Goudsche Courant, maandag 6 september 1915

lH l ouwd Kijn aifi de laagvlakten Op uuzL n weg naar de bromo reden we vftii hot Htation Fasearoettn per auUi door eeu eenigezinH verlaten heuveidiHtrWl vroeger m koffie iHiplanl doch uu begroeid juet lommerrijke hoornen vei M heidene g octle huizen lan den weg waarin vroeger koffieplanlefH gewoond hadden waren in gebruik bij Mchalrijke Chineezen iJe rhineezen zijn de kooplieden op Java en bezitten alle winkels in de téietU U Toen wij het heuvelstatinn te ToHari bereikte W 00 voet bij de vtakle dal langzamerhand een bekend gezondheidsoord wordt wegeqia het koelp klimaat vonden wij de steile hollinKen overal i ebouwd mef mal of uintappelH do laatHte zrmalH wij later ontdekten van de uitstekendste kwaliteit Van het oorspronkelijke boarh was op de heuveltoppen niet te zien doch baHurarina boomen waren overal geplant en gaven een schoon voorkomen aan het laiulsohap Van de vijt gronte eiianflen in den ïndiseheii Aifhipel ïlomeo Celebes Java NiouwGuine mj Sumatra is Java het kleinste e htcr heeft het alle i een l eBrhaafde bevolking en i geheel bekend op het aangrenzende eiland Siunatr een land dat buitengewoon veel belooft hebben de Ne I INItU tlTINGEN telke l e V a a r Sehade Hinder kunnen veroorII zaken II De BUKOEMEESTER der gemeen 1 I I OOUDA II Gelet op de arit 6 en 7 der Hln 1 I Hreagen ter algemeene kennis da 1 I np ie Secretarie ter visie is geleg 1 I MO Mt ek rael bijlagen van 1 I U 1W der I ol te Gouda om ver I I KiHmini tot uitbreiding zijner Stoom 1 I V r5w en Cheiniache Wasecherij j I ii0 mvanging van den bestaanden 1 I StMiaketol van 25 M2 verwarmingen J ijppervlnk in het perceel gelegen aan I lnweclenBingel No 22 kades t hokend Sectie A No 4344 I Dal i p Dinsdag den 21 September f 1 115 de M namiddags ten iJ4 ure op k ket landhuis gelegenheid is om I tewaren tegen de gevrnagde verI fiinning in te brengen en dat geduI reu lo drie dagen vóór dien dagi p de Seeretarie der Gemeente van èe Ier zake ingekomen schrifturen I n worden kennis genomen ï De nandftcht wordt ei op geves I tigj diit volgens de beetaande jurisfradentie niet tot beroep gei htigd zijnzi die iiiot overeenkomslig art 7 der I ttladervict oor het GemcentebesluurDf I een nt iiicei zijner leden zijn verI Behetacn ten pinde hunne bezwaren I owti liag toe Ie lichten I OOUDA den 7 September lill i B Surgt neeHler en Wethouders m voornoemd I U L MARTENS I De Sei retaris I J V ilEUSDE Kotiiii klijke M arine Kennitgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenia bij Hr Ma Zeemacht als LioMmatlMIOS minimnm Ieeftyd 17 aar met kort dienstverband maiiraum ieefti jd25jaar Matpoos lorpedomakep minimum lfieftijd 20 jaar maximnmle6ft 29 jaar minibium leoftijd 19jaai mazimum leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimumleeftijd29ja8r minimumleeftijd IGjaar tnaximum leeft 17 jaar Nadere inkchtingon worden op aanvraag het zenden van een brief kaart is voldoemi Ip atis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WIIXK ÖiOORD DRN HELDER 60 Mati oos kok Stoker 2 klasse Leepliiyg Stokei FETILLETON J A T7 A Slot Keil dw meent lnteres aiae vulka uiBcbe centra s wordt gemakkelijk bejfiki van Soerabayft uit een uitNtapje heao en terug van slechtu twee ilageu MneoKal BUOU voet boven de zee Htrokt zich uit vau den rand van een vnjegeren grooten krater van verHcheidene mijlen wijd waarin verachrtdene kleine kraters in later lijd zijn gevormd De Bromo ia nog eau werkende vulkaan op eenig t i a t nd vertoont zich de Ömeroe 12000 vi et hoog Er Ia geen acbooaer gezicht op Java Tl donR oiuü liesioek loonde de Bromo techte lichte tcdienen van activU if de krater boew UU ti is een wunïlerUJk volmaakte omg eerde pyramide en zijn innerlijke oppervlakte is op de hevigste wijze gekleurd met geel en bruin Mi allerlei Hrhakeeifogen mm Hij UHH l ezc ok aan het Tengergfclited waren wij ook in de g egonl ied waroii wij ook in de gelegeavun Java de hooglanden even goe Do LESSEN aan deze school zullen un vangen op nnSUI ill I MIIEI 1915 d s avonds ten 6 i unr De Direoteur 13 B E SPIJKER Az VMÏr Exportzendingen Certificaten van Oorsprong f te geven Joor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland Ryn verkrijgbaar ad 40 r nt8 pm slirii Cl ali l f o ter Dfukkery van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda binrllfiniclilipIHERIllililln UTT HRT MaOAZUN VAN N KAVEKSWAAY ZONEN aoBiwcasM Deze THEEËN worde afgeleverd in verzegelde pakjea van vijt turn 6 htdf on een Kett ons met vermelding van Nom mer en Prya voordien van nevanataand Merlr voir gena de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orden aaur bevelend J C BfJL voorhewi J BBEEBAART Li KÉÉakeipaoMrij Een SOLIED ADRES voor nieubclcn II bq N HE88IIIQ Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoe dig netjei en billijk 18 W STUNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei H jwi en en ondenleelen Landbouwgereedschappei en Werktuigen i derlanders de inboorliageu nog mei geheel tot onderwei ping gebrachtliet eoqtrasl uordl nog grooter door de aanwezigheid op Javu van de moiinmentaie t npel vun Boro ljoedoer een heuveltop geheel in beslag genomen door de volledige levensgesehiedenis van Boeda in beeldhouwwerk e n bewijfi van de aanwezigheid van een hooge Hind jebeeeha viag in hM verlwlen de gebouwen zijn goed viiorgesteld in de E n c yt l u p a e d i a H r i t a n n i c a Java is nu als zooveel andere streken op een keerpunt Welk idee de reiziger mag gevormd hebben van de ontwikkeling van het volk hij zal irioelen erkennen dat zij uitstekend passen bij de omgeving en dat hoe geschikt de Europeanen ipogon zijn om den arbeid van zulk een bevolking van inboorlingen te leiden on bevorderen het ook noodzakelijk is dat zij ook de aandacht moeten wijderi aan raad en organisatie en zich zelf niet moeten veroorloven het v sehil iiit het oog te verliezen tussehen hun eigen aard en aanl en die Vim de bevolkinjf over welke zij ttezag uitoefenen Tot halen heefl cle school geen röl gcHpeeld op Java maar er wórden nu door de Hnllamlers stappen geilaan nni de inboorlingen van on derwijs Ie o tzii0a Het is ernstig df vraag of die poging in eenig opiCichl in bet tjetung van de bevidkiug zal blijken Ie zijn daar het niet gemakkelijk in het onderwijs zou in te richlen dat het pa t aan de plaatselijke oiHrtlandigheden l e beperkte blik van den onderwijzer overal upenliaar heeft alle kans ongunstig Ie werken Onze eigen pogingen sedert 1870 om ofts meer inet onze landelijke bevolking te bunoeien zijn zoo hopeloos mislukt en wij Engeischen hebben reden genoeg om ons te beklagen over ons beleid waar wij westfiische ideeto wi4den opdringen aan het Oosten zoodal wij niet anders kunnen doen I dap weinig te verwachten van het resultaat deipogingen om de Javanen Ie feèsehaven met opvoedkundige plannen van Kuropeesch maaksel Wij leven in een tijd dat landbouwouderwiJH zeer de aandacht trekl en Ie verlossing va i onze kinderen uit de school om hen meer bekend te maken inol het buitenleven trekt Meeds meer onze aandacht Iji het Oosten kan mon veel leeren van de hooge waarde der onwetendheid Dat de bevolking van Java vol kunstgevoel iR toont haar kleoding die in volmaakte harmonie is met de omgeving hun liefde voor hun eigen muziek Is A cL v erteara tiëaa De Elearlsehe Drakkerij b A BRINKMAN ZOON MARKT 31TEL 82 levert vlug en tot bltiqken prijs ALLE SOORTEN voor den Handel Vereenigirfgen en voor particulier gebruik KEURIOE UITVOERINO ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking DRUKWERKEN DienstaanbiediÉgeu hebben in de i Goudsche Courant êleedê tuecet Deze idverlentien koslen slecli $ bij fooruilbelaliag LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 centa Opgaaf uitsluitend aan hABurean FirraaC SMITS Schoenliaiiddl Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 KOKO S HAAR KOKO DOET HET HAAI oaociEN OAAT HIT VITVALLEN TtOCN VEKSTMKT DE WOrTCLS MELDE AU KIISTAL EVAT OEEM KLCDUTOr OLIE OF VET VEiraiSSCHEND VOO DE HOOrDHU KOOT ntT VANSAAO VHM mV RIHMBT or coimui misi n o T a 140 Ht m Auw wat een pijn uët adbë voor vmtmm T mr DEPAtHOUDERS 29 Vraag de beroemde Likdoornzalf CORA Bg alle drogiaten in Ne derland verkrijgbaar a 20 cts per doga metgebmikaaanwijging 12 Gouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN 68 Krimpen a d Ussel 4 A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING eveneens eeu bewijs dat de aestlieti Hche trap waarop zij staan in ge ü geval laag is er is inderdaaü reden 10 ilenkeu dat zij in dit opzicht hw ger staan ilan hun blanke broeiienj lip hei land in Engeland Wmr hü wetendbeiil een zegen is is liet dwaiw om wijty Ie worden Zoolang het mo getijk was aan te nemen dal ópv ding e iig blijvend effect kon heWwn op het individu konden wij uns mee vleien dat de school aii stoflelijk belang kon zijn voor alle ledeo der maatschappij 4 maar nu wij genoodzaakt zijn te erkennen dat de zoogenaamde aangebrachte karaklereigenschappen niet erfelijk zijn ons geloof ih de macht van het boek zeer verminderd in het bijzoodw waar de oorlogi ons loont dat de bar baren door de beschaving inderdaad nog grouter barbaren zijn gewurdea Het begint tijd te worden dat wi een eind maken aan die puur kunetiraitige en niets beteekenende vormen voor ontwikkeling ten gunste v de natuttriijkc dan pas kunnen H lerugkoeren tol het landleven Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spieeels Schilderyen Theetafels Buffetten St jlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Siaapkamermeubelen enz enz allea apotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Stqikast f20 Stijltafel f 9 50 Spiegels f5 50 f 7 50 enz a SillsmilT44li toeghiiiulillilikli kade Rotterdam BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zioh tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met hetinatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk dooi ondergeteekende met het groot t succes uitgevoerd Begroetingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Eleotr Dr A Brinkman Zn öo d 54e Jaargang 128T6 Dinsdag 7 September 1915 lO lÖBKCHE COIMNT 3 3t© a WS ©3 3 a behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEKTENTIKN Van 1 5 gewone regels met bewOsmimmer f B B5 Elkü regel meer O tO Dy drie achtereenvolgende plaatsingen worden ilcie teaen Iwee berekend Dien ftaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b i vooruit beUiling elke regel meer 6 cts Reclames f 0 25 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte Veiwïhijnt dagelijks ï r iqnTs inrrHÊFABÏÏNNEMENÏ te kwartiuti U50 Sm franco per post 1 50 rt GelUublreerd Zondagsblad 90 Telefoon Intero 82 Itenfranco per post aangenomen aan ons Bureau fd on Interc 82 uitgev ers A BBIHBalAN EN ZOON de plethtig dal hij alle verantw or 1 delijkheid op zich nam als het hof 1 Ie l etrograd bleef 1 i oen Brest Litowsk viel ontbood 1 lie Tsaar den president van de Doe 1 ma ilolrtjanko bij zieh met wien hij I i bijna twee volle uren beraadslaagde j e ook over de mogelijkheid van een verplafttsing van het hof sprak I ots1 tanko moet aangeraden hebben voorloopig slechts de staats archieven en I de groote keizerlijke kunstverzameUn i I gen weg te brengen terwijl hij het I vertrek van het hof zelf met het oog I op de ongunstige stemming van de I Doema en de verregaande zenuwach1 ligheid onder het volk direet voor I gevaarlijk hield I Uet blad welks mededoelingen wij 1 niet kunnen eontroleeren beweert verI der dat later op verlangen van den 1 Tsaar een beraadslaging zou hebben I laatBgehad over de qijaestie van de 1 verplaatsing van het hof waarvan i de uitslag niet U bekend I Een tweede 1812 1 Een Russisch officier die den ge1 heelen terugtocht van het Rnssi ohe 1 leger heeft meegemaakt zegt da dej terugtocht een meesterwerk is van ver 1 schrikkende systemfttiaohe verwoes j ting Een onmetelijke zee van vlam I men dnidt de lijn van den terugtocht aan Mijlen en mijlen ver zfn de straatwegen met brandende hu zen 1 I geflankeerd Bij Hokal vond de vijand I een hoop achoorsteenen op de plek I I waar eens een groot hospitaal nad I gestaan De gewonden waren weggeI voerd en niets dan een puinhoop bleef I over Hel leger van generaal Mitsjenko j wordt overal gevolgd door een troep I Kozakken die ten taak hebben alles I achter het lec er te verbranden Zij I brengen die taak zonder medelijden j ten aitvoer I Toen de Hongaarache troepen Krylow binnentrokken stond de heele stAd in brand De hitt was zoo groot dat de troepen om do stad moesten trekken Zoo brandden ook Wladimir Wolynski en Werba en daarachter woedde een zee van vnnr over de vinkte van Kowel Aan het Itallaanache Front Uel Oosten r il o n g cummHul4ué vaii O rtept nteldt Terwijl do Italianen gisteren op hel kustïront en in Kannthiii werkloos bleven ontwikkelde zich in heti gebied vun den Kreuzberg zuidoos j lelijk van Innichen na een lange pauze ecu uriilleriegevechl De vijand Legergroep Prins Lieopold van Beyeren is na gevechten met de tvgandeUjke aohterhoeden oprukke de I Zij bereikte reeds den Ros sector Zui1 delyk van Wolkowysk Ook de moe1 rasBODengte bij SmoUnica Noord1 ooBtelyk van Pnizani werd over1 I wonnen 1 Legergroep Mackenaen De aa val I schrijdt voorwaarts Op Ket Z O oorlogaterrein hadden geen byzondere gebenrtenissen pi ats I Uet O o sten r Ho w g i ommuniI 4Ué van b Wept B dt j I Aau de Beesarabiacbe greuö e ten I ooaten van den mond van de Öereth 1 herhaalden de Kussen gisteren hun I heftige tegenaanvallen De vijand is overal teruggeworpen en leed groote 1 verliezen Aan het front van de SeI reth op onze linie ten oosten vanBrody en ten westen vön Dubno wasde levendigheid minder in verhoudingtot de krachtige gevechten der vorige dagen In de streek van Tarnopol werd den Uuseen e6n verseh nsl I dorp ontnomen Onze troepen die ten 1 ooKien van Luzk voortdringen over Jschreden ten noorden van Olyka on I der de meest moeilijke omstandighe l den le moerasachtige l utylowka De I I t üötenrijk8che troepen die aan de bo I penJanoeka frijden wierpen den I I vijnnd uit de laatste verschaimii gen 1 I uidelijk van deze rivier en verover I den verscheidene slelilngen op den I noordelijken oever I I llül Russische Hof en Petrograd I LangH indireeteii weg verne jmt de I VobH Ztg uit l etrograd I Onmiddellijk na deu val van Kof I no had graaf Kroderiks den Tsaar I een memorie overhandigd waarin hij aanried het hof tijdelijk uit Pelro rad te verleggen Daarin werd verder bfinogd dat de Tsaar met zijn familie om hel Russische volk niet c jior ecu officieeJe verplaatsing op te Nchrikken een t edevaarttoeht naar het Lawra klooster te Kief en nnur de heilige Sernphiu te Sa rof als voorwendsel zou gebruiken j i eze tocht zou eenige weken d iren 1 en als betlevaarlgang reeds een goe1 den indruk o i het volk maken De 1 ü ciiei ali imus kreeg van deze menirtric kennis door generaal graaf Uliabbe Deze zoowel als generaal Uocwki die hijzomler met de betscher J niing vati Petrograd belast is kwa men daartegen in verzet Daardoor ontHtonden de geruchten dal de hofI minÏHter wilde aftreden De gftneraalI adjudant Maximowilsj die in zijn I plaats door grootvorst Nicolaas aan I den Tsaar werd voorgesteld verklaar aib ileu op den l op loopeiuleii lm ht I duivel I liet Hucceövolle aanvaisstelBel van I l égoud berustte op zijn kennis er I DuUQche vUegtuigeu aan wier bo rd I de mitrailleuse zó6 is geplaatst at 1 zij voor een verticaal schot van de I hoogte naar de laagte zoo goed als I niei kan worden gebruikt Kn zoo I I dra hij na onder Taube of Avia ik I te zijn doorgevlogen placht hij het 1 oiiereHervoir of het stuurtoestel on klaar te schieten zoo het hem al niet gelukte den bestuurder te doeden I Na tegenover den gevaarlijken te I gejiBiander allerlei trut s te hebben I beproefd wisten de Duitschers hem I te verrassen door het in de vaart I brengen v n een vliegtuig waarin de I initraillöuae zóó was geinUial t dat zij lomirecht naar de laagte kon schieI ten Op deze veranderde tactiek had I l égoud niet gerekend en nadat hij I reeds j l Zaterdag met doorschoten I benzinepijpeu van een verkennings i i tocht was teruggekeerd heeft hij Iha ih 1 zijn koenheid met den dood moe en 1 bekuopeu De Aviatik die expresse lijk om h o uit te dagen over z jn I serior kwam vliegen wist hem voor 1 eeu tweegevecht te doen opstijgen Maar nauwelijks wilde hij van z n gewone tactiek gebruik maken of de mtlrailleuse welke de Duitsche luchtvuurder than in de gewenachte rich 1 ting kon hanteoren schoot hem een kogel dwars door het hoofd Uit llolfort wordt d d 6 Sept gemeld dat de begrafenis van den grooten vliegeuler indrukwekkend was I Schier de geheeie bevolking van de alad vorrmki een onafgebroken haag I van het militaire hospitaal naar de I begraafplaats Braaee om hulde te I brengen aan den man die sedert vele I maanden Belfort had l ewaakt I Te 10 uur zotte de stoet zich in I lieweging pe lijkbaar werd voorafI gegaan dooi een wagen met een 50I tal kransen Achter het lijk liep een 1I onderofficier met de eere teekenen an 1I den vliegenier dan volgden de a 1 milie leden alle generaals die in Bel 1 I fort waren en een groot aantal o fi 1I eieren vliftgeniers enz I I Aan het graf werden verschillede 1 I redevoeringen uitgeBi rokeu Aan het Oostetyu Front Het Duitsche communiqué van 5 Sept meldt Legergroep Von Hindenburg Van de Oostzee tot OoatelijJ van Grodno bleef de toestand onveranderd De rechtervleugel nadert de Njemen Lnnno en Ros aector Koordelijkvaa Wolkowyak RENNISGEVII G poogde daar op verscheidene punten onze stellingen te naderen Infanteriegevechlen hadden tot dusverre niet plaats o Aan het Kaukaslsch Front I In den K a u k a s u s Hel Russische communiqué van u Sept luidt 1 iltn hoofdkwartier van het leger I in den Kaukasus meldt In de kustI streek heeft op 1 en J Sept kanonI v uur plaats gehad In de richting I van Ülty hebben de Turken in de I omstreken van Tewa het vuur zon1 der resultaat geopend tegen onze stel1 lingen lu de omgeving der dorpen 1 Alhir en Khoultza hebben aan beiI de zijden pairoulUe schermutselingen I plaats gehad In de omstreken van 1 Wau hebben onze verkenners goed geslaagde verkenningen uitgevoerd Op het uverige front trad geen enkele wijziging in In en om de Dardanellen Hel T u r k s c h e ommuniqué van I ti Sept moldl Op hel Dardanellen front viel niets v n belang voor De vijand beschoot niet tiisschenpoozen zonder succw met zijn land en echeepaartillerie onze slellingen van Anaiorta en SedilBahr Onze artillerie veroorzaakte lit and in de loopgraven en in de artilleriestellingen van den vijand bij I ilingswanrd plaats I KriigsverrichtlnKen ter Zee I Een nieuwe Duitsche aanval I in de Golf van RigaV De Oorlog L Un het Westeliik Front m Iloe l égoud sneuvelde 6b ccirreepondent van De Tijd raeldl Itt volgende d d 2 Sept uit Parijs Xteds sedert enkele weken werd in lil ectcir waar de vormaaple vlieIMier l égoud opereerde die reeds vetschrtden üuilsche vliegtuigen naar keneden had geschoten op hem geIwnl De vijand wist met welken ueeslcrlijken tegenstander hij to doen bnd want l égoud had de gewoonte m wapenfeiten waarin hij als overwinnaar de lucht had behouden met een zijner sierlijkste buitelingen zoowel vriend als vijand In de loopgraven in bewondering te letten De Duitschers duidden hem algemeen aan FEVlLLETOai I Naar de Daily Chronicle meldt I schijnen de Duitsche Marine antoriI teiten een nienwen aanval voor te I bereiden in de Golf van Riga Hunne I Zeevliegtuigen vlogen over de ingang I van de Golf kUarblykelijk met het 1 doel de positie van het Rusflischo esI kader te ontdekken en voor zoover I mogelijk ook die der Hussisohe mqnI velden Uet sooces dat tot op heden I door de Daitsohers bij Friedrichstadt I aan den Dwina bereikt ia heeft waarschijnlijk hnn hoop verlevendigd zich te Riga een basis te verzekeren doch daar een succes te land slechts van gering voordeel zou zyn zonder heerschappij in de golf wordt het oogen blik blykbaar gunstig geacht om eeu poging te wagen tot hernieuwing der operaties ter zee Hit Londen wordt gemeld In tegenstelling met de vroegere verklaringen dat verschillende per tlebt u gehoord van een drama 1 Ie Londen f vroeg Weedom plotse1 ling Waarschijnlijk hebt ge geen 1 ki allien gelezen f I De dame antwoordde onikenntmd 1 llij nam de Parijsche editie vanee 1 LoiidenKi b blad dal Milford had me I gebraciil en w es op oen artikel dat I getitebl was Het Lincoln s Inn my I tcrie I j Zij begon te lezen en Weedom wees II huar lit l getleelttj waar stond dut de I zuster van de vermoorde die go 1 heimzinnig verdwenen was L e dorp 1 instfccteur had verklaard dat er twee 1 dames geweest waven en nu wilde I men de tweede terugvinden 1 Dit zal n zeer schokken vrees 1 ik zei Weedom Do dame die ver1 moord is was de zuMer van haar die ik ken als juffrouw Fritzgerald I Onmogelijk onmogelijk antwoonWe mevrouw Mareelle Na den dag van den moord is ze nog in eveii gezien door iemand die ik beslist vertrouwen kan Nu ging Weedom een licht op Bedoelt u dat die persoon een dame zag die hij herkende aan het inerk op haar schouder doch die hoar in geen jaren gezien had vroeg hij Hoe weet u dat vroeg de dame verwonderd Door eenige feiten waarvan ik getuige was Een dame die ik zeer goed ken is bewusteloos ontvoerd en Dc dame swhudde meewarig hH I hoofd 1 Wilt U mij misschien zeggen vroeg Weedom ol de dame zich 1 schuil houdt voor haar vroegere vriei ilen of dat zij de politie vreest 1 Mevrofuw Mareelle stond op IJ hebt niet het recht dal ie vragen ei ze vortmtwaardigd e wenschen dat l op verlaat I j Maar als ik U zeg dat ik deze vraag stel in verlMind met mijn verdei optrwlen vroeg hij maakt datgeen verschil Binn0nkort kan ik ui i I genoodigd worden voor den rechter 1 mijn verklaringen af Ie leggen Ik t heb oen belofte van geheimhouding 1 gedaan dat zult Ü ook wel welen I I Als de dame V gezonden heeft z II haar dan dat ik de belofte zal moe1 I len breken of de rechtbank bedriegen J I De eenige oplossing is dus dat 1 ik niet in mijq land kom en dat w 11 1 ik als zij mij vertrouwt I I Ik b rijp U niet U spreekt in 1 I rnndHelon hernam roevrouw Marcell j I Ben ik de eenige die dat do ït J I vroeg Weedom bitter Hebt Ü del I jonge dame gesproken na onze on 1 I moeting in het café I I Neen de Indische vertelde mij dat er een heer geweeet was die a s 1 adree dit hotel opgftf en ik dacht w I i dat u het zijn zou Ik boorde dat l ook de anderen er woonden en wi 1 de u waarschuwen voor het e 1 laat ie zenden zei Müford en hij veroo 1 Gehuldigde zich terwijl hij heengin I de deur zorgvuldig sluitend 1 Mevrouw Mareelle wachtte een 1 oogenblik voor zij begon te spreken t bij alles wat mij dierbaar is I weée openhartig mevrouw antwoord 1 de Weedoiïi die hoopte de oplossin I van bet geheim te vernemen I U is zeer goed geweest voor 1 I ieftiftnd die ik zeer van nabij kei 1 vervolgde zij en ik dank U daar I Voor Ik moet U spreken en had i I geweten wie ge waart dan zou 1 in het té reeds gesproken hebbei 1 Ik durfde niet zeggen wie ik was 1 I Men kan bijna niemand meer ver I trouwen I Ik moei U een veraoek doen dat I misschien wree l is vervolgde de I dnmc doch het is voor b de par I tijen het beste Ik moet U verzoeken I naar Engeland terug te keeren I Naar Engeland Nu Terwijl I ik nie4 weet van Uw I Hij waehtte niet wetend in welke I verhouding juffrouw Fritzgerald stond I lot deae dame I En ala ik U zeg dat het levensI geluk van iemand die u liefheeft dan I op het spel staat vroeg zij Maar hoe kan dat riep Weedom wanhopig Haar eenige hulp ben ik wellicht O wiat ik maar meer Mij dunkt dat ik nu wel getoond heb het vertrouwen waard te ïijn Voor deze speciale gelegenheid van I dit merk voorzien Nu Ingrijp ik het gcheele gevat ls L daar zeker van i vroeg do tltiuie ontzeg m STEK SER LISFBE Naar h i TagBlsch AOOT PAUL URQUHAKT BesllHt De dame werd ontvoerd door de Krltsgeralds en toen zij im I eenige uren terugkwam heb ik zelf I het teeken weggewaswben Het was I er met Indische inkt opgezet zoodat I een leek het voor een tatoueering I moeei houden l I Mevrouw Mareelle viel als gebri su jln haar t iel neer en brak tn iütkI ken nit HOOFDSTUK XVÏII Wil mijnheer even ai Q ol er iemand in de gang staat vroeg Je dame Neen niet U zei ae tot Weedom Wilt u even gaan vroeg m MilM aanduidend Deze voldeed aan l t veraoek Er is niemand conetateerde hij schijnt zeer opgewonden Neemt U plaais vroeg Weedom M dame znnlc In de haar aangew ö stoel zult mii wel kennen mijnheer 00 zij zacht U kwam ongevraagd ® mijn kamer en nu doe ik het in uwe waarvoor ik U excuufi vraag n 4 waö de oude dame die in het w te brieven afwachtte i keek eerst Weedom daarna Mil owi san atond op Ik moet even een telegram vw I We lont bewaardde het stilzwijgen I en stond na oen poosje langzaam op I Weedom was verwonderd over de verandering die in haar trekken had plaats gehad Inplaats van de angst en wanhoop die hij eerst had ge zien had haar gelaal nu een harde uitdrukking alsof ze tol een onher niepelljk besluit was gekomen IJ gaf me daar vreeaelijk nieuws mijnheer zei ze zacht Er moeten nn andere maatregelen genomen wor den Zon ik IJ behulpzaam mogen zijn vroeg Weedom ernatlg Neen neen ik geloof niet dal hel goed zou zijn Plotseling werd bij de deur een geraas hoorbaar mevrouw Mareelle I keek verschrikt rond 1 i IWordt varroigd