Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1915

i v Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER gWgg 25 SEPT 1915 NUMMER 62 ALGEMEEN VERSPREID 2e JAARGANG OPLAGE 1400 W J UITGAVE ijl HERMAN MATHOT WADOIHXVEEM ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend VERSCHIJNT IEDEREM ZATEHDAGMOBËEN VERSLAQEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen FLH Meubelfabrikanten Alvorens uwe PRIJSCOURANT en MEUBEL ILLUSTRATIES elders te bestellen verzoek ik U beleefd eerst nog bij mij aanvrage te doen waarna ik U volledige prijs en proev van bewerking zal voorleggen en dan zult U overtuigd zijn dat U minstens even solied vlug en billijk hier ter plaatse bediend zal worden Aanbevelend Telefoon interc Nr 33 Drukkerij Herman Mathot P S Belast zich ook gaarne met Fotografische opname ten behoeve voor Reproducties KANTOORBENOODIGDHEDEN voorhanden en verkrijgbaar in MATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP K ntoorboeken Kwitantieboeken Kleefstof Kasboeken Copieboeken Rekeningen Kantoor agenda s Alphabets Kwitanties Wisselboekjes Bloc Notes Nota s GIMBORN S GLOBE S COPIEER EN SCHRIJFINKTEN CÖPIÊERPERSEN en de daarbij behoorende benoodigdheden Vraagt steeds mijne Prima Banket en Koeksoorten Suikerwerken en alle soorten Gebakjes m Aanbevelend b A P BAKKER Bakkerij ABONNEERT U voor de lange winteravonden voor 1 Oct a s op het Geïllustreerd Familieblad a 45 cent per 3 maanden a h bureau v d blad Tandarts CRAMER GOUDA is tot Nieuwjaar des VRIJDAGS AFWEZIG In elk leesgezelschap Op elke leestafel t In elk huisgezin = MORKS MAGAZIJN m Goedkoopst Geïllustreerd Groot Maandschrift Prijs per jaar van 12 afleveringen f 4 90 MORKS MAGAZIJN bevat ri k K e lustre erde artikelen ofer de meest actueelt 1 u t Jl onderwerpen populair wetenschappelijke opstellen boeiende reisbeschrijvingen enz voornamelijk echter novellen en schetsen gedichten af en toe een tooneelstuk Uitgever C MORKS Cz Dordrecht GEBR BISPING GOUDA Combinatie PEEK CLOPPENBüRG NIEUWSTE MODELLEN in REGENJASSEN en DEMI SAISONS REGENJASSEN waterdicht 18 20 22 50 26 tot 36 DEMISAISONS met en zonder zijden revers ƒ 10 12 14 16 18 enjhooger Speciale afdeeling Heeren Mode Artikelen Zondags gesloten M Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 8 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 1 5 In den loop der volgende week zullen de Advertentie kosten gei nd worden over het verschenen kwartaal DE UITGEVER Vanaf heden is de inteekening opengesteld op het Geïllustreerd Familieblad en Het Nieuwe Modeblad 1 October a s begint het nieuwe kwartaal Zij die zich nu reeds abonneeren op het Geïll Familieblad ontvangen dit tijdschrift tot 1 October a s GRATIS OFFICIEELS KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur KOHIEREN VAN SCH OOLGELDEN Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken bekend dat afschriften van de Kohieren van Schoolgelden over de maand Augustus 1915 gedurende vijf maanden vanden 22enSeptember 1915 toten met den 21en Februari 1916 ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter lezing liggen WADDINXVEEN 21 September 1915 Bufgemeester en Wethouders voornoemd 41 De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon MILITIE en LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Maandag 27 September 1915 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag Waddinxveen 23 September 1915 98 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON SCHOORSTEENSCHOÜW Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter algemeene kennis dat de schouw over de Schoorsteenen Ovens en Stookplaatsen als bedoeld in art 146 der Algemeene Politieverordening dezer gemeente zal gedreven worden in de week aanvangende 4 October a s Waddinxveen 24 September 1915 l5 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van dort kroon INRICHTINGEN welke GEVAAR SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter openbare kennis dat ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Wed Boonstoppel Zonen Lak en Vernisfabri kanten alhier om VERGUNNING tot het oprichten eener Lak en Vernisfabriek ca met gasmotor op een perceel land in de Oostpolder kadastraal bekend in Sectie F No 1410 Op Woensdag den 6en October 1915 des voormiddags te elf uren zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftetijk toe te lichten Zoowel de verzoeker als zij die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Waddinxveen 22 September 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon BROOpKAARTEN De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeene kennis dat tot nadere aankondiging voor alle zaken de verstrekking van goedkoop ongebuild tarwebrood zooals afgifte van broodkaarten enz rakende ten Gemeentehuize zitting zal worden gehouden op Dinsdag en Donderdag des avonds van zes tot zeven uur Zij die verhinderd zijn op de aangegeven tijdstippen te komen kunnen hunne aanvragen enz schriftelijk doen Hieraan wordt steeds zoo spoedig mogelijk gevolg gegeven Waddinxveen 23 September 1915 3ft De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Oproeping Landstorm JAARKLASSE 1914 De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat de personen die in het landstormre gister dezer Gemeente zijn ingeschreven en behooren tot de jaarklasse 1914 in werkelijken dienst moeten komen op Zaterdag den 2den October a 5 Zij moeten op genoemden dag des namiddags te één uur voor den Provincialen Adjudant verschijnen tcVGravenhageinhetGebouw van den Roomsch Katbotieken Volksbond Stille Veerkade No 37 tenzij alsdan a blijken verblijf te houden in een gemeente waar een der ziekten vermeld in de wet houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten epidemisch heerschende is verklaard 6 blijken verblijf te houden in een gezin waar een der onder a bedoelde ziekten heerscht of waar een dier ziekten heeft geheerscht en het gevaar 1 van besmetting nog niet isgeweken Doet zidh een geval als bedoeld onder a of b voor 1 dan behoort de betrokken dienstplichtige daarvan tijdig kennis te geven ter Gemeente secretarie en mag hij aan de oproeping niet voldoen zullende hij alsdan nader worden opgeroepen De duur v n den te vervullen werkelijken dienst kan in verband met de heerschende buitengewone omstandigheden thans niet worden bepaald Degene die wegens ziekte of gebreken aan de oproeping niet kan voldoen zal daarvan moeten doen blijken door overlegging ter ge meente secretarie van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring na zijn herstel zal hij hiervan onverwijld kennis moeten geven De dienstplichtige die zonder geldige reden niet voldoet aan de oproeping voor den wer