Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1915

12871 wiirtlen en wachten het tlo at 1 eii de salve Apprelez aimc Al i iM volen bewegingen worden tipt u u Mipti volvoerd Joiic I Allien schouderen hot geweer Feu Een dof geknetter Chargez Compagnie joiie tViji J mgens s vijande loopgmaf ijmei lie onze worden kost wat kost Wi luan maakt u voor den atormaanvalvaardig Winnen of sterven eved Koning riairon sonnez la charge I Én al die heldhaftige kerele meiden kapitein aan t hoofd storiiienvo n uit Niets weerhoudt hen nwk de kogels die hun nevens de ooreusnorren noch de ontploffende gm uaatkarletsen die links en rechte twühagel schroot verspreiden noch degranaten die ijzer en loèd slingerenDoor die helle van vlammen eii vuur stormen de onversaagde vooruit en komen op den vijanji aaugebois welke zij Ie pletter ebaad Do zege is I evochten Vier Duit Hche officiereqi en een j rtnder ltR ao daten werden govangöngenfimen ï nA helaas meer dan een onzer joiigoiiH had deze zege met zijn leven liclaald en lagen daar nu Voor iiiiinci roerloos op het zoo duur kpwoiiih h icrrein llits t in vrede gij helden vaiiiilcnYwer Nimmer zullen wij 11 vergeten en op uw graf zweren wij 11 tewreken Enkelen tijd na lien atoiwlen niize belden op de Groote Ma Et viin Venrne geechani d Een Klimlaib speelde o l aller lippen rtTrouweiifi een ieder was voJ vreug p en tiei beid Koning AlteJt in pefeoon pl Je op de bor tf ilpan on en W innvocrder hel Hliis van eer ft Dit wns de welterdiend beloftiVnii een held Jf 5 l 1 ominaii i e boorijen van den Yser waarop nanr men vom een stond iachl hellot van Europa ging besiist wonleii vormde een oiiinneembare verdedigingslinie f onmetelijke vlakte was door de projectielen omwoeld die hier en daar kuilen haddon ge iolven Diiai stonden de fiere en roemrijke Holdatcn van eep heldhattigen vorsl nM oog onvermoeid gericht oi den vijand en berei om bij het ininslo bevel ten aanval te rukken n de verte helmde de Angelus B n der helden sprak Itidders va den Yser t Het staat zee uur Hetspe gaat aanvang nemen Een glimlach verhelderde het gelaat der jongens on dan Pangl Een geweerschot Cïinder op een honderdtal meters Ktuikt een Duitseher met verbrijzelde hersenpan ten gronde Nu knettert het geweervuur De kogels schuifelen de pinhelmen vallen als bij tooverslag neer en het klinkt lust g Weeral een Mof minder Ziet dien lummel eens springen Ai k ben er aan U8 xoo erg niet tis maar een stirttje van mijn nor Houdt u kloek jongens klinkt de stom van ilen kapitein Daar ontploft plots een granaat tegen de bostwering van de loopgraaf liet wordt ernstig Verscheidene strijdmakkers vallen getroffen neer Ken huivering doorloopt een ieders lodemnten doch niemand verliqst zijn koelbloaligheid Het kan niets anders zijn de loopgraaf moet gerepei eerd zijn E m granaalkarlete ontploft Opnieuw worden er makkers gekwetst Tïet wordt al te gevaarlijk ih deloopgraaf Kalm beveelt de kapitein het j Ces sez Ie feu Daarop volgt de stilte Jongens wij gaan de Duilschers een les geven Zij hebben het op onze loopgraaf gemunt Kloek aan ïnnakt u vaardig tot een salvovuur klinkt weder de stpm van den kapitein Allen 7iiii opnieuw bedaartl ge lijdperk van verleden jaar de uitvoer van gezouten baring tec in genoemd lijdi eik van M mi H L tot 1 2 millioen H i die van hout van 3 t XK kub M lot 000 kub M Er werden 1172 paarden uitgevoerd teg u J gedurende hetzelfde tijdperk 411 t tll Ook voor den oppervlakkiger waarlU inei is de groote welvaart duidelijk merkbaar In de hoofdstad des lands wiirdt althans voel geld erU oid een luxe arlikei als anlomobielen vrof er nagenoeg niet gevraagd wordt in groeten getale aangeschaft Voor een nieuw stadhuis te hristianm verd in enkele weken ruiml millioen aan vrJjrvi iUige bijdragen toegezegd en grbotsehe plannenworden gemaakt om aan deze stad welke een sehoone ligging heeft Ihaiifl ook oen fraaier aanzien tegpv n Ubld Per kwartaal Wem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad lilem franco per post Ahoiincnienten worden dagelii Ma kt 31 liij onze Agenten d Telefoon latere 82 REniN18 iËVI G DUANKWET I tl IK i KM EESTER en WETHO pKKri lier oineeiUe iOUDA iii ii t ii er openbare kennia il op 28 Aiit nstus 1915 bij hen is ii gekomen ecu verzoekachrift van P i er van ilci Nout van beroep ref fjei WiiiK iuU te Jouda om Vi Midi leii vei küop van aleoholhoud leii tlranU anrlpreu dan aterket dr ip iie navolgende löcaHteit de bfi dMlbi oorlorahtöit van het pevcecl éistf l liekoiid lomeente Gouda fie No 2 plaatselijk gemi Vfi HHi on jtelegon aan de Zei 6t mi rtldaav lUiiiien tw öj weken na de dagl kwiiiifj ilvzer tktodniaking kan iCiU t lOiieu heÉ Verleenen van dit ol fhiitielijkj bezwaren bij liii eslerj en V thoudei K inbiengei HV Augu8tus lfl 3if j ter eq WethouiföMj noemd jj 3 F nurgemiestei Vf L MAilTEN Pe loCD eerelaiifi JOEH EUK De Electrisehe Drakkprij A BRïNKIlN i ZOO MARKT 31 I TEL 82 levert vlug en tot biU l e prijs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenlglngen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking liH O 8 t e A ij k fe e h ij co ini i mi van il Jüi luidt f i Vj É Ten iNoord$ii n ten Ni tdoi S va Luck wenl de vijanrt gistjrei oadéf hevige geve lilen naar het ui m teruggeworpen Twaalf otficteren fliöff dan vijftienhonderd irian vijl BMjchiuegeweren vijf locomotieveff spoortreinen eu v l oorlogsmateriaa vielen in onze handen Ook bij Swiniuchy Gorochow Razipchow en Ttirze dwongen onze troepen lie Kuanen hun terugtocht voorf Ie zetten Met de gewone dapperheid heslnrnuleu eenige regimenten der KiiiiapeHler legeratdeeling de krachtig veinelianate linie ten Zuiden van Ka M liow Aan de Strypa wordt om den overtocht der rivier gestreden waarbu de HuhHou on e vervolging op verscheiilene punten door hevige tegenaanvallen beleminereu Aan de Dnjeeter en aan de Hoeearabische grenB ie niets nieuws te vermelden Ue Btrijdkrachten die ten Noorden vfln Kobriu etrijden zijn tot Prushanj aan de boven Muchawioe doorgedrongen I it Uerlijn wordt d d 31 Aug ge ieitul jgsss POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Qronwater Prttefleaehjet grati verkrygbaar Qen Agent voor Holland CA TAI ONl £ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELONJBJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Qoada FEVlLLETOBi DE STEII DER LIEFDE Naar het l ngelsch door PAUL UR JUHART Advepleert in dit blad II 14 Er ia nog iets dat ik vergat zei hij De vermoordde dame droeg een leeken op haar schouder een bloeinpit Dit is het herkenningsteckcn van de bende wier leden over gelieel Europo verspreid zijn en die ook op andere wijze geld weten te Ittiken Weedom zei niets Hij moest het Keheim der operatie bewaren Lcverington stond op En ini mijnheer hebt U voor mij verdere instructies ot moet ik met t onderzoek ophouden vroeg de ilHpetive mAIr ik II noodig heb zal ik waarschuwen zei Weedom oen bij door de drukke straten pp waren zijn gedachten verre van fnnskleurig Wat moest hij van dit alles denken Hij zon trachten mejujtrouw Fritzgerald ten koste van MeDworiilTerzochiop iMERKIelillei UIT HET MaQAZTJN VAN M RAVËKSWAAY ZONEN QOBINCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ifed ona met vermelding van Kommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAABT la A Cg E3 TPjf 31 Aug T u St jMMkerkOrgelooB I S pl Hrt Schaakbord u I Tgad Kiawereen Gouds II Sopt Geh Bouw on Wontagtocïiolil 2 uur Verg OndorslandeconiiiiiiW V Armeoiaorg Beleefd verzoeken wij geregeld W mededeeling te mogen ontvangea W vergaderingen concerten vermalceliittbeden enz om deze dan In onwj ag te vermelden Endclub binnen Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda J De ooriog als bron van welvaart ütte giüol Je wiiiHteii zijn welke ill Nuorwegüa ai gevolg vuii iteii K rli g zijn gemaakt blijkt uit do ka IHialeu die teii deele aan staat geiiiüemeu hypotheek bank en enz zijn geieend en ten üeele iii de scheepviiartondernemüigen en verechillenüie iudu trieën werden belegd üet bedrag der bedoelde in het bhknenland geplaatule leeiiingen in te ramey op üU 7Ü inillioen kronen voor de uprichtiiig van nieuwe reederijen uf voor uitbreiding van bestaando zijn lueer dan tiO ndUioen kronen uitgelegd Voor bedrijven met den Mcheopsbouw rethteti eeks verband houdend ruim 2 millioeii kronen Vei Hcbillende bankinstellingen breidderi bruik makend van de guuBtige om 4tanHlgheden haar kapitaal uit itiet een ï 10 miUioen kronen te rtchutteii tj irag de verzekeringömaatm happijcii met 5 miltioofi Van de uitvoemajverheid hebben vooral de houtstof en paplerfftbricage Ie bereiding van onserven en de zuivel induBtrie profijt getrokken van de grootere buitenlandechc vraag zo i breidden de Noorsehe melkfabrieken haar kapitaal met millioen kronen uit M n meent veilig te kunnen aannemen iat in ondememingen builen do scheepvaart ruim f mil lidt u kronen nieuw kapitaal Ih gpHloken Met de W millioen kronen van de i eederijen en de 15 miUioen kronen bij openbare iuHi hrijving geleend zou er dus een bedrag van ruim llh millioen kronen hieuw geld zijn belegd in het afgeloopon jaar Bovendien beri kent men de waarde der van h t buitenland teruggekochte Noorsehe obligaties op pl m 10 niillioon kronen terwijl zeker belangrijke beilragen onderhands zijn geleend Hoezopr de pitvoer van Hommige artikelen is gestegen moge uit de vfdgendo cijfers blijken Van fonserven werd in de eerste vijf maanden van dit jaar 21 inillioon K G uitgevoerd t en 12 mil lioeii K Vi in hel overeeiiknnistigo Bij akte op 12 Juli 1915 voor don ondergeteekenilen notaris te Gouda Verleden opgenometi in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staalscourant van 27 Augiistn 1915 no 200 is wQ iging gebracht in de Statuten der Naamlooze Vennootschap KIstenmakery en Kuipery DE WOELOEEST gevestigd te Gouda Namens partijen N F CAMBIER VAN NOOTEN IB notafis Te Huur gewriiagil zoo spoedig mogelijk 11 I zoo mogeiijk met tuin Huurprijs f 300 4 f 400 Brieven franco no 2810 Bureau Gondsohe Courant Markt 31 Qoudai ol f 4 25 per week G Br fr letter D D Bur v d Blad iDschrijving van Leerlingen OE DIRECTEUR DER AMBACHTSAVONDSCHOOL maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot Inschrlj Jving van Nieuwe Leerlingen voor den aanstaanden Cursus op DONDERDAG 2 SEPTEMBER aj in het Schoolgebouw aan de Houtmansgracht des avonds van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door hetJioofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar dieni school heeft verlaten na haar tot het einde en met vracht te hebben dooi loopen Zy die zoodanige verklaring tdet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op MAANDAG 6 en DINSDAG 7 SEPTEMBER a B des avonds te 7 uur in het gebouw der School De Directeur B E SPIJKER At QocDA 26 Augaetus 1915 36 De chemische nijverheid In Dïiltschland In verband met de in verseiiillende landen aangewende pogingen naar bet sehijnt voorloopig zonder veel oicces om zich yvat de kleurstoffen aangaat vaneden grooten eu bijna i cidgen leverancier Dultsohland onafhankelijk te maken en in verband met de kans die thans verschillende landen woidl geboden om eigen chemische nijverheid te kweeken of uit fc breiden en die naar nien w ïet nok III ons land niet onbenut voorbijgaat IS het misHchien van belang hier in liet kori weer te geven wal aiuM vvij ajiii lic N il t ontleonen iV Frf Ztg schrijft over den toeslaml tl de Dnilsche chemische groolmdiislrie Ifel blad citnstateert dal in do in iluHtriccle ontwikkeling van Duilschliind de chemische nijverheid mede oji do eeps e plaats staat De verzorging l r wereldmarkt met chemische proi ucleii had ze op aieh genomen en vpctomvattond wieren do verbindingen iiiSBchen de Duflschc chemische in lostric en het buitenland van de i inrliikKciie productie Ier waarde van M mm miilioen ging ouj veer de heiii van umi ingrijpendcu invloed op haar niet alleen door het aisnij den van Uuitschland van zijn afuciiiers maar ook door ile l elemmeliiigen van den invoer an verschillende gronitetoffen üet pleit voor het aaiipawHingsvemiogen der Dnitscho cheiidschc nijverheid dat ze de vrediNlmdrijven m korten tijd lot ooiloghbedrijven wisl om te vonnen en dal e voor vele der iienoodigde maar met verkrijgibare grondstoffen surrogalcn wist te scheppen Vooral do traeslalie om in het grootbedrijf salpeter uit de lucht te vervaardigen vaa van ongemeene beteekenis voor het kunnen loorzetten van den oorlog Door de stichting van een oorlogKinaalschhppij van chemicaliën werd organisatie gebracht in het bedrijf en een zooveel mogelijk geregelde werkzaamheid voor elke fabriek af omlerlijk geschapen Tevens werd er voor gezorgd dal de vervaardiging van ooriogsbenoodigdhed n m de eerste plaats stond Omler de vredeeartikelBn welker productie daardoor leed behoort vor nainelijk de anUine kleurelof Daar echter een zeer groote voorraad voorhanden was en bovendien Ie uitvoer heel gering is brengt de prodiictievermindering geen lezwaar in o voor de binnenlandsche behoefte Zelfs beslaat de mogelijkheid dat iiilvoei zij hot dan onder beperkende bepalingen weer loegesfaan wordt De bedrijven die Kuren en pharmaceulische artikelen fabriceeren hebben hel zeer dnik Aan arbeiders ontbreekt he niel dank zij de goede organU Jic waardoor de arbeiders uit Ie ilappo bedrijven naar de drukke werden overgebracht en dank zij ook de IcffCi vrijstoIUngen Aan den Yser In de lïelgische Leger 5o de ii tet ie onderofficier K Tack zijn verhaal van één der vele gevechten op het plekje grond dat op dit iHigenblik nog vrij België is Itf vig woeddi de strijd cLTrert©a3 tiëXL Heden aangekomen een lading prima Anthraciet Prijs kleine èn groote afmeting f 2 00 per H L franco huis JOH DESSING Co l lii I inuuiumijnu i uhi lunnu l OPÖERIOHT ir ft Voedert qw Vee met de tuivere murtee LIJNZAADROEREN merk ISTER en W L DitmDntende door hoog eiwit es vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma ParV 1900 Segen Gouden MedaiUeê 40 Kantoor Oosthaven 26 54e Jaargang Woensdag 1 September W15 mimm mum behalve Zon en Feestdagen Verscliijnt dagelijks PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 ö gewone i egela met bewysnunimer Elke regel meer Bij ilric achtereenvolgende plaatsingen worden deae leecn twee berekend Dien taanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fü 35 bij vooniit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel y i Groote letters en randen naar plaatsriiiralc f 0 55 U IO PRT TS vTFÜTÊTaBONN e M en T f l 25 1 5U 1 50 1 90 aangenomen aan ons liurcau Roekliandel ei de Postkantoren üitgeverB A BBDtKMAH EH ZOON Telefoon Interc 82 dat het Engeland s algemeene bedoeling is um het paaseeren door de biokkado lijn toe te staan voor goederen waaromtrent met Duiteche en i Kienrijksche firma s contracten zijn gesloten Te voren werit de eifich gemeld dat het geld inderdaad al was botaiUd voorde goederen gekocht zijn Moii verwacht dat de invoer Werdoor zeoi vergemakkelijkt zal worden Dooi het llritsche gezantschap iS een Dnilschers zijn de grens van het Jeigeniijke Rusland genaderd Tot dusVer trokken a j nkel door oorden waar hooïdzakelijte nlet HuBsieche volken wonen De Rassen vermeden een liftsiih entlen slag pn ontglipten aan de strikken welke de Duitschers hen keiir op keer apaoden Hel Ituaaiache If ei l lee uiverbïTokoii en is dicht biT Jin hawib Niei aftéen faalde het tïroot e oniöingelingaplan de Duit chci f l uig ien er evenmin in de l iisM hf legers te verbrokkelend De iii illcrs hgbben hevig gevochten en d uirbij iliftóenden manschappen VerUii eii maar ten slotte omklemden zi 1 IcthtH een ledige ruimte Aan het It Ulaansche front 1 lel 1 taliaanscha communiqué van il Aug luidt Een sterke vijandeUjke stelling op M inlü Marnnia ten Noorden vï n Monle Maggio werd genomen wfl handliaatden en bevestigden de i tcUing it weerwil van een verwoed JartlUerievuuri Kleine gevephtten ihh Karatgebied hadden eei Vuor ün4 gunstig De mnnitie aanmaak in Engeland Uil Weenen wordt geseiud dM Ml Aug tilt volgeuB benehten van oorlogscorrespondenléu uit heï oorlogalerrein i Oost Galioie Ie Huasen op hun tcrugtoehl alle Bteden en dorpen in brand atekeu en vorwooöleu i e nood van de achtergebleven bevolking is builengew on groot Het Uu bsibche vaudatlbnie B ot met élke be chri iving l il iloedapeM wordt aan dat buien ii goSeind dal de platlel ndecüiniiiihMie oor den wederopbouw van io verwoeste streken in NoordHon gaiije thans die streken aïrcist die daarvoor in aanmerking komon i met hej doel iim de aangerichte sqhado t te ölelleQ eh vofirachrittei te en vo r i noodzakelijke tn iatregeleu VöröclMlende mlest door Ölo vaken bewonjde geracwrten van het coniïlaat liefees hebbei fbesioteu ieder emi ver v oe t i dorp in oord Honga ilje o t 8terlen jllet oiMogesleuncAmlBé vaf i tnv l inifiiBt trie hieff Uit Londen wordl d d Si Aug gemeld De nauwe samenwerking tussehen het geneele Engelaehe Rijk eu onze boiulgjonooteii hij den aanmaak van oorlogsmunitie wordt bijna dagelijks dooi nieuwe bewijzen aangetoond Een der opmerkelijkste voorbeelden hiervan was de levering van 2 millioen tonnen steenkool uit Engeland ten gebruike van de Eransche ataalsindiistriet n i de Frnnsohe munitiefubrieken daarvan een godeoUe weril ovorgebrnt ht in aehepen daartoö speciaal dooi U Engelaehe admiraliteit geleend De levering van deze ontzaglijke viaeht iw juist aïgeloopen hot tot 1 lu8ver erbli f hou de lloiigai nilit OÖlif Mar en ge s fecnken hi imlwta ontvangen lel RüpmeientJehe litatgt MaranloMa hoeft bij lelel5 itl van a iflo teda vai ïlej lejiijk in mi mW Ion er Hini Oo aaiijfle over ififle aan eid aan a d Auatrnlif wedijvert thans met anndii in dc pogingen om den gemeenaehapiielijken munilievoorraad te vergroeien De fabrieken voor handwapens in het gemeenebeet hebben gmi rpnde i eenigen tijd met dubbele pluimen gewerkt om aldus Uuu reeds Hftiizienlijke productie te verhoogen De 11 egeerin ga werkplaatsen in Kieuw Zuid Walea zijn als het ware in arsenalen herschapen en vervaardigen mitrailleurs die naar men gelooft gelijkwaardig Zijn aan de beste Ier vvereld liet O o s I e n e ij k 8 c h e Jcommulinioué in ïl Aug luidt ug k g jteren vonden uan Ret Zuidwoftleljjk front geen belangrijke ge ie l teu plaats Twee kleine vijandelijke aauyallen bu Sftn Martino e n aanval o het ZirifMijke getfeelte van liel rolinclner bruggehoofd en onze sielling hij Fliiwh werden afgeslagen Krijgsve chtingen ter Zee i Arabic Vulgenb It Times zijn met de Arabic ongeveerjóOO OOO pd aan effec ten verloren g aan Engeland en de Ver Staten l it Washington woi dt gemeld d d il Aug Ala bewijh van den wensch van Irool Hrittnniè om de belangen der noulialen bi het doorzetten der blokkade legen Duitschland in aanmerking te nemen heeft de Britsche gezant hetlen aan het ministerie van Jlnitenlandsche Zaken mededeeling gedaan van eenige concessies die Engeland wil doen en die tegemoet zullen komen aan de klachten van sommige Amerikaansche importeurs wier handel in Kerst artikelen bedreigd werd door de onmogelijkheid om de uit Duitschland en OostenrijkHonga i ijc bestelde goederen te ontvangt De gezant legde de verklaring aï ld eii de Ver Staten oiUv iukelb i Air tro v eu otfei troon on aan Dnitechlani Il il Londen wordl ftan de TeU gemeld Duitschland geeft zich alle moeite het duikbootenvraa tuk op den achtergrond te dringen door vredespraat zegt de l imea correöpondent te Washington De New York Sun si hrijft de Pruisische wijziging In de duikbootenoorlogvoering aan het vei langen eenige sympathie in neuüale landen Ie herwinnen tegen Üen lijd dal de vredesonderhandelingen een begin zullen nemen Men erkent te Washington dat de positie Van Wi aon als bemiddelaar aanziei ijk zal Horden versterkt indien er een eind kon worden gemaakt aan Jiet Duithch Amerikoansche geschil bot effende flen duikhootenooriog de ereenigdo Staten een nïeuw bewijs ian volkomen neutraliteit zou geven dbnl mot kracht op te treden tegen de blokkade van de geallieerden lïet is moeilijk te begrijpen hoede president van een rlemocrafisehe rupubliek de militaire autocratie in de kaart zou kunnen spelen De TimesCorrespondent zegt verder dal j de Duitachc agenten te Washington en NewYork in particuliei e gespreken de vredesvoorwaarden noemen die Duilflchiftnd zou aanvaarden Zij Ikomen ongeveer op hetzelfde neer ialB die welke in Juni zijn genoemd De Aliiiiater voor de landsverdwtiging van hei gemeenebeet heeft thans ook de hoogovens uitgenoodigd brihaal graualen te helpen vervaardigen De lUiMötsche eeat i gebroken De iongale wijzigiiljii ting der Rueeieche Ibgeraltuhathèjti J Ko ii i RrestLitowsk en R ftfnodwi gerl het Duitsche leger het offeusièi voort to zetten in de streek bekend als 1 ülesie over een front van OOI K M waar boschen imoerag ö€n en tuUooze meren en kleine riviörtjea een zeer eruHtlgen hinderpaal vormen voor 4en opmarech on operaties op groote Hchaal zoo seint de correspondent van de Tel te I rograd Na in het centrum up natuurlijke hiuderniBaen gestuit te zij zijn de Duitscherb en Oostentijkers krachtige operaties begonnen bij Higa en in Galiciö teneinde nieuwe demonstratieve auceeasen e behalen Niettegenstaande de bezetting van zekere deelen van Rusland hebben zij het voornaamste doel het breken van den weerstand van hot Russische leger niet bereikt De Petrogradsche correspondent van de Observer schrijd volgene hetzelfde blad Zoa millioen vluchtelingen uit l ülen en de Oostzeeprovincies trekken Oostwaarts en nog dagelijks noemt dat groote aantal toe De S lxa zxerLl a rLc5L Dr Kuvper over de hquding van Holland Het Berliner Tagebiatt publiceert een brief Tan den oud minister dr A Kuvper die thans voor her tel van gezondheid op den Weiszen Hirsch bij Oreaden Vertoeft Deze brief luidt als volgt oals ik o a naar Berlijn schreef aan de hoofdredactie van het Berliner Tagebiatt en u ook verklaarde komt het mij Wenechelijk voor daj de pere van mijn aanwezigheid op den Woiszen Hirsch in het geheel geen Uotitie neemt d ar ik slechts om gezondheidaredenon naar Dresden gekomen ben Ik moet daarbij bÜjvefi Dit verhindert mij echter niet op de twee practiache vragen die gij mrj hebt go ateld kort aldus te antwoorden 1 Dat de beweging om Nederlander toe te brengen zijn neutraliteit opte geven en zich bij den Vierbond aante sluiten in hot geheel niets te boteekenen hoeft 2 Dat de koloniale quaestie van Oaantver wilde ik juist spreken Weedom vo e zijn hart klopj en WUiA weet die man ervan vitieg hij zich af De poiilip inapecteur van Harfow is naar hetMijkenhuis geweest en h efl in de dame één van kolonel B oo mev a gasten herkend Hij sprak pns over een andere dame die iti h©l huis veniwenen zou zijn en over Iwee hoeren die daarover met den kolonel onaangenaamheden hadden Kon hunner was Stanley Poole yan Lineoln a Inn heiinnerde hij zi h Volgems den dorpsinspecteur wareu het gasten van kolonel Bloomer Weet u iets van hem Waar Was hij kolonel van Wij hebben juist ontdekt dat hijheeleman geen kolonel is viel P olein Voordat Weedom iets zeggen Ifon Zijn naam komt ten minste ni t opde lijst voor Dank u antwoordde de offipler opstaande Dit wilde ik TI nog yragen Spreek niet verder over di + alles v oor ik fl weder spreek Toen hij vertrokken was atakl oole een sigaret op en hlies nadenkend de rookwolkjes uit Je ziet nu hoe het gegaan is merkte hij op Scotland Yarif is RIoomer op hef spoor en zal jook spop lig zijn gasten vinden We ïïullen wat meer moeten vertellen We gaven toch alle inllchtinfen die hij vroeg zei Weedom opgedragen mij ovei den kolonel in te lichten doch hij vertelde mij er weinig van alleen dftt de Frltzgerald a zijn huis betrokken bij afwezigheid van den kolonel Dat zij hij mij ook Het is verdaelit dal hij een titel draagt waarop hij geen recht lieett Hlj is een zwendelaar en ik zal hem ter verantwoording roepen oe dat niet Hij zou op zijn hoede zijn Als er iets geheimzinnige met hom is moeten we trachten het iiiL te Vinden r e detective is daarvoor de aange zen persoon A propos wat had hij Ie vertellen Weedom aarzelde te antwoorden Hij kon er niet toe bestuiten Poole ie vertelieik wat hij van Leverington vernomen had Hij werd uit zijn positie ered doordat pr geklopt werd waarop een nel gekleed heer binnentrad die Poole groette l een goede bekende Het was pen officier van ScotlandYard Voo t hij begon te spreken ke hij lafFR Jp eedom Pr fiional Weodom mijn neef Hielde Poole voor Hij was een paar dagen gelp ien met mij in het lijkenhuis Wilt u dat hij zich verwijdert Neen ik geloof niet dat daar reden toe bestaan U zult hem wel alIcrt verteld hebben en ik geloof ook dal hii tegenwoordig was hij de onaangenaamheden met kolonel Bloomer tetsskamer plaats Toevallig viel zijn oog op een rijtje boeken dat op den aehoorsteenmantel stond Plotseling nam hij er één van en begon ijverig in een naamlijst te zoeken ICenfcklaps verheiderde zijn gelaat Mei een felag sloot hij het hoek éri snelde de deur uit HOOFDSTUK XIV Weedom kwam bij zijn neef die Juifft thuis was Tk geloof dal de politie ïets weet deelde Poole mede maar wat weet ik niet Heeft je bezoek bij I evering ton opheldering gebracht y Niels dat in deze zaak van nut ia gaf Weedom bitter ten antwoord Maar Ik heb zelf iets belangrijks ontdekl over kolonel Bloomer Wat dan Ik heb de militaire naamlijst doorzocht er berflSat geen kolonel Rlooinor Hij i misschien gepensionneerd Nèen ik heb die iy t eveneens nagezien Die man leeft onder een val chcn naam en waaraehijnliik onder een dito titel Vreemd dat we daar niet eerder aan gedacht hebben We hebhen ook zulke eigenaardiige dingen beleefd Heb je er met den detective over geproken Wij gaven hem wat wij noodig oordeelden hernam Poole Pas op Wecilom Ik ken hem langer Hi iweel meer dan hij zegt en zal tenndotle alios ontdekken Door iets teverzwegen breng je lezelf in eenvoidachte positie ƒ Weedom beigon er aan te wanhopen de vrouw die hij Iwminde te kunnen redden Hij liep opgewonden door de kamer Je hebt me nog niel verteld wat Levorington meedeelde zei Poole plolseHng lil plaats van te antwoorden tiam Weedom een apoorboekje Er is slechte één weg mompelde hij ik moet naar Parijs gaan Ik weel een weg om te ontsnappen Zij zullen Eolkeetone en Lover bewaken Ik zal echter naar SonthampIon gaan en de nachthoot nemen Voor ik loruffkom kan ik je niets zeggen Hij nam de ondergrondeponrweg naar Londen Bridge ala om naar f lkpn8tone te gaan ging toen naar EiiHtan en vandaar over Hampstead langa Tottenham Oourt Road en Shaf TCftburrV avenue naar Soko Overtuigd dat hij niet gevolgd werd nam hij een laxi en reed naar het Waterloo station waar hij nog juist den Irein kon halen te redden Hij liep de Weet fk ontdekte het in de club nadat en nam daar in de ik ht hem verlaten had Ik had em f Wordt vervolgd 1