Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1915

tijdelijke nadere voorzienuii feUde het oedsvi aagstuk Ilfl nieuwe ontwej p draagt ecu tijdelijk karakter De toetsing door den rechter omlient de oprechtheid der verklaring aft het bestaan van gemoedsbczwalen is vervallen anderzijds echter ift gehandhaafd het beginsel dat de gemoedabezwaren van hen die niet en van hen die wel tot e i kerk genoolht hap behcMiren gelijkelijk wor den geëerbiedigd Wonit dit jntwerp tot wet verho en dan zal het vaststaan dat vóór 1 Januari 1919 het eedsvraag tuk opnieuw aan de orde zal worden ge teld Op dien dag zal deze wet AlduK verklaart do Ke feerin In de Meniorie van Toelichting W H Vli en De aWeeiing Arasterdam IX van de S D A P geeft gisteravond ia Ven biiishoudelijke vergadering besloten het partijbestuur te advtseeren dftt de heer Vliegen reeds nu voor het Kamer lidman taehap zal bedanken Legering gedurende den winter De O per be vel hebber van land en zeoniac l heeft den hoofdintencïant geschreven Tn verj and met hei naderende koude jaargetijde acht ik hot noodig er V H E 1 op te wijzen ibit tiet mijn wonseh is dat alle troc jcii die thmis nog in stroo legeren de e winter van stroozakken worden voorzien Bij de voorstellen ter verbetering van de legering geeft een dei diviriiwommandanten in overweging voor de onderofficieren kribl en bcHcliik bmir te stellen vooff zooverre zulks nog niet is geschied ïk heb de eer II Ic verzoeken mij in te lich cn hoeverre aan daartoe door de cominandanten der troei enafdeollngon aan II rechtstreeks te richten aanvragen uwerzijds Vou kunnen worden voldaan Tovens gelieve n riii mede te deeIcn of voor flen a s winter de hoeUMilheid dekens voldoende zal zijn Met i nilbreiding van het leger sedert i h vorigen winter mei eenterkle vnn ongeveer TO CMK man dieni rekening te worden gehouden terwijl van inkwartiering bij de inwoners althans van nieuw gevormde ifdeolingen zoo weinig mogelijk spra c zul mogen wezen Avdp betref IS gelegen u aragr dei lkw hik king i De comnnssje brengt aau den belrokken Minister omtrent haar bevindingen naar aanleiding van het bezwaartschrift een rappoit uit In dat rapport veimeldt de commissie tevens haar oordeel Parugr 7 der lie chikkmg j In verband met hel vorenstaande wordt onder de aandacht gebracht a dat bovenaan op hel bezwaaihchrift mo worden gezet AanZijne Excellentie den Minister vanÜorlog zoo de dienstplichtige behoort tot de militie te land iic 1 uweer of den landstorm of AanZiiiie Excellentie den Minister vanMa ine zoo e dienstplichtige behoort tot de zeemiiitie b dat echter op den briefomslag waarin het bezwaarschrift wordt gesloten moet worden vermeld Aande t ommisöie van voorlichting inzake vergoeding wegens kostwinnerschap te s Gravenhage in te vullen de hoofdplaats der provincie De bezwaarschriften kunnen opon gezegeld jjj pier worden geschreven Bij verzending per post moet de bnefomslag van de noodige postzegels worden voorzien tenzij de veV zending geschiedt door een ilicnslplichtige in werkelijken dienst GOUDA 31 Augustus 1915 Burgemeester voornoemd H L MAKTENS hout oen jaarlijksche gratificatie toe te kennen wat ik het meest verkieslijke zou achten dan wel een bijslag op zijn pensioen te geven De Voorzitter Mag ik den heer van der Ree antwoorden dat B en W zeer zeker niet kunnen komen met een voorstel om een b shig op het pensioen te verleenen want zij hebben uist aangetoond dat die bijslag niet mogeljjjk is Doa zou het moeten zijn een gratificatie Maar dan stel ik mij toch de vrtlag waarom moet dat komen van B enW Waarom zou de heer van derRee niet zelfstandig zoodanig voorstelkunnen doen en waarom zon de Raadniet zelfstandig een beslnit kunnennemen De heer van de Velde M de V Het ƒ al zeker geen verwondering wekken dat ik us oud collega van denheer Kromhout als ambtenaar van den Burgerlijken Stand die zoovelejaren met hem heb samengewerkt enaldus in de gelegenheid ben geweestzgne poote plichtabetrachting op prijste stellen mijnerzijds een enkel woordwil spreken in de lijn van het betoogvan den beer van der Ree Ik heb mjjn wensohen geformuleerd in de volgende motie De Raad derVemeente Gouda Gezien het door Burgemeester en Wethouders uitgefcrachte praeadvies op het adres van W Kromhout waarbij deze in beroep komt tegen een beslnit van dat college houdende toekenning van een pensioen ten laste van het gemeente pensioenfonds overwegende dat de in dat praeadvies uiteengezette gronden waarom het verzoek van Kromhout voornoemd moet worden afgewezen juist zijn overwegende echter dat er termen zijn om Kromhout uit de gemeentekas sfihadeloos te stellen voor bij hem door een misverstand opgewekte verwachtingen Beslnit met bekrachtiging van het besluit van Burgemeester en Wethouders d d 4 Mei 1916 n 669 waarbij aan W Kromhont gerekend te zijn ingegaan met 1 Mei 1914 een pensioen ten laste van het gemeente pensioenfonds is toegekend van f 76 per jaar aan i W Kromhont gedurende zijn levenj een gratificatie nit de gemeentekas toe te kennen bedragende gedurende het jaar 1 Mei 1915 tot 1 Mei 1916 f 166 en vervolgens ieder jaar fl3B Mijne toelichting zal sober zijn aangezien de zaak voldoende is toegelicht èn in het adres van den heer Kromhout zelf èn in het preadvies van B en W Ik wensoh alleen kortelgk de in de motie genoemde cijfers toe te lichten Ik ben gekomen tot een bedrag van f 166 over het jaar 1 Mei 1915 1 Mei 1916 op grond biervan dat het verschil in pensioen zou zijn f 133 Wanneer de heer Kromhout sedert 1904 in het pensioenfonds had gestort naar een salaris van f 1800 dan was zgn pensioen nu f 133 grooter werklieden de Leeuw en Keervers werden verpletterd Nader vernomen wij in verband met het ongeluk dat de oorzaak is het loslaten van eenige balken van de yzeren betimmering waaraan de verongelukten verbeteringen verriobtep Schip gezonken V l Londen wordt d d 30 Aug gemeld dal het lli itsche stoomschip Sii William Stephenson gezonken is Stoomvaartlijnen M Nederland Ambon nitr arr te Batavia 30 8 Bavan thuisr arr te Suez 30 8 Billiton nitr vertr van Suez 30 8 Nias uitr arr te New Yorh 20 30 30 8 West Indische Mail Prins Frederik Hendrik 30 Aug 6 30 v to I geij royale boef flooP van de jongste trafzit f Léi the rechtbank werden beklaagden die tot hiertoe vSSrrïl hadden gezeten veroor S J l ® ëevangen H iacbt Toen 2 dienstjaren en het zou wellicht wel zoo gemakkelyk zijn om hetgeen de heer van de Velde aan den heer Kromhout wil toekennen in 1916 te brengen ten laste van de begrooting voor dat jaar Voor 1916 en volgende jaren zon de toelage dan eenvoudig gesteld kannen worden op f 133 Ik geef dus den heer van de Velde in overweging zijn motie zoodanig te rgzigen dat aan den heer Kromhout over 1915 worde toegekend een gratificatie van f 122 en over de volgende jaren een gratificatie van f 133 De heer van de Velde M de V Ik wijzig mijn motie in dien zin De gewijzigde motie van den heer van de Velde wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit Dnb beraadslaging wordt gesloten en de motie van den heer Van de Velde zonder hoofdelijke stemming aangenomen De Voorzitter Hiermede is het prae advies van B en W vervallen Aan de orde Het voorstel tot het wyzigen en opnieuw vaststellen der Verordeningen op de heffing en de invordering der plaatselijke directe belasting naar het inkomen Over dit voorstel wordt geen algemeene beraadslaging geVoerd Heffings verordening De voorgestelde w zigingen in da artikelen 2 6 en 7 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Beraadslaging over de voorgestelde wijziging in art 8 strekkende om in het eerste lid in plaats van f 400 telezen f 450 De heer van der Ree M de V Ik kan niet anders dan dank brengen aan B ensW voor hun voorstel om den aftrek voor noodzakel levensonderhoud van f 400 te brengen op f 460 Waar echter deze geheele verordening gewijzigd wordt had ik nog e stap verder willen gaan In verschillende andere gemeenten ié de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud getüracht op f 500 en ik had gaarne gezien dat het college van B en W in deze een afdoend voor stel had gedaan on den aftrek in deze gemeente eveneens op dat bedrag had gesteld Ik wil dus voorstellen om het bedrag vfin f 450 te veranderen in f 500 Het amendement van den heer van der Ree wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit Wordt ve volgd Na het vertrek van die docht Dfij op een raamkosgn van zyn wooiiit gevonden een soort bom welkji hij vermoede door die dochter was geplaatst en welkfflater ontpkiB evenwel zonder ernstige gevolüte alleen werd eenige materieele schi aangericht PaardennitvoM Zaterdag zijn alleen te Tiel j wagons paarden geladen bestemd va Daitsohland Hbld Diefstal vin magneten t an een Engelsche vliegmaoliiin die in een loods in de OostenbQrj e voorstraat te Amstèedam geborgen ii zijn twee magneten gestolen die etp waarde van f 300 vertegenwoordim HbT Advocaat oplichter Een slager te iden heeft bjj de politie aangifte gadfian dat hij eenige maanden geleden door een Amsterdamsoh advocaat is opgelicht voot f 7500 De advocaat zon gezegd hebben dat hij een erfenis te goed had terv l later bleek dat dit niet het geval vu 1 Hbl Te Harderwijk is de geïnterneerde Belgische adjndantonderofficier Jolei Sterokx bij het baden In zee ve dronken De ongelukkige laat een vrouw ei eenige kinderen te Antwerpen achter Vervaardigen van valsche zilverbomlDe Efearlemsche politie heeft aangehouden den persoon uit Leiden dieWoensdag naar Bameveld werd gebracht ter confrontatie met een winkeüerater die vermoedde dat haar eenvalache zilverbon in betaling was gegeven Bovendien werd zyn 3jÜ lemsche compagnon aangehoodeo envoor het peloeel waar de firma haarbedrijf uitoefent een politiepost geplaatst Hbl ze daai aapgekomen de wagen geopend werd om den gastvrij achter d L n stapte oen der beide op den keetsier toe en en kwartje fooi ni de 1e veroorc ve rdeelden Wt unicum zijn inde vtiii de ev en koetsiers È meidL aan ïïe N R Ct m heel die Zaterdag om 6 uur jeBotMam in den electrischeu trein vü E Pt fit miste bij aankomst aan liet station L ftan van NieuwOost ln dië ijo porlemonnaie waarin belifllve eenig geld zijn retourkaartje zal Aan het slation werd door den cMt terstond getelefoneerd naar Rotlerdam en bij onderzoek bleek dat de nörtemonnaie geledigd wat geld en iel waarfen betreft in een 2e klasflMltdeeling van den trein terstond wag gevonden Het retourkaartje was idukkig voor den reiziger nog aun Pe porlemonnaie was zoo gi e l ulh zrfcer bij het instappen te IJotterdam aar neer werd opgedroi en gerold 0i feit moge opnieuw ter waar ehnwing va i het reizend pobhok dienen Nekkramp Te LöoHchiinen is onder de kustwacht au Kijkduin een geval van betii rtteli e nekkramp geconstateerd bij eeo 1 manschappen De e n ter t naar hel hospitaal overgehm0 en alle maatregelen zijn genoSMfl om uitbreiding tegen te gaan i e Boldaten mi en voorloopig hun pOBt niet verlaten en alle verloven zijn mgelrokken Ook de burgierij mag daar hel strand niel bezoeken liet logies de oaiTtiiic het wachtlokaal ailew is ontsmet Treurig Eon boerenarbeider te Loosduinenhnd te weinig melk omdat een derkooien oen emm ï Haji omver geschopt Zeker ITit vreeën standjevan ziin Baas te krijge vulde hij lie kannenj aan met slootVater Dawas c blo4 gezien en aan de politieu deswitM I t waarop de bder hem gelïaan galm man trok ch dit sterk IU eu kwdta niet bij Zijn vrouwthuis Thans heeït mt aijn HJk vpadmvi oen sohuurtfrk HoU Lloyd Zaanland 30 Ang van Rio MARKTBEKICHTKJN Amsterdamsche aardappelinarkt lil Aug 1910 Prijzen waren heden Andijker bonten f3f l 20 id blauwen 13 10 I 30 Friesehe borgers f 2 f 2 2U Zecnwsehe eigenheimers I 1 90 f 2 3Ü id bouten f 2 30 1 3 id l lauwen I 1 1 3 10 MILITIE VUIJ STELLINC VAN DEN DIFA ST Do BUllGEMEESTEK der gejiiBcnte GOUDA brent hei naviilgonde ter algenieene kennis Hoewel de inlijving van de ingeschrevenen voor de lichting van 19Hi verm6o ielijl zal geBchie eii in dezelfde tij lvskken als onder gewone omstandigheden maken de heorscliende boitcngewone omstandigheden het ovenwei mogelijk dat mot die inlijviiijg vroeger dan gewoonlijk zal moeten worden aangevangen Ten einde niettemin op alsnog bestaande retienen van vrijstelling die anders in den loop van N oV e in b e r moeten worden ingebracht het verkrijgen van een tijdige beslissinfï te bevorderen is het wenschelijk deze redenen van vrijstelling thans reeds in den loop van October a s in te brengen De hier bedoelde redenen van vrijstelling zijn alleen de drie volgende to bet bekleeden vmi een geestelijk of een geeetelijk menschlievend ambt of hei in opleiding zijn voor zöotliinlg ambt 2o wegens kostwinnerschai ïo wegens woonplaats of toekomstige woonplaats in Indië Uo redenen van vrijstelling biervoren onder lo en 2o genoemd zijn alleen dan geldig zoo zij zijn oiilstann na 21 Maart j l Voor het doen gelden van de redenen van vrijstelliiig hiervoien onder lo on 0 genoemd moeten de bewijsstukken worden overgelegd tei gomeenteseeretarie voor het doen gelden van de redonen van vriJHielling hicrvoren onder Jo genoemd behoeft ter gcmeentose relarie enkel aanvraag Ie worden gedaan tot het opmaken van een staat van inlichtingen Ingesthrevenen vooi de lidhting van 191 1 die vernieenen o grond van een dor hiervoren vermelde redenen aanspraak t knimeii maken op v r ij 8 t e 1 il i n g v a 11 den dienst worden bij dezil nil enoodigd hiervan hetzij door hot nle e1 011 van lie verelschte bewijsstukken bolzij door het doen van de noodige aanvraag van h in aanspraak te doen blijken ter gomeoidesecretarie bij voorkeur op Vrijdag den 1 October 191 i des voonniddags tusschen O On r uur iOMJA 31 Augustus 171 I Biirgemeoster voornoemd R L MARTENS Telegrafisch WerbericLt van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 76 C te Hünchen laagste barometerstand 747 9 to Wisby Verwachting tot den volgenden dag Meest matige noordwestelijke tot westelijke wind zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen aanvankelijk nog buiig overdag iets zachter Ëen geheimzinnig schip liet N v d D V N l meldt da aun wezigiheid van de Maverick iu de Indische wateren De Maverick vaart omier Amenkaanscho vlag ilet schip staat onder bevel van een Duitschen kapileiü en de t emanning is eveneens Üuilsch Do opvarenden beweren dat zij geputuraliseerdc Amerikanen zgu doch kunnsn dit uit de papieren nla bewijzen De ia iing beutoat uit lU ü 15 000 geweren een aantal kanonnen lOüD kisten nmnitle een onderzeebootin doeling benevens een installatie voor draadlooze telt rafie Het schip ligt Ihans op de buiteiirode van Taiuljong I riok en wordt scherp bowaaltt De zaak wordt zeer geheim miug behandeld Ken later bericht meldt og het ülgende Het Amerikaanwche s Maverick vejlooft neg steeds op de bultenreeile van l riok en wordt scherp bewaakt De wildste geruchten blijven de rondo doen Zoo wordt verteld dat in de haven van Tiilatjap reeds wapens geiost zouden zijn hetgeen d or het lïatav Ilanideli blad tegengeaproketi wordt Het N V d D V N I meldt nog dat de regeering en de landvoogd van de komst van het schip kennis droegen Zij waren tijdig gewaarschuwd door de belangstellenden in dergelijke zaken Toen de Maverick te Anjer arriveerde was reeds een Nedenlaadflch vaartuig aanwezig Toen bleek ilat de firma waaraan de lading was geconsigneerd te Anjer bW bestond on moest de MavericJi mee naar Tandjong Priok Er wordt een nauwkeurig onder zoek naar de lading en de bestemming van het schip ingesteld Pe zaak wordt zeer geheimzinnig behan leld Kr gaan gernchten dat de lading beelemd was voor China ook wordt gezegd dat ze bestemd was voor inlanders op Java liet Soer Hbl van 27 Juli wist er dit nog van ie vertellen De Maverick ligt nog buiten de iiaven van Tandjong f riok terwijl Iteweerd wordt dat buiten de terrilojiale wateren © en Engelsch oorlogsschip op de loer ligt zoodat hef waarschijnlijk is dat de Maverick niet meer van hier zal vertrekken Niettemin wordt het schip nog scherp bewaakt Allerlei wilde geruchten zijn in omloop o a zou door de r eering uit Amerika bericht ontvangen zijn dat binnenkort nog een tweede Mchip zou arriveeren De bedoeling zou zijn een poging te wagen om de geïnterneerde Duitsche schepen in hulpkriïlsers te veranderen en verder een onderzeeërsactie in de Aziatische wateren te voeren Verder wordt beweerd dat de Maverick in de Javavee nog achtervolgd zou zijn geworden De Amerikaansche consul sprerftt alle geruchten tegen BUUGËKLIJKE 8TAND OUDA üKliUHEN ZVi Aug Kimone Jeannette llenriette cl v I MogendorK en S Meijer 27 Jan z v Groenendijk en J l eek 28 Johaunes MattihB t v J i l cholk i en C MooljeH Jühannets Willem z v N üoth en Tijbout 29 8uzanna Maim I V W Piöele en O Ernwt re iiiuti Laurene z v L L SlooliCh en A M van der Zwaluw Mai f retha Cornelia d v W Bakkei en U M van Ijoeuwen VVilhelniina Petronella d v C J Hakker I ll J C Zwambaeh ÜU Johunne z v C O van der Velden en N Nobol di ianu8 z v A iSchoonderwffle7ffli Ên M de Bruin Jan AbrahamjYiJ f J A de Bjuin en O S dODKN 27 Aug I mui Vliet g ii nu l A Bonncui 7 1 j t f t endi il J höffber 5 1 Vcrjfoedlng weeens kostwinnerschap liEZ AAlt b aUlKTKX J uUttGEMEES l EU der geraeen l UOUDA bi CQgt ter algemeenc kenniif dat bij Koninklijk besluit vaq 17 Augustus mó no M en bij Beschikking van den Minister van Oorlog van ïi Augustus lzl5 aldeeling Dienetplk t nu 468 L onder andere het wvolgende is bepaald 1 Voor elke provincie wordt met tagang van l Heptember I9ir voor den verdoren duur van den mobilisatietoestand of voor zooveel langer sle door de Koningin wordt noodig leaeht een commiB ie ingesteld ten inde de Ministers van Oorlog en van Marine te dienen van voorlichliug iu 2ake bezwaarschriften vaa duor de Burgemeesters genomen be sligsiögen nopens aanvragen m vergoeding wegene kostwiiuierHschap van ilienstplichtigen van militie landweer on landetorm Art 1 van het fiesluit 2 De commissie bestaat uit drie leden en is gevestigd in do hoofdplaats der provincie Art 2 van het Ö luit 3 De bezwaarschriften worden gesan den Minister van Oorlog zoo je dienstplichtige wien het Idt behfiort tol de militie te land de landwndweer of d n landstorm aan den Minister van Marine zoo Je dienstplichtige wien het geldt beBoort tot de zeemiiitie Paragr Ivan Ie Beschikking j Het bezwa chritt wordt inge door tueschenkomBt van de talSBie van voorlichting voor de Wroeie waarin gelegen is de ge jw welker Burgemeester de t e wig heeft genomen Par 2 der lkking Mzwaarsohriften rechletreeks bij Minister ingediend worden door JJl intoter voor zooveel noodig aan Uminissie van voorlichting ge g Beschikking J De i oniraissie stelt een nauwkeu hM 3f k in nopens belgeen in wVanrschrlft wordt aangevoerd T oover hot aangevoerde voor raoek il ai nnrerking kan ko Paragr 4 dor Beschikking 11 j Conunissle kan den persoon ondmoek doen instellen in de 000of verblijfplaats van het ge ilcn persoon bij de aanvraag vergoeding betrokken zoo die verbKjfplaats binnenslands T vERüii£Ki iiv tyeNiimeKA i te GOUDA op Vrijdag 27 Angustu 1915 dea namiddags VL uur Vervolg Aan de orde De rekening van de komsten en uitgaven der gemeente over 1914 Wordt zonder beraadslaging met algemeene stemmen goedjmkenrd De Voorzitter In verband met deee beslissing heb ik de eer voor te stellen om het saldo van de buitengewone ontvangaten en uitgaven voor zoover daarover niet is beschikt n l wat meer is dan f 7440 50 alsnog over te brengen op het dienstjaar 1915 en alzoo op art 1 van Hoofdstuk VII van de Ontvangsten nog te brengen een bedrag van f 27915 74 en datzelfde bedrag af te trekken van art 3e van dat Hoofdstak Geldleening ter voorziening in den bonw van een derde openbare bewaarschool Aldns besloten Aan de orde Het afwijzend preadvies op bet verzoek van W Kromhout om ver hooging van het heju toegekend aanvnllingspensioen De beraadslaging wordt geopend De heer van der Ree M de V In de vergadering van 2 Juli 1 1 kwam in een schrijven van den heer Kromhout waarin deze van de door B en W genomen beslissing ten aanzien van zijn pensioen bij den Raad in beroep komt B en W hebben toen toegezegd een preadvies en daarover hebben wij thans te beslissen Het is niet mijne bedoeling in te Cop het preadvies Ik meen dat B en W inderdaad zuiver gesteld is wat den heer Kromhout toekomt Wij moeten echter niet vergeten M de V en ik wensch in dit verband te herinneren aan de waardeerende woorden die U verleden jaar hier bij het afscheid nemen van den heer Kromhout hebt gesproken dat het hier betreft een ambtenaar die 55 dienstjaren achter zich heeft en ik zou daarom wUl n vragen of B en W niet in overweging zoud n willen nemen voor te stellen den beer Krom Gemengde Berichten Defensie sloep omhoog gevaren Men meldt uit Brielle aan Ds Maasb Bijna had zich op de Brielsche Maas wederom hetzelfde treurspel afgespeeld met de defensiesloep als de vorige maal doch op eenigszins andere wijze ï r R wuoi Vrijdagavond ging de defensie sloep geweest Hij heeft van af 1904 niet omstreeks 9 uur halftij voor anker gestort naar een salarisregeling van nabij het Molenhaventje De sloep be T Voor F 1800 maar naar een ling van f 1600 Dit is van hem geweest een foat ten gevolge van een misverstand Ais hij had kunnen denken dat zijnpensionregeling zon geweest zijn naar een salaris van f 1600 dan had hij naar mijne overtuiging zeker een hoogere bijdrage aan het penaioenfonds betaald Hetgeen hij tot nog toe eigenlyk te weinig heeft gestort in het pensioenfonds komt neer op een bedrag van f 100 43 Had hij dit bedrag gestort dan was nu zijn pensioen f 133 meer geweest Aangezien het mijne overtniging is dat het tengevolge van een misverstand is geweest dat hij minder heeft gestort dan hij wel moest zon ik willen voorstellen hem een jaarlijksche tegemoetkoming te geven van f 133 Daartegenover zou ik van de eerste toelage ad f 133 willen aftrekken de f 100 die hij te weinig gestort heeft in het pensioenfonds zoodat overblijft f 33 Dientengevolge wordt de toelage voor het jaar 1 Mei 1916 1 Mei 1916 f 33 ± f 133 te zamen f 166 In de volgende jaren wordt het dan f 133 De heer van der Ree U de V Ik kan mij geheel vereenigen met hetvoorstel van den heer van de Veldeen zal dus mynerzijda geen voorstelindienen De Voorzitter Mag ik den heer van de Velde een wijziging van zijn motie in overweging geven welke verband hondt met de gemeentebegrooting Wanneer deze motie aangenomen wordt zal daarvan het gevolg zijn dat de gemeentebegrooting moet worden gewijzigd Nu heeft de motie betrekking op vond zich boven een steenen berm en zat wyi het water vallende was spoedig omhoog Zaterdagmorgen omstreeks vier uur met den vloed zou ze vlot gekomen zijn indien er niet drie i vier gaten met het omhoog varen in de kiel van de sloep waren geslagen Van de Vijf manschappen die zich in de sloep bevonden sprongen twee over boord en bereikten zwemmende den kant de drie overigen sprongen in n vlet en namen het zinkende defensievaartuig op sleeptouw en kwamen behouden in de Brielsche haven aan Gelukkig was het weer zeer gunstig er was niet de minste wind en de Q an begunstigde met haar licht het werk Ernstig motorongeluk De adelborst F N van Hall nietde heer Van Eeghen zooals gemeldwerd die in het bosch van Biedinfeen ernstig ongeluk met de motorfietskreeg en naar het militair hospitaalte Amsterdam werd vervoerd is aande gevolgen overleden Tel In 6 bloembollenveilingen te s Gravenzande werd voor f 50 000 aan bloembollen geveild De prijzen vielen zeer mee daar vooral naar Amerika en Scandinavië veel uitgevoerd wordt Vad Mislukte Bomaanslag in Den Haag Een bewoner van een pand aan de Elandstraat te s Gravenhage heeft bq de politie aangifte gedaan van een mishandeling welke in of bij zgn woning op hem zon zijn gepleegd door zijn in een woning aan Voldersgracht verblgf houdende dochter Export Zendingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cent8 per stuk Ciiiolusi l ieg 0 ter Drukkerij vnn A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Stadsnieuws GOUDA 81 Augustus 1915 Koninginne Verjaardag Militaire Spo tfeaeten Ter gelegenheid van den verjaardag van 11 M de Koningin hebben heden o het excertltietarrein verschillende militaire wedstrijden plaats gehad liet weder heeft deze wedstrijden maar ten deele begunstigd in de morgenuren viel er zoo uu en dan een plasrogen die wel wat te verfrissehend was voor de talrijke deeliiomers aan de verschillende nummers Niettemin het wisselende weder heeft aan de wedstrijden geen afbreuk gedaan De uitslag der verschillende nummers was als volgt H a r d 1 o o p e n 100 M Ie Mil Kaber 14 4 5 sec 2e Korp Best 3e Mil van der Pol Polsstok Hoogspringen Ie Mil Klumper 2 80 M 2e Sergeant Joustra 2 70 M 11 o r d e n r e n t ftf M Ie Mil Rondo in 18 4 sec 2e Korp van Duin H a r d 1 o o p e n 400 M Ie Mil Prachtige mahonie linnenkast gebeeldhouwde deuren f28 bijpassende Stoelen leer en peluch Tafels Spiegels Schilderijen Theetafels compleet Leer ameublement f 56 Peluche Salonameublementf 69 Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Matrassen Ledikanten Leerstoelen vanaf f 14 50 de zes Theetafels Boekenkasten Ulttrektafels enz enz 20 ALLES SOLIDE EN OOEbKOOP SIM0IISTIIUT44I1 mvenhninabiiiliiSclileluile Rotterdam UMI of DU Fransche ten minste d ekst is Fraasch en het cachet van zgfi zaak is gelukkig gered De wereld wil bedrogen worden de fabrikant wordt door het publiek gedwongen tot een weliiwaar onschuldig bedrog Als hij maar den schijn aanbrengt dat de waar nit het buitenland komt is alles in de Men vraagt zich af of het Nederiandsohe pabliek dan etiquetten eet want aanhetarti s kei zelf was niets te proeven alleen maar aan het papier dat er omzit Uitwisseling van gewonden Naar wij vernemen is de eeretvol gPRite uitwisHoling van ËngeUrhe en Uuitmhe wondpu over Vliduinj en Viiorlnapitï vastgesteld op 7 OrtoluT Leven middelenvoorziening Op initiatief van de vereeoiging vhh klPine stedelijke en plattelandsgomeen Ifn secrelaris de heer U Th Klein Jz Öecreiaris van Vrijeubaii is Zauvrdag te Amslerdam een bijecn kfimst gühüuden van ufgevaai aigd sn aii g me ntebesluren uit alle dcelcri van het land ter bespreking maatregelen door gemeentebt tnren tt nemen naar aanleiding van d ciK U laire van minister Po tthum i van Lt lezer betreffende bes hikbnA dlelling van wintervoort j d Daaromtrent wordt ons het volgende metlogedeeld De vergadering blo k algeüiwn viu oordeel dat het beh ndeiiH dan sommige plaUelandagemeenien wa ir de inwonerB zelf algemeen zorgenvoor inmaken en ipsinz vauwmlervoorraad en de bindel fr gebed builen biyft zeer gewenwrhi moet worden geaeht geotuï I maken van het aanlmd van den it iniriEcr om an de regeoring de door don minislor genoemde groenten iuge naakte lüj eu pereioboonen Knurkool en midi vie uien peen rapen bieten en v irneh andijvie te betrekken Wen Hprak de nogeüjkheld ii t de dietri butie 3 oveel mogelijk am do parti uliere Kandelaars over to laten die de ffroenlen tegen tien door den burgomooHter vast te stellen winstjwre Hitago van de hand kunnen doen Deze regeling is verreweg de eenvoudigste en levert voor de gemeente de minste rJHieo op terwijl zoo wei nig mogelijk wordt ingegrepen in het tt gewone nuifttsehappelljke leven Alleen wanneer de partieuüere bande ge n vobbtende medewerking rnnrhl verleenen wal eehter geenszins is te verwaehteu zal de gemeente zelf den verkoop ter hand nemen Zeer werd de Stiidruk gelegd t dt wensehWtjkheid van eenvoudige admlC nistratiove regeling Het bestnur zal dtfQ distributieplan ontwerpen en duaromlront mei den Minister overleg plegeif ppp Minister zal worden verzocht itüo spr lig mogelijk ook maatregelen te npmeii opdat het NederlancLsfhe volk legen billijke prijzen aardappelen kunnen bekomen Het be Mtaande ultvoervierbod werd daartoe niet volrloende geacht Wie draagt de schuld van de verhoogde UolenprijzeA V In de Koln Volkeztg wfrdl geti flltht op biiveuataande vraag een antwoord te geven Verschillende vergaderingen zijn i eeda gehouden maar lot eenig resultaat hpbben de besprekingen over de vraag op welke wijze de verh M ging in de prijzen der steen kflen te bestrijden valt niet geleid In het artikel wordt eraan herinnei d dat de koninklijk Pruisisi he mijndire itie Ueeklhighauuen aan haar groothandelaars ecn waatrsehuwing had duen toekomen om de prijzen niet te biKig op te voeren wijl daaruit het annuleeren der J eeds afgesloten n n traeten zou kunnenl vuortvloeieni Deze waarschuwing vai de mijndireetie welke overigens meeao jit aan ik prljsvorhooglng die door het kolensyndieaat van den len S tember af is vastj estotd heeft intussehcn naar het schijnt niet veel effect gehad Hot blad ziet het groote kwaad in den tusschenhandel de raijrien die eerst hun geregelde afnemers hebbeil voldaan bi len het overschot hunner proffuctie niet ten verkoSp aan hun clinnlMe aan maar werpen die op de ojM n miirkt en verkoopen ze aan de meest bledeuden Zoo zijn de ZuidDnllHcbe groothandelaars In kolen wel genoodzaakt ten einde aan dè be tellingen te kunnen voldoen hun kolen uit de tweede ja soms uit de derde hand to koonen De schrijver van hef bedoelde amitel acht de werk zaamheld van den tuseehenhandel een ongezond optreden en ziet alleen heil in de uitschakeling van den tusschenhandel 0f dan gezien de ervaringen inde geheele wereld en op elk gebied do groothandelaars zich niet zullen moester maken vari de winst dej tu8echenhaiidetaars en aldus een verlaging in den prijs der steenkolen t en gaan is een vraag die door den schrijver niet onder de oogen wordt gezien N R n De eedsquaestie Than is bij de Tweede Kamer ingediend een wetaontwerp houdende Boskoop W Jonker Busanm W H F Klein Rotterdam W C Mense utrecht H Otto Boskoop A H v d Rovaart Don Haag C G P Spoor Rotterdam J J B Sprey Zwammerdam voorw D P E v d Valk Den Haag F v d Vorm Lnoardie Rotterdam voorw H J A v d Wall Den Haag voorw Boskoo i Ontwikkelings cursns der Militairen De lessen in Werktuigkundig en Bouwkundig teekenen in de serres der RijkstninbonwBchool werden heden bijgewoond door den OeneraalMajoor Kleinkens Chef van het Bureau voor Ontwikkeling en Ontspinning Tevens bezocht Zijn Exc de tenoonstelUng der respectieve teekeningen in 2 lokalen der voormalige Christelijke School Deze tentoonstelling zal Vrijdag 3 September kosteloos toegankelijk zijn voor militairen en burgers boven 16 jaar van 5 tot 7 n m Oudewalen De heer J J van Aelst lib lid van den gemeenteraad heeft als zoodanig ontslag genomen l iibei U9 sec 2e Mil Jansen I a h t i e W e d 8 t r ij dt Stand bij lusl te conmie 23 2e dorapie 15 stand bij einde Ie compO 64 2e eomp 3i Voetbalwedstrijd Stand bij rust iouda 2 Schoonhoven O Eiiulstand Gouda Schoonhoven 3 1 De Ghymkhana wedstrijd was nog niet geëindigd zoodat wij den uitslag daarvan niet kunnen vermelden Oeze Gymkhanawedstrijd hier nog niet bekend trok bijzonder de aandacht Deze wedstrijd leent zich wel tot het toonen van bijzondere behendigheid in het wielrijden het is hierbij dringend noodig het rijden uitnemend te verstaan wil men althans kans hebben een pri s te winnen De prijzen bestonden in geld een rijksdaalder en een gulden terwijl voor ilen voetbalwedprljd een bronzen medaille was uitgeloofd De wedstrijden in de namiddaguren werden door vele militairen en ook een aantal burgers op het veld bijgewoond terwijl zeer velen aan don üi k stonden om den voetbalwed ti iicl iiè met bijzonder veel animo werd gespeeld door de partijen gade te slaan Rechtszaken Vanavoml is er een variélévoor stelling in Ons Genoegen die voor militairen vrij en voor burgers Ic gen een laag entree toegankelijk i Van de openbare gebouwen en van een aantal particuliere woningen was ter gelegenheid van Kouinginne jaarilng Ie driekleur ontplooid RECHTBANK TE ROTTERDAM Auteursrecht De Rechtbank te Rotterdam uitspraak doende in de zaak tegen M A C tö jaar koopman te Gouda beklaagd geweest van het opzettelijk inbreuk maken op een auteursree t dat een ander toebehooiil v ntbriefkaarten heeft ged vry fisfiroken Van de zijde der burgerij had heden geen enkele ïeestelijkheid plaath Vauauond alleen is er zooals bekend orgelconcert irt de St Janskerk Aan het Vluchtelingenk a m p wappert heden de Nederlandsche vlag aan den ingang en aan het Ziekenhuis ÜDze geïllustreerde Weekbladen Het laatbte nummer van Het Leven geefi als voorplan een bezoek van Koning Albert en Poincaré aan het front verder eenige UusBische stellingen achter WarachaB die dooi de Duitseheru veroverd zijn de DuituÉc mi KranBche gevangeneii in üuUachlaml het bezoek van ile Duitsche keizer on keizei in aan het oorlogeterrein eenige geredde personen van lie getorpedeerde Arabic uil Schoïiwburgzaul de nieuwste aanbouw in Artis SchetBJes klem Le Op het middengedeelte tegen het badhuis aan is een portret van 11 M de Koningin aangebracht omgeven door een vlagï entrophee on groen en palmen en andere sier planten geven hieraan een feestelijk aanzien Op deze wijze wordt in het kamp do Koningin van Nederland gehuldigd De kinderen genoten heden een tractatie van taartjes en chocolade waarmede zij bi W onder verheugd waren VdM h t Staatsexamen tot toelating aan o iversiteit te Utrecht is gistereiïVp ln Ki3 voor diploma A de heer M de Mol alhier Laatste jBerichte a De heer J C Zeeman alhier slaagde te Rotterdam voor het examen teekenen M O acte Mb Aan het Wesieiyk Front PARIJS 31 Aug Offioieel Het communiqué van gisterenavond luidt De Pransohe artillerie heeft bij Artois en Quennevièrea Duitsche loopgraven vernield In de Argonnen brachten de Fransche batterijen herhaaldelijk het vijandelijk geschut tot zwijgen In Lotharingen artillerievuur bij Uonoel Bezanges en Cbazellesen in de Vogezen bij Babodeaa Launois en DnlihgB Aan het Oosteiyk Front Grodno wordt opgegeven KEULEN 31 Aug Part Naar van de Zwitsersohe grens aan de Kolniscbe Zeitung wordt geseind bevat de Parijsohe Temps een telegram uit Petrograd waarin wordt medegedeeld dat de vesting Orodoo na haar plicht als steunpunt voor de aldaar nog staande Hussische legers te hebben vervuld eveneens opgegeven zal worden Roemenië en Bulgarije BERLIJN 30 Aug part De Lokalanzeiger bericht uit Boekarest De omgeving van den Bulgaarsohen gezant alhier vernam dat de onderhandelingen tusschen Roemenië en Bulgarge sterk gevorderd zijn en binnennort afgesloten zullen worden De onderhandelingen beloven een bevredigend resultaat Geconstateerd wordt dat beide regeerjngen met de grootste welwillendheid zich voordoende moeilykheden vereffenen De overeenkomst zal het transitoverkeer over Roemenië waardoor tot nu toe de Bnlgaarsche handel ernstig leed verliobten en ook belemmeringen in poat en telegramverkeer opheffen De Dobroetsoha kwestie is door den afspraak niet opgelost doch de rechtmatigheid der Bnlgaarsohe wensohen inzake grensreotifioatie werd erkend Met de regeling dezer kwestie zal zich na den oorlog een commissie bezighouden die na een grondig onderzoek de overeenkomst vaststelt en aan beide Uaten onderwerpen zal Twee werklieden verpletterd Men meldt ona uit Maastricht In de steengangen tusschen de Oranje Nasaau mijnén te Heerlen en te Heer Voor het bonwen van een coBperatieve stoomznivelfabriek met direotenrswoningen te Zevenbergsohen hoek was hoogste inschrifver de heer J v Drynen te Gouda voor i 85 200 laagste de heer J v Dun te s Hertogenbosoh voor f 70 744 Dei melkprijs Gisterenavona ia in de bovenzaal van Het Schaakbord alhier een vergadering gebonden yan de handelaren en verkoopers van melk ter bespreking over de vraag of de prijs der melk zou moeten worden verhoogd De meeningen in deze vergadering zijn daarover niet tot elkander kunnen komen zoodat gisterenavond geen beslnit is genomen Boter De minister van landbouw nijverheid en handel heeft bepaald a dat de maximum prijs voor boterbestemd voor verbruik in Nederland geleverd door producenten aan verkoopers van boter gedurende depaand September f 1 46 per K G zalznn bij verpakking in wit fnst van 50 K Q Bij verpakking in wit fuat van 25 K G kan vorengenoemde prijs verhoogd worden met 1 cent per K G Bij verpakking in Delftsch of Leidsoh fust van 20 K G kan vorengenoemde prijs met 6 cents per K G en bij verpakking in Delftsch of Leidsch fnst van 10 K G met 6 cent verhoogd worden Bovengenoemde pr fieri zgn franco station van afzending b dat de iriaximum prijs voor boterverkocht aan verbrnikers gedurendede maand September f 1 60 per K G zal zijn De verkoop aan verbruikers tegen detailprijs kan geschieden onafhanke lyk van de te keveren hoeveelheid Voor speciaal veipkkte boter en voor boter bereid onder rabbinaa toezicht kan door het Rijks Centraal Bnrean voor den Uitvoer van Boter in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prijs worden toegestaan St Ct Rykstninbouwwinterscbool t Boskoop Voor het toelatingsexamen slaagden N V Erk Gouda H Hooftma Jzn lerheide bad een instorting pkats De 1