Goudsche Courant, dinsdag 7 september 1915

MAUKTBEUICHIEN ImMOiidwi MMladMliaaMi zoeken de heeren binnen te leiden De nieuwe leden nemen plaats voor den voorzitterszetel en leggen in handen van don voorzitter de bg de wet gevorderde eeden van zuivering en trouw af waarna zij zitting nemen Mededeelingen Door Gedeputeerde Staten der provincie wordt in ovet eging gegeven het htm ter goedkènrlng ingezonden raadsbesluit betreffen de de bezoldiging van gemobiliseerde onderwijzers aan de lagere scholen der gemeente te herzien De Voorzitter Gedep Stalen stellen den Raad voor de gehuwde onderwijzers te laten genieten 35 o van bun bezoldiging onder aftrek van hun soldij en tractementen en stel ik ü derhalve voor aan den wenseh van Ged Staten te voldoen met dien verstande dat ook van dit bedrag wordt afgetrokken de vergMdmg die aan de betrekkingen van de onderwijzers wordt toegekend Wordt conform dit voorstel besloten Ingekomen 1 Een schrijven van den Armenraadalhier waarbij hij advies uitbrengtover het door het Israëlitisch Armbestuur alhier aangevraagde subsidieuit de gemeentekas voor het dienstr jaar 1616 Ter visie 2 Een adres van Regenten vanhet Hoffman s Gesticht alhier waarbijzg verzoeken het advies der Raadscommissie welke is belast geweestmet het onderzoek der begrootingender Hoffman s stichtingen voor hetdienstjaar 1916 niet op te volgen Ter visie 3 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het geven van verlof aan en het benoemen van eenplaatsvervanger voor don leeraar inhet Pransch aan het Gymnasium met het advies ter zake van Curatoren vandie onderwijsinrichting en van denInspecteur der Gymnasia Is gedrukt rondgedeeld en voor he d n aan de orde gesteld 4 Een adres wn de Bonwvereeni ng Het Volksbelang alhier waarbij zy vergunning vraagt tot het aanleggen van eenige wegen in aansluiting met de Nieuwe Vaart der Gouwe en den Winterdijk met het daarover uilgebraohte pmeadvieo van Burgemeester en Wethouders Een adres van d Ooöper tó el TuinSersvereönifeing Göijjja M Oinstre ken gevestigd alhier Zal worden behandeld na punt 5 der agenda 6 Een schrijven Van de Kamenvan Arbeid voor de Bouwbedrijvente Gouda waarbij zij adhnesie betuigtaan het adres van den Voorzitter vandën Goudschen Bestuurdersbond enden SWetaris der Afdeeling Goudader Sï A P inzake de voorgestelde jopheffing der gemeentelijke Arbeids beurs Ter visie 7 Een adres der afdeeling Goudadar Sociaal Domocratisohe ArbeiderspartS waarbij zy verzoekt maatregelente treffen tot afwending der schade OBtstaaa door het duurd worden derlevensbenoodigdheden Wordt gesteld in handen van B en W om daarvoor advies nit te bWBgen 8 Een circulaire van den Bond vanOMUeentePolitiebeambten in Nederland waarbg deze ter kennis brengteen in een vergadering van dien Bondaangenomen resolutie Ter Visie 9 tem schrijven va de Bouwvereeniging Hot Volksbelang alhier waarbij zij de door haar aangelegdestraten op het bouwterrein achter de Corn Ketelstraat ter kostolooze overneming door de mmeento aanbiedt Wordt gesteld Tb handen vao B en W om daarover advies nit te brengen 10 Een Bchrgven vak W Kromhout aljiier waarbij hij dank betuigtvoor de aan hem toegekende gratificatie Voor kennisgeving aangenomen De Voorzitter De behandeling van het f suppletoir kohier der plaatselijke directe belastingen naar Lt inkomen dienst 1915 gesohieat steeds met gesloten denien Ik stol daarom voor dit te hehandWen aan het eind der agenda Aldns besloten Aan de orde De begrooting voor 1916 van het t tvastge teld Aan de orde Het voortui tpt h Verleenen van iJ t r6 op een hoekje van het tiJ nj têïen veranda overal zien Wg WK vooral wanneer het schoot I j fw y ® ® Natuur f Lt gn Ze in een randje aai te HJrtai vinden wg bepaald leelijkJ 1 PjL Sneeuwklokje is internationKa 1 j f SU het beste uit het groote aaik al i Zgit die zij I Den6mar ien 1 2 S Vintergiaok een naam Wfar j 2s schertsen of plagen aangeduid Jongelui zenden elkander Jit I güjTBkind toe vergezeld van een Lj nd versje De Engelsohen 1 TjJSi met hnn Snowdrop zij beet 1 jffiA Candlemas bells Lichtjnis1I 3i omdat zij wel op 2 Februari 1 I yjgn Als Fair maids en Purificatjion1 Ajf0 i D zij ook niet onbekend In 1 j Easeland noedit men haar i jgikaauen dat door Kinderklokje I riMU kan worden 1 Pe Zwitsers spreken van het I g lsMtroph on Schneeglökli soms I iMsa Ü Amselblümli omdat 1 Kl het ontplooien der eerste bloemen 1 il Kerel begint ite fluiten 1 b Oostenrijk en Dnitschland I ont I tntU het evenmin aan namen Zij 1 I ia die landen bekend als Schneeg 1 Igekchui Schneeflocken Schneebliim Jungfer im Hemd enz Zij ordt 1 dut beschouwd als een symbool van jHidige iiefde en reinheid Biar t lande heeft ze ook eeq aantil asjnen Vaatenavondzotje Nfiakte goinetje Naakte Eertjes Akketmanselja Sneeuwbloem Wetenschappelijk il ID ingeschreven als Galanthüs ni iSttataan van het Sneeuwklokje tts aaatel soorten en verschei enhe I dti bij dalanthus Elwessi welke biomea bijna de helft grooter zijn Zg lijster wel eens plotseling verdwijHii iets waaraan ons Sneeuwltlokje Wt denkt Galanthüs Atkinsi is een wscbeidenheid van Q nivalis maar K6it zich aet groote bloemen Q cilicicns is een ooUjkert onder lize bolgewasjes immers zij bloeit in èé eerste jaren na de planting in den kerfst maar staat elk jaar wat later lp Haar bloemen zijn grooter dan bij Ie gewone terwgl de bloembladeren nn groote honingmerken voorzien jn Er zijn er ook met zaoht ri bloemen zooals G Intesoens en a vesoens zij hebben alleen waarde Yoo den verzamelaar Het reih witte ga M klokje dat ons in het vroege tMhi zooveel vertelt van wat koI ift nl dat zoo eenvoudig n toch I wgi l tfik haar voorjaarslied zingt ia I ojin WWste en wij planten dat bij I l s het is nn tijd om Sneenw n n Ap ik Hpwperian zijn muKdkuiuüii liet lijk van de iefiit Uiw pnHHfiKier MIh arbwry van NewloundlftfHl ÏH alt xeo opfieviucht Het jiiielp ijfpr r ewl lit kenrt zijn Mannier ile kapiteia te Liverpool ia unitffckomen Ut t toritfrtpprcn van de H wp rian WASHINt l lJN 6 Sopt i r tóent WUhiiii I ll tolinihter LftnuiuK hehbcii l t i iiii U I van Ae hlmtt n Icennin ekregrii vuil li t t rpeilperen van de Jïtwpnian Zy hebben ethter geen ftii i i len t ttit meening iiitgeflprokeu fit waehteii met een ïwHtiHuing in deze wanneer zij nfficieele ge ovcnu hebl n en wanneer liekend i of zich Amerikanen aan iMutfd bevonden en of ei KewaartH huwd werd In offieieeie knnK n n en hter van wteeninK dal de vneiuUw hapHt elrekkinKen lUHsehen belde nioKemlhi den thanft wederom In ftevaar zljjn EngelweHe Kruifler en l uitwhe ditikhdol fïez inken Het J uitHehe coinrauniau van i Sent luidt ViiV riH mededeeJinf van oen onzer nndorzeel rM die met de I ti7 op zee Mrtfneiiwerkte bf eft laatHtRenneinde onderyeeCr ongeveer op Ifl A iff een nitden Kn elHehcn kleinen kr i er ten eHleiL van IJltrlden tot pinken ebra ht Be I J7 zelf keerde niet teru Daar deze omlorzcejir reodH geniiinen tijd in zee Ih moei met zijn verlieH rf tening gehouden worden Op H AnK 7 niir b namiddags werd opnieuw een Duitwehe onderzeeër door een RngelHch pasflagieraRtoomHehip niet kanonnen iMjsehoton Deze onderzeei r had in hol KanAftl van RHhIoI gdraehl he aldaar aangpUroffen HtoomHchip lioor het loswen van een waarHrhnwlng fhot aan te honden Ren Mnyd telegram uit loonden meldt dal hel EngeJHehe Htoom chip Miim a lot zinken Ih gehraeht en dal de beinnnning gered in Roerzef begenadigd l l I KIISIlPjtd Bepl De revoluüonaif jluerzof die aar S t rie verbannen WHH heefl aan hel JJoeinalld geweind Jat hij bericht had ontvangen fiiU hij hegenüdigd waa en dadelijk lutaf tnrfland zon vertrekken fn HeloedMJiHlait KONHTANTlNOrKIi r B pi Do bladen vernemen van wolingetlehle zij le dat liuliaehe opHtandelingcn de bruK bl l irtVttndoit en e n Hpooriijn in htH grensgebied van ReloeilHiiatan hebbed viN nield Ook hebben zij de 8lad l orere in hritwh IW ofdH iMtnti en de kazm ne hlaar verwoewt Tbann Irekkm ztj up mar Qnetfa e hoofd Uul ai ItrilMiih ItejofrdMJlalan Horviö SAl ONIKÏ ti Sept Van wellngellilitfi jjde hebhen de iriekHcho bladen berii ht onl angen dat het anlWoord van Seivii op de nota van de mugeiidhrth n van de t iiadniple Kntenle overliimdigd im Servi zou in beginnej hebben toegegeven toe tu Hteinmen in den voorgestel den af land vftii grondgebied doph vonrbehourf gemaakt hebben wat betrdt de veilig heid v n zijn toekomstige grenaen ei als yoorwaarfle heblien geateld dat de afiittand van grondtfehled niet onml ldelii maar eers na verzt ering van de nieuwe grenzen van Servië zn plaaln hebben In DultochlMd Primes Adalbert van Pruisen Uit Beriyn wordt gemeld dd 6 Sept Priniies Adalbert van Pruisen is op den i Sept te Wilhelmabavon van een dochter bevallen die kort na do geboorte ovorleed De toestand van de Prinsas is bevredigend Qroote brand in Amerika Ütt Newport New wordt dd 5 Sept gemeld De graanopilagplaatsen van de Cheeapeake and Ofaio Rr Cy ter waarde van 1 millioea D x n mei öÏQO OOO bhs graan door brand vernieU tijdelijk de overeenkomstige nüfc mentaverhooging 3 Bestaan er onoverkomelijk U raren om deze leden van bedoiy kader te bevorderen tot denrtJ vim welken lij de werkzaamheïï verriohten knuhl eiei cht woiill om uaar b tKwnvti deze luucUe ie vervullen die nu geilurende deilien iuren zoo meenit jlijk vu mei ZfHtvecl mieeeB door l n het i Meuwhen in waargenomen pj weii ht den vooi zitier een Hi oetiif vollwlig hertflet oe om m hernieuwden lubt en i ver zich weer uan den MifldeoHtaiut Ie kunnen wijden auu dc belangen die vooral la deaen lijd een kundig en ervaren leiilur veieiwihen Nu ie heiiben gewezen op de gevolgmi welke de uurlug voor den liddenHtan l hei t g ad zelde pr dut loen ook de macht en het groote nul van orgaiuHulie in bet algeme n rnuiti ook van de MiddenatanderB in het liljzouder in gebleken Naaitt de niét genoeg te waardeeren pogingen au de rijkü en stedelijke regoeringen in de t ehurtigiug van de algemeene belangen tonden ook de plaatHelljke MiddenutandtMrganitjatieH direct klaar om datgene te doen wat een veraileming kou teweegbrengen in den int gedrukton toestand l oen deelijd alle correspondentie verbroken of zwr gebrekkig waw waH het voor het heRtuur ven uwen Bond niet mogelijk gefflamenlijk Ie vergaderen het wtiH daarom dat het DagelijkBch ÜeMiunr tijdelijk versterkt werd met de luMiren t ledehty Dop en ïorria om iiH t den voorzitter den heer Meuwsen a len te AniHterdam woonachtig een peniianent bureau van advies voor t en middenstand te vormen in perceel Leidschestraat no 1 De vele adviezen die vandaar uitgingen bewijzen het nut dezer instelling Met medewerking der Kegeering en van den geldhandel werd inider de iMJzielende aanvoering van den war ineu middenstandBvrleml Dr Roe een organisiilie in het leven geroepen waarvan ook na deze criöis de mld dcnhlanil de weldaden zal onder vinden n l de oprichting van deAIgunntone Vntrale Middenslandubank Men Kan zieh flauw begrip vormen ftldiiH Hpr welke moeite lijd ja geld hot gekost heeft dit instituut iol Hliind Ie brangen waarvan men ho4tpl dat het eens de hartader van een goed geregeld iniddenstandHCre liet zal wordenKen groote hinderpaal werd den middeiiHtand in den weg gelegd door hel bepalen der prijzen voor de ver ehillende levenfflnlddelen door de Regeering en ni erkent spr gaarne het tn vele gevallen noodzakelijke van ih ze l epaliiig in het belang van bet algemeen ontkend kan niet worden dat niel allijd met oen juiste kennis ttn zaken hierin gehandeld werd NaiiHi ileze hinderpaal deed zlfh ui H een andere vuor en dit was voor velo zaken de moot lijk heden tol het betrekken van guetleren uil het builenliind moeilijkheden die met den dag erger worden Niet zeldzaam komt h vuur dat na de nntvangüit der laetuur ja zelfs nadat de afzender reeils zijn wiauel vertoond heeft hel HoiHH inaan len duurt voor men lie betreffende goederen ontvangt die alhdnn MomH door wlss ing der mode Uolterdamsche Veemarkt 7 Bept 1915 Aanvoer H3 paarden 1 veulen 1 ezel 1 78 magere runderen 647 vette runderen 914 vette en graakalveren 2i nuchtere kalveren 2 schapen of lammeren t varkens VU biggen 3 bokken of geiten l rijzen Veile Koeiea JMw f lO J Je kw im kw THjT Ossen Ief 100 2e f 92 ae f 88 Stieren Iet9l lV tK6 le f KO handel ving Kalveren Ie f U 2e f 105 handelIraag Melkkoeien f 190 f i8r Kalfi koeien f JOO f 120 Stieren I 110f WO IMiiken f i l 130 Graskalvelen f Mi 180 Vaarzen f I10 f 1H VVeikpaardeu f 100 f llO Slachtpaarilen f 9 f 170 Hitten f8 f 18 nuchtere Kalveren f 11 f JO Fokkalveren f lï f ST Biggen f l i f 25 I lïotermarkt Aanvoer Vl 8 en 28 16 Urn lö6 stukken i JJ kilb IVijzen Ie kw ÖO 2e kw f 58 Se kw f Vi Voor stukken van Yt kilo werd 80 h Ki et betaald Kiei enmarkt Aanvoer 18722 stuks Prijzen Kippeneieren f7 15 f8 Kondeneioren f 7 15 f 7 80 Kalkoeneic ii f 8 0 lïandelaarseieren f7 r I f 7 2 alles per 100 stuks Koopt Uw Ui CAREL KROPMAM KLEIWES B 11 BOUOIt Hirawa modallM 12 Stadsnieuws GOUDA 7 September 191 j Wethondersbenoeming 1 In de hedenmiddag gehouden ver1 gadering van den gemeenteraad wer 1 den tot wethouder benoemd de heeren I H Knuttel vao Knuttel en A J j IJsselstgn A n vac van Galen 1 Zie het Raadslag I Doü den Sectie Commandant deri Uaatschappij tot Expl der Staats I spoorwegen te Rotterdam werd heden onderhandsoh aanbeste d het vervan1 gen van 26 bruggen door een aarden dam aan de Baardwijksche overlaat I Laagste inschrijver was de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst alhier Achtste VolkBconcert Üii Donderdag 9 Sept zal in de I riui iekteut in het HoulmanBplanteoen I hel ut hlHle v l tst oucei t worden ge 1 geveu ilüor het Stetleiijk Muziekkorps onder leiding van den heer Joh ü Arenlz Hot aauvangsuur ia half acht Het iirt gramma vermeldt de volgende uumuierft 1 Miii sch Afscheid van Vierde tiodfr Mann 2 Ouverture Marie Henriëüe L Montagne 3 n Valse des Ombres I aul Sego b Valse Anierlume Job KeBsels I l anlahie La linnrée du Kerrigan O oquetet IN lkft Tnul feu tout Ilamme 11 Herge Ouverture Madehen vttu der Spule Fii Suppé Vulae Bobre las 01a Jna Uosaa IN Ipourl populaire No 8 V KeI iiaud 9 I Baokpop I De Ameitkuansohe post van hol 1 I Sh uiiisfliii Uottordam waarop bram I I geeonttialeerd wei d bij het binnei ko 1 I ineu bi engt brieven aini in deploraI beien toestaand nat en verschroeid I De pi atadminiBlralie hesteeill er de I uiterste zorg aan I Wijl er naar incii zegt 80 postpakI ketten i I i Waddrnmeen I Vnnr dni innr der vacature is tot I ti UclliK lioofd ftftr üpenbare Hohool I lutn ie hnig t ennenid e heer Jb Ha e Kt M Hoofd oenor school Ie Schiwlitni wonende te Jioökoop Oudewatep V MH den JJinBdftg U dezer alhier I ie liondcn ii Joiiluchtlandboiiwdag zijn iil denionBtratours en sprekers uU i genuodigd de heeren H Wibbenw hoof WnBi ec eur Nötl Rundveestani boek A W Heldema sGravenha g 11 A Uauken WlihelminapoliWn Tj n E KieiBtra MiddelbniK I A Boh Kiikazuivelconsulent voor i nid Holland A A Neeb ttl tad ndiKMiwioeraar Dr H v 3ulik Mteclenr boter en kaftsrontröleetaUün H it Ilijlkenia Hijk uivelconeulent voor Irechl iJ laosHon tuinbouw le raftr T Teunis en Dr Remm le inwpeotenr van ilen iandbouw Dr I Miisendorff llijkHvecarlB J Den j Ouden int wienr der landlKiiiwon liertinge A Van Wijnen voorritter nn rien bond van knaHprodnecnten i liaiapbnis WutTniondt dirwtenr der brandverzekering van de HoilandNclit I MattAfh van Landbonw Laatste Berichten Aan het Weiteiyk Front Het Fransche avondcommunique van 3 Sept luidt De artillerieaotie duurt voort Inngt het gebeele front Onze batterijen ten noorden van Atrecht hebben de Dnitache loopgraven groote schade toe gebracht Ëen hefig artillerieg evécht Itad Slaats in Champagne In de Vocezen evige bomgevecbten Als vergelding voor het bombardement van Lanévllle door een Daitsoh vliegtaig op j September boven de voUtswfksn ón het marktplein hebben 40 Fianscbe vüeI gers bommen geworpen op het station fabrieken en militairen werkplaats e I Saarbrüoken en groot sohade aang I richt Een Duits ob vliegtuig werd gttI noodzaakt te landen Ije inzittenden I werden kr gsgevangen gemaakt I De Hesperian I Uit Londen wordt gemeld Er worI den 13 pasiagïeri en 7 leden van de I bemanning van de Hesperian vermist I De postftdministratie deelt mede dat I er 3645 zakken van de mail aan boord I waren waarvan vele bestemd voor Ide Vereenigde Staten en 1 eenige afkomstig Hiit neutrale landen I 26 Ban van den Russischen landstorm I opgeroepen j De Vonttohe Zeitung verneemt I indirect nit Petersburg dat de RUksI doema in een geheime volledige zitting I het voorgestelde wetsontwerp betreïI fende de oproeping van den tweeden I baa van den landstorm heeft goedI gekeurd De Booiaal democraten stemI den tegen terwijl de arbeidspartij zioh I van stemming onthield I Deee tweede ban omvat 320infaa teriebataljoDS 20 vestingbatafwn I ao oavaIeriere j im qten tot 4 eion of I en 40 batteryen I Venctil gebombaf Mfd I ROME 7 Sept Officieel Twee I Oostenrijksehe watervliegtnigön hebI ben Venetië gebombardeerd I Een aërop lane is neergeschoten de I officieren iJn krggsgevangen gemaakt I Uit de textiel industrie I Van deweveriiea der firma v Heek I en Co te Enschede werken er des a I w ek vi r nanOMl terw t twM weg I onvoldoende toevoer van garens ai I Engeland twee dagen zullen stopstaan Fabrieksbrand D in 1908 gebouwde chemische fibriek De ValV van de firma En Mman en De Vries aan h t Plant tW te Amersfoort ia hedenochtend Ëibrand De brand ntïtofld nmaken van deii stoom an de rookpijp defict moet t en waardoor d zolder met lichtbrandbar stoffen iraakte B brandweer die zeer jinol ter plialat was voorkwam me Ie door k wcwgderen van zes vaten benzine hM beschermen van het oementeerIrtl ontploffingen In een half uur W tg het vnur gelocaliseerd Zij ko echter niet voorkomen at de fabriek geheel uitbrandde DO schade otdt gedekt door verzekering Hbid De Vlaamaohe Stem hnn bijzondere correspondentie uit België in de Residentiebode ilezen we tt Ie in Amsterdam verschijnende cou t Ds Vlaamsche Stem thans verMa ia in het Belgische le er in het onbezette België m Engeland in IVinkrijk alsmede in alle geallieerde l i d n Maatregelen zijn gekomen om Wad niet meeV te laten lezen door i iederland ge interneerde militairen tïïens in de kampen voor Belgische lochtelinggn Di erbodsmaatregelen roiten voort uit de jongste inciden die de verandering vap redactie ógenaar van dit blad kenmerkten wie redacteuren die de Belgische J tobtenaren zijn zuUe i volgens Sftn van de Res bode weldra Toon J werken bekomen u Belgische regeeringl oordeelt onNei koopbnar zijn Wel heeft men getraeht door instelling der N O T Mior w n enkel land hierin tegemoet Ie komen munr de formaliteiten en hoofde ivoHlen bij groene zendingen zijn viior menigeen onoverkomet ke bi zworwi trots de te prijzen facillleiteii door bemiddeling van eenige vereeuigiugen voor kleinere zendinjjen verkregen Komende lot de wet legen de oneerlijke eoncurrentie zoide spr zoo ooit hof gezegde frappe Trappez Ioujoui m In bewaarheid geworden dan Ih hel hier hot geval Immers geen oongree had In de laatste jaren plaalH uf de totstandkoming van dU onderwtirp waarnaar de middenstand i elklialzeiid uitzag werd beeproken en tU verwezenlijking van de wen sehen der middenstanders in deze bepleit en verlitngH totdat het eindelijk aan Mi Aalberno gelukte de vrucht van zijn werken roemrijk te mogen binnenhalen Ifel bentunr heeft gemeend een voorhiel tp de agenda Ie moeten plaatsen oin de e wet lot haar recht te doen koUien l Ien twee le wenseh van de middenHlanders ie de regeling van het vakorxierwijH en ofschoon nog pas het onlHerp van wel verschenen is mag mt u toch de gegronde hoop koesteren dat ook spoedig dese materie bij de wrt definitief zal geregeld wor denGok wilde spr nog wijzen op de lot 4tnndkon ing van de regeling van h H incassoen informatiewezent over het geheel land een feil dat zeker veel zal bijdragen tot den bloei van len Middenstand Uaf dus hel afgeUiopcn jaar oenerzi id8 redenen tot ernstige bezorgfttieid anderzijds waren er ook weer lichtpunten waaruit ten duidelijkste ble 4c dat het or nniHnlorisch werken goede vruohtwi heeft gedragen en dit geeft moed voor de tnèkomsl Na hulde te hebben gebracht aan ilfl Koningin voor alles wat zij In dit jaar in hel algemeen en Inzonderheid vonr den middenstand tlnor haar initiatief tot regeling v n het crediet voor den kleinen middenstand heefi gedaan en aan rijk en gemeentelijke regeeringen voor de hulp die ze den middeoetond in deze benarde Telegraflsch Weerbericht Ton li t Koainkt V Ueteriolagixob Inrtitaut ta DE BILÜT Hoogste h toin terstftnd 771 8 te Maastneht lugite barOiqetoi tond 758 8 te lf niel Verwachting tot don volgendeD dag Zwakke tot matige wind uit Webtetyke richtingen dea ocbtenda nevelig later half tot swaar bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatnur All liddAiistanclMoncl VERr nERI liV tN E9ii i ll Km UII te aOÜDA op Vrijdag 7 September 1915 des namiddags 2 onr Tegenwoordig de heeren Broekhnizen de Jong Bokhoven Vinger ling van Veen van der Ree van der Want van der Torren Jongenbu er Man der Werf van de Velde van Èjk Knuttel Kolgn IJsselstijn Dercksen van Galen Donker en Muijlwijk Installatie van de gekozen raadsleden J van Galen J Dercksen H Mzn J A Dpnker H Knuttel A J IJsselstijn 43 1 J It t n Egk on P J Kolijn Do Voorzitten De nieuw gekozen leden yan den Raad bevinden zieh ten Stadhoize ifag ik d a Secretaris ver De Algeineene Vergadering werd giHleren Ie Ufreeht geopend door den uuarn Voorzitter den heer il K Knoppel Jr Spr be oa tnet te zeggen dat hij lot n hem in de tnaand Juni l I op verzoek van den voorzitter den heer Menwi etf door zijn mede eHinurder i hel tijtlelijke voorzilterachap van den Mofid werd op feilragen dit aanvaard heef ia de hoop deze funetle spoedig weer te kunnen overdragen aan den beproefden leider van flen Bond die helaan genoodzaakt was donr een vrij eriiHlige ziekte op medlaeh uivies voor minntens drie maanden volledige niHl te moeten nemen tn di i korten lijd ia hem gebleken dat dll vooraltlersohap niel alleen geen sineeure is maar heeft hij ondervonden welk een grnote tact tijd en werk BUttUEULUKK STAND GOTOA i ii iiEN J Scpi lazina Mhrift d V J A van Gennep en O M UoiHl Arie z v N van Hoof en ir Hao 3 Neeltje i v K rcrlim en J van der Velden CornellH l ieter Jacobus z v G 8to k i rr M Vetkley j Herman i v N vftn ïlflrlimi eu O Agten OVI Mtl EDEN 7 Sept A Gilbon i mud ï dat zij hun eed enTinnne ver illten in die hoedanigheid hebben WWnden Reeds vroeger had de f tM ing door tosschenkomst van vertegenwoordiger in Nederland kmner aangezet naSir België terug en om ei zijn ambt waar te Mi doch de betrokkene weigevde wr voorwendsel dat de Duitschers a io de gevangenis zonden werpen f a hji in alle geval uiterst gemak m een pas verkrijgen P tijdHioméaadighedeu verleende vefkiaarde spr e vergtuleruig geopeod In tiet jaarveröiag van den MiddeustaiHldbond wordt herinnerd aan de vele nia tregelen die getrolten zijn om den adddeiiKtund te helpen die zoo zeer getroflen werd door d i uorlogKtueatand tiera Boreenl wordt de opriebtfng van de Alg Ned Cenir litddeusmndscredietbank i e opri iiitg daarvan en van eenaantal bauiett in zoo korten tijd is een bewijH wat groote amenwerking kan of staiui brengen jiewezen wordt op hetgeen gedaan tn voor verlof voor dienstplichligen en voor koersverlies door het in waarde dalen van buitenlandsch geld lÜei woord van dank werd gebracht aan den heer Aalbeise voor diens wei op de oneerlijke concurrentie Over de rcgeerin maatregeien en den middenstand zegt hel verslag o a De maatregelen van zeer ingrijpeiiden aard iloor de regeering genomen 4tm tegeranel te komen aan de eiflohen in hel leven geroepen door den oorlogstoestand waren niel allijd in bet belang van den middenstand In de laatste maanden zijn ehter Uior de Kegeering verscheidene vertegenwoordigers van onzen Itond l erioeind in ommissies welke tot doel hebben i e verschillende groepen van belanghebbenden bij elkander te brengen Tot hwlen kreeg de Rond teetls gehoor bij de Kegeering indien zij voor de ttelangen van hare leden opkwam De Rond bestaat thans uil een ledenaantal van 145 vereenigingen of ongeveer MÖ stommen De heer E de Korver secretaris i der flamleisvereeniging Uotterdam gaf een inleiding t ver de Nerlerlandschc Overzee TruHt Maatschapplj en den Mifhiensland Nadat spr over de werkwijze der N O T had uitgeweid en melding gemaakt van onderhamlelingen lusschen de Handelsvereenigin Uotterdam in vereenlging mei andere organisalies en de N O T kwam spr lol het sldlen van de volgende viftag lö de loevloed van facturen en bemoeiingen zóó dat beido vereenigingen de H 11 en deA W V er niet langer hel hoofd aan kunnen bieden in een looliehting werd er op gewezen dal door het Dagelijksch lïeslnnr van de II K er In een onderhoud mei de N O T op aangedrongen werd om in alle provinciale ho ddMi ien een bureau te vestigden mei de voori echten verleend aan de H a ndeJH vereenlging Rotterdam en de nmterdninscho Winkeliersvereeniging Naar aanleiding van gjenoeande vraag Hielde spr het volgende i M Vj Uel jloofdltostuur wende zich lót liW iiltvaerend Comité vau de N O ji J hk verzoek om in de pro iuHfile hooMnteiden on zóó nondJg ook in nndel B groot © steden aan de Mi Mc4i6tflnda vereenlgJngen dezelfde voorreeHlen te verleetion ais aan de Ilandelsveroeniging Rotterdam en de AniHtordamscbö Wlnkeliersvereeniging ziiii toegestaan In verband hiermede prak de inleider nog een opwekkend woord voor den Mlddienfitand om zieh mobiel te maken naar twee fronten het grootkapitaal eenerzijds en het proletariaat ter andere Van den Ne lerland8chen Kruideniers Rond was er em voorfirtel Ingedientl strekkende dal de Ned Rond van Vereenlging van dffn Handeldrijvendeii en Indnstrieï en Mithlenstand zieh uitspreke over het vastleggen Van prijzen die hel bestaan der neringdoende middenstaiMlers bedreigen meer bedoeld in do laatste door den Minister van Landbouw Handel en Nijverheid genoemde prija in een schrijven van 10 Juli j l aan de C orainisHie viin Advies inzake de suiker naar de MiniMter zegt dal de verkoopprijs inm I gehandhaafd op f per IIM K en de maximum inkoopprijs op f Vi per 100 K G netto met 1 p voor contant dal door de Regeering hoe goed I be4loeld geen abnormale tocHtand behoort Ie worden gwchapen zoodal de eene branche wordt aehtergezet door hel verleenen van voordeelen Iwven andere Dal zooveel mogelijk gelijke rechlen worden gewaarborgd De Mirtifller verHlri t den slagers spek voor HO cent per kilo zoodal deze voor f0 2 en f O M per kilo kunI nen verkoopen terwijl dit nn de inkoopprijs is voor de winkeliers die niet wonlen gelndpen door de Regeering Door de Vereenlging Handel en Nijverheid Ie Amersfoort werd een voorMtel ingediiend tot oprichting van w n Vereenlging in dcn Middenstandsbond tol bijeenbrengen van kapitaal ter verbetering van een goedkoopere Middenstand t redleten Ifypotheekhnnk In de toelichting tot dit voorstel werd er op gewezen dat de middenstander en in het bijzonder de kleine voortdurend behoefte heeft oao n oed en geregeld credietwezen voortspruitend ui een onderlinge CrefWel en Hypotheekbank voor den geheelen Middenstand waardoor men na verloop van ölechls eenige jaren crediet zou bekomen niet legen 6 of 7 maar tegen Wt A 4 wat zeer gemakkelijk tot stand kan worden gebracht Door slechts cent per dag of 2 5 cent per week te storten zou het bedrag reeds per 1000 leden f13000 en met 10 000 leden f iyO 000 per jaar bedragen hetgeen bij algemeene instemming en deelneming van alle middenstanders in 5 jaron en kapitaal zou bedrage van 3 tot Ö inilWoen naar ge Mig i toe tredingIn de ialirfding van de vereMiging Handel eo Nijverheid te Amersfoort in verbeud hiermede gegeven wordl o ui gezegd Wij moeten een c operaiieve organisatie aticJitm in onzen Mi enstandabond Bij algemeene deelneming fln den geheelen georganiseerden haadeld rij venden en industrieelen Middenstand kan die organisatie reeds binnen jaar zijn tot Kland gebracht Om tot zulk een reusachtige orgnniHfllie Ie komen moet i wij in klein beginnen en kunnen wij een V 1 01 beeld nemen jirist aan do Vereenlging in welke velen onzer te Aniei HfctorI en in nog l andere gemeenteti zulk een geduchte mededingfiler heljbeii n t de onderofficiei ft vereenlging Ons Relang die het groote kapitaal waarover zij thans bMnchikt heeft verkregen doordien ieder lid twee cent per dag stortte in de algemeene kas De vwoeniging diefeitelijk hel kapitaal bijeenbracht was de militairen weduwen en wezenniaalHehappij Onderlinge Voorzorg die na verloop van slechts een luttel aantal jaren reeds f l i OOO had geplaatst bij de Nederlandsche Bank en bovendien aan een groot aantal weduwen een bedrag van f 200 heeft kunnen uitkeeren Zoo moeten wij ook doen Wij moeten riten zonder onderscheid 3 cent per dag of 2 cent per weck storten ilan is het betlrag per iOOO leden reeds i l WOO per jaar hietgeen bij algemeene instemming van alle middenstanders in t jaren reeds een kapitaal van tot 6 miliioen zou worden berokcml naar 3J procent De Voorzitter deeldp mede dat het in de bedoeling ligt van hel hoofdbcsttiur indien de tijil daarvoor is gel omen om een prijsvraag uit te schrijven betreffende de gevolgen van den oorlog voor den middenstand welke inïddelon kunnen worden toegepast om do ontstane misstanden uit den weg Ie ruimen en hoe de bedrijven zich aan den veranderden toestand zuilen aanpassen en hun positie in de toekomst zullen versterken Rcsloten werd tot oprlchüng over te gaan van een Rond van Informatie tieen incflssobiireaux over geheel Nederland Deze bond zal geheel zeUslandig werken doch onder d auspiciën van den Middenstandsbond Rnkcle bcHluurHloden van den MiddeoHtandsbond zulten zitting nemen in den nieuwen Rond Vereenigingen niet aangesloten hij den bond kunnen daarbij informaties inwinnen De heer Muller uit Amsterdam bracht een woord van hulde aan de Regeering voor alles wat zij voor de middenstanders gedaan heeft in dezen inooilijken tijd en stelde voor een telegram van hulde te zenden aan Minister fort van der Linden De heer Mans uit Vjissingen bracht hulde aan den waarnemenden voorzitter van den Middenstandsbond den heer Koppel De heer Cohen uit Arnhem oordeelde het noodzakelijk dat in een faillissement medecrediteuren als vnrntor zitting n nen Nadat nog verschillende sprekers vragen hadden gesteld word de vergadering gesloten Een foeslmaaltijd in Maison Ockhuyzen hield de middenstanders nog lang in buitengewoon vroolijke slemmi ng hi een Sixxnexilaaad Hfjnen In A ugiutiu iqn op de Nederlandsche kost aangespoeld of in de nabijheid in den grond geschoten 38 mijnen daarvan waren 21 Engelsche en 9 Dnitsche de overige van onbekende nationaliteit In het geheel zijn sedert het aitbreken dtir vyandelgkheden aangespoeld of in den grond geboord 645mgnen waarvan 346 Engelsche 57 Fransche 74 Duitsche en 166 van onbekenden oorsprong Vrijwillig onderoffioieAkadér en ongehuwde officieren Het lid van de Tweede Kamer dei heer Jaten had sohrifteiyk de volgende vragen tot den minister van Oorlog gencht 1 waarom worden die leden van het vrijwillige onderoffioierskader die diensten verrichten welke zouden moeten verricht worden door onderofficieren van hoogeren rang niet tot dien rang bevorderd Is dit alleen omdat het Bevorderingsvooraohrift 1913 daartoe den minister niet de bevoegdheid geeft 2 Zoo ja acht de minister het dan niet wenacheirjk dat de desbetreffende bepalingen van het Bevorderingsvoorschrift worden herzien coodat aan deze leden van bedoeld kader ten minste die hoogere rangen titalair kannen worden verleend met 409 STaaTS LOTERtir 4 KI Trekking vau Dinsdag 7 Sepc I rij i n flOü 1727 12U7S M I KW HaSW 1197 M i urn laai i9f 2 5 15M 3747 m 11M89 2WKJ ma 2 M8 16278 Prijzen van f 66 H ir l H l 72 7j IIB IÜ9 113 14J I M 277 Mi 4 22 46 in 17 578 25 687 S6U 8W tl2 l 7 84 994 1166 m 1 12 13 9 1442 1471 1499 l l l 2S iri Vi mi 1Ö9Ö 16S0 1721 174 nK l9 t 2092 2101 22U 2247 2861 2299 2 119 24 11 2438 25U0 2519 288S 2 l l 2655 2712 27311 2741 2772 29211 29 ili 2 3W1 S131 UU m r 09 Vin rasi 3 50 3438 M 3538 I H ti3l 17 mi 3878 m Wlf 111 19 I i9 1107 ll M 4162 im K 12hl l WI 1170 1371 urn 1112 30 4111 I1 3 1163 1478 4607 4512 Ijst 1622 I62ti 1649 4651 4685 4787 4te 1855 1878 1931 4943 5068 5164 3343 VI07 5439 5473 5540 57 B 5728 758 5845 5859 5865 60 30 mi 6062 6131 6139 6231 6278 6279 6310 6J 6 167 406 6422 6448 6461 672Ï 67 56 6798 6803 6821 6888 6941 6941 6918 6952 6968 71 37 7173 7310 7312 7 i 10 7 180 7445 7608 7601 7628 7700 7716 7762 7a55 7919 7942 7979 8041 8012 80 55 8056 8058 8098 8109 8113 8181 8197 8257 8260 8261 8263 8311 8105 8410 8411 8421 8440 8461 a528 8 547 8576 8686 8727 8743 8755 8798 8821 88518866 8949 9093 91 16 9188 9210 11219 92 13 9261 9282 93a5 9151 9 01 9526 9546 9587 9 573 9669 0671 mU 9715 9727 9736 9954 995R 998 10096 10100 10169 10193 10276 im 10111 10 116 10 356 10 173 10398 10 11 10125 10528 10 531 10653 10 569 Mli umi 10672 10689 10696 10738 10151 10751 10S K 1088 1 10897 10910 11062 1122 ir2 7 ll 46 11 155 11387 11417 llll l 11 61 11481 11491 11548 11561 11 580 11585 11761 11815 11882 1208 1 12211 12265 12315 12 i88 12358 12899 I2I5I 12529 12 592 12010 12623 12666 12667 12691 12831 12835 12856 12940 IJ957 12072 12989 12999 13006 1 1075 1 1I6 I 13185 13219 i l273 13282 13295 ri296 I 13II 13113 1 1 1 53 13178 VltóS 117 12 1 1818 1 1850 13873 i i9 14 1 51 I 198K 11009 11056 14058 14068 14141 IM78 11393 Ul79 11506 14527 115 ir TtI IKiOI 14602 14671 1 818 118 8 11915 14941 15018 1 5021 15018 1 5096 r 1 17 15181 l 458 1 5489 15 514 l 5 5 i 15 592 156 19 1 5661 ir 64 15700 15770 1 5851 1 5893 16910 15970 16011 16038 inOIfi 16089 16113 16117 16120 16291 16 82 16196 16519 16580 16600 1666 16708 16728 16745 16816 16897 16999 I70 1 019 170 2 17042 17098 17102 17115 17J60 17364 17896 1715 17161 17169 17171 17551 17582 17583 1fi 17659 17692 17693 17724 17747 17821 I78 0 17961 181X11 18081 18157 18173 I821K I82 23 18240 18 3 59 184 50 18452 18176 18 528 186 52 18673 18702 18706 187 18 18742 18773 18786 18802 18872 18910 189 14 19004 19048 19132 19143 19152 19182 19185 19275 19280 19287 19 101 19326 19350 191 57 19580 19623 19703 19706 19722 19727 19771 198 16 19813 19859 19887 19898 19918 19935 19917 19964 20009 20015 200 53 20113 20156 20179 20278 20287 20 109 20416 20169 20 179 20564 20 596 20631 20664 20669 20697 20716 20759 208 15 20916 0929 Gemengde Berichten Planten van Sneeuwklokjes Ds tninbonvknndige medewerker van het ü D schrijft Het Igkt misschien erg vreemd m over Sneeuwklokjes te praten m w t zal spoedig blijken dat dit niet b geval is Het getal beminnaar van dit liw bloempje is niet te tellen en nog aimkwamen wij iemanij tegen die niet van deze eenvoudige lentebode hl W Ën toch ontbreekt het in zoo menigen tnin zoodat de vraag gewettigd is hoe komt dat Het antwoord luidt men vergeet ze te planten ziedaar d oplossing En waar nn de tijd van de holletjes in den grond zetten is aangebroken daar komen wg waanchnwen Zooals men weet zgn de bolletjes niet dunr voor ongeveer vflf kwartjes heeft men er honderd en per duizend kosten ze nog minder Het planten is al zeer eenvondig men maakt een kuiltje van 10 15 O U diep en zet daarin eenige bolletjes mat het spitse gedeelte naar boven Dat bolletje kan men klein en groot maken dit hangt af van smaak en hoeveelheid Een bolletje van een drietal klokjes doet reeds prettig aan Denk er om ze kort bij bet huis te honden zoodat wg ze van nit de huiskamer kannen bespieden In het gazon maken zj een allerliefst effect en zijn dasr volkomen thnis maar ook onder verlof aan den leeraar van bet gym nasiom Jv J Riemons 1 Uet gevraagd verlof wordt verleead I L i V o u r i 11 e r Aan de orde I gn ihan menige beuuemingeu Mag l ik de heeren Van de Velde Vau 1 let Want en uugenburger verzoeken I vuor lexe en de volgMide beuoerniu I en hi t stembureau te witleu lit I iiuiken I u fn lijdetijk leeraar in het I itati ih aan hel iymnaBium Wordt 1 bonueuid niet algemeene stemmen lü I de lu r J H Koole I j bl een wethouder teuge oige au 1 Ie iieriodieke altreding als raadslid i van den heer J van Galen I l itgebrachl worden op de heeren J van Gaten 9 A J IJüBelBtijn A h N A van der Kee en W BokI I lio en l ritemmen zoüdat daar geen I der ledeu de meerderheid heeft een I I nieuwe vrije atemming moet i laat j I licbbeu iiij de tweede stemming worden uit gebracht op de heeren J v Galen I A J IJsselstijn 7 en N A vander Ueo li Htemmeu zoodat thans eenherstemming moet plaats hebben us lsehen de heeren Van Galen en Us 1 elMijn I Itij de berateniming worden nu uit1 Kebraehl op de heeren J v Galen 81 en A J UBselstiju t stemmen zoo 1 lat gekozen is de heer I A J UööKLSTUN Aan De Voorzitter Zoodat tol 1 I wethouder is gekozen de heer A J 1 IJrMselHtijn Mag ik d heer IJssetHtijn vragen of hij de benoeming aan aardt y De heer U s s e l s t ij n Mijnheer de V In de eerste plaats dank ik die leden van den Raad die mij MMtr hel ambt van wethouder waarI dig hebben gekeurd en voldoe ik aan I Uwe vraag door te verklaren de beI trekking te aanvaarden I De V o ü r 2 i 11 e r Ik weusoU I den heer Uaselstijn geluk met hel I blijk van vertrouwen belgeen hij van I een deel zijner medeleden bedt geI noten Dan ie8l mg waar de verkiezing an den heei IJuselstijn lol wethouder ten gevolge heeft het altreden alszoodanig van dea heer Van Cinlen lezen dank te eggen voor al hetgeen hij in die betrekking van wethouder heeft gedaan Ik 2 1den heer Vau Gaiea wei iftet 1 de verzekering behoeven te gev9h 1 dal zijn niet weder herkiezen tot w t I houder blijkbaar is het gevolgd ftn I ieu p ditiekon strijd in en buiten deze I i vergadering maar niet het gevolg 1van gebrek aan waardeering van izijne werkzaamheden want dit k n 1 niet Ik ben overtuigd dal ik preek J I namens deze geheele vergader tig tl I wanneer ik zeg dat sseer gewaardeerd i I wordt de ijver en de ioewi ng waar 1I mede de heer Van Galen altijd ijn j I v ethouders hap heeft volbracht hij beell al zijn tijd bem hikbaar ges eld I ter behartiging van de belangen der 1I gemeente Ik preek namens mUself j I en geet den heer Van Galen de ver j I zekering ik kan niet anders da Ik j I zijn werken op hoagen prijs heb ge I Hield en ik dank hem voor heigeen 1I iiij in zijn tienjarig wethouderschap tin het belang der gemeente heeft ge I ditan I 1 tn het bijzonder brt ik hem i n I persoonlijken d ak voor zijn leun II waarop ik altijd bob mogen rekenen II wanneer het gold de bebarligiog i II ljelaiif en der gemeenle Ik hoop dat I hel w trd van dank dat ik hier tol I den heer Van Galen spreek niet lal I Ixijii een woord van afoicheid I I De heer Van Galen M d V I Ik dank u zeer voor de waardeeim II de wooi dea die u tot mij hebt gerieht en in hetv bijzonder dank ik u I als voorzitter van het college van I Murgemeefiter en Wethouders voordel I welwillende en aangename wijze WftftrII op ik Bleeds in uw college zltUng 1I lieb mogen hebben 1 b eon wolbouder tengevolge van 1 de periodieke aftreding als raad tiil 1 MUI den beer 11 Knuttel Liilgelua hl worden op de heeren II Knnltet 11 en J v Galen flstem nH n Koodat benonnd ia de beer II KNUITEL i i V I o r z i t t e r Mag Ik den heer Kiinltol vragen ol hij zijne be no Mning waarmede Ik h n gelukM enseh attnvoArtlt dan ivel iA hij brliik w Hcht 1 makeit vftü de bevoegdheid die de Wet hem toeetaai I tiih ijn antv onrd nog In beraad te linudeii De beer Któuttel M d V Dankbaar voor het vertrouwen In mij gesteld door de meerderheid der leden van den iUad verklaar ik de benoeiiNiig Ie aanvaarden De heer Muijlwijk M d V Nninens de reehtsrhe raadsleden kanik hier verklaren dat aangezien denieerderbeirt van den raad 7 Biet ri nian van reehta in het Collegevmi ItnrgemeeBter en Ve iooéerKduldt dat de reehlaehe raadsledenniel verder kunnen medewerken bij de sameostelling der eonnnieelefi vanbijHtand Vcmral gehoord hel oofdeelvan I M d V over hot wethouderschap van den heer Van Galen zijn wij te meer in onze meening veri sterkt niet verder mede te stemmenbij de benoeming van die rommlseies I Wordt y k o gi4