Goudsche Courant, maandag 6 september 1915

l S £ STEM DER UEFDE Naar het K n g t r c h door I AdT UR IIHART m Firma Wed A PINO Gouda MARKT 10 Voor DEQELUKE en SMAAKVOLLE KLEEPINO is U OEWAARBOROP door onze zakeiyke onderviniUng Ook onze Maatatdeellng onderscheidt zich van anderen door het verwerken van ALLEEN prima stoffen Het prettige geïllustreerde werkje DE flEKGEL4AR door BRANDARI8 DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING GEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELUKE BEPALINGEN erd ala gratii bijlage opgenomen in Morks Magazijn het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en in afzonderiyk verkrygbaar voor 25 cent Nieowe abonnéa op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenitaand boekske en de beide klearen reprodncties JacobMaris De Molen en honboom HerMnteHimr 52 Dordrecht C MOBK8 Cz Jsarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders ingevolge Art U der Statuten der N V Snijgpoankweekerij w h G bp Steensma op II SEPTEMBER s ten 4 uur n m te OOUDA in Hotel DE ZALM DE COMMISSARISSEN GoüDA 3 Septeimber 1915 17 Menthol EvcalyptjisboBbons FormsminttabletteD Mentha pastilles bg 13 P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 Witte Bioscoop VRIJDAG 3 SlS rEMBER en volgende dagen BiiHtBgewuM IHndli Fmmnnia Als Hoofdnummer Gwot spannend drama Verder bijzondere comische natuur en actueele opnamen alsook de steeds met suocos vertoonde 25 Witte Bioscoop Courant Steeds voorradig Prima Soorten ANTHRACIET A f 2 par H L groote en kleine afmeting Machinekolen Kacheiicoien Coices en Brücetten Kieermaicersiioutsicooi enz D VERMIJ TELEF 181 RAAM 24 VnlIniDa MÉrrljfiilleD l r niKH n mdi nrk li Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorr wiel l¥e rweil Rijwielen zyi ml sierlijk eo laaifji pi A Dit DE GROOT Kleiwegr 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Vraagt WOUTERLOOD s blik Vj blit V blik blik l 2 55 3 10 2 20 n 2 30 3 60 f 1 65 r 1 80 1 26 1 35 1 86 f 0 50 0 55 0 45 0 45 0 55 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getmHeerd Oalantine de Veau Galantine de Volaille Tête de Veau en Tortue Tete de Veau Hotlandais 3 60 1 85 WOUTERLOOD == = Leiden ===== 54ê JaaT rtng 12875 Maandag 6 Seprember 1915 pp éotMiË wmm Verschijnt da lijke tei behalve Zon en Feestdagen THrTvAFÏiËTTBONNEMENT Per kwartaal Idem liaiici pe P st Kft Geïllustreerd Zondagsblad PR us DER ADVERTEN TIÈN Van 1 5 gewone regels mei bewijsnnmmer f 55 Elke regel meer O IO Bij Ine achtereenvolgende plaatsingen worden dcie teeen Iwee berekeni Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 Uy vooriiil betaling elke regel meer 6 ets Reclame f O J per re l Groote letUrs en randen naar nlajitsniimle Telefoon IntMC 82 friefoon Interc 82 TTitgeTers A BBINKMAN EH ZOON binnenkori uil UussiBchen bron gemeld wurill dat niettegenstaande deze roode Kruisvlag dit klooster do r onfe werd beeehoten De vijand overtreedt hier de internationale iveree i komsten doch dit iliag geen punt v n overweging zijn voor om legereomniandu Ue aetiviteit der Italianen op hpt Mateaii v n Doberdo wae gisteren levemliger diK h vruchteloos Nadathun artillerie van verschillend kaUbei af nndoihjke terreinen geboinl ardeoid bail ondernamen zij in d nmorgen verschillende aanvallen langs den slraatweg Ien wö8ten van San Marline welke allen werden afgeslaf en De atgewlagen vijand werd hfcvtg door onze artillerie beschoteti s AvoikIr werd het gesehutvntir vigei en wederom volgde afzond lijke infanterieaanvallen welke werAfn nïgeslagen waarbij de Italianen Hevige verliezen leden In ZuidTyit sloegen tvvce Jlaliaansche compagniln m een aanval op onze posten n MiiHV cip de vlucht Aan het Itallunsche Front Het Oostenr Hong commuaiqtié van 4 Sept luidt Sedert de vergeefflche aanvallen ópde hoogvlakte van Lavarone en phet Tolmeiner braggehoofd werd fle levendigheid der UaUan n minder Afgeaieif van de artiUeriegevechtap had gisteren alleen bij het Znidelfekdeel van het genoemde braggehocfdeen noemenswaardig gevecht plaa s De vijand werd als steeds terugÉJeslagen Eveneens werd hedenoch efcdeen Italiuansche aanval in het Doiomietengebied bij de BtJdenalp afgefllagen t De vijand bood gisteren op het ga I 8che front tusschen de Dnjester 4n hden Zuidelijken rand van de groote Pripetmoerasaen hevigen tegenstand en poogde de kraoht zyHer verde ging herhaaldelijk door tegenaanvallen te verhoogen Aan de beneden Serelh en bij de mbnding verkregen on e troepen onder hevige gevechten vasten voet op den Oostelgken oever der rivier Zij veroveiden op den vijand de krachtig vefaterkte stelling op de hoogte van Stoteri ten Noordwesten van Sinkow en name twee officieren on veertienhondeid man gevangffli Voor Trombowla en Tarnopol heersoht betrekkelijke rust Ten Noorden v B Zalosoe en Oostelgk van Brody doorbrak het leger van generaal BoehmErmolli de vijandelijke linie op talrijke punten Er welrden hier zes Russiscke officieren waaronder een overste n 1200 man gevangen genomen In Wolhynië strijden onze troepen infle streek ten Westen van Dubno en fcij Olyka de tegenstand ia nog niet broken xt i Bij de verbonden legers ten Noordoosten van Trushany ia geen verandering gekomen ilen moigeu vau den 3eu her at Onze troepen ruktau de Blad b 1 u u e n veroverdeu acht mitrailleusen eu maakten ongeveer l iO gevangenen Dit succes veroorloofde onze naburige troepeu die zich op eiin te ver voorüitspringemle stelling in VPiband met oiis hootdfront bevonden zonder hinder terug te trekken Op het front van Grodno méér zuidelijk tot aan ito bronnen van èe Jasholda raakte alleen onze aohtea hottlo op den ien eu 3eii met den vijnnil slaags eu leverde bij den lin keroever vau de Dwina een hardnekkig gevecht Dij Friedrichstadt i ii onze troepen op den ien voor dén duik van den vijand die zich had versterkt en voor het vuur der astillei ie teruggetrokken op deii rcch Ipioever De vijand poogt eveneens lou zuidoosten van Friedrichstadt in de richting van den spoorwes nair Jacobstadt vooruit te komen Tiffischcii de Soenta en de Wilna woa den de gevechten voortgezet Op het front tusschen de Wilna en de Njeiiipu is de toestand onveranderd Het Duitsche communiqué van Sopt luidt Legergroep van Vou Iliudeubui g Hij Friedrichstadt en Meiecz aan de Njemen ie de toe sland ouveianderd Ten Oosten vsu llrodno is de vijand achter de sti eek un Kiiirn ten Zuiden van Jeziory Ici ii Kcwcken ITol aanlftl gevangenep ilal 111 de gevechten bij Jrodno werd Ktwiaakt is tot ineer dan 3600 man Kcsipgen Door de troepen van liet IcRer van generaal Von iallwitz is de vijanil tiij en ten Zuiden van Ms tliowo Ien Zmd Westen van Wollonwysk opnieuw teruggeworpen Er orden i20 gevangenen gemaakt liogeigrocp van I rius Leopold vin llolercn Deze groep is de engte tufiscTien do moerassen bij en teii Zuidoosten v iin Nowvdwoz doorgetrokken Ten Noordjen van Prushaay woidt gestreden hier zijn opniei vorderiiiBeu gemaakt Meer dan tOU man weixleu gevangen genomen u drie machinegeweren buitgemaakt Legergroep van Von Mackenscti lipt bruggehoofd van liereza Kartuska is door den vijand vooi den druk van onzen aanval ontruimd iB de streek van Drohiczyn en ten Zuiden hiervan bood de vijand gisteren nognm ls tegenstand doch wordt thans opnieuw nausevaUen Tiet leger van generaal Von Bothini r hooft een rij ïijaralijliike stelUngcn op den Westelijken Sereth oevpr biwtormd De Oorlog Aan het Westelijk Front Hel F I a o 8 1 h e namiddag coaiMnlqiié an f ept luidt Een geBottttvuui hMl plaate ten Zuiden vin AlwW CU m de streek vau Vailly lid mijiioiiKevecht aan de oevers vin 1 Somme on Hi dé omgovin van Ft as bijzonder levendig ten wedOTililf rh artiltorlevuur valt te venaelileii in den sector van Queimevlta Vil en Nouvr B DeFranwhe buMerÜHi hrachleii a t verscheidene poniii ilic van den vijand tol zwij gw Een vrtj hevig bombardement jui in Champagne en ten Noordftn V luilourt plaats In lic Vogezen deed de FranBche rtHlcrio hel Duitsche gpscbulvuor vwir lip stellingen hij Linge slaken Aan bet Oosteiyk Front Hol II u s B 11 t he couiinuuK ué van 10 11 iiielill Up den rechleroevei iii tie blyi eu op het trout vau D iiijuo Olyk Mlyuow ouUemameu ou l c troepen een togen offeusief dat zieh den ien met encces ontwikkelde lu tie streek van tCadzwilow wierpen WIJ den vijand terug die op den ocbteiiri nu den 3en net oHensiet poogde te hervatte In lalifië en op het trout van de Sorelli hebben slechts ontmoeting u vat MciuiK sewicht plaats In liet Ui akleii wij op den 2en en i p lul lionl van de üerajno tot aan lie ttnjcstei meer dan zeötig iMlciw ll en ongeveer ï iüüjnanschap MBi è nKcn t evens veroveiden wij mi liiitruilleurs Bij den Unjester en in i e slreok van Zalcszioz giug de vijBiul op den 2 ü en ien eveneeiw lot een serie aanvallen overi de gevflchten duien hier voort Ijit de iiatvangeii rapporten blijkt dat op den Ba Aug bij do Strypa on in de 9tMÉ vftu den spoorweg Kozoïl ï ltol onze gepantserde autonioyip ilio vau mitralUeurB warfeu morüien lu t bijzonder deel hebben MH het Hucce Poor hun actief veroora aklon zij groote wanorde te miiliku dor Duitsche troopeu on hraoh ik zc zware verliezen toe llpt 11 u s s i s c h e couimuuiqué van 6pl luidt In lic streek van Higa heelt geen belangrijke verandering plaats r©vouileii Bij het dorp Linden hebben lui i Il oppen na in den nacht v n ilai Icii iet dorp Mericz opnieuw te m liumougetrokken den krachli en Buitschers weerstaan Hij irodnji werd hel gevecht op itïfltefl op er cheifiene punten dei vijand in zijn stellingen en ntaakten oorlognmatei iaal bmt Hij Ari Buimihad niets belahgHjkis plaatN Hij Sedui Bahr beechoot de vijan oji deii eu Ie land en van uit zep gedurende twee uren tever eelri Allehitepe en omgeving Op dpn linkervleugel veroorzaakte ons vuur een ontploffing in de vijandelijke Htejiling Do mijnen werpers die nl in wei king stelden vernielden den prikkeldraailaanl g van den vijland welke Ier heseherrnlng tegen onze bommen dienen moest Krijssverrtchtinxeh ter Zee De d u 1 k b o o t e n o o r l o g Kon puHsagiersboot getorpedeerdV t iiiueenstown woidt d d i Sept omeld Het Kngolocbe atoomsehip JJespenap jiiiM a 700 paseogi js aan lioord iw gistorpnavond bij Fastnet getorpeileerd liet bchip is niet gezonken De overlevenden kwamen te 0 e©ii t wn zondei klecren aan Een ie ldinglM ol im gezonke Nader wordt gemeld it Londen 1 Iel U u te t o iir ij k B c h e romiminitjviti ttn ► Sept luidt Do vijcHüil bood hevige tegeiiHlaod togcii ouuen vooitgaujj m Oi Hl laJi t ii ri lluHHtbc he W val aau Be UoHsuTabtHcbe greoB mietukte ten volge vftïi d door ons gemaakte hiiidiMUiVööeii Hierbij werdwi verschejaeue ImtaljonH veistrooid De vijatdilH Ui in een van onze looi grave nao n de monding vao de Sereth watirhij veel elaehtolfers vielen De aflèiviil weid in een gevecht van man jegea man teruggeworpen en behall evele dooden en gewonden verloor flevijiintl een aantal gevangenen i e voib iniden troepeu ondernamen een st jrmaanval legen uitgebreide vijant lijke verscliansingen Ien Wellen vin TaiMopol Bij Zaioce wOFd evene 8 een Russisch tMeiinpunt veroverd Tèn Oobten van Hrotly eu in Wolhymë luaktu WIJ langzaam vorderingen t e Oosten rijkseh llongaaröche troep i maakten in tte laatste dagen in be M stingtlriehoek ongeveer dertig othcioien en ruim 3000 man gevangeki SederI eenige dagen wappert efen HoodeKiuiavlag van het klooster v n Boedgauof Dit ligt midden in Wet lluB iöi fae front wat voor een veldhospitaal zeer vreemd lij kt doeh nu is vastgesteld dat dit klooeter voor de Hvisson een eterk atandpuni ia du inoet het niemand verbazen wannqer De kapitein on twintig man hl ven aan bnoid De possagiers en een gedeelte van de bemanning zijn te i iieeiislnwn geland Hel stoomschip Oueen dat te hulp is gezonden linopl het B htp naar de haven te epen 1 De Hespetaii is zonder voorafgiiande waarHchuwlng getorpedeerd In Duitschland Aan het Kaukasisch Front 1 II den K a 11 k a fl u 8 liet ItuHsischf communiqué vi Sepl Inidt Het hoofdkwartier meldt dat i fekuH eek op den Mi Sept een mweer weeren gegchutvuur plaats had In dat de operaties van de verkenni gfitioepen zijn gelukt i In de riehting von Mellaighflrt biwi kMi bfiteingeu jdaals t9Bsch n vooAiit eeehoVen gedeelten der trie pen Van do rest van hef front vielgeen aetie te vpriinelden In en om de Dardanellen Hel Turkscho communiqué van iScpl luidt In de Hli fiek van Anaforto melde onze artillerie ten zuiden AzamdQie öen vijandelijk machine weer On e veikenningscolonnee var Himgverrojul Ifit Stiaatsburg wordt d d ft Hept gosmeld De Krijgsraad te MUlilhausen veroordeelde volgens de Straalsbiirger l itfit den expediteur Alfred Meyer wegens hoogverraad ter dijod v n Ken genagelde onderzeeër Te Ivif l iial eeu nflluurèotrouw imdel van een onderzeeih worden t pgeetold om het publiek gelegenheid te geven voor hUn geofferde penning een spijker er in te sUian Het inodoi oiKlt vervaardigd op de fiermaniUfWerf te Kiel voor rekening van vrijlieer Krupp Von Bohlen en llalViaeb De onthutluig zal plaats hebben Jli Mept a s don dag waarop een jaar gelftlon drie E gelBche krulaor8 werden getorpedeerd £ ïng lan i en dea neutralen handel VI rn v n Het Oostenr Hong commoniqué van 4 Sept Ittidt Van Daitsche zijde wordt getneld dat de Zweedsche pers heftig protesteert tegen de wyze waarop Zweden door Engeland behandeld wordt In de qnaestie van de kolen voorziening D © Wee loin beloofde het te meer datr bij achter een eourantgedoken iemand iilitwaardde die hij kende Oijk te I arijs mijnheer Leveriiklon vroeg hij op hem toetretleigl De Dondenrtche deleetive stond f Ik heb juist oen aardig avontuur gehad begf n Weedom i ik had juint hel genoegen duel te hebben en zon er zonder hitp van een vriend slecht zijn afger men Een eerezaak bepAald Betrekkelijk maar het was eerlijk gevecht Dan zullen zij vermoedelijk i verbinding staan met zekere m seheïi waarover wij gisteren 8p a ken meende Leveringtnn Weftlom voelde dat de detectivehem van terzijde aanzag Hij witóeechter met deaen man niet weer over bel mderwerp spreken l Schenen heethoofdige Franschkn te zijn antwoordde Weedom St4at er nog iels bijzonders in de krarri die u daar leeet 1 Leveringtnn begreep den wöok sen beffon m iiljleflei oiidérwarpeiu tbl farMilfojd kwam Toe vefwijdeöde bii zieh Weedom verhaalde opnieuw z jn avontuur nadat beiden op Miiford fi kamer gekomen waren Ik stoorde u toch niet in hcL dn i derhnnd ntf4 uw vriwi ilflMlBg Milforf W V was juist op tijd antwoordile Weedom V rod le mij bet leven k dank LJ daarvoor lk bati eerder moeten zijn Ik vqrtrok direct toen ik hoorde dat zekere lioiMonon naai U informeerden jfie ijn onA ontBiiapt Hebt U de da ie ontmoet Wt e Ioin knikte De man wiet wat zijn beroep eisdile Hij bad voor zijn client do pei hoon ontdekt die hy wilde spfel eii en v rder vroeg hii niets lk on meer van do dame wüli n welen zei Weedom r zult in het hotel rapport ontvangen was het antwoord Op den lerugweg vertelde Weedomover zijn ontmoeting me4 de tw ee m finnen Tfet duel was slechte oen voorwendsel meende de ander In een eenzaam woud l5on niemand te hitlj komen meenden 7 ij en waaneer TT geyallen was door een degenstoot zou dat voor hen i zoo erg zqn geweest wanneer m ontdekt warten geworden Zij zowlen Tl nooit trteget taan hebben een tweede getuige It rf epen f Tn bet hotel bleek het dat Millf der niet was De detective dnikte Weedom op het hart vooral niet uil te gaan voor Milford teruggekeerd was Dit zijn geen gewone misdadiger meende hij en we knnnen allea verwachten I FÉViLLETOlM i n aandaeht niet waa afgeleid door het feit dat de getuige eenige timpen vooruit deed Zijn tegenstandei trachtte hem naar Voren te lokken dooh Weedom yag lil dat zijn eenige kans wub beide Tiiannen vooi zieh te houden EenBkl H Iroü de getuige een mes frn wilde ztch op Wee lom wei pon Deze weerde hem echter af en had jnlht gelegenheid een aanval vön den nmiefl af te slaan Denman met het mes wachtte een giinslige gelegeniieMt t Was nog Hleehls een kweeiie van oogenblikkeri Door een wilde uitval viel Weedom op een knie en hij zag het mee boven zijn hoofd flikkeren Plotseling klonk een revolverschot fïevolgd door andere schoten De beide mannen snelden het b 8rh in en de detective kwftm van de andere zijde aanloopen Ie IJ gewonrt vroeg hij Weedom optillend Neen neen Vlug ze achterna viepJireedom WTman liep in de richting waarin de bandieten verdwenen waren doeh mo t on ver rich terzake terugkeeren Zij waren verdwenen en een motor geraas vertelde hem dat hü hen niet nieer kou kunnen inhalen Het was een öleeht schot verontechuldigde zieh de detective doch ik was hiwig Tl te treffen im fiphi0n dwars door den ander heen 0 hei was maar en konnis wiyir ik even een prafttje mee maakte I kent hem zejier lyet ilct is iiC viington de deteotive Leveiaiglon 1 Dat is Levcringtoniiiel Diejt keai ik heel goeil De man wrtnrme lo ge geeprokon iiebi ih een bedrijpger die als Lev4ri gtnn oplüecdl Maar hij was aan zijn kantoor aan W lii nd toen ik hem opzocht twee dagen geleden 18 HOOFDSTUK Vïl Dftf is oen bewijs te meer want Leverington 1 in geen week op zijnkantoor geweest Dat weet ik aeer bcHlist t Üe gdtuigo gaï zijn vriend luide raadgevingen en Weedom begon te ïeineikeu dat hij tegenover twee BPKiirken stond Ze hadden bepaald Rcilaoht een licht te verslaan tegenstander in hem te hebben Ze hadden acroiii waapöchiiJnMik een eerlW gevecht vei kozen doch nu bleek dat Weedom zijn tegenstander evenaarde f o met overtrof veranderden zij van Niek V eedom voelde een naderend gevaar en 70 bt dekking in den rug rwijl hij Cl voor zorgde ook steeds en Kf tuige in het oog te houden Tpii fciot p stond hit tegen een dikke noftmötam pp getuige bemerkte dit en ook W vriend de mindere was Weöinm had uist een stoot geParwr l en viel nan z odat hi i den ööfr 7rK vi aj moeïen treffen als Milford ging terug naar de vestibule doch de man was verdwenen Ik denk zei hij bij Weedom teruggekeerd dat hij zijn vrienden is gaan waarschuwen Ik meen hem wel ineer gezien e hebben en hij Hcbijnl dat wel ip wete te oordeelen naai de vlugge wijïe waai oj lilj zich uit de voeten maakte toen ik verHfbeeij Ik hoop dat TJ hem niet ie veel verteld hebt i Er werd geklopt De deur ging snel openen werd door de binnentredende eve vlug gealoten alsof die bang was dat iemand haar zou zien Voor do beide verwonderde mannen stond een waar go lnierde dame bevend van opwinding mpHt WV9