Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1915

1 j ê 1 i f V m MiMipf4ffv wWke maemklljk xiM geseUiödtu hij gi W eu ttoodzakdijk hid di n tt der njk leu waarvoor muLHuaiapri m vaMgeöi wordro iiilto Lnéd n m d umxnnomprifim ook Ui dom fUrekkm voor d i verkoop d r i TwB intde Ie verkrijgen da de tmKi iiHU rljzeQ gcfeatidbaafd wonk zijn In Ie ï tMit diiBiikwr diefiaaagaawie de itfUf vu tiien er uiidrulckeliik p gewe o du hfft VMiniHier bepaftlde m A Mü kil de gfMetde maxima geen doodc ItHu zija jk ch strmc io mM vorétm gewmjen waartoe hi d oirculaire de noodi o wenken worden gegeven Ik iHnimcr mort than de geïolgeii van zijn te iMtiiien gegeven weowti aiMftottien en k D dwrAMir de 4enk vraag niet algerood Iwwtwoorden Kxmiplareo vw de hJcrvoreii iM dW de olrcuWre zija tw griHie van de KanKT wdergolegd ter inzage vwkd leden e luiwkrteKng van geKond n Men wmt uit Vliiwdngere l BJir tengje oJge van hel opnemen der uil U wiMidtin f uiti oherB de f rinK H Juliana twee iiitr at r dwi gewoonlijk wa vM rtikkeii kwaiffdeEe nnilboot po kwart voor aevcn tn VIJaBin n aan Een gtoot aantiflj lH aogi tr lk oden had zich hij hii HtiHlott fn die lwv ii verzameld Aar oord iK vonden zloh 23 gewonden waarsau er twee gfdragtni moesten woKk n ooi zoovtT zij gvm imilonn ineer bad ko dbrm gen zij goede hurgerklerding en Agen er goed verxorgd uit iv Iteverr 4i la arH treil Ik die dk gewonden naar hun IfeiuMit 20U hrengw wBh pnu htig en voortretWfilijk io vioht IV wagens waren van irtiwiwu im hlotim i versierd en hel lioode Krub te Vlii 0ingen had evmaih ftkijd voh voor vniol ten iti verKn o eringen gtv orgd Zoodra de inailliooi hiimen wa werd dadelijk eon browh loophriig g J igiit oodet dl gewomlen re 4iriiek Vftimr het proiiKmadt A k op ei der perror kornikm kwnen i p de ponton waren aaniaJ militaire autoritten 11 IcdMi van hel hoofdlM tuur an het lïoodw Kriik fliiwes ig heiievenw Duitnehe erple Meiffl die kuk iJfc inet oen mand roücn aAn Itoord gingen en hij die u iiaiifl fnp pet iti jsN de hloi tiH ii he ïvi ftigdin In Hke a en van dtTi ireiu irtIHH4 hii een graiuofooti de Uuiieehe volk üe l r n Ooor Mmtkh lng van bet NiiJt ho w MHWiHaat krwTg elk gel Tgenlwid naar hiUM te ft4 Vr Ten De l ehandeling in I ngcHaod wem iilMek d güvffa Op eeti rfta g waarcwii zoo weinig Ihiii i luri4 in hngeJand w ren de iiteteeien Ith ven iu Frankrijk ook zij die nu kwamen wan ewM In Franselie hospitalen gew eHt en t erM tocn diw overvol wairen nitar I ng e laiiid overgeliradit Sadat de nMnne dOnkfiaAr van ailen fwheid boddcii gimoïneti vertrok de trein twii ï ril M f H Ken nieiiwe spoorlijn Mm meldt oiw uit Noord iScharwonde De oftenit van de uftmwe spoorlijn DoflpHtaiioii NoordBCharwoiidv zal op den li li S plcuïlwr a mot groot teöntvertoon wonk n g iertf len rijk progrannna H ftftrop vtTwhIitende wedstrijden voorkoIIK1Ï u r vd opgemaakt MAvonde ie er goimk lvaarl en 1 1 champeiro ÜngovrtT MM iwlMKMteindcren der veraoliillende holen te Oud Kanïpel m Noord Sehar woude xuUea aan iKit feent deolmMmm iMi fee JteonmilMe t henoenrd waarvan de eer edSen ijjo de Htirgeineeitter van i ovengenoeriide g ite i teïi He offloiifHe gedt eJie gaa4 uU van d X V Spoorplan De opening van d ae lijn wordi zoo luide UH uieli4 onidai deze itorgt voor hot vervoer van proAiolen die op de pat aangdtTgde Nieuwe Markt van d Voord imiftriktl ond worden aangeltodeo llW alftfiuwn helang 1 hier dus ten er rte mee geljaal geen wonder dsl q w4tJll nde oorporfttdeti ook göcdwt esUiren md flink heOrm lienchJkhnar h1 len om oen watATdlg hVR daariip Ie te orgttné eer n Voor de somma vanfO S geleverd 2 iwazarikau 2 oaaS ff e Vi pond lappen fiS 7 Vj ons voor f 0 52 Vergelykt u de prijzen vas kLar eens mee l r kfri m fkm oagwt 4 1 In en om dt Oardancllen I Ken ofa ieel Engeiieb oommiuiqnè t welk een ovmicht van de krynverrichtingen ia t weatolfjlc oiteinde van Oariipoli aedert K dezer geeft zet uiteen dat er daar twee afzonderlijke aanvalaliniw zijn de tteiling van Anstaliëm en Nieuw Zeelanden en de linie bi j de nieuwe iandingaplaati In Soewia baai waar een nieuw leger optreedt Ook wordt een aanval gedaan van Kaap Hella nit in de richting van Krithia In ernstige onafgebroken gevechten zijn aan weerazgden zware verliezen geleden Onze troepen hebben hun doel nog niet t ereikt al zgn ze het beslitt na Jer gekomen en al hebben zij grootelijks terrein gewonnen De aanval der Anstraliiche en NienwZeelaadushe troepen wai gericht op de toppen der heuvelreoksen van Baribahr en Tijoenoek doch do troepen kondon doordat de aanval van Soowla uit niet de verwachte vorderingen maakte hun telling op den heaveirng niet handhaven en moeiten een lagere telling innemen De aanval bj Soewla ii tot tiUtand gekomen nadat wy Z l mijl waren opgerukt Het gewonnen terrein waB groot genoeg om de linies over een frontbreedto van meer dan 12 mijlen aaneen te ilniten Toon nieuwe venterkingen aankwamen trok de linkervleugel van de Anitraliiche on N Zeelandiohe troepen met lUooeB driekwart myi vooruit en bezette een reeks sterke hoogten Na de voonte Turksohe linies op de linkerhelft van hot govoohtsfront te hebbeo bestormd maakten allo divisies die by den stryd betrokken woren vorderingen maar daar zy niet in staat waren den top t vermeesteren zyn zy naar hun oorspronkelyke linies teruggetrokken De verliezen van de vyand waren veel zwaarder dan de onie Het gewonnen en behouden terreinIs van groote waarde maar dit moethet publiek niet in den waan brengen dat het eigeniyke doel is bereikt ofdat er geen ernstige inspanning noodigzal zyn voordat een beslissende overwinn ng kan wordep behaald i Krijgsverrichtingen t r Zee I H l uiul i uonlt gfnuM il d 2I Aiig I I l iiM ih 1 lirt Xww dsclu Mo iiHcbl 1 M MM linlMn la 4iraclit Uu In Ik lloir van Rl a ril Hwlliii or g in Ul il d 35 Au Itl AIMltlUllIg fUMl Ofridl Hl lttlHM4 iH rlohtw lil vol f iM onlvBiiR ti olgnti li lillnHiifiKii get ll FolltlkMi i nn uvoritMri oviv Ai jotigiMo gi vocMi ii In d dolf aii H e Hr dooi de pi rii vav Av I iiiimli Mo fnUu k iii wet wat voorlianK alx n ïhiHnahi nnWlROfj vuorffiwli il vfimk roHllkiti h ali In iim MiM ImIh ili JwiKrti crfflpl i f iiiokiU lln uil Pi trugrsft SS over ik iih 1 soov h4 op lu f door Uodialanfco In iK ruiiRnHMHlo van df llonna fttf 4 1K k VttrklarlM van xoo 4 ttaaii h grooU vtfHi w ti iWf d l lKo M Ko Mvlooi mort lliyWOllK ItlUMThlKHllbKl dM ik ItllWl clip lK ri i lailiKlIJk Ottwsamolilinlijk klliikin Uil foil üIcMi da or rmit apraJci la voii DuIImtIm opiTa4lli i I M IVrnaii san it gmit van Lijflaiwt ilnl rffotiw ll kiti i t r van t rtrofprad vitwijiti nl llffl IH voor tliinlatid al luil ii Li IIjk In Bd C I p WwKrtiwli rrPn a KhiiIiii lil UiillAotu iiillltatro ovi tIiiHiI In ooiyl laa u r 4i thi tt niwd iM binnon onltoto dagiii oodo a do HrtJIrlwühogrotiasMiiiUni i oJlooU U in gnUKnorkoiM naaf i n van Nod laiuJ laii allo opon Iiari mx ii xal wordfii loogiitlaati xoo nli lilt lol nil too AlliMll IIKKht gOKOhlO d ii ia H atiTVlIot naar IJiiiulijko un MH lan li nf naar t saoto 11 vol omlo Iioo dwi gon worikii voorlooplff rooilM iw ankWiJk gontold tr rokiiwMi van liot luarliu ilod af hiW Mo o i 1 fc Malik gilK B OoBiirlwrit Sliii Margiinrilo Walorlaiid korkjo WaterlaiKl lliidivMin IJtowMJko Walorvllot riiillpplno Ilonoftaiito Do lo vofWHoiiteii luaatri gi l liron l ooii liolansrljko lM orin in hol rri wvwkoor Ilaarilooo xal li v Iiol vorkoor niol IriigKo r ililH ro ovor Monrkwko kun non gow il K i terwijl men tol dimvor g v4wtMi 0 wan over VVatorvlioi lo gaan Jongens zegt deze jullie kunt zwemman als ratten Nu bieb ik hier twee vrouwencostumes en twee burgerpakken Die trek jullie aan en dan ga e bij den wedstrijd roeien Je valt per ongeluk idlemaal te water en loopt r 6 kans te verdrinken De lui op wal zullen roepen en schreeawen en gewis springen er een stuk of wat te water om je te helpen Zoo p anw de sente by je komt zwem je als de blits naar den kant en je komt je hier verkleeden Dan ne ien we hier nog een extra fijne flesch Wat denk je er van Antwoord was overbodig In een wip stonden de vier getransformeerd in twee dames en twee burgers op hun Zondags en enkele oogenblikken later ziet de samenzwerende officier die zich intusschen weer bij zijn collega s gevoegd heeft een roeiboot bemand met 2 mannelijke en 2 vrouwelyke personen bet terrein van den wedstrijd opvaren Daar laat oen der dames haar roeispaan glippen Bij de poging om bom te grypen tuimelt zij over boord De anderen trachten te helpen met het gevolg dat alle vier de inzittenden in de golven verzinken Wat een ontsteltenis aan den wal Vrouwen vallen flauw mannon loepen heen weer en schreeuwen om een roeiboot en om reddingsgordels Maar het waardigst on het kranigst houdt zich onze kapitein Mot een gelaat van moed stralend roept hy Mannen hier moed gehandeld worden Wie mij lief heeft volge mij En zijn beste uniform niet achtend dringt hij voorwaarts en werpt zich tot aller ontsteltenis geheel gekleed in den vloed ter Tedding van de ongelukkigen die met het zilte nat liggen te worstelen Met krachtige slagen doorklieft de kapitein de golven aangemoedigd door de kreten der toeschouwers Houdt moed roept hij den drenI kelingen toe ik kom En hij kwam maar te laat Want als de vermoeide officier de spartelende dames en hoeren byna bereikt heeft slaan deze de armen en beenen uit en zwemmen ah zeehonden naar den oever waar zij als bij tooverslag verdwijnen Wild van woede zwemt onze brave commandant terug uitgelachen door het onbarmhartige publiek Wathyin deze oogenblikken dacht weten wy niet maar wij betwijfoien zeer dat hy de overtuiging van velen deelde dat dit slotnummer in waarheid een sacoeenummer was geweest lie in jraali te De Dllt lliwniH do l ola grijko inbraak dit op lli ViitfU Aiia bij d i n lieer v d Werll I lie lllll plaalH vod4 en waarbij door lie dieven riiiiu f 47 ÜOO werd goa oicii veriiciïiit de Tel at het justitieel ooili fisoi k lot nu toi geen enkel resultaat beWt opgelt erd waarvan onl lekkin van lo dadem Ik gevolg is goweeiM niettageittrtaando de roeherche nog atoed m volle actie Ih oiii ili e zaak koo ii ogi lijk lo klaarheid te breïigo B t otaat in ledco geval dat de da U iri liiii1ei gowooa handig en slijn te werli ijii ge ann on blijkbaar otle mogi lljke V oorKOrgMinaalregc L goooioen bebbiii om ontiMtking Ie voorftoiuen 1 n de ouiKtanl ieden Aebijnen bun tot nu giimitig l eweent te zijn Vooral bel feit dat geen ailimnorii der bankbiljetten Ijokend zijn lientoeilijLt bet viodo van eenlg spoor oi r Hok het schcikundlig ondi rzoek van de inhoud van hoed iHo d InbrekorB op th plaaw van bel geld in de brandkanl badilen RoAlMMiet d loverije weinig of geen aanwijKiniKo op Mm voad er n l de overblijftwlMi van bruine boonen iiiot vkvvseli i Imwsw blijklMiar als i V rtort in Vfet dtflie schrale gogevene hii fl nieiv 00 onderzoek in con sHcere richting geüaan iloch ooji dit iovorde niets op Kvonw iw wa d t hot gevai ino4 lie gworalon vtagwattidiken ondw mrfere gegevofiw wa 1 daarmorio nirt veel lo liereikon Zoodal de recherche foltelljk nog pa aan hel liegin vta Inar moei lijke taak aai wejke laai er ni gomakkelijker op wor naarnWo de lijd V rMtriikt Moordasnalaif Ie Sohevoolngc fllrtoravond heelt te Sdiovcolngen oe nolilWorskneobl uit jaloerslieid oen moord oolag geploegd op oen H Mionjarlg Schevenlng nKwje Hij losle 2 revolvwacboten waarva oen haar trof In het gelaal on oen In do Iwrat De da ter werd onniirtik Kjk goarroMe Vleesohpryzen een halve eenw geleden Een vriendelyke lezeroi aohrijft uit Zwolle aan bet Vad Menige huismoeder klaagt nn over de dure tgden maar als zij het onderstaande leest zal zij nog meer watertanden In een slagenboekje van het jaar 1860 an de firma U alhier die nog bestaat vond ik voor de maand Juni de volgende opgaven 1 pond kalfslappen f 0 30 l pond mnderlappen I 0 52 1 oasetong f 1 20 De Cbiiwwehe k k Ue hiaee beeft eeu eigeiiHcha l dea 1raiiiKiaiiaa gouew hlj hoiidl ni vau een Idiker hapje eo hij eet m graag allorlei pikante dinten ij oee h feeiitdinor l eataitdaaoo riA f 0 gangen Natuurlijk is zoo iets gti I ert4kbaar voor den rijken Chinees Ihtt ook de kociie Mn Iwoldzakdtjk m rijet leell houdt wel als zun betin g toelaat vaa ev dejtcateese De CMsmi uil dm lagorcn stand eet gevmdijk h lenHliui e ook vrouwe gaan oasr 4 kok om rot r sliÉisoU ea kaa kialK elofi Ie koopel Alm ziet dikwijls op groen blad een in olie gebakken v h veel gelijkead op oen rdtenlje stukje vlecHoii zoo groot als een ttt ooolnaar buis dragen Behoei ans pelen zij op bun gouden lelies f verminkte voeten laonpB de btilsi lK vrcos voor een laotdrager of rra loel dt lien omver zou kana pen t OU der lielaugrijk te personen vaalH f hloeesciic raalleiven ie dan ook è kok 8o ifl loopt hij uiet z n keukengIN OU de kachel aaa een bamboestok des de airaten dan eer vaart hij met s iMolje of wel htj hoeft een aUnit ki do straten I p het vlordc huis 1 erdia ook een gaarkeuken Tussoheu eeo boa iMi giroamte Is van kld een kaoMg bouwil waarop twoe groote pannen staaa Hiirin bereltk de kok alle mogelijke Mkere bapjeei van het Hen lsehe Rijk Ah hij giTiwl is roept hij het menu den voorliijgangexs toe levendig on asmnoedigeod lorwiH hij ze niet ouden prin ea eerwaarde mweeter betiteld De hoagerlgon en lekkerbekken kinnen aan de priiivitleve tafels zitlen kinderen kijken bogeerig toe terwijl honden en varkeaa 0111 den a val vechten 1 en Ncw Yorksoh blad verhaalt I n zekea e Alfred Ceeck fijoerde met V iaumiien le oogen juffrouw Mary Adams die aan den anu van haar aanstaande liep Ie waiideJen De dainc ergerde zich daarover zoodanig dat zij een politie agent riep en den heer Oeok liet asreeleer Ml lie rechter vroeg hem waaroni hii de iloine mot zotlvoet llefdV fllgtoed had hhh gekivken Ki ook maar eeiu antwoordde de jongeman of ik gelijk of ongelijk lieb De rechter keek de dame aan e wol Keer langdurig V heJit griljk Haar h tt Wdmi ook aangeeproken N een Ooe f dan kunt u gaan Uen heeft zijn oogen om te kijken en vooral als inon ii et dergdi o dames lo doe heeft Wie volgt zeJdr de reoWor I lL hij iping over tot de boba de4lag van de volgende zaak f Stadsnieuws ÖOÜDA 27 AagaatoB 1916 Verkort Ooifteenitpraads verslag In de hedcnntiddlag geboden vergadering van den geroeewteraad wa rin a wpïig was de heer Primoe werd bet nieuwgekozen IM voor difi rlct 11 vac Vergeer do lieor K van der Werf nla lid sm den MaatT geCn ftlleerd nadat tkwr houi de bij de wet gevorderde beli ten waren atfgHegd Het niletiwe lid weird door den vooi itter ge4iik gtiwen c4ri waarbij upr de hoop uitdprak dat daadviewn en iiewluiteu van den hoer an lier Werf zoudieii isijn iri het Maug dw gecneente en tot voldoeniuc vmj hem Bciiioeiiid werden lot Ud van het h ntuur der Vere ilglng nv Anittaohtaiwhool voor Gouda en Ofiwtroken de heer P J Berteis tot teerasr in de Oude Talen aan h t Ivnmwiiim I r M A hvele deo Haag tol le rattr in de Natunrlijke Historie aan he t ivniitaHium Pr J h Hoving alhier to lijtlHijk a si teftt l6eraar in hei vat e ktf ten voor nuicJiJne hankwerkerfl aan de AinJiaohjifl avxiodsohoot de heer J vaa Hat alhier fH NKlorwijKer Un de Ie Burgwacbool voor Jongcoe de heer D M KlooU Ha i leuï Uk onderwijoer awi de School v g I o No 2 de heer fJ Bouwman te Krniipfii ayd Lok l rekening vao de inkotosten w uitgaven der giinefiil over l9U werdgot d g 4tea rd eo het ontwerp hMliUi daiarvBii vafltgpRteid Xaar aanleiding van bet afwijwnd prae arhicH van B en W op het retfoek van W iOroinhom om verhooglng van het hem loeg k nd aBnviilünflqKiaaloen werddbor ém heer Van éer Ree gepleit voor een hijalag of gratifintóe nu df regeiin van B ai W volkon eni l t is weeTgegei i m vwbooging van pensioen niet gereohtvaa dlgid ie De beer Van de Velde gaf ewneetw als lijn meeQiag te kennen dat het v Wiljk ifl dat a D den beer Kromhom die blijkbaar bij vergiwrtng niet heelt gestort dertiids om een vwboogd penetoaa te kr jgMk een ffrMlftoade vonH Gemengde Berichten ir Het sacoesnnmmer Da Zieriki Nwab vertelt als historisch Om zijn soldaten eonige afwisseling te versohaffen in hun eentonig mobilisatieleven vatte de kapitein in een onaer kleine garnisoensplaatsen het voornemen op een awemwedstrijd te organiseeren Zyn plan viel zeer in den smaak en spoedig was het programma opgemaakt Alleen mankeerde nog het slot dat pakt ISen der luitenKnts echter nam aan als hem slechts de vrye hand geUten werd voor een schitterend sncoesnammer te aorgen Volgaarne verleende de kapitein hem aijn toestemming De groote dag is daar Het stadje is leeggeloopen om den wedstrijd by te wonen Alle aanwezige militairen z jn in groot tenae en de oogen der jonge sohoonen cijn eveneeer gericht op de schitterende uniformen van den kapitein en zijn staf als op de wedstrijdende landsverdedigers Wy laten de zwemmers zwemmen I en volgen den luitenant die voor het pakkende slot zon zorgen Hij is naar zyn kamer gegaan en is daar in druk geepreV met 4 soldaten die hun zwemnommer heblien afgewerkt en nn by den luitenant zyn ontboden Slaaxa ex land AtuorikaADHClie koonni Oux Aini4i rdanH ch oorr on i ut rit 4 lt Wij rortiMiKW il t he l o8tuiir d r Vere nlglnci voor évn Eftoctnthwidi l xijii pof iin om d l dm r Veret nlgiit m hK publi 4 evii dajr fréfv tim Hmwi liH geval Ui van de AuHYtkaanHch koersen op de boo r e te mMlm aoff alH hMft 0 i evM Nu de FnfCi c i had loi n iif lijki liH d u opjH rvWtktgfii U wrciwlaar srn inotHlig Jktwr ii aw ik t iiti vw ft I oud i J li nitnnvJH gt i mt v Londen naar Vii t dte ir l ti Mié n fM IWHtiiur 1 1 wriMMiïiiig vmt $ kit cliiw aooata u te ipr vki op hm mIi uiH d k r b b4 aar 0ivem é kwrww uwK ii VkdiMi 9 NiWie iw ik oM cfel v MtHit worti door hft Jwvtuur I i eal i o r il blUimiitêoA l M Vork J f ï lif Tiu hi ti fi oiuh r I iïkkM MJy Mgmu UtatU litumu antiewprkiiiR t wtigrrA Hand At wtvkimiMuid iU N l TlancWli rUnd van ak aii d M vap de V umig iloim f rwiti fiiw 4 ii iiM t v m lotsfll Ititteiital tan 1 tm wirtifü i tgi Vfii 4 orHvangtii i e tr tlvntU A a Btónrf iht w wkloosheid op luw tl or mlMUU n UaMiv 12 230 It kil outlet d wapifM n lO f waren w Tkloo t Wl wfrki ti iiiiwkT dan 3 danm m 2i2H ïï óaneti tA lai sicr p r Hik iloi i kort T dan gmtoonlijk Bij vt gvlfjklnir mn de ovciwMrom rtl ij cr lan I Juni vcnoo itk rdt hei iiiirnuU Ifdwi dal ufindcr ïaii 1 dagen HT wc k w rkt van 224 op il het DAfMal hu I dafpeii of lA4 T UT wt i k v Tku dor d kopUT dau gfwoonJiik ï tniindcrrU MüDwc vao 2778 op JVJxl l oOf All hoer De J o il g stiin de vol K i do rtdirlMijke vrag fi iiHï 0Dd m tl d 2li Juli I iid r liuJt de Hogt eriiig hij di i iitiiirm oimrifU dt vi ntchAtUng vaar riugwvarkGiwi zooiMuilgu iiMM ilijkhi deii Mt levt raiKk van r gperiiig twpgc zal iii x tt4 wordbn atxtpgewi J i h MiiiWtT iMTdd iijedc ie deo1 11 of muurfygiim i igrti k voortdwronik pri iijg w van wJ van IcvfDsbctioc It ll oa aardiBpp pn molk w t p Jz gt iro hti Kiith n wonfcn t Ka l4 Min r i d kHm of ét iiins Hiiiiiiipriiz ii wordun na t d I Mln ir ti r van fsandhouw iiy anlwoorildi daai op d d i5 Aiigit iix ht t vi Igii nd I Uw Ht I d T l M hlk aarfltfiIlDg vBn varkitw ten hohom c van gwiM mifn kW l cnikkiHiii r van hrt Hljk WitracJ DiiM Aii lot n fciiflng vnti di n afzot vati varkiiïs cti t arttiHiwvliVWfh k gHtn f id op hi iNfrJix l de dl r XpOrt MirH M tfn lH paa d pcrot ftUgi vaci hmi iiitvoof naar hd Imileulwuct varkcm inofH i lo tr ii voor liiiwHtiJandWdi verbruik Uffvti f 4i priJH aAiiiiKTk Njk lager dan diiiini ktpri hooifdal d e m rlioiuIStig ii m h ii de 1R koojHprlizon hliir te lamh en de Vit oo k prljziii til het liiiltiiilMid van dl a aani waw dai de export fWr Wan rijk Iljk geen vai kontt aan Óv gcweenlen ter l ixötrikkiii t wordon g t teM en U dol Vering van i ij H ringHwi e oiMüg fi tijd gewilKiriitt g wt t l De l evyriinf i dMrtta w id T a ng n ftiig diooh in verband hhx ht t aantal lx M il ikl are varkeiii la aan i wonnuige gtniMfücm npek in ipla i van varktiw giiwcrdt ZooalH l ki id ntBfr wortlen vtvond HltvkK M Op 19 AiignaltM di niivoor van arki nti gWwMH Mo gew fWradri wordt IhaiM soodAnIgo nigt ilng i tmlwer len dtM iw ik ofwoJuff iKt grcnaeit r K 4tTMM4 n gi ftriiMgHvaiiti nrt Tirwïtialt zull iv kiintioii worduu 2 I i Mini r UerekH ii ötrege4wi voor tegen de voortikirentk jkri iHtfigiiig 8i Int v i tM Lij iji kMeit In dit verljaiid vmrwijwt iilj naar t jiw fum tk lmrgrtiiM OT8 g onide rirculaire tt d ai Atig iMlii t r fri n ie iMwohHchaar Idling Idlingvan win orvoorraad en naar hf innrfddt w iiJtg vaaT MRide iiitvot n erlwd an üflkHe groewtewoorien Ili trfffende tW in vraag 2 iiirt naine KeïWWiiKk arMke eii val4 hot volgend op ic imwkcii Ite ti kilijko oplH Hng vaji hel Kvwirverijod van rdappelcii l KWrokk i alM g wolg waarvan de prlj fii awiaiMTkciijk gnlukï ïijn en nog MH ithi tvn nelgiiie tot dating v Tiooiufv lUiaondiTe vt rdi re mMlr g lf n leti aan7l n vaii i k artJkeil sohliii fi a than 4 oor ooit iuiii tii Miar4lft pe4 fi voor tiand i Noor d i hitllng An liJnolieprijKefi Jii de prijütvi van ïeeij dt laatje weken iiMt M5 pfv 120 K i toruggitiloopen in naniiMTkiDg neiitende k hooge prljwdiT liraiidMorfen en vtn IHwigrlJkc gl on liot alH kaUloog xijn de htildige n prijzen iU 4 te twog te achten Jti refteiling van de nH lkpnj i i atuii op tal vsn iMvwaret ook doordku diMoe i Mlam n in de veimohlUende k r4en van het land aet r ultemloopcn IV Mkii 4 r wliilt ook ecihtpr hienan sijn aandiictit kx waar hij de ia Ucvoor it ning altes MftiitenJtangt niet plaa4 e4ijk oniHUUHtlglie hii cal hoogstwaaraohijnljjk van eenige regt ing techt d n ie h vwwaohien KiM l van geuK enlMvege t oorl ereldlrtg wordt grtroHen en van rijkmrdge lM I mrf woidt opgetreden l IV naJin ing dw maxlmiin irijBni Het op nwHH dan mhï piMte Ie wenMtien ov r wat voor Am grootiiandei hepaakï het ligt In de bedoeltotf bU de herxknlng der lljMcn iSLtie te vefleeoöB ao UW n £ fltó per i r doorden yTn dP Velde ingediettd werd lef vorm eei igi ziii was g w wi fceo aK ie beoogend hem voor iJ vm l Me 1916 1 MeiiaUÏ rrti gri verv tg bwr Z Za aaogeDOwea 5m he voorste tot wijuging en 0 4iw vafltatelling van de bevordienngen ie hetfii en de invordering der T ijfce directe Mailing naar hel m ü n Mi0posi zich een h veud4ge dis ja=Jrieo ai ien van hei artikel rege4eni bel bedn waarvoor geen bela ing 1 te worden betaaW In de veror2g aloftd 400 B eo W telden nu IJJJ 450 Hiet de l edoeIin indien de lj l ft der iMftewting gunetlg waren iOtm volgend jaar te brengen De heer Van der Ree glilg ail viB brt standpunt dat f 500 he4 uMnimuin B 0 t iJö voorat in dwaen tijd Pere jgit Kg werd mede toegeiiehl door de lieeiw Vaa der Werf die een reiiaach eerdere Iwiastingoptirengrtt voorspH by juistere vafltrtelling van hei ko jiirt dw heer Van der Want U rti enover verklaard cn de heeronJonKMttRirger mi Van Kijk zich voor hot H t voorstel tot wijziging der genteentebe YWtiDg voor 1915 iu verbaiui met de hD Miw4e regeling ii met cV bouwver H ging H 1 Volks ieJang werd go d gekeurd evfmnoo geaehledde niet de wijziging dér begroeting voor de koMm an rf RetaigingedlenBl Btit vooraiel Inzake de WaterleUÜng onihikta BWnaaia eentge dtecuame De lieer Vi d r Want verklaarde nogmaA M t atandptmt waartnj hij het niet wtmmm achtte de conoefisie te verkagm Het vooretel werd aangeniomcn iivt 3 stPfainon tegen die van de hecrett Van fcr Rt e Van der Want en Van hr Werf Zofuler wH mming werd ten slotte t egitHm 4 en l edrag van 1200 he oliikhnar f ellen teneinde een dw van het risico op zich te nemen van erediet aan den Itli inen middenstand waarna dt vergaA Hng gt Moten werd Vrgainnige KieBvereeniging Gouda De Vryainnige Kiesvereeniging Qotida zal op Woensdag 1 September des avonds te half negen een algemewe ledenvergadering houden in de boYeneaal van het Café het Schaakborf De igftnda venneldt notalen behandeling nn een ingekomen schrijven van ae V ii lüu ige Stadie en Propagandidns 8B verkiezing van een bettanrslid m éè vscature ontstaan door het bsduktn van den heer I van der WtBt Kon Nat ISteuooemtté De 5lBle i t van hljdragen van het K i Nat Öteiincowlló vermeldt onder ma em gift van de Kofv Stearim Kaar eiMrlek Oouda van f 25000 Hrt totaal der iijst is f 105 ÏJ62 09 t Rel totaal der vorige li raten l ediraa t ftnt totaal der ontvangeen toeaeglinrn b lraag f 2 f 157 396 06 Vlieg ongelak Loitenant Hofstede destyds hierin girnizoen die met zyn tweedekker wa besoek aan Noordwijk bracht heeft bij het vertrek avwij gekregen de kleine wielen bleven in een zandhoop steken de staarinrichting werd ingedeukt en een vleugelblad besohadiffd De machine moet op het strand gadwnonteerd worden Heden slaagde te sGravenhage TOOr het examen Fransoh 1 o Mejoftronw C E E van Veldhuizen Ihier Aan de Staatscourant van gisteren ï B toegevoegd de gewijzigde Statuten vudeN y Kiatenmakerij en Kuipern De Woelgeegt alhier Verzoek K Berlijn om huur yan Qemeeiftegrond B en W stellen den Raad voor t iSHnd te besohikken op het verzoek K Berlijn sigarenfabrikant alhier van de Gemeente te mogen huren Blrook grond deel uitmakende WO het kadastrale perceel Sectie C o 30B6 Nieuwe Markt en gelegen f t r B n eigendom aan de St Anwoaiwtraat kadastraal bekend Sectie C ao 1607 alwaar adressant woont ® en Ubakazaak drgft Ten aanzien van dit adree deelen a en W den Raad mede dat de thans B knor gevraagde grond dezelfde is u waarop betrekking heeft het raadajwttit van 13 April j I No 490 tot f iaitellen eener rechtsvordering A P J Leasen te Schiedam Ï M UaUteiyk den wederreeh j m bezit genomen grond ton yïqwillig aan de Gemeente heeft teruggegeven is het niet tot een proces behoeven te komen Waar nu die wederrechteriyke inbezitneming Jaist de aandacht van 6 en W had getrokken omdat het hen raadzaam was voorgekomen dien grond ter verbetering van den toestand ter plaatse met den openbaren weg Nieuwe Markt te verheelen kannen z zich volkomen vereenigen met het door hen over het adres ingewonnen advies van de Commissie van bgstand in het beheer der Gemeentewerken dd 23 dezer No 345 en dat van den Gemeente Bouwmeester dd 26 Juli i l No 39 welke strekken om den grond niet in huur af te staan loudache Wiokelieravereen ing l wlerai ond bieW de Uoudadie Wiuke li n ereoiiig ng een tede vergad Ting in de bo e zaail iMi het caJé mk lRwl onder kndïng van don vooralUf d u heer V D van reuutiageu t wk r de Ingekomen atukkeu was een hrijveu van een lid tlot weeë op de lonnut ingi n van andi re midd nRVlaml or ganiMMloe mi t de N U T voor he liekonicn van lmiteifcland clie artikelen Vertk i Mk s ar een axkee van den Kappcrsliond waarin op 9 iiurfJ jJiiiling wt rd aangedrongen I eti aananii an dieze quaestie wecride voorzmer er op da zo reed 6 maandtu gLh deii aan de orde 1 goww t ea hel tbai dus liexw aart ijk ïa om daarim di nu weiT aan te koiueti hij dfn liaad Ue ht eir K di Jonjg opperde hol denkl eeld eeii proefsluiting te Kten te krij gen gedur de et nigeu ttjd welk voorstel dloor een andeir hd zoodanig werd aaa g u i daf doo verpife lib ltH i e der winkels wedUcèt de kan bewtond Jnt dan ei ij l t n siniatviu l chting Ioouhmi nou Na wiügi di ue io wti d niH JO voor til 9 rtt tegeu 1 in blanco aan het Ixwtüiir opgedragen deze zaak te behan X lii leii in t eu vergadering in de eerste h i fl van Sept Door den voorzitter werden mededeeiiugen getkian over de Algemoeoe Vergadering t © Utrecht wc ike gehouden wordt op 6 i n 7 Avspt en waarin op deatweeSm dag oon res gehouden wordt over de OiiKlerwerpen ne rhjkr concurrentie de N T en de MiddlenöUnd en Het vastolWkn van pri zeii door dt regecring Ten aauaien van diat laatste onderwerp werd uit de vergadeirmg luedegeik eld dat dieze prijzen met gi liandhaafd kiHmieo worden wijl de inkoopprijzen hoogtT zijn dlan de dooa d n Minister bepaakle verkoopprijEWi ïot aJgevaardigdeiv werden betioflmd de fiteren I van DmUaig rn C Krom en tot plaaiavervangende afgevaardigden d hwHftt T Croltas en B D tlrootendorut Door den heer J fi C Kamphuizen vverd gwraagd de actie van de anjbaohteiieden oui op korter termijn afdoeningvan rekeningen k krijgen te Meunen Over deae qiiae tie werd dbor vuTHctiillendie leden het woord gt voerd waarvandi conclusie wa dat deze zaak waarvan du betrokkenen geen verzoek daartoe woa ingekomen liior niet behoort boew l in t aigtmeen ten zeerste moet worden bevorderd de oredletgwiRg op korten temiiJB Door dieu heer B Kietvold werd wa enietigi klacht ge lt over de zeer onregokoatigfi betaiiu eft van leveraiuiee aan het Vluehtdingenkamp HiX waditen oip l elaling duurt veel te iaug In andna f kampen ge ohiedt de betaling eenigv da gen oa dk leveringp l en schrijven hierover door pr aan den secrotaris van de k vciréngseiüimiiéfwde Sngeeoonk n heeft g cn beterwohap opgeJeverd ok ecji selirljveii tot dwi Minidei vmi FJioancitin en via dwzeii aan fkti Min van Blnnenl Zaken hee t geen vtvbetering gegeven tjpr vraagt than wat de oorzaak daarvan Uf Aftnvankylijk wa het nog erger en duurdp het uitiih ven van geld zoo lang dat iiK ze t de heor I Uawt ï Schepper na vergee ödie reteen naar het de paptpiiioni teo s olte uit eigen kae de mUMielen heelt verschaft om de betalingen e doen Spr zou gawne wi ten wat daarvan aan is Hij l e io iouwt d e heer I e o o r z i 11 e r dezen spreker bean twoordiend zeide dat wat den eci rten tijd aangaat het gekt imk nlead niet kwaui JuiM U het dat loea van pariiculiere zijdie gok is vorsohaft om de levt raneier tü kunnen voWoen Ten aanzien van den tonstand van than d Hde apr mede dat deze ah hij niot normaal I Ie wijlen Ih aan tie leverancier die niet wekelfjka hun rekeningen iazenden Daardoor wordt hel onmogelijk de totaal rekening in te zenden en moet de betaling wachten totdat alle rekeningen er eijik Mft goweW om zoo te zegigen beeft de ocretariw door den bode d rekeningen bij Bominige leveranciers moeten ophalen Jisteren wewJMi voldaan de vordorlDgeo op het kamp van leveranUee gedaan van 11 10 Juni Ken Maiing alB di e MMude spr niet oogwofltig Over 14 dagen zal than de betaling over de maand Juli vol n I a te bt aling in aadevi kampra I die anders geregHd is komt wijl het kamp daar een regeeringakaDip 1 De heer b t e e n l a n d meende dtU waar e Kfgwring contante betaling vraagt oor de grondwofïen voor de bakkeri e ni errdilet van 2 laaandm toch nog te laiHj ia De heer Rietveld vulde t aan ten aaiixien van de regeeringm arkens ke ook k c HUaDt moeten wordra MaikM De be r Slegl vroeg of de wiiamiing van meejpr en van invloed konden zijn tijctens een lenferaatie aan hn kaniq Door den oor zit ter werd hierop geantwoord d l dit een vraag istbedkior fe lyveriog connmseie moei worden l e i prok met den lietrokkeo leveranfier U vergadering werd daarop gi eloten Laatste Berichten Aan het Westelijk Front l AUUb 2 i Aug ilet conwiiiiNqu vui gifteravottd II uur iuldt Ton Noonku van Atredri voorai bij Souehez hevige kaïUHUiadies Aninerieactie in ht t Aisnedal ten Nooiden van Soi wns De DultHv litirs heWK n Reiim hevig beschoten hetgeen door de Fran 3i efl krachtig wtvd lieaiUwoord Iu de Argonnen In Artoin 1 oideru duren de gevechten met handgranaten voort i en edtadier van tkl ng lsche BeJgMie en Kramwlie vHegerM wierp bonunen op iM botwli van llouJflliuloi waaoidBor tad van hrandvn weixlw ve wmHU t v le gppfi vv iet pen 127 honHueu op het fltatiouNovon In d ii naeht van 25 Augustus Aan het Oostelijk Front PKTUtttiUAD 27 Aug Officieel Iu U atreek van Kig tn de toestand oo v rawUy l Ton Zuld We ten van KriedrichMatk in de airei k vaa SoboftbePg en Kudaittilirtjki hernam de vijimd na veralerkingen te liel iK n ontvangen bet offeii ef op 24 ttt 2b Augustus ken verwoed geivfcht is daar nog aan den gang ir de riohtlug van Dwiosk in de rtreck van Oniiksptv aan de iiswenla drongen wij de Duitsoliers terug In do richting van Wilna trokken onze troepen die den vi and op 24 en 25 Auguetns tegen hielden in d stellingen voor lirte langzaam terug langs btKide oevers van de WH ta Aan middeu Njeinen en aan het front tualohen Iloven eii lïripet trekken Mize ligerN V otgen de ontvangen bevetini naar li H Onston terug Slechts oefent de vijaiKt in enkele rlchtingeii druk uit op oirae irovpen dkwrdat hij den 25en zijn iuMpannlng xoornamehjk heeft geconcentreerd tt gen lljeloetok en op de wegen vau bet front Bjelsk KMiejedi In oos telijke rioltting Den 2le i veroverdpn on troepen den KiziardagJi in het PatiMve dal In oiA fi ving vao Wan liadden scbermutselingi ii plaats tus ol ea onae verkenningstroeptHi en benden Koerden OverigenHis het fropt Onveranderd Aan het Zuidelijk Front KONSTANTIKOPEL 27 Aug officieel Bij Annaforta Ari Buma en Sedd ulI Bahr onderhield de vyand een afwisselend hevig en zwak artillerievuur met verspilling van groote hoeveelheden munitie In den nacht van 24 op 25 Augustus vaurde de vijand tot het aanbreken van den dag Den volgenden dag trachtte hij met zwakke krachten onze linkervleugel aan te vallen doch werd gedeci meerd PETERSBURG 27 Aug De Duitschers infcrigeeren thans in Perzië waar zij trachten een opstand te verwekken tegen Rusland en Engeland Haar in Midden Perzië verzet zich de bevolking gewapenderhand tegen de DuitschTurksche actie Ook in Afghanistan trokken thansevenals in BeloedyiBtan doorMohommedaansohe agitators aangevoerdebenden binnen om er een opstand teverwekken Aan de Afgbaansohegrens rukken de Russische troepenop om zich te vereenigen met deIndische troepen der bezetting vanZoidPerzië grenzend aan Afghanistanen Beloedspot Hbld KHJgsverrichtingen ter Zee LONDEN 27 Aug Ofacieei In de afgeloopen week zijn 19 koopvaardijschepen in den grond gebote In dies tijd hebben 1369 iob fien Engelscbe havens bereikt of verlaten DuHaolie burgers en de krljgagcvangeowi BKHLUN 2fi Aug Part Het oppcrcoiomandto in de Markwi publiceert een Ixkeiidmaking waarin burgers o grond d r artikelen 120 121 eo 257 verboden ordt krijgsgevangenen met wie alj samcnworken verboden gtwit idduriea en andere veerworpen Ie geven Het y bekend dM zeite geld en kleodBngfttukken waardoor een vlucht betfunetigd wmdi aan krijgrfge angeïum gogaren werd De oppertK volhW ber maaJtt bekend Op grond van art 9 van de wet van Ifföl op den Staat van Be4eg tet in het gebied dw Htad tlerliJR en de provincie Brandtnitiirg met gevang iMra van ten hoogBte een jaar geetrail wardl ene die krijgitgevangenen ajcohol luoUers of kleederen verflchaKen of Bie het versohaffen daarvan bebulpzaain ia Hukte aan den koning van Beieren ai RUJN 26 Aug Fart UU Münehi Q wordt gaaeid dat ter geleg beld vao den naatodlag van den Koning hoven de ad oen Zeppelin vececheem Ir wae om 12 uur 3 min een dl aadlooa te tdgjani ontvangen van den volgenden inhotid aa Z M dep Koning van Beleren Manouvreer met lachtsciiip Z 7 ter huldiging vau l we Majeateét hedeii boven Münche Craaf Zepptmn i enige oog blikken later kwau hetluohlschip lilt Friedric4ishafen aan onder persoonlijke leiAng van Oraaf Zeppelin Het Acbip vtKT eenige malen overde stsd en voor het WittHslaioher Palei liel hW eenige uWtlen de voorste e dalen en njEen ais betuiging van hulde I e Koning veractieen vergezeW door den e ntteu burgemeefider m den voomiiltervan den ienwenteraad aan het venet waar hij den iraaf dankent loewenkle Tl kTips d n tPinigtocbt Hei de Kwiingzijn ilank en dien der Itevolklng voor de e vereerendo bidd Dg draAittaoa hei nohip naaeudipn Van het Oo t naar het West front an de IhillMohe grena aar ik uli goede bron Vfriieefn worden vwi het oosleliik front 85t 0 l man infamevle naar het w elijk front overgettraeht Daardoor wonMi m Duitwehland weder nieuwe lamUormlIohtingen opgeroepen die nkar het Wi tHijk front gaan Krankzinnigheid otk het frmit iiK t tHiiige dagen verlof teruggekierdv Diiitsehp aoldftien vertelden van de vete gevailen van plot e 1ng krankzindiglieid die zloh voordoen bljde HOhlaten in de loJ igravm Krankzinnige soldaten moeten vaak aU dolle honden door hun eigen iiiak u rs wonlen doodg Bcl ten I uiueho onderzeeboot gezonken I ONDFA 27 Ug imiohvl De adïulraliteit deelt ntede dat de eomtnandant vnn het uatervliegtuig eitkader IMgK worth een Dallwhe oiHk rzr tir in de op n ee voor t 9t id door het v erp n van tioiii imn hedemnorgi n K e l alleen tot zinken gebraolit Fraiwche vlieger gevallen FAllUH 26 Aug Naar g iield word kt k iiBitiiaire vlieger hevrwi ghiteren bij Diizug naar benedt ii gt tort fIo vliegtuig geraakte m l raiid t bevroii werd ke iood BOKDAP ST 25 Aug Naar uit Sofia berleht wordt vergaderen de leidera der opptwiHe partijen dage lijk om tebetaadflilagen De 6irtlMing zal ithangi ran hel definitieve airtwoord van S tiU WanntHT dit Is aangeluHuen Kiilleii alle partijen verzoeken de Kanier hljeen Ie roepen tot bet houdeo wwf buitengewone zitting s iflleni Aan tie BelgiHche grens VIi O Hchri t 6W iiU Koewaoht Doadi r k g iM rgen liad hier een eigenaardig en treiirlgi plechtigheid plaatM Kr wannaiiH hik tit li4giHch gedeelte van Ko waelM een vrouw gmtorvm en dWrhMkfrkhof op Neder landNcheii bodcni ligt nMH4t het lijk de gren i aH eren Nu niflK eiehiflr geen Balg zeifg niet de lieate pawrten Hn hier den ilollamiwolien todem lietretlen maar men moet eerst naar 8 iza4 te of Keinoeke en vanttaar lang kii groolcn weg naar Sas van kmt ofHulftt y H a ikT fMifilif leden van de overledene iiraclii nn ook de doode naar het kerkhoMi en Na Th kerkolijke Htwlen werd hel nto teli k oviT oliot daaroïii door de tamtlle naar de grew geJirachJ waar Iw iloor df DultHCbe nélltalren onder leiding vat een offioier aan eenige Mollamirhe iikgezefen n werd ovt rhamklgd dit hel grflfwaartt dtoegen Van verre stonden de kinderen door Ie draadver perrlng den droeven toet na te Htare Een nieuw dok Buiten de Oranjesluizen te Schellingwoude ii een nieuw droogdok gebouwd groot 11 XX ton en bestemd voor Rotterdam Het te water laten daarvan is bepaald op 31 Augustus des voormiddags om 11 uur Uitwisseling van krijgsgevangenen Heil meldt ons uit den Haag W vernemen dat de transporten Vin uitgewisselde zwaar gewonde en verminkte Engelsche en Dnitsche krggsgevangenen van en tot Engeland plaats hebben door de zorgen en op Ktnten van de Nederlandsche regeering en dat in overleg m t beide betrokken regeeringen Het voornemen bestaat maandelijks overbrenging van deze transport op den elfden voet te organiseeren Otltta door de Dultschere genomen BBBLTJN 27 Aug officieel De vesting Olitta is door de Hossen ontmïmd en door de Duitst ers bezet Staking in Wales Uit Londen wordt d d 27 Aug gemeld De bladen bevestigen dat byna lO OX mgnwerkers in Wales in staking zjjn gegaan Roemenië PARIJS 25 Aug Part De Matin verneemt uit Londen Men meet te weten dat Roemenië het met de Intente mogendheden eens is geworden over de Staatkundige quaesties en voornamelijk over die zyner toekomstige grenzen Aardbeving BERN 26 Aug Part Hedennacht werd in Bern Binsiodeln en andere plaatsen van Zwitserland aan de noordelijke helling der Alpen gelegen een korte maar vrij hevige aardbeving waargenomen De Arabic De Kolnlsohe Zeitung meldt draadloos uit Washington dat in den toestand ontstaan door het torpedeeren van de Arabic een verbetering is gekomen Daar de Engelschen eeu byzonderheid hebbon verzwegen zullen geen stappen gedaan worden vnor alles is opgehelderd Met uitzondering van enkele kringen is men m Amerika volkomen rustig en neemt de vredelievende stemming toe Metalen voorwerpen Kt N 2t Aug l arl j De vrijwillige initóvoring van de voorwerpen uil rood en gieei kofx r en nlkki t waarop Iw Mlag v fTi gelegd ÏM zoo grool üat hi de huream op ilf vaBlgeete d uren ulet alle pemoiiMi gvbolpen kunnen wwden Daar oaii zi i he aanmat bureaux en k uren iiitgehrHd Alleen voorwerpen die voorzien zijn au d n stenypel reinnlekel werd ti aangenomen De uKixniHuu prijzen hixlrageji M 1 70 loor ke eikopiT M 1 voor iwv 4 g en M 1 50 voor nikkel lU lialve de voorv Mpeu waarop reetk IxWag in gt legd werduu nog aangenouten tugotaj zij uit koper meiwing of nikkel ziju vw vaarcltgd theepotten koffl kanne uK lk ktuuuMi uikiirdioozen rookntetle luob f ttrs kronen Itorden eu enz f Hohopen In hraml m UIJJN 2 i Aug De Ukal Alizeigfl meldt nit Kopenhagen De Dewk letie ïloonitXMjt N mrod im rkte opder van LiiHi naar AarhuB zew groote w he ptn op die lil vlaniiuen Mtondu Zij wafeii ilenkHIJk allen met nnaUUmut boladen Men vernïOedit dat zij door DultKche ilitikltooten iu brand zijn giKvrlioten nadai d iMinainidng d Mchepen verlaten had SX OI3T Voet hal iou U lie oethftl Boud ütaterenavoiid vergader k de t onmilfl tle tot regeling van de juhlleuin en athletidiwedMtrijih n ultgiHiohre en ter gelogtuheid van liH ill jftrlg t e taan van di n fi B Dok de voorziiler van den Boikl wn tt enwoonMg B sloleti werd de jiilfiUiini wtdMiijd n In 2 ftltkecliiigwi U laten elen Hn resultaat van de loting wa k h volgt a m ZufWiilg Ie nfdei ling I 2 uur T I l I de Stnil 1 L t uur louiln I Schoonboven I 3 1 itiir OlviiiplH 1 Woerdt ii I alten Ie palen op Imh tlouda lerretn LV Bfilee ling 1 2 uur o ii pift Il Si ltoonihoven II J 1 uur Al VVeerliaar t de HtruU a H 4 ur iouda 11 Bmdunop I de eerttU en d©H e wedutrljd op iii t wehii erreiii ilv tweeile witlntrlkl op hN yriibt li rnHii I ll dv Insdirijv lngfn hlljkl dat ile animo ong ki i d groot Im D vert iilging Alphen heeft voor de Ie aftkv Ung t rnnib ondag vrijgeloot De 2v ronde van Ix ide ifili illng u il op Sepi op I iouda lerrein wonten gisHp kJ De HDdw trijd P in A Iw ide afd lingen op Zondag 12 Bii op liet Kportlerrdn Op he4 athletii k progrnninin Ai rdendi volgende niinaitern g laatM KMI M hanNoopei 4tM M hanlloopen ili t Htn felieloop voor veïf nigingen I manl ilh M ploeg van vkvr i neldrllil 4ia m i ihn voetbal ver pringen iiirt aanloop De diCMlnemlng i kortHoofl de In ehi ljvers mOT ten ln ricilit van deelnfliin znideti aan d n aecretarê van tW vi rentJgtug waarvan de inweiirljvei Ui l 1 KERKNIEUWS Veldprediker in algemeeneodienst Dl A S T lma t Bennebroek zit aziob nithoolde van afjn gezondheidrwtoefltand genoodzaakt zijn ambt vanveldprediker in algemeenen dienst neerte leggen Haatl Crt Telegrafisch Wcsrheridt van het Koninklgk Ueteriologisob Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7C4 7 te Helder laagste barometer tand 740 te Bodo Varwaobtiog tot don volgeoden dag Zwakke veranderlijke wind meeat in noordelijke richtingen licht tot halt bewolkt droog weer zelfde temperatuur 1