden Op de bolerkwa ki deie tai uHsWAeod Engelscbe bemanning aangebneht Men meldt ons nit IJmniden Door de IJmuider stoomdrifttt Olympic ia aldaar gistermorgen t land de bemanning 4 koppen stscL van de viichkotter Lowestoft 950 Bn Bert welke in den omtrek van Low stoft Maandagmiddag door eea boa van een Duitachen onderzeeSr bit zinken werd gebracht In een sifn boot kon de bemanning zKh redSsa en werd na eenige nren rondgmsw ven te hebben door de Olympic o genomen en naar IJmuiden gebnt H tietei eiüreo nwer uit Nedorlaiil In Duksctiland bee4t men geen N4 l nd tehe eitflen meer aoodig acft A K Gr t t Voor dee otyrhlg wetdtn TW deren uit ioücie betrokken nudltvt ikHtr de Riteeen ontrultnd is kitnatm de leverconlraeten voor de bezetting gegtaten uitge oeId worden Bovendien Is indandeohe eiercnprotkictie door de lit t voi ding der kippen loet tmonien zoodit dl prijRen weer iwmiaal zijn f e4ntern erden aan bet werk Te Koog B d Zaan zijn IJ Belgistka geïnterneerden aangekomen die te vBik geittold zijn San de oioehinelabrlek raa de limia P M Dityvfa en Co Dele ver terklng van het personeel dter Hrraniraa noodzakelijk door het ve4e werk dat de fabriek heelt voor Nederland en Indkt I i n a deetin van de fabriek wordt tot het vwhli der Balgen Ingericht Ier wijl de liewaking san een officier met ii iiige iiiindifen wordt toevertrouwd m A Bixxxier Llaaac9 Uitwisseling van Kngolscbe en Uaiticbo Ewaargewonde krijgsgevangenen Gisterochtend vertrok per Hollandsche spoor met den trein van 10 5 om siob via Roosendaal en Vlissingen naar Engeland te begeven dejobanniter Ridiler Jhr Ernest van I on lid van bet boofdcomité van het Nederlandscbe Roode Kruis onder wiens leiding tnsschon 24 Augustus a s te Rooaendaol en te Tilbury andermaal een uitwisseling van Engelscbe en Duitsoho zwaargewonde krijgsgevangeiwn zal plaats hebben Jhr Van ïxion werd vergezeld van dr F Hymans medisch adviseur van het tiTedorlandsohe Roode Kruis die bijgestaan door 15 pleegzustera uit het gesticht Bronovo zal zorgen voor de verpleging der gewonden aan boord van net stoomschip Juli ana van tie Btoomvaartmaatsohappy Zeeland welk stoomschip voor het overbrengen der gewonden door de Nedorlantlsche Rege iring is aangeboden Te Rposendaal zullen den Engelsohen en Duitschen gewonden door de goede zorgen van hot Roode Kruis Comité aldaar ververschingen en versnaperingen worden aangeboden terwgl de transportcolonne van het Roode Kruis te Vlissingen zich zal belasten met hunne overbrenging van den ti in naar het stoomschip en omgekeerd Hen meldt ons uit Vlissingen Precies om ö unr kwam de eerste trein met uit te wisselen Engelschen hier binnen met 4 niet gewonden en 192 gewonden waarvan ruim 80 zeer ernstig die door de Roode KruisBrigade en matrt zen geflragen moesten worden Er waren er ruim 20 met 4én arm 20 met één been 4 blinden en 2 zonder beenen De tweede trein kwam precjes 7 uur binnen Da rin bevonden zich 66 gewonden waarbg 6 offioieren 1 dezer was beide armen kwijt Voorts waren er 23 ongewonde hospitaAlsoldaten waaronder 1 officier Zy kwamen uit verschillende kampen uit Uuitschland waar ook Russen Fransohen en Belgen vertoefden De meeningen over de behaitdeling in het gevangenkamp liepen uiteen sommigen klaagden steen en been Vooral beerschte er een strenge dicipline Een Roode Kruis man uit het kamp te Keulen daarentegen was zeer tevreden Driemaal per week kregen de gefangenen vleesoh en het eten was tmmelyk goed Pogingen tot ontvlochten werden dikwijls door kampgenooten ondernomen doch meestal tgdig opgemerkt en veracheidenen werden tungeschoten teruggebracht en geatrait Er werd gelegenheid tot schrüven gegeven en ook werden Engelache kranten ter lezing uitgereikt zü het dan ook dat die drie treken oud traren Onder de gevangenen waren r die 10 maanden gevangen zaten De bewakingstroepen waren onde ratton De meesten informeerden naar De inbraak te De Bilt Het Utr Dbl schrgft Het ooderzoek in de inbraak die onlangs aan het station De Bilt is gepleegd duurt nog steeds voort er doen allerlei emohten van aanhoudingen de ronde at eenige dagen lang maar men doet goed daaraan niet het minste geloof te hechten De groote men heeft al minstens 5 of 6 personen doen arresteeren de waarheid is dat er niemand in arrest zit op het oogenblik Zaterdagavond laat trok het de aandacht van de politie hier ter stade dat in een café eenige jongelui die al eens méér met de justitie in aanraking waren geweest nog al grove verteringen maakten en betaalden met een bankbiljet van f 100 Het gezelschap reed in een auto door de stad Door eenige rechercheurs werden ze aangehouden en naar het hoofdbureau van politie gebracht waar een door den commissaris de heer Dammers direct ingestelil onderzoek al spoedig uitwees dat de heeren bezig waren eigen verdiend geld nit te geven Ze konden dos onmiddellgk weer gaan Oisterenavond ging het in de stad al van mond tot mond dat de daders van De Bilt gepakt waren Oeen sprake vani Aanhoudingen als deze worden df or de politie natnuriyk ieder moment gedaan en zgn den laateten tijd meór voorgekomen Wy maken daar nit den aard der zaak geen melding van van het Zaterdagavond gebeurde deelen wg enkele regels mede omdat tereu de ongelooflgkste verhalen de ronde deden 409 8TAJITS L0TERIJ 3 KI Trekking v Woensdag 26 Aug I rijii van 126000 9011 2000 180ö f400 8816 1200 47 2814 14881 1100 953 222ti 6990 982 94S4 19869 Prijzen van f 45 1270 IJ30 13W 1363 1366 1407 1433 148S J1572 1612 1665 1667 1671 1700 17891763 17H0 1797 1803 1897 1960 1993 2O17fl030 JUm 2m 2249 2258 2332 2374 2411 2421 2442 2476 2492 2495 2520 2596 2756 28 2 294 296 Ï 2996 3040 30OT 3062 3120 325 l WH 1320 3335 3346 3377 3462 3487 351 1516 3545 3565 3581 3589 3600 3616 3661 1608 3751 ïTSg 3860 3873 3887 3925 39 6 1976 4161 1194 4200 4216 4229 4285 4298 IHI 1150 4378 4384 4377 4391 44514461 1171 4481 4493 4517 4638 4560 4 B5 1721 4728 4820 4938 4951 4968 EKMM 5013 Vm 5099 5144 5204 5248 5273 5280 5329 5401 5438 5147 5449 5466 5472 5481 5712 722 5751 5753 5768 5792 5798 5864 69 7 i076 5081 6034 609 t 6110 6Ut 6188 6189 6198 6218 6243 6256 6258 6333 6346 6400 6440 6473 6522 544 6560 6565 6670 6649 fi697 6700 6701 730 6757 6760 6772 6848 6960 7036 7098 7129 7135 7141 7195 7322 7 J6 I 7386 7411 7427 7478 7510 75Ö6 7647 7729 7872 7977 8073 8091 8l$6 8138 8214 8248 8274 8312 8319 8327 8344 8438 8402 8771 8803 8822 8916 8939 89 ö 9040 9100 9i tö 9184 9222 9246 9379 9444 9473 ÖftW 9571 9049 906Ö 9678 9687 9726 9798 9794 fW l 9897 9927 10016 10084 10146 10230 Mt W lir269 10304 IÜÈÏ63 10991 1040610413 10145 10152 10470 10527 10602 10643 10663 10702 10750 10772 10865 U106 U B7 11139 11147 112IÜ 11219 11228 113 15 1134711478 11179 11644 11721 11807 118201188711846 11876 11678 11 46 U95B 119621197112026 12069 12106 12140 12162 1218612390 122S3 12247 12252 12254 12450 12459 1 7212474 1255 1 12605 12670 12679 1369012709 127W 13961 13069 13091 13118 131511321813267 13369 13377 13433 13461 134961353613582 13685 13705 13734 13753 1380913843 ISSÜÜ 13037 13950 14002 14103 1410714114 U2i 14137 14150 14191 14196 14236 1429614301 14314 14343 14346 14356 14492 14533145 14579 14592 14606 14654 1468514744 1477M 14790 15061 15227 15332 1533515352 1M75 15424 15451 15459 15467 1548615578 1 5584 15607 15609 15627 156S7 15649 15706 15740 15857 15912 15926 15984 160Ö9 1606616072 16084 16143 16178 16216 16244 1626216294 16357 1 385 16436 16461 16463 16487 16535 16613 16654 16831 16853 168781601016981 10987 17083 17099 17162 17174 1729817319 17423 17434 17466 17468 17527 1758817621 17627 17800 17881 17981 1800618149 1M09 18319 18345 18896 18400 184481854018617 18678 18684 18716 18782 190161904119071 19127 19131 19329 19258 193301933219353 19 197 19398 19400 19491 19570 19572 196SI 39 19729 19780 19785 19806 19848 30025 20036 20222 2 051 30256 30285 30Ö76 20383 J0615 20618 20658 30687 30688 30798 30809 20859 30964 Holervoorslening Vlen iiiekK onH uit dim Haag OndiT li iig tan den MiniHter van l andlK iit i i gkilerocktend in d i arftk etaal 00 kiH I riui eniloI een vergadering getK itd ai van een oootal persoD u betrok ken liij ik zulvollK4 eid4ng en handelaara UI KiLivi4pirodncten tu k veritdiiiiefMk iki Ien van om land ten einde veraokiltemk vraagstukken met i e liotervoorzieiiing verlianit hotnkBd te hospreken TeVitii waren ter vergodnriog aai wezig de iirect iirgeoeie l van den i aniJkotiw den bii r van Hoek de inspet enr in algeHN i ni n I iiHi it Breotk van ik n LandIfoiiH ik KwaWng d directiHir van ke KijkiicotitrMr4uire u voor den uitvoer van Itoter in kaMt Ut Bret n dr direeteur Van iii boter i ontröhwsation ukkHollamI dr van lliilik iieoin ewi de dinvtetiren van andiTe lioter oonlrölABtBtlowi 1 oor land lloor bet Panwiakaaaail r en M vn Ati rii8tu veHr t van An itterikuii bi l tonoMelili Pellux vso de Kon i d Stoorahooi Mij iiMar voor rekeiking van deo Kon WeA lndiaohe Mdien l via het PatxsnakaMIM naar N Biparaiew Dit i he eerste mooimiebip van een 1 1111 dieuK iHe dr Wetil IiKiktehe Miril opi ia op tk WentkueK vao Amerika Zot wi l nngrlijk zal aMe twee vekeo een rtehiji verlrekke Kpu luurkwaardige outvtuohliDg tiwttruKjrgwi otuatföek eJf uur wi rd ik MaurttrfuKfe te AmatafilMB iaepMhuAding gtibroctil e verpleegde uit het Uiluair hospitaal had de kaoo schoon geiko l oDlsnappea en reodte doMourU kade op toi ie Anirteibrouwery Ate een kot kkMu hij i gefi bot dkar gvplaotMtp fin aarti dat Kent voor de kolcittoaalug ni hoog ovfif de Mroat ooar de brouwerij loopt Hij slond wefcka boveö op h i dak de nKoigle toe te aprekeo in h t Duitsch naar bel leek De oonioiatle van twee ageoira tod politie die tlch met cenigtj werklieden dw brouwerij naar boven haiUea begeven tjeoirtwoordsk Irij UM do Irailrelgiog dM hg leder dée hefn op lijn bo4 e poot traditte te natteren a rt een i Keren Ijoul welke hij door ge vonden had sou te lijf gMD Ken in pectmir vaa politie atarmeerde liwaiddels di braodweer ea totn deae rerwheen met de Maglnieladder maokleade viucè ciins we4dra aaiutakcQ rrijwllNg tija gevaarlijk prec BPOtoc to te verlaten Btneden gcèomen wiMe bij xtoh weder va ceti v volgtng oattrekken dochhij werd door de afeDten eo bel hrouW ri KYSQ H 4 o reniM 4tenl n geboeid naar bet hoopiteol g dra en HbM Nagemaakte boter Mon K hrijlt van di 13 4giHch greos aan de M 4erijMbe Crt In tijden vaa duurte en acfaoanehte dn h enHinuhMra wordt dw g mt NimHog ri oni dure en Mhawoehtf eetwaren te iT aageo door een aurrogoot o if met e of ioder product aan ic leasen leta Gemengde Berichten Schipbrenk i Dgoa Uit Schiermonnikoog wordt aan d Openbare Verkoopinfen van Onroerende en Roerende Ooedertii OOUDA 37 Aug D e Q r w a f d e r J J P dett Boer op tm Twreto aan de KameoMlksioDt Ot retdidia i den diiur van den overtocht naar Prov Gron Ct gemeld wn karakteriMii4i van Engeland en met welke gelegenheid Omtrent de aipbraukelin a tMeluKm tmi da ver gij gaan zouden Velen wiiten niet den verongelukten stoomtru igen van Btoomtr l r kun 1 uk op tt u 4 iM b 1 Isai LoUiariugfAi opiiiwtt l y FrftnitrUk to vo g a onVHriiwhUlig iu wdkcu vonn d wniMLr Hr él ge 2 Teil U hoeve tWr persekerlog vm Ae VTtJbeld tot oecoDOiut9ob oiitwlkk liii vm hvi Dultffobe volk ui t bcci wlJ Open k itr lAt mII ze gimi geli reobi voor oecooonrifldie weijcsMNa it 4d In ll kuloni g t iedeo OpiKiuing VM ÓP clwwie v d menti uatiügtU natit ïn d vr k tvfr ir gim iiMü alkoorlotfVOfTüodi luoftt tuUiud tlm ordiTki r rtM tfa ooconoiu toiw toe niukfriDg door zOov h I iuogi li lc dt n leuHwringtvi door lavoerreobteD ea vtvkecmlM psiincctMi verwijderöft VrrWfrtiing cm vt Kiefing van oriHU polilU kf iiHcil tinf n ken z n VBti Af ihmr d p iniem iion Ut ariM tdiTH iiagmtrneide oofptixn km IV vrijhiM diT ïMH eii mo t kïor JttUr uailmuMn oviTconJconMtai wurd g waar liorfi Tot fUU AwA inoet hW buitr c4i woniwi arfciwhaft to dv iWcraWlonallH ring van zf eMratmi dit voor ïwi neU idusrkeeF vwt ll laog zij ord ii cb orK wo rd 1 In htK MNt der vi tUgdt Kl va i OtiiMctïIsnd in va de vrijWUl iJn T ooconotniticlt wirksaftmlH id In hrl Zuid imihWi vivw cn wij WW t ii lk rtn vffj va dr viiTvoiidJgi 1 ntmte ter vn zwaickln en vcrnl i ng van OorttsirijkllongnrUf 1 Turktjo 4 Ov TwiV ndio dut snnPXiM4n0 van door vn ntiif volkmi l ewooiMfc laiKMrek ii liïdnilHoliw tPgMt 1 rodjt tUir votkPtii xt f ovfv iMin lo U iHMctiJkium iM Tl h i vfrMiirikki ii v lijdra en dr l i rwotwtintfMi dl dtVH oorlog over dr AMiwelibt id liMft gi iracl hotilxw dv har W van nUniW milllowMii nK n wlH ii gfwwMiWi voor het idi a van n wrdd i i ii wf4kc tuiirxaaiik door intcniMton4 rM iNiMtftUng ti vi r 4 nl h HW lifvcii n r dii dwl mort h4 hoogrtc iiKyn b plirlit goldtti voor lU ii iMcgc rowon rijn nn lc tf wi rkmi aan do ormiilwrlng van d i vrixN Wij cinrluw daRrotn dat ter Wonü inlornationaai Rf 4 dNg4Y xfTl l gntodaptii ra onk n nan wt I oordf l alU lü o H tigP ooiifi4c i n liiHrt H ii Ic vi lk mnkTworp n iiMx lfti wurimi lil MjjKi lt v n r rl i nl nd ÜMÏ AUii nv wonh aan l t lier Tag latt 1 giiiK d dof b t nu itilgtniiHflkt dal d i tcrtn ikt r vati WiUzi loi aau do lering lUtH ltfl iK nt lior atUng nii de pollute dio tot kIJu val g l ld litWl ook Vitiixi IOM xtcll xich iHi oplivt ritaikdipiint van di Kromi dat 1k mHi i tng tt t n oi lu JIitig vati dv neutral Ui iten u gtiii fiki o4l4lt 4c van alxund vaugrititdgWtiotl gcriolii Im Ondanks Ai vv o i rf iwitoiianbi £ lo di opvatting van deIfgfiifwuonMgt biiilti O lantkicIio pollijfk nioitmrn xloli nli l wl H lateti inakt ii dal nlxftoM Ijii priii l 4 t li iwlillfki luzlcbIcii oirgt fvci Utt it ook d prini i ptH lu gi fiAt lliiigi Jiiwirlifn N itrftHowpti dk Kruotv Itlljft Dit kil aard van dt uak litfitaan daar il kroon nog atlijd aan i v ciiulmiTwIiiiilnft van d Mlikkii I iiro M r tclm Mogdi UKYtim g oof torwijtNf niw IOM lliilK rlj 111 TiiTkl Op romi i lii 4 womi ti l UcI iti tcii Bulgaaraoiic Ki aii4Mc4utp iwi lierNit i v Kt n vo f4 iw httwWk ili Tiirk ü t Uiil gaai ctu t rtH iioirH t rtn zoti xiin ri liet ia In a4l J luM iM Mi owrtffikotiw4 it tot Mtajid irt4iiniH n iiwar liet Ih iiii t iiltKi H4 H4ni lat tk oiMk rt k iln vi r ra jt wordt tloor ffllRi ft nn littit ii llt R cii iK rokkiiig lH ltl r ti op b ii intioiid van tlf ovi rtMmkuiiwt Iti uiuli r t4tt iinff kaïi tlaftflijk wortk ii v vac il Hij fc fliKauaniMshr giMvant fit jM rnowIl i worth aan Iirt n Tl Ta4 ilau i 4 4 ii l iiu aan tk fpriVM Bofkowlnft Hnwaralilf iMordotml Hijk van t zt rikOwi Mi voiD vii4ioogtJ artw waai g4 ikotii wor Htslert littiTtw i ket arUII Vlt K vt kt aan tkm gwic 1mi kaiu ii lutkllir is Ie l imiowltej dnkk Jljb iHwi HMr i i hrt titlt tnilr van tk n Kiit mImcIicii vUtig 4 vlak hIJ ik grtiiH iiot Kittiil Uo wln trokken k Hu ii iiltHiwi Mtrijdkrackten Mmvn Hij tkize HaaanwrHtktiif g beiink hi t tki IIiuMliiolK ravalerk hlJ hr atadji t lKMln i ti Itwiuittweh iprOfMlgt MtMl tt rwlit kwaiii Zi wopd ikror k Hiitii Kfki Hrtin waolit mi g t i nruilr verjaagd De Bf4gl rhi Ai li on Dn N onkkHilmliiMlfl Iindult iliRwi ik m rif BfUkoltm tiV r de in ik niti ili f H Aroblm m gvvtmtli mwkvkn iiiig m diT Hti gk tu gtizanten HiiVn piiMlceurt h t lilat geinkrlftim kioiwalB oviT étn liji van ik 7n No viTOlwr 1 1S lol ifcn 2n Juli 1911 di aanvMiiaii met m Oraj a polUiik m arder B H v n tie Sepl Deurwa i ier e in de Soe Nette Inboedel ïiKZOHDEH j u tie nntwoordelrfkheid der Bed Vrymetselwlj vri ë ftn wawht id ohryvtT vau wt = Znid Hoilaa T T14 dezer U la ik dat voor Z éB èi Zui44lollaaaw oiet ieï em üggw V r andc Vrij d ai ik oo oi Mn de vnjuieCbi4a H Horde lu dan ttoeaw bij d Barmiw Ato ik i de ri aetuelarfn n rt a J a K P maat de aaktu vtIK beBprt vu dan zoudt ik daaniK ife den V waarheid elf die 1 ean e i oud g man i zooals bij g oog bel beo n irtSa Mijirfieef Ik bedoe4de daarniv it jokit MO vriead van ouwaaiiiL id aJJ Wtrofp ge eg Hi bW land waar dï Vri a Mi nj Uoeit daa ia dat e u oütberaaiAV vbi kinderlijke blijdschap to word gewL zwi op l orlugaJ waar 4Vri W st r J hoogüj zou vieceu I tei i l rrwknji Vnjmoteelarijgciriilu ued gaaa M W Rutland de V rijinetot larij w urhtdqi l Vrijmeiüeiarm iu Q MB gna lU lig It V wi hcbln n dfli irnt Ajilt WIJ K d ereeu fii 4£it de ïk Jk gf nanieu v u luartelaieu m bekfaii wker om aog mwr marielarea makn noen wonU mij kwaUjt geno k BOoaU Ik daohl vrij juIbU m A AWtng n ou lr t de Nrijmdwlanj wordeö zondur meer phrawen g ioei d zoo la WB m vafi vrl niet elaare gewoon zijii Ie hoortm Um vrifinfWelartn den waardigeu broedi r omlcT alle ouiHtandigttedfti witlni rtittunm iii bijértaam dat om aA de geaditc Inïendcr vergeel mg de tiildnikkiii liiilkoek oiiKlai in d oogi n van imde brtwi TH alle rijiiic i9ulareii waardig zou tn ten wat aw ledijkp verdaohtmailftg van vrijmetselaren dal 7ij mii eirr re W uiakcn lid der Log loudcii f i boe kiuti II nX vrUntd van waartail ar toe kotiiwi om zoo iHs van mw i rilriMW dirtikpii tm Ic Hdtu ijven TlÉdijiwrrn ma onzi delijken ItTNirivtM Vorden gt iand4ia ld omdat m V Maar 7in Voor wie VA d i gotiakje biwi nd V dMU op volgt de uilrot p IHadiar de hooge z du li ke iiwtievyn dio k Moei der l oge mot ten JHrtOrdit ri B Bri f eheruu n met verfttandelijkii n i fl ootwlkkt lng 1 vo4gK luM nm zond m r gt woow bonibaHl Mij dunkt ond rg wkeii U Un livre ii è ujn hl bn oogenaaoMl k pwk nlH vrieoid vau waorh id liai ik ar toorbCPM zal volgw n op d zeirdr tt ga losbrand Hi Daarvoor n u Ik te rf bekend mK d betwtkfUÏH van Ii h H k oord zooalB de oilmen wngcn a pi T de jongeo laat n lj n vele anderen flleoht TijiBïo pp pew oi jul84e meenlng otutrejii Vr uteelarii I Vri etat iarij ïn geen lf r maar t eiw un l De vrf nrtwehiTf zoek i naar de waarboidi die zij io hi d i og turt gmondeo bc hbeii En dan de hcaWwoordiirig van een u W het aelf nuchtere vrpag dïe ik w J ia en debM over lMv4J te on J it den mond van hi modernen Pf nt M antwoord daarop luid Ja dal w wrt inaai heeft betaas dèiir nlei P VrifUHtaelarij wil opzoeken wat de on hebbeft wat hen ver vn netHolaar bee t bet groot pdee TOOT lederen oprecht gdoo i ir é Uodddlenrt ook wordl Me j l g Wi In dat opzicht zelf dikwijls oon voorbeeld Doob wetend dot T w inoMchMi meer vardeell en van TTy vervreenit de geschiedenis hw ft tawera göbM rd dan im t bet ver la GodfidJenat kie l bij geempailij tioven alle iod 4 r Ji Katholieke a todieo t gaan 7 zoojis i der aanraadt mL on dtWcen doeb het be ïittden wii daarin nirt of niet kSS TL volk dot naar iod hti J wort vergden fc geecöriK gaal E D RINK RECHTBANK TE ROTTERDAM I e HofttYdaoMclMf KectiKAiik veroordeelde gititeira i J V d B 36 ioar Mee ersknechl Ie rf uda Ier aoke vao het ltigeu van Hii oMHdrt ti a de z dtni gepb egd al oon izt t4e handeÜDg tot h maondt n fe van en etra 20 r hipper ie Krimpen aa den Lek J B en A v d utgeot iut ande4ing ieder tot 15 boele n Ji dagen hechtenis J v d M rwïidiviat en J P ler 7Ak v vao AefetOfl door t ee ereeiiigd peraooen te Ooud aJE tot re i vier en dne maandfli gevangeniertraf N R f rt Stadsnieuws QOÜDA 25 Augustus 191B Vkbgadkkinö van den Gemeekteeaad op Vrijdag 27 Augustua 1915 des namiddags l nur Aan de orde 1 De benoeming van a een lid van het beatnur der Vereeniging De Ambachtsschooot voor Gouda en Omstreken i 6 een leeraar in de Oude Talen aan het Gymnasium c een leeraar in de Natuurlijke Historie aan het Gymnasium een tijdelyk assistent leeraar in het vakteekenen voor machinebankwerkers aan de Ambachtsavondachool e een onderwijzer aan de 1 Burgerschool voor Jongens f een onderwijzer aan de School V g l o No 2 De rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over 1914 Het afwijzend preadvies op het veraoek van W Kromhout om verhooging van het hem toegekend aanvullingspensioen Het voorstel tot het wijzigen en opnieuw vaststellen der Verordeningen op de heffing en de invordering der plaatselijke directe belasting naar het inkomen Het voorstel tot wijziging der ge meentebegrooting voor 1915 Het voorstel inzake de Waterleiding Het voorstel betreffende hot verloenen van crediet aan den middenstand Onderhandsche opdracht Aaa de N V ot Aanneming van werkert voorheen H J Nederhorst alhlei ia b Q onderhandsche overeenkomgi opgedragen het maken van de fundeeringen voor do nieuwe Stadsdrukkerij te Amsterdam Het inheien der palen moet eleotrisch geschieden Toelating tot de Openbare Bewaarscholen en de Openbare lagere Scholen De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs te Oouda brengt per publicatie ter algemeene kennis dat Maandag 30 Aug a s des namiddags te b unr in de beide schoollokalen de inschrijving zal worden gehouden van kindeken wier plaatsing met ingang Van 1 October 1915 verlangt wordt op de Eerste en de Tweede Openbare Scholen Bij de inschrijving moet men overleggen het bewijs dat het kind op 1 October 1915 den driejarigen leeftijd bereikt zal hebben hetwelk dagelijks gratis aan de GemeentO Secretarie af d Bevolking te bekomen is benevens een verklaring van een genees of heelkundige dat het de natuurlijke kinderziekte heeft gehad of dat bij het kind do koepokinenting heeft plaats gehad Kinderen van bedeelde ouders en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend eijn ontvangen om niet onderwijs De inschrijving van leerlingen voor de scholen voor gewoon lager onderwgs No8 1 2 3 en 4 hoofden de heeren A van Kernen G D Heij J J Uoogendoorn en G N Kruisheer zal plaats hebben op Maandag 30 Augustus ten 5 ure n m in de bovengenoemde scholen Bij de inschrijving moet wortien overgelegd een bewijs van ouderdom van het kind dit bewijs wordt van heden af op aanvraag dagelgks kosteloos uitgereikt op de Plaatselijke Secretarie Afdeeling Bevolking beneden lokaal De toelating op deze scholen geschiedt om het half jaar zoodat zg Öie den 30n Augustus 1915 niet worden ingfscfareven niet vóór den In April 1916 kunnen worden geplaatst De Coudsche Padvinder itm acMj OD Van 2 tot 7Augui ue t kaavpeerden era iwhiHgtal oud8 Ae pmgOD roet twee leidws aan het Iddelw M er Het io oori te ver voed en alU pr iNi VP haMm en locMco die we raadaar m te Kferi vni te besehH reD maar tvu btt dufut j re wrd te worden uanwlijk b 4 hetoA p Dooderdag O Aug au t ii beer du alk viei ten teu met e l WlaugMeUiag uupe eerde zitb door den kltaueu dagwaclH de kampuitiunting van vikw jougcK liet tooneu zii b Ho teniae p Holtasdbcbe joogen naai buit i loetigeodf m ten slotte een i aui biljrt aö ik aciitiwUtt ia den raad daarvoor een teut oaa te acbaff u DezL geiika werden o areei oujtHig d n H l van di n irnkkii aoÜBBker wieu e aiUTM dBnlkhaar ziju beMcud maar bei rt iitaDt Diojidag den I7en Aii tótus vertrok lm groepje op zuaar Waden lietHen h niorgnitf oui M i uur van citolwijkcrsluii m de ricbiing txAooiihovwi H t H H r wad niet 1 6 gWukkig duurden dv buiijea maar kon en dau de 1 P t rs ziju met van Itordpapier tmwtreeJis 12 uur beceéklen de toohlgenooteu Gorkum waar eea uur g uijt erd Daarna ging het neer verder naar t ifi rtruideol erg ca over Ooeierbom naar Br da Daar werd bot dubje allerhartelijlvHt oirt angvn door de lieertti lloiilzagiT r en Jr wi door den heer an Zijp lo heit keurig ingerichte elublokaai di i aldeeling Breda van den NiMlerl l aiihmti lfri t oud zou overuftcht worden l o u dl roo K daeQ geschud waren alh Hrtof afgewa s en en de houger gehhld AB wttH het a ODd geworden Bredat che gaHtileereu brachuii de 1 P era naar bet Maatbohcb waar lil een Iwitenhotel een glaa kuaM werd fei tpiiiikl Een strijkje verhoogde de nm i idijde dteutuwng Ik u M lgv d en morgen ont bati llen mo lHfii df P V ers nR t twee leidei do Kwutta labritt bekijken Wat een w ik 0111 tf orgeu dat elkeu dag de kHarimilhO n en lUtK r reepjetj klaar kofmn Wait een massa andere likkfic dfrogen braohilen die vijt groote Miuliiauio s weg Wot werkUtidie eMiiJionderd meiisoben baard Maar ook wiH Moof Ji l d r wal ttii lawaai maak1 11 l iiiaohinieti die de vloeil are cboetilii k die m de vormen waa gegoten dt iUii opwippen om zotMkniidK de liiclil KlU n du icli diaaj altijd lu beMudt n iiauT l OMii te doen komen Naliinrlijk iuo vt er feproeïd worden Hii de rfepem en alti afecheidScadeaulje kii iig iiil T e n gi ool plak m i I imaifl liiiilcn Maakten allen en uclit an verliobting on mniddagM mlii l Ma ll ori li kionk nog liHkentde ver tK iiinfe ik nuk de KwftUa lUig nalimrlijk dooi h i tijue caoaiQetof dai o ralv art doorg Mirong i lak aun de gron erd verlol geviaagd en verkregen om wat longH de Mi iw U rijdtn I en of iciar wiw naatii t let d dankbaar zullni ontboiidf n ttil elf 700 welwillend üU e gtd te iiru I iiigrt allerlei kleine binnenjjaadjes inx b t mar de S TtandNcb B lgiHche giciw Aan oüKiHi kant van den steenen gf n paal nond m Hollaiid cli chihiwtu bt aan den andereu kant van dv prrkkeldrua4li nrw nTring een DmlH4 lK éudf liondiiig aaonani en met de oogen loiHte Hier giiig nlU M IwiA offieÏK l inu ir een i iiid vi rdvr waar de Diiiti lier Vil an i itroolt waebl liadki ii wftitti ri r de HchÜdwatiii naderde 111 al gauw waren de IjOiidwche jongens aan bet wiiiTvicwni iii het Duitucb l e H Il S erH eu M U L O erH omchT ben weerden zich van Diiitucli kuurt op oiwie cholen nog het ine wic te i y j i Hiiidwocbl vert 4de dw hij eenige ilag ii Heden an hrt VHer fronl vsh küiiien liet zijn op lU Uuaseti verovi id geweer zien iiti t de bijln boorende k4 lo ale HiisMlHcIie pWrtMwn en aln twlooning verdwttTi de grootste bWfl der ffekii n Knntiaptnkki n in zijn 2ukk Hi OjKH iw c i obrik Hij werd dooreen l i bfwebel geroi iKii dindrt hi liH ld tiad de laatMe leinaiid zien looptfi De jongeriH werden er wtil VMi leinkkigwaH bet inaar cn n loox alana 1 oo ging hel nog langM vertwhwden portten Dl liogebiidtiHk officier prol eer d ionigetw znmiriiiier ie rnaken wat iieiii maar sleeht g 4iikle u n ukMe gat liet i i i HUlle vniigde toen hij zejf even van fiei duikelde OndfrliirfKcbeii liad l ii de huiMiMwaar düTH uil h i cJiibbiiiH lwe Iwave tU igen man en vrouw vader en inoeder t Püoetkeim op do Duit ohe soep gHet dii door een dor iongen wa te vuur Dl twee kleüie koka Itaklen verder wat pann 4io 4ion en zoo was h t op de petrol eiungawtoirtelieti biTfkle maal gatiw klaar Na zoo n dog in i siroobed niet te bard dan kan e n mennoh zeifn op ei n liardbteenen toep üiapwi Donderdag veirirokken de O P V ers na eea lkarU4ijk afmbetd der ga thm en via RaarkiNafluaii naar Tilburg In wrMgetnoemd plaMvje werd een goed lijd$e geru44 De fieigiBche donanon en poattM aiift len waren heei vriendelijk en voorkoineiid en kregen mi hun portie van de duiz d en f n vragen i e Titburg TS dïe on reeds e i dog vroeger hadden yerwocbt oaiDen beton Hukkig niet lü te kwaJ we ons door dB goBfvri BredafwNe hwren dag badd n laten apfeoudpn Ze brat lKen onii naar een prachtig liHdc vetd dot door df BroederMTrappiH en vao een Trappisteo kfootter oldbor gratk wordt fg taao om door te kampeeren Du kjk o stec b de wn paar honderd daatgaM n die uogal tcoudtfedni tegtn de klooWerrtgdh van O heiUge eenitaaoiheid en i heilige Btilzwggeud H De broeders va patere duidden en diit B d i aéled mtH cbi cbriiHelijkt gcloKitbe d en ootviugtv ook ooh ukH de iiH etrtte gaet njh Ddi xb dal kloo tetbrood I Ike fuede grooter dan een boutrhau l ordje en elk brood langer dan e u meter I u don die kloosierkaoi klooater liottr etx kloo ler meiV waar ze zoo gul aiee naritu KUcen dog 0OHtr 4 H b 4 midd gnur ging CHw groepje dou ook naar bet klootrier waar oor xeer uiottgen prijs ao dat alk naar hartelust gegeten kon worden njdug braditen eeu tweetal TilburgHC ie leiders met een aantal jwigens oiw door he en l ft eb naar het Hak eu a lgen efn in bet eerste a em mooi zwetnltad mei allerlei speetgere als cauo t 00ten een lot ii n potobal et n Ikhmudtaui voa Geen wonder dal de ouwentaard aleli den volgeoden morgen in l el krfcaatittklere wat r venuBok tffn Zaterdag werd er ook itog een voelIwümateli gelioiiditi legen de Tilburgers lieiukkig wa b niaar een IrU gain en Iwlioeli d uit ilag den volke uiei ekiiid seiuaakt ie worden De vri e elijke regenbiiuti maakten opbrek44i otuitogelijk bikkig was d rtirijdtas nog zóó goed voorzien dai f u langer blijven gi en bezwaar wa Zoo koud n w eerst d i volgenduni dug opbn keu Nil gifig bel bnea reeUi weei naar li llriHlax li elubhuL waar dv faniiliK Trooilkciw ons een welgeim etid Wfikoiii toeriep Hoewel d lwe kok elkwi dflg gw l gitkookt liadden staakte een goedkoop iiraol lu het iranje hoieJ toeb lijn en in de ivHte tenaiiing giiig ii jongdui vioei iiuai ImxI wani den volgmdiii niormn OU iiet vroeg n veille ijn ó ir 7 v 4 Mi waekhIoi gelaarwl en i 6ra lilen dl eliwie clu reUi aardig De i nigrew kiu C o r Moenii k Dor dri clit lan i4 den Kinderdijk naar Kiuitpen aan den U k verd r ovei l i kiT ki rk UerktivwotKU en loiiiU rak iMini litiis Ruim vior uur badden de geleideide bi daii4 j te oiitvangi n van de ge Iinmot lUiiliiuiHT die deii jil iii 7tl k I langen weg zondier nuTkbaar ver ntoeid Ie zijn hi nog g i D 1 uur rijdend liadtilüu a ge gri nt wM plt t voor bun ftOisW licliBliiehlke gmteUMli id ii e ii WH WHil van vcrboogliig van liHtaain kiaebl U 0 liH vi i blijf in ie biiiniiluclit Di l aiMUormlit itiii ii I M en l Ul IJ veriuiiHii ijn ile i omtiil rtaris a der Konh gm iiilK iM odigd ooï OMT u g an tol etn regelljbg van de keuring voor de jaariclwwen IfHl nv lOl t vaiL den LaodHlorm in dier voeg dat die iteuiiin zoo mogiHijk vóór half M plfwiliiT floopl De silcH liiig in dl mauw liappeii der jaarklR4 e l ll in werkHijketi dienst te riitllm oiiMtrii kH 1 leiolMT cii ihe van l M t wiwtnekM 10 ove lM r n I te lniuUtornii lit 1il ige ndHpiranl en lihlelijke üpzlHileiw d i iHegrafle nlsinede d laiidrtonupliebtige lijnwnebtiTH der iH ginlie hij d dii iiHt dei IVbvrafle txflioeveii vuurluopig niet in uerkelijkcn ihiiu tl kotiMi Militaire marsch Het detachement L W Jagers dat gisteren uit Rijswitk N Br hier aankwam en vannacht ingekwartiefd ii geweest in de Ie Burgerschool voor Meisjes is hedenmorgen 7 uur met de muziek aan het hoofd van den troep naar den Haag vertrokken De boomen in do Stedelijke Zweminrichting Naar wij vernemen circuleert by hen die gebruik maken van de Stedelijke Zweminrichiing een adres hetwelk gericht is aan de Commissie van Toezicht op die inrichting en waarin het verzoek wordt geuit om de boomen welke tor rechterzijde van het bassin staan te doen wegnemen opdat door ruimere zonbestraTing van het water dit in warmtegraad zal toenemen De boomen veroorzaken een schadnwplek op het water waardoor de temperatuur ongelijk wordt Langdurige onderbreking van electriichen stroom Hedenmorgen van 9 uur tot half een is wegens het verrichten van werkzaamheden voor het totstand brengen eener aansluiting ten behoeve van de leiding welke dient tot stroomlevering aan de electrische spuit van de St Janskerk de stroomlevering aan de op dien kabel aangeslotenen onderbroken Boskoop Een knecht van den vleeschbonwer J de Jong alhier stak zich dejse week met een mes dat bij zijne werkzaamheden uitgleed in het dijbeen De wond veroorzaakte veel bloedverlies zoodat direct heelkundige hulp moest worden ingeroepen Bg de gemeente politie is aangifte gedaan van een diefsUl van 2 koperen randen ran een fomnis toebeboo rende aan Gezusters van der Steen welke met hare poffertjes en wafelkraam standplaats hadden op het Torenpad alhier Waddiiunreon Vergadering van den gemeenteraad Op Vrijdag den 27 Augustus 1915 dee namiddags te 71 2 uren Onderwerpen ter behandeling 1 Verslag der vergadering van den 23steii Juli jl 2 mededeeling van ingekomen stukken 3 gemeente rekening over 1914 4 begrooting van het Burgerlek Armbestuur vooe 191G 5 benoeming van een hoofd der school naby de brug 6 benoeming van een secretarisboekhouder van het burgerlijk armbestuur 7 schoolgeld kohieren over de maand Juli dezes jaars comité reclames hoofd omslag en schoolgeld Een brik bespannen met paaid kwam uit de Nesse Dicht bij de Waddinxveensche Brug zijnde kantelde do wagen doordat de straat daar te veel afhelt Door inmiddels too C hoten personen werd het paard amaakt van de bespanning en werd de wagen overeind gebracht Een meisje dat met eenige speelgenootjes op een stapel straatklinkers speelde kreeg een der steenen op haar vinaer met het gevolg dat deze geheel werd verbrijzeld Een inmiddoU geroepen dokter verbond het meisje Haostrocht Brand Gisterenmiddag om kwart over vyf brandde door onuekende oorzaak een hier m het midden van do kom der gemeente staande hooiberg uf Doordat er zoo goed als geen wind wns konden de in do nabijheid gestationeerde brandspuiten het vuur spoedig meester worden zoodat de helende perceelen geen schade bekwamen Was er ook wat wind geweest of nacht dan had de ramp in dit volkryke gedeelte niet te overzien Kewoest Het is to hopen dat de herplaatHing van een hooiberg in do kom van het dorp geweerd wordt Haaatr Courant HET BALKANVRAAOSTUK In HU liooldartiknl u t r bK ttalkau vra g luk iegi d Tinw dal wellK hi allert atbang i van di mate van K kroibt waarvan dv Kut aite blijk al geVfii eti van de wijze waarop met iU Kal kaïi ateii ai werden onderliaudeld I tl Kl OOle 1IHH Hljkllf id Lf Uii gel r k vuil d poliliu op b 1 Hfiilerellltiid iiiin een nlgmieteuefi kijk üjj de aken Zij will 11 iKHUt le iijzaiwlere w eiiwebeii vnii N u laud ondergeMOhikt ie iiiuk i aan Itet al Kviiwiii wel ijii van b o Italkaii IIN nn Hl hel lilad een redew oui tiun ie diiii H n iiii M ii kraebltger lioiidmt van ih im k vi lie vi raiitwiooixi lilki wliwi f UH lk 11 en van de liomlgenooieii 1 IirihIi Iw ij i ol IJ lu t gobeeb llulkanvraagHiiik bt K bouueii alH uletx nfH v ibiii da vraag lu r fill Hink land af to tniijiU ü iii fi iml ii 11 ii dUiiH l lj tl voegen iH be l al iuiihI i viTgwIlijk dan lüii derg lijkt koit itblIgb Md liij de MtaaMietlen up den Ibi ikiui y ir U vrnng Im nm bo v ei ol bui w i HIK dt eitie mHMU flr vUl of oiilviuiKI ain ii jt iiwietit vtKir Mw ewivii nan i n aiiib iiHi llulkniiiKlnHl iiMiHi lH e f l nthnItnlkaiiHiAiU v ilang nii ijii iiaiUtnale i iiihi td Ie vi iknj i ii IIH bind Kcgt dan dat de gi lllAArdfln ilnjileji vnoi iN Aiijlieid vim liiiopn iiiani tiiet lil bi t biuKHHh r mm de v nibei f van si rvi of MetgiU s T iö en lb lt wertlen annKevnUeii iiJiHtat xij de jMtorteti etw aken naar He Hinden wWke DnilNfhtniid oiionlbi erliit M blle Mil ItH BritïwlK weretdriik t verluii ti n fKirnl Herviii tij op k n wg 1 inbHilkl noar K g vpte en de Per l etie De Kenllli fTd helitten dnarmii r v lKt de TlwH aïle r tb n te verlattjct n lnt rt rvit verf erk wordt leiieinib de po te jp ien bet Innd ilooi lU Ke ehnilcfifM en door 71 11 geogrn ll f he ligginff tOefM d f ld S r ii moet dam om uiel de Kroali w li Hlaivoniwlie provlnde van o tmrijk worden vergroot Op eiit derRelijke wijze nioetPti ook de overige BbIkan tatfti zoovyH uiogNI elk en na tioi a4e eenheid vonrwn r r moet nu in het linht van grofdf ge l ob en op een hrwd wii e g mndeid worden De tliti voor kle in hervoniiingen = t voorbij 7a de Tliw w kraebtijte en hertüjit voor tf4len gedro fen ilooi het be hik onw taak tf volvoerBn IJn van iHOode Telefpafisch Weerbericht Tan het Koninklijk Metoriolopuch Inrtitont te DE BILDT Hoogate barometeriUnti 767 9 t Vlisaingen en de Bilt laagste bart metentanil 748 5 te Boilo Venraohting tot den volgenden dag Meest zwakke veranderlijke wind half bewolkt waarschijnlijk droog weer behoudens kans op onveer zelfde temperatnor