Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1915

Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER y sa SEPT 1915 NUMMER 61 ALGEMEEN VERSPREID 2e JAARGANG OPLAGE 1400 UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VERSCHIJNT IE0EREN ZATERDAGMORGEN ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct I Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tbt uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlglng uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ALLE Nutricia artikelen zijn verkrijgbaar bij P HOOGENDOORN De Kleine Winkel m Kerkweg D 22 Uw omzet loopt in t niet indien ge niet bij voortduring de aandacht op uw zaak vestigt 2 ets 2 ets IRENE Tl ets Tl ets DELI GRAUWTJES zijn sigaren waarvan de kwaliteit in elk opzicht UITMUNTEND is Verkrijgbaar in de Magazijnen van J VAN VÜÜREN en A v d HEIDEN Tandarts CRAMER GOUDA is tot Nieuwjaar des VRIJDAGS AFWEZIG Fotografisch Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 GODDA SPECIALE INRICHTING VOOR VERGROOTINGEN NAAR OUDE EN VERBLEEKTE PORTRETTEN FOTOBRIEFKAARTEN ss Atelier dagelijks geopend tot 5 nor Zondags tot 2 uur HJHL Meubelfabrikanten Alvorens uwe PRIJSCOURANT en MEUBEL ILLUSTRATIES elders te bestellen verzoek ik U beleefd eerst nog bij mij aanvrage te doen waarna ik U volledige prijs en proeve van bewerking zal voorleggen ep dan zult U overtuigd zijn dat U minstens even solied vlug en billijk hier ter plaatse bediend zal worden Aanbevelend Telefoon interc Nr 33 Drukkerij Herman Mathot P S Belast zich ook gaarne met Fotografische opname ten behoeve voor Reproducties 1 October a s begint het nieuwe kwartaal KpWS S3 72v ilFi f GEBRUIKT wegens de hooge Boterprijzen de merken De Beste en Souvenier met cadeaux en Melange Boter a 45 cent p pond Aanbevelend Abonnementen kunnen ook worden aangenomen door den Besteller van dit blad P HOOGENDOORN De Kleine Winkel Kerkweg D 22 Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK CEILUISTREEaD FAMILIEBLAD Terkrijgbjjr bij den Uitgever van deze Courant alBctMKrSlMriPI Ir p post 62 s etc Wie zich nu abonneert ontvangt dit blad tot 1 Od GRATIS Verschijnt wekeliiks Een schat van Illustraties Van WADDINXVEEN naar QOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 5Q Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 I vu dan Oorlog Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 JKT BEKINBI T JET OndergtteeBetce wenrebt eereee d it omvingen GEir J iu a TRErnr famil eb a ttifio dei prif Vua 4o tem nel a mtmti en De geringe prrjs al Toor geen onzer lezer een belet el lijn ca in Ie leekenen 9 1 oefmiiiimera p Mirage srutïa Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 Vanaf heden is de inteekening opengesteld op het Geïllustreerd Familieblad en Het Nieuwe Modeblad 1 October a s begint het nieuwe kwartaal Zij die zich nu reeds abonneeren op het Geïil Familieblad ontvangen dit tijdschrift tot 1 October a s GRATIS LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad ï 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 2 et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 65 cent fr p post 75 et OFFICIEELS KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur INRICHTINGEN welke GEVAAR SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter openbare kennis dat ter Gemeentesecretarie te Boskoop ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Burgemeester en Wethouders dier Gemeente om VERGUNNING tot uitbreiding der Gemeente Gasfabriek aldaar bestaande uit A het plaatsen van een houten gebouwtje B het daarin brengen van een Gasmotor voorhet drijven van een kolentransportbaan en C het daarstellen van een kolentransportbaan op een perceel kadastraal bekend in i Sectie D No 1020 Op Vrijdag den 24sten September 1915 des voormiddags te elf uren zal ten Gemeente huize aldaar gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zoowel de verzoeker als zij die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen vóór het bovengemelde tijdstip op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn verschenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten 30 Waddinxveen 13 September 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon Maximumprijzen levensmiddelen De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen maakt bekend dat 1 met ingang van heden de maximumprijs van witte geraffineerde suiker voor den groothandel is verhoogd tot f 51 per 100 K G netto a contant met U 2 o korting 2 met ingang van 27 September a s a de prijs van tarwebloem gebuild inlandsch uitsluitend één soort is gesteld op f 19 25 per 100 K G b de prijs van tarwemeel ongebuild is bepaald op f 16 35 per 100 K G ene de maximumprijs voor brood is vastgesteld per K G contant afgehaald aan bakkerij of winkel voor gebuild tarwe waterbrood 23 cents gebuild tarwe waterbrood gebakken onder rabbinaal toezicht 24 cents de prijzen van de andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredigheid ongebuild tarwebrood b ruinbrood op 20 cents Waddinxveen 15 September 1915 De Burgemeester voornoemd 131 VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN Landstorm De dienstplichtigen van den Landstorm P van der Ben en C van Holten zijn ongeschikt bevonden voor den dienst De overigen 25 in getal zijn geschikt bevonden De juiste datums van hunne inlijving is nog niet bekend De uitslag van de openbare verkoopingvan de Bouwmanswoning met Weiland gehouden 9 Sept 1 1 door Notaris Reijnde fs van Zevenhuizen in het Koffiehuis Het Schaakbord te Gouda is als volgt Perceel I ingezet op f 8500 en Perceel II op 7400 tezamen aan J Visser alhier voor f 17050 Perceel III ingezet op f 6800 aan A Brouwer alhier voor 6800 en Perceel IV ingezet op f6700 aan C Oudijk te Moercapelle voor f 6710 fr Zondagavond tusschen 9 en 10 uur ging het aan de Noordkade nogal rumoerig toe Eenige militairen die den laatsten tijd de potjes nog al eens wasschen was het blijkbaar weer te doen om de boel nog eens op te scheppen doch toen de politie alhier handelend moest optreden en een hunner wilde arrestéeren kregen zij onmiddelijk verzet niet alleen van den arrestant maar ook van een groot aantal daar aanwezige militairen De arrestant verzette zich zoo geweldig dat hij los rukte en te water geraakte Ten slotte mocht het de politie toch gelukken hem in bewaring te stellen De politie had meer dan de handen vol en hebben van hun sabels gebruik moeten maken Het flink optreden van deze twee politiemannen moet door een ieder hoog gewaardeerd worden te meer omdat zoo als wij vernemen de arrestant een flinken kloeken kerel was en een worstelaar Iste klasse Een groot publiek heeft zich eenigen tijd voor het gemeentehuis opgehouden Na onze politiemannen eenige onvriendelijke woorden te hebben toegevoegd is een ieder huiswaarts gekeerd Hun arrestant is dien zelfden nacht omstreeks half twee door een patrouille afgehaald Nader meldt men nog dat een der militairen die ook bij dat opstootje tegenwoordig was een verwonding opliep welke bij een geneeskundige alhier moest worden verbonden Burgerlijke Stand Waddinxveen van 9 tot en met 16 September 1915 GEBOREN Neeltje d v H de Kooter en L Slappendel Jan Wilhelm Jacobus z v R Oudijk en W J Verboon ONDERTROUWD A v d Ben en M Mansvelder GETROUWD CA van Hattem en P de Bruijn OVERLEDEN A Cammeraat 28 j echtgenoote van N Vogelaar C van Vliet 24 j