Goudsche Courant, woensdag 15 september 1915

de opdracht het schip van duivelen te zuiveren De jacht naar duiveien was daarop begonnen waarbij alles wat tot verblijfplaats der duivels dienen kon werd stukgeslagen en in zee geworpen Toen de duivels daarna in eenige ongelukkige schepelingen waren gevaren werden deze aangevallen gedood en hun lichamen in ee geworpen Het Noorsch toomschip dat de logger heeft binn gesleept wil rechten op de redding doen gelden maar nog woixlt de instmclie afgewacht omtrent de behandeling van de krankzinnige moordenaars De Britsche verliezen LONDEN 14 Sept V D Heden werd in het parlement medegedeeld dat de Britsche verlieaen tot 21 Aug bedragen 4905 officieren en 70992 man gedood 9913 officieren en 241086 man gewond en 1501 officieren en 53466 man vermist De Kpionnage op de Merwede Men nieldl ons uit Uorinchem OmIrent de spionnage op de rivier de Merwede die onlangs ontdekt is lu dooi de recherge en Kijkspoütie een onderzoek bij het havenpersoneel van liet Merwedekanaai ingeeteld Jaetreflende het motorjacht Cupido dal door enkelen in de haven ie G rinchem gezien zou zijn Aan de sluiskantoren teGorinchem Arkel en Vianen is echter geen vaartuig onder den naam van Cupido in de registers is geechut gehoekl Op denzelfden datum dal men dit jacht zou gezien hebben is wel een inolorjachl onder den naam Biancba in het sluisregister Ie Gorin hem als gesehut geboekt Dit jacht voerde con vlag waarin een gekroonde W welke vlag tot de Koninklijke roeivereejiiging behoort De hepen die dezen vlag voeren heb iH n het recht om het eerst gcBchut e worden 0 1 de lijst der Koninklijke Koei vereeniging komt de Riancha ech ler niet voor als behoorende tot die vereeniging bleven beueden die van hel vong ja u liet vee ging op uormaien lijd naar de weide en werd tamelijk laat ongeveer hall November naar sCaJ teruggebracht Ue gezondheidstoewland v dh guuBlig De hundei iu vee woh tot AuguöluH toe levendig stond daarna gedurende enkele weken zoo goed als ötil tengevolge der mobiliöatie doch nam daarna weder flink toe i e prijzen waren met uitzondering van die in de Auguötusmaand zeer hoog voor ionge paarden zeUa buitengewoon hoog In den nazoniei wab de handel met het buitenland hoofdzakelijk met Ouilstihlanil en Engeland zeer druk vooral in paar ien en vaikena De prijzen van boler en kaan bleven lioog Voor warmuezerij werd geen aieuvvc grond in bewerking gebracht De groenlevoorraad werd voor ongeveer 1 3 gedeelte langfe de huizengevent en in de gemeente gebruikt bet overblijvende werd naar het buitenland verzonden De uitkomsten van boom en bloemkweekerij waren in tegeuölelling metvorige jaren bepaald onguuötig De vruchtenleell en de handel in nichten waren niet van noemenswaarde beteekenis Volgens de ons ten dienste staande geigevens bestond de veestapel uit dekhengsten veulenmerrièu veulens en jonge paarden ï werkpaarden 38 ezels en muilezels 2 springötieren 7 melkkoeien en melkvaarzen 890 kalveren en pinken 135 nieslvee il schapen 22 geiten enbokken 2 i varkens Ó59 en het pluimvee uil hoenders 1042 kalkoenen eenden 17 i ganzen wanen 2 liijenteelt bestaat hier niet De gemiddelde markt prijzen bedrot eii van paaiden luxe I 72 ld werkpaarden f UK molkvee f2fï0 slachtvee per K Ci f 0 90 kalveren f liO bokken en geiten 1 8 50 schapen f 23 lammeren f 13 varkens f 120 biggen f M graaboter Ter markt gebracht werden paarden 1285 runderen 359 kalveren 471 Hchapen en lammeren 3019 bokken en geilen 1673 varkens I3r 04 biggen 20936 boter 32461 K a Wkaa 1088365 Tebben gemaakt wordt daar W k t verslag dank gebracht 7 oo op de noodzakelgke vaUet koor met goede wordt in het verslag de g ingeroepen van de leden fSntal uit te breiden en tot V der inkomsten te geraken k behoort het doen toe times betalen het tekort hier 30 centimes wordt in gelijke mate als hierboven biigepast door de gemeente en het Nationaal ComUé De volkscantioes verstrekkep soep k fle broüd aardappelen enz tegen betaling van 5 centimes óf kosteloos In Klei Brussel borden door 52000 personen en in Groot Bruseel door 2 0 000 personen gebruik gemaakt van deze volkfimaaltijden Deze voedselverstrekking kost millioenen en de 15 millioen ftancs welke beschikbaar zijn gesteld door de gemeente zijn dan ook bijna verbruikt naar de fabriek van Spijer Brothers te Geertmidenberg om daar te wordeningemaakt Kaar deze fabriek zya inde eente week van het uitvoervorbodverzonden 500 X 0 kg speraieboonenen 7B X 0 kg pronkboonen Er werden das uit voerd 1 miUioeo kg vande ee te en 150 000 kg van de tweedesoort De isgemaakte boonen zallentegen matigen prys voor de gemeentenin ons land beschiicbaar gesteld worden De exporthandelaars zijn zeer tevreden over de w ze van uitreiking derconsenten daar dit volgens hen heelwat rechtvaardiger plaats heeft danden vorigen winter met de aardappelconsenten daar het toen lïieermalen I moet voorgekomen zijn dat men 60 De uitvoer van chapenvleesch öJ qq gulden betalen moest voor een fl wmmdete kunatlievende Tnl donateurs y of donateurs j t niVeester biykt dat fi I n Taar sluit met een W rXvaHirca f 20 Sre fde rrre i ilTrkozen Op voorst lvanhet erd na breedvoerige bespre Moten om in verband met longen de uitvoeringen 2n to pVaïs van twee kleine j L zooals tot heden gebruiSTth nt het aanstaand t LZen één groot werk op te Cn waarvan de keuze nader zal Zi bekend gemaakt Gaaw gepakt n de politie zijn gisterenavond fc aangehouden tw minderjarige f M Rotterdam afkomstig nW ada aandachtgetroSkendat jT iongens in een café aan den r i 1 r zii per fiets waren ge n Utermet den trein naar ilde vertrekken oordeelde r rtiehet ewenscht eerst een maT te informeeren en toen bleek ft goede sier maakten van geld Zé zich hadden toegeëigend van rCoöp Winkelvereenigmg Eigen Halp te Rotterdam Zde knapen zijn toen voor oopig ia a t geteld en heden zyn zg vergebracht naar Rotterdam en ger Ster beschikking van denHooïdèommissaris van Politie aldaar SlxxrLen laarü d Naar aanleiding van het verbod tot uitvoer van schapen vleesoh schryft de 8e etaii der iFriesche Maatschappij van Landbouw in het Friesch Weekblad orgaan dier Maatschappij De beweegredenen die den Minister van lundbouw hebben geleid tot bet sluiten van den uitvoer van schapenvleesch z n niet bekend Aannemende dat er deugdelijke grondslagen bestaan voor deze handeling moeten wij toch opmerken dat het dringend verzoek van het bestuur van het Ned Landbouw Comité om toch dergeiyke ts sluiten tgdig algemeen bekend te ma ken geen gevolg heeft gehad en dat van dezen maatregel toch weer voldoende was uitgelekt om den handel in de war testnren Immers werd het besluit eerst in het Staatsblad van 3 September afgedrukt Dinsdag 31 Augustus stond de markt te Groningen reeds onder den invloed van de komende gebeurtenis Slechts zeer toevaUig kwam het bestuur der Friesche Mij van Landbouw eenige uren vóór dien tijd te weten dat de Rijkskeurmeester van den Inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst bericht had ontvangen dat de keuringsdienst werd gestaakfj Mag nu zegt de schrijver wanneer het gaat over het sluiten van den uitvoer de schade in zoo n geval meer voor den koopman dan voor den boer zgn deze handeling heeft er weer eenige ongerustheid omtrent de handelspolitiek der Regeering aangekweekt De haring uitvoer Naar aanleiding van een gerucht als zou bij onze regeering in overweging fsijn den uitvoer van haring te verl ieden heeft de voorzitter der Reedersvereeniging te Vlaardingen bericht ontvangen dat wanneer iets dergelijks mocht overwogen worden geen u tvoering aan de zaak zal gegeven worden alvorens de Algemeene Reedersvereeniging daarin is gekend Mocht een verbod van dezen aard worden uitgevaardigd dan zou dit evenwel maar een klein percentage der geheele vangst betreffen Verfcooging Suikerprijzen D Minister mn Landbouw heeft ia een circulaire aan de burgemeesters medegedeeld dat de maximumprijs van witte geraffineerde suil er voqp den groothandel met ingang van 15 dezer door hem verhoogd is tot f61 per 100 K 0 netto k contant met l j pCt korting consent aan hen die er een grooten voorraad hadden weten te verwerven Gemengde Berichten Naar de Zw Gt verneemt i steren de onlangs failliet verklaarde kassier M F D uit Kampen op verzoek van de justitie te Zwolle als verdacht van verduisteringen te Amsterdam aangehouden terwijl hij zich op het postkantoor aldaar bevond Hij is ter beschikking gesteld van de justitie te Zwolle Het drama in het Haagsche Bosch De familie van den jongeman die in den nacht van Zondag op Maandag met zijn meisje dood werd gevonden op een bank in het Haagsche Bosch verzoekt te melden dat uit de door de beidon geschreven brieven blijkt dat noch door zijn ouders noch door de moeder van het meisje eenige aanleiding is gegeven tot het plegen van de daad Ook verklaart de familie van den jongeman in twijfel te verkeeren omtrent de juiste toedracht van het gebeurde en de beweegreden van de droeve daad Ooriogawee Na een zeer smartelijk lijden is te Bockel N B overleden een geïnterneerd Belgisch soldaat de 24 jarige Louis Orooiïuan uit Achel Op zijn jeugdigen leeftijd heeft hij ellende gekend die onboBchjijflijk is In het begin van den winter vocht hij aan het front werd gewond en bleef vyf dagen hulpeloos in een bosch liggen Toen hij gevonden w rd was hij krankzinnig geworden van fijn en ontbering Het Nederl Roode Kruis nam hem op en vervoetde hem ter verpleging naar het krankzinnigengesticht Huize Padua vanwaar nij haar het gasthuis te Bockel werd overgebraeht waar hfl door de zusters vol zorg verpleegd kalm overleed De arme jongeman had nog maar één wensch in het leven gekoesterd n l zgn vader nog eens te mogen zien Zij moeder was reeds 18 jaar geleden gestorven Deze wensch is niet vervuld mogen worden Waarheen zijn vader is gevlucht met den oorlog weet niemand Ken brief van Karel Heyting Aan een brief van deu bekenden 11 V V ei en luternational Karel Heyting die in het Franflche leger dienst nam en zwaar gewond krijgsgevangen werd gemaakt ontleenea wij hel volgende aan de Tel Zooalö je misschien zult welen ben ik in t arijs gevestigd had juist maanden vóór het uitbreken van den oorlog me in een kleine fabriek gekocht Douariu et Heyting Toen ie oorlog kwam heb ik mijn plicht gedaan me daarin te mengen Achteraf bekeken heb ik een ongehoord geluk gehad het er levend af te bren gen maar stond ik vom dekens dan zou ik hetzelfde doen lut is vernederend thuis rustig te zitten als er een hoop vrienden en kennissen zich dood laten schieten Ik engageerde mij den 23sten Augustus ben d 2 len van l arijs vertrokken naar llayonne Instructie tot 24 October en daarna naar de tranehée bij Reims Ik zou een dichter of een nwdicus moeten zijn om je uit te kunnen leggen welke gewaarwordingen een dagenlang bombaidement van allerhand kaliber bij me teweegbracht de eerste tijd ia fnuikend voor moreel en lichaam röaar men went aan allee en ijzervreters worden niet geboren An lere koek is n bajonetaanval dan moet je oogenblikkelijk je les op zeggen Als ik hem niet om zeep help ben ik het kind van de rekening Anderu is het onmogelijk in koelen bloede iemand die op één meter voor je slant wlene oogen mond in angst of Mfc tdriftsuitdrukking je ziet een Htuk ölaal in het lijf te steken De hedendaagsche oorlog is afschuwelijk er is geen ridderlijkheid meer en doode en gewonde menschen zijn afgrijselijk om aan te zien Mijn eerste verwonding een granaat die voor me uit elkaar prong en mijn beide beenen bewerkte wa in de maand Maart U dagen rust in een hospitaal toen weer er op uit Van Maart tot Mei geen kwetsuren niettegenstaande we Oplichters gearresteerd Men meldt ona uit Amsterdam Hedenmorgen zijn op het Hoofdpostkantoor te Amsterdam door de recherche twee als heer gekleede personen gearresteerd die wederrechtelijk aangeteekende stukken in ontvangst namen Het zijn oude bekenden Heerf en weerreizen verboden Naar wij vernemen zal het heen en weerreizen van reizigers van en naar België niet meer worden toegestaan Zelfs zij die voor menschlievende doeleinden heen en eer gingen zullen België niet zoo vaak meer kunnen t ezoeken Naar men ons mededeelt is het verkeer tusschen Zwitserland en België eveneens beperkt Stoomvaartttjnefc Kon Holl Lloyd Gooiland 13 September van Buenos Aires vertrokken Frisia 12 September van Pernambuco vertrokken Mij Nederiand Prins der Nederianden arr 18 Sept te Sabang Koningin Emma vertrok 13 Sept van Genua Kambangang vertr 14 Sept viin Marseille Lombok arriv 13 Sopt te Gtenua Krakatau vertr 14 Sept van Port Said Prinses Juliana an iv 14 flept te Port Said Sumatra vertr 14 Sept van Suez tlRMEENTE VERSLAG 1914 VU Hel ri i n t E 1 i a a b e l h C i f U u d e Vrouwenhuis Hen len Januari 1914 bestond aötól verpleegden uit 20kü8tkoopsleiB U preuve hezilsters te zamen i penimKii i l v vOTtïok 1 kostkoopster ea overleed 1 preftv e bezitster Sm iHen December bestoml de be fflUÖPg van het gesticht derhalve uit lèiBonen a l 19 kostkoopsters en t ttwive bezitsters Hel iH r atH i etisch A T pi Uo 6l i uv Dm leii Januari 1914 werden m liet litlil lü litm loop van hel aar werden ter nmuneu en vier viouwen in hei geeticht opgenomen Twee mannen en m vrouw overleden en eene vrouw verliet het geslicht zoodat op den Um i ecenil er 1914 38 perHonen naDwUjJt 14 Winnen en 24 vrouwon als terpleegden ijet geslicht bewoonden Volgens de laatste goe tgekeurde rekeaiugen diensliaar i iVi bedroegen de suböidien door de Uemeenle aan de Instellingen van Weldudigheid verleend f 2ö2 ih02 Be gezamenlijke uitgaven over 1914 tier in dit veralag opgenomen lnBtel = hngefl vaii Weldadigheid ten behoeve der anncn beliepen f 8 iC72 G8 waaraan behooren te worden toegevoegd a Ie kosten van de temeenlo Apotheek £ 4180 49 b de jaarwedden van genoee heolen Mrloaktindigen met de praktijk der warmen belawl t 7 0 e de küöleu van verpleging van 61 ATilie krankzinnigen I IMH i7 il Bubsidiën aan instellingen van weldadigheid f 24437 86 Totaal fm956 60 Reedw in een deel onzer vorige oplage opgenomen De Werkinrichting tot wering van BedelarQ In het afgeloopen jaar bedroeg het aantal vaslopgonomen lietlen 40 die jJBg een geringe bijdrage van armWlQfBn hulsVesHng voeding en klee ig ontvingen Het aantal zoogensaaide dagmenechen v as 1 L andbonw en Veetee Algemeene tfteetand P toentand van deu landbouw iiiakomv en veeteelt was in de eer e lielfi van het jaar tamelijk gun ig doch later als een gevolg der mobiligalie zeer gedrukt Op het einde van het jaar verbeurden de vooruitzichten door de buiJ2 ewoiie stijging van den verkoopsverschillende voortbreng irff hoi Moordi efelii Eeno Vrijdag 10 dezer gehouden ledenvergadering van de afdeeling Moordrecht e o van den Ned Pro testantenBond besloot de afdeeling als opgeheven te beschouwen wegene gebrek aan belangstelling Het stemt weemoedig telkens iets te zien wegzinken van wat in vroeger jaren kon bestaan en zelfs welvaren Oudewater De liarddraverij De uitslag vun de gistereninuldag vanwege ile llai ddiaverij Vereeniging j oorganiseerde harddraverij met vrtorgitt afsiand 250 300 M wae aldus ÈJers te prijs Catharina R van J Sohoon Ie Medemblik tweede prijs Honnj M van J ii ersen te Woerden dcnie piijs Dalila eveneenn vau J Geersen te Woerden vieide prijs l astro van A J I van der Kroone II Abcoude liet blijk i ons dat het ongeval tijdons den wedstrijd waarvan wij gislerej melding hebben gemankt niet boef pla gehad zooals wij na informatie dil boöohreven Do merrie Devouée eigenaar de boer A P J v d Kroone e Abeonde en gorwlen door den jockey J lic Boer is nan het eind van de baan ei van door gegaan en toen is het tlier tegen een boom aangerend waardoor het ernstig Iclsel aan de borst kreeg Dfi rijdor werd nit Kijn Hiilkey geworpen maar kwam er ongwleerd af het paard daarentegen kon niel meer mee Even na het gebeurde roed dozelfde rijder mei den ruin astro op het terrein naast de baan gelegen om met dit paard van denzeifden eigeniiiir om een prijs Ie kampen Offioieele zendingen Aan de Nieuwe Courant wordt medegedeeld dat het in de bedoeling ligt van de Britsche Ragoering dat behalve de officieele zendingen aan de te Londen gevestigde gezantschappen ook de andere brieven gericht aan de gezanten persoonlijk of aan de leden der gezantschappen uit ov rwegingen van hoffelijkheid niet worden geopend door den Britsohen censor In verband hiermede woi t oanbe 4volen op de adreszijde van bedoelde brieven op in het oog vallende wijze in de Engelsehe of Fransche taal de ambtelijke hoedanigheid der geadresseerden en het adres van hun ambtsbureau te vermelden Booneneiport In de eerate drie weken van het uitvoerverbod van boonen werden aan de laadplaats Loosdninsche weg uitvoerbewijzen gegeven van 53 163 kg Bpekboonen of Duitsche prinsessen welke in hun geheel mits voorzien van consent mochten uitgevoerd worden Tevens werd consent gegeven voor den uitvoer van 3000 kg witte kool welke ook in zyn geheel weg mocht Verder werden ten uitvoer aangeboden 664 kg spersieboonen en 1505 kg oronkboonen waarvan volgens het kon besluit is moeten wor den afgestaan 190 kg der eerste en 480 kg der tweede soort Deze voor de Regeering ïngehooden boonen waarvoor de exporteurs een betalingssom ontvangen worden terstond voor r kirekening ali g go opgozonden MARKTBERICHTEN KAASMARKT WOERDEN 15 Sept 1915 Aangevoerd 338 kaasparttjeo Goudsche kans soort f 55 k f m id id zwaardere f54 èL f 58 id id 2 soort f51 a f53 Met Rykamerk f 53 a f 56 Alles per 50 K G Handel vlag met conditie IMGEZONDEN Bititen verantwoorddijklieid der Bed Vrijmetselary De schrijver over bovengenoemd onderwerp in de Zuid Hollander v ü 11 dezer laat mijne iwBchouwing over de verhouding van den Paus tot de Vrijmel elarii rusten voert met ge a enkel woord mijne denkbeelden aan over geloovigen die verre van een levend geloot te bezitten hun verstand aan banden leggen en zonder meer gelooven op gezag doch hij erkent de Nederiandeche Vrijmetselarij nimmer van misdadige handelingen verdacht te hebben en wil zelfs niets kwaads van ons zeggen als wij de verbetering van het menschdom be Telegrafisch Weerbericlt van hot Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 767 6 te Karlsrnhe laagste barometerstftod 757 3 te Skagen Verwaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidelijk tot westelijke wind half tot zwaarbewolkt mogelgk enkele regenbuien met kane op oflweer iets Varmer der Hoog P lamierijen hieven gespaard voor nade door veldmuizen en ander schadelijk gedierte JUe hoedanigheid van het hooi zoo van de eerste als tweede snetW Looien mizonder goed De opbren Na wel en honilanden was middel waterstanden bleVen aohter de vorige ingezonden stukken da Ziüd Hoilander zijn wij er due wet op vooruitgegaan doch nu wil 4 TJliUtili der g terwijl de gemaakte prijzen D toeslanii in Belgii Ecu der coi reapondeuten vau hetl üröbureau Va Dia had dezer dftgen een onderhoud met een invloedrijk J5 gi8ch Partemftatsiid die b nomtrent den toestand m Beigtë bet 1 volgende mededeelde Wat de ecoDomieche loegtand inBelg betreft zoo begon bij is dieverre van rooskleurig Het land en te bevolking raafet totaal uitgeput i3e spaarpenningen der arbeiders enkleioe burgers zijn reeÖs lang verteerd m met groote bezorgdheid sienwij dan ook deu naderenden wintertegemoet Zullen wij voldoende voedsel hebben om de honderdduizenden teItehoeden voor den honger V Wij hopen het maar heel zeker is het niet Er valt wel eenige Verbetering aarte nemen in de industrie daar de fabrieken thans weer te be8 bikkenhebben over grondstoffen Maar dedaardoor vervaardigde producten worden door het Duitsche leger opgevorderd zoodat de burgerbevolkingvan deze gunstige verandering niê veel profiteert Alleen de groote boeren in België kunnen tevred zijikZij verdienen tengevolge vandehooge prijzen veel geld Deze grooteprijzen die de boeren maken voorhun producten vergroot echter deellende in de grootip steden v Wordt er door de Dnitechers nietsgedaan om de onlatane ellende t lenigen De Djiltachere doen niete Vergrooten de ellende door de boeten willekeurig en vaak om de belachelijkste redenen opgelegd en de requlsitiea voor het leger De kaseen der openbare lichamen zijn uitgeput door de ondersteuningen aan behoêftïgen en door de oorlogisachatüngen ons door de DuitAchers opgelegd Er werd reeds meer dan 480 000 000 francs betaald en uit betrouwbare bron vernam ik dat de Duitschers voorne mens zijn België opnieuw een oorlogsschatting van l milliard francs te laten betalen I Er zijn ruim 800 000 werklooze arbeiders en tienduizenden anderen welke ondersteund en gevoed moetenworden door het Nationaal Jomité dat hiertoe dank zij de hulp van deFransche en Engelsehe regcerïng opuitnoodiging van de Belgische reg ering te Havre in staat wo jit geHteld Wat zou er van het volk terecht zijn gekomen Indien hier nic geholpen ware geworden Hongersperioden hadden niet uitgebleven t Tsechter wel in de Svereldgeschiedeniseen unicum dat een door vden vijandbezet land die volgens het oorloge recht verplicht ia de bevolking vanhet bezette gebied te voeden dit overlaat aan den vijand Frankrijk e iEngeland d4e de bevolking van hetdoor de Duitscher bezette Belgiëvoeden Op de vraag hoe de moreele toestand In België Is deelde het Belgisch parlementslid het volgende mede De plaatselijke verhouding tusHchen de bevolking en de Duitschers hangt voor een groot deel af van de houding en het optreden der Duitflchers Er zijn plaatsen waar hrt optreden de Duitschers verwaten en uittartenB is en de bevolking noodeloos ve ederd en verbitterd wordt in andere plaatsen echter wordt door tactisch en gematigd optreden een betere verstandhouding verkregen Zeer willekeurig wordt vaak met de rechten der bevolking omgesprongen en in de eene plaats wordt toegelaten wat ergens anders verboden en zwaar gei rtraft wordt Zoo b v wordt in Gent het lezen van de Nieuwe Rott Ort verboden in Brussel echter toegelaten Vaak worden maatregelen genomen door e DuUsche militairen die zelfs de civiel Verwaltung te erg vindt Zoo werden kort geleden waarom is onbegrijpelijk de rails van 21 buwtspoorwegen opgebroken en weggevoerd Deze buurtspoorwegen zijn voor het platteland onmisbaar om de landbouwprodTlc en te vervoeren zoodat de boeren bij gebr aan vervoermiddelen met hun producten geen weg weten Ten slotte werd een overzicht geven van hetgeen in Brussel werd gedaan om de bevolking Ie helpen Êr is een comité bestaande uit 16 personen n l 4 wethouders 2 liberalen en 2 sociaal democraten 4 gemeenteraadsleden 1 sociaal democraat l katholiek en 2 liberalen 4 vertegenwoordigers van Oodflhuizen en 4 notabelen De stad is onderverdeeld in ver schillende dislrtoten die elk onder toezicht staan van een sub commissie Men heelt nu drie soorten van cftntines In de z g eerste klas c intlnes hiervan zijn er vijftig zijn voor 45 centinwe maaltijden te verkrijgen voor hen wier inkomen 65 fr p r maand bedraagt of voor gezinnen wier gezamenlijk inkomen niet meer bedraagt dan 80 Fr De aldus verstrekte maaltijden kosten 75 centimes het tekort wordt bijgepast door de gemeente 10 centa m het Nationaal Comité 20 rent De 2e klasse ca tlnee hiervan zijn er 20 zijn voor hen wier inkomen niet meer bedraagt dan 85 Fr en voor gezinnen met niet meer dan 50 Fr Zij moeten voor hua maaltijden 20 cen in de weer waren Den Jdén Mei had de groute aanval by j Arraa piaaw onze compagnie werd uiigepitct om een bres te makenHeb Ijen dan ook een brett gemaakt en zijii i M Kunstoogen Een van de af chuwelijkeite gevolgen van den oorlog in wel bel groote percentage blinden ouder de sollialeii Om deze ongelukkige blachtotleit wieu hot gemis van het licht ut zwaar genoeg valt hun lijden door een afBlootend uiterlijk nog te verzwaren heeft men kunstoogen gemaakt die uiterlijk met gewone oog tx olkoinen overeeustemmeu Wanneer het oog nog in de kas ife en alleen het gezichtsvermogen Men maaki het kunstoog ongeveer op de volgende wijze Een witte kogel Hielt de leerhiiid voor Hierop laat iiion een druppel glan vallen die tol en ring van ongeveer 8 m M middollijii iiitgebiazon wordt Op die i ondle wordt niet uniie geverfde jlasataafjes de iris gemaakt Een driippoltjo zwart glas In t middeil Htelt de pupil vnfor De adertjes op do leerhuid worden donr miflilel van een gloeiende gemaakt punlig rood glaaetanfje nagebootst Eindelijk wordt over de iris krÏHtalglas gesmolten wat de indruk van een hoornvliee en oo ïkamer raakt geïnterneerden ofKcieren naar de Techn Hoogeachool Hionenkoit zuUen enkele gefnlerneenle Kelgisehe offieieren en minderen de lessen aan de re hni8 he Hoogeachool te Delft gaan y olgcn Over de vraag hoe ij zullen worden ondergebracht wordt lut gecorn H fnideerd Nederlandsche ambulance naar Frankrijk iiwtermorgen te twaalf uur is de Nederlandsi he ambulance die omler leiding van dr J C J Hierens de Haan naar Frankrijk gaat met de IJalavier lil die de heer A O Krolter besf ikbaar had gesteld vertrokken Deze ambulance wordt gelijk bekend uitgezonden vanwege het Nederlandscho comité voor een ambulance naar Frankrijk IJet noodige bedrag ervoor is grootendeelw door groote giften bijeengebracht Dat hef vertrek van de ambulance eerst heden kon ge chieden vindt zijn oorzaak in het wachten op den in oorlogstijd eenlgszlns lastig te vervullen formalkeiten Het comité heefl bij de voorbereiding de grootste tegemoetkoming en welwillendheid van de Fransche regeering mogen ondervinden en in het bijzonder heeft de rransche gezant de heer Alllzé zich vee moeite voor de totslaadkoming van de ambulance getroost De ambulance bestaat uit 32 personen lo wetem 20 dames en 12 heoren De Batavier IIF brengt haar naar ïlaf re van daar gaat de i eia naar Parijs waar hoogstwaarschijnlijk het arbeddsveld van de ambulance zal zijn De ambulance Is voor onbepaalden ti d vertrokken Er waren zeer strenge maatregelen gouomen om aan het vertrek van de ambulance een beslist intiem karakter Ie geven Behalve familie en goede kennissen van de leden dor ambulance werd niemand ook de pers niet tot de St Jobsh ven vanwaar de Baiavier III zo vertrekken toegelaten De Fransche geaant de heerAllizé was bij het vertrek aanwezig N n Crt De strenge controle Men schrijft uit het Rijnland aan De Geld Een lIuHandsch koopman wilde naar zijn vaderland terugkeeren Hem werd aangezegd dat hij geen papieren mocht meenemen Daarom pakte hij al i ijn paperassen uit de portefeuille in een groote envelop en zond deze aan een vriend in Munster Op de keerzijde had hij zijn adres jj Holland vermeld en da rna de enveloppe dicht gemaakt en gepost Toen hij in Holland aangekomen was werden hem door de post zijn liriel ven ter hand gesteld Van Diiitwhe zijde was er op geschreven bric Pn mogen niet gesloten verzonden wor Aan de grenzen Hei gebeurde op een grensstation De grenzen des lands loopen mna Wonderlijk boerderijen zijn er die ten deele tot het eigen ten deele toi hel vrepinde grondf ebied behooren het kofiit oor dat de grens een hiiia tot twee nationatiieiteu doel behooien Zoo is het ook een slation waar doet niel ter zake waar de Nederlaiidsch Duitsche grens over Uet perron loopt LJit Duiischland kwam een Hollandsche dame mei een kofferlje Dn Duilriche grenswacht maakte geen bezwaar tegen het koffertje wel tegen de papieren welke de dame bij ieli had Die moesten eerst voor onderzoek naar Aken Praten hielp niet grenswacht bleef onvermurwbaar Vlak bij den Duitscher stond op hot Nederlandeche perrongebietl een HollandscKe grenswacht t Was maar een affitnnd van een el en oen paar duim Dame krijgt een inval blijft doorredeneeren met de papieren in de hand en onderwijl haar koffertje in t oog houdend Een onmerkiiare voetbeweging en het koffertje nadert de Nederlandwche grens nog één wat harder CU hel heeft den vaderlandsehen bodem bereikt Intufwchen is ook de dame in f napR ie zonder dat de Duitsche Mcbiidwacht t bemerkt wat vooruilgeknmen Dan één flinke slap pn zi bevindt zich op Nederlandsch g iftt triomfantelijk den Dullscher wljaeml op den Nederlandachen soldaat toeroepend Zie zoo nu sta ik ondpf de bescherming van dezf verdediï er van mijn vaderlands Op Duitach grondgebifvl keek mpn aip er werd gescholden spion gflroepen maar de Nederlandsche da me voor wie een brievenondfifziek bad hoteekend een verlies varjj tijil dat zij zich niet kon gotroo tei hoefde zich daarvan niefs trekken Zij zat w eer in den die haar verder huiswaarts brofiht N A Ct Drank naar het front Men Hchrijft uit Emmerik aan Dfl leid Wat er al zoo aan het front gedronken wordt idijkt uit het volgende Het schijnt dat de HollandsSlie likeuren dor firma Wynand Fockirig Ie Amsterdam met eene filiale in hel naburige EIten zeer in den smaak vallen Deze firma heeft dan ook de bakens verzot loen hel gelij verliep en aan verschillende barer fabiikalen namen geigeven die reeds kittelig op het gehemelte moeten werken Zoo vonden wij op eene verzendingslij l genoteerd de volgende likeuren Distance Kfller Drittes Armeekorpe iliiek Anf HohenzoUern Inspeciionstiirle Ndrddeutscher Notleidonde Agrariër Tiroler Ueberffchnftpsel Zeppelin IV Wanneer die Mischungen uit de beroemde fabriek niet doen watertanden wolke dan Er worden dan ook tal van halve fleechjes als Feldpnstpakotto rniar de strijders gezonden Stadsnieuws GOUDA 15 September 1916 Glemengde Zangrereesiging Arnold Spoel In de gisterenavond alhier gelioaden ledenvergadering van de Gemengde Zangvereeniging Arnold Spoel welke geleid werd door de nieuwe presidente Mejuffrouw A Trijbits werd door de secretaresse verslag nitgebracht over den toestand en de werkïaamheden der vereeniging in het afgeloopen jaar Daaruit bleek dat de vereeniging door de tijdsomstandigheden niet geregeld hare werkzaamheden heeft kunnen volbrengen en zich heeft moeten bepalen tot het geven van een concert in de maand Mei j l waarvan echter de uitvoering van Massenet s werken Eve en Marie Madeleine onder leiding van den waarnemend Directeur Maarten Spaanderman een bijzonder succes is geworden zij het dan dat het voor de kas der vereeniging geen bate heeft afgeworpen In het verslag wordt mededeeling gedaan dat in het jaar van halir twintigjarig bestaan de vereeniging een uitvoering op touw gaat zetten van de Opera Carmen om te toonen waartoe deze vereeniging in staat is en itkt de uitvoering van dergelijke vaken in Gouda mogelijk kan zijn Aan hen die door deel te nemen in het waarborgfonds deze opvoering riept Notaris R eijnders in Café til Joris Zevenhuizen Woonhuis Sept Notaris Koeman in Hotel de Zttlm Gouda 4 Woonhuizen Oct Notaris Cambier van N o o t ie n in Hotel de Zalm Gouda 9 Woonhuizen T uizender log dat ik mi aanluonen wat de Viijmetselarij heeft gegev aan eia verricht in het belang van de meiMcËheid iu het algemeen Zelf ih hij mot vvoinig ingenomenmet de gfeitichte R K kerken scholen patrouah n enz Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PA tlJS IB Sept Officieel Het communiqué van gisterenavond luidt Levendige artilleriegeveohten in de buurt van Atrecht Roye Nouvions Champagne en Lotharingea Aan het Itallaoiische Fronl ROME 15 Sept Het Italiaansche commuhiquó van 15 Sept luidt Onze verkennersdetachementen heb ben sterke vijandelijke afdeelingen b Cimego en f ossernica aangevallen en verslagen De vijand beschoot aan de boven CordevoUe een front met awaar geschut van Col Toront en Col dd Bana Aan het Kaukasisch Front PETERSBURG 15 Sept Offioieet In de kuststreek werd den 12den kanon en geweervuur gewisseld In de richting van City schermutaeling tusschen verkenners In de richting van Meliasqhert verdreven onze troepen de Turken uit Ardjeh Krankzinnig geworden bemanning Unilredl hel drama op zee meldi pai telegiam Hel zoude mij weinig moeite kosten um een lange lijst te verstrekken van de scJiatten aan geldelijke bedragen door Vrijmetselaren bijeen gebracht en geschonken om den nood van armen en hulpbehoevenden te helpen lenigen terwijl de instellingen ten bate van de menachheid door Vrijmetselaren in het leven geroepen in één woord ontelbaar zijn De vriend van waarheid is daarmede vermoedelijk zeer goed bekend of kan zich daaromtrent ongetwijfeld voldoende doen Inlichtwi Van mij mag hij een dergelijke opié i niet Immois dooi mij medegedeeld zoude zulks gelijk staan met het openbaren van de namen van weldoeners die zichzelf onder de initialen N N willen verbergen Wij V rijmetselaren weten echter dat de Vrijmetselarij door allo tijden heen een grooten en gezegenden invloed op de maatschappij heeft uitgeoerend en dat zelden iels goeds tol sland werd gebracht of vrijmetsela ren hmlden de leiding ol werkten daartoe mede Inzender blijft eehi er een gevaar zien of heeft bezwaar in de aanwezigheid van vele vrijmetselaren in één elfde college of commissie In de g6ge en omstawdigheden wekt zullcs bevreemding zee Londen nog liei V oljjtende Aangaande het gebeurde aan boord van den Woltandf tncn logger Noordzee meldt de ilj i litouieie nog hel volgende leden Zouilag kreeg de Noorloouier Jonas R eid uitzelifnii u i de Tyue qp omfcrtreoks 130 iiujieii van de Üngelsehe kusl een zciiwhii in zicht dat schijnbaar verlaten was De etooiaer hield hel schip aan waarna men gewaar werd ddl iich mannen op het dek bevonden die om hulp beifiden Toen men don logger dichter genaderd wae bleek deae nagenoeg een wrak Ie zijn Alle zeilen masten dekbenoodigdhedon eii luiken wuren weg en aan de iichlerzijdo waren bloedplassen op het dek oor zoovei men kon ua au waren eenige leden der bemanning duur dranknuöbrnik waanzinnig geworden Zij hadden do anderen aaiu gevallen en er had een algemeen aer vecht plaatsgehad waarin drie m n tieii gedood werden Van een hel hoofd nagenoeg algeslagen een hakmes en een ander was ver i miiUvt geworden met een dolk De Soorweegsohe stooiner nam het vaar tuig op t leeptüuw en stelde later een oorlögaschip met het gebeurde in keunis De Kollaoders die nog op den logger waren weiden in Ijoeien geslagen on hel vaartuig Voor anker fiebrudii ler hoogte van tlifii HumlnM Daar het drama y i mWe zee plant vond zal de r hD fi aak oen moeilijke kwe iie zijn j i è vorigen avond was de logger fttó ® de hiiveii gebinihl ook lirfd geen der leden van de bemanning vergunning geUiegPn om aan land ie gaan illijkbaiir v achten de plaatselijke overlirtleii inslruetlea aangaande de te volgen gedragslijn Wanneer men het icheepsvolk in lüiiigemnd aan wal liet ajin zomleii iiitLbveringsproooeeen nomjzakelljk zijn Daarentegen zou bel Y rtuig nu nog naar Holland kunnen worden geeleept en aan de Ilidlamisi he overheden kilnnen worden overgelaten het drama Ie onder zoeken Uit een ander verhaal aangaamlq liet treurspel blijkt dat de logger door de wtoombooi werd waaigonomen omstreeks 130 mijieii van Scar boiongh terwijl hij hulpeloos ronddreef Een kleine boot werd uitg zpmlen ter onderzoek waarbij bevonden werd dftt de geheele bemanning waaronder de schipper waanzinnig was Zij werden aan boord van het oomschip en met hun schip naar den Iliimher gebracht De Marineoverhellen nmiien de zaak in handei en ontdekten uit de scheepspapieren dat drie man vermiet werden De overige tien werden daarop onder vraagd en het bleek dat de vermiste mannen gedood en hun lijken ovei boord geworpen waren De politie te Grimsly eonfitateert dat de bemanning van den logger nog steeda mm of meer waanzinnig is zij wojfdt aan boord van hun vaartuig gHfiouden onder bewaking van gewapende ntarht Immers waqr wordt toegestemd dat hel doel dal de Vrijmetselarij beoogt goed IS daar behoorde inen vertrouwen Ie stellen in de Vrijmetselaren zelf die dat doel willen najagen 0f ei 1 Indien men b v van mening Is dat bet U Katholiek geloof aanbevelenswaardig is dan dient men tocji ook vertrouwen te stellen in de K Katholieken Men zou in zoodanig geval moeten zeggen hoe meer K Katholieken in een college des te beter Kn waarom nu anders geoordeeld aN hei vrijinelselaren betreft die daarbij nog verdraagzaam zijn en op onbevoiii onrdeelde wijze de zaken willen behandelen In het Artikel van een vriend van wanrheid jimifisehien l een geestellJPte komt één zinsnede Wor die mij volkonven bevredigt Daannede ga ik volledig aceoord Ilij schrijft De mensch steunendop ïod kan zich zelf leeren kennen Kijn hartstochten tee overwinnenen als deugdzaam menïjeh ook medewerken aan bet geluk U ij Jl mYi nimstep ui l aa was met Inderdaad gulden l Q CJfen LÖjeft ti Uu l edenking namelijk ittóe W moeielijk is die taak Ongctwijleld is het een en ander dooi enkele personen bereikt en oek n de toekomst zullen sommigen het misKchioii zoover brengen Voor den rijmetselaar een oefeiischool in de Loge doorloopende levert genoemd wei k ecbler niet zoovele en groote lypzwaren op Ij wordt met de medebi oedfïrs iti die richting geleid Diieb nl bereikt iemand bulten de I oge genoemd hoog standpunt hoeveel meer kracht giat van hem uit indien hij als Vrijmetselaar daarbij door zijn mcdebioeder wordt gesteund l eii slotte zijn er nog twee punten dooi den vriend van waarheid aangeroerd die niel onbesproken mogen worden gelalen namelijk ik 7ou leven in de woestijn en hij is vol bewondering voor het werk der Miseioimrissen Nti kan bezwaarlijk worden ingezien dat ik Ned Hervormd zijnde als Vrijmetselaar in de woestijn zoude leven terwijl hij als Roomseh Katholiek en niet Vrijmertpelaar misschien wel in een oase oude verblijf houden En wat de Misflionariesen betreft zoo zoude ook Ik veel beWomiering voor ben koesteren indien zij bedoebfe heidenen inderdaad gelukkig maken en zulks met hun Missie beoogen Helaas valt daaraan met reden te twijfelen want de R Katholieke geestelijken leven en sterven als het ware voor de kerk Het heil van de kerk gaat bovenal Vonris wordt aan het eigen levenhiernamaals alle mogelijke aandacht moeite en zorg besteed zoodat pn sktllo wel eena blijkt da bet leitente kort is geweest om ook nog netaardsche geluk voor zichzelf en datvoor de bekeerde heidenen te kunnenbevorderen i als inzender blijkbaar prijzenswaardig zonde achten m bij de heidenen in de bosschen van ZuidAme rlka mn onnieke denkbeelden ingang te doen vinden Op dat gebied is er voor hen inEuropa vooral tegenwoordig werk genoeg te verrichten Wal de Vrijmetselaren betreft zij gaan voorshands er niet op uit zoo E LONDEN 15 Sept Telegraaf De tiagbladen melden dat de autoriteiten te Grimsby gisteren het onderzoo voortzetten in de zaak van den Nederl logger die op de Noordzee dravend word aangetroffen De raede T Al deelingen der bemanning bevestigen Openbare Veriioopingen van On dat de misdaden het gevolg zijn van roerende en Roerende Goederen I godsdienstwaanzin Een dei mannen 16 Sept N o taris Reij n de rs in I ei dat bij Christus wa dat hij een Tiet Schaakbord Gouda Bouw half uur dood was AeFeest en weer Schaakbord Gouda maöswoning en weiland an bet leve wm tj H eriWpen met