Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1915

Invoer van autobanden Naat het Hbl verneemt zal binnen enkele dagen ten attnzien van den invoer van autobanden een nienwe regeling in werking treden waardoor tleze invoer voortaan weer onbelemmerd zal knnnen plaatshebben Zooals in de gegeven omstandigheden wel haast vanzelf spteekt zullen de bandeh moeten worden geconsigneerd aan de N O T die in directe verbinding biyft met de garages Deze zullen onder de vereischte verplichting van binnenlandsob verbmik in eerste instantie aan ieder hunner cliënten autobanden mogen leveren tot een maximum van zes stuks Ook daarna zullen automobiel eigenaars zich steeds van nieuwe banden kunnen voorzien doch dan onder de verplichting voor lederen nieuwen band dien zij koopen een ouden in te leveren Een noodlanding Een militaire vlieemaebine dis zooals herhaaldelijk gebeurt Donderdagmiddag boven Arnhem krniste kreeg juist boven het centrum der stad oen defect aan den motor die spoedig geheel stilstond De machine was slechts een honderd meter hoog In gl vlnobt kwam de machine over de huizen heen waarna bij het hotel Sonsbeek een noodlanding plaats had die zonder ongelukken gesohiedde De besttturder luitenant Koppen en zijn passagier kapitein Hekkema verlieten hier de machine Luitenant Koppen constateerde dat deze geen schade had bekomen Nadat de motor was nagezien en op gang gemaakt stegen de aviateura omstreeks 6 uur weer op onder het gejuich der duizenden die waren samengestroomd Zy bereikten zonder verdere ongelukken het vliegkamp Het zeep gebakken De Amsterdamaohe correapondent van de H Ct schrP Het regeeringsbrood is een geregelde verschoning op mijn ontbgttafel en by het twaalfuurtje Het wordt met genoegen gegeten en smaakt best als bet niet al te oudbakken is Aldus is het gesteld in tal van huisgezinnen waar de huisvrouw er niet onverschilbeboeft te zyo dat een melkbrood lijks lijdt zijn de tot dusver geno iiwleii aa den president enz worden men ittBfttregelen envoMeende gebt vwHuhitleode uuigeli UiAd£u geupperd ken zoodat de regeering zich ge Itestudeering van de bevoegdheden noodzaakt ziet or r te gaan Int hei ni HsiiènslelliDg vin een d$rg I jken kiezen van buitengewone middeiMi Init inationalen Itaad vaa onderzo k bemi l U lmg wordtdoor dezen Amekuanachen kenacf van iBtcrnatlonale locslanden aan den Ned Anti Oorlog Itiiad in overweging aanbevolen De HlJkemiddjlcD Elke vergeHjkmg gaat mank Hoewel Augustus 191f even goed een oorlogsmaand was als Augustus 1914 zoo zijn toch de ometandigHeden die invloe l uitoefenen op de opbrengst ilei Hijksmiddelen In belde maanden eer verschiUeodi geweest Attguetu 191Ö bracht in de schatkist een bedrag van f 12 i21 W l T lerwijl In Augustus 1914 slechte 9 IK7 Wi8 70 binnenkwam Dit is du pen verbetering van f 8 133 93 103 Tot die vermeerdering hebben voornamelijk bijgedragen de opbrengsten van de direete belaiHingea van den dranknccljns en van de succeesieI echten Meer werd ontvangen uit de grïmXlbelastJng een be ag van I 284 734 uit de personeele belasting f471 9 il uit de Inkomstenbelasting f 2 y K9 i verleden jaar nog niet ingevoerd het recht op de mijnen f 149 i de invoerrechten f i 9 i r den wijnaccijns f iHll dien op het gedistilleerd f 668 710 op bier en azijn f 117 1 bet geslacht f 36G S i de gouden en zilveren werken 1 34 828 de zegelrechten f lH1 2tKi de registratiorechten f 11 014 de hypotheekrechten I 2 i84 de sticceseierechten f 1 077 548 lic domeinen f 15 878 de Staatsloterij t 1 34fi en de jacht en vischacten 15388 Minder brachten natuurlijk op de bedrijfsbelastlne en wel f 417 80 i en de vermogenabolastlng f 97 r i7 ter wijl ook minder werd ontvangen uit den suikeraccijns een bedrag van f2fi8 n uil den zoutaccijns f r 202 en uil de loodsgelden 128 944 De opbrengst van de posterijen telegrafie en telefonie was in Augustus respectievelijk f 1 400 898 f 364 465 en f 2 1 88 Over de eerste 8 maanden waren die bedragen f 10 835 463 3 076 212 en f2 316 087 Do opcenten geheven ten bate van hel Leeningsfomls 1914 brachten in Augustus op f 1 201 55I 27J4 in de eerste acht maandSvvan dit jaar teaal f8 830 861 79 y De eerste acht maatiaen hebben opgebracht f 106 628 851 80 tegenf 112 819 264 041 in 1914 een nadeelig versol opleverfende vanf 6 190 412 24H N Ct Op deze wijze kan de regeeriog voegt liet blad er toe vel het vraag atuk der onderbrenging oploasen maar geenszins het geetadig gebrek Uan doktoren en zlelwnpersoneei verhelpen dat Mids earder viel yaet te slellitn en in le teektlÉwt bij e intiehltng van de nieuwe hospitalen nog meer dsn aBderS teefkbaar ïal zijn SinrLezï laarxd De suikervoorziening Naar wn vernemen zal de nitvoering van de regeling inzake de jniker Telke in de Staataoonrant van 15 dezer werd openbaar gemaakt gesol door de commisBie van aJdvies inzake de sniker aan welke voor deze nitvoeriiu de directie van de Amsterdamache LiquidaUekas door den minis t Van Undbonw NQverheid n Hmtel il toegevoegd De oommisiie stelt zich voor de administratiekosten te doen dragan voor de helft door de prodooenten vaa ruwen witsaiker en voor de andere helft door de raffinadeurs en wit snikarfabrikanten en wel door betaling van 1 oent per zak sniker bg de uitreiking der uitvoeroartificaten Het pretddlum van de Tweede Kamer Het Corr Bureau meldt Naar wij vernemen bestaat er bij mr Goeman Ilorgesiue na Ingewon iien adviee van zijn geneeeheeren geen bezwaar zich voor het komen de zittingjaar wederom voor het voorzitterschap der Tweede Kamer beBChikbaar te stellen Gemengde Berichten De vervulling van het vicevoor zillerschap der Tweede Kamer brengt dit jaar eigenaardige moeilijkheden met zich mede nti mr Tnoeletra voorloopig niet aan de parlementaire werkzaamhe ien kan deelnemen en het ook niet zekei is ol een ander lid der Boclnaldeinocratisiehe fractie bereid zal worden gevonden diens plaats in te nemen ofschoon wel reeds verschillende namen genoemd wonlen van leden dier fractie welke voor ille functie In aanmerking zouden kunnen komen waaronder die van den tljdelljken voorzitter van de sociaal democratische Kamerclub den heer Schaper zoomede die van den heer Albarda voor het geval de heer Schaper als zoodanig niet zou wenscheiï op te treden Bovendien verluidt In parlementaire krhtgeti dat ook bij den tweeden onr dèr voivrzitter den heer Van Niepen weinig geneigdheid bestaat om voor de komende parlementaire periode wederom een ben ieming als zoodanig te aanvaarden In verband met een en ander zulIbn verschillende politieke Kamerclubs aanstaanden Maandagavond clubvergadering houden Het verlangen naar een duurzamen vrede De Nedertandache JVntUOorlog Raad heeft van den bekenden Amc rlkaanschen geleerde Charlee W Eliot oudpreeldent der Harvard Uni versity en oud voorzitter der American Society for the Judicial settlement o International Dleputes een uitvoerig schrijven oittvangen waarin deze naar aanleiding van het mlnlroum prograroma van de Centrale Organisatie voor een Duurzamen Vrede eenlge aanwijzingen geeft om trent de richting waarin de pogingen naar een duurzamen vrede zich moeten beseiynL Naar zijn meening Is het middel tot het verkrijgen en het behouden van een duurzamen vrede de Instel ling van een Internationalen Haa l dat tot taak zal hebben oorlogen zoo mogelijk te voorkomen en daarnaast van een uitvoerend bestuur benoemd door dezen Raad dat de bescbikkinf zon hebben over een internationale l vA en zeemacht en dat verder den Raad op de hoogte zou moeten honden aangaande de militaire toebereid selen tot vermeerdering der bewapening welke door de voornaamste staten mochten worden gemaakt en aangaande eventueele moeilijkheden waar deze zich ook mochten voordoen en die aanleiding tot oorlog zouden kunnen geven Naar zijn meening toch zal geen volk ter wereld klein of groot ooit overgaan tot vermindering van bewapening zoo lang niet bestaat een internationale macht die In staat zal zijn een aanvals oorlog van de zijde zelfs van den allersterksten onder de staten te onderdrukken Met het oog op de praktische werkzaamheden van den bedeelden Raad zal het wenschelljk zijn de gronlite van dit lichaam zooveel mogelijk te beperken IH J wa 1 8 Omtrent de wijze waarop de verschillende landen in dien Internationalen Raad vw genwoordigd zonden zijn de verkiezing en het stemrecht der leden van den Raad de bevoegd tegenwobrdig 18 centen kosi Maar b didiutpw ODael denkt er aiuiers over en van iemand die het weten kan vernam ik dat in iat van hnifgezinoen de dienstmeisjes het regeeringsbrood aiet aanvaarden £ r eSa er ie beweren dat er hout in dt anderen nM en dat r nnd door g0 fcken Wordt doch het jongste bwwaar dat ik $ tegen hoorde is dat het met zeep w ffdt g l akkeirl Ik heb het uit den eigen mond van onze werkvroaw vernomen at dat zeepbrood niet zij proefde den zeepsmaak er in en toen ik haar verzekerde dat het werkelijk niet mogelijk was dat er met zeepsop gebakken werdf verklaarde ze met permissie altijd dat ze oprispingen VAn zeepsoholm kreeg Ik heb er toen het zwijgan maar toe gedaan verbeelding ÏB gelijk bekend altijd oog erger dan de derde daagsohti koorts en Maastricht Avontuur van sofaeu Tp Maastricht if na een Vrii avon tuurli ke reis in ouderlijke woning teruggekeerd de V K Zelf vertel over zijn lotgevaben het Vjplgende Hij wenl aangqfionaierd aU Hchl auwoiljks 16 jftrige Wj in de Tijd matroos op het Noorddijk dat 15 Mei i l uit Ro rdam vertrok naar Mew York om nemen Dit wae I aar graan in te eèrsie ze eie van m jeugKligen z man Dei 2981 Mei kwam men iM New York f jaan en na n week tewBrgeefH voor j graan gewacht te li ew vertrek de Nijofrddijk naa lGalveet9 i in Texae Ilier werd l eeiUpiamng graan aan boord genorafen Kaar toenj bleek dat het jgraan fVoorl Bordfau bestemd wafttCweigerde dl bitojaniiing om vooiTJ dezelfde gage te Varen en verlangde bet Cluhb T4en dit door lei kapitein op lost der maatschap ni ieweigerd werd iet de beman JJKi h afmonsteren en vertrok de dt ijk met een i ieuwe i bemanDe 29 man der Nolïfrddiik Wai ïjonder voornoemde V R l i vervoegden zich bij den Nederi ooneul te OaJveston met het verzoèWi otn o ortocht naar NedeHand Dit jWerd hun geweigerd omdat zij zelfj ver ang i hadden afgemonBferd t worden De bemnnping is toen mt elItaur gegaan ert de lellen hemen suc jesHievelijk plaatsing gevonden op ver chillende echepeiï Voor dftn i6ia rigen joftgen is hel verblijf ke Oalvjeston vooral toen de ontvangen gage opgeteerd was een heele dobber geweest en lïwer dan eens heett hij den naïiht n oetln doorbrengen sla lende on hol strand Var allerlei baantje heeft hij er aan de hand gebad om aah den kost te komen zooalH b v eenJge dagen kellner spelen Verder heeft hij dagen den post n kaniilBJongen waargenomen op een kustsleepboot maar toen de afwezige kajuitajongen wiens plaats hij had ingenomen ten tooneele ver h en behoorde ook dit baantje voor hem tot het verleden Na nog eenigen tijd in Galveetop fondgozwurveu te hebben waar hij don mcesten steun van aldaar wonende Nwlerlanders genoot vond hij eindelijk een Bchip waarop hij zirh Het aaumonsteren als mes9roomboy Het was het Engelsche s s Charterswell dat graan aan boord had gei onöigneerd aan de Fransehe rogeering Hoewel hij zich aan hetzelfde gevaar bfootstelde dat hij zou goloopou hebben als hij op de Nooradijk gebleven was nam hij toch KI Hg dienst op het Engelsche schip daar hij oen bijna 4 maal groote gage kreeg en trouwens om daar uit Cialvewton weg te komen zou hij zelfs met den Vliegenden Hollan der gevaren hebben De plaats v tcbestemming wae Ij Havre Na in Newport News kolen jngenoiïioii te hebben stoomde men vewler toem 2S dagen na het vertrok uit Galveston de Charterswell in den gtrond geboord werd door een Duitschen onderzeeër in de nabiiheid der SoiUy Eilanden Hiervan vertelt V K het volg de In het geheel kregen we een flinkkwartier tijd om het schip te verlaten Toen we l en 7 uur goed enwel een eind erfran afgerbeid waren doorboorden de Duitaoherg het schipmet negen kogels Spoedig was ervan d © heele schuit niets meer tezien I Onze kapitein die zag hoe we naar de plaats zaten te turen waar ons schip in de golven was verdwenen beurde ons wat op gaf ons ieder een sigaret en vroeg of we niet een mopje met hem wilde zin gen Dat deden we dan ook want merken lieten we 3en Duitschers er niet van dat we danig het land hadden Toen we weg wilden ro en werden we nog door de duikboot gepraaid Ze vroegen aan den kapitein of z ons soms een eind op sleeptouw zouden nemen maar kalm weeë onze kapitein deze beleefdheid van de hand met een kraohtig No dat donr de matrozen herhaald werd en hierop begonnen we naar de 80 K M verafgelegen kust te roeien In onze boot bevonden zioh de kapitein mee gerekend 13 man de andere U bevonden zK b m een anderen boot Tegen halféén zagen we een Noorech nchip we lieijchen de Kngefaohe viag maai wei dm niet opge wkt Om 4reBks i uur Ontmoetten we eep Fraphch ychip dat een FrauBche mijnenleggei bleek te zijn die ona opnam en Hoar we goed werden ontvangen iJe mijnemleggter werd tegen aehi um gedraaid door een Nederlaniibjcb schip dat 30 overievenden van oen getorpedeerde IJelgisoKe tankboot uan boord bracht Tusbchen 5 en a unr kwamen we den volgenden morgen te i3res4 aan waar we zeer goed werden ontvangffli De kapitein ging naar den Engelschen consul en het gevolg van dit bezoek was o a dat we s middags naar een kleedinginagazijn gingen waar ieder van ons verstrekl werd wat hij noodig had Ill Hrest vertdefden we tot den volgeuden dag 6 u ur toen we naar St Malo gingen waar we weer een dag gebleven zijn Daar kwamen c op het Engelsche wa Vera en vertrokken naar Milhampton Hier gingen wc uit elkaftder Sommigen rapesten ifia it Jardim anderen weer ik wi niet waar ij aar toe Ik zelf moest liAav Londen ei j kreeg een brief mee V or het Seamfen s Home aldaar n volgendeiL dag moe t ik naar den N d rland8ohên onaul waar mij een paspoort verstrekt Werd en toen naar hel d iVrmït Office waar ik allee wftl me ovej komen as haarfijn moo naverlöllen DaaiS kreeg ik fniiriü gage fjiltbrtaild rd naa d naar Tilburg gestdurd i en hiei Jging ild op de Hatavier IV schei tiM lam Dinsdag kwam Sk djn 4 uurIe lotterdam aan en ls idd4 te middernacht in de ouderlijk woning aanwaar ik jen heeJen nacpt oor hebmoeien orlell van jnjin eerstezeereis j Op fiè vr agj of hij er Wg an ilenkt om weert te gaan Mrpn zoolang de oorfog Huurt antYJborddé hij Natuukjk wal daflht uft tan Zéker ga ik wee j varen enl wel zoo gduw mogelijk jjam et m t al mijn spullen in de Oekel ifaeAi Hot is te hm eh dit Jju tweetje leis dop wat minder aivoniuurlijk is Een vreemd geval JJc bekende boksei worstelaar de heer Henrv J J i l cké is de vorige week volgens de H Ct het laehtoffer geworden van éen geheimzinnige berooving Vrijdagavond lalf tien wilde hij zich na afloop van zijn boUslessen m de zaai van dr Heijs aan t Westeinde 29 naar zijn woning in de Hobbomaatraat begeven ging echter eerst nog even de Rembrandtbar binnen v elke zich in dezelfde straat bevindt Met den eigenaar en eenige bezoekers knoopte hij een gesprek aan eu vertrok even voor half één met een vijftal andere bezodiers Toen zij een gedeelte van de Hob bemastraat al pratend hadden op en neer geloopen wenschten ze te scheiden om huiswaarts te gaan Op t zelfde oogenblik wej d de heer Placké door een viertal agenten die men op een hoek der straat had zien slaan fluisteren beet gegrepen en overgebracht naar t politiebureau Van der Vennestraat Men bQweerde dat hij dronken was iets wal volgens getuigen aan een misverstand moet te wijten zijn daar door zijn zwaron lichaamebouw de P acké oen eenigszins waggelenden gang heeft Protesten van den kamploenl okser hielpen niet men verslond hem blijkbaar niet daar de iKscr Placké door een indertijd Mj een l okumatch stukgeslagen kaak alleronduidetijkst spreekt De politie wilde hem niet loslaten en borg hem op in t cachot Vooraf werden zijn portemonnaie waarin r27 en portefeuille met f 350 aan bankpapier hem afgenomen Op het verzoek van den heer Placké aan don dienetdoenden brigadier oven het bedrag van het geld te eonstateeren werd volgens hem geen gevolg gegeven Den volgenden morgen 6 uur werd de arrestant weer vrijgelaten en in t bezit gesield van de afgenomen Voorwerpen De heer Placké zijn portemonnaie nakijkend miste daaruit nu een muntblljet van f 10 Zijn portefeuille hierop in pecteerend was daaruit al t bankpapier 1 biljet van f 200 1 van f 100 en 2 van f 25 verdwenen Toevallig had hij na zijn bok essen nog even zijn geltjl nageteld en de portefeuille in den binnenzak van zijn vest geborgen Het moest dus nadien verdwenen zijn Do heer Placké diende oogenblikkeiijk ziin beklag In en verklaarde daf de vermissing ten politlebureele moet zijn geschied FiCn inspecteur van politic mi lU proces verbaal op terwijl de b nmfde eon klacht bij den officier i an jqstitie heeft inged end Oplichting door smokkelaars TTit Venlo wordt aan de Limb Koer gemeld De politie heeft Woensdag naar Roermond overgebracht de gebrs W en verder S B R en P allen verdacht van oplichting van een te Süchtelen wonende Dultscher Heti l heeft zich als volgt toegedragen Ze hadden mM hun zessen van beitee dw Duilscher opdracht rijst tekoopen en over de grens te smokkelen Conditie wae dat de be ling zma aohie len als de Duitscher de smokkelaars met de rijst op een zeker punt waai hij aanwezig zou zijn passeerde Op het aangegeven uut passeerden ook werkelijk de tmokk laaris en betaalde hij de oxereengekomen som van 1051 mark Deemokitelaarfa deden bet Voorkomen laof er op hen geschoten werd laderdaail or werd geschoten doch door een van het complot Zij wierpen Ip zakken die niet met rijst doch met zand gevuld waren weg Na veel moeite is het den Duitscher gelukt 500 mark terug te krijgen de rest werd door de fi mannen gedeeld I iaxa dL boiu w Uitvoer van aaixlappelen De heer Jac Welleinan burgemeester van Krabbendijke en veorzJt ter vani de afdeeling Kruiningeader Zeeuwache Laudbouwmaatschappq heeft een vooretel aanhangig gemaakt om aan den Minister van Landbouw Handel en Nijverheid te verzoeken een gedeelte van den aardappeloogst te reserveeren voor binnenlandsch gebruik en voor het overige gedeelte Ijvrijen haïidet en uitvoer toe te staan I In de toelichting tot zijn vocfrstel wi t de heer Welleman erop dat idêor het uitvoerverbod de handel H ip is en de prijzen betreklèslijk lAg Als ieder in de gelegeüheni M 8 in eens zijn geheele wintei ro jvluie in te slaan zou half Octfiber t uitvoer kunnen worden tflege n maar nu dit piet lUogeTijk istoch een ieder deh geheelen winirioel kunnen lu a pen bestaat L de s d pt de grenatei gefloten llij jvei mhar daardoor leal ne r usé fatig jpv schol Iminderwaardijte wofflenen ma zelfs bij stikende KTaag Iknlagen prijs kunnen worden VhedonieflDoleer fV meent dat eenden ailer e Jirhel en is i als de rMfcerin lieslfljfe legt pp zulk een deeC vap IBenoom hetwelk toereikend i0 bm indcH hoefte van een jaar te vmtzien en Hiervoor een ma simumiwijflsf pWj i Met de rest kunnen de wo duoei ten dan naar goedviiideu BandelM en zal een verbod van uitvoerna ppneming der coneumptiehoeveelheid niet noodig zijn Behalve deafdeeling Kminlngen zijn oo c reedside afdeelingen Tholen rikzee Axel en Noord Bevel and tot jeen vergadering opgeroepen om dit iadre8tebeffpreken ï Stadsnieuwfc GOUDA 17 September 1915 Goed afgeloopen Aan lie Katraolen te Hazerswoud had een schildersknecht alhier woonachtig het ongeJuk van een hoogte van 10 M op den grond te vallen De man was ernetig bezeerd maar bracht er toch het leven af Qoudeche Wlnltoliers Vereeniging In do giaterenavond gehouden vergadering van de üoudsche Winlieliers Voreeniging in da bovenzaal van café Harmonie werd door den heer C Krom verslag uitgebracht van de befiprekingen gevoerd in de Aigemecne Bondsvergadering we ke dezer dagen te Utrecht is gehouden Van hetgeen door desen rapporteur werd medegedeeld de hoofdzaken van den Bondsvergadering werdw reeds m dit blad vermeld noeoïen wij o a de getroffen regeling tus chen het BondflbeBtuur en het Legerbe t iur betreffende het verieenen van verlof aan gomolilliseerden tol den middenstand behoorend wier zaken zeer door hnnne afwezigheid H en iMUdcnutanderB die op grond van deugilelljke motieven verlof meenen te moeten aanvragen knnnen deze aanvragen zenden aan het bestuur der Winkeliersvereeniglng alhier dal voor de doorzending naar de betreffende commiasie zal zorg dragen Dat elke aanvraag dan zal worden toegestaan kan natuurlijk niet worden gezegd Ten aanzien van bezwaren welke leden mochten hebben bij de ontvangst van goederen door de N O tkon de heer Krom mededeelen dat voor opmerkingen of klachten over het uitblijven der goederen het gewenacht is zich te wenden tot Mr Mac Donald Lange Voorhout 27 den Hnag die alle pogingen doet ora spoedige bezorging te krijgen Naar aanleiding van een vraag van een der leden deelde do heer Krom nog mede dat een informatieinstelling tot stand komt niet alleen voor den Middenatandebond niaar ook voor de niel aange rotcnen daarvan weiken opzet nan het informa neuioj BZ opeoS uo nozoMoiI Vervolgens werden naar aanleiding van eeti ingekomen schrijven vanden Ned Kappersbond atd Gouda dehespreitingen geopend over Wettelijke vervroegde winkelsluiting om daarvoor een actie JZ wn l n geraeeuteiaad ÏT deze iuai l c tó heel lang er waren voorstanders aattl Van vervioegde viijeslui f aii vervroegde wettelijke hhu ï vaa vrije sluiting l e tot de ft catcgoue beliooretideii aren Mr enkelen tot de f oede eatef rTbeti wat nicer maar S BCiato groep behooidc hot iSf jf gehouden uitingen biykl dat algemeen gevoeld wordt de beS naar een vioegeie sluiting des ZLig leiieinde aan de iii dienst IZe personeelcu en aan de pa 08 zei e i S meerdere vrijheid I ven die zij werkelijk noodig uiJb De ineett gewenschte l je lanl 19 de vrije vroege sluiting 3 het teil dat et vele winkelieia Z die iiieoven i t zIj hade u ileivmilen J airrunien liuii kcii hjhmi liouden jl 1 later uur drijft naarde richilM laii wettelijke sluiting iHe dan o In he adres der kappers is ge Sa breedvoerige beepi ekingen a iii het persoonlijk olenieut een v r i ie r vervulde werd ten Bioile Baugeuonien met 11 stemnieo ó6r on y tegen om adhaesie fo be tiuKn an hol adres hetwelk de Kjpperkbond m richten tot d n Itaad des geraeeate en waarin erzocht ml orden oeu vcrordciiing in hel leven te roepen tot instelling van de wetteliik i uui lulling dés avonds loqt winkels i lungazijneiii IV dezer zake Weid door den heer K de Jong oft do diedewerkjug ingètoepen van ïet üoudsche publiek Bh de rondv ag verzocht de heer ilL lie Jong Jièt het oog op de vol ziju iilirhtingenr volddenden jvMnlaii koiifi aan ido gastabriok wlhet gemienlebestuiir eei adres MÏichtcn om een Jiiatere sttaatver iag te vejrzoeken fjlan nu het gemi Is Dit verzoek werd ondcrliluil en leen s chrijven daarover zal 1 hel gemeentebestuur Worden ge Tjc hrtr Kamphuizen was van mee ni lul joiijS S Maalschappij gebnfl mai t van den gedmkten toeatatd oïii yHle lijn Woerden Amsterdtjii niet m exploiteeren lomdat déze lijn iel rendeert Spr wilde gaarne weten waarom de reis naai Amsterdam iiogf sieede over Ujtreoht moet worden ïidernomen hetgeen groot aponthoiid j veroorzaakt Qp spr s verzoek at aan de Kamer van Koopkantlel alhier verzocht worden of itetó ilaar inilrent kan inlichten en of ta etappen kan doen tol weder istellmg der lijn I vergadering werd daarop ge 8 HlljelinK der hroodkaarlen Aangezien het controle uitoefenen op de verstrekte hoeveelheden meel m verband met de verbakken en verantwoorde K G brood een zeer belansrijk deel uitmoakt van de broodregeling hoeft de Minister van LamlIwilw in oen circulaire aan de burgemeesters te kennen gegeven daf bij nadere overweging het hem ncwdzakelijk viiorjtomt dat voor alle gemeenten voor de broodkaarten dezelfde lijdvakken gelden en heeft Z Exc den burgemeester verzocht het daarten te leiden dat met 1 Nov a s een nieuw tijdstip voor de broodkaarten begint en vervolgens telkens m Kaarten worden uitgerekt voor den duur van een kalendermaand welke kBirten telkenmale den laatste B elke maand vervallen Wordt jlM levens zorg gedragen dat niter JK nu verloop van 1 dagen de gegevens a i aangrenzende gemeenten worden verstrekt dan zal z i de IregeT zonder twijfel het uitocfe vin controle ten goede komen De ronde nikkelen atuivers tot 1 Juli 1915 verlengde gelepmlMud tot inwisseling van de 5 oentaMOkken geslagen overeeDkomstig de t van 31 December 1906 if bij w besluit van 9 September j l op opengesteld tot 1 Jnli 1916 fiEMEENTE VElisLAG 1914 VIII A f d E 1 o c t r i c i l e i l t r gewoonlijk i wederom deK T i krachtveriS S afgeloopen jaaropmer toiwo elef romotoren klom hbriek die in iflü X gasmotoPE J i n et totaal 3V g tor te missen en telt nu nog pj 8 gasmotoren met totaal 171 1 katelnel werd flink uitgebreid Biroomlevering geschiedde ook dril j V genoegen ina het 1 Clde Kw Seon FUTu oor hiür ederom op ver Ulende p nitgebreid WnL S talnemers hadBet 984 p niotoren in werking dns r 7 P K terwijl Motoren ganiddeld groot wa 1 va 1 K Wedeiom mag geconstateerd wurd dat de electromotoi eei populair is en zich méér en mééi een weg weet te vinden in vele bedrij en Vüur de elrooiiilevenng naai Haas trecht waren alle voorbereidingen getrülïen en de uoodige bestellingen zelfy reeds gedaan toeu de Europeeat he oorlog uitbrak en van de kabol eii verdere leveringen iet veel iiieei terecht kon komen lomidd s uiuden vvel m de cnlrale zelf nige wei ken uitgevoerd welke hiermede UI velband stoit ieu om de bijItiiuw van eenige 8000 Volts boog spmiiiiingHvakken en de voorbereidende aanlag dei 10 000 Voiteruimle voor Hliooitileverlng naar buiten V a II I t o r o n Z i e k 6 n h u i s in den loop van 1911 werden ter verpleging opgenomen 429 patiënten waarvan 180 voor heelkundige behaiidclinK M5 j paliimlen verlieten het zickcithuis terwijl 12 overleden J ot de verpleegden behoorden 4 k I ank J nnigen S mannen en 2 vrouweni van wie geen zijn overleden do e jciankzinuigen zijn allen opgei nmon op last vanden Burgemeester Van de knaaniivaraer werd gebruik f oiniia cl door m vrouwen onder wie 10 Jtejlgiflche Vjnehtelingen van het lulttnd was 1 jimgohiuwd IiiJ het gebdöw voor besmeUelijkeziok oi wer len verpleegil 31 lijdersHtm mfizolen 9 lijder aan r odvonk allen Belgis ha hH hlelingen VanliH tninml vftnfl 0 palU nte werden 2 1 hetslt ld ontslaan teiwijl 3 overleIcd+Mi en Al tliölgeoj in bf andelingIdeven lj liet aantal flft pieegden bedroeg ge middc ld 4 jpjer dag het grootste getal deiop mk dagverpleeigden was V in 1913 W on deze getallen Er werden 1 7 operaties verriehl l en behoejve van het ziekeuhutB weidon Ier gönieente apotlieek J l leoepleii gereedgemaakt en wel IIIOH door fien gen heer en 2918 door den heelkundigirf jafgegeven Jti het uitbraken van den Ëuropeewehen oorlogff zi n door het onlhlaan if an alle verpleegden die daai oor lil de terufen konden vallen zooveel mogelijk b den b chikbaaj genmakl ën gehouden voorRoodeKrule doeleindèn T i gelukkig bleek dal hel V an itei on Ziekenhuis hiertoe niet beboeide te wordeu bestemd is de bevolking langzamerhand weder tot het normale peil geklommen Door do komst van een groot getal Belgis he vluchtelingen in deze gemeente 19 het aantal verpieegden in de laatste tB ee maanden van het jaar buitengewoon huog geweest Ingevolge ee oveileg tussrhen den voorzitter en het Departeme it van Binnenland he Zaken ia voor hunne verpleging f 1 per dag en per persoon in rekcimi gebiaeht bovendien zijn veigoed de gemaakte buitengewone verplegingsultgaveh rooals de belooning van in dienst genomen parliculiere verpleagfltere enz liet ten name van het ItersonZie kenbius ii e8 hreven kapitaal bedraagt thans f184000 monlnaal Ue uitgaven hebhen o tt 1914 in hel geheel beda gen I t8999X 4J hierlonder zijn begrepen f 189 B 10 we ciifl buitengewone kerkert en belegging van gelden fitOO wflfeens verschuldigde lijfrente en enltóle mei tol de wfploilatie vai hel Ziekenhuis te rokeiien uitgaven iuler de exploitatie Worden o a fepiiofind voor aanöchaffing en onderbfiiut van linnen en beddegoed JV H 4 Woarh f 912 7 Eet en di iukwaren r9213 88J De kotsten dei expioUaiie bedroegen Jn totaal i 23987 76 of gemiddeld per dag en per patiënt f 1 38 In 141 3 en 1912 was dil gemiddelde 1 1 4 5 en t IM H verschil Wordt veroorüoakt door t groote aantal verpleegden waardoor niettegenslaande de hoogere prijzen van loveiwniiddelen en cokes tot gemiddelde der algemeene onkosten lager pferd Tn stede van het toegefttane subsidie van f 11000 behoefde uit de gemeentekas slechts f 57 fl 3 ï te worden iiijgedragen Waddinxwean Keuring Landstorm Van de lantotormplichtigen van de Jnai klassen 191 1 en 1914 27 in getal ilie te Gouda werden gekeurd KÏ 111 2 ongeschikt bevonden voor den dienst en de overigen voor den Aiehst aangewezen Oemeenleraod van Waddinxveen Vergadering van 14 September 1915 Voorzitter de Burgemeeeter Tegenwoordig alle leden De Voorzitter opent de vergadering en slélt aan de orde het verslag dor vergadering van 27 Augustus j l dat zimder discussie of hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd Pnariis geschiedt med ieeling van de navolgende ingekomen stukken a een kennisgeving van den heerF J Modderkolk dat hij de voorwaarden waarop hem vergunning isverleend voor het maken ecner drAaibnig over de Kerkwegvaart aanneemt j i iTTl b een m hiljveu vi u deu heei U VVoudstra te Zutpben hoirfeude kennHgeving dat hij wegens zijne benoeming lot Hoofd ijer openbare Mgore school O te Kutphoii zqne Benoeming lol Hoofd van schooi B al hier met aanvaardt en i een brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van een uittreksel uit bet Kon besluit van 28 Augustub j l nu X houdende goedkeuring tot 1 Juli 192 1 van het raadsbesluit tot lieffing van sleigergelden Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen De Voorzitter stelt aan ile orde het verdoek van den Directeur XJeiiei aal der Poslcrijen en Telegrafifc in zake Ie bejiiidiging van de huur van het gebouw vroeger gebruikt voor den juist 011 telegraafdienst in deze gemeente en het voorstel Van B en W om da gebouw te verhuren aan den lieer Cl van Lange alhier li en W doelen den Kaad mede dat zich t wee gegadigden hebhen aangemeld Degene die zich hel eerèt il i licfhcbtier voor het huis aanmeldde heefi Wijken gegeven de zaak oo weinig serieus op Ie Vatten dat IJ zich met hem niet in verdere reIniie hebben gesteld Oe tweede n I lie heci G de Lange heeft zich bereid verklaard het pand wanneer het verhoinVd ie te huren voor den tijd vnu Hen inren H t eollege Blelt oor hel aan genoemden heer te verhuren oil hel Rijk met ingang vnn 1 lanuari a s Ie ontheffen van de huur iiiilö het de gemeente van nu af de olie en vrije lieöchikking donrover f evc 7oodnt aanstonds tot de verfinUwiiig kan woi de overgegaan Het voorstel vindt bestrijding bij ilefiheeren van Drimpieien van den Tot stemming overgegaan zijnde neemt de Raad het voorstel van B en W aan met 8 tdgei 3 atemmen Tegeii slemmcn de drie genoemde heerelï die echter ve klaren te hebben bedoeld alleen tegen de hiiureindiging op 1 Januari a s te stemmen dus niet tegen de verhurïpg van het pand aan den heer Van Lange Niels meer nan de orde zijnde sluit de Voorzitter de openbare vergadering Laatste Berichten Aan het WMteHtlH rö V PARIJS 17 Sept Set ommtinlqné van gisterenavond Inidt Over het geheele front hevig artillerievuur In de Argonnen gevechten met bommen en loopgraafmortieren Aan het Oostelijk Front PETROGRAD 17 Sept Officieel I In de streek ten z w van Dunaburg werden de Dnitsohe aanvallen afgeh slagen tusschen den weg vaa Dunsbnrg en het Samawa meer Kleine dataehementen Duiisohe cavalerie verschenen bü den spoorweg HolodetsjuoPiüotza Bet gelakte de v and ten n o van Wilaa de linkeroever van de WiMa over te steken Bij het dorp Eismonty wierpea wg de vijand over de rivier terug Ia de buurt van Pinak trokken wg temg onder den druk van den v and Het offensief van den vijand werd door ons teruggedrongen Tn da buurt van Nlzischehqd naar Orogrinitaji In de buurt van Derazno en in Oalioie worden de tegenaanvallen van dan vijand voortgezet De vijand tracht z n positie te versterken doch zaPhiet hoogstens plaatselijkesuccessenkunnen b alen iffen w van Jiet d p Pendyki in ide boort van Deraïno maakten wij 410 gevangenen namen vier machinegeweren By de overwinning van een likenrstokerij en het kei bot vielen 700 krijgsgevangenen in ons e handen en vier machinegeweren pe verwoede tegenaanvallen van den vijapd loe en wj af Bij het dorp Oleainatz en Vicbaewesj en bij de Strypa ten westen van dfl lijn Tarnopol Trembowla wordt hardnekkig gevochten In het Oostenrijks legerbericht van 12 Sept wordt beweerd dat wij teruggeworpen werden op het bruggehoofd v n Tarnopol onder zware verliezen doch de vijand kan over geen gegevens beschikken om het aantal van o ju verliesen t oofdeelen Want bg de gevechten van 10 en 11 Sept hebben wij den vijand voortdurend achtervolgd en ondanks zijn aangevoerde verste kiag ttim van Tarnopol teruggedreven naar de dorpen Giadki Zebroff en zelf tot de andere zgde van de Strijpa Aan het Kaukaaisch Front PET OORAD 1 Sepl In de kuststreek geiweervoar Zoc ook in de streek van Olty bj het dorp Kbia taapore Ia de tichtiug van Doeaiah verdreven y den vgand en bereikte Esperetz Overigens is de toestand onveranderd In Oost Afrika LONDEN 17 Sept officieel Emi sterke vijandelijke patrouille werd 14 Sept onverwachts aangevallen ien zuiden van Makdau Oost Afril door 60 Engelsche én 100 Inlandsohe iAfanteristen De vijand werd teiuggedreven en liet 32 dooden en en aantal gewonden achter Onder de dooden was 1 blanke Onze verlieMn bedroegen 3 dooden en 83 gewon je Verschillende geweren eu munitie wpi buit gemaakt De Engelsche scheepvaart LONDEN 17 Sept officieel Inde w k eindigende 15 Sept zij lltGstoomsohepen onze havens binneng loopen of vertrokken Uedurende d week zijn 3 Btoomschepen en 1 trdfe in den grond geboord r De Engelsoh Pransohe leening NEW YOEK 17 Sept Morgan heeft de bijzonderheden omtrent de voorgestelde EngelscheFransche lea niag aan het oordeel vaa Bockefelldt Jr onderworpen Men vermoedt dat hy Rockefeller heeft uitgenoodigd om aau de leening deel te nemen Het feit dat de National City Bank die de Baken van Rockefeller gewooulük behartigt besloten heeft om op de leening in te schröven wordt als een aanwgzing beschouwd dat de millioe nen van de Standard Oil Coup spoedig aan de leeniog zullen meedoW Volgens berichten uil New York a n de Kölnische Zeitnng zou er in geheel Amerika een ongekende beroering zijn gewekt door de ontworpen Eransch Britsche leening De leden der financieele commissie hebben dreigbrieven ontvangen welke aan de politie ter hand zijn gesteld Naar de Associated Press uit Waf hington meldt komen telegrafisch nit alle deelen des lands protesten tegen de leening bij het Wittf Huis in Uit Michigan wordb geseind dat runs plaats hadden op banken dSe aan de leeningen wilden deelnemeti Michigan is de Amerikaansohe Staat met de sterkste Dnitsohe bevolking I Petroleumnood Men m t ons nit Aken Aangezien de petroleum en carbid voorraden zeer schaarsch zgn wordt de bevolking er reeds op voorbereid voor den komenden winter zioh te bedienen met spiritus verlichting Spiritus kan in voldoende hoeveelheid worden verstrekt en petroleumbnnder zullen kunnen worden V É wisseld voor spiritusbrandem natan lijk zonder koper of messing ÏMKC spiritusbranders zullen vervaardigd worden te Berlyn onder KykstoezitSat door de Spiritus glühlichtKriegHge s phaft Oe branders kost ö van 4 mark af zoad toebehooren Kousjes cylinder vulkannetjes eU kosten nog 1 26 mark eméei o ille een massa bestellen krijgen de branders voor 3 Mark de ovwschie tesdematk doeleinden lic trnKiylêr naar iiTaS itct ligt UI de bedoeling H M de liuyler met welken bodem de adel Imisleii van het eerste studieiaar te oeleu iig ile reis gullen incemakent ngoveel l ctt lB k itu Willeinif oord uaiu Indië te doen vertr l ktii iytrii lien fcij de S S Naar wij nit goeden bron vernemeó fc wojdt door de Directie der Maa f schappij tof ïlitploltatie van Staalt spool wegen overwogen oni in v fe boiwl met de buitengewone tijdeonft ttumligheden en den abuormaben to Siaiid oarin het per neel diel imiutschappil erkzaain is in cw maand Deceinbei wedeioni een extii week bezoldi ng aan dit personeel uil te keeren t liet rtle nkiilenvervoer uit de t Limbrfrg éèhé mijhen Het steenkolenvervoer uit de mi iton in Zuid Linrburg neemt de laatste weken reusachtige afmetingen aanAlhoewel de Staatsspoor Mij de laatHie jaren eer veel materieel vooriteenkoi uvervoer heeft laten aaifbouwen komt hel door hel buitengewone groote steenkolenvervoer dagelijks vyor dat er gebrek bu wa gen 18 IIcl personeel dier i iaatgiiiapplj Is ilaii ook aangeöcbreven de leilige Bteenkolenwagens steeds onmiddellijk liiaar hoj sleenkolencentrum ip ï ftAUiotif tntfiii t tasiem Motor onif lolt Hedenmorgen heeft aan boord van dt itoUrboot Luik I liggende i de Leuvenhaven te Rolleidam eWi uut l liifliii j plaalB gehad veni saniengepei t koolzuur bij het aanstekmi van den iiiotor De machiiüet D V die iich ip de machinekamer bevond bekwam door de uitslaande vlam ernstige brandwonden Hij snelde naar hel dek en sprong in het water Nadat hij met een roeiboot was gered werd hem in het nabijzijnde badhuis de eerste hulp verleend De stoker A L uit Amsterdam die zich op het lick bevond bekwam brandwonden aan liet gelaat en linkerhand Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd waar de machinist is opgenomen en de stoker werd verbonden Verdacht van spionnage Men meldt oAs utt Rotterdam Naar wy vernemen sïal de zaak tegen de journalisten van DitmU en Dun 7 October voor de Rottordamache Rechtbank worden behandeld Do koltiehaudel Volgens de Thnes beeft het feit dat Kngelaud weigert hceusies vOor don uitvW ven koffie naar de oeu Male landen 10 gcticii zelfs onderwaai borgen gioote unlhleiiiinmg opdo Loiiidenschü goedoroiunaikl gewfkt Men goofit toe dat er wctistfiaa hegkidtie iiaai hol Üilvoer van var epsvleesch De Minister van Landboul NijV erheid en Wuiedel gelet ppi Pb Iftf 1 en Itï van zijn beischikking van 0 Apiil 191Ö S ot van 16 April no H H houdende vaslstetling van de be ial iLgen omtient uUglfte van een lentcu vooi don uilvoer van var keunlofeHch hoeft licpaald dat jbopahngcii van zija best ikkiugVain Hl AiiggNliiH iliiectie van den laiidliuiiw no 2089 Ide afdeeling hiptvan 17 AiigiishiH no l l ook naIN le ei tot nadere nniikiiiidigliig vaal ia hl zullen blijvoii W V StoomvaéftHineri Mij Nederllitld Jan Pieterz oen uilr vertr v Lissabon lli 8epl Hillilon uilr arr Ie Sabang 18 9 Bavoan thuijAr vertr van Mar eillc tiV Kon Emma tli nipr pass Glbral lar 16 9 I iin der Nederi uilr arr Ie Singajwire 1fi 9 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisob j Instituut te DE BiLDT Hoogste barometerstand 7720 tff Müncheu ep Maastricht laagsta baro imeterBt d 74t 9 t StdfeK W Ver acUtina liOtQea v bl 4 4 gMeest zwakke zuidelijke tot westeIgke w iod aeyplig tot halfbewolkt weini g of en regen üdifde tb ratuur Bü HG ER LIJK E STA VD WADDINXVEEN der Spek en l ïttrendsz TzaaaJa ob Maria z v l J Doeleinau en i M de Uuijter VViilera z v P Hnijsman en J van der Lindep l ranclna Lijsje d v II A Brink horst en F O van der Plaat Chrle tittaii Adriaan z v O van der Ki aalH cji A I Grand N iRiri H6UVT0 A van der Itcri eu M MausvMdBA M ri i liinvD 1 G Sakker en J M van der Meer N J la Orstid en 1 i Koster C A van Halten mi I de ftni nf ï i i 1 vvedii van W den Hartofe A TlooeiHlitoiiv 7ii j e hlgen vw 00 A Zwaiieiilsirg 1 ev6nloeö a e ven zoon V A Scholman en Kapoen HEEtfWlJR tj EI OIJEN Adriann ouders H van der Smit cn M KoHler Gerlil niiders D de Borst en A fpn gepeel lanMje Zwaantje onifelaiQ D Paol en 1 Bn ï ï OVERLEDEN A Buuui echtg van P vali Le uwea M U P Blanken It j