Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1915

54e Jaargang Advertentiën su aawBa KEIMIHIt Eimiua il on IKMHnTf ISn ZUMTMU ia souuK l tfMiirminiu £ mvou I f iji II Leerlinp De Directeor van den HANDELSCURSUS te GOUDA maakt l ekend dat hij op Maandag 30 Augustus a des avonds van 7 9 nor in bet gebouw der SCHOOI in het Paradys zal zittinjr lioiidcu voor dn inschrijving van NIEUWE LEERLINOEN en van die Leerlingen van den Camas welke onderwy wsnachen te ontvangen in Stenografle en Machine Schreven Typewriting Allo leerlingen worden den 11 SEITKMBER des avond te 7 uur op schoot verwacht 22 W H FU8CM VOO KOKO HAAR VaA nürer Hrid n NM T tt vloslaM beToMeTt dan BaargreetVeratorkt de kllenii M doK diaiwt ali oea Tonlciim voorde Haarwortals Voorkomt het E il teR of UltraUwi Hoofdwer en Bom vordwroan nadat men Kcdco leen ipaar keer hMRr En i s H nkeU het eenvoudig op het Haar dui wrrlt IJe IJKURWAARDEIl J I P DEN BOER te Oouda zal op VRIIDAQ 27 AUGUSTUS 1915 dos v m te 10 uur publisk en om contant gold orkoopon op eon TERREIN aan ln Kamemclksloot achter perceel No 82 te GOUDA Diverse KETTINGEN WAGENS twee zware 8T0RTKARREN RIBBEN PALEN BALKEN PLANKEN een houten KEET SCHOTTEN POMPEN BUIZEN SCHOPPEN TREKZAOEN TOUW STAALDRAAD een BASCULE met ijzerengewichten enz enz 22 Afgenummerd t zien des morgens vóór deu verkoop van af 8 nur e rlohtlng en bontelt het fltnk uw iraTKEiEii DMNin Of umt DUfT KHO mnuo H HT ai I DE nVKDEIHElO Hl UDEK HnWIUIH lEUKEUa KOOP HIDUI EEK HUIK FLEUII F 1 71 PMM Ft 171 IJl LM sar isss UitUekand pniarilni oanlri dik rit nvuidesc Ltn anuivhastar Welcci dkdlnch dleUah Kako ocrdt ingabmbn dis niet diddclyk ads iurk Eon Vrouv U lp dg bultanvarpakkinf lland l V M FtlMland GronmBtn nriniha Overnel ai Upland rinu HlMUBsaA aoatt ordt n ïeldE ANTON COOPS wydstraat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven Openbare Verkooping to Qouda Jf on MAANDAG 30 AUOUS Ê X TUS 1915 dos avonds 7 uren WRKm in hot Koffiehuis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg ten overstaan van den te Haastrecht geveatigden Netapis KOEMAN van Twee onlangs NIEUW gebouwde Burgerwoonhuizen jfÊ mot tuintjes schuur A P L op V SglJI ES aan den Zwarte Weg Sma r onder REEUWIJK nabij Gouda plaatseiyk gemerkt N 24 on 25 De Electrisclie Orokkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot billijken pr js ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectle ter beschikking Twee perceelen aldaar i6 lor tor breedte van i 5 Meter Breeder bij biljetten welke evenalsnadere inlichtingen te bekomen zijnten Kantore van do notarissen MONTIJN te Gouda on KOEMAN teHaastrecht 30 Dames én Hoeren I Vraagt by nw boekhandelaar Hanen en Hennen nit alle Landen 7 artistiqne in 4 kleurendruk uitgevoerde platen betreffende Algemeenen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorstollende Hanen en Hennen ont ast U deOnmondigen de Wilsgeerige Hen de Moeder Hen de Onderwys Henen de Huwelijkshen Prys per losseplaten et per 75 stuk per map van 6 stuks 4 GL Deeelfde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 etIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van poatwissol by den uitgever H A STADERMANN te Baam 23 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hg wende zioh tot JAC KOOIJ K pnttenboorder te WieringerwaanI die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren l ng is dit werk door Ondergeteekende met het grootste aacoes uitgevoerd Begrootingeu kosteloos Aanbevelend ü KOOU Kz WIERINGERWAARD Voop Export Zeiidinjeii Certificftten van Oorsprong af te geven door do Kamer van Koophandel en Fabriekend Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland yn verkrygbaar ad 40 cents per stuk CinolinM O ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda FirraaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN t l goedi hemei riep do kolonel L p t alsof ik IrtH verkeerds deed eji T ophc fling moet geven pDMitio word s idB slechter door al praatjes Maar ik voerde hier een oi erRitip uit Wftp naohtwi gcicdon A1 i roewu d t dttt loen ge o rdiB Y U droïiJceii zi gewceet vervolgde w Itolonei gro le wUt niet roeer wat hij er an o moert Hii vond het ecMw btiler eedam werkzaoMihedim buiten be chou e laten en pogiingen t doco om t ou enig te vlndieo g 4 toe dat dit tblles Iwal vroffwd bLj hii zich weder in het ge Awh wanneer U mij toeataat allns verklaren vertrouw ik dat U ons zoo Wp naam is Stanley Poole dezo mijnr mogoli zuM willen helpen J fw dokter Weedom We warm hier J J d mot meiuproiiiw I ouiae Bur w dochter van wijl generaal Bur 2 Aug Chté Harmonie 7 uur l ileïivergadoriDg Holl Maalachappli v T atuttKHiw 2C Aug a Vr k b 9t H uur L k nvprgad Ting fioiidsche WlrJtcliwaA f r vt lnff 2ti Aug 1 a HoutB nplaDl oen 7 VoHcaeoneert 31 Aug ly 11 St Jaofikerk Orgftlconcwt 6 Sopt Geb Bouw en Wonlufploezli 2 uur V rff CmderstandMooMniMi Belw rd verKorten wfj geregeld tljcHj mod peHng te mogeD ontvangen tw v irgaderingen cancerten vprmakelijldw den enr om deie daa In ome ageodi tt vtTinelden leÉelikepSoieenlerij Een SOLIED ADRES voor meubelen is b j N HESSING Pepoivtpaat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billp 13 Af Bl omm 11 Ëlectr Dr A Brinkman A Zn QonA Vrijdagavond 27 AnguStus a s = OPENING der NIÉUWE WINKEL van J C DEN BOER Wz in Kaas Boter Eieren Fijne Vleeschwaren en Comestibles Télef 258 Groenendaal 13 mst de TeaHNOoiiDiaE zaak Het prcttig c pilluRtrcerflo werkje DE IIEKGELAAR door BRAKDARI8 DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDINO GEHEIMMIDDKLEN DE DIVER SE HüOHTEN AAS HCT VANGEN VAN VERSCHILLENDE VIHCIISOOKTEN ENKELE WETTEIJ IKE BEPALINGEN word als gratis l ijlage opgenomen in Morks Magazijü het ictcdkoopstp Ofïllusfrperdp rootc Mnandsrliril t en is afzonderlijk verkrijgbaar voor 2S cent Nidiiwo nbonnéi op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispreiniu bovenstaand boekskn on d bfiide klouren reproducties Jacob JHarlH De Molen en Uogbomn KerMnferleitr h i Dordrecht C MORKS Cz Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrywillige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als miaimum leeftyd 17 jaar maximum leeftyd 25jaar Liohtmatpoos mot kort dionstvoi band minimnm leef tgd 20 jaar Imaximnm leeft 29 jaar minimam leeftyd 19 jaai mazimnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimnm leef tyd 29 jaar minimum leeftgd IGjaar maximnm leeft 17 jaar Matpoos toppedomakep Matroos kok i Stokei 2 klasse Leerling Stokep Kadere inlichtingen worden op aanvraag het aenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarino te WILLEIKOORD DEN HELDER BO iOoDiolIjkeWÉDltaeiiiLaailoriiiemef opoERiOHT iraa Voedeit nv Tm met d nlverc mwrire LIJNZAADROEREN merk sJSTER en W L üitmantende door hoog olwit en vetgehalte en groote voedingswaarde KatvJM ama fary 1900 Seaen Oouden MtdalUe 12866 Donderdag 36 Augustus 1915 GOiiMM mum istie a w s eao é cL T erteaa tioTolsud voor C3 o d © © aa Oaan stxelcezx en PRIJS DER rDVl¥TÊYfTË N Van 1 5 gewone regels met bewysnunimer f 0 55 Elke regel meer Ü IO By hiü atïhtereenvolgende plaatsingen vforden deze leuen twee berekend Dienitaanbicdingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bU vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsniimte Verschijnt dagelijks yêtï behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal laem franco per post et GeïIluHlreerd Zondagsblad j Bureau ÏÏinSer rllen dageiyks aangenomen fn ons Bureau Sabk 31 bij onze Agenten deu Boek handel e n de Postkantoren f 1 45 1 50 UitgeTers A BBDfKMAN EN ZOON Td rfoon Interc 82 INHICHTINGFN VpUo Gevaar aoliaiie of II 1 n4 r konnon veroorzaken BURGEMEB3TEB WCTHOUDERS M QOÜDA UMlm rt8 ter Hindorwet UoTO te weMn U lij vet imiiHi hebben verleem aan L illlHMO tl loinia Ml zijne roclil crkTii dMi lot bet oppioliten e ier houldMlerli i t IrODiotoroi ïsn h W f lO mi 1 van 2 P K la het pwcci aati de Oraal van f ioifleff t kftdöBtraal lieiteïid seeftie I No 870 COLTIA il l 2li Augustus lOla Burgemeester en Wethouders voonioemd R L MARTI NS De Secretaris 1 V HICUSDi Telefoon Interc 82 Bij Sedil Bahr schoten onze artitleristen op den rechtervleugel een v andelyken kabelballon neer Op de overige fronten is de toestand onveranderd ilit Athene wordt d d 2r Aug ge fiiull TetegroiHUien aan dt dagbladen melden dwt twee kruisers dier gtiallieerden Zoodag de liardanelU n blnm ngedïongen ziin en iu succe do l attwijen bij Kai4anca g ilKwi airde rd hcüilien In de sectowii van Krithia en Arï Bunui duurt een wanhopig gevecht voort 1 11 MvtikHie wwdt genwld dat de i n gelseben verletlcn week vier groote Tiirit R be lo pen dfle troepen van l aiMwaki naar fiaJipoli transporteertb tot zink i gettraohl Aan het Kaukaslach Front In den K a n k a h u s llw Russische cwiwninlqu van 11 AugM luidt 1 Dp 21 Aug had In de kustatre k gewivrvuur plaata In W Paswine vaJlei habben onwo trot pt ïi na n gevecht Iwilwpg Kouoi v be et waarbij zij krijgï vangencni iimaktifli en munitie veroverden In liet Wan gcbie V liaikttti onze voorposten ontiniwtingen ine t de Koenien Op het ovenge front trad geen wl rzlfflnig in bi liataljoiw sindn hedentnorKPU aanvallen il Irijd ie bier nog aan den De ariilleTiegevecfeten duren ongeveer op lU geheele grens von Tyi ol voori De ïi t e ni ip i n g ï n i t a 1 i t l it Uerlijn wordt dd 35 Aug ge eiml Uit i biaaso wordt aan de Lokal Anzeigor gwueid dat volgens een aldaar ontvangen gelijkluidiendP particuliere Ijeri bten van bel front do Ilallaansebe m 1tïaleii in li 5t geJaergte zwr vwd van do koude te lijdif n heJitieii l e Boldaten zijn slw lit iiKH lichte zomeriileeding iiiigerust hobbtii zelf goen wollen kousen iM ijl peJwn wil onigekend artikel in Dan koint er nog bij dat in het hooge geliergte d sneeuw er reeds voi lni dik ligt ie berichten over he lljdwi der solliaten en o er groote verliepen die ondftkfl het strenge optred en dercenwiur on de vervolgingen tegen zoogenaaindie onruwttflokers to jb tot he volk doonlirln giMi veroorzaken bij be volk w nwrrilnobllgi n indruk De wTookblalden zooflils de Popoio d Ita Ha eiw hm en ingrijpen van de overheiif tegen de viTftprcïdfer van onruBt nkkeiid tierlcliten over de Italiaanncbe B di rlagon over de zware veriieacn en over de lafheid van vrijfwUligcrs t genovcr der vl iand emz Aan den andn rm kani klaagt de Tribuna over de ccnwiur wier Optreden de grenzm van het drag lijke te buiten gaat en verandering van bel telFM l nowlaakeli maakt Aan het Zuidelijk Pront In en om de Dardanellen Het Turksohe communiqué meldt d d 25 Augustus Bij de Dardanellen aan het front van Anafort had den 23en dezer niets van beteekenis plaats Het is vastgesteld dat de vijand zware verliezen leed gedurende het gevecht voor de loopgraven van ons centrum op 21 4ezer Op een front van nanwelijks twee regimenten telden wy meer aan 3000 lijken van vijanden De door ons gemaakte buit is nog niet te overzien Bij Ariburnu trachtte de vijand in den avond van 22 dezer na een heftig Ipeweer machinegeweer en handgraliatenvuur een aanval te doen Het ineerendeel van de aanvallers werd ever de kling gejaagd of gevangen Ïenomen De rest wiat te ontkomen n den ochtend van 23 dezer deed 4o vyand een soortgelijke poging bij echil Tepe en Sungu Bair Hij werd fchter in zijn loopgraven teruggedreven na zware verliezen geleden te hebben Il Ilwi lapi wokU aau de 11 ü a M ff im d dnt in die go4 ip ifts rokfn van ialicië waar nog Ruseische irotiïon gelegml zijn betrekkelijke nwt iiwrsobt Aan d e Zlota Upa m aan df DnjeMtt r li iWicn dl Ruest n nog v rgwt grtraclil Inn front dfr Ooeit nnjkorH èoor kloiiit aannalU n aan lu t wankel te lireng poor kraditigo tcgf naanvaH ii di r OohtfntnjkiTH wt KÏcfl d Hitf op atlf punU n naar Imn oorBproiik n i M+ Jlangfii tpniggwhwiMi waardioor d Kh l iin oih aich 0 alle Itolangrijiii punten vainorcr ftng aii do gcnofïiïdt rivieren die zij op de Huwden veroverd haddn n licJtben kuiBKiv liaiwMiaven l e CMinnantteii en vaa h KusaiaolH grtos ro pfii hebben ten g volge an iiol verloop d er gerecbteïi in PoI n reiedifl de vorige wirk do civiele i f timr8ftiH Hiiaren dk voor hel lietzi lu geJiied benoemd waren uit Imn ani4 t ontze zoodat Uians KusBieche of itiaeren lirt civiel t tmir waarneii eii an de Rerl Ztg a M word uit liet OoHogMp4 rakwartier geiin Id dat het Rus +i clie + liüer op dtm buinligen dag In twee gi ogiratitwh en Mrategïrfch van elkaar ge cliei k n Isigergroepen vt pd M in r e osteori k8oh Hongaar ehe en Duit cln eavailerio I eze4te d L n Xuidioo U li c van UrrwtTitowek gt4eg n i belangrijIten sv oorwegenen Btraaiwegniiknoop Ko dien de Hu en mooftlefi outriii 1 1 vervolging dor RusMen wewl voortKc i l in Noordeli p riehling De verWitndtnB fl Plc orweg FVr H ilHïwik Kowel wMUo vet dor over Odiewsa naar b t Zivi ten fn over Kiew naar het Wmwnland Van hi t Hi k voert is voor de Unmi4 n verloren Aan het Itallaansche Front WK MN 2j Aug V D ulticiM In d wectorcïi van die lioog lakte van Doljonlo wenl gisteren dw vi nüeli o InFaJiterie die zddi aan diii zuidkant van de Vlontp DüoebuM boiV vaetgi ei door oiiri aptiUvPwyvunr gediwoogen dt zen overhaast te vtjrlftten üne front ten Ü W Tan San Martino werd wederom d or de ware artillerie beaclioten a Middagt bogoiwwii Av llaliaiu n lüer een nieuwen aan al die ev enals giHt ron op onze verdedig ngi4in ie werd afgealagen Voor li t Goerzer cii liet l oliueimir brugg Wiootd hl bet Tvroler groii g bied ontwikkelijWi zich lierliaHtdelijk gevechten Di tefi avoiid laat begon de vijandfiijke inBinterie bgen den noortlelijken Hector van dio tioogvlokie van Havaroma te ageeren fc ilHiMttorg u vioeg werdi n deze oamvalb ii afgenlagi n Aan beid zi den van dtüi straailwtTg yam Toïiale do i verHohillende ilaliaan h bu iaeo l e Im w onern ziigen de Zep IH liiiH die Ui hl duiater Ideven niet rlooli hoorden stechta w snorron dor liroffven IJuitiM liland en Aniorika Til Va dmigton H ordt l d 24 Augiwlut aan bet lUdd gewf iid Met vtirzoik van den l uil elH n annbassadeur wn nog geen lM KU tbig til m n en unor oanileicMng van het in dw grond boren vmi de AraJ ic tot alle feiten bekend 7ul leii zijn w i rd g xteAn in het volgi e leJegraiii aan bet depart nent van HiiilenlamlKdie Zaktnt De Oorlog Aan het Westelijk Front Het Daitsofae commnniqué van AaguBtas meldt In Champagne lieten wij met saccea vencheiden mnnen springen In de Vogezen bij Scfaratemannele werd een vjjandelQke aanval met faandgrauim algeslagen Ten Zuidwesten van Sondsnutch is een deel van het stuk o4 KruJl dat den 17en dezer verloren genao ms teruggenomen it Daitsche vliegenier schoot eergirterm bij Nieuwpoort een Fransche tweedekker naar beneden Aan het Oosteiyk Front Ht I o 9 t a 1 ij k rt c 11 V coimiwmiqué an 25 Aug luidt I 6 troep Hi van Varlaiicrtt Joseph tprAiiand on van goneiraaj Von Kovoez iinngi a U n vi au l in viyeeiiigmg nml lic eH OiMit li iTH onder voorhUtrentle gwwiupn naar dv I öna terug Ook de teff wtarwï vftn de nog t i Z W vaïi Breat Utowsk Mrijdt udo KuJ wn m g hrokcn zij wordfeaa door divlwioH an gwwTaai Von Arz e door di Ihiitsche iroepen op don EorK ngordcl gi worptii T i 0 van WMawa dnn i n di Duitaclif htrijdnuM len dwi vi aaid stowlb veteer iV woud n niooraszönc in De wücrio Bii on PulialLo dringt aaii hiA Jp ïijd io van den Htraatweg wi lkevfln Kow 4 naar Koliriii IHdt voorwaarts Honn cd Huzarfn l bL n ulornwndprhand wn vrrsittTkt dorp aan den sjworwog T Kowcl naw Ilrpsl latowfik g nonuii Tutmdii n VV a Uuur Wolin k d Bpw na im he vns lioorBoht ru FEVILLETOX Krijgsverrichtingen ter Zee Ibiikbootenoorlog Van 29 Juli tot 21 AugnMua heblR n k Cerwralen wotl iroib oen 100 tab che pni it den grond ge ioord zoodal dit lelal im 1 Teljruan j l Ibnnrt MN bedpflfflfjl an de e KM sohopen wan n lU ingetwohe S2 Htooimwdicpen 27 Htoointrawterw 10 aiadTfre visHcheravaartulgen huIi knii erK J tranrtportlvoot 1 midnn zeiH r en I torjuidojager Voort 2 ItaÜHnnflebe duikt 00ten t Russltwhe waarvan t oorlogöwoliepon 2 BelglBclM vande neiilrobii 10 Noorsclie 1 Zw ed ehe 2 l H ii ehn en 2 Spoansche lp a ïewc koliepen kwamen iri5r hkiiselieii Olli bet U Ven Vit Londen wordt d d 25 Aug geBo ind Voung Frank is tol zinken braeibl Ili Zeppeliiw boven Lomlen De VoHH Ztg vernotiant uil ZUrlch dftt de uit l omiH n leruggekeorde inwlewerker van k N eiie ZUrlehor Ztg de aanaiwilijki wbiule door dr Zeppelin bij hun aaiwai op Ixmden aongerlobt liwestigl voornl de woiiade aan tk lokken en in Ih OftHieii van de 8tad waar lal van huiwii vernield wiirdeii Ih aanmerkeflijk h Avonds zog uien In de betreiferoV oiiwtr en évn glof d van in bramlMaan l r U nog gwn o fiele le inededeetlng ontvangiii lntre fende het u don grond boren van de AröJ ic De kelKerlijke cegewing vertrouwt dol de reg ering der rtigtVi Söateii nog g ii tU iitiW jitoiKHpunt zal inneïiitti op grond van d iK pleb en ontvangen an wlechts V n zijili welke berlehlen Olgens de iiKH ning ibT kiilzcjlijke regfefii ng ii i t overetsnkoinMtlg de fei404i kutuuii zijn maar dat 0 A aan l iilt eltiland gob enlwld xal ge jji xni worden geJioord te wordeii Of rt lioon de keizerlijke regefrlng niiil twiifell aan de goeth trouw der gtitulgili wier viirklaring ïoor de 1 iirO xxwcbe perfl ijn uiedegede ld Ueiit in bet 00 Ie worden geilioihb n daar diivn viTklanngieii wenb n atg U gd onder ib n ilivloe l rtw opgewoiwlenhrid die giHiiakkilijk tv vtM kwrd qi iiwlmk kon wikken Mo ili i n werkelijk Amerikanen Iwt l eii bel lien verlot en dami ii 0iuldu1 in trtjil ijn j ewts m niW anae bedoelingen I e ki zerlij e regeeriug zo i zulkn teil ze THlH hrtreuren en btHliigt aan dte van Amerika haar warnio Htjtupatlile ie nieuwe landing op t alllpoll i n NDi 25 Aug Partü De IxkiMide oorlogseorni ondt it AsiVad Karib tt iiiol lt vim bW Dardam ilenfront bijzonder iie b i over de jongHte lAttdiw bi Hnvln op aUipdi welke jiwJf ieuwZi ielniU deiM waaroïfcder zioli VVIoari bevohden door uHtraJl i fj en ItnlAcbe en IndlHelie Iroi peii oiid erniMiien Werd Op 7 AugUftluH wi rdni dt rurkrtcliti fttellingen nooi i ilijk van Anzac hevig geboinlffiidi cul door vtidkanonneii en liouwitzerH bijgfatai dOoi ib vlooi DrOOle Hlukken loopgiöflf wenbrn In rookend ruïni n lierndiapi ii Nnehtfl wei d de aanval omb rno mm jle HHinnen baddicn l evel ontvangen mei Ie H 4il it i doch wl chts van de bajonet KfJiriilk Ie maken Vrijdagavond om 10 iinr liegon de aanval met vei overvol vnn een TiirkHeheji loopgraaf wnarnfl liK offensief werd voortgezet en n een kortiii Htrijd alle kutri t4 41ingen ef noiiwn wanni aarbij Af Moniie zi er beldhadig optraden Den volgendegi dag wi nl een bmig gewtvrvunr gewisseld wat gicivolgd wenJ door een aanval welke eclitor ïoor koloniale troepen cer bloedig werdt n afg iilag n waarna doko woodt Zij kende in vrouw Harding on daebt dat Ue hier nog woondiot Wij wcrdien binnengejaik fl Mijn neof en ik gingen cwLix weg eu bij onze tenigkoaiiftt iva iiHijuffroiiw llurwood verdwenen Wij doorzochten hel huls van onder tot Iiovlvi Keek ü o in dem tuin vrof dnkolond vriemdleJijk U iet t r zijn hier tuindeuren nrisBclUen dnt de dani toe i i alletn was den tuin is ing goan Hij opend lioogif t welwillond de dieuren n Poole Hop naar buiten terwijl hij luid l mi s naajH riep Hij kwain i ij een dikke ha Uo de tiüa van de daaraohterlig endio ossohen a oot Hij liep er longB gevolgd dbor de awJereo Plotaellng hoorden ze eoii luidien trtunifkroet Hier Is een spoor riep Poole e i tiaml hoen oprapend Herken je die I ional vroeg hij Jui t zoo een als zij vandaag droog luidde het antwoord Ik vindt nwjn verd re bentóoiingen in tlü wi k genhistorie overliodig z ii d kolonel Het Hikt mij zeer aannwnelijlc Bat tle dame ergeoH In de boaechen wandelt of dip miflWdiien lange een andere weig hee t vorlfttCB Si aiil t ogi evenwnw voortdiurond roepend de boawshen in Doch bij kreeg geen antwoord HOOFDernJK IX Do anderen volgid hew langs eon pad dat naar een dwir in een Itoogim iniMir Wdde De deur was gesloten Juibit zooalw ik dadit nierkte de kokMi l op k daiiH Is alletii wegg waiidiiikL lbui in haar getlrag onverklaarl aar a n I w oonhk i ook Da t ÏH bet gedrag van de ineeetc rouwen filosofwrtU W kd ün Kn nu verwacht ik van n gentleiimn alfl I dat die zijn excuwfl zaJ aenbbflen on d verzeicering zal geven dttt liitH k rg dijks niet meer pa 8eoren zal Poole dewl dil aonder eigenJijk goed te welen wat hij zei Mnar onzo anto vroeg Weedom I en van Dw m tlfichen re er nMf Weg Ja we lieten den wagen buiten ataan A Is T f aiit o a buiten laat itaan zooiat do eerwte do iiewte die de laan in koiiit er mede we kan rijden beu ik daar nlot veronlwoordpilijk voor merkte B e kolonel op Daar wow weinig tegen in Ie brengen Ke hoddin WvendSra g enkt l liowij dat het n van zijn liftdon geweest wa Mag U £ ï GT ewMV op attent nuUcen dat er een anlo In dP andiwe laan naar tiet l oaoh fltaat vorvoigdo de kol m el Weedoni en Poole liepen t been i vonden hnn w kmi Ik geloof dat he4 gcheole g vkl e i grap iB meende ée kolonel De dame ging een ritje maken terwijl n de deur forceerde Zoo iet zou IvOH nie do n ntwoondde Poole l o t Dit li t fue de anige oplOMfnc e ti n hIoiio kan ik ino verdei hier niet meer iiioe lienvoeieai dus ik boop verder van beer verschoond U blijven eindigde de kolonei s ctierp De twee n wen voigdeo den wenk oip klonanen bi deu wagen im gingen weg Ii wbi n wa l ou In di n tuin en K BM er ii tM dat baar noodzaakte te vliK htori Wie weet vinden we bnnr niet tbuiM zei Weedoin i oob antwoordde niet Zoo wnel niog4 lijk ree t hij langtt de wegen Toen ze bij bnt buis van mevrouw Hurwowl oangiükoHP n waren wa er liehalvo de bedienden nbiiKwid thuiH Deen hunner had juffrouw IxHi zien terugkomen Ik nuK t wootiten tot zij komt ot haat moeder beerfoot Poöle JuiKt en ondeTtuflBclM 9i heb ik iHH anders te ondcrzockca Het kan iets zijn In den tuin vond ik dit tukje papier Kondor er over te preken natuurt Het Ifi hiH adrftö van een huis te Parij en ciHjnt hot onderste strikje van een tHegra n te Jiijn F hoven Maan de woorden Ben hier veilig Je denkt toch nie dM ze Ix u daarh n zullen brengen Veen ik denk aan en ander Ik kan juist de l oot van Dover nog pakken en heb geen tijd meer te verliezen Z wl me oen telegram aan den trein te Dover Srlfl je iets nader weet Wmdoni ha d juist nog den tijd aan CharirBg CrosB n kaaWin te nemen De trnln waA reoifa in beweging toen een darae door de noir feopende denr van SS STEU DER UEFDE Naar het i ng e 1 s eh door PAUL IIRQUHAUT ZJJH oiipi iii la te De coimiiicttiir utoot do deur vlak ac hter hoiar en hield een nion tegen db boiu wildi volgen c volgende trein i ook nog voor de boot riep hlj MU vcrtnit over eenigi mi nut Met Il zucüt ging dedninezitlen Zij was scwaar gi 4uierd 1 zult mijnhHT iiog ami de boot Ireffen zei WewJoiK He buiM gaf gi n antwoord l r loo en twei trein al liet dtnk Ih nH rkte een andere pani agier op e lome zei nog nletH i letmde vermn M whterover en zww g tot bij Dovei D wert zeker dal de boot niet z l vwfrekkm voor de volgende iri in binnen Is vto 7 j plotM ling nan dwn paKMftgleT die een opiiwrklng over de tww ir tnen had g vnookt Weeiïlom kreeg oen whok en wIkI niei of lijj mo st hopen of vreezen Hij lind da stem herkend oMhoon A zaclit ge proken had Heet zeker antwoordde de aangesprokene U kunt goruB zijn Weedwiii wenschto zlcli gduk flat bijde trein aald had Vu in Itot bijzijnvan andiRren ntoe t hij zwijgen toch vomzif f eland verllrt nio t hij iwcr weten Daar liad hij reolit op Te Dover lb p fwi teie Eranibe iHlérlangp dtm IrHn Dr Wewlom roepend Wertïotn nam het tftl igram aan en Im IiOii terug StanJey ïWordt varvolgd