Goudsche Courant, maandag 13 september 1915

54e êa rgtmg7 1 0 PKIJS DEH ADVERTENTIÉN Van 1 5 gewone regels met bewUanuniinnf 0 11 Elke regel meer O IO lly drie achtereenvolgende plaatiiingen wanlen dexe tesen twee beiakaad Dien slaaiibiedingen per plaabiing van 1 5 rmila ru 35 by vaoKlU beUtlini elke regel meer 6 rta Retlhmea f O ft per regel Om p lettere en randen naar plaatsruimte elefoon latere M men Hindenburg agn luitaaaati Balow en Kiehhorn n ar nog niat in geslaagd da linie van de Dwina voor Riga noch die van de Ueretadianka voor Wilna te oroaaren In het oentrtup wordt het legar van prin Laopold van B l i a opgiMtnidaa voor het groota wond van Sjalovaja nln het aniden tnssohen het wond 4n het mo ras van de Pripet itaat Uaokansan De groep v d Ooetanrukioha ganaraal is opgesteld tniaohen da moacaaaan en de Dnjester laap de Setath Deae legen liggen op ean afstand van gemiddeld lOOK M vandaipoof wegUnie Voor het behoud waarvao de Russen hun terugtocht hebbaoea taakt £ r is gaan sprak naar maaatpo lybe van een omsingaling d r Roaaaa ia aan reusachtig Sedan Hoe kraoh tig da Duitsohe iegarhoofdan na daa val van Wanohau hnn offansiaf ook vaortaetten de eer hoogstaanda stra tagia van den grootvont heelt han hnn prooi ontrotrfd Slap en stap wQ kande uit hat terrein dab moaat pï a gagaven worden de versterkte plaataaa I opofferend zoodra deze hnn rol vaa vertraging van den vgandelgken op ouoach vervuld hadden aohtar aioh I dorpen en steden platbrandend beeft I hij net leger gered het leger dat aaker I groot verTiesen ieevi maar welks mo I reela kracht aen oogenblik basweak I sn dat thans in overvloed ammunitie I bagiot ta ontvangen Al wil ik niat I laggan dat da Dnitachen da door I han voorgeatalda linie niet aullan ba I raikan ig inllen daar hiet komen dan I na een weg met Igken te hebben ba I zaaid Z vorderen op het ooganblik KEI NI iGKVli G I lie e V a a r S i h I e oil Hinder kuouen ver o orI Kaken I 1 BLW EMEKHTEli ler geoiee I Utlet 1 1 ile arll B eo 7 d Hi J Breagon 1 algeineene kennis ü 1 1 M de hecretane Ier visie i gelegd I m itttiek mei plagen van I J B ï n rilraaten Ie liouda om i viigtfBiQg tot uitbreiding zijn i1 tjtefl VVHH henJ door den bouw I nn een kcirlhiSH en de vervanging 1 no deu IwMaamlen Stoomketel an j 10 112 erwuimiiigaoppervla in hot I paneel nei den Bleekerealn1 ei No 7 kiuln traal bekend ftect e j A S mi U t i i Dimdeu den 2B Seplwubei 191 ilw naroiddagii len 1 ijre i p bei H a a lï h n i s gelegenheid liM oui bezwaren tegen de gevraagde vergunning lu te brengen en dal gedurende drie dagen vóór dleh dag i p de Swretarie der üeroeentf van dl Ut inkv ingekomen evhrjtluren kan ttdi di i kennis genomen I imiulaebt wopdt e op geveeligd dal volgens de bestaande jim i pmdenlie niet tot beroep gerephtigd ïijn i I 1 die met ovecoen komstig art 7 der I ffiadernei voor hA rieraeentebeetuur ol 1 i of meer ijnei Iwien iijü verI i ni ten einde hunne bezwaren I fcUA clou 11 Heptember ISlfi I l irgerneMler en Wethouders I i voornaewd f II I MARTKNH De iSecretariB I 3 v HKIJSDE niet meer dan 4 tot 5 K U par dag Da herfst met agn regen volgt ook En dan ia m ook de Tiaarl Aan het ItaUaantdic Front Hel ilallaansche cummunlnué v u i i riepl meidi Do vijand dml nachtelijke aanvallen op lU S t In lU lilenz vallei welke b ide algi Htagen werden Bij den bovenloop van de Isaonso vielen wij de sterke steliingen aan die nog op de i lezzohellingen in het bezit vanden vijand waren met auimerkelljk succes nleltegoiMrtaaiule een hardnekklgen tegenstand In dellazazOnehdilicii vijandelijke afdeellngen n g lillndiwnle treinen van lorlzla getracht een overval tegen onze limpgraven ten Zuideqi van Zagora uit Ie voeren welke aanval werd algeblagen De Oorlog i Aaa het Weateiyk Front Het Fransche communiqué van 13 Sept meldt In Argonnoj ebben in den loAp van den nacht venpheiden gevechten met handgranaten plaats by den weg van Béthane naar Atreoht ter l een m nenaanvai snel afgeslagen werd ten oorden van het station van Souches Door de artillerie werd hier en daar dttelfde bedrüvigheid aan den dag plegd Voor Fay ten zuiden van de Somme werd het mijnengevecht hardyskkig voortgezet In de sectoren van Armaneourt Beuvraignes alsmede o ds plateaux van Qnennevieres eni Noovron had een hevig bombardementi I V IiHUjkirakriika itsaHi la Wtriini OPQERICHT irM Voedert sw Vee met de mtivere murwe geiifscbc pogingen de vUiu bij het einde van zijn sigaar Ie krijgen Hij wniMTdiltt naar den kant van den kegellHian en projieerdo iets Ie zeggen Iemand h t er Iets Ingedaan stamelde hij eii bracht zijn hand naar hel hoofd Zijn ogen werden wtjder en alle kleur week nit zijn gelaat terwijl hij raei een Iniden kreel neerviel iiooymm XXIV Poole rle om hulp die epoe4lig kwam opdagen ƒ Hij schijnt al wat gehad Ie hel 1 V KIL bij hierkwam jfieendede waard ƒ Neen ntwoArddc P oieiT lila niet dronken Jiéhd om een dokter terwijl wij hem naar binnen dragen De plaatselijke geneesheer werd gewaarsi hnwd en deze constateerde lerstonil dat het hier geen droi e r j Hchap gold Poi lo had nagedacht en wenkte den waard in de ke lbaan Is bier leAul gvlreeat terwijl wij speelden B TOSg hlj Een vreemde f W Ja iemand dle in een auln kwam en dpor dit enster Uw spel gade sloeg Dorstig scheen hij niet bilr op der te zijn want hij had bijna nieta I gedronko lo n hl vertrok I Werft vfrvolg D £ STEU DER LI8FSE Export Zeiidinaen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gonda banoodigd voor de venending van goederen naar het Bui ten land aijn verkrygbaar ad 40 cents pei stuk tar Drukker van A BRINKMAN ZOON SI Oouda AdverteoiH ii II iiMlit blad Adverlenliën De Heer en evroow PBOGERBooonmA berichten de geboorte vui ZOPM Den Hii ri6 IX 15 7 Iie lftn overleed onze geliefde Vader Behuwd en Grootveder de heer jitHNiuaiimfiiniuiiii in den onderdom nn 92 jear O i VAN DEE UNDEN J VAK DER UNDENWi LrrïAAT E U VAK ELK TA D LuDn J A VAN ELK 17 Qonda 12 September 1915 Bu dmce betntg ik m R dank oor de beUngaUlling by royn benoeming tot wrthoad r A J IJHHELATIJN Atn Ooode 18 H tember 191 7 B j beechikking vui den KcohterCommieurii in het feilliuement ven J BOEF werkman te Ileeuwijk ii bepaald dat de indiening der ichnldvorderingen aan den curator moet plaaU hebben vóór 25 Saptcmber en dat de verilioatievorgadoring sal worden gehouden op Zaterdag B October a 1 om 11 Vt our in het Uerochta bonw aan den Noordaingel te Rottardam Kr E II B KORTENOËVFR Corator 16 Oooda 13 SeptMDber 191fi ll kilinHkiiilif jii ilir Niiii TB OOU DA Da DIRECTIE bericht dat volgeni heeloit van da Aandeelhoudenvergadaring gehouden te Gouda op 11 lapt de OOHpON Ho 8 ut f 70 ynde 7 betaalbaar al worden geiteld vanaf IS SEPT 1910 ten Kantore der VannootadM i ta Ooiida en bij deSpaamc Bank u Haartom Ifi MEESTEMIIECHT OKVRAAOD in een houthandcl I Usltii an aunertabrick en haiKM In bouwmaterialen in de viaoia OveryHel een alleailni ümn P LI BU paaiende geiohi theid Icveni hami t kottii Hofitcde Brieven met opgave van verlangd Oarii en meeet uitgebteidn inlichtinMCk t riohtan onder letter X Z aanEet boraan daaer oonraat 80 onder OOUDERAK bhani laalate haarjaar Daaverlangd kan een gededte dan koopaom attf 4 ala kjrpothaak gavaitigd Kliiven Adre dan eiganiar P M 8CHEUJNG 8waelia k traat 60 VOravenhage T hüiir g raasd M Mil Bowanwoiting of BENEDENUUia ia W prya van 1260 Brievan onder No 2811 boreaa van dit blad 7 OUDHEDEN t koop aowmogd i Meabelen Schitderijen gekleurd en blauw Porcclein of Aardewerk Waaier silver Speelgoed Uur werken TIn ens tegan nar hooge prQien StreftgedkNirttia Brieven met opgave aarao waaneer te beaichtigen onderHo 88 8 Adv Bnr N K M WUnkavw 86 Rotteidam 15 Konin kliike M arine Kanniageving dat gelagenheid beetaat tot het aangaan eener vrijwillige J verbintenii bij Hr Ui Zeemacht ala LiohtniatlHIOS iainnm leeftydnjaar mot koH tfiOHOtworband i iimnm l eftij I25jaar Matroos kok 2 iStokop 2 klasso rrnm i fi P indien r leer voldoende kunnende itoken maximnmleeftijd 29 jaar Leoriifig Stokei um ft V7 i l Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ii voldoende gratu veratrekt door den Cotnmiei van aanneming der Marine ta WILLEIftiOORD Opi HELDER 60 H t prettijff f ïllti r r l wfrkjc DE HEl tiELAAR door BRy I DABI8 DE BESTE TUD DE BMTK KLEKDINO QEHEIMMIDDELEN DE DIVKllHE HOORTEN AAS HCT VANOEN VAN VERSCHILLENDE VIHCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd ali gratii yiage opgenomen in Morks Magazijn lu l üoedkoopst Grillitófreerde Gi ot Mnandwliiitl en ii afaooderiyk verkrygiwar voor 25 cent Nieuwe abonnéi on MORKS MAGAZIJN ontvangen nog ali gratis premie bovenataand boekike en de beide klenren reproductiea Jneob Mart Dt Molen en Bosboom KiirktnteHeHr 52 Df r lrc ht C MORK8 Cz D Electrisehe Drukkerij s A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL levert vlug en tot blIIQken pr i ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Verecnigingen en yoor partlcttilcr lebmlk 4 LOOPT UW KAM WEQ MET UW 4iAARr SffHAAR KOKO DOCThct haai oaouiN GAAT HET UITVALLEN TEOIM ViaSTEIKT BE WORTELS HELDE ALS KMSTAL BEVAT OEEN KLEDtSlpr OUE OF VET i VEariissCHEN vooa pe HooroHiiio KOor act VAMaAAO van w saooar or oeimnn nui n a i a im a aee mm 4 KEURIOE UrrVOERINO ACCURATE LEVERINO Monstercollectie ter beschikking ja jSca DEMTHOUDQS aoiida ANTON CX OPS Wydstrsat 29 SchoonhoTMi j A v ZESSEN Krimjli s d IJssel Zegwaard 68 A GROENEVELD Lh A OOSTERLING i 1 fllhil KÉrrijfilllI r ir mMi h wmii üA IM Onbetwistbaar het beste en gocdkoopsic motorr wlel Wearwell HUwiblen üji üH Hiiüjk n tan il pHü AUR DE GKOOT Kleiweg 79 GOUDA PrijiOoarantMi giatii IMPORTEURS O R SIEBOL Amtteidam LIJNZAAUKOEKEN merk filTlR e W L nitnaatende door hoog eiwitten vetgehalte en groote roedingiwaarli m r JHvloma Parlje 1900 Segen Gouden Medaittee Voor FirmaCSMITS rSchoenhandel Ktehveg 48 Gouda Op erioht 1879 HET ADRES VOOI IEDEREEN A a B3 T3D Ar 11 Seplcniber Soc Ous CenueKPfl i uur Leden ergad ring ArnoM Spoel IK Sepiember Jalé He Schanküinl i j imr LedenvergaiJerinK rn virlenlia j Belcetd ye riMken wli pregfU UiW moWwliiig ld taogm ontTangra J versadürinKeo coooerten vermake den eu en den daa In on tf te tvmeldni Èleotr Dr A Brinkman ft Zn Go MH ii ssr Dinsdag 14 September 1915 mimm mum behalve Zon en Feestdagen ersfjhijnlt dagelijks p¥ïrs jTOTcfTBoFN EM ENT f 1 B Per kwnrUial S t ja Men trail pef Pf u iSri Gellli Zondagsblad J W Uitjever A VBISEMAS EN ZOOH ÜïLT iilf wmden daeelijls aangcnuBwn aan ons Bureau g t A enU yVy jojjtnde l en de Poetkantoren filefoon latere 82 viK r yijn afzetting publiceerde zijn 1 bl l 1c l etrogradeki Wjedoraosti j een prooi tegen de Doema die 1 gnxti opsien gelAard heeft De s I men7wcring tcfi en tien grootvorat 1 wordl eret nu na zijn afzelllmt be 1 keinl geinnakl wat den toeatand tee I kent IH politie heeft lO personen 1 2ov angen genomen 1 üeorg Bernhar achrijlt I Ik hen niel in stitat de beteekenisi te overzien van de gevolgen die deu nfzeiiiug van griHitvorat Nicolajewjyf 1 als opperbevelhi b r van het Rrtii 1 m he leger op militair gebied twRlei 1 hebben doch op politiek Jeblis 1 schijnt mij die vaii het grootste ge I wicht te jn Niet zoozeer dat men nii zou mogen aannemen dat de Tsaar thans niels beters te doen heeft dan I spocilig vrede Ie sluiten integen 1 deel ie ltusHi iche troepen zullen 1 thans met Verdiild elde krachten trach 1 ten om successen te liehalen 1 doch de groote beteekenla van de af I zetting is daarin gelegen dat de grootvorst al zijn hoop gevestigd hai 1 op hel Ruaeisehe leger en dat de 1 Tsaar het zeker i iet gewaagd zoi I hebben om zijn oom tegen den wi 1 1 Ier Russische generaals weg te stu I ren Dat te Tsaar dll heeft kunnen I doen bewijst dat het leger ook op I t oliliek gebied niet meer aan de lijI de staat van den grootvoralj De heI iKKmiing van den groolvorB tot on 1 derkoning van den Kaukamis l etfl 1 kont effectief nif a anders dan zijn I verbanning daar hij aldaar ook op I militair gebied geen lanweren maar I zal kunnen behalen I Het Oostelijk doel der Dnltiohon I Ik bljjf by de meening aohrtift Po I lybe in de Figaro dat het doet der I Duitschaia in Rusland Petrograd ii I Hnn huidig otfenaiel beweegt zich zeer duideiyk naar den enormen uoofdoirkel der spoorwegen die Riga en Lemberg verbinden en over de Dwinik gaande Wllna Sarny en Rowno Orootich plan Ieder begrgpt h t groote voordeel van de Duitiohen indien ijj dezen groeten verkeersweg van 800 went in hnn handen krggen Uy ton hnn verbindingen veriekeran en hen in itaat atellm hun troepen inel naar door de Russen bedreigde punten te vervoeren Hincfenburg Behaalde zgn groote zegepralen met z n spoorwegen ü blfaft met reoht trouw aan zün taktiek De Duitsonen hebTjen thans drie hoofdgroepen op het Rnsaiiohe front In het K van de Baltischo Zee tot Qrodno aan de Wilija en aan de Nje 11 Zuid W Meo NSii TaniMiwl n 1 i l edtge wijze III Daarbij wenieii 1 eenige honderden gevangenen ge maakt imturende den nacht wen I efn gunstige stetling eenige kiloine 1 ter ten VVeeten van de vorige gele I gen onf ehlnderd door deu vijand in Kenomen I Het Ooslenrijkache convmn 1 Mii iié van lü Hnpi luidt Runlerbe tianvalleii op ons front in Oost ja iIteie duren voort Aan de monding 1 van de Seroth heiiben wij sterke v ij 1 andelijke stri dkra hten teruggewor I pen Het geve hl leidde op tatrijki t punten tot een handgemeen In de 1 loopgraven ten Noord Westen vai I SlruHow wenlen verscheidene ivleiiie I Itussisebe aanvallen door bet vuii I van onze batterijen den kop inge I drukt anderen werden met de bain iiil afgeslagen f Na hta namen de verbonden t roe 1 pen bij Tarnnpol een stelling in op 1 de hoogten ten Ooeten van Kozlow 1 en Jezierna Deze etelliBg sluit zirh 1 bij het front aan dat aiwi op den 1 oostelijken oever van de midden Strv pa bevindt Deze beweging wen door den vijand niet verhinderd I Bij Nowo Aleksinee hebben hevige I gevechten plaats Ten Oosten van I Dubno irongen onze troepen langs I den spoorweg voort In de streek I van Derazno wierpen wij den vijand I op verscheidene punten lenig Het I 2te regiment Weeneehe landweerinI lanterie onderscheidde lalrh hierbij 1 111 zonder J De verbonden legen In Lltauon nn1 men eergisteren bij een stormaanvnl i op het dorp Szuraty negen officie I ren en duizend man gevangen en 1 maakteti vijf machinegeweren buit I De Diiitache Pers en het aftreden 1 van firootvoret Nlcolaas De Duitsche bladen bespreken nog steeds drnk hel aftreden van ürootvv rst Nlcolaas als chef van den llus siwheii generulen Irtaf en zij verdiepen zich in de meest uiteenloopende Ki lngen Over de polltHeke oorzalten van silezi gebeurtenis wiwden door de fierlljnsche bladen nadere bijzoiidurhèdèn tiek d gemaakt Toen de liberale helllinning begon zou de grootvorst zich hardnekkig daartegen verzet hohlien De pogingen tot het vormen van hol zwarte blok dat alle reartionnalre krachten aan zich Iraciitte te verbinden moeten aan hem persoonlijk worden geweten Het zou geen geheim zijn dal de grootvorst onlangs weiier nieuwe plannen gesnM l heeft tegen de Doema Kort plaats In Champagne en Argonne b 1 tnawhenpoozen een kanonnade Op 1 het Lotharingiclie front beickoten onne batterijen op krachtige wijae de 1 loopgraven en stellingen der Dnit1 schors in de omgeving van Ëmbe 1 menil Leintrey en Angerviller Oroe 1 pen van vganden kwamen uit hun 1 loopgraven en naderden tot onie prik 1 keldraadversperringen Zij werden echter door het vnur van onze infan 1 torie verstrooid Het D n i 1 1 o h e communiqué van 13 Sept meldt f Uit het groote hoofdkwartier wordt 1 gemeld dat op het westaiyk oorlogs1 terrein de toeatand onveranderd ia I I n vijandelijk vliegtuig werd bg 1 Kortrgk een ander boven het bosch j van Hontfauson noordwettelgk van Verdun neergeschoten De inzittenden 1 van het eerste vliegtuig werden ge1 vangen genomen Die van het andere waren gedood In den afgeloopen nacht werd een Inchtaanval op de venterkingen bij I Southend gedaan Aan het Ooatel k Front I lilt D u i 1 o h e communiqué van I l i Sopt luidt l egergroep iiindenI burg Op den linkeroever van de I Luna tuseeben Friedrichstadt en Ja j I enbntadt werd de vijand nit verscheiI don Htelllngen verdreven Verder xuiI dolijk wjjkt hij terug De achlorvolI gend Duilaehe voorhoeden bereikten I lejf weg van Eckengralcn ao K M lied ZuidWesten van Jacobetadl naar I llttkiwJbki Ook tusschen de wegen I van Kupiezkl naar l unaburg en de I Wllija boned Wllna 1 lie opmarecB I m vollen gang De spoorlijn Wllna I Duiuibiirg l etersburg werd op verHcbelden plaatsen bereikt In de Njenien bochl len Oosten van iToduo wordt do vervolging voortgezet Aan de Beneden Zelwlauka i worden vorsrheiden krachtige tegen 1 iinnvallcn van den vijand algoelagen i Cïieleren werden meer dan ÏLIOO IvHjgs gevangenen gemaakt en twee macnlne geweren veroverd l Kergroep prins Leopold van Itoieren D vijand trekt temg en wordt achtervolgd Meer dan 1000 Ku Ken werden gevangen genonjen Ixigcrgroep Mackeneen De tegeu Ntiind van den vijand lï op het g Jieele front gebroken Ve vervolging jn rle riehtlnj van Pj lsk is in vol li n gang f ZuirtooxleKjk oorlWgsterrein De Dnltsche troepen sloegen gisteren ver l e cbuffciir vCTwoiulerde zich over 1 de llclbnl berl va Iemand die kegelt 1 terwijl de auto wacht die voor élke 1 minnteii wncbteiis tien cent kost 1 doch hel leek hem wel I Toen de larlij getlludigd was of liiM rde l oole zijn partner een v j fiisKing v aarna zij een sigaar op 1 Hinken tk ni H4 naar een kegciweilstrijd zcl f oolr docdi was er nli zeker vim mijn spel en wilde daarom op ecii niHilge plaats oefenen Als iemand je vraagt waar jc mij gehrachl hebt Wil IC wel zoo goed zijn het niel te eggen wel Hl zog nooit iets van mijnvrachlTvM gisteren kwam er nog een man vlagen naar een paar dames die ik eip paar ilagen geleden gereden had iiiar heui heb ik ook niets gezefji Zeker een aanbidder i Poeie achteloos Aanbidder Ala de een jong en de nndcfc niet zwart geweest was zou dat mogelijk geweest zijn Maar ik denk dal die hoeren niets goeds in den zin hadden Ze zei me zoo angatlgflnisterend dat ik haar naar ion trein voor Bredford moest brengen Zoo zei Poole en dan op zijn horloge tijkeijd Kom w zulleii maar weer teruggaan Hé wat be tcekend dat D chauffeur die zijn sigaar we I dernm wilile aansteken deed ver 1 iSp l raehtlge aanvullen ten Wes Hegin iiiot Ie Indlsclie tcril te vinden Dat heb Ik getracht maar het is een fiasco gewonlen Weedom lieschrecc zijn pogingen V Poole kon een glimlach niet oiider ihnkken Ik geloof dal je meer diplomatisch had moeten te werk gaan zei hij Morgenochtend zal ik het eens p robeeren Wijf vannacht hier dan gaan we er morgenoohlend op nil Den volgenden morgen gingen beiden naar f haring rro se en Weedom weni zijn neef den cbaulleur dien hij reeds den vorigen dag ondervraagd had Poole wachtte tot het zijn beurt van uitreiden was en prong toen in de auto terwijl hij een der bekende uitspanningen in een der buitenwijken als doel van zijn tocht opgaf Je zult moeten wachten wantlR ga weer terug ook zei hij A chauffeur bracht zijn wagen inlj beweging Het vooruitzicht van een langen tocht en de daaraan verbonden financioelo voordeelen schenen hem Ie verblijden Bij hnn heetennning gekomen ging Poole naar binnen doch kwam na eenige oogenHikkeo reeds weder fli kwam bier om te kegelen zei bij maar er is niemand Kun Jo den wagen aan den kant zetten en een partijtje met rae Reien FEVtLLETOai ém hnteWik lk merk dat r tete gelieurd is viel op een stoel neer lic Ickt het gelaat met de handeo Naair het E fol PAIII URtiUHABT De pellU vêtvolgl haar i ¥ j uAiihopig aek ne loel je dat een krantenartikel dut meldt j ui i Weedum fta plulseling opgewon n I gedachte dat jnKrouw Frit Iwsid inlsachica ontvoerd waa dom lieden die naar arijH waren te ruK t aeerd maakte hem angstig De in1 Jeilr nag dat hij Jiet meende Diig g hel uieuws voor U dat Ji Versaftles i verlalen heeft T Eruev day nieuw antwoordde ï m het vervnll mij mrt ahgst rj il l K bezwaarlijk moer l kunt zi dan ik ora Att l ontdekken l pijt mij dat ik U een on name tijiMug hebt gebracht de inspecteur na een pooaje willen kunneiy wij dkahr nu ech B dienet zijn deze woorden verlitl Wj ner voordat l ellen JIrtn int rag Ik In J rij Maar 20 l uist sprak ik den inspecteur Neal die ontdekt heeft dat pt me voor haar iBleTeesocr en na r £ actiK geweest kan Hoe kaa h dat wrten Tk zei wel dat hij wel Walmeer ici zMh HU h rijpt l j lernami mals jij zich zooveel moeite getroost er een vrouw tn het spel in Van de twee damen die bij kolonel Bloomer waren is er een dood en de andere is verdwenen MUn intereeeo in d e zaak wordt verklaanl door Lon s geheinHlinnige verdwijning en bet ligt voor de hand dat de verdwenen dame jou belangstel Mmt ergste heb ik je nogniet gezegd Jufirouw Frilzgerald 8niet meer te Versaillee Zij Is dert twee dagen verdwenen hoewel FrenUiee chreel dat er geen gevaar wa eal zegt dal zij weg i deze Hoe loidde den brief van de Franichman Kan MJ ook bedoden dat de dame naar een veilige KJillii edom l K8l zich at M er mij plaets is We Iom herhaalde Frenlice bHef