Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1915

54ë Jaargaog 0 12881 Adverleiitiën U iitiirkiii Profltceri van de KelegenheM Compleet Amenblemeat 4 stoelen met rngzittingen 2 Faateoik maaaief Eiken Tafel Bnffet W gel f62 50 Pnma 2 perswnt Veeren Bed f 19 50 2 peraoou Kapok Matra met schuine Pelgv 2 Kuasens f 19 50 6 gaatje stofr len f 12 50 Massief Eiken Spi ga f 9 90 Spiegel met 2 Schildergeo f8 50 Moqnet Ameablemeat compleet f 57 90 Uilschiiiftafel f850 TfaeeUfel f4 75 Kom aeai alM ca avarUlc U I H BOEKI West KrulfkaiK 40 ROTTBItDAM Gmlel reiiiiiiinnDeKEKegUIFITn Tramhalu ll a 4 10 ZIE ETAUUI VerlooM ANKA e KOKUAN Hautredit bij Oonds en W PRINS Lnitenant ter 7jm der 2a klaiwe a b llr li ael erland i Uames l Met de schoonmaak holit ü 1 lijk wel len stok Kleed of Vit over dat ü niet meer gebruikt Ibg de bode van het BROKÜENilll lg dat komen halen Zendt een boodschap aan Rnzendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur w aoL I VAN DANTZIO B D GROOTENDORWr w DE Ven Siin vliei fuigenWvcrkeuniDgen verst Invidene onzer steHIngeti zonder succes IH Kngolschen gaan voort hot leekeii van het Itoode Knil te misbruiken Ibj McHstautepe en Analorla laten rij Run solilaten in de nabijheid dei hospitaalwagens baioBet oeleBlaKcii doen Sinds eenige dagen onderiienmi de ambulancen In dele alreak herhaaldelijk transporten itaar de Kevei hlHlliile alhoewel hier geen gevechten plaais vonden Otachonn ito vijand een groot aanul hospitaals he ien heait waaien de vlaggen van het Koode Kruis op verscheidene idaalsen die voor landingen op de vanj Keinlll WJaonder gniistig Mej deWed E Alter 269 GedeDpte Gracht m Den BAAc geeh de HOfXiSTE WAAttDE voor iedrag cii Heeres ea Dameskleeding Koopt g cheele ol gedpelten van Inboedels Is ook naar baiten de atad aan huis te ontbieden Brieven warden vergoed Let V p op KAAM en A DHBI l lCqdeWeiLALTSS at ied Gracht mt DEN HAAU KriJctverrMitingcn ter Zee 1 e z o n k e u ten l loydtolograin lilt l onden iiK ldl dat het stoomschip Ashmone gezonken Is en dal 1 man der equipage üiilbiekeu Uo overige bemaaiiiiig werd gerod Duitsf he trawler gesonken Volgons rapport van den stoomirawler Uaiavler 2 Is de Duitsehe stoomtrawler Flsi hhaiHlel uit Al lona door een Engelwh oorlognschip lol zinken cebrachl De bemanning werd dom net oorlogsschip medegenomen De schcepsboot van den Duit hellen trawler Slui Nicolaas en ouder iiioilHlcclIng Van het gebeurde overgegeven aan den thulsvanndaa stoomtrawler Uatavier die haart Uiliuldon aanbiachl Vrljflagniorgen wehlen In Mazarron 2 innlroiEen xan het Engelsche sloom schip Alexandri geland welk stoomschip Donderdag door een Diiltschsn onderzeeër getorpedeerd was op liJ mijlen van Kaap l alos bij Murcia De Fraiiis he vracJitlMtot Aude wenl op de reis van Marseille uaar Unut getorpoileerd De bemanulng weid gered en In Oran aan land ge bracht 41 Uur lang handpanaten geworpen I Aaa luiteoant William Thomas Forthaw van een Manohester regiment ia het Victoriakruia verleend wegena aUn buitengewoon dapper gedrag op Qallipoli llu commandeerde een poat de Wijngaard genaamd welke hevig aangevallen en gebombardeerd werd door de Turken die horhaalilahjk oprukten van drie loopgraven nit die in één punt tezamen kwamen Forahaw bleef op zgn post en bestuurde tll Tenladi wpw i yl Jiill Ji it o ii iiw Haoi M n uumu u Hon nmtmif les ik zul IJ het ailics geJen iMnk I Het adres bob Ik al W Ij welen ook dat oro Engelschinnn die aan l w sigiialonent beantwoordt er twee dagen geletlen was Jtt ik was daar Er Is geen redon het te ontkennon hoewei Ik het ongepasl vind dal men ndj be tilonecrt el htj opgewonden Dat was met bet geval ani Iwoordde Nenl kalm Maar wanneei een Engelschman in een vreemd land komt en er ei ii gevecht levert op den degen en met pistolen dan wordt dat wel bekend en wil de Franache polhle ook wW weten of de Engelsche collega s dien persnon kennen af ziel dM ik voor U wel de sinter Aiii hot vakgeheim oplirht voegde hij 01 glimlachend aan toe Maar waarom beticht 1 mi van geheimhouding i V vraagt mij Inlichlingen die Ik ü geef doch die ge leeds blijkt te wMen De liiHchlingen die Ik vriiag is waar de daihe thans Is niet waar zij twee dagen geloden was Maar zij is daar nog te miaste voor zoover mij bekend Weet V zeker dat zit het landknltje verlaten heelt Wurill vtrvolid Abonneer t U op dit Blad f NOTARIS N F CAMBIÉr VAN NOOTEN t lOUDA zal MAANDAG 4 OCTOBER 1915 l avond 7 uur in IIot l DE ZALM an da Markt ld r publiek verkoopen No 1 K en gowl ondi rhoudcti WOOITHUIS 1 Hoi en ERF aan de Jan van der Ifeijdenntraat no 17t üanda Per wwik verhnord voor f Ü M 2 3 en 4 Drie WOONHUIZEir n ERVEN in de Boalekade z g Oluenkaat no 47 4J en te iouda Her week verhaard not 47 en 411 elk voor f 1 TjO en no 55 voor f 1 M Kn no 5 tot en met 9 Vijf Koed ondnrhuuden WOONHUIZEN en ERVEN aan de Voratinanatraal noi 21 tot en met 25 Ie Oonda Per week verhuurd no 21 inftericht tot inkel voor I ï ilO en da overige elk voor 12 Te aaavMritm op den betcaldag der kooppenningen 4 Nov a en t bezichtigen de laattita drie werkdagen voor on op den verkoopilng van 10 tot 12 an 2 tot 4 uur Ventere inlirhtingen geeft gengde BOtuii tan wi n kantore van 27 Septamber af notitiün tn verkregen zijn nUllUKE IPtlUIE VEHHPIIG van eene kapitale BaVWMIINSWONIKIi met diverae pcrc l n vnirhtbMr WEILAND onder de gMaaante WADDIIIXYEEII M in den Kuidplanpolder van Schielaml aan den Koidelijken Dwamweg amnn groot 112 H 44 A 30 e WÊÊ ten venoake van de Erven Heer D DE TOOKERT ten ovei na d i Notari W J REUNDERS te Z veflhnlun op Donderdagen II n 10 Heptomher lltl V telken i f M vnf r iniddagK te 11 aar in het Koffiehum HKT SCHAAKBORD aan den KMwag te GOUDA Ta vailan m venwhillenda perreelen en oombinatifln Te aanvaarden t de Opetallan en Erven op I Mei lUlt en het Weiland liij de liataltng der knnp teni ingi n op 1 Novamlier 11U5 met g tMtanddn4 ning dar huur van de lleboiiwon en Erven t4it 1 Mei 1917 en van het Weiland lot nNovember I 1B De hnnrpenningen tu f497 72 per halfjaar vomeligiionilo op l Mei en 1 November lïlUI en op I Mei 1917 komen tan voorilM iler koopers I Mten verrekening der knopori Mdnt 1 Januari l l i Nadere inlichtingen zyn te bekomen tan kantore van vo rn H mden Notari atineda ten kantore van Notaris Mr J P VAN DEN BRINK teAi ai a RRUAH flO ÜHiliilfflalnirijBiaillttÉrij Em SOUED ADfOSS voor mnitMBlen It bq N HE88IIIG K sli aal S4 Rapantia aan alle meubelan poedig natjaa an biUyk 18 H H DE KLERX ZONEN fiiHidsclie Wa j enstraat Rotterdam Wegena da vela gevraagde inlichtingen zoowel bniten aU binnen de atad brengen wij hiermede ter AJLCI Els £r E3 TE ZZTtTOiTIS dat OHM Magftzijn n nog njk voorzien zijn van do Nieuwste Najaarsgoederen wdko meest allen vroegtijdifi zijn ingekocht zfyoiHi de 4 0 o i ïeiJSTT EKiiooa iaiTa op de meeite onzer On eren voorloopif nog nM berekend worden Koopt tbani en u bespaart veel gM wat feitelijk niet ont doch uw belang it11 II Ut op onze Jultte m eenige adreanen alléóii IL IL I K KLERK ZONEN IrmkTH en WinkelierN in KARPETTEN TAPIJTEN VLOERZEILEN LINOLEUMS GORDIJNSTOFFEN VITRAGES LOOPERS TAFELKLEEDEN enz enz Hoofdniagaziifl GODDSCNE WAGEISTRUilT hoek ACHTERKLOOSTER Magazijoeiii llCIITEIIItLOOSTEII 85 SI SS 109 2e Magazijo JONKERFIIllNSSTIIIlllT 28 bij de WEKELIJKSCHE MARKT en GOUDSCHE SINGEL ROTTERDAM Tel Mere 4341 en 8050 N B GratiN geNchiedt bet naaien en leggen van Tapijten Goederen franr Moot Spoor of Schipper 210 VERPLAATST DE ZAAK IN DAMES HOEDEN EN MODEARTIKELEN VAN II DETERMEIJER voorheen N BLAAK 8S It VERPLAATST naar Gelderschekade 17 mil kil iMklIliHl RotteiHlain IWHlir Hu C HEDEN GEOPEND Maandag 13 September 1915 tlOlMlHË COVRMT Vereóhijnt dagelijks I ïAf behalve Zon en Feestdagen TrÏÏFTaN HBT ABONNEMENT Per kwartaal Idem fninco per post UJt üellluslreerd Zondagsblad J ï inMn nlf f l dagelipts aangcii inen a Bureau r KT 31 bÜ Agt nton d ii jtoehbamlel en I ostkantoren Telefoon latere 82 il PRIJS DER adVeRTENTIËN Van 1 gewone regels met bttrysnuinnier f 0 5 Elke i pgel meer O tO Ity drii irblemnvolgende plaatsingen worden deze tegen kwee berekead i n liianbiFdingrn wr plut sing van 1 5 r el8 f 55 by vouruilbetalinK elke regel meer C c ls Redames f O per ragel iroolf etters en randen naar plaaUmiiiite Telefoon Intero 8S mtgvrers A BRDTKIIAN EN ZOOH dringen De vijand werd met zware 1 verliasen teruggeslagen 1 Heer Znideiijker heroverden wij ons Sereth froqt op de beUngrij e sterkere 1 vgandslijke strijdkrachten Op de hoogten ten Oosten van de 8trypa en 1 ten Noord Oysten van Bnotaca verliep de dag k Op de hoogten ten Westen win de beneden Sereth hebben hevige öjeveohten ylaata Ten Oosten van de reth monding en de Beasarabiaohe grens is de toeatand onve anderd In Liifland bestormden onze troepen het hardnekkig verdedigde dorp Alba t n Weaten van Kostow In den Kankaana 1 Aan de Voas Ztg wordt uit Conatantinopei gemeld dat het Raseiache leger in den Kankasua waarover örootvorst Nicolaas het opperbevel gaat 1 voeren een laO OOO man aterk ia Het bestaat uit de meest heterogene elementen meest een mtngsel van Kankasisohe raasen Feritn Tsjerkieeen Oeorm rs en betrekktiyk veel Joden tarwjl het laiveie Rpasiaohe element n de minderheid la Eind September op t jn laatst midden October is elk groote operatie in deae atteken met hnn gebrekkige wegen door den intitdenden sneeuwval welke een natnurlykta dam vormt onmogeiyk I Am het ItallaaoMilw Front I HttOoatenrykoah Hongaarache ooramnniqaé van 11 Sept inidt Sedert langen tyd toonde de vgandelgke artillerie giateren op het geheele knatf ront wederom voor de eerste maal een groote levendigheid Tegen het smidweatelgk gedeelte van het plateau van Doberdo en op het front van Vermigliano Mont Ooaieh ging de infanterie a nachts tot den aanval over Door het vnnr der mönenwerpera verrast vluchtten de Italianen in hun stellingen terug OpJiet Karinthiiche en Tyroolsohe grensgebied heeft sieta belangr ks plaata gevonden Hol O o l II r Ij k s c h e eoniraaluqué van 12 Sept luidt lelijk verwacht werd had giateren op bet lioiii aan het kuatlaml met name tn de noordelijke ae loreii een reeks groote gevechten planis die alle met een volkomen mislukking voor lie aanvallende Italianen eindigikfii In hel Flllsch bekken drong 1c wwler hcrvalle vijandelijke Infan lene auiival tn hel geheel uiet voort legeiiovci Jublotuca drongen wy den vijiiiul lol een op een vlucht gelijkemleii lerugtoehl Kveiieens word eeu pojiiug del Italiaaiiache afdeelmgeo Aan het Obtteiyii Front I liei H u tf 1 s h e loiumuuiijué au U fxpl luidt lïehalve de erbcieriug die op hi i geheele Ifuasisohe Ironl is ingelieden iM het op dit oogcubllk duidelljl dal de commandant an het 13uit che leger er alle ii naar Itreelt snel voor1 nil te komen in het Uoalelijke binnenland van Kttslaiid ondanks de terreiniiioeilijkhedeu Het i onzeker in j welke lichting de vijand ziju benlis j seiulen i lag voorbereidt Volgens de j Ketch wachten de militaire auto nieitcn kalm de gebeuHooissen al ilaiir zij overtuigd zijn dat het Uuittfche leger hoewel zeer sterk ijnde weinig goede kansen hee t c p hel oogenblik zijn meer dan honderd vijandelijke legerkorpsen op ons front bijeengebracht waarvan 9 1 korpsen tot het hoofdicger behooren voorls elf Onstenrijksch Hongaarsche en negen Duitsehe divisies cavalerie Ken gedeelte van deze troepen wordt gevormd door den Honved landweer en z lls door den landstorm De sterkte van elk korps bedraagt niet meer ilat 0 k MWO man Men kan annemen dat er totaal 2 XI XX ft 2 6110 nOO man op het Russische Iront zijngeronoentreerd Op het Oostzeelront en In Lijflahd bevinden zich 2K Dultriche korpsen In Polen bijna 20 korpHcii en op het Zuid westelijk tront 12 Duitsehe korpsen en 10 Ooslennjksi he Gedurende de twee laatste maanden bedroegen de verliezen van ilen vijand tijdens zijn ottensiof op Kusfiisch grondgebied ongeveer 1 miltioen man Indien de Dultschers koortsachtig werken aan de horsielling der forten van Kownn en ten Oosten hiervan twee nieuwe forten bouwen waartusschen zij twee loopgrnvenllnies van gewapend bei on aanleggen zoo moet men zeker hun builengewone cuergid erkennen doch hel tengewonc energie erkennen doch het offeringen waartegen het Diiltschc volk rich kant een verloren zaak dienen Hel schijnt dat in Duilschland thans het begrip iloordringl dat deze groote opoffering nutteloos Is Bjoncens zal de bedreiging der Duitse bladen als zou een Zeppelin eskader alle Engelsche steden verwoesten voortaan een wanhoopskreet schlbieu Het Ooatenr Hoog communiqué van U September luidt Idsrazno aan de Gloryv ia in ons betit Bg Tamopel poogden de Hoasen door krachtige bestorming de stellingen der vertionden legers binnen te De Oorlog I Aan het WestelMk Front j liie zkIi zuidelijk haihlen genesteld om aan te vallen afgealagen In het raio gebieil bleel de strijd den geliceien dag een hanlnekkig aanaieu lielioudeu echter sloeg ook hier ile I oMti nrijksche Undweer met licvroefdc dapperheid den vijandelijken aan val al Alle stellingeu bleven vaal In on e handen voor lerreln was mei lialiaaiische lijken bedekl Aun het Totminobruggehoofd toitd het zulde lijke geiteolte wedei aan ons sterk kanonvuur wool Uetyk is vaatge slold namen aan de hier op I Sept iiitgevoenlc aanvallen van de Itali aiHMi de tweetle InfanterltMllvMe een groop Alpenjagei s en 2 bataljoiu Ik rsaglierl ileel Het Itallaanache in laiuerieregimenl no 2r verloor daarInj alleen reeds KHK man In den sec lor van Doberdo hadden verachllleii de aanvallende bew lngen van denvijanil op het vetTfumprlBgend gedeelte der hoogvlakte pWats die gelijk steeds werden algeatVgen Up het l iroolsche front vielen Ae Italianen gisterennamlddag en heden lu den sector wcHlelljk van den Monle Plano onze stellingen In hel l opena dal en in bel lirisittJlo ge deii met troepen ter 1 Hlcrklc van oen bataljon vruchteloos 1 aan f HrtFransche oommnniqné van 1 teXeteoken kanonnade ge lu ende 1 te oaokt op het front in Artois in I jaiLHceor NeunviUe Koolinoonrt en 1 tt niden van Atrecht Tusschen de 1 ggiBiM en Oise daurt de mgnoorlog 1 aoi tltöd voort 1 kust zijn Um omtrek van Saye bombar1 Jmto de Franache artdlerie de Duit i ekt kwpgraven en werken In de l iaame geen gevechten maar bom i n gooien en handgranaten alsmede j U St Hab t Oourte Chaassée De I Btaiarimrontelingwaa bijaonder hevig I oorielp van Esparges en op het front I in Lotharingen ten noorden van Ar J raeourt in het boaoh van Parroy enl mdelyk van l intry I Ilallaausche commuidvaii 12 Hept luidt Het niquft lic poging van don vijami om de draadversperringen bij de Monie Maronla ten NoordweMten van Arslelo e vernielen mislukte eveneens werd de poging om brand te stichten III hci bosch ten Westen van de Moiiic l lnna verijdelt In het Tolniino sector verovarde iV ii onzer delacbemeulen een gedeelte der vijandelijke loopgraven bij de hoogte van Hiiiita Maria doch wiis gcnood ankt op zijn eigen looiigraven terug te trekken na te zijn blnotgwtlcld aiin wii hevig nrllllerie homl iiidcnM iit mot gaalKimlhen en bran dendi vloeistoffen In en om de Oardanellen Hel 1 11 r k s i he commiinliiué van 12 Sepl luidt In de streek van Analorla verniel de onze artillerie op deu rechtervleugel eenige vijandelijke inunltlewagens lp dt ii linkervleiigel bi schoot onze ailillcriii krachtig de vljiiiulelljkc iMip gun en Mij Ari lluniu galieurile glsicicii nlals bijzonders Illj Seddulllahi licMchoten twee vijandelijke krill scrs 011 eiMI torpedolKiot mei behulp lllli muiLillLIM I I III II II I Iliil llrt K r u 8 c h e namiddag oom iiumiiiné van 12 Sepl luidt Aan I hi uiiwidc gevechlen met bommen ei I Kianaleii hoilden ten Noorden vai i Alrwhi en in den sector van Neuf 1 ville iilaalü vergeseld tan wederzijd I riche kanonnade Een zeer hevig bom I banlHiieiil had len Zuiden van de j Scarpe in de tftreek van Roye en I teil iiüonlen van He Aisne tusschen 1 Paisrjp en raouelle plaats Eei j alMtve Duituche aanval tegen de Kewllgeiirhoven P M van Sapicneu 1 t ÊÊÊl de voiige afgealagea 1 SinKulden van Leintrye valt een 1 liei FraiiHi he artitlerie aetie tel iijm tém u i lie Duitsehe stellingen 1 Efn Buitsehe aan nlspüging is on1 isMiMQjk tegengehouden door een 1 fïordljn van uur van de Frauecbe infaalerie 1 Dnllaehe vliogers hebben giatereu 1 p Compiègue eenige bommen gowor 1 pen 1 Pransebe iliegers hebben met groo I It liommen Ilultache vliegcrhangar 1 U Broyelle hevig gebombardeerd 1 Ibl Duitsehe eommnniqué vanl 12 SmiI idt Op het grootste dee van bel Ironl heersoht een aanroer 1 Mijke levendigheid bij de artillerie 1 SoCMevolle ontplollingen in fham 1 t m en Argonne veroorzaakten aan i like besehadljTlngen aan de Fran 1 loopgraven Vijandelijke vlicge 1 njei wierpen glslerenoehlend vroeg 1 en lip Odtende schade wen I aangericht en niemand werd ge i wetM Oediirenrte den nacht wer I P de dokken van Londen alg I Me de omgeving daarvan met hlijk i FEVËLLETOX VVcwIoui a opnteuw de achterblijver Onlmoeillgd ging hij naar huis wnar hij Inspeoieur Nert aantrof Ha mijnheer Neal zelde Weedom Iets WjzoBder over kolonel lilooinor j Xog niet antwaórdde do liispecloiir lk ben zoo vrij hier te kuincii om eenige InlIchUngen yan u te vragen teheel tot uw dienst Ie zijt bulten de stad geweest dezer dagen f Jutol ik moest te FarlJe zijn rrec lMi en ik raad n in uw eigen liolang dr Weedom en Inspecteur keek hem heel scherp aan ons Ie zeggen waar we de dame kunnen vinden die u te l arija ontmoette HOOFDSTUK XXIlf Lional wierp op zijn bouri een dw rdrlngenden blik op den inspecteur j Mag ik weten waarom ü t vraagt begon UJ Ik heb niet de bevoegdheid ü dat te zeggen antwoordde ds inspecteur Ik vraag bet U daar ik vermoedde dat U ons zooveel mogelijk van dienst zoudt willen zijn U heb m j dat zelf gezegd Als U evenwel weiger mijn vraag te beantwoorden Neal wachtte vso en nam toen lier ücdl komen vragen Als het iets tiijzonder is zal ik wel naar Scotland Yard komen maar Ik spreek niet met den eersten den besten over Ulijn klanten alsof hij hiermede Ie kennen wilde geven verder niets meer te willen zeggen Alle andere ihautfeurs hadden het tooneeltje vol belangstelling guil bslagen en Weedom die geen verdere ruchtbaarheid aan dit onderzoek wilde geven ging weg HIJ was slechts een klein eindje toen een luid gelach hem deed omkijken Hij zag juist hoc de chttultcur die hem te woord had geataan een man die bij hem lond den vuist in het gelaat duwde tut rijn nijdige nltroeptn begreep Weedom dal deze persoon eveneens onderzoek kwam doen naar de Indische Haaatig stapte hij een wiaaelkantoor binnen waar bij juist voorbij kwam onder voorwendsel wat Fransch geld dat hij juist nog bij zich bad te willen wisselen Weedom zag den man nadat hij zijn kleeren wat geordend had naar het station van den ondergrond spoorweg gaan HIJ volgde hem doch was even te laat want de man stapte juist In de dalende 11 1 toen Weedom aankwam De volgende lift zon zeker te laat komen om hem nog In te halen en ijll biwid Wmxlom overaug den toestand Men wist dal juffrouw Friizgerald in Pailjs was hoe was oubègrljpelljk UU wist dat zij niet schuldig was san eenige misdrijf dus waarom zou hlJ zMijgeii SiMhts WUB hem geh imh Midlng opgelegd over de ipor ilie die bij gi laan hafl Die geheimluiuding zou hij niet schenden Overigens besloot hij openhuilig te spreken Eeti oogenbllk iitHpecie ir r ei hij loen hij opstoud en uaar de deur ging r zult mIJn wachten begrijpen als ik IJ zeg dat de dame een patiënte van mij is en dat ik dus nan gelioimhoudeii geliunden ben Ik viaag U niet mij vakgehelinen te vertellen antwooidde de inspecteur Ik vraag slechts waar de dame Ie vindan Is Ik verzeker U dat de dame omrlngd is door een troep bandieten en al riMleii heeft zich schuil te houden Cl VVeeilom plotseling niet warmte lk zeg niets van Ie ilame viel Neal in Ik wil alle fi weten vaar zij is en zeg II dat hel lol vis r haar hef heete zou lijii De Inspecteur sprak rustig als iemand die weet wat hij wil en Weedom vroeg sdch al wat die man van de geschiedenis weten zou De dame is niet te Parlja tnlviourdde Weedom ZU la ie Venuiil ar ucce hommen geworpen 1 DE STEU D LIIFDE Naar hot ringelsch fAin UHQUHAKT Dal leuk ik wel antwoordde hij sj Waarom vraag je dat h t kwam zon ineens bij me VNu adieu lic zal wel eentgen wegblijven denk ik Wasdum vertrok terwijl Harvey afvroeg wat de ernstige dokter voor iloiia dingen van plan f iaring Cross verwonderde hij over dat het oo gemakkeS SDe witte dame en kaar ilienatbode hadden een lekere teweeggebracht onder de taxij teaj heelt ae gereden ei de gw aan wien Weedom vroeg eo Wees een der ahaullenrs aan die i fderop stond aar hij is niet epraakzaam tm zwarte J vroeg de man nijdig als JJ M op Weedom a vraag of hij gereden had Er fs al een an