Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1915

Tarwebrood ongebuild bruinbrood Roggebrood Regeeringstarwemeel bij verkoop op meelkaart i Rarwebloem gebuild inlandsch Tarwemeel ongebuild Boter Volvette Qoudsche Meikaas met Rijksraerk per jonge Qoudsche en Edammer kaas met Rijksmerk Volvette jonge Qoudsche kaas Jonge Edammer kaas 40 + Jonge Ooudsche kaas 40 2 Edammer en Qoudsche kaas 30 2 i 20 + Magere Edammer en Qoudsche Raas Leidsche en Delftsche komijnekaas ƒ Friesche nagelkaas Rijst grofmiddel Bassein j of Rangoon voorloop grof voorloop V Havermout inlandsch Suiker witte geraffineerde Margarine Koffie Santos Peekoffie in pakjes Chichorei Raapolie Boterolie Zout Zeep zachte witte of gele Soda Petroleum l Een uniforme prijs voor roggebrood geldend voor het geheele land kan in verband met de zoo uiteenloGpende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden in overleg met de provinciale rogge commissies 2 Zie noot I onder de Groothandelprljzen 3 Zie npot 2 onder de Groothandelprijzen Klachten over niet inachtneming van bovenvermelde maxima alsmede wenschen om voor bepaalde artikelen maxima vast te stellen worden ingewacht bij den Burgemeester Waddinxveen 4 September 1915 De Burgemeester voornoemd l2ü VAN DORT KROON Adverteeren doet verkoopen PLAATSELIJKE BERICHTEN ar Voor het toelatingsexamen Ie klasse Gymnasium te Oouda slaagde W Bruins Slot alhier Een der bewoners aan de Noordkade had ongeveer een half jaar geleden het ongeluk een gouden ring in de Gouwe te laten vallen Als een toevalligheid mag wel worden vermeld dat diezelfde persoon dezer dagen die ring heeft opgevischt Bij A Cammeraat alhier is een postduif aankomen vliegen met een gemerkte ring aan een poot De hond van den landbouwer W O alhier heeft van diens buren een 17 tal kippen dood gebeten De schade werd vergoed Door de politie alhier is Zondagavond j l proces verbaal opgemaakt tegen Wed D wegens verschillende drankwets overtredingen Een vreemdeling van omstreeks 70 jaar werd afgetobd langs het Jaagpad gevonden Door den heer J Jongenburger werd aan heirj een voorloopig onderkomen en voedsel verstrekt Bij beschikking van den Minister van Financien is benoemd tot tusschenpersoon krachtens de Invaliditeitswet de Heer J BIoemink Ambtenaar ter Secretarie alhier zulks in de plaats van den heer J A A Straman die vertrokken is Op Maandag 4 October a s zullen de navolgende dienstplichtigen der lichting 1915 ingelijfd worden bij het 4e Reg Veld Artillerie T de Beer en K Tamerus Een marktschipper had in de Gouwe varende het ongeluk dat een fiets welke op zijn schuit lag te water schoof doordat een uit tegenovergestelde richting komende schuit te dicht langs zijn per K C 0 20 0 16 0 26 tl II 0 22 1 60 f 0 62 s 0 60 M II 0 57 s 0 55 1 I 0 55 tl II 0 50 M It 0 42 s 11 11 0 37 s tl 11 0 27 s 0 50 0 30 per K G 0 22 0 26 0 24 n 0 33 0 55 H 116 o i 0 04 11 II 0 03 s L 0 80 II il 0 85 K O 0 09 tt tl 0 28 n n 0 07 L 0 11 vaartuig kwam Dadelijk werd getracht de fiets op te dreggen doch zonder resultaat Aizoo een schadepostje Burgerlijke Stand Waddinxveen van 3 tot en met 9 September 1915 GEBOREN Willem z v P Huijsman en J van der Linden Francina Lijsje d v H A Brinkhorst en F O van der Plaat Christiaan Adriaan z v C van der Kraats en van A Ia Grand v GETROUWD N J la Grand en D G Koster OVERLEDEN Levenloos aangegeven z v A Schotman en J Kampoen VERSLAG van de Gemeenteraadsvergadering op Dinsdag 7 September j l Tegenwoordig alle Heeren behalve de nieuw gekozen Leden welke na de beeëdiging eveneens deel uit maken van de Vergadering Voorzitter de Burgemeester Na opening der vergadering verzoekt de Voorzitter aan den Secretaris de nieuwgekozen Leden de HH J van Bergen D Bremmer Jzn J Bruins Slot en H van Drimmeien te willen binnenleiden Nadat aan dit verzoek voldaan is en genoemde heeren bij hunne respectievelijke zetels staande hebben plaats genomen leggen zij de bij art 39 der Gemeentewet bedoelde eeden of verklaringen af waarna de Voorzitter hen met hunne herbenoeming of benoeminggelukwenscht Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van het verslag van de vergadering van den 27en Augustus j l Dit verslag wordt onveranderd vastgesteld Ingekomen stukken zijn o a 1 een verzoek van den Heer K Huibregtse om ontheffing van zijnen aanslagen in den Hoofd Omslag wegens vertrek Door den Raad wordt ontheffing verleend over 4 maanden 2 van den Bond van Gem Politiebeambten een schrijven waarin de aandacht gevestigd wordt op de omstandigheid dat afdoende loonsverhooging voor het lagere politiepersoneel noodzakelijk is in verband met de duurte der levensmiddelen Dit schrijven wordt door den Raad voor kennisgeving aangenomen 3e een adres van B van Rijswijk e a waarin gevraagd wordt om traktements verhooging of een tijdelijken toeslag op hun loon Genoemd schrijven wordt door den Raad gesteld in handen van B en W en de Financieele Commissie om advies Aangeboden wordt vervolgens door B en W de OntwerpBegrooting voor den dienst 1916 bedragende gewone ontvangsten en uitgaven f 67502 9 1 5 en buitengewone ontvangsten f 4193 98 5 en id uitgaven f 4000 batig saldo f 193 98 5 Door den Raad wordt hierna herbenoemd tot Wethouder de heer J van Bergen Hierna heeft plaats de nieuwe samenstelling der verschillende vaste Raadscommissies Vervolgens nog worden door den Raad vastgesteld de Kohieren van Schoolgeld over de maand Augustus j l voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs Punt V der agenda betreffende het verzoek van den Dir Generaal der Posterij en Telegrafie inzake de beëindiging van de huur van het gebouw vroeger gebruikt voor den Posten Telegraafdienst wordt aangehouden tot een volgende vergadering Hierna niets meer aan de orde of voorgesteld zijnde sluit de Voorzitter de vergadering KERKDIENSTEN NED HERV KERK Voorm halftien en nam halfzeven Ds Ronner GEREF KERK voorm halftien en nam halfzes Ds J J Wielenga REM GEREF KERK Voorm 10 uur Ds C M A A Lindeman Zondagschool ll 3 4 uur ADVERTENTIËN 1890 1915 Zoo den Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders JAKOBUS DE WILD JANNIQJE STU1VENBERG den 18en September a s hunne 25 Jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkind Waddinxveen 4 September 1915 m ÜBimBBaBaGaaxaBBBsmMJBciBaBem Mevrouw VAN DER TAK te Boskoop vraagt een KEUKENMÉISJE C Q OLIE te Boskoop vraagt M een Tuinjongen Zich te vervoegen bij F KOLSTER Zffdeweg Aan DRUKKERIJ HERMAN MATHOT wonit gevraagd een nette Jongen leeftijd minstens 13 jaar om tevens in het vak te worden opgeleid VERLOREN Zondagavond tusschen Zevenhuizen en Waddinxveen een zilveren DAMESHORLOGE Gelieve tegen belooning terug te bezorgen bij K Lamens Landbouwer Waddinxveen É21 Chef Brugwachter De Administratie der Hooge Waddinxveensche Brug over de Gouwe roept SOLLICITANTEN op naar de betrekking van CHEF BRUGWACHTER Aan deze betrekking is verbonden een belooning van f 12 per week Bij voorkeur komen in aanmerking zij die met de scheepvaart bekend zijn Gegadigden kunnen zich schriftelijk aanmelden vóór 24 September a s bij den BUROemeester Voorzitter der Administratie metopgaaf van leeftijd VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOPING VAN eene kapitale BOUWMANSWONINfi met diverse perceelen vruchtbaar WEILAND onder de gemeente WADDINXVEEN in den Zuidplaspolder van Schieland aan den Zuidelijken Dwarsweg samen groot 12 H A 44 A 30 cA ten verzoeke van de Erven van den Heer D DE FOCKERT ten overstaan van den Notaris W J REIJNDERS te Zevenhuizen op Donderdag 16 September 1915 des voormiddags te 11 uur irl het koffiehuis Het Schaakbord aan den Kleiweg te Oouda Te veilen in verschillende perceelen en combination Te aanvaarden de opstallen en erven op 1 Mei 1916 en het weiland bij de betaling der kooppenningen op 1 November 1915 met gestanddoening der buur van de gebouwen en erven tot 1 Mei 1917 en van het weiland tot 1 November 1916 De huurpenningen ad f 497 72 per half jaar verschijnende op 1 Mei en 1 November 1916 en op 1 Mei 1917 komen ten voordeele der koopers Lasten voor rekening der koopers sedert 1 Januari 1916 Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenkantore van voornoemden Notaris alsmede tenkantore van Notaris Mr J P VAN DENBRINK te Alblasserdam Bericht van Inzet Bij de VEILING van Donderdag 9 September l ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen in het Koffiehuis HET Schaakbord te Oouda gehouden is de BOUWMANSWONING met diverse perceelen WEILAND onder de gemeente Waddinxveen in den Zuidplaspolder van Schieland aan den Zuidelijken Dwarsweg ingezet óp Perceel I ƒ 8500 7400 6800 IV 6700 Tezamen ƒ 29400 De toewijzing blijft bepaald op Donderdag den 16en September 1915 des voormiddag 11 uur in het Koffiehuis Het Schaakbord te Oouda Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt het tegendeel MAATKNIPPEN Het beste adres om grondig te leeren knippen en naaien van Japonnen Man te cost unies etc volgens de best bestaande wetenschappelijke Knipmethode is Fluweelensingel 14 hij IHej M TIESEMA Tevens LESSEN voor Dames in Nuttige en Fraaie Handwerken en Filigrainwerk BRANDSCHILDEREN op Hout Fluweel Leder enz Aanvang van den Nieuwen Cursus 1 Oct a s m GEBR BISPING GOUDA Combinatie PEEK CLOPPENBDRG NIEUWSTE MODELLEN in REGENJASSEN en DEHI SAISONS 22 50 26 tot 36 20 REGENJASSEN waterdicht ƒ 18 DEMI SA1SONS met en zonder zijden revers 10 12 14 16 18 en hboger Speciale afdeeling Heeren Mode Artikelen Zondags gesloten 3 Vraagt steeds mijne Prima Banket en Koeksoorten Suikerwerken en alle soorten Gebakjes PRIJSCOURANTEN VOOR MEUBELFABRIEKEN MODERNE UITVOERING LAATSTE NOÜVEAÜTÉ S IN OMSLAGPAPIEREN Op aanvrage wordt gaarne zonder eenige verbinding uwer zijds een compl schets met prijsopgave verstrekt Aanbevelend A P BAKKER FIJNE ILLUSTBiTIËN I Luxe Bakkerij naar Foto s Penteekenlngen of Lichtdrukken Geheimhouding verzekerd Beleefd aanbevelend Drukkerij Herman Matbot Telefoon Int 33 KANTOORBENOODIGDHEDEN voorhanden en verkrijgbaar in MATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP Kwïtantieboeken Copieboeken Alphabets Bloc Notes Kleefstof Rekeningen Kwitanties Nota s Kantoorboeken Kasboeken Kantooragenda s Wisselboekjes GIMBORN S GLOBE S COPIEER EN SCHRIJFINKTEN COPIEERPERSEN en de daarbij behóorende benoodigdheden é