Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1915

Van dei Krans l cents Sipen zijn de fijnste nrelke voor die prijs geleverd kunnen worden leden ontvangen eene ruime sorteering RIÏWIELLANTAARNS NOG VOORRADIG IÉRKLEUR en BATO RIJWIELEN in verschillende uitvoering J van Nieien Beleefd aanbevelend Op elke leestafel t In elk huisgezin MORKS MAGAZIJN m Geïllustreerd Groot Maandschrift Prij per jaar van 12 afleveringen f 4 90 MAGAZIJN bevat rjjk geïllustreerde artikelen over de meest actueele onderwerpen populair wetenschappelijke opstellen boeiende reisbeschrijvingen ejnz voornamelijk echter novellen en schetsen gedichten af en toe een tooneelstuk Uitgever C MORKS Cz Dordrecht tusschenkomst van den Burgemeester aan het Rijk wenschen te verkoopen moeten onder mededeeling van de maand waarin de levering zal geschieden voor 10 September a s worden ingezonden Uitdrukkelijk fs er de aandacht op gevestigd dat indien rogge niet bestemd voor de Regeering uit de Gemeente vervoerd wordt onmiddelijk tot onteigening en inbeslagneming zal worden overgegaan Van dezen maatregel kan worden uitgezonderd de rogge die als zaairogge wordt verkocht en die voorzien is van een namens den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel door den Rijkslandbouwleeraar van Zuid Holland hiervoor afgegeven bewijs Maximumprijzen levensmiddelen Te laat voor de opname in dit nummer gewerd ons de nieuwe lijst van artikelen met de daarvoor zoowel voor den Groot als voor den Kleinhandel aangenomen maximumprijzen Een en ander zal in het de volgende week verschijnend blad worden opgenomen Degenen die inlichtingen begeeren kunnen zich ter Secretarie dezer Gemeente vervoegen terwijl klachten aangaande de inachtneming der gestelde maxima en van wenschen tot het stellen van maxima voor in de lijst niet ver melde artikelen enz eveneens ten GemeenteHuize moeten worden ingeleverd Winkeliers die zich te beklagen hebben over te hooge prijzen van suiker of over levering in voldoende hoeveelheid kunnen zich ter s zake wenden tot het Suikerbureau Sarphati straat Nr 1c te Amsterdam Voor boter en kaas moeten de i winkeliers zich wenden tot het Rijkscentraal bureau voor den uitvoer van boter en kaas te s Gravenhage Chef Brugwachter In den ouderqom van bijna 77 jaren overleed alhier vrij plotseling J Hoogendoorn Chef brugwachter aan de Hooge Waddinxveensche Brug alhier óver de Gouwe Tot voor enkele dagen heef de krasse grijsaard de betrekking waargenomeiii Wij kunnen onze lezers mededeelen dat naar alle waarschijnlijkheid in de i komende week weder voor deze Gemeente Regeeringsvarkens beschikbaar worden gesteld Bevolking Op 1 Augustus j l jwas het zielenaantal dezer Gemeente 6153 j Gedurende de maand Augustus kWamen in 48 en vertrokken 17 personen een vermeerdering alzoo van 31 personen geboreri werden 11 en overleden 4 een vermeerdering silp van 7 In totaal vermeerderde de bevolking dus met 38 personen zoodat op 1 September j l de bevolking bedrpeg 6153 f 38 6191 zielen Burgerlijke Stand Waddinxveen van 27 Augustus tot en met 2 September 1915 GEBOREN Elbert z v W v d Spek en T Barendsz Izaak Jacob Maria z v I J Doeieman en C M de Ruijter GETROUWD G Bakker en J M v d Meer OVERLEDEN J Hoogendoorn 76 j Aan het Telegraaf en Telefoonkantoor alhier werden gedurende de maand Augustus 1915 behandeld Telegrammen verzonden 131 ontvangen 164 Telefoongesprekken Interlocaal uitgaande 429 id inkomende 446 Locaal plaatselijk 158 RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor alhier spaarbank werd gedurende de maand Augustus 1915 ingelegd f 4133 33 a en terugbetaald f 1800 30 Het laatste door het kantoor uitgegeven boekje draagt het No 1510 Post en Telegraafkantoor WADDINXVEEN DIENSTREGELING Het kantoor is geopend Post Telegraafen Telefoon alsmede voor aangiften Ongevallenwet op Werkdagen 8m la en 2c 7 30a Spaarbank Qm a en 2a 7 30a op Zon en Feestdagen 8m 9m en la 2a Voor Spaarbankzaken alleen 8m 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige Ongevallenwet aangelegenheden alteen op Werkdagen 9m a en 2a 3 30a Buslichting aan het kantoor Voor de richting Gouda 6 20m 9 55m 1 a 4 45a 8 30a Zondags 6 20 n Voor de richting Boskoop 5 35 n 8 15 1135m 2 55c 6 45a Zondags 8 15m Alleen pakketpostzending bovendien richting Gouda des nam 7 uur VERSLAG van de Gemeenteraadsvergadering op Vrijdag 27 Augustus j l I Tegenwoordig alle Leden Voorzitter de Burgemeester Na opening der vergadering door den Voorzitter werd het verslag der vorige vergadering van 23 Juli j l goedgekeurd en onveranderd vastgesteld Mededeeling geschiedde daarna N vaii de ingekomen stukken w o m behooren Ie het van H H Gedeputeerde Staten terug ontvangen voor zooveel noodigdoor hen goedgekeurde besluit inzake verhooging van den gasprijs met ingang van den lsten Aug j l 2e het door dezelfden goedgekeurde besluit van den Raad inzake de jaarwedde van den heer Jansen Verplanke onderwijzer aan School D 3e eene dankbetuiging van de Vereeniging Het Groene Kruis voor de toegezegde subsidie van f 5 voor den Boekenontsmet tingsdien st Deze stukken werden voor kennisgeving aangenomen 4e een adres van de afd Waddinxveen der S D A P om in den komenden winter levensmiddelen beschikbaar te stellen Dit verzoek werd in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld om advies 5e een verzoek van den heer F J Modderkolk om vergunning voor het maken van een draaibrug over de Kerkwegvaart naar zijne drie op den Puttedijk te bouwen woonhuizen Door den Raad werd hierop gunstig beschikt onder de gewone voorwaarden 6e adressen Ie van vele winkeliers om vervroegde winkelsluiting krachtens Plaatselijke Verordening verplicht in te voeren en 2e van enkele anderen om daarop niet in te gaan welke adressen in handen van Burgemeester en Wethouders werden gesteld ter fine van advies Vastgesteld werd de Gemeenterekening over 1914 als volgt gewone buitengew totaal ontv ƒ 66086 27 ƒ 69675 02 5 ƒ 135761 29 5 uitg 64863 98 s 67865 48 132729 46 5 bat sal y 1222 28 s ƒ 1809 54 5 ƒ 3031 83 De begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor het dienstjaar 1916 werd goedgekeurd tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 5002 71 De benoodigde subsidie uit de gemeentekas werd geraamd op f 4900 Vervolgens werden met algemeene stemmen benoemd Ie tot Hoofd Ier School aan de Brug de heer H Woudstra te Zutphen Mede op de voordracht stonden de heeren U M van der Hoeven te Rotterdam en J Mandema te Maktrsen 2e tot Secretaris Boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur de heer J Bioemiiik IeAmbt ter Secretarie alhier j Vastgesteld werd nog het Kohier van Schoolgelden voo gew Lager Onderwijs ov er demaand Juli op f 146 50 en dat voor Uitgebr Lager Onderwijs op f 30 15 j Hierna ging de vergadering over in pomité ter behandeling van een aantal reclames inzake Plaatselijke Belasting KERKDIENSTEN Ned herv kerk Voorrn halftien en nam halfzeven Ds Rónner GEREF KERK voorm halftien en nam halfzes Ds J J Wielenga REM GEREF KERK Voorm 10 uur Ds C M A A Lindeman Zondagschool 1 3 4 uur i I ADVERTENTIËN MevrolIw VAN DER TAK te Bthkoop vraagt een I KEUKENMEISJE C O OLIE te Boskoop vraagt een Tuinjongen Zich te vervoegen bij F KOLSTER Zijdïweg Aan DRUKKERIJ HERMAN MATHOT v ordt gevraagd een nette Jongen leeftijd minsten 1 3 jaar orh tevens in het vak te woTden opgeleid 1 1 TE HUUR gevraagd i een Arbeiderswoning in den kom der Gemeente ongeveer f 50 per weqk Brieven onder h nr dezer adv a h bureau v d blad 8 Tandkts CRAMER j GOUDA is tot Nieuwjaar des VRIJDAGS AFWEZIG H Adresboek van Waddinxveen Het is ons aangenaam U te kunnen berichten dat wij de oplage van bovengenoemd Adresboek wegens de vele bestellingen kunnen bepalen op 300 Exemplaren Bestellingen kunnen thans nog worden aangenomen a 60 cent per stuk Advertenties zijn nog te bezorgen tot nadere aankondiging De Besturen van Vereenigingen die nog geen opgave hebben gedaan betreffende hunne samenstelling worden dringend uitgenoodigd dit nog a s week te doen DE UITGEVER gemeentehuis gegaan Er stond Dinsdag 6 Aug doch het moest Vrijdag 6 Augustus zijn Bevordering De heer J Bloemink Tweede Ambtenaar ter Secretarie alhier is door Burgemeester en Wethouders bevorderd tot Eerste Ambtenaar ter Secretarie dezer Gemeente Maandagmorgen werd de heer D Bremmer Jz Directeur der N V v h D Bremmer jz bij gelegenheid van zijn huwelijk namens het personeel een bloemenvaas van zandsteen aangeboden welke in de tuin geplaatst werd De werkman A van Nieien voerde hierbij namens het personeel het woord en begon in herinnering te brengen dat nu veertien dagen geleden hun de uitnoodiging gewerd tot een feestelijke bijeenkomst Hierdoor bewees de Directeur genegenheid te gevoelen voor zijn personeel en nu wilde ook zij op hunne beurt hun genegenheid toonen door het aanbieden van dit stoffelijk bewijs Tevens sprak hij de hoop uit dat dit geschenk altijd een teeken moge zijn van wederzijdsche genegenheid Mocht soms de goede harmonie in de fabriek eenigzins verstoord worden dat dan de gedachte aan deze dagen alles weer in t rechte spoor moge leiden Na de Tweede Directeur den jongeheer Bremmer dank te hebben ge bracht voor de gegeven toestemming om het werk voor dit oogenblik te staken sloot spreker met een gelukwensch in gedicht op het pas gehuwde paar De Directeur was zeer erkentelijk voor dit bewijs aan waardeering en bracht allen zijn hartelijken dank tevens de hoop uitsprekende dat de banden tusschen hem en personeel steeds nauw verbonden zullen blijven Bevolking Op 1 Juli j l telde onze gemeente 6120 zielen Gedurende de afgeloopeh maand vermeerderde het getal inwoners met 23 door geboorte en 49 door vestiging en verminderde met 5 door overlijden en 34 door vertrek zoodat op 1 Augustusvj het zielental 6153 bedroeg Burgerlijke Stand Waddinxveen van 30 Juli tot 5 Augustus 1915 GEBOREN Arie Abel z van A Goor en L Schaap Hendrika d van A Twigt en J Burger Dirk Adrianus z van Th N Verbree en J C van Sprang Anthonie z van J Benders en A van Lelieveld ONDERTROUWD A Oudijk en G C de Lange GETROUWD H Klom en H van der Zijden OVERLEDEN Slingerland 35 jr Aan het Telegraaf en Telefoonkantoor alhier werden gedurende de maand Juli 1015 behandeld Telegrammen verzonden 107 ontvangen 154 Telefoongesprekken Interlocaal uitgaande 362 I id inkomende 528 Locaal plaatselijk 174 RIJKSPOSTSPAARBANK I Aan het postkantoor alhier spaarbank werd gedurende de maand Juli 1915 ingelegd J jf 5725 57 l a en terugbetaald f 2198 78 jI Het laatste door het kantoor uitgegeven boekje draagt het No 1504 KERKDIENSTEN NED HERV KERK l JYoorni halftien en nam halfzeven Ds Ronner GEREF KERK voorin halftien en nam halfzes Ds J J Wielenga REM GEREF KERK f fVoorm 10 uur Ds C M A A Lindeman Zondagschool ll 3 4 uur ADVERTENTIËN Een DIENSTBODE gevraagd Adres O K VAN TILBURG Mé t 1 September of eerder kan er een nette flinke Loopjongen geplaatst wolden in MATHOTS BOEKHANDELte Êpskoop 31 Eén TUINJONGEN gevraagd C STOFBF RfJ Zwarteweg Aan LjRUKKËRIJ HERMAN MATHOT wordt gevraagd een nette Jongen leeftijd minstens 13 jaar om tevens in het vak te worden opgeleid Een ONDERWIJZER rraagt gemeubileerde Kamer Briever metj opgaaf van prijs onder motto Kamer en het nr dezer advertentie aan hetbureau va n d t jblad EEN HUIS TE HUUR uidlade bij de Brug v oojt voor winkel worden aan de n In elk lees Goef MORKS kan desvef atingericht 8 Te be ragen 1 ij Gebr v d Geur Aan beste ding Het Bestuur der WoningbouwVereenigino Waddinxveen zal op Woensdag 11 Augustus 1915 trachtenaan te besteden Het maken van rioleering en bestrating van een gedeelte der Emmastraat Beschrijving en teekening verkrijgbaar voorIngezetenen van Waddinxveen bij den Bouwkundige J D STUURMAN 79 PRIJSCOURANTEN VOOR MEUBELFABRIEKEN MODERNE UITVOERING LAATSTE NOUVEAUTÉ S IN OMSLAGPAPIEREN Op aanvrage wordt gaarne zonder eenige verbinding uwer zijds een compl schets met prijsopgave verstrekt FIJNE ILLUSTRATIËN naar Foto s Penteekcningen of Lichtdrukken Geheimhouding verzekerd Beleefd aanbevelend Drukkerij Herman Mathot Telefoon Int 33 I