Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1915

aanvankelijk ernstiger aanzien dan het geval was De meesten konden dan ook per auto o Ie voet zich naar huis begeven De meeste verwondingen waren veroorzaakt door glasscherven De lijn was te 1 uur weder vrij Ti róring van het H Avijndmaal tl gebruikt alsmede een koperen 1t lorwiil in de kerk de col werln gestolen die er JX bewaard voor armen en kerk Tmbouwen werden steekuzeren wJnde lucifers benevens het geS minder gewenschte legaat hmkers gewoon zgn achter te ftlevo en Een poliüehond die l i werk werd gezet kon g n ae daders krggen De ryks tDusaer en Waalwijk zet tliaiu VeróWging n l in Den Haag in den omtrek J venz ndelaan heeft zich een Tffedaan van vermoedelyke schalk alhier is deze week het hnis en erf aan de Achterkade laatst dienende tot bestelhuis van de stoombootmaatschappij Carsjens aangekocht door de N V v h J en A van der Schuijt te Rotterdam voor f 18700 De inzet bedroeg f 10700 verhoogd met f 1000 Van de twee buizen in Regerskoop Nos 79 en 81 werd eigenaar A Lexmond te Amsterdam voor f 3900 Van de zolderschuiten liggende aan de Otweg geraakte een achildwacht door te struikelen in de duisternis te water Zijn geweer verdween in de diepte bij zelf werd door kameraden gered van de vijandelyke verdedigingswerken Gevechten met bandgranaten bij Têtede Sapt Angres Soncbez Neuville en vuurgevecht tusschen de loopgraven by Roye Aan het Oosteiyk Front PETERSBURG 18 Sept Officieel Alle Dnitsohe aanvallen bg het dorp Jakoebozi werden teruggeslagen De vijand die tot de Sehara is doorgedrongen valt ons aan bij bet dorp Sehara en ging op den rechteroever van de rivier over Wij hebben by bet gevecht om bet bezit van Derashno opnieuw een groot sncces behaald wy wierpen ons op Derashno en dreven den vijand naar het dorp RondaKrasnoje Nadat wy dit dorp bestormd hebben veroverden wij vier mitrailleuses en maakten ruim 2000 man aan gevangenen Hoewel wij een tegenaanval op het grensdorp Göntova aitvoerden slaagden wij er niet in het dorp te bezetten doch maakten 12 officieren en 540 gevangenen en veroverden drie mitrailleuses Bij een fevecht ten oosten van de plaats labonlinsje aan de Strypa en ten noorden van Boutcbany hebben wij 14 officieren en 800 man krijgsgevan fen gemaakt Wij hebben de dorpen anovka en Plava bezet De vijand beeft deze dorpen losgelaten en zich in wanorde teruggetrokken Door de fiinke actie van onze troepen over bet geheele front zuidwaarts van Rofno blijven zij met succes de ont wikkeling tegenhouden van plaatselijke tegenaanvallen van den vijand welke in enkele sectoren met aanzienlijke strijdkrachten werden ingezet Aan het Italiaansche Front ROME 18 Sept Officieel De artillerie heeft op verschillende gedeelten van het front marcheerende colonnes beschoten Door luchtverkenningen werd de aanwezigheid vastgesteld van talryke treinen op de stations van den Triestspoorweg welke gebombardeerd en beschadigd werden Amerika en Engeland WASHINGTON 18 Sept Minister Lansing beeft medegedeeld dat de notA aan Engeland thans gereed is Het blijkt dat de overhandiging uitgesteld is zoolang het Duitscbe antwoord in verband met den duikbootenoorlog nog hangende is De Vereenigde STATEN GENERAAL Sluiting Staten Generaal op Zaterdag 18 September 1916 Geopend te 3 uren De heer J J G baron van Voorst tot Voorst bekleedt den voorzittersstoel Do Voorzitter laat door den griffier van de Eerste Kamer voorlezen een Koninklijk besluit van 6 September 1915 no 21 waarbij de Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemachtigd heden te drie uren des namidtl gs zich te begeven naar de vergadering der Staten Generaal ten einde in een vereenigde vergadering der beide Kamers de zittting in naam der Koningin te sluiten De Voorzitter benoemt een commissie die den Minister in bet gebouw der Tweede Kamer zal ontvangen en uitleiden Kort daarna treedt de Minister voorafgegaan door de oommisdie de vergaderzaal binnen De beer Cort van der Linden Minister van Binnenlandsche Zaken neemt plaats achter de Ministerstafel en houdt volgeode rede Mijne Heerenl Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd mü op te dragen de Zitting der Staten Generaal in Haren naam te sluiten Het overgroote deel van de maatregelen welke met Uwe medewerking in dit Zittingjaar tot stand kwam werd gevormd door voorzieningen in buitengewone behoeften ontstaan ten fevolge van den nog steeds woedenen oorlog De Koningin heeft mij opgedragen aan U Myne Heeren Haren dank te betnigen voor Uwen ijver en voor Uwe toewijding aan s Lands belang In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd verklaar ik deze Zitting der Staten Generaal te zijn gesloten De Minister wordt door de Commissie uitgeleid en nadat deze in de vergaderzaal is teruggekeerd sluit de Voorzitter de vereenigde vergaderinf De Commissie uit de beide Kamers der StatenGeneraal die heden in de Vereenigde Vergadering tot sluiting van de zitting den Minister van Staat Minister van Binnenlandsobe Zaken in en uitgeleide deed bestond uit de heeren De Vos van Steenwijk en Van Swaay leden der Eerste Kamer en Van Doorn Limburg Ankerman en Van VoUenboven leden der Tweede Kamer K heTonderzoek voort SE OIST Mval Toorg p yan het eten K k fflafhadden eenige ia hunspei yn e familién Cr gèbroikt en s avonds deden fTvBrschiinselen voor Gezins W gegeten bleven vry Men r Zovernoomhèid in de beenen Ce werd gevolgd door hooge t £Êrw r1 eneefkundige hutp koottien L m jMva len hebben er KSg ad de patiënten i stoeds onder behandeling SCenso nn og tó verlaten Er waren onge Cdefptóe ten is genie soldaat t mrecht die bij zyn ouders op be C zich Zondagmiddag na he het hamspek ook met Voetbal Zooals wij reedfl verleden schreven vangen morgen reeds de compeUliewedslrijden aan van den Ned Vnetbalbond voor den 3e kl aid D Wordt gespeeld tiouda T O r op het terrein nan ifè Karnemelkfllüot onder leiding van den heer Veldhoven Olympia Spoi tman op het Sportterrein aan den Graas Florisweg 011dtti leiiling van den heer W Sanders De conipctitie wedstrijden vangen stee l8 om 2 uur aan Onderlinge Wedstrijden Gymnastiekvereeniging Excelsior De Slingerbalwedstryd op Zondag 19 September a s zal worden gehouden op het Schietterrein aan den Rotterdamschen Dijk van 2 j BVj uur 2 vijftal Excelsior Pro Patria Zoetermeer 4 5 uur 1 vijftal Excelsior Donar Delft In den morgen zullen Vrye en Ordeoefeningen door de heeren en Stokoefeningen door de dames worden uitgevoerd V i e 1 r ij d e n 24 uur rit llisternamiddag te 6 uur zijn do deelnemers naar de N It Cl meldt aan den 21 uur rit waartoe hel iniluilief genomen is door de heeren luitonanl üoldberg te Leiden en Van Zanten te Kotterdam uil Musis Sacrum te Leiden vertrokken De ilceluemiijg had grooter kunnen zijn loek was üft gevoelde en maar tydig naar l izoen vertrok 90k hy werdS Vstig iek maar is thans naarSloopt buiten gevaar £ tie stelt een ontlerzoek Kerkdievegge geviil Herhaalde malen kwam hel m den llaag den laalsten M ia de parocl iekerk van Onze Lieve Vrouw tlandBliaal ïour dat een long net gekleed dametie met een lorgnetje op f 1 een Mauw manteltie aan op eeu UI Je kerk wat afgezonderd zittende diiijie loukcp om belangstellend eenige iiilichlingen omtrent het uur van BiiiiJiinge kerkdiensten te vragen De dunie die dan welwillend deze inliohlingeu verstrekte miste later te laat om de dievegge te doen aanhouden haar porlemonnaie of eenig ander voorwerp van waarde Tliaua is de vermoedelijke dievegge volgens de Ksb door de activiteit van den koster der til Jozefs L ik Dh Kluiters en van Dh A ï ökglelers koster der O L Vrouwdl gevat Een dametje dal heel vad geleek op hel bovenbedoelde bevend zich gistermorgen tijdens een rouwdienst in de Hl Jozefekerk en eea der in de kerk aanwezige dames had bij den koster reeds aangifte gedaan dat zij haar portemonnaie miste De koeler van de O L Vrouwekerk herkende het dametje terstondml de beschrijving die hem van deVermoedelijke dievegge door beroofde dames was gegeven Maar hel dainelje met lorgnet en blauwe mantelIjc scheen hem ook te kennen enïluchlle de kerk uil Zij werd ter lond achtervolgd door Dh Klokgieters die den niet ver van de kerk P post slaanden polilie agent inHehtte De vermoedelijke dieveggeïluohtte in een café op den hoek vanParallelweg en l oeldijksche straat waar zij zich in een privaat opsloot Geduldig werd gewacht lot zij te oorschijn Irad waarna zij op aan Bg Van Dh Klokgieten door denegait werd gearresteerd en naar hetPollnebureau Huygenspark gebracht J politie belde verschillende beroof aanics op die inlichtingen gaven het vermoeden bevestigd ïit j hier zeer wiiarschijnÏÏLl dievegge gevat had die in W ll e de kerken vooral in de wk van O L Vrouw haar slag het geheel hadden 11 liclhebbers I Staten houden er aan vast dat de ich doen inschrijven maar hiervan I bewijslast vooi de beslagleggingen van vorHi henen er slechts 82 op het appèl Vcraclieidene inschrijvers Waroli wegens militaire dienffton verhinderd Zoo inoest onder raeer luitenant Van looien roet 13 man om genoemde reden ontbreken Men meldt ons Lijit Joedberg is wegens dienst verhinderd zoodat de heer Van Zanten alleen de leiding op zich nam Te half zee werden de contrOleKaartcu afgeleekend en precies te O uur werd afgereden twee aan twe Het meerendeel der deelnemera be lond uit militairen waarbij ook Benijde officieren Jeen der deelnemers mocht den ujrlcr voorbij rijden de snelheid was op e a Ui K M bepaald Po Woerden werd van 8 uur lothuif negen gerust en gecontroleerd waorna naar Utrecht werd getrapt De uren van aankomst en vertrekzijn juist uitgekomen als te vorenbepaald Ongelukken zijn weinig voorgekomen Ue eerste groote conirèlepoat was Zeist Van daar ging de tocht over Amerongen en de Grebbe naar Arnhem verder over Apeldoorn naar Aiiiprafoort en vandaar naar Utrecht Gouda Ilazerswoude Leiden Te UIrci ht vertrokken hwienmiddag te 1 III van do contrflle 77 deelnemers waaronilcr de drie dame mej Blitz uit liotlcrdam mej S v d Akker en üievr van Woerkens te den Haag Op hol traject Utrecht Gouda kreeg deze laatste malheur aan haar rijwiel zoislttt ze tp Monlfoort achterbleef en later moest volgen rrccics te 3 SO kwamen aan Hold de Romein hier aan 70 deelnemer zoodat buKeuxdeze dame nog 8 deelnemers zij iMitgevallen Na de ruHl werden aan de heide aangekomen dames hier door den onsul van den A N W B den heer Baart bloemen aangeboden en precies te 1 uur vertrok de stoet in de richting Hazerswoude Onder de deelnemers waren uit Gouda de heeren G J Goedewaagen en n Mulder en uit Waddinxveen de heer O van ïjange Alle deelnemers zonder onderscheid ook de dames zagen er niet vermoeid uit ladingen op Engeland rust en met pp de Amerikaansche eigenaars en eipe diteurs Ernstige trambotsing Op de lijn van de IJselStoomtram maatschappij tusschen Den Haag en Voorburg heeft hedenochtend een ernstig ongeluk plaat gehad Aan de Laan van Nieuw 0 stIndië nabij een bocht reed doordien de machinist van oen van Den Haag ilaar Voorburg rijdende tram niet wachtte voor den wissel de wagen op een uit de richting van Voorburg komende tram De botsing was zeer hevig Er zyn ongeveer 20 gewonden waarvan enkelen vry ernstig Vooral ds machinist Planye van de nit Den Haag komende tram is in zorgwekkenden toestand naar bet Gasthuis Voorburg vervoerd evenals eenige andere gewonden Het vervoer van do gewonden geschiedde met auto s en raderbrancards De materieele schade is vrij belangrijk De lyn ia versperd zoodat het tramverkeer stop staat De Burgemeester van Voorburg en Justitieambtenaren uit Den Haag waren spoedig ter plaatse Toen de conducteur van de uit Den Haag komende tram bemerkte dat de machinist voorbij de wissel was gereden trachtte hg dezen nog te waarschuwen door hard te blazen op den signaalboorn zonder dat de machinist echter stopte Verschillende personen bevestigden deze verklaring Omtrent het ongeluk met den IJ s selsloomtram wordt nog hot volgen lic gemeld De machinist l lanyo werd perstoomtram naar Voorburg on voudaar naar het gesticht St AntoniusHoeve te Voorburg vervoerd waarbleek dat hij inwenjlige kwetsurenhad De kunstschilder Den Engelse Wiemans die hevig bloedende wonden aan het gelaat en de rechterhand had moeul per brancard naar iit Antonius Hoeve worden gebracht Hij had veel bloedverlies Ook aan eenige andere nBtige gekwetsten Werd in de villa Klein Mathenease waar zij door d bewoonster liefderijk werden ontvangen de eerste hnlp verleend door doctoren uil Voorburg en van de St Antonius Hoeve Onder hen was een dame die een sleutelbeen fractuur had De verwondingen van de andera Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiscb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 767 1 te Karlsruhe laagste barometerstand 749 9 te Memel Verwachting tot den volgenden dag Matige tot Zwakke noordwestelijlEe tot westelijke wind gedeeltelijk bewolkt aanvankelijk weinig of geen regen overdag iets warmer BU KOER LIJK E STAND GOUDA GEBOREN 14 Sept Clementina Anna ouders D J Ayraut en M V Smets 16 Maria Cornelia ouders H J van Munster en N A de Vries 17 Antje ouders R Kempers enA Bloot Jansje ouders L C vanEijk en G de Beij ONDERTROUWD B van den Berg en S Boer W Kremp en W C do Jong W H van de Kant eu G Schaap H Bakker en J O Cramer G A M Zeeman en M C C J M van den Burg J Verburg en IJ M Verbrugge J Heij te Amsterdam en D J Prent W J Hölsken t Heemstede enE C Kok H Everling en W Agten nosKOor Van 1 tot en met Ij Sopt HH i iEBOREN Clasiiia d v G van Reuwen en E van Dnuren Nelly d V C Grootendorst en h wart Willem z V V W van den Akker pn M van Onsteroni Cornelia Maria d v K M Vermeulen en H Mcflik n WiHdm Leendert Geramd z V G van Meerveld en W van Veen Maria l ieterlje d v M Jongojan en M van der Hoeven Aaltje d V O Rolh on E A Uillenboogaard GETItOnWD C Akerboom 27 j en M van Tilburg W j A H de 20 1 en G van Leeuwerf 29 j f VEHLEDEN 1 W Hooltraan Stadsni leuws 80ÜDA 18 September 1915 lïandeiscursus lJ den nieuwen cursus 1915 wiffli sich laten Inschrijven klasse 51 candidateii 2e klasse klasse 2 onder etamen zijn toegelaten Ic klasBie 41 candidaten 2e 1 candidaat 3e klasse 1 can kiasse 10 lot t en na gehouden examen Ie kE è nilidaten afgewezen 6 2e De nieuwe cursus is begonnen met II90 Seu T in klasse I 64 in hi j IV 26 ongeveer Z j n hot aantal waar te Uirichting vóór 11 jaar ge of ï l sommige klassen verWiB vo I li t De Laatste Berichten Aan het Weateiyk Front PARIJS 18 Sopt Officieel Het communiqué van II nor luidt Op bet geheele front had hevige artilleriebesdiieting plaat De Franiphe artillerie zette de vernieling voort gekwetsten Heten zich door den overI Jnng Ji l spannen toestand waarin zij tengeI OVh ULt volge van den schrik verkeerden 114 jaar Tnrf 8niging van Landbonwersll wmdkverkoopers voor Gouda en wwBn zal op Donderdag 23 Sept lien Elzas Dit zou thaas de hoofdtaak van Joffre zijn De Franbf Ztg vindt leze mededeeling nog zoo gek aiet Uit Zürii h wordt over hotzeltde onderwerp aan do N U C geachreveu Men we hier reedö aedert eenigen tijd te berichten van sterke Franache troepenroncentraties langs de Westelijke Zwitsersche grens Het grensverkeer tiutschen bevriende lainden luat zich nu eenmaal niet hermetiach attiliiiten En dan iu de hooge Juraketen dal van Bazel tot ïenève de grenHöcheidiug Vf rn t tueachen Frankrijk en ïenève een hinderlijke kijkgelegenheid voor alle militaire operatie der Franachen aan hun OoHtelijke gren Vooral in de oerele maanden van deu oorlog hebben dan nok Hommige ZwiU erBohe journaliwton uil hun Jura wandelingen meer geklapt dun den Frannchen autorkeiton lief was Ook van de huidige troepenbewegingen la Duilschland naUiurlijk goed op de hoogte Men woel dat eea krachtige aanval tegen ilen Elzafi ontworpen ie en MUnftter dan ook reedH sedert oenige dagen onirninHl Ook de Zwitöersche legeriievelhebber nohijnt zich op erntrtige diuKcu voor te ijoreiden men spreekt van het romobllieeeren eoner nieuwe divisie waaromtrent de Bondttraad in de atleriuiaHte dagen een besliHeing zal nemen Daartoe h gelijk gemeld iH beaioten lied Dat deze voor zorgömaatregel niet overdreven iö moge blijken uit het volgende feit De Duitwcho bevelhebber aan de lïazel ehe grenzen hedt den Zwitserschen lamSbouwers die in het aangrenzende gebltwl nog groenten en vruchten op het land hebbon wtaan den raad gegeven het gewas binnen to halen en zich Zi iodoende voor mogelijke scKude Ip vrijwaren Ook hebben Duilsche troepen in de laatf te dagen de eerste toebereidwelen gemaakt voor een groot verdedigingswerk vlak op de Zwitserscho grenzen De eerwte loopgraven liggen g en honderd meier achter de Baüelsohe grens zoodat hot landvolk aan den zoom van zijn bezittingen getuige kan zijn vau het schrikkelijk treffen Aan het Oo8tel jk Front Het D n i i s c h e communi uó van 17 Sept meldt legergroep IlindenInirg Ten Zuiden van Dunaburg werd de wog WidKy ioduziHchki Ko nuil bereikt Widsy is heiienocbtend vi oog nft jen hevig huizengcvecht gt Jiomen Ten Noord We teii Noorden en NoordOoBten van Wilna wordt oMze aanval voortgezet Tu don toesland ten Oosten van Olita en Grodno zijn geen veranderingen van beteelceiiis ingeitreden De Sehara weixl bij lie plafltH van denzolfden naam overMcli reden Ook bij de legergroep van prins Leopold van Beieren ïorceerden onze troepen op verscheiden plaatsen den overgang van de Sehara Legergroep Mackcnsen Het moerasgebied ten Noorden van TMnsk is van vijanden gezuiverd Het Oostenr Hong communiqué van 17 September luidt De Russen poogden de werking van ons flankvnar dat gisteren ten Noordoosten van Buezacz werd gemeld door tegenaanvallen te verijdelen dooh werden teruggeworpen Ons artillerievunr vernielde hierbij een vijandel ke gepantserde auto van de drie officieren der bezetting werden twee gedood en één ongewond gevangen genomen de manschappen werden allen gedood Overigens verminderde de gevechts levendigheid in Oost Galicië op op de Skwalinie aanmerkeiyk De toestand is geheel onveranderd In aanmerking genomen de onmogelgkheid om in deze streek een succes te behalen doet de vijand opnieuw hevige aanvallen op onze strijdkrachten in het Wolhynische vestinggebied Hier ontbrandden gisteren nieuwe gevechten die nog voortduren Aan de Soharra valt geen nieuws te vermelden Het Russische tegenoffensief De bijzondere correspondent van het Beri Tageblatt meldt dat bet Russische tegenoffensief aan deStoebiel aan de Ikwa en ten westen van de Sereth met onverminderde kracht voortgezet wordt Op geen enkel punt van aanval hebben de Russen kannen doorbreken en hun bloedige verliezen zijn zelfs voor Russische verhoudingen buitengewoon groot Ten Zuiden van Zalose aan de Zalose en aan de boveu Sereth ging de tot het leger van Boehm ErmolU behoorende infanteriedivisie uit Boedapest versterkt door de Zevenbnrgsohe Honveds weder tot den aanval over en wierp de Russen terug waarbij zij 1900 gevangenen maakten Het wordt bevestigd dat generaal Iw nof opperbevelhebber van de Russiiche Zmdgroep het tegenoffensief op uitgebreide schaal voorbereid heeft daarb tevens gebruik makende van de omstandigheid dat de Duitschers en Oostenrgkers te kampen hebben met het slechte weer en de onbegaan baarheid der wegen en zijn troepen steeds versterkt heeft door versche aanvalling uit Kief De hoofdaanval is gericht tegen de legergroep Bothmer die samengesteld is nit een divisie Duitachers en een Hongaarsch legerkorps onder luitenant Veldmaarschalk Hofmann Hoe weinig overigens de Russen zelf aan een strategische uitwerking van hun achgnbaar succes gelooven blijkt dadelijk daaruit dat z voortgaan met de ontruiming van Kief De Banken zgn reeds overgebracht met de overbrenging van de fabrieken wordt een aanvang gemaakt De meer dan honderddnizend vluchtelingen die uit Wolhynie en Podsbie naar Kief waren gekomen worden langzamerhand naar t binnenland weggevoerd waar zij een onzekere toekomst tegemoet gaan Uit de magazijnen worden groote hoeveelheden levensmiddelen en munitie naar Rofno en Tarnopol overgebracht Het militaire district Kief dat reeds in vredestijd vijf legerkorpsen een divisie Kozakken en vier brigaden bgzondere troepen telt is thans een militaire centrale van den eerstep rang en om die reden is de bezorgdheid van de Russische legeraanvoering voor de stad aan de Dnjepper begrijpelijk Aan het Italiaansche front Het UostenrijkHche communiqué van 17 Sept moklt Up Jiel Tiniolöche front hadden gisteren opnieuw veelvuldiige artilleriegevechten plaulfl Des namiddags werd het vijandcLijk vuur legen de thoogvlakte van l arfaun en Vilgereutfa heviger Heden na n itl l i iii cht viel etai slcrke afdeeling Italiaansche infanterie den Muiite Oostoa en onzo stwllingeu ten Noorden van dit grensgebied aan Deze aanvallen wenlen met aanmerkelijkö verlieaen voor den vijand afgefliagcn In het Kiirinlhische grensgebied ontwikkelde de vijundelijlic artilleriu inel name tegen den sec oi van l arvis een groote levendigheid Deze plaats en in het bijzonder het zich aldaar beviiMleudo hosjiitaal werd van uit de stellingen in de nabijheid van de grensbeek van Sundogna door ver dragend geechut beschoten Op het fi ont in de kuststreek hervatte de viiand zijn aanvülsbcwogiiig togen den sector Van Flitsch verscheidene aanvallen werden afgeslagenDe gevechten zijn echter nog niet beöindigd Verder heersehl er stroomafwaartB van de Isiiiizo tot en met het bruggehoofd van üorz naar verhouding rust EeniKc plaatsen ten Zuiden van Gorz en op den Noord west edijk en rand der hoogvlakte van Doberdo stonden aan een levendig vijandelijk geachutvuur bliiol Ten Westen van San Martine weedcn do jiogingen der Italianen om vooruit e dringen als steeds verijdeld In en om de Dardanellen Hel T u r k w c b e communiqué van Il bupi luidt De toestand is op üet Oavdanyllenliont onveranderd Uiïze verkenntngetroepen die in verHcuillende nchungeu waren gezonilen leverden daarbij met deu vijand bchermutsehagen en keei dea na etkeu dan vul cu elke verrassing met buit iviug Unze artillerie beschoot niet succes den vijand dié trachtte loopgraven te maken en daarbij zijn troepen aan ons vuur blootstelde De u üepeniVeizamelingen weiden uiteengejaagd waarbij den vijand verliezen toegebracht weixlen Bij Sedil Bahr verwekte onze artillerie op den linkervleugel op 10 September een groote ontplolüng in een vijandelijke mijnenwerpere stelüug die buiten gevotïht gestold werd Een doel van onze vloot beschoot met succes de vuurtoren eu een fabriek aan de Zuidkust van Ue Krim Het geschut en geweeivuur van den vijand bracht geen schade teweeg In dezelfde streek brachten ouze schepen 4 groote RueHiacho volgeladen zeiischepen tot zinken Op het Irak front hebben onze vrijwillligea s in de omgeving van Kalaat ul Nedjiui op 12 Sept het vijandelijk kamp overvallen en brachton don vijand groote verliezen toe Zij veroverden daarbij veel buit Op den volgendeti dag had een nieuwe aanval op hot kamp plaats De vijand verloor daarbij meer dan 100 dooden en werd uit zijn stelling verjaagd Op 10 Sept hebben wij ten Noorden van Korna een Ëngelsche vliegtuig neergeschoten en den vliegenier een Vaandrig en den monteur gevangen genomen Na de geringe schade aan het vliegtuig toegebracht te hebbon hersteld benutten wij het toestel tegen den vijand Bij Anaforta belemmerden wij door ons vuur de vijandelijke versterkingswerken voor onzen vleugel Onze artillerie dwong een torpedoboot die Sezlik Burnu poogde te naderen tot de vlucht Onze kustbatterijen beschoten met succes de vijandelijke mijmleggors en belangrijke vijandelijke posities in de streek van Seddul Hahr In den nachi van 5 Sept nam een onzer verkemiingap trouUIee aan het Saez kanaal vijf K M Zuidelijk van Ei Kantara een Engelsch traneportschip onder vuur da4 munitie door bet kanaal vervoerde Zij maakte dooden en verontruste door een overval de vijandelijke compagnie die daar ter plaatse gelegerd was Jn den nacht van 9 op 10 Sept dewi een andere Turksche patrouille met dynamiet een draadloos station ten O van Adjigeul aan het kanaal in de lucht vliegen Aan de andere fronten is niets bijzondera gebeurd De aanmaak van munitie in Engeland Uit Londen wordt d d 17 Sept gemeld Churchill te Enfield het woord voerend tot de munitie arbeiders zeide daarbij Onderwijl Rusland zich opnieuw wapent en zrjn verloren sterkte en grootheid herwint valt een onmiskenbaren last op onze schouders De toestand is zeer ernstig echter wg hebben de macht om den oorlog tot een gloriergk einde te brengen doch dit kan alleen geschieden indien wij in haar ganschen omvang gebruik maken van onze menschelijke en nationale vermogens Een handelsovereenkomst tusschen Engeland en Zweden Uit landen wordt d d 17 Sept gemeld Uit goede bron wordt vernomen dat de Britsche Regeering faciliteiten voorbereidt voor verscheidene handelswaren die op de Britsche en Zweedsche lijst van verboden artikelen voorkomen ten einde deze van Engeland naar Zweden te exporteeren mits de Zweedsche Regeering deze maatregelen beantwoordt door toe te staan dat een overeenkomst tot stand komt waarbij bepaald wordt dat een hoeveelheid goederen naar Rusland in transito zal kunnen passeeren UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BH HET LEGER TE VELDE LUI luijii beide vunge bncveu handel ucii uver üe biionücrhcden aaiigaanLiu samensieuiug van een Uivisie ötat ue oiitici vinuing bad me geleerd dal iiiciugecn Uaaroiiiuent weinig duideiijue l egrippeu bezit liet was eeu puging uni uaUer in te lichten Aih lil üet vuorbijgaan gal ik een DCftchrijv uig van inrichting en wijze vau werken van Ue Veldpost ij iieeii eene ondankbare laaR oogei woiuig ilank ontvangt vrijwel geen loi iiiuui IS blootgesteld aan allerlei iuii aui ii CU het voorwerp van steeds andere klactileui Nu is het een gewoon verschijnsel dat de schuld van uilHJ vertraging in de overkomst van een briet ot ander ter verzending aangeboden stuk voetstoots wordt gesteld op rekening van de post Men getroost zieh de moeite met nauwkeurig on volledig adi ee te schrijven iHïkening to houden met het tijdstip waarop een buslichting of een verzending plaats heeft meent dat altijd hel laatste nippertje nog juist vroeg genoeg ie om iets over te krijgen waar haast bij is Als het dan anders ullvall zoekt men niet bij zich zelf de fout doch geeft de schuld aan de post Zoo is het over t algemeen en in gewone omstandigheden reeds Maar de Veldpost is wat meer nog dan zondebok van Jan Publiek en wordt met een schuin oog aangezien door sommige mannen van het vak die haar beschouwen als een lastig of noodeloos aanhangsel ja zelfs weinig te spreken zijn over haar inrichting Nu hel volnwiakte is nog altijd niet gevonden in onze menschenwereld men handelt dus verstandig het ook niet te verwachiten bij zulk een jonge in stelling Maar als iemand meent heel wijs te handelen door een plaatsnaam op een brief te schrijven zonder dat hij weet of daarmede inderdaad wonlt aangeduid de stad het dorp of het gehucht waar de geadresseerde zich bevindt op het oogenblik van bestelling ais op dal oogenblik die geadresseerde daar niet meer is als men dus op het postkantoor ter plaatse onbefeend is mot den geadresseerde och ie het dan zoo vreemd dat het gezondene met vertraging aanof aan het kantoor van afzending terugkomt Of meent men dat een besteller op de hoogte is van het kwartier van bijv alle manschappen van een tro endeel Hij kan met den besten wit dat niet te weten komen zonder langdurig en vaak ontmoedigend zoeken en vragen Een brief aan Jan Pietersen te Nieuwhout zal öf in het geheel niet of slechts na vele vergeefsche pogingen zijne beatemming bereiken Men kent op het kantoor te Nieuwhouf dien Jan Pietereen eenvoudig niet Maar er kunnen nadere aanwijzingen worden bijgevoegd zal men opmei ken Iets ala zooveelste compagnie zooveelste bataljon zooverste regiment infanterie te Nieuwhout Dan g at de brief rechtstreeks naar die plaats doch de bewuste persoon is met zijn grfieele of een gedeelte van zijn compagnie overgeplaatst of elders tijdelijk gelegerd En dit komt nog al eens voor sommige afdedingen van het Vddleg er blijven doorloopend niet langer dan veertiwi dagen op dezelfde plaat Welnu dan wordt het aangekomene doorgestuurd naar de goede of naar eene vermoede besloinming In elk geval brengt dit oponthoud gewoonlijk veel omzwerven Aan al dit ongerief tracht de Veldpost tegemoet te komen en zij is er wonder aardig in geslaagd Zij toont na een vol jaar werk eene groote verachting voor goedbedoelde en toch misleidende nadere aanwijzingen van tijdelijke verblijfplaats en gaat uit sluiteiul te rade met aanduiding van t Iroependeel ten bate van degenen voor wie zij werkt Tot besluit een proefje van spoedige en omgerechtvaai digde verbolgenheiil Een klacht kwam in eenigen tijd geleden over slordig behandeling van kranten iemand had een buitten landsch dagblad een week achtereen niet en toen eensklaps alle zes bladen tegelijk ontvangen Bij onderzoek bleek zijn naam onjuist te zijn vermeld en de verzending te zijn geschied met opgaaf van zijn vorig kwartier 1 En toch een klacht over de veldpost I Bixxr Leri lsux Ld VerontschuldigiDg aangeboden Naar w vernemen heeft de Dait8che Kegeering aan de NederlandBcbe baar verontBchuldiging aangeboden wegens het op 2 Angaatas 11 onopsetteiyk vliegen van een Duitsch vliegtuig boven de Nederlandsche territoriale wateren tusschen de westpunt van Walcheren en de kuat van Zeeuwsch Vlaanderen Het neVelachtige weder is oorzaak geweest dat de bestuurder van het vliegtuig niet heeft bemerkt dat hij bovfln de Nederlandsche territoriale wateren vloog Steenkolen Op de zitting van het Kolenbnreau van jl Donderdag werd naar het Vad meldt door den voorzitter prof De Vooys verslag uitgebracht van zijn bevindingen in België waar hij zich met een lid van den raad van beheer van de Onderlinge Kolenreserve Mn en de leden van het Kolenbureau O G Van Beuningen en F Van Vlissingen op de hoogte had gesteld van de regeling van den kolennitvoer naar Nederland Onder andere is daarbij gebleken dat aan de bepaling waarby alle vroegere contracten vernietigd zijn en alle export van steenkolen geschiedt volgens aanw zing van de Kolencentrale strikt de hand gehouden wordt Met de bestuurders der Kolencentrale werden langdurige besprekingen gehouden over de soorten en hoeveelheden kolen die voor Nederland waren aangewezen om in October te worden uitgevoerd Daarby bleek dat wegens het zeer beperkte verkeer de verkoop over t Nederlandsch Kolenbnreau het eenige middel is om op toevoer uit België te kunnen blijven rekenen In overleg met de afdeeling van de Kolencentrale dat als bevrachtingscentrale werkt zijn maatregelen beraamd om verschillende transportbezwaren op te heffen ten einde de uitvoer sneller en tot grooter hoeveelheid te doen geschieden Helaas was het daarby onvermydelijk dat de kolen werden overgeladen waardoor de waarde der kolen sterk terug gaat Deze overladingen waren niet te ontgaan en zullen zelfs ïn den eersten tijd voor nog grooter hoeveelheden moeten geschieden Overigens bleek dat de organisatie van de bevrachtingsburean a den besten waarborg gaf dat van elke fransportgelegenheid gebruik werd gemaiakt Passen naar België Het Dnitsche gezantschap deelt het volgende mede Ëenige dagen geleden berichtten alhier verschijnende dagbladen dat door de passen centrale in België geeu vergunningen voor reizen van België naar Nederland en terug meer aan buitenlanders verstrekt werden Naar het Eeizeriyk gezantschap mededeelt berust dit bericht op een dwaling De tot dusver voor het verkeer van de Belgische Nederlandsche grenzen geldende pasbepalingen hebben geen wijziging ondergaan De Rijksmiddelen Ter aanvulling van het korte overzicht van den staat der rijksmiddelen aan de N Ort ontleend zy er aan herinnerd dat de opbrengst in Aagustus 1914 ruim dne miUioen minder was dan in Augustus 1913 heteindogfer bedroeg toen nl f 11 089 071 24 tegen £ 14 363 147 14 in 1913 dus f 3 274 075 90 minder De geconstateerde vermeerdering van de opbrengst in Augustus van dit jaar ad f 3 333 933 1 in vergBlgking bg de opbrengst in Augostna 1914 is 4imaar betrakkalgk men kaq Hbzeggen dat de middelen in de abg loopen maand weder een meet nonuÜaanzien vertoonen wat uataotUiials een verbiedend veischynael iu worden betotaouwd Tegen een tabakabeiaetiag Hel Verbond van V reenigiMe van Sigareujabnkanten in Nederliudzegt in een adree aan üe Tweftrf Kamer dat het Verbond daar thans jua gruiite gevaar beetaat dat door J itegeering een ontwerp van wet j worden ingediend vermeent nu rewig ten krachtigste te moeten protesteeren legen de invoering van eeu der gelijke wet en te moeten wijaen op de ongunstige gevolgen die een bi lautiug op sigaren moet heblienvoor een zeer belangrijken tak van Nederlandsche industrie dal in Nederland gevestigd zijn zuo verre bedcend 937 sigareniabrikanten die in dieoM hebben 22 3öu werklieden ongeacht het adminifliraliel personeel dat toch zeker op 150U personen kan worden geacliat Hiej bij moeten gerakend worden ongeveer 12 1XX winkeliers in sigaren ajodal kan worden aangenomen dat 45 si personen hun dagelljkschen werli kring en hel onderhoud van ziehen hun gezinnen vinden in de sigaren industrie ongerekend het aantal personen dat door den verkoop vansi garen een bijverdienste heelt dat de gerechtvaardigde vrees be staat en dat ervaringen in Duitack land hebben aangetoond dat de heifiag van een belasting op tabsli en het Icn gevolge daarvan duurder warden van het fabrikaat lot reeultaal zal hebben een groote inkrimping van hel verbruik en in verband daaroiede hot ontstaan van groote werkloosheid onder de personen werkzaam in de sigaroninduelrie dat de zeer belangrijke export een gevolg is van de algeméene bekendheid dal in Nederland geen htlalkg cip tabak beslaat en men in hel boitonland de overtuiging heeft dalbiet Ie laiwlo voor weinig geld een goede riigaar wordt verkocht dal he onmogelijk is maatregdea Ie nemen teu gevolge waarvan al deze geiïxporteerde sigaren van belasting zullen worden vrijgesteld omdat uiler8t belangrijke hoeveelheden in de haveneteden door zeelieden worden aangekocht gewoonlijk op tijd stippen zoo kort voor het vertrek lier schepen dat hel onmogelijk u nog maatregelen te nemen die kunnen leiden lot teruggave van de be taalde belasting dat het feit dat in Nederland een labuksbelasting zal worden geheven door buitettlandsche concurrenten m ijverig zal worden geeuploiteerd dal de buitenlaiidsche afnemers niet me zullen gelooven dat de Nederlan ache Sigarenfabrikanten voor lagen prijs goede sigaren zullen exporteeren dal dus het verlies van een grooten afzet in het buitenland en au buitenlamlers die in Nederland iiilwpen terecht de vree wettigt dat dit gevoegd bij de inkrimping ven het biiinenlandsch verbruik een niet te overkomen knak aan de Nederlandsche industrie zal geven dat de invoering van een eventueele labaksbelasting vermoedeHjk o geveer zal samenvallen met de demobilisaüe van ons leger ten gevolge waarvan 1700 personen Ie arbeiders in de ffigarenindusirie werkzaam doch thans in militairen dienst hel leger der werkloozen zal vergroolen Kedenon waarom hel Verhond reede nu meent ile aandacht der Kaïnet te moeten vestigen op de nadeelen die het gevolg kunnen zijn van de invoering eener labaksbelasting M vorlrouwl dal de Kamer niet zal willen medewerken om een belangrijken lak van Nederlandsche industrie vom een groot aanital jai en Ie knakken en onnoemelijk veel ellend e te br gen over een groot aantal personen die in deze indlislrio thans hun brood verdienen Gemengde Berichten De waanzinnige bemanning van de Noordzee De directeur van de Maatschspn Noordzee deelt ons mede dat bi hem gisteren nit Engeland het beriolt inkwam dat alles wat aan boord va het vaartuig was overboord i gaworpen j de vleet zeilen netten het staand en loopend want alsmede l het kooigoed ook de gevadgen haring naar schatting was reeds 10 laat aan boord op 40 kantjes na De bemanning moet nog volalsKS krankzinnig zijn Inbraak in een kerk Naohtelgke inbrekers hebben J toegang weten te versohaffen tot kerkekamer der Ned Herv Gtm Eethen N Br en zyn langs daar 1 kerkgebouw binnengedrongen In de consistoriekamer roofdeii i4 nit een kast drie tinnen sohoteb w a s des morgens 11 uur in het Café Het Schaakbord een vergadering houden te bespreking der a s melkprijzen Steuncomité Qonda Het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda heeft ook op 18 September geen steun behoeven te verleenen Volgens bij den burgemeester dezer Gemeente ingekomen bericht zijn voor de volgende week voor Gouda weder een öOtal regeeringsvarkens beschikbaar gesteld t w Maandag 25 en Donderdag 25 stuks Herhalingsscholen De Herhalingsschool voor Jongens zal dit jaar weder gehouden worden in de school in de Patersteeg De inschrijving van nieuwe leerlingen zal plaats hebbeu Donderdag 23 September des avonds te 8 unr Het onderwijs is geheel kosteloos De cursus zal aanvangen op Maandag 27 September des avonds te 7 2 uur Voor de Herhalingsschool voor Meisjes zal gelegenheid bestaan tot inschrijving van leerlingen op 23 Sept in da School aan de Nieuwehaven bij de doawe tusschen 5 on 6 u n m Avondschool voor Volwassenen Voor den cursus van de Avondschool voor Volwassenen die 1 October a s aanvangt zal gelegenheid zijn tot inschrijving van mannelijke en vrouwelijke leerlingen op 23 Sept a s des avonds 8 uur in de school in de Keiaerstraat Kaas consenten Naar aanleiding van de onderscheidende vragen om inlichtingen betreffende consenten van kaas die men over heeft deelt het Rijks Centraal Bureau voor den uitvoer van kaas het volgende mede Het overhouden van consenten kan ontstaan in twee gevallen 1 Wanneer een producent meer heeft verkocht zonder consent dan het verplichte percentage van de productie of wanneer een bandelaar meer kaas verkocht heeft zonder consent dan ingekocht 2 bij den handelaar door indrogeo dor kaas Exporteurs die consenten over hebben kunnen hiervan opgaven doen aan den secretaris van de commissie De commissie zal nog nader overwogen of en zoo ja welk doel van de indroging ten laste van kaas zonder consent mag worden gebracht Op dit oogenblik wordt niet toegestaan dat kaas zonder consent wordt gekocht met het doel hiervoor hot overschot van consenten te gebruiken Men diene dus af te wachten Allen exporteurs zoowel producenten ala handelaren herinnert het Centraal Bureau aan het voorschrift dat bij verkoop aan een exporteur van elke zending terstond kennis moet worden gegeven aan den secretaris van de oommissie en dat men er zich vooraf van overtuigt dat deze kaas in het binnenland blijft Grossiers mogen natuurlijk niet aan een exporteur verkoopen Ten slotte wijst het Centraal Bureau er nog op dat het ten zeerste in bet belang is van alle exporteurs wanneer zij er toe medewerken dat kaas bestemd voor t binnenland ook in bet binnenland blijft Boter Het Rijks Centraal Bureau voor den uitvoer van boter maakt bekend dat voor do week van 19 tot 26 Sept voor 70 pCt der boterproductie certiBcaat van uitvoer kan worden verleend terwijl 30 pCt der productie voor bet buitenland verkocht moet worden beschikbaar gesteld of afgeleverd Door den trein gedood Gisteravond is door een sneltrein van Utrecht inde richting naar Gouda dicht bij het station Woerden aan een overweg een persoon overreden Het verminkte lijk is naar het lijkenbnis gebracht Men vermoet dat het iemand nit utrecht Was die vroeger te Woerden gewoond beeft Boskoop Dbze week geraakte een koopman uit Haastrecht komende vandepaardenmarkt te Alpben met zijn voor een rijtuig gespannen paard waaraan een veulen was naast gebonden met zyn geheele span in de wetering langs den Reyerskoopschen weg Persoonlijke ongelukken badden gelukkig met plaats Nadat alles op het droge was gebracht bleek de materieele schade gering te zijn Ten overstaan van Notaris Maar