Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1915

1 VAN Bi l VOIK OMM A omen TLB On sTr i s 1 L i 1 r ON SCHA l N 10 1 L tl ï 1 I l K DE LiJr hebben in de Qoudsche Coumti êteed tueeet f 1 Dezeadvertfnil6n koslea sleetÉ bij vooruitbeltliiig 1 6 regels f 0 35 voor elke meer 6 cent Opgaaf uitslaitend aan het Barea u 4 üpi uiiel BcUljut iuil 8 luoi liei gevai itj yii inimein üarduomtiK pumsBeei i HIJ iiittiiui i vuu builen de aiaii Viaii uii uu uui ilttsrduor einJlieme inauui u iMiiiucii iiuig Women gevdterd iiuii outitiii WIJ attttruieutJ eeuigermalü vmie Kuuueu hebben Uniangs ecdtec ja tut hooid eener uitgebreide ucHooI alhier benoemd een man die jareii aan Uot hoold heell geBtaan vun een doiKlgewope lagere ucnool te Itolleittaiii jJat deze ervaring heeft van het 111 u 1 o kan niet gedacht wordeu Naar wij vernamen wbb hg liould der ihuol ill het boulwerkersUwtrut te Uotterdam dat dus een oort kinderen op de öchooi breiigi die wel zeer venMihiUeu van het genre dat in den Haag de burger holen bezoekt Ueze Kjnderliuge benoeming geMChiedde met één atein meerderheid De aiulere afwijkende benoemingbeeJl nog veel meer atol opgejaagd Viiieden jaar werd tut tijdelijk leeraar in de etaathulHhoudkunde aande driejarige H li ti benoemd deheer Nederbragt Illj etoud nu 2 opUe voordracht doch waa tevens de achoonzoon van een der wetboudera Van deze afwijking van de voordraclit is toen niet gekikt Na een jaar werd dezeifde man als no 1 voorgedragenvoor de vaste benoeming Ook nukoos de raad no 2 en de heer Nederbragt werd dus uitgeworpen Nuwas Holland in last De politiekebladen grepen de kwestie aan Immers de gepasseerde is van antire vulutioiiuairen huize is llaagsch correspondent van de Standaard en de iiaagscbe raad is overwegend liberaal Dus zat de politiek in het geval Het zomlerllnge is echter naar ons van vele zijden wordt verzekerd dat deze afwijking van de voordracht een geheel trHsvalllge was De één wilde hem niet orn deze reden de ander om gene misschien waren er ook wel die aan no 2 een jonge dame de voorkeur gaven Hoe hqj zij het schijnt flat ile politiek aan dit geval vreemd was Ër werd door één dw groote bladen een veronderstelling geoppenl die een verklaring zou zijn voor het geval doch deze was te zot om over te praten ïtmii ziet men dat een college van 4 5 mensehen In een groote stad terwijl het toi waarlijk niet door kleine intrigues geleid wordt vreemdsoortige dingen kan doen Eigeimardig ia ook het optredenvan het gemeentebestuur ton aanzien van het vraagstuk der volkshuisvesting Geregeld worden woningen onbewoonbaar verklaard doch het iseen doodgewoon feit dat de hui toch matig liewoond blijven De wi ningnood voor goe lkoope woningen wel te verstaan is zóó groot dat hel onmogelijk is de uit hun huizen verjaagden elders onder uuk te brengen Dus laat men ze rustig zitten ensiert alleen een luguber bord de woning i Het laat zich aanzien dat de woitiiiig nood in de eerstvolgende jarenzal toenemen omdat door het bealuitom den aanleg der verkeerswegen nlèt Stop te zetten zeer vele goedknopere woningen zullen verdwijnen Weliswaar heeft de raa l onlangs liesloten een reeks woningen te bouwen en heeft hij op breeile schaalvoorachotten verleemt aan particuliere maatsehappljen maar ilat alles 1 ongetwijfeld niet voldoende De par ticuliere bouw staat op dit oogenblikvrijwel stil Het materiaal is te duuren de verhuurders weten maar al tegoed dat de tijden te slecht zijn omzeker te zijn van een goede betaling der huurpenningen Het gebied van de overheidszorg is dus weer uitgebreiden zooals wij vroeger reeds uiteenzotten wacht de gemeente biet denbonw van deze woningen een grootestrop Zon zet het gemeentebestuur zich in de nesten Den Haag moge rijk zijn als verkwistend wordt omgeaprongen met hel geld is de bodem van de aohtttkist spoedig Ie zien Hel zijn sterke boenen die de weelde kunnen dragen Misschien mogen wij niet van weelde spraken Maar een feit ia het dat waar de overheidszorg zich eenerzijds uitstrekt tot het woningvraagstuk zij gevaar loopt zichzelf een zware taak op de schouders te leggien Moge de ervaring leeren dat de laak niel te zwaar Is HAOENAAR Ontaettonde ramp in ZuidOhina Het f erabajaech Handelsblad van 29 jiili geeft eene uitvoerige beBchrljvin f van de ontzettende ramp die Zuidfihina heeft geteisterd waaraan wij h volgende ontleenen Itladen uit Hongkong van li en 17 Juli heden ontvangen bevatten de uitvoerige bijzonderheden van d e verachrlkkelijce ramp waarover ons reeds den 15den Juli werd geseind De utreken aan de West rivier met de talrijke dorpen en steden werden door de gieweldUgste ramp bezocht welke ZuidChina ooit heeft getroffen In t begin der vorige week wies I hel w er mei In de rivier en de be ilking begon ongerust te worden i regens van de laatste dagen de11 aldus de bladen van 15 Juni iia water met angstwekkende sneiheid stijgen en thans staat een volkrijke streek geheel blank en moeten duizenden menechen den dood in de golven hebben gevonden Zoolang t water niet zakt valt aan redding niet te denken Talrijke dorpen en kleine sleden zijn ondergeloopen en de bevolking die nog tijiiig voor t wassende water wist te vluchten verkeert in een toestand van de grootste ellende Verscheidene schepen met rijst zijn reeds uit Hongkong naar de zwaariiezochte streken vertrokken De kapitein van de Lintan die juiat met zijn schip van de Westrivier kwam en te Hongkong arriveerde verklaarde nimmer zulk een overstrooming te hebben gezien De ontzettende overstrooraingen in het vorige jaar waren betrekkelijk onbeduidend bij deze ramp vergeleken Te Woatajow vertelde hij klom hel water tot 79 voet Het verlies van inenHchenlovens moet verschrikkelijk zijn verklaarde deze kapitein Kanton nptkwam niet aan de ramp De Shameen stond onder 2 voet water De meeste wijken der stad waren overstroomd en talrijke booten roet vluchtelingen sloegen om Zij vonden een jammerlijken dood In de golven Het gohoelc bootverkeer op de Westrivier moeat worden stopgezet Het verkeer roet Kanton kon slecht met groot gevaar worden onderhouden Later moest ook dit worden gestaakt Do bonten konden niel meer op tegeii het nog voortdurend wassende water Talrijke Idioten moeeten onverrichter zake tenigkeeron Dp meeste hulzen staan tot aan de eerste verdiejiing onder water en om de bewoners te bereiken moeten heel wat moeilijkheden overwonnen worden daar de nauwe straten een vlug heen en weer varen belemmeren Hel gevolg hiervan is dat velen gebrek lijden Kapitein Marabal van de Chnrl llrtodouin bes hreef het water op de ankerplaats te Kanton als een waren zondvloed letterlijk bezaaid met omgeslagen jonken en sampans huisraad en andere voorwerpen Een gedeelte was bedekt met millioenen lucifersdoosjes die uit oen iucifersfabriek weggespoeld waren De zeeman zeide dat de grootste moeilijkheid voor de scheepvaart was het ontbreken van boelen die alle weggeslagen zijn Ofschoon de Charles Hamlouin flinke machines bezit werd zij in oen aoort van draaikolk getrokkm en belde Ankers moestep gelicht worden om een ongeluk te voorkomen Tot overmaat van ramp brak In de zoo zwaar geteisterde plaats in den namiddag van 1 3 Juli nog een brand uit waarbij een enorm aantal winkels in asch gelegd werden en vele menschon omkwamen De bewoners van de winkels waar de brand uitbrak waren voor het stijgende water op den zolder gevlucht en toen hot vuur hun schuilplaats bereikt had was geen redding meer mogelijk Zij stonden voor de kenze zich Ie laten verbranden of in het water te springen Velen deden het laatste verscheidenen verdronken terwijl de anderen in de vlammen omkwamen De brand die het werk van roovcrs geweest is waarvan er thans honderden bezig zijn aan het plunderen ontstond op Hampang Hong In de Chineeeche stad welke In de bunrt van het douanekantoor ligt Alle hulp was tevergeefs het vuur verbreidde zich met een ongelooflijke snelheid Hot is nog moeilijk vaat te stellen hoeveel hulzen en winkels In vlammen zijn opgegaan Telegrammen noemen een aantal van 12 jl l SOO De Heung Sjan kwam mei geredden uit Kanton te Hongkong aan De monschen waren geheel uitgeput half waanzinnig door de uitgestane angsten en het aanzien was een ontzettenil schouwspel De kapitein veHelde dat hij s nachts do stad had verlaten 1 Was of zij g eel In vlammen stondi de vuurgloed weerkaatste in het water dat de geheele streek had overstroomd Tallooze lijken dreven rond het schip en in enkele booten waren een aantal overlevenden de ni iitllftig nabij Pem was vorield dat alleen in Kanton 10 000 menaehen waren omgekomen Een jniste raming der verloren levens zou wol nimmer kunnen worden gemaakt Om de ellende nog te verhoogen trokken roovarbenden de geteisterde afreken af De streken hoogerop aan de Westrivier gelegen zijn geheel vernield van den oogBt Is niets overgebleven Do bevolking sterft van honger en voorraden kunnen nog niet worden aangevoerd Men slaagde er in 20 000 mensehen Ie redden die naar het heuvelland builen de stad konden worden gebracht Ieder half uur verteldo een ooggetuige hoorde men het geraas van instortende huizon Een neerstortende nevel viel op een reddingboot Niet een der inzittenden ontkwam aan den dood Enkele booten slaagden erin het brandende stadsgedeelte in te varen en nog 600 personen te redden Ijiler werd de hitte van den vuurgloed te groot en moest men hier het reddingwerk opgeven Sommige atadawijken zijn totaal afgesloten De menöchen die er nog zijn moeten verdrinken of den hongerdood sterven Duizenden manaen vrouwen eu kimleren zullen dit lot moeten ondergaan De brand woedde het hevigst in de winkelwijken Ollepakhuizen hadden hun inhoud aan den watervloed moeten afgeven De drijvende olie vatte vlam en de gevolgen daarvan behoeven niet nader beschreven te worden De gevolgen van den ramp zijn nog niet te overzien Men vreest algemeen hel uitbreken van besmettelijke ziekten Uit alle deelen van Ciüna stroomen giften toe In alle groote plaatsen zijn steuncomité s opgericht Een rei e dat hij nooit vergeet Een landweerman joumaliet vertelt in hel Kolt Nbld van een braven laiidweerman die een kans kreeg om III plaats van s middags reede des luorgens met verlof te vertrekken Zorgvuldig had hij alle gebeurlljkheden overwogen en was tot de slotsom gekomen dat hij hel er op kon wagen t Was zeker wagen i maar geilachtig aan het spreekwoord wie niet waagt wint niet besloot hij te gaan of zooals wij dat met een technische term noemen hij besloot de kuierlatlen te nemen Als hij ongehinderd bulten hel fort kwam dan was er esn redelijke kans dat allee gocil zou gaan J ortuna wi met hem Niemand legde hem ook maar een strootje in den weg Eenmaal builen de gevaarlijke zone haalde hij diep adem als snoof hij de heerlijke vrjjheid in Hij was veel te vroeg voor den trein kon heel op zijn gemakje loopen genieten van het welslagen van zijn plan Overmoedig geworden bied hij zelfs een poosje kijken naar de visscherfi die bezig waren hun netten op te halen Maar plotseling pakte hem toch weer een vage onrust Neen niet blijven kijken kalmpjes naar het wtallon wandelen dat was toch beter je moet nooit de goden takten Rustig slapt hij weer voort Jongen wat zou zijn vrouw blij zijn 1 Wel een halven dag VKoeger thuis dan zij dacht Hij zal elil achter door den tuin binnenkomen voorzichtig loeren door het raam of zij in de huiskamer ie en als ze dan even weggaat vlug naar binnen wippen en doodbedaard bij de tafel gaan zitten Als ze dan weer binnenkomt zal hij haar gezicht zien I Wat zal ze blij wezen Drommels ja hij heeft toch maar een lief wijf getrouwd Een blijde glimlach speelt over zijn gelaat als hij denkt aan zijn gelukkig huwelijksleven Zijn vrouw is een Maar allemachtig wal is dat Allo goden Is dal even een strop I Vlak bij hem op een zijlaantje dat naar batterij V gaat loopt een ITorfccommandanl Non zit je er in en gloeiend ook In verbeelding ziet hij reeds zijn eigen huisdeur dichtvallen en die van de petoet opengaan Een duivelsche schaterlach klinkt hem uil hel donkere hok tegen HIJ is er bij In minder dan een seconde speelt dit alles door zijn hoofd Nu heeft de fortcommandant hem ingehaald en onze landweerman groet den Luitenant Oeen kwaaie kerel de Fortcommandant eigenlijk een beate vent die wat voor zijn raanr notjes over heeft Maar hij is erg op den dienst De zaken moeten in orde zijn Vriendelijk groet de Luitenant terug en zegt Zoo landweerman ga je ook naar de kerk Zelf Is hij streng Katholiek en hij ziet van zijn ondergeschikten graag dat zij van welk geloof zij dan ook zijn hun godsdienstplichten trouw nakomen Ga je naar de kerk Ocred vliegt het den benauwden landweerman door den kop te deksel hij is gered De petoet kan wel weer gesloten worden Hij kan zijn commandant wel om den hals vliegen Voor hel prachtige idee dat deze hem zoo argeloos bijbrengt Jawel luitenant zegt hij ik wasvrij van dienst en toen dacht ik del h even naar de mis kon gaan Dat is heel goed zegt de luitenantik ga er ook naar toe dan gaan we samen Arme landweerman wat krijgen zijn zenuwen vandaag een vreeselijte beurt Nn moet hij natuurlijk mee naar de kerk en ala de mis afgeloopen is dan is zijn trein allang vertrokken Maar hij herinnerd zich dal hij In zijn jongensjaren een apecialiteil was in spijbelen Als Vader en Moeder dachten dat hij In de kerk of op de school zat UI Wuo lu buurmans perenboom geu ümmen eu Kaapte de sappigste ftUiiterpeereu iNog een kana Myft hem ver AIS ue luiienani een beetje doorouijii kan Uij meegaan de kerk binnen ue luitenant zal wel vooraan gaan zitten de landweerman zal zoo oesciieiuen zlju achteraan te blijven en er dan zoo vlug mogelijk weer uil zien te icómen l rateu niet zijli comioWidant traehl hij iiugemerkl wal vlugger Ie gaan lüüpeu Maar de luilcnaut heeft goen haast ZIJ hebben nog lijd genoeg Uij de eerstvolgende batterij blijfl hij staan en gaat onzen landweerman uitleggen hoe voortreffelijk deze batterij opgesteld is Een vlieger zal ze niet Ucht ontdekken en zij beetrijkl prachtig gindsohen straatweg Wim irappeii van ongeduld transpireert van angst Koin nou eens hier staan zogi de luitenant dan zal k je eens laten zien hoe de b ttc ijen V en VI elkaar kunnen steunen VVim vervloekt in stille de kanonnen uit den grond van zijn hart en weusohl de heele serie batterijen naar zijn grouiju kliudelijk besluit d luitenant om verder te gaan maar ziende hoe de lamiweennan geweldig transpireert zegt hij goedhartig we zullen niel zoo hard loepen t is nog vroeg genoeg VV e hebben nog een kwartier on in lU minuten loepen we hel gemakkelijk Die tien minuten zal ouze landweerman nooit vergeien De weg naar de kerk ging langs het station en hij kon zien hoe op het perron de reizigers reeds op en neer wandelden wachtend op den trein die ook bq hud willen nemen Daar achter die deuren ügt de vrijheid de heerlijke vrijheid en het Is Wim alsof zij hem wenkt Kom dan toch binnen dan kUii je mee dan kun je genieten 1 Keu rilling loopt hem over den rug als een kloksignaal de nadering van den trein aaukondigd Maar neen dat is de zijne niet loze goal naar Amsterdam I hoe wat is t warm en wal is t ver naar de kerk Als die luilenant nu eens een looppasje commandeerde Eindelijk delijkdaar staan ze dan toch voor het kerkgebouw Over acht minuten verti ekt de trein Nog even voelt de luiilenant zich geroepen den landweerman te vertellen welk een prachtige waajinsmSngspost de toren ia Dan gaan we binnen Nog zee minuten 1 Gelukkig loopt de luitenant naar voren en Wim springt vluè in een der achterste banken Hij had er wel zoo uit willen hollen maar dan was er een groote kans dat hij nOg zuur geslagen werd En werkelijk de luitenant kijkt voor dat hij gaat zitten nog eensom Wal een bof dat Wim niet direet weggegaan is Maar nu zijn commandant eenmaal zit mag hij ook niet langer aarzelen Nog vijf minuten I Als een dief sluipt hij de kerk uit en nauwelijks builen begint hij een wilden ren Sterretjes dansen hem voor de oogen hij let er niel op draaft holt Daar is het station al Gelukkig is er geen publiek voor hel loket Mijnheer schreeuwt hij alstublieft roept hij nog eens en het klinkt ais een smeekbede Maar hoe tergend langzaam kunnen die spoorpijpen opstaan en zonder de minste haast helpen Hoorde die vent dan niel dat de trein binnenraasde Moest je zoo iemand niel een por mei je bajonet verkoopen f Eindelijk daar kreeg Wim dan zijn kaartje Hij moest het waarachtig nog betalen ook Na al zijn moeite had men het hom wel voor lauw mogen geven Maar nu moest het eerst nog weer geknipt worden Met angst in zijn oogen kijkt hij naar den trein waarvan de portieren reeds dichtgegooid worden Zenuwachtig grijpt hij zijn kaartje n stormt het perron op Het laatste beetje adem dat hem nog reet gebruikt hij om hand te schreeuwen k Moet mee k moet ook mee I H Kom dan ook op tijd hoort Wj nog een conducteur snauwen maar dan llgl hij in den trein en rHdt HlLI rijdt rijdt de vrijheid de heerlijK vrijheid tegemoet Een halven dag vroeger thuis Stil zal hij langs den tuin zijn woning naderen gluren door het raam of zijn vrouw niet In de huiskamer is en dan rustig gaan zitten Zal je haar een paar oogen zien opzetten I Wat zal ze blij wezen En als hij haar vertelt tot welken prBa hij dit resultaat heell bereikt dan zal ze hem goeddoen alsof zij weer in de wiHebroodsweken waren Zeven lange maanden zijn voorbijgegaan Al word Ik honderd jaar zegt Wim ik zal die reis nooit vergeten Wat heb ik gehold I Zooveel is zeker besluit hij n ik lees iets peinzende in ilJn bljk m n vrouw zou t me nu niet nadoen De toestand in FrankrQk In een artikel over den toestand in Frankrijk schrijft de te Geneva vwflchijnende Tribune volgens een Havastelegram uit Parijs aan het Ilbld Niettegenstaande het v uitzicht dat de oorlog nog ianegj duren valt op het moreel van T burgerlijke bevolking zoo weinig ja te merken dal de Kegeering den Btai van beleg in de iniddenzóne opgetig ven heelt Niemand zal kunnen lo ebenen dat dit een teefeen van goede moreele gezondheid is iu In land dat in oorlog ia Het vertrouwen van het volk de kracht van het leger neemt voortdurend toe en de e nomiacbe t stand is geenszins verontrustend dort zes maanden is de prijs der levensmiddelen zoo goed als stabiele daar do beerschappij ter zee verzekerd is behoeft er geen vrees Ie be staan voor verhooging der prijzen De Gazette de Lauzanne zegt jj een artikel over hel bezoek van buitenlajulsche journalisten aan de Frunsche fallrieken voor oorlogsmateriaal Hoewel de legers v an Dullech land en Oostenrijk zich door hunk noanen een weg hebben weten te banen naar de binnenlanden van Rusland meen ik te mogen verklaren dat de toekomst aan de Dtiilichers pijnlijke verrassingen zal breiigeB Er worden door de smeden in de werkplaatsen van Vulcanus vreeselijte wapens gesmeed en iemand goed bekend is met de coulisses vsn den ooriog zalde onlangs tot mij He wachten is verveieod maar de opperbevelhebber weet te wachten Zijn uur zal echter slaan Wees daarvjn verzekerd Thans ben ik er zeker van ik heb gezien en begrepen ooie huweiykea In Frankrijk mei name te Parij spreekt men gaarne van mooie huwelijken beaux mariagea waarmee dan bedoeld worden huwelijkea die de bijzandeie aaodatbt trekken door den uaatschappeiijken stand van de betrokken personen door liuu bekendheid of beroemdheid in ile l a rijsche wereld De Figaro ncurijll nu over eenige mooie huwelijkiii welke in de laatste maanden Ie farijs gesloten zijn maar die heelieiB anders blijken te zijn dan mea in den regel onder dien term verstiut Verscheidene zijn er in den loop van dezen zomer en van dit voorlaar gesloten waarvan de plechtige voltrekking beeft ontroerd Zoo bijvoorbeeld in de kerk Saint Anloine het huwelijk tusschen deo onderofficier Cantors een invalide die in den oorlog beide oogen en den linkerarm verloren had en die nu trouwde met mejuffrouw l attrion zijn verloofde uit vroeger gelukkiger dagen 01 wel Ie i orienl het huwelijk tusschen lmt nant tiuittet bij Atreobt gewond wl mejuffrouw Gardis mei wie hij ook vóór den oorlog verloofd was g weest ïen gevolge van zijn verwondingen beroofd van zijn gehoor en van zijn spraakvermogen moest hij het sacramenteele jawoord op een stukje papier schrijvea Dergelijke buwelljken waarbij de bruid vol toewijding hart en hand schonk aaneen bruidegom die in den strijd voor het vaderland hulpbehoevend gewordefl was waren die van den heer Dilché de fa Rive de Dasplanels zwui gewond te LionvUle gehuwd met mejuffrouw Claire Jeanne Oauttieri v n den onderluitenant Tarraba geridderd met het legioen van Eer en hei militaire Kruis die blind naar bet altaar geleid moest worden door ïijn bruid en René de la Hamayde brigadier bij de kurasalers die voortstrompelend op twee krukken door de bruid mej de Baussel Rocquefort gosteund werd PREDIKBEURTEN OOUDA Zondag 19 September EEMONSTRANTSCHE KEBK lO j u v m Da H VAN ASSEN DÏLPr St janskerk 10n v ni D G A v D BRÜGGHEN 2 n n in Da H CANNEGIKTBM 6 n n m Ds J O DEUK KERK PEPERSTRAAT 2 n n m Da J E BIJL LUTHERSCHE KERK 10 o v m Ds Tb SCHARTEN HAASTRECHT NED HERV GEM 10 n v m D E v d BROEK GEREF KERK fl a u v m Ds B VAN HALSEMA 6 n n m Ds B VAN HALSEM MOORDRECHT NED HERV KERK 10 n v m Da VAN DER VEN OOUDA Woensdag 22 September St janskerk 12 n m Ds J E BUL HuwelSkaiDMgening Adverientiën Op 3 October as hopen geliefde ouders im cDSfU en jnUU DE BMIJII hunne un mwmm te herdenken 18 Svnne dmMare kinderen Iflonda 18 Sentember 1915 ÖEVBAAGD met Nov voor den HMgeen nette Dienstbode V fr 8 i i ® oen in gezin ïil 2 para Zelfst kunn koken en vken Loon f130 waschgeld 186 tramg f 10 wil Mevrouw VANMANSFELT ft Mauritslain 25 Den Haag 13 Gevraagd twee Blikslagers net nnrloon of stukwerkers voor nt werk tegen hoog salaris t Qewpaagd Verlakker a een aankomende VERLAKKER Toor vast werk tegen hoog salails Adres imemsiEiüTuiwiReiiriBsiM D UNSCHOTEN ZONEN UTRECHT 19 TE HÜDR 6f TE KOOP gevraagd tegen 1 Nov een WOONHUIS pr ± f350 adres brieven No bureau GOÜDSCHE COURANT Hukt 31 Gonda 9 Hpieiding L O VO een MEISJE 17 jaar alg tt trordeu LESSEN GEVRAAGD net opleiding akte lager onderwtjs Bnaven in te zonden onder L O a het bureau van dit blad 8 h f I Telephooniiet Gouda Aang esloten Tel No 34 NIEKERK GEBRS VAN Graan en Kaas handél Haastrecht Tel No 452 RADDER Pz C Bleekersingel 29 T l Ko 453 RADDER Pzn C Bosohweg 2 13 B STERNFELD Gouwe 127 Gouda AANVANO van den nieuwen carras zoowel in moderne als karakter diMon Calisthénic en Plastiek medio OCTOBER mSCHRIJVINO dagel ks van n m i tot 4 en van 7 tot 9 uur 13 Iw qAeinii M iillverkiieii Profiteert van de gelegenheid Compleet Ameublement 4 stoB1811 motrugzittingen 2 Fauteuils massief Eiken Tafel Buffet Spiegel f62 50 Prima 2 persoons Veeren Bed 119 50 2 persoons K ok Matras met schuine Peluw 2 Kussens f 19 50 6 gaatjes stoejea 1 12 50 Massief Eiken Spiegel 9 90 Spiegel mot 2 Schilderijen 8 50 Moquet Ameublement oompleet 157 90 Uitsohuiftafel 8 se Th86tU l f4 75 25 zin n orartulg U I H BOEKI West Kruiskade 40 Rotterdani MitiniinliiinnBEIlEIISNKillPEmi lUllln io ZlBfiTALAOEI Adverleeri in dit Blad Costumes Tailleur in ruima kaïu D SAMSOM IHHHiUHII Openbare Verkoopino te Gouda op MAANDAG 27 SEPTEMMLg EER 1915 des avonds zeven mmm uur in het HOTEL DE ZALM aan de Markt ten overstaan van don te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN NOTARIS N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA zal op MAANDAG 4 OCTOBER 1915 des avonds 7 uur in Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar publiek verkoopen No I Een goed onderhouden WOONHUIS Jm en ERF aan de Jan van V k der Hegdenstraat no BaÉngSb 17 te Gouda Per week No 1 Een goed onderhonden WOONHUIS geteekend No 1 met TUINT JE daarvoor verdere betimmering ERF en GROND aan da Winterdijk nabij het Nieuwe Park te Gouda Kadaster Sectie G Nq 1190 groot 270 centiaren on Sectie Q No 1176 gedeelteliik Te aanvaarden bi de betaling der kooppenningen No 2 Een goed onderhonden WOONHUIS geteekend No 20 met ERFen GROND aan do Nieuwe Markt te Gouda Kadaster Sectie C No 920 groot 00 centiaren Verhuurd bij do we k voor f 2 25 No 3 Een onlangs niouw gebouwd BurgerwoonMs aan de Graat van Bloisstraot No 33 mot ERF on GROND te Gonda Kadaster Sectie I No 900 groot 72 centiaren Verhuurd bij de week voor f 2 00 En No 4 Een onlangs nieuw go SJB verhuurd voor f 2 60 Nos 2 3 en 4 Drie woorauizEïï en ERVEN in de Boelekade z g Glazenkast nos 47 49 n 55 te Gouda Per week verhuurd nos 47 en 49 elk voor f 1 50 en no 65 voor f 1 50 En nos 5 tot en met 9 Vijf goed onderhonden WOONHUIZEI en ERVEN aan de Vorstmanstraat nos 21 tot on met 25 te Gouda Per week verhuurd no 21 ingericht tot winkel voor f 2 30 on de overige elk voor f2 Te aanvaarden op dan betaatdag der kooppenningen 4 Nov a B en te bezichtigen de laatste drie werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda Telefoon 423 Verdere inlichtingen geeft gezogdiB notaris ten wiens kki ora vaff öipjtember af notitiSn te verkregen zjjii bouwd Burgerwoonhuis Wit en Jaeger Flanel Sporfflanel vanaf de goedkoopste tot debeste kwaliteit 25 VRAAGT STALEN AAN naast het vörigo perceel No 36 te Gouda Kadaster Sectie I No 899 groot voor het geheel 73 centiaren Verhuurd bij do wook voor f 2 C0 De peroeelen 3 en 4 worden gecombineerd De peroeelen zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling en op den dag der veiling van 10 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft NOTARISKOEMAN voornoemd 05 Nieuw Nieuw Capucijneps Menthol Eucalyptusbonbons Formarainttabletten en Mentha pastilles Groene Erwten Aanbevelend L Van der beek 16 Lange Tiendeweg ba 13 P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 Zeer mooie aollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUfels Buffetten Stijlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokraatrassen Slaapkamerraeubelen enz enz aUei spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Stflikast fa Stliltafelf9 60 Splegeü r6 60 f7 60 enz sinHmmtt miitaiiiiiiiitotóii Ml RoWTdam DANK ZIJ EEN DOOS Likdoornzalf CORA kon ons achtergebleven soidaatje zijn regimentweerinha mentweerinhalen Bij alle drogisten in Nedervï land vorkrflgbaar a 20 Cts met gebruiksaanwijzing 18 WILLEIH KRAAL Kampen Firn aJ H A GOGARN ROTTERDAM Groote Opruimiog a Confaot nnl 4 OÉlKr lol eo nul 9 Whbus uitsluitend in de MagazDnen GROOTE MARKT 30 VAN Engelsche Houten en IJzeren Ledikanten Slaapkamer en Fantasie Meubelen Wollen en Gestikte Dekens Reisdekens Japansche Tochtschermen Tapijten Karpetten en Gordijnstoffen enz nz Do goederen worden niet op zicht gebonden en worden ook niet geruild 100 De Magazijnen zijn geopend van 10 nur v m tot S nor n m Eerste klas Ateliers voor het verwaardigen wan alle soorten HAARWERKEN Ook wan uitgewallen eigen haar t j nti l A i II p yjiN wUNGAARDEIi 20 KLEIWEG 77 C A B BANTZINGER markt 18 19 Hiermede berichten wQ de ontvangst van een groote verscheidenheid waaronder de NIEUWSTE KLEUREN en s PATRONEN 48 ZelfbinderSy IN POTjeS VAN 2V QNS 92 I j 1 K i 70 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Hij wielen en onderdeelen Landbonwgereedschappen en Werktuigcen u BERGER LEYERTRUN 10 bU Anton Coops DROaiST WUDSTRAAT 29 FirmaC SMITS Sclioeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgarioht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN 1 A