Goudsche Courant, zaterdag 28 augustus 1915

28 AUG 1915 NUMMER 58 2e JAARGANG OPLAGE 1 400 ALGEMEEN VERSPREID Van der Krans lh cents Sigaren z tjn de fijnste welke voor die prijs geleverd kunnen worden Fotografisch Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 GOÜDA SPECIALE INRICHTING VOOR i VERGROOTINGEN NAAR OUDE EN VERBLEEKTE PORT RETTEN FOTOBRIEFKAARTEN 9S Atelier dagelijks geopend tot 5 uur Zondags tot 2 uur UIÏ6M jNtjjjj HERMAH MATHOT jjgjjjBg ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf I Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 X berekend VERSCHIJNT IE0EREN ZATERDAGMORGEN VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht totihterlljk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIEN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen GEBR BISPING GOÜDA Combinatie PEEK CLOPPENBÜRG Speciale afdeeling Kleeding naar Maat OFPICIEELE KENNISGEVINGEN Verjaardag van Hare Maj esteit de Koningin De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeene kennis dat Hare Majesteit de Koningin met het oog op de tijdsomstandigheden de herdenking van Hoogsl Dezelver aanstaanden verjaardag wenscht te doen voorbijgaan zonder het gewone feestbetoon WADDINXVEEN 26 Augustus 1915 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON HUI S TE Ht toR Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter aigemeene kennis dat het gebouw tot I Augustus j l gebezigd ais Postkantoor te huur is Gegadigden gelieven zich ter Gemeente Secretarie aan te melden WADDINXVEEN 26 Augustus 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupelinq Van Dort Kroon Hoofd Coupeur dagelijks aanwezig van 9 6 uur Zondags gesloten I Drinkt VERZIJDEN S KF TZFRTNNF MTTER 95cn rtüS SPECIAAL INGERICHT voor alle soorten HANDELSDRUKWERK Prijscouranten voor Meubelfabrieken en Neringdoenden Fijne Illustratiedruk gewoon zwart en duplex Rekeningen Nota s Kwitanties Gelinieerd en ongelinieerd Postpapier voor Schrijfmachines Wissels Enveloppen Circulaires Adreskaarten Reclamekaarten Briefkaarten Berichtkaarten Adreskaarten Orderboekjes Wisseladviezen enz enz VAN ALLES MODELLEN TER INZAGECONCURREERENDE PRIJZEN STIPT TIJDIGE LEVERING STEEDS HET NIEUWSTE zoowel in papiersoorten als in uitvoering BELEEFD AANBEVELEND DRUKKERIJ HERMAN MATHOT JÜLIANASTRAAT D 9 TELEFOON INTERC 33 Aan DRUKKERIJ HERMAN MATHOT Wordt gevraagd een nette Jongen leeftijd minstens 13 jaar om tevens in het vak te worden opgeleid De ond erge teek en de beveelt ziel beleefd aan voor het vervoeren van Goederen enz per rijtuig Concureerende prijzen B2 Jac ASSCHEMAN ZADELMAKERIJ Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle mogelijke Zadelmakerswerkcn M J Ph Theussen Nog 3 Landkaarten Van Nederland aan het bureau van dit blad verkrijgbaar a 45 et p stuk Julianastraat D 9 Breien van Sokken Aan degenen die zich bij mij hebben aangemeld voor het breien van Sokken voor het Leger wordt medegedeeld dat wanneer de wol beschikbaar is zij zullen worden verzocht samen te komen in het Raadhuis om die te ontvangen en tevens de voorwaarden te vernemen aan het breien verbonden Mevrouw Van Dort Kroon 20 Augustus 1915 Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v ra 8 35 n ni 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 JACHT De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid Holland Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dd 9 Augustus 1915 no 130 Gelet op art 11 der Wet van 13 Juni 1857 Staatsblad no 87 Brengt ter kennis van belanghebbenden dat ingevolge bovengenoemd besluit 1 de opening der Jacht op klein wild vermeld in art 17 der wet van 13 Juni 1857 Staatsblad no 87 voor dit jaar in de provincie Zuid Holland is vastgesteld op Woensdag 1 September a s met zonsopgang met uitzondering van de jacht op fazanten en hazen waarvan de opeping is vastgesteld op Vrijdag 1 October a s mede met zonsopgang 2 van die opening voorts is uitgezonderd de uitoefening van het jachtbedrijf vermeld in art 15 lett e der aangehaalde wet 3 de korte jacht dagelijks en de lange jacht slechts drie malen s weeks en wel des Woensdags Vrijdags en Zaterdag mag worden uitgeoefend Voorts is bepaa d A ten aanzien van het in deze provincie gelegen gedeelte der stelling van het Hollandsen Diep en het Volkerak nabij de linie van Ooltgensplaat onder die gemeente dat de jacht op klein wild blijft gesloten op het terrein aan de Zuid Oostpunt van het eiland Overflakkee gemeente Ooltgensplaat ten westen begrensd door de navolgende lijn van het Noordelijk uiteinde van den Schenkeldijk in rechte lijn naar het Noord einde van den waterloop Tweede Hamert deze waterloop tot aan den Langeweg het gedeelte van dezen weg tusschen Tweede Hamert en Fittersweg de Fittersweg het gedeelte van den Zuid dijk van den Oudelandschen polder tusschen Fitterswegén Dwarsweg de Dwarsweg en verder de perceelscheiding in den Mariapolder en in den Grooten Adrian a Theodorapölder waarvan het Noordelijk uiteinde even ten Oosten van het Zuidelijk uiteinde van den Dwarsweg begint en het Zuidelijk verlengde daarvan tot aan het Volkerak Aan Bepaalde personen zal voor bepaalde dagen op aanvrage aan het militair gezag door dit laatste ontheffing van het verbod kunnen worden verleend B ten aanzien van het in deze provincie gelegen gedeelte van het gebied der Nieuwe Hollandsche Waterlinie dat voor de terreinen gelegen in de gemeenten Asperen ten Zuiden van den Heukelumschen weg Everdingen ten oosten vande Poldersteeg Gorinchem ten oosten van de Merwede en de Linge Heiikelum ten zuiden van den Dwarsweg en eene lijn in het verlengde daarvan evenwijdig aan den Nieuwen Zuider Lingedijk Leerdam ten oosten van den Schaikschen dijk en den Schoonrewoerdschen weg en Schoonrewoerd ten oosten van den Kortgerechtschen dijk niet mag worden gejaagd zonder bewijs van aangifte bij de n betrokken Burgemeester s waarin de ligging der terreinen duidelijk is omschreven en waarvan een afschrift aan den Linie commandant moetwor den toegezonden en welk bewijs van aangifte niet wordt afgegeven zonder voorafgaande goedkeuring van genoemden Commandant te wijl bij het verleenen va n machtigingen tot het schieten van schadelijk gedierte en het uitreiken van vergunningen voor het schieten van schadelijk gevogelte in gelijken geest zal moeten worden gehandeld Deze kennisgeving zal in plano gedrukt worden afgekondigd en aangeplakt waar zulkste doen gebruikelijk is alsmede in het Provinciaal Blad en in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst I07 s Gravenhage 13 Augustus 1915 De Commissaris der Koningin voornoemd SWEERTS plaatselijke berichten Verplichte winkelsluiting Een groot aantal neringdoenden heeft zich bij adres tot den Gemeenteraad gewend met het verzoek het sluitingsuur der winkels bij verordening te be palen op 9 uur s avonds met uitzondering van den Zaterdagavond en van den termijn van 29 November tot en met 6 December Adressanten zijn van oordeel dat een werkdag tot 9 uur s avonds meer dan genoeg is dat met het oog op de tegenwoordig zoo hooge gasprijzen de verdiensten na 9 uur niet geevenredigd zijn aan de te maken onkosten en dat het publiek eenmaal gesteld voor het feit zijn inkoopen te doen vóór 9 uur s avonds zich zonder bezwaar zal neerleggen bij deze eventueel te maken verordening Dit adres is onderteekend door circa 70 neringdoenden Natuurlijk zijn enkele personen het met deninhoud niet eens Zij verzoeken op het adresafwijzend te beschikken en beweren dat eenzoodanige bepaling aan sommige zaken schadezou doen en de Nederlandsche vrijheid aanbanden wordt gelegd tot staving van hun verzoek wijzende alsof Waddinxveen daarbijte vergelijken is op Amsterdam Het spreekt van zelf dat door velen de beslissing van den Gemeenteraad met belangstelling wordt tegemoet gezien Zondagmiddag geraakte een kjein meisje met naar vinger bekneld tusschen een stapel straatsteenen staande in de Emmastraat De vinger werd nagenoeg verbrijzeld Geneeskundige hulp werd ingeroepen Door Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente is benoemd tot agent of correspondent van de Districts Arbeidsbeurs te Gouda de heer J Bloemink Ie ambtenaar ter Secretarie alhier Deze benoeming is gesthied in verband met de in ons land ingesteld wordende Intercommunale arbeidsbemiddeling Dinsdagmiddag kantelde op de afrit der hooge brug alhier een brik om bespannen met een paard dat zich echter staande wist te houden Met vereenigde krachten werd het voertuig weer overeind gehaald Persoonlijke ongelukken kwamen wonder boven wonder hierbij niet voor Ouderdomsrente Zooals geacht mag worden bekend te zijn moeten personen die den leeftijd van 70 jaren bereikt hebben en die voor eene rente in aanmerking wenschen te komen zich minstens 2 maanden vóór het bereiken van dien leeftijd aanmelden bij den tusschenpersoon Wij meenen onze lezers en lezeressen belanghebbenden hierop opmerkzaam te moeten maken en hen aan te raden ook al zijn zij reeds 70 jaren van de aangifte spoedig werk te doen te maken willen zij niet de kans loopen dat een rente wegens te late indiening der aanvrage wordt geweigerd