Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1915

jo 1S8W Krijgsverrlchtingcn ter Zee In en om de Dardanellen Het TurkBche oommaniquó van 9 September zegt H t groote hoofdkwartier meldt In den Ana forta sector werd gelijk geconstateerd is op 8 Sept door de uitwerking van ons tegen de vijandelijke itelliDgen ten SSuidea van As makdere gericht artillerievuur de ontploffing van munitie en granaten in de vjjandelijke loopgraven veroorKaakt Bij Ari Bnrnu wierp de vijand bommen met vergiftige gassen tegen onzen linkervleugel doch bereikte daarbij geen resultaat Bij Sedil Bahr I had aan weerszijden slechta zwak vuur plaati Op de andere fronten viel geen enkele verandering voor j In Betgii h Mechelen I Uit een oorrespondentte in de N Ot I Toen ik vanuit de tram in de verte I teeda den toren van Uechelen in het I land zag staan in dezelfde stoerheid I van weleer kwam er een groote volI doening over mij © n toen ik een half I uor later onder den toren zelf stond I en merkte dat hij nagenoeg niet geI fechonden was drong het nogmaals I tijdens dezen oorlog tot inijn bewuatEEyu door dat er toch veel en sterk overdreven wordt Indien ook de Kohaae aan do kerk zelf toegebracht groot is veel te groot de kleinste beiobadiging zelfs sou te betreuren geweest zijn indien ook do glairniteu verbrijzeld zyn en grooto gaten hier en daar in de zijgevels en in het dak geslagen werden zoodat do middenbeuk van den tempel met houten wanden werd afgeschut waartuischen de godsdienstpleohtighedon nu gehouden worden toch kreeg ik volstrekt niet den indruk dat het gebouw reddeloos verloren is wel integendeel dat bet nog aeer goed kan worden hersteld Dat was een nieuwe reden tot groote voldoening Ën misschien was bet wel ten gevolge van die beide waarnemingen on ook door de omstandigheid dat de pninen nu waren opgeruimd dat de ergste schade die de fltad zelf geleden beeft n l de vernieting van de straat die de IJzeren Ijeen heet nu niet meer tóó erg voorkwam De minste vernieling ii natuurtijk al erg genoeg maar in verI K yking met wat ik fama dixit verI wacht had vond ik toch over het wel zeggen ilat de opdracht die mij ui Mlzaukte de stad uit te gaan kwam vau een zekeren kolonel Bloomer die per slot van rekening gc4m kolonel schijnt Ie zijn Hij zou gistoren het reeultaat van mijn onderzoek ki meii booren maai is nntiiurtijk niet verHühenen En u weet niets van zijn vrienden ilo I ritzgeralds vroeg Weedo de detective angntig aanziend t stelt meer belang in de Fritzgoralds dan in Bloomer merkte deze rnntig op en de man gat ii de in formaties die u het liefste had i Niet preciofl Hij gaf me Infornm lies die zoo ze julM waren Weedom wachtte doch vertelde daarop den man de geheele fiire chledenis ilie hij van den pseudo Loverington vernomen had overtuigd dat hij dezen man vertrouwen kon on moest I Een eigenaardige geecijledenls en I ongetwijfeld met een bedoeling verI Inld Zal Ik vorder onderzoek deen I Heel gaarne antwoordde WeeI drtin 1 Hij was er nu van overtuigd dat I iuffroiiw Fritzgerald niet aanftprakeI lijk kon zijn voor den dood van haar I ziHtter en hunkerde naar de volkoI men oplossing van het mysterie I Wordt TOTTolgd Abonneert U pp dit BM 11 Sepiember Soc Onsdennegon i uur Ledenvergadering ArDfflfj Spoel l s September alé Het Schaaklwrf ü t uur Ledenvergadering videntia BeloeM Tonoeken wIJ geregeU 19 iMiWwllng te mogen onlTSagen vergaderlngeD eoneerten yermskel den M om Ie dan ta ons P Ifl vermetden laeotr Dr A Brinkman 4 Zn Oo Adverteiidën DoHeerenHovronwPOKRltJKHoüüENniJK VAK Cafpki les gflven kennis van de f eboorte van een ZOON Hchagen 8 September V Ui Voor de OROOTE OF ST JANSKERK U OOUDA wordt gevraagd ccn KOSTER tevens Bouwkundig Opzichter der R steur ti fariiaii gehriwd en lidmaat der Horv Qeniflante Öecombineerd aiaris f 1200 benevens vrije woning on verdere emolumenten Schriftelijke aanmelding wordt verzocht vMr 1 Oct a fi bij den PreaidentKerkvoogd 21 TER OVERNAME aangebodea te s Hage voor elk redeiyk bod een Banketbakkerij goederen detgew op afbetaling mooie woning huur f GXjO por week Brieven Vaillantlantlaan 249 ünn Uaag H Witte Bioscoop VRIJDAG 10 HKPTKMUKll on volgende dagen tbnld Pniimiiiii Als Hooldnummer Hf Of IE ïlUtie EIEUHH lüMISIlEilD Oroot boeiend drama in 3 acten Verder nog vele coniiich natuur en wetenschappelijke nimi w o De Witte BloMioopCourant met het allerlaataU nieuws inbeeld 30 Voor Export ZendinBen Certificaten van Oorspronjg af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland ijn verkrijgbaar ad 40 centN pei atMk CImAwM üatoO ter Driikkary van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda H H SIOARENHAKËRS FABRIKANTEN bicflgt steeds Uw Tabakstelen by 15 Fii ma J J LUF tot 26 K O even wij 6 cti 50 J 100 8 n W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN Uzerwaren Keukengerei Kijwielen en ondonleelen LandboHwgereedscliap piei en Werktuigen H MEUBELMAKERS OeVRAAOD voor direct Bekwame Meubelmakers tegen hoog loon aan dé 30 Utrechtsche Maeh Stoel en Meubelfabriek Oosleriiaiie 28 30 Ulreoiit Klierdruppels en Pillen van Dr E Hoekstra in leven geneesheer te Schagen worden metsaocea tegen allle voorkomende Klier en Bloedziekten gebruikt Overal verknjgbaar a f 1 S0 per flacon of doos en togen inzending van postwissel f IJSO franco door Apotheker HENRI SANDERS 20 Rokin 8 AMSTERDAM Het prettige geïlliistreerde werkje DE HENGELAAR door BRi I DARI8 DF BfXTE TUD DK BESTK KLEEDING OEIIEIMMID DKLEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VAN GEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN word als gratis byiage opgenomen in llorks iUagazijn het Goedkofipste fjleïlliistreerde riM te laandselirilt en is afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog nli giiltispremie bovenstaand boekske en de beide klouren reprodnotios JiianbMarlH lilMotfn on Honlioi Kerkintertfur 52 Doidrecht C MüitKS Jz IVIAIZEIill DURYËA Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis by Ilr Ms Zeemacht als LiohtmatiHios mal i oi l iliansivartoaad MatiMios torpedoniakei Matroos kok minimnm leeftijd 17 jaar maximiim leoftyd 25jaar minimum leeftyd 20 aar maximum leeft 39 aar fiAa t Aaa 0 Ivlnss minimum leeftijd 19 jaai aiOKei 2E KiaSaP maximum looft 26 jaar I indien reed zeer vol Leerling Stokep doende kunnende stoken maiimumleeftyd29jaar minimum leeftyd lejaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DtN HELDER 60 VÉDII NolOrrijfililSD r ir vm nTmUt nrk 1450 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrgwièl Wearwell HVwielen liji all iriijli li lui il p ij 1 rt Tl IJ rp AÜU UE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Prösoouranten gratia IMPORTEURS GKBR SIËBOL Amsterdam Vraagt WOUTERLOOD s Wik f 1 65 1 80 1 25 1 35 1 85 1 86 blik f2 55 n 3 10 r 2 20 2 30 3 60 3 60 bhk f 0 90 1 0 75 0 80 1 V biik f Oio o 0 45 nai6 0 55 Kallsgehakt Kalfsgehakt getmffeerd Oalantjne de Veau Galantine de Volaille Téle de Veau en Tortue Téte de Veau Hollandais WOUTERLOOD Leiden De Electrishe Drukkerij eeehs A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot bittgken prijs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercoliectie ter beschikking lyoflilijke FabriekfnlIewD Laan Wornenie OPGERICHT irM Voedert aw Vee met de uuivere murwe LIJNZAADROEKEN merk l§ITBn en W L Ditmiintende door hoog eiwit n vetgehalte en groote voedingsww relHitloma ParU aOOO Segen Oondm MedaiUt 5BC POOL S TAÜDMIDDKLEIf zyu de brnte eiieraerf n j i r staan onder voortdurende scheiknndigli controle en worden sinds 894 door Nederlandsche Tandart 8eu fls doctoren aanbevolen Jlioniische Fabriek L POOL Zonen AmKterdam WereMtanlpoMtslUns QENT 1913 t i Balten m 4 dlniiai Lid der Jary Bioaooop Salon Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUfels Bulletten Stgiameublcfflen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekieede Leerstoelen vaaaff 17 60 Styikast f20 siVtafel f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7Menz 20 MKTUITM bfimüiilüiil Ml Rottai am Gouda Vooruit PROGRAMMA van 10 16 Sept Langa da Ooatzea Natuurbeehl Verloren Jaren Drama in 2 acten OompaHtia Comedie Door de vijandelijke linie Drama in 3 acten A aEaiTlD A Voer zaiian op rals Komisch 30 FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgarioht 1879 HET ADRES VOOR IfiOEREEN 54e Jaargang Vrijdag 10 September 1915 GOHE MBINT 3s © CL ws esn d verteïi tieTolsLcL voor G o o cL © oia Oaaöustrelseaa PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsuummf r f 0 6B Elke regel meer 0 10 l j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie te en twee berekend Uienslaanbiedingen per plaatsing vnn I regels f 0 35 bU vooruilbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f 9 Ï5 per regel Gronie letters en randen naar nlaat ruimte Versehijrit dagelijks fr behalve Zion en Fjeestdagen FbTIs VAN HET ABONNEMENT kwartaal t Ml Wem franc per post l üeïllustreerd Zondagsblad 1 Telefoon latere 82 ïrnn Tnteb iTrdcn laselijKs aangenomen a o B reau 5 31 l ij on e A enUM d e Boekhandel e de IMslkanto ren Irelefoon Interc 82 Uitgevers A BBDfKMAN EU ZOON ild tiK uee lol ten otwten vau Ülittt I geen lielaugrijko verandering Tus I hiheit Jeztori en de Njemen weert d I Mjaud ïich liardiïekking Onze tioe 1 pen naderden Skidel len zuiden van I le Njemeii onttrok de ijand zich aa I eou nederlaag dooi den teiugtoohl I aclilor de Selwjauka Op den wesle lijken oevoi handhaven zich nog I Hlechls ehteihoeden De legergroe t I maakte ióM gevangenen en venneea 1 iorde tien mltraltteure I ljc gergi üeii i oputd van iioierei 1 Ook hier werd de Keltauka op vele I pluuisen onder gevechten met devij nndelyke achterhoeden bereikt Tei uiden Legergroei van Mackeihsen Bij homsk 18 de noordelijke oever van i lie JariloUla vernn eeterd Dooi ons I oprukken naar het noorden getlwonI geiL iiuliuimde de vijand de AeHinI gen bij Uereza Karloewka Tusscheu I pol owHkleKJ en het Dnjepr ÜoegkaI mml wonnen we vertier terreiit Ten zuiden van Ostrof is de over de Seretb vooruitdi ingende vijand op zijn rechtervleugel icruggeworpen l it Borlijn wordt d d Sept gejneld Ken nieuwe doorbraakl Hel oorlogsperBkwartler berkht dal wcgens den doorbraak van hel I leger aii üohm KrmolH aan b tle 1 zijden van den spoorlijn Brody Dub 1 lil hot Ru i chü front in dezen sec I lor met één ruk ongeveer K M 1 iichteriut geworpen werd De vorvo 1 ging weid mei groote kracht op Rus 1 Heh gebied overgebracht i I I eKP tPiugtocht is te gevoeliger I dlar de iiiooraHHige ouHtelijken oever ly ii de Ikwa i lviei zuidelijk va i n ulih i nauwelijks te verdedigen Is I i u de KuMsen gotlwongen zullen zijn I de Hpoorllju Dubno Krzmnlenlce prijs j te gevoii Aan het ItaHaantche Front I I liet Oost e n r Ij k M c h e comumI iiiqué van M Sept luidt De AlgoI menne rust houdt aaii In de omI streken van do Schluderbeek verdroI ven onze troepen door hun vuur I zwakke vijandelijke afdeelingen die I tegen oiize Popenastelllng opdrongen I Kvcneens werden 2 Itatiaaneche comI pagiLJe n die In het l araltjai Qbied I een van onze steunpunten aanvielen I tcrugg dagon Vijandelijke patrouUI loH die itou Monte C iadonin wilden I iKwtijgen werden afgesloten ii ii fih i ik en naam en woonplaats 1 v iii ileii lokker I Im m llongHt na bovenvermelden ter I tiiijii atiLigegevpn wordt van de keuring uilgeeloten tenzij de Commisele j n bezwaar tegen toelating heeft e Ie eigenaar of houder vóór den dag fU i keuring eene som van f 10 bij voornoemden Seeretarifi atort liim hrijvingsbiljetten voor de keuiingeii zullen op vrai htvrije nohriftelijke en onderleekende iiarivragen fiiiii eigenaren en houders van HengHlen door den Secretarie der Prttvini dale Regelin B ronnnieaie den heer J R o o d z a n t Kzn ValkenhoHchlftitn 10 te e Gravenhage verKlrokt worden orüA den 10 September lOlö I HtU gemeester en Wethouders I voornoemd I H L MARTENS I De Secretaris I J v UyiïSDK BEKENDMAKING 1 Hu a g eii plaal iloi najaarakeuriu 1 volgens de ul up de I VAKUI1 NFUKKEUU laut I UnM K l E 5TliK eu WEÏUOU I UUttó van UOÜDA I malveu bekend 1 rial lie gewüuo lliikskeuring vau lo I iletliing bealBiiide U e n g l e n va 1 tel iu i le i i 1 uaii i r va I mi vDor ïuul lUilland zal gebou I üen wMden te Leid op 19 Octo I bet kolterdain op A October Uor I ürcelll op 1 Novei ber U rkslaiid o I Voorla veutigen zij de aaiidach SB jMlSDi hebhendeu op den inhoud 1 van Ie artl 1 en a van het Koninky Hetlull van 14 Augustus 190 IBlU 21 1 gewijaigd bij Koninklijke esUl tcn van 2fi Jun 1906 Stb 1 r en li November 1 0 Stbl iW iiT uitvoering van de artt 8 11 IH l i t u 21 van de Wet op dc I a a rJ 111 o k k e r ij 1901 luidende Ail 1 Tol de najaarskeunngen wt rdeii Utegelaten alle HengMen die III11I 4II J jaar oud zijn i ui du M orjuarekenringen worden Hllpen loetjelnlen a lïeiigi ien die daartoe aangewezen ij bij de lajaarskeuringen vau het V ooratg iaiide Jaar h HongHlon die volgens eene achrlilelijce verkla ing van een gefxamineerile Veearte wegens ziekte niet op ée najaai akeuringen van het voorafgftSHile jaar hebben kunnen konwn V Hengsten van 1 jaar of ouder lUe utt het buitenland of uit een andere provincie ingevoerd zijn na de uajauFskmiHptqi vnn het vooraf aande jaar d JAie jangp Hengsten die deeigiteaars nf houders on aannemelijke ledeiien Ier ijeoordeeiing van del ruviiieiaie ItogolingBConiniiHBie nietalH tweejarige in het najaai te vori ii iieli ii keuren All t De eigenaar of houder d e mi Hengst ter IteuriuR wenscht aan l bieden is verpliebt daarvan ten iBilule weken vóór de keu ing vraehlvnj eolic schrtflclijke en onderleokeiide aangitlc te zenden aan den SeerolaiiB ileibelrokken Provinciale Regelings Commisaie met opgave van a naam en woonplaats van den eigmaar en houder b iiaain oudentom ras kleur en bijnoadero kenteekenen van den hengst lienevens indien deze in ccn utamljoek is ingeschreven slamboek e i slamboeknummer e zoo mogelijk afstamming van den aengm zoow el van vaders als van oüilii flfhjk onderHtpuml De at r I nuiuiie hitaiilpne Ktelde zich in et 1 Uezil o r een front reedto van meer 1 dan iwiH kilometer Van de vijande 1 iijki Mlelliugeii er diepte van OOtot TilH inelcr en an verfetchillende steun 1 piinien o a van het door de Fr n hcheii veelgenoemde werk Marie Th 1 TLse Dertig officieren en Ii 99 man werilen gevangen genomen 4K ni 1 tialllcurs M mijnwerpera een revol I Iverkiiuoii werden buit gemaakt I ledurende ilen nacht van eergiatei 1 op gisteren werd te l jonden de drikken en andere haveninrichtingen n cj omgeving rijkelijk met mip ofI bnie eu brandbommen beworpou ïo j uil we king was zeer bevredi ieu l I I Mi f tuchtschepen die zeei heftig I wi ulcii beschoten keei den ondei I eent e schade terug I DiiilM he vUegtuigeskarierfi deden I een ftanval op Nancy I Aan het Oo8tel k Front I Doorbreking van het Rioslwhe front De Oorlog 1 Aan het Weateiyk Front ilfl 1 1 a n ö t h e namiddag eom I nmiiitiué an ü Sept luidt In Ar 1 lom had een hundgranatengevecht en een geweeivuui plautu in de loop gm en van deu sector van NeuvUte I eu l ot liiu üurt een vrij evig ge ihutv uurTen Zuiden vau Atreeht in d Hliuot van Ku e in de Argonue eu III It Hlreek van Foutaiue aux Charmes weiden gedurende den geheeleu imeht hevige gevechten geleverd Dg Duilschers hernieuwden hun tiau uilen met groote heftigheid De Iniie der l rau ehen werd met uit onderiug vau een gedeeHe van een looiigraaf ten Oosten van Layon en I Hmarville overal behouden De I i iuiis hen maakten eenige gevangenen en veioverden een mitrailleur Iht LüUmringen in het boHch viui l airoj worden eenige gevechten gemeld waarbij de FranNchen In tiet I llrt D u i t s c h e communiqué van I Sept luidt In de Argonnen dronI geil girttereu ten Noord üoeten van I Vieiwie Ie Chateau onze WurtembergI n he eu LolharingHche r imenten ten I lumval vooruit door de artillerie I Ken beiiiht uit Wcenen d d O I hei t meldt iisteren werti het HubI aiuch front ten Noordeu van U I y k a I ilotirbruken I Do e hero het tweede punt van I I de Wothynischen dri oek is ge o I men In de stad rukïe gistermiddag I I de OoHtennik he l hdweercavalerie binnen De lager aan de rivier gelegen I hperforteu zijn in Ooatenrijksch lieyit j liet O o tt i u r Wfteh e commu niiiiii vftn i Sopt liridt l ger van gi iiernal Von Uohm Ermolli De aan de bdVonIkwa en voorbij Nowo Alcksiniec voornltgedrongen Humische lioepen die in den sector ten Weali ii an TrombowU over de Seretb wiii cii gekomen zijn gro Kendeelb wedt i Icniggeworpen fn de gevcht ii liii btci legen den in aantal o enve genden vijand plaats hadden gieuntf de DuilHehc garde bfttnijons ondernt lonel DU Len met bijzonder g den uitrtiag in Aan den boventwtp vnn de Sereth en deDnjoster heerseht j beliekkelijk rnst Hij de gisloren ge melde verovering v n Ao vijaiid lljke Htellingen van NnWo SiolkaZnstoec kowa had bij den strijd te voet de door Initennnt veldninarKichalk von IW udermnnn aangevoerde cavallerie een overwegend aandeel Van de in het Jazi o Idagebied Htrii lende Ook enrijkschÏIongaarsche troepen hebben gedonlleii de streek van Micholin bc reikt ten Zuiden van Rozany Het D u i t e h o communiqué van 0 Sept luidt I Legorgror p van Illndenburg Van Hjke rois te hebben gehad Weeflont vertelde zijn wedervaren I waarna hij zich wat ging verfH 1 schen I Na het ontbijt begaf Weedom zich nani WesiKud waar Ueverington s kiiuloor gevestigd was D ioi een klerk dien hij niet herkende weni hij bij Devprington toegelaten Op het eersle gKsicht bestond er wel gelijkenis tnsMchen dozen niftn eu den Deverlngton dien Weedom reeds ontmoet had doch hij iiiMlere beschouwing zag hij ilat hij een nniier vooi zich had Ik kom voor oen vreemde zaak Cl Weedom Mijn cliënten komen nooit voor gewone zaken ontwotifdde de delecine glimlachend Juisi ik ontmoette een ander die I zich uitgaf voor Leverlngfon dm h nu heb ik ontdekt Jn ja dat weet ik al Mijn vriend Mdford stelde me er van in kennis Ik heb onderzoek gedaan Een van mijn klerken is omgekocht en heeft een man loogeslaan tijdelijk zijn kantoor en naam in gebruik te nemen I ni 11 te ontvangen Wie het was I weet ik echter nog niet I Ik kwam hier om hem te vragen I nawporingen te doen over kolonel I liloomer I Dat is de schakeF viel de deI fective In I riewoonlilk noem ik geen namen van mijn cliënten maar ik vU a Zegt ü me dan waar ik U kan 1 vinden als er iete bijzonders ge 1 beurt I Mevrouw Marcelle schudde het hoofd I ei keek langs hem heen in zee 1 Ik heb niets toe te voegen a n I hetgeen ik U giBteren zeide hernam ZIJ na een oogenblik van stilte l ot is heter ala U aan U eigen werk gaat en U niet meer met on e zaken inlaad Hier hebt U tenminste mijn adree antwoordde Wee lom haar zijn kaai Ije gevend Er kwamen pONsagierH langn hem gewandeld en de gelegenheid tot verj dere ronversatie w e voorbij De dame nam het kaartje zwijgend san eu ging naar de Indische die juist haar hut verlaten had Mevrouw Man etle wachtte zoodat bet Weedom onmogriljk was met de lufliisehe te praten en nadat zij de boot verlaten hadden trok de vrouw opnieuw de voile over haar donker I gelaat Wederom namen zij een gereeerI voerde coupé en toen Weedom op I haar wachtte bemerkte hij nog een I ander persoon die de dames zeer üpI lettend gadesloeg I Hij wierp een blik op den man en I zag e bekend galaat I Niet zoodra echter had hij Weedom I bemerkt of hij verdween and onder I de reizigers die zich op het perron I heen en weer bewegen IIOUFUSTUK XXI Il STIU DER UEFCE Nsar het t ngelscll door PAUL IIRQIJHART I Mij snelde den man na doch Hop I tegen een kruier aan wiens last viel I zoodnt Weedom een koffer op den I voet ireeg Met een kreet van pijn I oiMlerbrak deze Zijn vervolging Juist I zag hij de beide dame over hot perj ron loepen Uij wist niet wat verder I Ie doen SU Weedom voelde zich let zeerste lieht nu h j wist dat de daraee ïitb Wr vervolgers waren achtergebleven Ofh tevens bedacht hij dat zij f i arijs Mudcn gaan om er ouw Fritzigorald op te sporen voelde spijt niet achtergebleven in doch Frintice bad het zoo Nd e i Weedom had een groot mouwen in den detective J allen n den vroegen morgen 2 f Dover reeds zichtbaar patmoetto Weedom mevrouw Mar 5èe alleen op het dek stond De rT ¥ bleef tot het eind der reis J rroetle de oude dame en vroeg btjT hij ook van dienst kou zijn vll2 l ® mijn rtgen land nu moe bij pr aan toe en daar ben jwreehijniijk beter bekend dan U te heet vriendelijk maar alles tl geregeld antwoordde ze M en onvriendelijk I Hij wachtte lot zij in de coupé I hadden plaats genomen en Hep toen I InngH den trein Weedom liep nog op het perron rond en zochl naar den man diezijo aandacht getrokken had Hij kwam echter tot de ontdekking dat Frilzgerald want die was het ontsnapt Wfl Weedom nam den volgenden trein naar loonden en Het zich direct naar Stanley I oole brengen die juis zou gaan ontbijten Ifl er nog iets gebeurd vrneg Weertom na de wederzijdeche begroeting 1 Niets dan dat de politie kolonel Bloomer s huis bewaakt en dat dieoRIcier nog niet is teruggekeerd En jij je schijnt geen fortnin