Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1915

Grodrio gevallen liEKLIJN 3 Sept Otfisjoel Bij r dn gelukte het de OaitBoheJ sioniieiide uoepeu door snel optreden over de rivier de Njomen te komen daaiua in een straatgevecht de sta l te nemen El werden 100 gevangenen gemaak l Uerde Duitsche ooriogsieening 1 SSE N i Sepl Friedrich Krupp A oosellschalt en de familie Krupp hebben voor 10 miilioen ingeteekend ip de derde ooriogsieening holera in Duitschland BERLIJN 2 Sept I art Door de regeeringemaalregelen tegen cholera in onder de bevolking onrust verwekt welke echter ongegrond is De enkele gevallen die voorkwamen ouder gewonden en gevangenen werilen niet vermenigvuldigd üc gevallen ontslaan door wnterbeametliug schijnen uit Breslau te Blainmeii waar een zieke soldaat in den Oder baadde waardoor enkelen besmet werden doch dank zij de tegenmaairegelon werd een uitbreiden voorkomen vooral door de sfhuwing van den politie presldent over watergebruik Voetbalbond heeft de Goudsche v een voor bet komende seizoen als olgt ingedeeld in de 3 kl D Olympia T O P Gouda allen te Gouda Alphen de Sportman en L V V beiden te Leiden linlve geen uiaximumpnjs vastgesteld Kleinhandelp rijzen Uegeeringsbrood bij verkoop op nieelkaart per K G f 0 12 Tarwelmiod gebuild per K G 1 0 24 Idem gebakkeu onder Rabbinaal loeziihl per K G lf J Torwebrood ougebuild bruinbroud per K G t0 20 j Roggebrood l liegeoringstarwemeel bij verkoop lil nioelkaart per K G fO Ui Tarwebloem gebuild inlandsch per K G fU 26 Tarwemeel ongebuild per K G iloter per K G f l t Voivette Goudsche Meikaas met liijksm per pond f 0 02K Volvello Goudsche Meikaag perpond f 0 60 Voivette jonge Goudsche en bdammor kaas mot Rijksmerk 2 per pond Voivette jonge Goudsche kaas 2 per pond f 0 55 Jonge Edammer kaas 40 + 2 per pond f 0 55 Jonge Goudsche k s 40 4 2 per pond f 0 50 Edammer en Goudsche kaas HO 4 2i per pond f 0 42J4 idem 20 4 2 per pond f 0 37 Magere Edammer en oudBf he kaasper pond f 0 21 l ideche en Delflsche komijnekaas per pond f 0 50 Friesche nagelkaas 1 per pond f 0 30 Rijst grofmiddel Bassein ol llangoon per K G 0 22 Rijst voorioop idem per K G IJ Rijsl grof voorloop iaem per K G f 0 26 Havermout inlandsch per K G 033 X d Süiïïdgïweest bol nf leurder të vertoonen x n J VW he vuetbul UM een der spelers een rmg drvefioren en hoe ineo ook laii f veld aizocht om het ver rwere terug te vimlen Tht tiSiaud gelukken daarin rt zoodal men alle hoop op i bad opgegeven Kort 1 m vin de ütrecht iiÉiehondeu met zijn dres lf 7iaen polniebeambte V i W 3 geoefend men kwam uï de politie het verioren f Bdeii rmg mee te deelen Tan Tellingen den doorhem r mogelijk op het veld ie msffelen en terug te brengen Z Jm omdat zich op het terSVn enkel voorwerp bevond r r u men den hond lucht kon ir Hei dier ging dus zoiidor de fi aanwijzing het grasveld over door middel van revieren te T iL wat te vinden Keviereu is nzoeken van een terrein alinger waarbij als het ware geen Li grond onberoerd blqft De fandere politiehond bleef binnen Iwarlier sliistaan op een plek Tm m mei de voorpooten de aarde rrèile los te woden even later jB bek naar zim baas Van ioilijgtn lenig en apporteerde het voorwerp voor diens vooten Oe ring too iléii gelukkigen eigenaar weier ter hand worden gesteld De hootJlsotieven der mode in dama confectte voor najaar en winter Tol de meest gewilde modellen der lo l betioort in de eerste plaats de Bolooide jaquelte en de geplooide pslaot m 2 a lot iH lengte Upraertenswaaidig uan deze modellen die tiet tegelijkertyd vooi zijden gartardine en velvetuitvoeiingen ieenen ïUn de van boven vasigehechte plooien die beneden de ceintuur los zijn eu van ouderen ruim uithangen I emluur rand van onderen en ophingen zijn inet oen geep bont of liüiitstüf bezet welke laatste beslist een eerste plaats inneemt in de garueerwijzeu Gadardino mantels in voile lengte vertoonen zeer bescheiden miiitairel lecten en een van achteren hooggtaaiiilen kraag waaraan liefjes zijn bevestigd die gekleurd of met metaal gepaeeepoileerd zijn Kruiselings over dkiar gaand tres m vereeniging met metalen spaugen maken een zeer liaaiefiijct even ilB ovjr h t algemeen ftSramoiSiiigfii van hel benedenrompdeei bovendien zullen lakenMtw piS poileB en metalen biesjes Mllf ilair nog worden gecombineerd ilwr boniimitatie het geheel affluit D noaw n in bnnivorni zijn van at bel nauw om den pol sluitend gedeelte hoogoploopend met boiletjesköoopen gegarneerd De nieuwe mdnteljaponnen blousennblels eu keursceintuurs van laken coveWcoal zwnargcribdc ottomaanzijile en groütgedesBinneerde Schotsche sloffen plaids vormen in den regel elJkake heupen Verder ziet men éénzijdige tot aan de borst nauw toegeknoople jaquettes met staandomlig genden kraag of hoogopataande omliggende modellen Op de zakkleppen kleine zakjes voor briefjes of tramkajirtjes enz Taille schouder en buste komen bij d tegenwoordige inndellen weer behoorlijk tol hun recht men draagt daarbij een klokmk of ingehaalden plooienrok Met deze woinige woorden zijn zeer jöist de hoofdmotieven der laais e internationale mode aan eetipt Manuf De 1 kl is onveranderd gebleven 2 kl a Concordia D V S Dordrecht Neptunus R F C Unitas S V V Xeries 2 kl b A F C Ajax Leiden Alcm Vitrix Blauwwit D V V B D O de Spartaan V U C 2 kl o Ajoi A dam Allen Weerbaar D E C Hilversum Kampong V R A V V A Victoria 3 kl a Fortuna Groenwit Fegen oord Exoelaior Leonida8 Conoordiaan Transvalia 3 kl b Hermes U D I U S C t Noorden C V V R S G V 3Me o A D O U N I R V C B M T D V C D H C 1 kl oostelijk onveranderd 1 kl zuid G S C M S V N A O M V V Wilhelmina Willem 2 V V V Velooitas INGEZOMDEII Buiten verantvMOrdelylihetd der Sed Van de Zeeuwsch Vlaamsohe grens In Noord Vlaanderen zijn de groote inbeslagnemingen van den nieuwen oogst door het DuiUohe bestuur begonnen Van de Belgische gemeente Suite Marguerite wordt 120000 kilo haver gevraagd hetgeen gerekend op 1000 kilogr par gemet voor deze gemeente 120 gemet wordt wat beslist in dezen De begrooting van het Burgeriyk Armbestuur van Qouda Haastrecht 3 September 1915 Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik u het volgende 111 iiiv blad op te nemeu en zoo mogelijk Ulij ie willen inlichten omtrent ut um zoo duister ia o lil de raadsvergadering der ge I oogst met is opgedaan iiieeulc llaosliecht van 21 Juli jl i iiagezion en in orde bevonden de rekening van 1914 en de begrooting van 1915 van bet Burgerlijk Armbestuur door oen daartoe aangewezen commissie Volgens uw verslag lu net oiad van iO Juli j l werd bij monde van üeii lapporleur medegedeeld dat ar vei 1911 een batig saldo was van 193 06 doch dat de be rooting 1915 Hlool met een nadeelig saldo van f864 12 j Het ollicieelo raadsverslag nalezende had ik gedacht daarin hetzelfde te vinden wani de notulen moeten toch precies weergeven wat in eeu ergadering verhandeld is Daarin De dood van Pégoiid ULilNKEUKEN 2Sopt De volgemle bijzondeihedeii worden bekend ver den dood vau deu bekenden aviatoui l égoud die in üoBtl rank rijk In een gevecht met een Dultschen vlieger van een hoogte van bijna 2000 M omlaag stortte Toen l égoud hoorde dat een DuiUeb vllegeskaUor naderde sleog hij op teneinde deu strijd aan te bin den Ais gewoonlijk was hij allecu want hij kon gelijk zijn toestel ecu machinegeweer bediegMi De Kranseheii volgden vanuit hun loopgraven het gevecht dat spoedig l égoud en zijn tegenstanders ont Iatund terwijl van uit Duitsche en l ransche loopgraven de batterijen hun schrapnell naar de strijdenden öcholen l iotseling duikelde l égnud a machine en stortte omlaag Van ondor de verbrljzekie toesteldeeleii haalden de anidaleu het lijk van l égoud Deze was door een kogel in het hart golrollen Enkele soldaten konden hun iraneu niet weerhouden bi den dood van dezen jongen held Suiker witte geraltinrerde per K O in Margarine 3 Koftio Santos per KG I 1 16 01 K G eekoflie in pakjes f0 04 Cichorei ld id 10 0 3 Raapolle per L 10 80 Boterolie per L 10 85 Zont per K G 10 09 Zeep zachte witte ol gele per K G 10 28 Soda per K G f 0 07 Petroleum per L f 0 11 De hiervoren vermelde prijzen gelden voor de moand September houden vroegere vervanging V ergaueriiui u Minat ochler rekening 1911 u a d e 6 t Een uniforme pnjs T fSf ff ï I 1 7 77 E de rappor ïle lanu I uoralRff ver I 1 fi 1UU I li 3 a leur heell volgens uw verslag verleid dat er een batig saldo was van 193 06 De raad keurde die rekening goed Maar hoe is t dan mogelijk dal een officieel raadsverslag andere cijfers en een nadeelig saldo vermeldt Heelt men dan in de notulen ielsandeis gezet ilan er werkelijk inilic ziltiiig is gerapporteerd In hol blad van 31 Aug vermeldt u dal de Rand iii de zitting van 30 Aug j l de notulen zonder aanmerking goedkeurde 01 heeft u zich 8chroroeliij vergi ll Voor mij en veH anderen is helonbegrijpelijk u r Indien er ecu vergissing heell plaats gehad laat men het dan erkennen en de fout herstellen in hol openbaar doch niet doen alsof alles volkomen in orde is Hel kan ook zijn Ut de fout bij iiiii ligl en daarom zou het mij en velen in de gemeenie aangenaam zijn eenige opheldering te ontvangen I dank zeggend voor de opname Een belangslellond Ingezetene Wij kunnen k n gcachten Inzender mmledeelen dal de cijfers vei meld in hol verkort raadsverslag in hot blad van 30 Juli j l zijn oveieenkoinstigde niedcdeelliig van den rapporteur IJe rapporteur heelt In ziju rapport nog uiUlrnkkeliJk gewezen op het voordeellg saldo der rekening en hol groole Ipkorl van de be rooling RED brood geldend voor het gehooli kan in verband inet de zoo uiteenloopende bereidiugswiize in ijji ver Kchilleivdo provincie et iftwn vastgesteld Daarom ial zulK voor elke provincie alzoniloriijk geschieden in overleg met de provinciale rogge commissie Zie noot hierboven Zie noot 2 hierboven Klaohtcn over nlet lnaohtneming van bovenvermelde maxima alsmede wonsihen om voor bepaalde op de liJKl niet vermelde artikelen maXlmo vuRt te stellen ol wel oni met het oog op plaatselijke omstandigheden voor eenc bepaalde gemeente wijziging in do maxima te brengen behooren Kcrlchl te worden lol den llurtïcineester Naar aanleiding van de besprekingen gehouden in de vergadering dor fioudselie WiiikeliarsVereeniging op 27 Aug j l ten aanzien van het vaststellen van prijzen door de Regcei ing waarbij als de moening gold diil aan die prijzen niel behoefde Ie worden vastgehondpn hebben wij nu de prijzen voor de maand September door de Reigoering zijn vastgesteld en hierboven worden gepubliceerd ons ter bevoegde plaatse gewend om informatie of de leveranciers van bovengenoemde artikelen verplicht zijn tot lie aangegeven prijzen te leveren Naar aanleiding daarvan kunnen w mede deelen dat de door de Regeert ng gestelde prijzen moeten worden gehandhaafd en dat bij de leveranciers die zich aan die prijzen niet houden doch tot hoogere p r ij z e n verkoopen de b eIr e tiende waren op last van den burgemeester in beslag zullen worden genomen Boakoop Gedurende de algeloopen maand hebben zich in deze gemeente voorgedaan 2 gevallen van roodvonk en een geval van diphtheritis Zaterdag a s zal de ZuidHolland sohe club van gasdiraotenren in het hotel Klaassen alhier hare vergadering haden Na afloop zol dan in oogenschouw worden genomen de nieuwe kolen losen tranaportinnchtrng en een nieuwe cokes uitstootmaohine aan de gemeentegasfabriek alhier In en om de Dardanellen KEI LEN 3 Sept Volgens hel Irieksche blad Nea Asti zijn talrijke gewonden van de Dardanellen op de door Ilnlië bezette eilanden van den Dodecands gebracht irieksche artsen liezoekeii legen hooge vergoeding de Engelsche hospilaalBi hepeu Engelsch transportuchip getorpedeerd KONSTANTINÜI EL 2 Sept Officieel Een Duitsche duikboot heeft in lie Egeïsche Zee hel Engelsche linnsporlschip Sawsland getorpedeerd en lot zinken gebraehl I Iel grootste deel van de zich aan boord bevindende troepen is verdronken Mr Troelstra Mr P J Troelstra is heden via Arnhem naar Vevoy vertrokken Uitvoer van Schapen Men meldt ons uit Amsterdam Naar wij vernemen is in de kringen van belanghebbenden hier ter stede bericht ontvangen dat een uitvoerverbod van schapen in de naaste toekomst kan worden toegemoet gezien Stoomvaartiynen Mij Nederland Prinses Juliana uitr vertr 2 Sept van Lissabon Pondo uitr vertr 2 Sept van Honolulu Kambangan thuisr arr 2 Sept ter reede van Marseille HoU IJjyd Tubantia 2 Sept van Pernambuoo stadsnieuws ÖOUDA 3 September 1916 St Clara Patronaatsvereening Aan StaatsCt No 204 zijn toegevoted de Koninklijk goedgekeurde ftwoten der vereeniging St CJIararSÊronaatsvereeniging gevestigd alkier De Vereeniging stelt zich ten doel ds godsdienstige zedelijke maatschapP ke en huishoudelgke belangen te Wvorderen van Roomaoh Katholieke Küajes die de schooljaren te boven Zy tracht dit doel te bereiken k door het geven van voortgezet jodsdienstig en herhalingsonderwiJB b door het geven van onderricht o ttnttige handwerken en in hnis i kuude omvattende verstellen n stoppen mazen naaien knipPW wassehen strijken koken en het wfehoud ven hnis en huisraad e door het bevorderen der spaarnimheid d door het nitleenen van boeken e door het geven van voorlichtingwiaad 1 door alle andere wettige middelen die Mn het doel bevordelijk kunnen ijn Laatste Berichten Aan het We telUk Front PARIJS 3 Sept Het communiqué van gisterenavond meldt Als antwoord op het bombardement van Nieuwpoort en van de sectoren bij Steenstraeten en Boesinghe heeft de Fransche artillerie krachtig de bommenwerpersbattergen troepen concentraties en artiUerieparken beschoten Tusschen de Saone en de Oise bg Armancourt en Capy werd de Dnitsohe artillerie tot zwggen gebracht Elders kannonnaden van afwisselende hevigheid De oorlog in de lacht BERLIJN 2 Sept Part Een Duitsch aviatenr zweefde boven Belfort en wierp bommen op de treinafdeeUng die Retbanon bg Belfort pas NietegensUande hg door tien kanonnen en een dozijn raitrailleuses be Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 756 1 te Memel laagste barometerstarid 761 5 te Vlissingen Verwachting tot den volgenden dag In het Noorden matige wind uit Oostdgke richtingen in het Zuiden zwakke tot matige veranderiijke wind Nevelig tot zwaar bewolkt Aanvankelgknog kans op regen Overdag SFOI J nen en een dozgn m traiiieu J S i schoten werd wist hg te ontkomen Voelbsl Het bestuur van den Nederlandschen Bernatorff voegt bieraan toe Ofschoon ik weet dat gij de LuHitania quaet tie niet wenscht te bespreken vóór het Arabic incident definitief en op bevredigende wijze geregekl is wensch ik het bovenstaande te uwer kennis te brengen omdat het de gedragBlijii weergeeft die mijne regeering reeds vóór dat incident beHloten had te vofgen In verband met dit schrijven zeido minister Lan ing de verklaring is zoo duidelijk dat ik er niets van behoef te zeiggen bebalve dat zQ de erkenning schijnt te zijn vaii het fundamcntcelo beginsel waarvoor wij geHtrcdcn hebben De autoriteiten zijn van gevoelens dat de crisis ten einde loopt en dat Dnitschinnd do rechtmatigheid heeft erkend van de beginselen die door den president voorgestaan werden Hbld BlELxa eia leun d Vragen van het Kamerlid Kleerekoper Het Kamerlid de heer Kleerekoper heeft de volgende vragen gericht tot den minister van Waterstaat Is de miniiter van Waterstaat bereid te onderzoeken of te Amersfoort lome arl ideit bg de H IJ 8 M zijn vervangen door Belgische geïnterneerden terwjjl de werkloos geworden arbeider zich om onderatenning bij het plaatselijk Steuncomité hebben moeten vervoegen 2 Is de minister voornemens om maatregelen te treffen om te voorkomen dat door het tewerksteïlen van geïnterneerde militairen door de spoorwee maatschaptijen de werkeloosheid onder de Nederlandsohe arbeiders grooter wordt Bezoek van de Koningin Mo deA H M de Koningin Moeder heeit noh giiteroohtend 9 47 per 8 8 naar Nymegen begeven tot het brengen van het aangekondigde bezoek aan de Weesiarichting te Neerbosch en aan het R K Sanatorium t Dekkerswold te Qroeabeek H M maakte voor deze reis gebruik van het salonrijtuig van de Nederlandsohe Centr Spooirwegmaatsohappij Importjilie vetvaren enz In een te Rotterdam gehouden vergadering van importeurs van olie vetVaren enz is besloten tot oprichting eeuer vereeniging tot bescherming der belangen van den handel in deze artikelen Tot voorzitter werd benoemd de heer U L Soberski direotenr der Sulzberger en Sons Co en tot beatnnnleden Ed Oooesens Jr lid der firma Ooosens en Van Rossem en Alb Philipp lid firma Daniel Loeb Leiddiasd vooi het maken van een testament By besohikking van den Minister van Oorlog is bepaald dat het veldzakbo je wordt aangevuld met een leiddraad voor het maken van testamenten De benoodigde aanvollingsblaadjes behooren aan de hoofden der centrale magazHnen van militaire kleeding en nitnuting te Amsterdam Delft an Woerden te worden aangevraagd Ten einde het aantal aanvragen en zendingen zooveel mogelgk te oepetken zal door de korps commandanten ene voor de onderdeelen onder ban bevel ter zake een regeling moeten worden getroffen TKR6ADEBIÜ6VANDIN6KHI Em 4AD te GOUDA op Vrgdag 27 Augustus 1916 des namiddags Vj uur Slot Dee Voorzitter et zij mij vergond den heer van der Want even te antwoorden Hy betoogt één van de argumenten die gebruikt zijn voor het voorstel om niet over te gaan tot gemeentelijke exploitatie wai dit dat wy dan de zekerheid zonden hebben dat zoo spoedig mogelijk de watervoorziening zou irorden verbeterd dat dit in 191G of 1917 verkregen zou worden Het spreekt vanzelf dat wg niet dece omstandigheden hebben kunnen voormen Na zegt de heer van der Want ziet eens dat is wel voorgesteld en beloofd maar als wij daarop niet waren ingegaan hij heeft het zoo wat stiliwggend te kennen gegeven dan was de zaak misschien spoediger ge t aan In elk geval is van die beapoeiging niets gekomen Ik zon daartegenover het volgende willen stellen Gesteld eens dat de gemeente op een oi andere w te was overgegaan tot naasting van het bedrgf der Ooadsohe Waterleiding Maatschappy Zou dan deze Raad en zou ook de heer van der Want onder deze omstandigheden het besluit hebben genomen om onmiddellijk over te gaan tot het nemen van alle maatregelen die noodig waren voor de nitvoering der nieuwe werken Immers neen Ik geloof nooit dat deze Baad onder deze omstandigheden zon besluiten tot het uitvoeren van nitgebreide en zeer kostbare werken die wanneer men een jaar wellicht iets langer of korter wachtte voor 25 o 30 minder zouden kunnen worden tot stand gebracht Het gaat hier niet om kleine bedragen maar om een nitgaaf van 2V2 ton Hat spreekt toch vanzelf dat het ligt op den weg dar gemeente die naderhand krijgt een overwegend belang in de zaak om de Waterleiding Uaatschappij niet te dwingen thans die enorme uitgaaf te doen welke on noodig hoog zou zijn Het spreekt van zelf dat wij hier toch eenige consideratie moeten in acht nemen en werkelijk boitengewone omstandigheden hier moeten medetellen Dan ia een grief van den heer van der Want dat in de ooncossievoor waarden alles aan B en W wordt overgelaten en dat zelden gesproken wordt van den Raad Ik zon willen vragen staan B en W dan tegenover den Raad of komen zij nit den Raad voort Ik geloof toch dat drie vierden van het college van B en W zijn vertrouwensmannen van den Raad gekozen uit den Raad In de concessievoorwaarden ia eenvoudig meermalen voorgeschreven de beslissing van B en w omdat het gewoonlijk geldt spoedeischende zaken die ja door den Raad zonden kunnen worden behandeld doch waaripede dan te veel tijd verloren zou gaan Trouwens de Raad heeft zelf reeds vastgesteld dat het zou geschieden door B en W Ik geloof toch niet dat do Raad hier B en W die voor drie vierden gedeelten uit zijn midden voortkomen zou willen verloochenen Dan heeft de heer van der Want het voorgesteld alsof het voor degenen die aandeelhouder zijn een builiengewone meevaller zou zjjn om van te watertanden dat zij te allen tijde hunne aandeelen aan de gemeente kunnen overdoen voor f 1100 ïk heb juist het omgekeerde gedacht Ik weet er iets van en ik kan de verzekering geven dat het dengene die namens B en W is opgetreden ontzaglijke moeite heeft gekost om het college van commissarissen er toe te bewegen er in toe te stemmen da de aandeelen door de gemeente zonden moeten worden overgenomen voor slechts 110 Wanneer men nagaat dat de koers der aandeelen niettegenstaande deze omstandigheden nog altijd is 140 k 150 en dat gemaakt wordt 10 a dividend dan kan ik niet begrijpen dat het is om van te watertaiïden dat men zijn bezit kwijt kan raken voor 110 Ik herhaal ik heb aïtgd het omgekeerde gedacht dat het nog al een aardige overwinning was dat 110 o bedongen is voor de gemeente als maximum Wat nu aangaat de opmerking van den heer van der Want dat B en W niet in hun macht zouden hebben de aanwijzing van den persoon die het water moet keuren en alleen iets te zeggen zouden hebben betreffende de wijze van keuring meen ik den heer van der Want te moeten wijzen op art 9 2de lid der ontwerp ooncessievoorwaarden waarin uitdrukkelijk staat Burgemeester en Wethouders hebben het recht het water te allen tijde te doen keuren Het spreekt toch van zelf dat dit aiet anders kan zgn dan door den persoon dien B en W aanwijzen Wanneer B en W het recht hebben om het water te doen keuren dan is dat toch door iemand dien zij aanwgzen en niet door iemand die door een ander wordt aangewezen Ik geloof dat dit bezwaar van den heer van der Want denkbeeldig is Ik kan niet anders dan den Raad nog eens met volle overtuiging aanbevelen de concessie voorwaarden vast te stellen zpoals die door de commissie en naderhand door B en W zijn ontworpen De beer van der Want M de V Het komt mg voor dat a mg woorden in deh mond le die ik niet gesproken heb Ik heb niet gezegd dat eenige drang zou moeten worden uitgeoefend op de maatschappij om op het oogenblik die werken tot stand te brengen tegen een hoogeren prgs Ik heb er ook met geen enkel woord over gesproken dat de gemeente dat eventueel op dit oogenblik zou moeten doen als in weet dat het zooveel grooter offer zal kosten Ik heb alleen in het licht ge steld dat het motief ontleend aan de bespoediging van de zaak in verband met het spoedig verkrggen van beter drinkwater op dit oogenblik niet meer bestaat En wat betreft de bepaling omtrent het overnemen van de aandeelen ik begrgp zeer goed dat als een aandeel f 1400 waard is het dan niet is om van te watertanden als man het voor f 1100 kan verkoopen Maar men vergete niet dat de koers van de aandeelen eener maatschaapg kunnen rijzen en dalen Nu kan er wel eens een tijd komen dat het bedrijf tegenvalt en de koers van de aandeelen van de Waterleiding Maatschappy daalt tot beneden 110 en dan is het wel om van te watertanden als men die aandeelen kan verkoopen tegen 110 o De heer van der Werf M deV De zaak is natuurlek al beslist Het voorstel van B en W is indertijd met groote meerderheid aangenomen Het gaat dus niet aan om er weder op terug te komen maar ik zou toch op een enkel punt eenige inlichting willen hebben Destijds is het argument geweest ten gunste van verlenging der concessie dat toch in elk geval bg deze regeling de gemeente het heft in handen hield omdat zjj de meerderheid van de aandeelen verkreeg Dit is natuurlijk een zeer krachtig argument en ik gevoel er dan ook wel iets voor Maar nu is mjj toch niet recht duidelijk dat in II sub 5 dit wordt bepaald In de statuten der Vennootschap wordt bepaald dat een besluit tot naasting van de öondsohe Waterleiding Maatschappij door de Gemeente op andere wijze dan is omschreven in de 4 eerste alinea s van art 19 der concessie voorwaarden slechts geldig is wanneer dit is genomen met een aantal stemmen gelijk aan bet drie vierde gedeelte van het totaal aantal uitgegeven aandeelen Ik meen dat dit niet in overeenstemming is met de bewering dat de gemeente het heft in handen krijgt wanneer zij de meerderheid van de aandeelen verkrggt M de V Ik wil u vragen wat deQoudsohe Waterleiding Maatschappijer mede voor zou hebben om diemeerderheid te willen veranderen indrie vierden y De Voorzitter Ik kan den heer van dér Werf antwoorden dat bH de commissarissen van de Goudsche Waterleidliig Maatschappij bestond eenige ongerustheid en daarvoor kan reden bestaan voor misbruik van macht van de zijde van de gemeente Wanneer de gemeente de meerderheid van de aandeelen heeft dan staat daartegenover de minderheid Nn zal volgens de concessie de gemeente genoodzaakt zyn de aandeelen over te nemen tegen ten hoogste 110 o welke haar te koop worden aangeboden Maar wanneer nu de gemeente heeft de meerderheid van de aandeelen dan zou zij natuurlijk zeer gemakkelijk te eeniger tijd op de een of andere aandeelhoudersvergadering kunnen doordrgven met haar meerderheid een voorstel dat de eigendommen dar maatschappij aan de gemeente warden overgedragen bij wijze van minnelijke naasting tegen 50 o Dat zou de gemeente natuurlijk kunnen doen beschikkende over de meerderheid van de aandeelen Om nu gevrijwaard te znn voor een dergelijke overrompeling die mogelijk is commissarissen hebben zich gehaast te verzekeren dat bij de tegenwoordige samenstelling van het gemeentebestuur daarvoor natuurlijk niet de minste vrees behoeft te bestaan is van de zgde der maatschappij bedongen dat voor dergelgk besluit tot naasting anders dan overeenkomstig de concessievoorwaarden noodig zou ziJn de meerderheid van drie vierden en het komt mij voor dat dit niet onbillijk is De heer Muijlwijk M de V In art 3 wordt bepaald dat 60 cents per M moet worden betaald voor het maken van straten wanneer de straten zgn opengebroken voor het leggen van de leiding Herinner ik mij goed dan wordt door de lichtfabrieken en ook door particulieren daarvoor betaald f 1 per M Welk motief kan er voorgezeten hebben om de waterleiding slechts 60 cents te laten betalen De Voorzitter Ik antwoord dat hier sprake is van eersten aanleg Het argument om het bedrag op 50 cents te stellen in da oorspronk ke conoessievoorwaordan is geweest de maatschappij niet te doen schromen ook in minder bevolkte slxaten over te gaan tot den eersten aanleg van buizen Wanneer naderhand de boizen moeten wolden opgenomen of de straat verlegd wordt wordt betaald het be drag dat in de verordening staat Maar voor eersten aanleg is alleen genomen het lagere bedrag In art 3 staat dan ook worden vergoed voor dan eerstan aanleg De heer Donker Voor eentea aanleg van d buizen of van de straat De Voorzitter Voor eersten aanleg van boizen De heer Donker Dat zegt U maar het staat er niet De Voorzitter De bedoeling is voor den eersten aanleg van de bnizen Wanneer de straat voor het eerst wordt aangelegd gaat het buiten de waterleiding om dan liggen de bnizen er in Men kan niet laten betalen voor een straat die bniten de Waterleiding Maatschappij om gelegd wordt De heer Muglwijk Verder lees ik in art 11 1 lid Bij levering over een watermeter ten behoeve an Wder dan gewoon huiselgk gebruik wdit voor het water berekend hoogstens f 0 16 per M door den meter als verbruikt aangewezen met een minimum gebruik dat door den concessionaris in verband met de grootte der inrichting wordt vastgesteld Ik acht het wenschalijk dat er voor de verbruikers van deze bepaling hooger beroep zal zgn De Voorzitter Ik wgs den heer Muülwijk op de laatste alinea van dit artikel Bg verschil van gevoelen over de toepassing van dit artikel beslissen Burgemeester en Wethouders De heer Muijlwijk Ik dacht wel dat ik dit ten antwoord zou krijgen maar ik zou het toch wel wenschelgk achten dat duidelgk worde nitgesproken dat het ook slaat op de eerste alinea van art 11 Van de tegenwoordig directie wil ik niets zeggen maar ik herinner mij dat het onder vorige directies meermalen is voorgekomen dat tal van verbruikers zich zeer onbillgk beoordeeld achtten door de directie en meenden dat zij aangeslagen waren voor een veel te hoog minimum Wanneer er nn geen orgaan is waarop men zioh kan beroepen dan zon er door de Maatsobappg van deze bepaling misbruik kunnen worden gemakt om den een of anderen verbruiker te hoog aan te slaan Intttsschen ik zal genoegen nemen met de redactie van dit artikel wanneer U mij toestemt dat de slotalinea van dit artikel ook slaat op de 1 alinea De Voorzitter Ik geloof niet dat het aan eenigen twgfel onderhevig is De beraadslaging wordt gesloten Punt I van het voorstal van B en W komt in stemming en wordt met 14 tegen 3 stemmen aangenomen Voor hebben gestemd de heeren IJsselstgn Vingerling van de Velde Muijlwijk Broekhuizen Donker Bokhoven de Jong Jongenburger van Galen Koiyn van Veen van Ëgken Knuttel Tegen hebbén gestemd de heeren van der Werf van der Want en van der Ree Afwezig was bg deze stemming de heer van der Torren Punt U van het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel betreffende het varleenen van crediet aan den middenstand Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdalgke stemming aangenomen Niets meer aan de orde zgnde sluit de Voorzitter de vergadering Gemengde Berichteii Keu merkwaardige genezing i en Engelseh korporaal was gedurende de gevechten in Vlaanderen dooftitom geworden Later beeocht hij eeu bio 8Cuoptheater waar hij zich bijzonder vermaakte door de humoristische films Plotseling voelde hij een brandend gevoel in zijn keel en een eigenaardige gewaarwording in zijn ooren alsof zij zouden barsten Toen hoorde hij een schreeuw en tot ziju verbazing hoorde hij zijn eigen geluid Hij strekte z armen uit Ga mee zeide hij tot zijn kameraden ik heb mijn gehoor en spruakveriiiogen terug Hij verliet het theater en ging opgewekt naar bet hospitaal om z n gelukkige genezing mede te deelen De krand in het s s Rotterdam Omtrent den brand in hel s s Botterdnm wordt nader gemeld dat de brand drie dagen geleden te Falmouth was ontdekt doch onderweg met zwaveldamp bedwongen Na aankomst gistermorgen te Rotterdam werd de boot onderzocht en bleek dat de brand nog woedde in het aohtarruim wsar talen katoen waren geborgen Daarboven bevond zich de mail deze heeft zwaar geleden Van de 201 zak ken zijn er 7 verbrand en jM is beechadigd door water Op u oogenblik is het blusschingsireikZ stopt en is met lossing van jg ding begonnen De mail werd y eerst door de reddingbrigade gj JJ Metaalnood in Duitsehland Een dor lezers van het Holt Nudeed dezer dagen bij eeu IxkitL groote fabriek in metaalwareu le lyu een bestelling vwlrouwende duvroegere geruchten volgens welk Htetlmgen in Duitschiand alle jawerden uilgevoerd wanneer eea al lijke hoeveelheid oud materiaal vm hetzBllüe metaal naar Duilschland ertgezonden terecht waren tegengeetiniken item bleek echter dat hetgeea Um ontkend werd thans inderdaad hfr staat Op zijn bestelling ontving bij i antwoord dat de firma daaraan nkt kon voldoen omdat de Duilschei geeriug nu van de zijde der neulnj lauden algemeen uitvoerverboden rtn koper lood tin nikkel autiBoj jj zijn uitgevaardigd besloten ta ook harerzijds den uitvoer dezer wla n en de levering daarvan heljl n hetzij half of geheel bewerkt slltn dan toe te staan als hetzelfde ge wicht en daarenboven 30 pCt oydmnteriaal vanuit het buitenland wonli ingevoerd Eeu motorrijder die te NienwVeo nep passeerde bemerkte dal bij het opzwenken van de brug de kettim onklaar geraakte Onder het rijden wilde hij dit even verhelpen met het gevolg dal middel en wijsvinger der rechterhand gegrepen werden envsn beide vingers een stuk van 2 i 3 i M werd afgekneld of gesneden welke stukken op den weg vielM HMd Na de vocantie ieder die wil kan nu een inlens santu proef met zich zelf nemie Ken zekere geleerde ondeimyter piolesBor Huulintiton van de Amerikaansche Yalehoogeschool luèh een theorie de wereld in gestuurd volgens welke de menscheiyke srbetdilust of liever gezegd de algemeene arbeids gesehlktheid tusschen einde Augustus en hall November haar climax bereikt De geleerde heelt zijn theorie opgebouwd uit niet minder dan 25 10 opgaven vaft fabrieken en ongeveer liiOü aanteekeningen van onderwijeinric htingen aan de hand van dit nut lerieel construeerde hij een graiisclle voorstelling Deze Hnntingtonsche lijn volgende ervaart men dat het arbeidsvermogen der menschen het traagst Ie In Januari eerst in Februari bikini ile grafische lijn te klimmen en dit houdt zij vol lot in het midden der maand Juni Van dit tijdstip tol inde Augustus biyil de lijn vrijwel in horizontale richting doorloopen m r van eind Augustus lot hall November heeft weer een sterke stijging plaat om vervolgens snel Ie dalen en bM laagsle punt te bereiken tegen hel einde des jaars Volgens deze theorie breekt diw nu de tijd aan dat wij uit de periode van een reeds tot zeker niveau gestegen arbeidsgeschiktheJd het hoogland van onze opperste arbeidsenergie gaan bereiken Men toetse zoo zegt het Hbld de theorie van professor Huntington n zich zelven en sla acht op de resultaten van hetgeen men van al eind Augustus tot half November knn bereiken Tegen December spreken we elkasr nader De Prinses op bezoek bg zuster Harting Een lezeres meldt aan De Ned Toen onlangs de Koninklijke Familis op Het Loo aankwam was t pnblisli opgetogen en kwam er aan t gejdiit geen einde Maar zoodra was de 6 familie niet in hais of t terrein 6ót tpaleis werd jriigemaakt zoodit iedereen heenguK Onze weg voeids langs t buis vanTzuster Marting dis daar woont gehWd met den ohrfchanffear van den Prins WieaoWrt oiize verbazing toen nog geen diis minuten nadat wg de KoninUiJlts Familie t Paleis Het Loo hadden lien binnengaan wg daar het gehedeKoKoninklijke gezin bS znster Marting op bezoek zagen De Prins vertrok t eerst maar de Koningin bleef met de Prinses Door den tuin naar d kippen naar de perziken kgken er eentje voorzichtig afplukkende en later t geheele huis van znster Marting vsn benedan tot boven onderzoekende toonde ons lieve Prinsesje haar verlangen om alles van haar opvoedster te weten te komen Eiken morgen prompt tien uur is t lieve kind daar op morgenbezoek Politiehonden aan het werk We lezen in het U D Aan het poliüebupean W erdba rière bevinden zich eenige politiehonden Dezer dagen is een van ë M a X i m u m p r ij z e n i e Minister van Landbouw Nij ol llold eu Handel lieett aan de bulgenifesters eeu circulaire betrelleudeluaximumpiijzcn gericht Daaraan iatoegevoegd een nieuwe lijst van artikelen mei de daarvoor aangenomeniiiaxu iuiiipnjzeu geldende behoudensvroegere vervanging gedurende bepleinber Onder groothandeipnjzeu worden ialaau prijzen bij levering uil deeerste hand t w door fabrikaulenof producenten de prijzen zijn berekend contant of fabrtpk of stationvan afzending al naar het gebiuikbij hel betrokken artikel medebrengt Bij levering van waren door grossiers kan dezen door de burgemeesIcrr top elalen worden een tusschenprijft te berekenen echter zoodanig dat voor den varkooper in het klemeenc voldoende winstmarge overblijlt Wanneer winkeliers zioh beklagenover levering vap suiker tegen tehooge prijzen of in onvoldoende hoeveelheid kunnen zij zich wenden tothet Suikerbureau riarphatistr 110 Icte Amsterdam aan welk bureau deuitdrukkelijke wensch is te kennwigegeven dat dit m bedoelde gevallen de winkeliei 8 rechtstreekB zalhelpen Wat boter en kaas betreft kunnen handelaren voorbehoudens nadere regeling door bemiddeling van liet Kijkscentraalbureau voor den uitvoer van boter en kaas Ie allen lij de boter en kaas tegen de door den Minister vastgeetelde maximum groothandelprijzen ontvangen op Liihl vau eenige dei meest voorko mende artikelen met daarvoor aangenomen maximum pnjzeii De prijzen hebben uilsluileud beliok king op de gewone qualiteilcii De ijuse sortearingen waarvoor m gewone tijdSn reeds veel hoogüio pnjzen worden betaald olijven buiten aanmerking Groothandelprijzen Uegeeringrtarwemeel bij verkoop iiieelkaart per lOÜ K U I U O Tarwebloem gebuild inlandsch per IIHJ K O 12U VÖ Tal wemeei ongebuilU per lUU K l f n 5ü Uoler bij verpakking in wit fust van iO K U per K G f 1 45 lioler ld 2 K G per K ll 1 l ili iioler bij verpakking in Uelflech of Leidsch fust van 20 K G per KG f l öO Holer id 10 K G per K G f l ii Volvettc Goudsche Meikaas met liijksmerk 1 per lü K G f 17 Volvette Goudsche Meikaas 1 per 50 K G f 45 Volvello jonge Goudsche en hdam uier kaas mot Hijksmerk 1 per K G f 12 Voivette jonge Goudsche kaas f per r K G 140 Jonge Edammer kaas 40 li per ü K G f89 Jonge Goudsche kaas 10 + 1 per 50 K G f38 Edammer en Goudsche kaas 30 + 1 1 per 60 K G f83 Idem 20 + 1 per W K G f 28 Magere Edammer en Goudsche kaas por 50 K G f 18 I eklsche on Delflsche komijnekans 1 per 50 K G f38 Frieschc nagelkaas 1 per lO K G t 21 Kijst Grolmiddei Baasein ol Rangoon ie handcondities per fiO K G 19 75 Hi rt Voorloop idem per 50K j I 10 50 Rijst Grof voorloop idranj per lU K IjI I 11 Ilavernioul inlandsch per 100 K G 127 Suiker witte gerallineerdc per 100 K G 148 50 Margarine 2 PeekoHie per 100 K G 131 Cichorei per 100 K G 120 Uaapolic per 100 K G 1 72 0 Zeep zachte groene of gele per 12 1 K G f26 25 I Deze prijzen zijn niel van toepassing op room eu luuchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezlrhl Oniler kaas gemerkt 10 + M f 20 f wordt kaas verstaan welke reepectievelijk 40 pCt of meer 30 pCl of meer ol 20 pf t ot meer vet in de droge stof bevat liij verkoop vaas aaii detailhandelaren kan f2 boven den maximumprijs voor verkoop in hcJ groot in rekening worden gebracht indien de hoeveelheden ten hoogste lO K Ijper zending en per week aan denzelfden afnemer bedragen Opgemerkt wordt nog dat de voleiihodoeldo prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas bestemd voor verbruik in Nedortsnd Voor speciaal verpakte boter en voor boter bereid onder Rabbinaal toezicht kan door het Rijks ntraal bureau voor den uitvoer van boter in overleg met de betrokken handelai en ol boterbereiders een verhoogde prijs worden toegestaan 2 Van de grootste margarinelabrieken i de verzekering ontvangen dal gedurende de maand September de prijzen der bekende merken len verhoogd worden mede met bet nog op de onderiing uiteenloopende prijzen der verschillende merken wordt 1 derhalve vooralsnog eenvoudigheids