Goudsche Courant, donderdag 16 september 1915

12 5 So heden deelde pi vervolgens ise e waaruit moeet blijkdb dat van we derrechtelijke toeëigening in deze zaak geen sprake is Bekl behoefde het bovendien niet te doen om zich te bevoordeeleti hij is een van de hoogst aangeslagenen in de plaatselijke belasting geeft veel aan ziju kerk en doet veel aan liefdadigheid Voorts betoogde pi dat waar het as dat aanwezig was in de leiing die eigendom is van bekl de lichtfabriek absoluut alle heerschap pij over het gas verloren heeft Bekl heeft dus waar het gas reeds onder zijn macht was volgens een artikel van prof Blok zich schuldig gemaakt aan verduistering en waar dit niet is ten laste gelegd zal bekl niet kunnen worden veroordeeld Ten slotte wees spr op bet gnnfltige verleden van bekl die nogftimmer terecht heeft gestaan voor wienihet zeer zeker onnoodig is hem voordit feit in de gevangenis te stoppen Door de dubbele berechting van zijnzaak is hék reeds voldoende gestraft Mocht het hof toch tot een veioordeeling komen dan dringt pi met klem aan op oplegging vaa engeldboete N B Ct woorden toegevoegd toen deze V s vrouw had bekeurd Ter zake van eenvoudige beleediguig van een ambtenaar werd f 10 boete suijs IV dagen hechienia geei rht N R Ct Het Gerechtshof te s Gravenhage heelt gisteren bevestiging gevraagd van het vonuis vau de rechtbank te Rotterdam waarbij Th A v B y koperalnger te Gouda werd veroordoelil tot 1 maand gevangenisstraf ter zake van diefaiat van gas in de jaren 1911 1912 ma en 1914 tepnatleele van de lichtfabc entèi ïuda Bek heeft gas ontthikliWi aan de leiding door een guttaperchabuis te leggen achter den gasmeter Bekl s verdediger Mr B E Asticher uit Rotterdam gaf als zijniiieening Ie kennen dat waar bekl diefstal is ten laste gedegd zonder eenKuhsidiaire tenlaste legging bekl zal juoelen worden vrijgi roken Voorhet delict van diefmal zijn twee dingen noodig n i er moet iets weggenomen zijn en dat wegnemen moet gesehied zijn met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening leinapd die een gasballon vult uit en gasleiding zonder dat het gas iloür LH n meter gaat en dan met die liallon de lucht ingaat neemt gas weg pleegt dus diefstal doch iemaml tlie gas aansteekt zooals beki deed neemt geen gas weg ergo pleegde ij geen diefslal Tal van bijzonder ter noch beki die verhinderd was geworden noch zijn verdedigM die iJM taak ais afgeloopen bad beschouwd vereehtMien Bekl was door ion katonrecbter bij vonoJe d d 3 Juni ter zake van het ter verkoop in voorraad hebben van nwlk van ondeugdelijke samenstelling veroordeeld tot i dagen hechtenl Bek was van dat Vonnia in appèl gekomen tengevolge waarvan hij thans voor deze rechtbank terecht Htond Getuige T Woudenberg en getuigeschei kundige E Grendel herhaalden hun vorklaringea voor het kantongerechtafgelegd De verklaring van den iaatHte werd door Dr A Ijam bevestigden aangevuld ii Het O M schte bevestiging Mr E J J van der ïleyden voerde aan dat de verbinding tusschen de open plaats en den winkel n et geweewt was als bij dagvaarding omftrhreven en trok in twijfel o de melk van ondeugdelijke samenstelling wan geweest Pleiter vroeg vrijwpraak suba een geldboete De 26 jarige vischhandelaar J M n te Goudriaan had in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus op de Goudsche kermis twist gekregen mei i Schouten en zou dezen een slag met een bierglas op het hoofd gegeven en in den duim gebeten hebben Klsrh wegens mishandeling één week gevangenisfiiraf f jf liwarlaal Z X lAm i l i 5 Telefoon Interc 82 ting goede resultaten Een vijandelijke batterij te Hisjoulik werd tot Ewijgen gtAracht Op 14 dezer vermeldden dezelfde batterijen een vijandige artilleriestelling by d landingsplaatsen van Sedul Bahr Op de andere fioateo niets m beteekenis Engeisehe verliezen aan de Dardane41eu Uit Londen woi dt d d iü Sept gemeld over den strijd aan de Dardanollen De verliezen in het leger zooals deze op den 14en Sept zijn liekend gemaakt bedragen voor de officieren 1130 dooden 2871 gewonden en 373 vermisten voor de manRchappen 16178 dooden 59257 gewonden en 8021 vermisten Een totaal van 87fi80 strijders van alle lungen De duikbooten oorloc Een onderzeeër gezonken De Eufelsohe Admiraliteit maakt bekend De vgand verklaart den E 7 voor de Dardanellen tot zinken te hebben gebracht en drie officieren en 26 leden der bemanning gevangen te hebben genomen Daar sinds den 4 Sept geen nieuws van dezen onderzeeër is ontvangen wordt verondersteld dat het rapport juist ia Bnlgatye en Turkye De Seoolo te Milaan verneemt uit Boekarest dat de feestelgke bezetüng door Bulgary van het door Turkye afgestane gebied op aanstaanden Zaterdagavond zal plaats hebben opdat de offioieele verklaring der Bnlgaarsche regeering zou kunnen volgen op Zondag den dag dat Bulgarye den dag viert der 56 jarige vereeniging van OentraalRoemelië met Burgarye De verliezen der Russen Een kijk op de ontzettend zware llnasischo verliezen zegt de Tftgl Itundst haii geeft het bericht vau de Nowoje Wremja volgens welk de Russische regeering genoodzaakt zou wezen om over te gaan tot gedwongen onteigeningen van particuliere huizen daar de beschikbare hospitalen nn overvuld zijn dat geen onderkoilioii meer gevonden kan worden voor de dagelijks in groot geta binnenkomende gewonden Zooals bekend is zijn reeds alle daartoe geschikte openbare gebouwen scholen kerken en kusteelen In Rusland als hospltaten ingericht Voor de ontzettende verliezen die het Russische leger dage BERICHT ïli ie aioh met inaang Oot r dH bl il oheii ♦ H ontvangen de tot dien datum uatMMdü nummer gratis PE DMIMISTHATIE De Oorlog Aan het WestelBk Front I r a n 8 c 11 e oonununiqué vau 16 8mi luidl UandgranaatgevechU Itt TMo de Sapt en in den sector iteuville Een bombardement op j TOorsleden van Atrecht lokte een kttclilig antwoord van de 1 ransche rUllene mt op de loopgraven van im vijand Mijngevochlen in de streek van Friee Somme den heelen nacht ka lOniiailB om Roye en Lassigny waar lie FranBclie bommen brand verwekIcii In de streek van Uerry au Bnc iu Champagne bij St Hilaire en Auberhe m noordelijk Woeuvre en 111 de Vogezen bij Ban de Sapt werd de nacht eveneens gekenmerkt door vrij hevig artilleriewerk Üe RiiHson verklaren in 15 dagen meel ilaii 40 000 gevangenen gemaakt Ie heblieii Dit resultaat getuigt van de dapperheid en het anceee onZer bondgenoot en Zij behaalden deze successen athtereenvolgens bij iarnopol en de Sereth en aan de Goryn Men iM hierin een nieuw bewije voor W Ieil dal de soldalen van keizer TtTOft Jozef alleen wal waard zijn indien Inj ie kadeta VMt itp keizer i 4eii insedeehr Ann het Oosteigk Front Hst Dnitsche communiqué van 16 Sept Inidt I g groep van Hindenburg Op de Bnkeroever van de Duna drongen on troepen onder suooesvolle govsohten verder voort in de richting W Jicobitadt Bij Liwenhof worden M Enjsen naar den oostelijken oever tolggedraven Te noorden en noordoosten van Wilaa maakt ons offensief Vorderingen Onze troepen rukken vooruit Ten noordoosten van Grodno biedt oe Tjand nog hardnekkigen tegenstand Ingreep van Leopold van Beieren De toestand is onveranderd I gergroep van Mackensen Halfweg Janovo Pinsk trachtten de Russen jpoienw onze vervolging tot staan te ï De vijandelijke stellingen Otfï ss dC DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN BOOGLAMPEN VERVANGEN BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kb pnttenboorder te WIeringerwaaMi die zich gaarne belast met hetinatal eeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootst snoces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend 0 KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Bio80oop Salon GoudaVooruit PROGRAMMA van 17 23 Sept De overtoclit eener rivier richtte Maar U begrijpt dat ik scilert dagen In een soort overspanning leef en Ik meende daarom wel wat meer vertrouwen te mogen verwachten Ten slotte nog deze vraag Zal juffrouw Fritzgerald nog verder gevaar bedreigen Ik heb U reeds gezegd dat zij In veiligheid Is antwoordde mevrouw Marcelle Dnt wil zeggen het zijn Uw laatste informaties doch vergeet niet dat ge in het geval van haar zuster s dood ook bedrogen waart Nn ben ik niet bedrogen Ik kan U verzekeren dat juffrouw Fritzgerald absoluut veilig is en moet U verzoeken daarmede genoegen te nemen Nogmaals wees overtuigd dat wij zoo handelen omdat het moet en laat mij U uit bet diepst van mijn hart danken voor wat ge voor ons gedaan hebt Zij boog statig en ging naar binnen terwijl zij de deur sloot voordat Weedom haar kon volgen Aan het hotel waarheen Weedom zich begeven had werd hem een brieJje overhandigd dat was achtergelaten door een heer die waarscbijiljk naar het station gegaan was Verwonderd opende Weedom het briefje FBVILLETOX SE Sm DER LIEFDE Naar het l ngelsofa door PAUL URQUHART Een scliat van een vronwtje De speler bekeerd Stoomlapperij Al vanzelf richtten zijn schreden naar het huis tusschen de heu In de hoop daar de Indische n JB treffen liep hij langB de ach ijde Onrter t loopen hoorde hij ranioer van stemmen Hij wilde door pen i oh in één der stemmen wis dat zijn aandacht trok hoewel jjfl met kon verstaan wat er gcspro Plotseling besloot hij om door het naar binnen te gaan Hij sloop eorziehtig voort tot in den tuin jijie bent vervallen tot ongevoelig en wreedheid zei een stem op Im k bestaat voortaan JehÏÏ gemeenschap meer 1 V lederen aanspraak op onze teyalitel verloren Als je me r toe bïï f J verraden Ga l t zS m L T weging raakte Weedom 8t tusschen de struiken Toen A a E fcT33 £ De Pharao rat 1 September 8 uur Bovenz l Cufé Harmonie Ledenvergsiienng Ooudsehe Winkeliers verecniging W September Café Het Schaakbord i t uur Ledenvergadering Providentie 4 Oct fieb Bouw en Woningtoezicht 2 uur Onderstandaconimis8ie Armenzorg BeleeH verzoeten wij geregel t meitedeeling te mogen ontïMgen vergaderingen concerten vermalieli B den tm om deze dan In on ge te veirraelden Max In het pensionaat Abonneept u ii op dit Blad War vwolgd Eleotr Dr A Brinkman Zn Gou Rechtszaken KECHTBANK TE ROTTERDAM Voor de rechtbank te Rotterdam iU ndti Dinsdag de zaak tegen J G door het Kantongerecht alhier veroorr deeld wegena melkvervalsching en door wien hooger beroep was aaugeteekend Wij onüeene daarover aan de N R Ct Üp een open plaat achter de winkel van den 40 iarigen J G chef v tit een melkfabriek te Gouda welke plaats door een overdekte bewaarplaatij die door een deur met den winkel in verbinding stond van dien winkel gescheiden was bad de agent van politie op een dag in Maart omi monster melk genomen uit een bus die daar stond Hij had dat monster niet verzeigeid Ier onderzoek gebracht aan den apotheker E Grenr del die had vastgest d dat het vetgehalte van do droogrest miwler was dan 22 pet en daaruit tot ondeugdMijkheid van de melk had beeloten Dientengevolge was bekl gedagvaard voor bet fcautongerecht te Gouda tegen 9 April hij was daar versoheneo en iiad bi eötaan door zijn verdediger zijn verd diging voorgedragen Ten einde nog een nader onderzoek te kunnen doen instellen was dp be iamleling Van de zaak verdaagd bij de hervatting van de behandeling van de zaak was toen ech Door het verbindend worden der eenige ultdeelinssiyst heeft hetfaillissement vao LItTOOY mannfaotorier te Waddinxveen een EINDE GENOMEN 10 I Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 15 September 1915 In een klein gezin terstond een nette Dienstbode GEVRAAGD van Prot Godsd Adres Mei JOH V d POL Boskoop R ienkoop lOOa H Voor Export Zendinaen Certiflcatea van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qouda benoodigd voor de verzanding van goederen naar het Buitenland zgn verkrijgbaar ad 40 centB per stuk ter Drakkeiy van A BRINKMAN ZOON IWarkt 31 Oouda Witte Bioscoop VRIJDAG 17 SEPTKUBER en volgende dagen Pracht Ppogpamma met Twee Hoofdnummers Qroote Klucht in 2 deelen Triumph enBmart Oroot Drama in 2 deelen Verder nog uitgebreid programma van natuur weien chappelQke en comlsche films De Witte BioseoopCoorant met het laatste wereldnieuws In beeld Heden Donderdag geen Voor telllngen Verbliird aan beiloten gezelichap 30 MiÉlBÉerijeoMecÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen is bil N HE8SING Paparatraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billqk 13 De i3 jarige glazeuwasöcher D H te Gouda had den brugwachter W Meiiof een scheldwoord toegevoegd Bekl was zenuwachtig en driftig geweent Hij staat overigens goed bekend Ter zake van eenvoudige l eleediging van een ambtenaar werd f 5 boete Hubs 5 dagen hechtenis geeiecht De niet verschenen AI J R en zijn eveneens niet verschenen huisvrouw M E K zouden op 6 Juli J L ïroen hebben uitgescholden Tor zake van eenvoudige Iwleediging werd tegen ieder der beklaagden f 2 boete subs 2 dagen hechtenis geeischt De niet verschenen bekl G H V zon te Waddinxveen den gemeenteveldwachter hebben toegevo krijg jij geen fooitjes genoeg ik zal eens naar den kantonrechter gaan om te zeggen van wie jij fooitjes krijgt Bekl bad later verontschtildiging aangeboden maar de veldwachter had gemeend nieH effnin igevolg aan de zank te moeten geven Ter zake van eenvoudige beleedi ging van een ambtenaar eischte het O M f lü boete subs 10 dagen hechtenis De 2Ö jnrige vleesohhouwer L V fc Stolwijk had den gepieente veidwachter aldaar eenige beleedigendo A cL TrerteasLtiëaa Vraagt WOUTERLOOFs V blik Vi blik Vt bhk I blik Kalfsgehakt f 2 55 f 1 66 f 0 90 f 0 50 Kalfscehakt getruffeerd 3 10 1 80 1 0 55 Galantine de Veau 2 20 1 26 0 76 0 45 Oalantine de VoIalHe 2 30 1 35 0 80 0 45 Tête de Veau en Tortue 3 60 1 86 1 0 55 Tete de Veau Hollandals 3 60 1 86 WOUTERLOOD ====== Leiden T Kpnin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenér vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als mminmmcl ftijd 17 jaar maxii m leeftijd 25 jaar Uohtmatroos met kort dienatvepband minim Jm loeftijd 20 aar Imaziiirim leeft 29 aar minin um leeftijd lOjaai maximnm leeft 25 jaar indiei reeds aeer vold d0U£nnnende stoken leeftijd 29jaar minimnDj Ieeftijd IGjaar maximnm leeft 17 jaar het zendgi van een brief an aanneming der 60 Matpoos toppedomakep Matpoos kok Stokep 2 klasse Leerling Stokep Nadere inlichtingen worden op aanvral kaart is voldoende gratis verstrekt door den Marine te WILLEMSOORD DEN HELDER De Electrische Droklterij es A BRINKMAN ZOON TEL 82 MARKT 31 leveri vlug en tot bmqken prys ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monsteicollectle ter bMchtkking l BE pnST 5 GAP Vrijdag 17 September t9t5 54e Jaargang Vereohijnt dagelijks tó irj behalve Zon eii Feestdagen PRIJS DER ADVteHTENTlËN i llJs TAirHET ABONNEMENT f 0 5S 0 10 f 1 2B t 50 Van 1 5 gewone regels met bewijsitiunmer Elke regel meer Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaaUingeniworden deze tegen twee berekend DieiiHtaanbiediugea per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Recllimes f O 25 per regel Gronie letters en randen naar plaatsriiimle üitgtvers A BRINESiN EN ZOON werden eckter doorbroken Zes officieren on 746 manschappen zijn gevangen genomen terwijl 3 machinegeweren buitgemaakt werden De streek tussohen de Pripet Jaslolda en de stad Pinsk is in het bezit der Duitsohers Zuidoostelijk oorlogsterrein In de afgeloopen dagen mislukten de Russische aanvallen voor de Dnitsche linies Oostenrijksehe eommuiitqul van 46 Sept luidt Alle pogingen der itussen om ons Oostüali nsch front tot wankelen te brengen bleven vruchteloos Gisteren deed de vijand mei een groot verbruik van artilleriemnnitie zijn hoofdaanval op ons front aan de midden Strypa Ilij werd overal teruggeworpen waartoe onze troepen door flankaanvallen van het hruggehoofd van Buczaez en van de Hl reek ten Zuiden van Zalosze medewerkten Bij de bestorming van het twintig kilometer ten Zuiden van Zalosze liggende dorp Zebrow werden elf officieren en 1900 manschappen gevangen genomen en drie machinegeweren buit gemaakt Ook in Woihynië sloegen onze sirijdkrachten talrijke aanvallen af ISij Nowo Alekziniec werden de Russen in een verbitterd hamlgemeen uit lijke mogelijk gemaakt Zoo kwam het dat in Warschau voor militaire doeleinden vaak de allaiBoodigste dingen ontbraken terwHl thans bewezen is dat terzelfdertijd hede treinen met dozijnen wagons naar WarBoheu gingen beladen met noten druiven koekjes enz ook gingen voel trainen naar Bielostok om er lompen enveehniden voor de daar gevestigde fabrieken te brengen De genten kwamen hnn cliënten zooïiéel tegemoet dat zij telfs de wagtms als opslagplaats aanboden tegen hooge prijzen weliswaar De zaak ging zoover dat zelfs de oorlogsleveranoiers niet meer in staat waren hun goederen Baar het leger te doen vervoeren zonder duimkruid uit te deelen Zelfs werden goederentreinen der intendance alm verlengd door er een paar wagons met particuliere goederen aan tfi haken nBij vergissing zijn er wagens met munitie onderweg afgekoppeld en vervangen door andere wions In een Rnssisch geschrift dat den titel draagt De groote oorlog wordt gezegd dat de slag welke Rusland lam legde de ontploffing van deOchtamnnitiefabriek bij Petersburg was Het feit van de ontploffing was Aan het Zuidelijk Front liet 1 u 1 k se h e communiqué vaulu Sept luidl Bij Anaforta geluktet owzea troepen in den nacht van 14 Sopt vijandelijke troepen door eennioetligeu overval te verontrusten tevereli ooien en op de vlucht te drijven ft itqui iiij 6edd ul BabT brachtten wij aan don linkervleugel mijnen tot ontploffing waardoor de vijandelijke mijnen werden vernield Aan den rechtervleugel beletten wij door het werpen van bommen den vijandelijken troepen zigzagloopgraven aan te leggen en hlachten hun verliezen toe Aan lezen vleugel legde onze artillerie twee vijandelijke batterijen t zwijgen op Onze batterijen aan de zeeëngte namen op lü Sept vijandelijke troe ten in de omgeving van kaap Hellas onder werkzaam vuur evenals de landiiigBplaalh van Tekke Boeroe den sector van Sedd ul Bahr en vljamlelljke batterijen bij Hisearlik die op onze infanterie vuurden Wij be1 eikten bij deze beschieting goede resultaten Een vijandelijke batterij bij Hlssarllk werd tot zwijgen gebracht 0 1 H Sept vernielden diezelfde batterijen van ons een vijandelijke artlllarleetelllng bij de landingsplaats van S ldul Bahr Overigens nlete bijzonders de loopgraven van het infanterie re reeds lang bekend maar er wordt giment nn I verdreven Bij Nowo thans op gewezen dat deOohta fabriek 5J L 1 T o muniti wor het Bus In en om de Dardanellen Op Gallipoli ii ïteren op eenige punten op den westelijken Ikwa oever voort te dringen Gisteren werd hij overal op den oostelijken oever terug geworpen terwijl hij door het flankvuur onzer artillerie gToote verliezen leed Naast hef infanterie regiment no 32 en het jagers bataljon no 29 heeft het landstormregiment no 2 het voornaamste deel aan dit succes Waarom de Russen geen munitie hadden Zooals het blad Oetro Rossija meldt beeft de Rnssische commissie van onderzoek balast met de misbruiken van het spoorwegbedrijf op te sporen reeds eenige zonderlinge staaltjes hiervan ontdekt Met medewerking van spoorwegambtenaren was er een heele trust van apoorwegagenten opgezet om de verzending van goederen mogelijk te maken waarheen deze ook gezonden zouden worden Dit gebeurde in een tijd toen het vervoer van particuliere goederen naar den sector van Warsehan zeer beperkt was Met het noodige handgeld werd het onmoge siscbe leger levert Het was de eenige groote fabriek van dien aard in Rusland De slag trof het land op een uiterst kritiek oogenblik Petersburg trilde als bij een aardbeving Duizenden werklieden kwamen om Bijna de geheele munitiefabriek werd verwoest Het was het werk van Dnitsche geheime agenten De Poetilow fabrieken vervaardigden wel even groot belegeringsgeschnt als dat van de Dnitschers maar geen granaten De eenige toevoerweg daarvan was over Archangel Engeland en Frankrijk zagen zich gedwongen hun groot offensief te staken teneinde Rusland alle munitie te leveren welke zg konden missen De vernietiging van de Ochta fabriek door de Duitsohers was tydelijk de grootste zet in dezen oorlog Aan het Itallunsche Front Het Oostenrijksehe communiqué van 16 Sept tuidt De toestand is onveranderd De pogingen der Italianen om onze stellingen op de Monte Plana in het Oosten voorbij te gaan werden verijdeld Het Turksche oommnniqué van 16 Sept i etdt By Anaforta gelukte het den Turken tegenover hen gelegerde strijdkrachten in den nacht van 14 dezer door stolpte overvallen te verontrusten en op de vlucht te drüven Bg Sed el Bahr braohton de Turken op hun linkervleugel een tegenmyn tot ontploffing waardoor een vijandeUjke mijn werd verwoest Op den rechtervleugel verhinderden zij door het werpen met bommen hun vijanden een loopgraaf in zigzaglgn aan te leggen en brachten hun tegenstandere verliezen toe Op dien vleugel bracht de Turksche artillerie twee batterijen der Engelsch Fransche troepen tot zwijgen De Turksche battergen aan het Kauw namen op 13 dezer de geallieerde troepen in de omgevinjz van Ka p Hellas onder een effectief vnur evenzoo de landingsplaats van Tekkebnran een deel van Sed el Bahr en de vyandelijke batterijen van Hisjoulik die op de Turksche infanterie schoten De Turken bereikten door deze beschie De man lachte zacht Ik geloof dat V mij om het zoo eens uit te drukken overvallen heeft IJ behoeft niet zoo naar mijn handen e kijken ik zal geen wapen uit mijn zak halen Integendeel ik zal zeer vereerd zijn wanneer Ik U van dienst kon zijn door U vragen te beantwoorden De man sprak m een ironie die men bij een deftigen Leverington niet verwacht zou hebben Ik ben geheel tot Uwe beBchlkking besloot de man met een cynisch lachje Doch voor Weedom zijn eerste vraag kon stellen gebeurde iets zonderlings Zijn aandacht was geheel inlieslag genomen en hij had niet gemerkt dat de dame die hij aan destem herkend had als mevrouw Marcelle naar huis gesneld was Nu hoorde hij plotseling een opgewonden gefluister achter zich Met een wildebeweging sprong eensklaps de Iddisehe naar voren tusschen Weedrfm n Leveringion Een schot dat Weedom zon lo Sen had haar moeten doeden Goedenavond dokter Bemoeial riep de man met een sarcastisch lachje U zult zelf de waarheid Wel ontdekken Hl sprong door de struiken en wipte met weinig moeite over het lage muurtje De Indische liep naar huls terug toen de man ontsnapt was voordat Weedom iets kon zeggen hij die losmaakte stootte zijn hand op iets hards Het was de revolver die Frentice hem gegeven had Je wilt one verraden trouwelooze zei oen mannenstem Dan dan Weedom wachtte niet om meer te hoorcn doch baande zich een weg door de struiken Woedend sprong een man naar hem toe doch hij schrok terug toen hij keek in den loop van Weedom s revolver HOOFDSTUK XXVI Ga terug tot je in het licht slaat en verroer je liiet of ik schiet je neer riep Weedom Öe man gehoorzaamde zwijgend Wanneer een van je medeplichtigen een aanval op m doet schiet ik je eveneens neer zei Weedom Inid om hen die misschien nog verborgen waren af te schrikken Hij had plaats genomen tegen een fontein en was dus behoed tefien evenlneele schoten die van dien kant zouden kunnen komen En nu mijnheer Leveringinn de ScotlandYard deteotive zal ik wat meer van U moeten weten U moet me eenige vragen beantwoorden en wanneer dat eerlijk godaan wordt zal Ik zien wat beter is ü aan de poliHe over te leveren of U te laten gaan Mevrouw Marcelle stond bij de deur waardoor de Indische was verdwenen Weedom liep op haar toe en vroeg nijdig irom hebt U de vlucht van dien schurk In de hand gewerkt Ik kwam 1 voor hem waarschuwen en heb U voor hem behoed U stuurt die zwarte om zijn aftocht te dekken Ik zou op die manier willen dal ik thiiisgiebleven waa Waarom maakt ge het Uzelf zoo lastig vroeg de oude dame sarcastisch Raakt het U ten slotte Die man is een schurk en ik geloof dal het de maatschappij ten goede zou komen wanneeer ik hem aan de politie overleverde Hij heeft mij bedrogen door zich onder valsciien naam in mijn zaken te raeur gen en dat is strafbaar Als het oen persnoijlljke kwestie helrelt moet ge natuurlijk zelf weten hop verder te handelen antwoordde zij Alleen wilde ik voorkomen dat ge Uzelf voor ons in verdere moeilijkheden brengt Dat wil zeggen dat ik nu ik U gediend heb overbodig gewonlen ben De woorden waren nauwelijks geuit of hij had er spijt van Ik had dat niet moeten zegigen zev hij zijn hoed afnemend terwijl mevrouw Marcelle zich trotsch op