Goudsche Courant, woensdag 22 september 1915

gaven die in Mei op 1S30 minioen pd ai werden geschat tbauB l KX millioen zullen bedragen Het totale bedrag der schuld zal aan het ednde vftn het Onancleele Jaar 220f mllUoen hodragen Dank zij onze groote welvaart zul dit unze hutpbronnw niet aantasten Het Kal noodsak ijk zijn een nieuwe leening aan te gaan Deze bdastlng met de inkomstenhelaming zal bedragen 60 pCt der ontvangsten doeh brengt over dit jaar hechts zes millioen pd at op De totale raming van deze belastingen bedroeg voor bet toepende jaar 19 424 000 pd at en voor het geheele iaar 77 085 000 pd st De sulkeraccijns zal verhoogd worden tot sh 4 pem e per 100 pd welke na liflrek van den RegeeringH prije aan de raffinadeurs een halve stuiver per pomi zal bedragien makende over het K hoe4o fiscale jaar een bedrag uit van n 700 000 pd at De acxljns op de thee kotfle cichorei gedroogde vruchten enz zal met 50 pCt worden vermee erd hetgeen uitmaakt voor de thee over het g eele jaar oen vermeerdering van i mi 111 pd St en voor de tabak van lOO AoO pd Ht De hier en alcohol accijnzen blijver on f ijzigd Slin oaein laanicS De steenkool voorziening De volgende oircnlaire is naar 4e N R Ot meldt rondgezonden Naar aanleiding van een bezoek door on jl Woensdag aan de KohlenzeQtrale te Brauel gebracht in verband met den grooten achterstand in Belgische anUiracites en eierbriketten en het eventueel vaststellen van nieuwe kwantiteiten deelen wg n bet volgende mede De Kohlenzentrale te Brussel verlangt dat alle kolen van het district Charleroi zullen zyn afgenomen voor en aleer nieuwe kwantiteiten in andere districten te onzer beschikking zullen worden gesteld en dat alle Kwantiteiten welke op 30 dezer niet zullen yn afgenomen het doet er niet toe of ait aan de mgnen dan wel aan scheepvaartmoeilykheden te wyten is zullen worden geannnlleerd Uet het oog op de groote nog niet afgezonden hoeveelheden uit Charleroi die vooral bestaan uit anthracites welke soort kolen zoo bij nitstek noodig is hebben wg maatregelen genomen om de kwantiteiten die ons van de vroegere Zuteilung resteeren vóór het einde van deze maand af te nemen Behalve de directe verlading per schip of per spoor hebben wij daartoe onze toevlucht moeten nemen belangryke kwantiteiten anthracites per Sambre schepen naar Luik te doen verschepen en ze daar te doen overladen en bovendien zooveel als noodig zal blyken te zijn per spoor te doen vervoeren naar Brnssel waar de kolen naar Holland zullen worden overgeladen Vf hebben de met overlading belaste firma s er met den meesten nadruk op gewezen dat de overlading van de anthracietkolen zoo zorgvuldig doenlijk geschiedt teneinde gruisvorming zooveel als slechts eenigszins mogelyk is te voorkomen Dat de anthracitnootjes bij aankomst in Holland niet zullen zyn zooals men dat hier vroeger gewend was is eehter niet te voorkomen Wy hebben erop aangedrongen zooveel mogelyk uw orders per spoorweg de voorkeur te geven evenwel vreezen w j dat slechts een gedeelte dezer orders zal kunnen worden uitgevoerd gezien het groote gebrek aan spoorwegmateriaal in België Sa de spoorwegzendingen komt natunrlük in de eerste plaats de rechtBtreeksohe soheepsverlading te Charleroi naar Holland aan de beurt en slechte voor die kwantiteiten die op deze wgzo niet zullen kunnen worden geëxporteerd komt overlading in aanmerkine U zoTt dus hebben te rekenen met ladingen van Luik 3 400 ton en met ladingen van Brussel van 3 600 ton en gaven wy Harrenstein s HandelMaatscbappy in overweging de bevraohtingsburean s te Luik en Brussel te instraeeren de orders voor uw ladingen in dien geest te wyiijj n De heer C Q Harrenstein gaat a s Dinsdag naar Brussel om by het Bevrachtingsbureau al het mogeiyke in het werk te stellen voor een bespoedi ng in de uitvoering van uw aohteritfOlige orderv wy hopen gaare dat daarmede een gunstig resulUat zat worden bereikt en verblyven Hoogachtend Kolenbareau U P DE VOOYS Voorzitter TJlt d © E ©xe De Troonrede De Nieuwe K o 11 C t lib vindt dat in de linancieele paragrafen van de Troonrede de invloed van den oorlog het uieetit uitkomt Uet kon niet anders De enorme iLosten der mubilisatie de groote uitgaven die in verband met den verzwakt economischm toeetantj van een overgroot deel der bevolking moesten worden gedaan de aanzienli e tekorten op de gewone begrootiug die den druk der tydeu vanzelf niet heeft kunnen ontgaan hebben alle financieele berekeningen voor den oorlog gemaakt ondersteboven gekeerd Reeds vroeger had Minister Treub aan de Kamer te kennen gegeven tot hoe grootsche plaiuien de gewijzigde tijden hem hebben gebracht Hij onderneemt eene belaatiughervorming over de geheele linie Kn de indiening daarvan binnenkort wordt nu aangekondigd nieuwe belOÉ tingen en herziening van bestaande betOHtingen alles volgenu hoüldlijoen die zullen worden getrokken in eene be fineelenwet waarbij de grondslagen van het stelsel van s itijk belastingen zullen worden vastg etd Het is nu het psychologisch moment om tot nieuwe vaststelling van rle financieele verhouding tusschen ilijk en geineenten over te gaan nu het belastingstelsel van het Kijk In den smoltlcroeB zal komen en dus het financieel vau het Kijk eu zijn omlerdeelen als één samenhangend geheel zal kunnen worden overzien en heoordeeld Gaat dit oogenblik voorbij zonder dat er n t uit getrokken wordt dan zal de hervorming wellicht voor lange jaren zoo niet onmogeli dan toch zej r onwaarschijnlijk geworden zijn Het Handelsblad lib De geheele troonrede heeft een meer hoopvolle klank er spreekt meer vertrouwen in de toe4com t uit wij missen bv met vreugde eejj thuiis zeker overbodige opw king als in iÜ15 tot het g eele volk werd gericht om den schijn te vermijden hIhoÏ voor een der oorlogvoerende Mogendheden partij werd getrokken Juist daarom was hiet ons een teleuiwtelling niet te vernemen over de wijze waarop zee en landmacht gerccil zouden blijven om onze nationale belangen te beèchermen en over de mogelijkheid dat zonder gevaar voor deze nationale belangen een minder groot offer vftn ons volk gevraagd zou kunneu worden Doch dat die gemobiliseerden niet vergelen en hun opofferingen begrepen zi u blijkt uit de zinsnede waarin II M waardeering uitspreekt voor de ouder de wapens i geroepenen Kn ten slotte Wij weuschen der Uegeering kracht loe om veel van wat zij doen wil tut stuud te brengen Het bestand zat blijkbaar een ein te nemen d giid6vrede zooals met een oneigenlijke uaani de toeetand werd genoemd waarbij de oppositie partijen den uiterIgken vorm van haar oppositie wijzigden is afgeloopen De Uegeering gaat weer aan het werk de strijd om ons heen ten trots om te trachten op wetgevend gebied ons land vooruit te helpen Wij kunnen naderhand eerst over de pogingen zelf oordeelen maar reetls thans kunnen Wij z gen wij verheugen ons van harte dat de Uegeering eeu voorbeeld geeft om niet meer allen stilstand alle gebrek aan werkkracht en durf met een beroep op de tijdsomstandigheden te verklaren en te veronischuldigen Het Vaderland u l echrijft o a Do aanstaande indiening der voorstellen tot Grondwetsherztoning en van de sociale verzekeriugswetteni heeft dan ook niet alleen als zoodanig voor ons groote waarde maar ook als bewi t dat de sohMkdlng van onze neutraliteit minder gevaar loopt dai ooit En in verband daarmede wagen wij lie vraag of het nu nog noodig is dal onze weermacht volledig gemobiliseerd blijft We vernemen uit de Troonrede dat Zee on Landmacht gereed blijven ter beacherming onzer nationale belanden wij hooren met genoegen dat een woord van waardeering wordt gewijd aan de vele mannen die door de vervulling van hnn plicht nu reeds zoo geruimen tijd verstoken zijn van nitoefening van hun beroep de b artiging hunner zaken en de samenleving met hun gezinnen maar dat aJles brengt oas dan ook te eerder de vraag op d lippen Moet dat nu maar zoo blijven zoolang deze oorlog duurt Een oorlog waarvan de Troonrede zoo terecht zegt dat deze nog steeds geen einde neemt en waarvan zeker het einde nog niei is te overzien Wat wij dan zouden willen Dat men de manschappen naar huls zond en verder zoi eloos voortle do Dit natuurlik allertninst Maar wy zouden willen dat men niet meer manschappen onder de wapenen hidd dan strikt noodzakelijk üa en dat men de organisatie zoo maakte dat n ea de overige naar huis zendend er verzekerd van was dat men ze als er eens iets gebeurde direct weer op de plaats had waar ze dan wezen moecrten Men kan den wensch naar zulk een organisatie niet met breed gebaar als iets onmogelijks afwijzen die dat zou doen zou te kennen geven dat het hem z er aan het noodige organieatoriwhe talent ontbreekt En die wensch ie voor ons eiech geworden öimhf wij uit zeer goede bron welen dat de door ons verlangde organisatie in Duitechland bestaat zou wat in het groote oorlogvoerende DuitschItimi mogelijk bleek in het kleine Nederland dat in vrede is onmogelijk zijn Dal er zooveel mogelijk gedemobiliseerd wordt is een nationaal belang het is goed voor onze financiën het is in het belang van den ecenomischen toetftand van duizenden gezinnen het is vooral ook in ttet belang van het l er zelf Een te lang gemobiliseerd l er kan toch niet anders dan demoralieeeren verveling is nu eenmaal des duivels oorkussen en de verveling komt zoodra de oelwilngen niet meer dienen om te orfanen maar om den tijd stuk te krijgen Wij hopen dan ook van harte dat waar alle aanwijzing dat men tot gedeeltelijke demobilisatie zal willen overgaan in de Troonrede ontbreekt dll de Staten Generaal aanleiding zal geven zoo spoedig mogelijk over dat punt met de Regeering van gedachten te wisselen Waardeering verdient de erkenning van regeeringswege dat hare tusschenkomst voor het aanvoeren van levensmiddelen voor het tegengaan van prijsopdrijving voor het bewerken dat levensmiddelen en grondstoffen die bier niet gemist kunnen worden het land niet verlaten iets zeer abnormaals is Dit toch lezen wij uit de zinsnede dat de regeering zich daartoe nog genoodaaakt ziet In dit woordje ligt toch de belofte dat bet met die twwchenkomst zoo gauw uit zal zijn als maar mogetijk is en dat dunkt ons het juiste standpunt Waarmede wij zeker geen vonnis uitspreken over de leiding van het deparlement van Landbouw Handel en Nijverheid Zeker er zijn maatregelen genomen die gevoeligheid hebben upgew t misschien zou bet nog juister zijn te zéggen dat er geen enkele maati egel van dat departement uitging die geene gevoeligheid heeft opgewekt hetzij ft n den oenen of den anderen kant omdat men nsmmer het belang van den een kan dienen iJètildtSh AM an den onder te Kchadw Maar het cal goed zijn daarbij niet uit het oog te verliezen dat nieniaud die op dit oogenblik de economische noodmaatregelen moet nemen het allen naar den zin zou kumien maken al vereenigde hij ook niyHses slimheid en Salomo s wijsheid in één persoon De vraag kan dus alleen maar zijn of minister Posthunia in de eerste plaats steeds het groote volksbelang voor oogen heeft gehad dat er ligt in voldoende voeding voor alten of hij voortdurend ernstig den wil heett getoond het Bchoone woord van Treub tot waarheid te maken dat er in Nederland geen honger zal geleden worden en op die vraag kan gelukkig bevestigeiul worden geantwoord Hot Vaderland besluit De Troonrede in haar geheel maakt een uitmuntenden indruk het is een stuk dat rust ademt en rust geeft Hel Koninklijke woord dat wij thans reeds alle krachten hebben in te spannen om onze eervolle plaats in te nemen in den vreedzamen wedstrijd der volken wijst reeds op eene toekomst waarvan wij een jaar geleden niet durfden reppen de rust keert lederen dag meer terug Moge de energie van ons volk die zich in de komende jaren meer dan ooit zal hebben te ontplooien er oen blijken die door beproeving gestaald is Het Vollf S D mist in derede waarin een oi4 emotiveerde optimistische toon opvalt een zin over de schromelijke duurte der levensmiddelen maar het blad zo t de verklaring hiervan in de omstandigheid dat de betrokken Minister zich er van bewudt Is dat hij door zijn eigen politiek die duurte voor een Mangri deel veroorzaakt heeft en d t hy liefst zwijgt over zijn eigen schuld De Nederlander Chr Hist is dankbaar dat er in de dagen van den oorlogsbrand rondom nog een Troonrede is Zij vreest eenigszins dat Minister Treub met alle hervormingen wat teveel hooi op zijn vork neemt en heeft niet zonder emige bevreemding vernomen dat Minister Treub zonder meer vast ohijnt te zullen houden aan de voorg iomen herziening dat wil Heggen o m verwerping der sociale verzekeringswetten Talma die fn December 1916 moeten in werking treden maar voor de uitvoering waarvan geheel inden geest van dee Ministère voornMnene nog geen slap gedaan schijnt te zijn Wij voorzien dat de Uegeering zich hiermede buitengewone moeilijkheden op den hals haait met de gedachte van een politiek Beetónd schijnen deze voornemens ons ten eenenmale In strijd Een maatregfel alside Staatepensioneering laat zich niet onder den druk dier buitengewone omstandigbe len als bij verrassing doordrijven Met leedwezen zuilen duizenden zoo in alö buiten ons land hMiben gezien dat in dit woord onzer Koningin elke ook maaj de flauwste aanwijzing ontbreekt met betrekking tot eenige vredesactie in de naaste toekomst Zelfs het feit dat wij een specialen gezant voor dit doel naar het Vaticaan zonden bleef onvermeld Hoe smartelijk ons dit welsprekend zwijgen ook wezen moge wij begrijpen dal de tijd voor een vredespoging nog nirt gekomen is omdat wij overtuigd zijn dat zoowel onze geeerbiedigde Vorstin als de mannen die ITaar ter zijde staan met ons den dag zegenen zullen waarop de vredewklokken aanvangen te luiden Do Standaard A R erkent zonder voorbehoud dat de rede het Kabinet eere brengt Mot name het tweede deel getuigt van een werkzaamheid en van een aanpakken van de zaken dat welda Hg aandoet Voorop gaat daarbij de Grondwetsherziening die men in 1913 reeds In 1914 wilde afhameren maar die dank zij de kalme bedaardheid van het Kabinet eerst nu doch dan ook als voldragen vrucht aan de StatenGe neraal zal worden aangeboden Laat ons hopen dat ze niet tot te scherp gespannen principieelen strijd aanleiding zal geven en hierdoor er zich loc leenf n zal om zelfs al toefde het vredesherstel nog in deze electorale periode te worden afgehandeld Wat de Tnvaliditetlswet betreft lezen we A1h de donkere plek in dit stuk op do sSuippfiz bih ö s ïjoo nvp fiz Invajiditeitswet gewezen Hierin zal vreezen we overmoed blijken te Hchuilon Wat de Maasbode R K het meoHt interreseeert 1 is de zeer besliste houding welke de Regeerlng van nu aan tenopzichte van het poliliek bestand aanneemt 1 Zij zegt den godsvrede vaarwel Al heeft dan ook de politieke wapenstilstand onder haar hooge auspiciën gegolden al een landsbelang van de eerste orde de glodevrede is plotseling laiidsbelang af en de politieke arena gaat w r geopend worden Ons is het wel zouden wc willen zoggen Maar zoo staat de vraag niet Niet mo onderzocht of het den politieken partijen maar wel of het voor s lands belang nuttig wezen knn dat het partljleven weer in vollen omvang gaat beiginnen En al zal het besluit der Regeering waarschijnlijk door sommigen als kloek beleid begroet worden wij meenen dat de godsvrede geen waan is geweest en de hechtste eendraeht nog immer even noodzakelijk Gemengde Berichten Een gevaarUjk persoon Nadat langer dan een weell doorde gemeentepolitie van Havelte demareohaussee en rykspolitie van Meppel Steenwyk Diever en Nyeveentevergeefs jacht was gemaakt op dengevaarlyken en zoo gevrewden ruim30jarigen varkensdief Jans T die alvele veroordeelingen achter den mgheeft en ook nog verdacht wordt vaneen de vorige week gepleegden diefstal met inbraak en het met oneerbarebedoelinp en in de bossohen lokkenvan kleine schoolmeisjes mooht hetgisteren den onbezoldigden ryksveldwaohter M gelukken hem in zyn ouderHjke woning te arresteeren en gevankeiyk weg te voeren Den vorigendag was nog tevergeefs door politieen tal van ingezetenen een klopjachtop hem gehouden N Ct De bemanning van de Noordzee Hier te lande is bericht ontvangen dat met uitzondering van de twee jongste jongens allen nog in een zeer overspannen toestand verkeeren De toestfuid van de twee jongens is normaal hoewel deze zooals te begrypen valt zeer geleden hebben door hetgeen zy hebben bijgewoond Het blijkt thans dat de drie ledenvan de bemanning die om het levenzyn gebracht niet bn een vechtpartyzyn gedood doch op drie verschillendetydstippen vermoord Werden namelykWoensdagavond Donderdagmorgenen waarsohynUjk Donderdagmiddag Men gelooft dat het bericht dat erstukken van schedels zyn gevonden onjuist is N Ct 409 STIUITS LOTERU 6 K1 Trekking v Woenidagga gept l rijs van f 1500 9W1 1 1000 17365 1 OU 16874 17800 a 0 2175 11506 f 100 603 9259 mn 13243 Prijzen van f 70 IIM 777 l iH7 mu 27 2 3909 4C43 JtiÖl 6875 B jI 8724 9 l M 10393 10712 11601 12047 1266 13 99 14418 l 096 ir 48 16270 173 9 18041 19199 20359 2f 57 1U2 288 339 377 412 s 8Gü 876 951 1226 1457 IBM 1690 1802 1837 1912 1923 IKl 217Ü 2188 2189 2333 2334 2727 2870 3010 3506 8728 3835 8866 394 4121 4345 4435 4497 S 4907 5177 5297 5458 5581 5623 5706 6148 6194 6273 6585 6636 7171 7241 7398 7713 7774 8040 8355 8361 8432 8529 8625 8709 8811 8840 8998 9009 9463 9478 9720 9766 10070 10157 1022C 10419 103 50 10558 10575 10627 10901 10954 11476 11515 11646 11664 11670 11706 11841 118 12231 12323 12386 12423 1258 1 12717 12752 12799 13403 I348 13715 18749 13761 13869 U24 l 14445 14454 14714 1474B 14870 15256 15260 15265 15430 15527 15557 15656 15911 16077 16082 16836 16362 16412 164 16711 17362 17370 17534 17685 17613 18078 18088 18362 18852 19076 19409 19507 19515 19684 20117 20 125 20446 20486 20537 20539 20690 20745 20852 20965 20972 Nieten 18 30 186 138 160 175 188 lUl 379 418 538 595 604 618 708 731 745 830 849 882 959 9 12 1006 1048 1057 1076 1076 1077 1089 1112 1131 1160 1173 1285 1379 1396 U03 14 J8 1443 1461 1490 1601 1517 1549 1553 1580 1616 1642 1694 1831 1844 1870 1935 1952 1969 1983 iOlH 2055 2120 2181 2137 2309 2316 2399 2498 2546 2552 2649 2680 2744 2768 2811 2850 2923 2978 3002 3018 3081 3086 3102 3187 B213 3217 3240 J254 3279 3287 3303 3359 H363 3S J 3105 3406 3407 3331 3530 3357 86 3 1668 3723 3734 3775 3819 1116 m 11 36 4144 4224 1248 4254 4271 4306 1314 4 351 4360 4411 4548 4377 4582 1629 4655 4704 4805 4911 4995 6200 3206 5241 349 5513 5529 5548 5605 i625 5713 5760 5816 5834 5873 5888 59 36 6017 0033 6036 6179 6266 6270 272 62iM 64 36 6454 6192 607 6660 0718 082 C856 6899 6935 6946 69S0 7010 7012 7030 7101 7113 71 1 712 5 7112 7148 7216 7225 7248 7340 7371 7103 7416 7481 7504 7522 7524 7528 3M 7609 76 30 7645 7710 7712 7749 7777 7799 7821 7918 7937 7957 7967 8010 8020 8034 8147 8161 8280 8357 819 1 8491 8699 8607 8680 86k 86 8806 8914 9034 9057 9116 9228 W 9101 9420 9421 9433 9488 9519 9533 9340 9359 9566 9000 9636 9647 9656 9729 9775 9832 9909 9934 9953 9980 9985 9986 10001 10029 10069 10060 10073 10070 10078 10106 10150 10151 10166 10186 10195 10259 10285 10341 10341 10 389 10422 10505 10549 10619 10628 10635 10639 10779 10796 10802 10809 10829 10888 10891 10927 11086 11144 11172 11173 11178 11185 WW 11277 11312 11411 11439 11 504 11S84 11639 11641 11651 11685 11709 11144 11746 11751 lia53 11867 11873 11892 11926 11994 12010 12037 12077 12148 I22I4 12249 12308 12403 12425 12452 12456 12460 12626 12632 12675 12678 126 30 12765 12761 12884 12849 12909 12912 12932 12954 13021 13060 13140 13141 13304 18 364 13870 13376 13411 13180 13522 13610 13655 13696 13726 13782 13901 14019 14042 14044 14047 14077 14166 14216 14218 14219 1428 14324 14345 14388 14401 14531 14555 14586 14587 14631 146V4 14768 14775 11793 14803 14832 148 36 14886 14967 16113 15129 151 32 15145 15187 15224 1 3298 1 5351 15365 15384 1 6642 15620 1564S 15690 15717 15769 16802 15819 1 3869 1 5898 1 5933 159 36 15961 15969 16009 16050 16087 16110 16115 16168 1C206 162 36 16272 16326 16846 16415 16446 16555 16573 16575 16 690 16713 167 32 17017 17025 17077 171 33 17188 17208 17247 17261 17265 17314 178SS 17443 17 660 17675 17692 17706 17708 17727 12802 17806 17975 18019 HOÏi 18073 18246 18250 18327 18340 18877 18389 18 393 18403 18408 18530 18681 18728 18736 18757 18764 18804 18810 18920 18960 19077 19086 19099 19102 19108 19178 19418 19493 19587 19625 19634 19647 196 55 19688 19G89 19760 19753 19812 19835 19889 19903 19909 19933 19965 20013 20019 20109 20116 20119 20158 20140 20174 20227 20254 20281 20297 20 340 20357 20 366 20393 20396 20397 20398 20369 20437 2045 20 304 20 48 20638 20661 20681 20789 20807 20834 208 58 20890 20910 20984 StadsnieuwSi GOUDA 22 September 191B Aandeelen Kon Stearine CaarMOfabriek Gouda Ten overstaan van Notarlfl v b Wijngaarden te Rotterdam aijn haJo aldaar publiek verkocht 2 aandeeje Koninklijke Stearine Kaarsenlabri louda ad f 2500 en 1 aandeel f 12 50 De aandeelen van 2500 werden iogezot door de firma M J OgiOT Co alhier voor 385 en wertm gekocht door de Dordtaehe Bank U Ha voor m en 1 tt nd l van 11250 werd ingeJL r lie Hrraa Jangen van Oever 0 2 en werd gekocht door fi a de Ruyler voor 410 IW op le prijzen nog kotaen V voor koeten en trekgeld kanw worden dal dooreengenomen fgjls waartegen gekocht is bijna m Indraagt Onttrekken van gas n ailspraak in de zaak van Tb B alhier beklaagd van out tt van gas door middel van een TSngelegde leiding is door het pf te s ravenhage acht j po uitgesteld Boskoopi laiiiiïuwispiaat at tu weet uicl waar üc wind i n koml = M heon wO€i men i lioskoop niet jroBi d l groote ganuzoen er op AuguHlus 1914 gekomea en Lni liei op 22 öeptembei laio jBummg naar heel andere Btuud u uièt d ikbaar dal dit vertrek Om aiju oorzaak vindt in een vcrdul van huurprijzen ïooj gemobiliaeerdeu uit de groote entia a mogen onze dorpen als gar iiotiiaplaats niet verkieslijk ziju ulgenieen is hier gebleken üai oor tachl en moralileil milllairenlerblijvw ten platte lande niet onKcscbüit züu Ni eerst veel moeite veroorzaakt te Mm door het bezetten van scholu n werkplaatsen meende men einMj k 4 oplossing gevonden te hebbeo la een groot geboifw als noodluienie en juist die oplossing leidde lol tien aitücht VVar i die kazerne bezwaren niet tf te lossen geweest vooral waar Joskoop geschikt bleek V He Uczoiul lieidstoestaiid was zeer goed Een ultslekemlo ateijeiding flinke gasfabriek goed ziekenhuis een zweminrifhtmg een douchB badinrichting eeu ultelekende kantine met leestafel een Christelijk en K K Militair tehuis eeu Kemonalrantsche leeszaal Kerken voor allerlei richtingen diverse ontwikkelingscursussen dit Hlles was aanwezig l e voeding was van den eersten aanvang af uitstekend een flink eiercitieterrein in de onmiddellijke aabijheid beete gelegenheden let oefeaiBg in het varen en het maken van Ungangeu in ons llollandsche Polderland 0it alles is opgeoüard tenviad 6 voor zoover buitenstaanders Sntei aan afbreken van koopmaneiiwMlQdelingen SetaMen doel wee en ook hier H Boskoop dat de 2de 3de en 4ile Compagiüe van het 3d6 Bat 3de lieg vestingartillerie na een jaar vertilülivertrekken helaas niet naar bun haardsteden HaasPhappen kader officieren wij kfbben respect voor uw da elijksche Imodlng alhier Uw verblijf gaf geen nliele maal aanleiding tol Btoornis ten vcrvroolijkle onze plaats die o d 6 r s zoo druk nu zucht onder MelssHlte Hulde aan het korps olWeren en kader die de troep zoo l en Ie leiden Wij hebben kennis iP kt met den ijver van ons offi anakorps dat hier waarlijk niel est is om den lijd in ledigheid te brengen Zij hebben gewerkt MMen wellicht boven hun krachten ta denken wij vooral met wee iM an Luitenant Plating die ziek Wrok om te Dordrecht te overlij 1b de annalen van Boskoop zal PFmeld blijven dat het Dorp een jaar fcMiend heeft tot Garnizoen vaneen l one flinke leger l oriteiten on notabelen die de rf ÏÏSÏ P der officieren DinsMgniiddag bijwoonden toonden hierW iSïL P oor het deel van ttederlandsche leger waarmede iwuikten J kennisHet ga hun wel en moge de mobi Se VeMfS Stat nam Majoot li m lions Commandant te Bos Z Kaadzaal op otticieelc eatsfheid van de Gemeente inr Lrf ien waarnemenden voor A LUnnemann oloritói w king der OemeenteOBtanïr burgere Verder de l n s fommie8ie die door haar m was vertegenwoordigd in hel T Mer vroeg Z Ed Geat den dank Hrter 5 tial A ontwikkelings commissie oeii heer Hage die zich zoom Ji foring daarvoor getroostte nJ i ® e zulke goej wften hadden bS n nn beantwoordde nuen tr gekozen bewoorx 1 betreurde het in alle op liDeet A garnizoen Boskoopy verlaten Lïf rt l moest hij echter wÏÏ oebi engen aan SiJ Vooral aan e zich in dat Jaar zoo liiuk gedroegen zoodal nooit te klagen was over ongeregeldheden en ordeverstoringen Hedenmorgen 8 uur reveille en 3 uur vertrokken 3 sle bonten met de schuilen met de 3 compagnies en al het bonobdigde En nu is de kazerne leeg en de stilte voor Boskoop ingetreden Mogen de omstandigheden zoji veranderen dal onze gewone najaarsdrukte weer kan beginr iicn n l die van de verzending en verscheping Op dit oogenblik heerscht stilte en gedrukte stemming Reeuwijk DE TEMPEL Reeds jaren verzonden de gebroeders Edelman boomkweekers alhier hnn boomen en planten door den Middelburgachen polder naar Boskoop Een groot ongerief dat bovendien veel tijd kostte was dat zij hnn planten over den polderdijk van Middelburg moesten dragen het gevolg hiervan was dat do aardkluiten om de wortels der planten nogal te lijden hadden door dit overladen Thans is op hnn initiatief een lier met toebehooren geplaatst waarbij een platte lorrie op rails wordt gebruikt Deze lorrie loopt onder water zoodat een geladen schouw er op kan varen Door de lier worden lorrie en schouw opgetrokken over den dijk gehaald en aan den anderen kant weer te water gelaten Zoodoende wordt thans de vracht geheel van den Middelbnrgschen polder in den polder naar Boskoop getransporteerd zonder de planten uit de schouw te nemen en 2 vaartuigen noodig te hebben Het verschil in waterstand in beide polders is + 4 M Heden is deze inrichting beproefd en de werking zeer goed geslaagd Voor andere polders wel een voorbeeld tot navolging MARKTBEHICHTEN KAASMARKT OÜDEWATER 20 Sept 1916 Aangevoerd 83 J artijen 3736atuks wegende 1867B K G Göudsche kaas 1 soort f BB a f B7 jd id zwaardere f BB a f B7 id id 2 soort f B4 4 f 56 Met Rijksmerk f 60 4 f 58 Alles per 60 K G Handel matig met conditie KAASMARKT BODEGRAVEN 21 Sept 19 IB Aangevoerd 322 partgen 16026 stuks wegende + 901B6 K G Goudsohe kaas l soort f B6 a f 68 id id zwaardere f B8 i a f 60Vi id id 2 soort f 63 i f65 Met Rijksmerk f67 a fB9 j Alles per 60 K G Handel vlug met conditie KAASMARKT WOERDEN 22 Sept 1916 Aangevoerd 393 partijen Goudsohe kaas 1 soort f 66 n f 58 id id zwaarderef 56 af 69 id id 2 soort f 62 a f 54 Met Rijksmerk f 64 i f 67 Alles per 60 K G Handel vlug met conditie Amsterdam Woensdag 22 Sept 1915 De Aardappelprgzen waren heden onveranderd Aanvoer 7 ladingen Onze gelllaslreerde Weekbladen Het Ltnen geeft n aantal foto s van de versperringen aan de Hollandsch Belgisohe grens verder foto s van het oonogsterrein de internationale Hondententoonstelling te Amsterdam het militaire Sportfeest in het Stadion de bloemententóonstellin in den Haag t vervolg van het Militaire A 8 C personalia KlemLeventjes enz KiNTONeERECHT TE GODDA Verdacht van meineed In de aak van D van der Hpok te Moercapelle beklaagd van het doen dekken van een merrie door zijn niet goedgekeurden hengst werd heden o a als getuige gehoord Jorn Havenaar te Zevenhuizen die op 2en l aaachdng met een paard van zijn vader naar genoemden Van der Spek was toegezonden ter dekking In de hodenmorgBn gehouden zitting van het kantongerecht is C Havenaar verdepHI van meinee l in voorloopige bewaring gesteld In de naroiddag zitting wederom hieromtrent gehoord verklaarde hij ziin in den morgen giegeven verklaring in strijd met de waarheid te hebben afgelegd waarna de verdaobte vnorloopig in vrijheid is gesteld in afwachting van nader onderzoek De zaak zal than opnieuw dienen heden over 14 dagen sx oiaT Öportfeeet iMt u Hemt unu uit Ijeideu Onze diail is iu eesttftenuuing vauwt e üe militaire sportleesten op het Schuttersveld ten bate van het plaatselijk Btei M wfité hedenmidd U M lie Konijigin H M de KonintfinMoe der K H de Trins zijn met gen Snijders gt omen oio het bij te woiieii liet dtiooml er heen de bedrijven Hluftn ineerendeela stil Het progruuima bevat Gymnaatiek raet geweer door X man van het 2de bataljon 4de regimeiiit infanterie l olhHtokhoügspringea door perSüneel van het ie reg infanterie i l atrniiilleiijden door ondoroffioicn ti der veld artilleri t KijwieNlemonstratie door Ib wielrijdortü van den staf der 4de infanteriebrigade on het 4e reg infanterie Speerwerpen door 24 man van het 4o reg infanterie Carousselrijden dijar ifi officieren lier veldartilierie 7 Saltomortaleprijaspringeii en aerobttliek door het personeel van het 4e reg infanterie H Ilindernisloopen door WO man van het Ie bataljon 4de regiment inftuvleric in volledig veldtenue i Oeveflhtsoefening door een batter ijveldartillerie H EBtafotte loopen door manwrhappen vïin hoi 4e reg infanterie Colonne geweer door manschappen van bet 4e reg infanterie Overvalling v n een blokhui dal een ótappe spoorwég beveiligt ITieraan nemen deel o m 20 man vanhef ide bataljon 4de reg infanterio hot milraiUeitrspeleton van dat regiment veldartilierie en een sectie 6 c M kanonnen van het 3e reg veetingaitillerie Laatste Berichte a Bulgarye MobilUeeri BERLIJN 22 Sopt Het Gezant8 itp bericht dat in Bnlgarge de algemeene mobilisatie ie afgekondigd BERLIJN 21 Sept Het Bnlgaarsche gezantschap te Berlijn brengt ter kennis van alle in het Duitsche Rijk vertoevende Bulgaarsche onderdanen dat de Bulgaarsche regeering op heden den 21 en September de algemeene mobilisatie heeft gelaat At e dienstplichtige Bulg arsobeilMi iwaAnen die zich in Duitsohland bevinden werden nitgenoodigd onverw ld over Weenen en Rumenië naar hua vaderland terug te keeren Aan het Weateiyk Front PARIJS 21 Sept Het communiqué van 11 uur luidt In Artois tussohen Roye en de Oiae in Champagne Argonne Woenvre en Lotharingen duren de artilleriegeveohten voort De buitenwijken van Atrecht en de oude citadel werd door den vijand beschoten waardoor de Dnitschers zware verliezen leden Duitsche aanvallen op het bruggehoofd van Sappigneul aan het Aisne Uarnekanaal werden afgeslagen In Argonne brachten wij verscheidene Dnitsche batteryen tot zwijgen en vernielden een blokhuis Ons vuur verhinderde de Dnitschers emplacementen aan te leggen voor zware verdragende kanonnen om de districten Nancy en Lnnevillo te beschieten 19 aeroplanes wierpen bommen op het spoorwegkttooppunt Bonsdorf ten oosten van Morhange en beachadige stationsgebouwen en treinen LONDEN 21 Sept Het Rapport van Generaal Veldmaarschalk French luidt De vijandelnke artillerie legde de twee laatste dagen groote activiteit aan den dag Wij beantwoordden haar vnnr krachtdadig Op 20 September schoten wij een gedeelte van het Hout Hulstbosoh in brand waardoor een hevige ontploffing ontstond Op 19 Septetaber hebben 9 Inchtgevechten plaats gehad Twee vijandelijk aeroplanes werden neergeschoten en vielen in de Duitsche linies Een was in vlammen gehuld terwjjl de motor van de andere brandde De Zeppelinaanval op Londen KEULEN 22 Sept part Draadloos telegraphisoh wordt nit New York geseind dat aldaar roet de stoomschepen Orduna Rotterdam en Philadelphia aangekomen ooggetuigen van den Zeppelinaanval welke 8 September op Londen plaats had verklaard hebben dat de schade veel grooter is dan van officieel Engelsche zijde is medegedeeld Een blok pakhuizen met ammunitie werd vernield terwijl de schade toegebracht aan engros en manufacturenxaken in Woodstreet alleen tien millioen dollar bedraagt Het aantal dooden wordt op 100 it 160 geschat hedennacht te IJmuiden ie aangekomen blijft op het politiebureau aldaar tot nadere orders zijn ontvangen Alle pogingen om iets van hen te vernemen waren vruchteloos daar zij zich in een toeeland van verdooviug bevinden Men s M ons uit Rotterdam De lieidB lifKHge jongens van de bemanning van de Noordzee V D de Mol en A Ros zijn hedenmorgen met liet htooinirhip Caleiioni6 te Kotlerdam aangekomen en zullen vandaag naar Katwijk worden overgebrneht De belasting ontwerpen Men meldt ons uil den Haag Naar vepiinmen wordt acht de Mittleter van Financiën hel mogelijk zijn belaalingttntwerpen bij de Kamer in te dienen voor de openbare behandeling van de Staatsbegrooting Voorla is bel e Ministers bedoeling dat do welrtoiitwerpen liotreffende de herziening van do liivalidlleite Ziekteen Uaiienwet zal worden ingediend zomlra de belasüugontwerpen bij de Kamer zullen zijn Tevens zal dan de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag omtrent het wetsontwerp betreffende de Ondoidoms renle worden ingezonden Dr E Epkema ZALTBOMMEL 22 Sept Gisterenmiddag is hier in de rivier de Waal bij Zaltbommel verdronken de 80ja rige OndDirecteur der H B S dr E Epkema Spoorwegongeluk Men meldt ons uit Veenendaal Dinsdagnamiddag had op de Ujn Amersfoort Kesteren een ernstig ongeluk plaats Een Conducteur had het ongeluk naby de Halte de Haas van den trein te vallen Ernstig aan 4ioofd en beenen gewond werd hij met denzelfden trein vervoerd tot veenendaal waar inmiddels om geneeskundige hulp was getelefoneerd Door dr van der Meeno werd hg in de 2de klasse wachtkamer verbonden en metden volgenden trein naar ziin woonplaats te Amersfoort vervoerd Stóomvaartiynen Mij Nederland Banka uitr pass 20 Sept Dover Ambong thnisr vertr 20 Sept van Madras Radjt uitr arr 21 Sept te Sabang Koningin der Nederlanden thuisr vertt 21 Sept v Sabang Holl Lloyd Zeelandia 21 Sept van Rio Kennedierland 21 Sopt van Pernambuoo LONDEN 21 Sept Part De Morning Post verneemt uit Boekarest dat de Hertog van Mecklenburg Sofia verlaten heeft en naar Braila reisde waar hij den Koning van Roemenië ontmoeten zal die op het oogenblik een reis langs den Donau maakt Interventies PARIJS 21 Sept Part Aan de Frankfurter Zeitung wordt het volgende bericht uit Rome aan de Journal gemeld Naar men meent te weten denken de regeeringskrittgen niet aan een interventie van Bulgarye Daarentegen gelooven zg dat tot de verplichtingen van Roemenië tegenover den vierbond de interventie van dit land behoort voor het geval dat Duitschland met OostenrykHongarije Servië aanvalt De NederlandscheMallboot Koningin Emma op een mUn geloopen Men meldt ons dat het stoomschip Koningin Emma van de MaatsohappQ Nederland te Amsterdam in het Engelsche Kan lal bg Longs End op een mijn is geloopen en gezonken Dl passagiers en de bemanning zijn gered De Koningin Emma was van Indië op de thuisreis Het schip vertrok 8 Sept van Port Said en passeerde 19 Sept I uessant Het schip werd in 1913 gebouwd en heeft een inhoud van 9182 ton Nader seint men ons Van den gezagvoerder van de Koningin Emma is draadloos via Schevenmgen by de Maatschappg Nederland het volgend telegram ontvangen Emma drgft nog Ruim 1 en 2 vol water Zullen trachten op een bank te zetten Wordt door Batavier XV geassisteerd Uoenicnie s ueiitralileit gcschbuden LüNUEN ai Sepl Uil Nitej wordl aan de Muniiug l osl gemeld dal IB September vier Ooslmirijlischc v iagluigon komend van Olittna beneden den Dttvnau vlogen Eén der aeroplanes scheen door Hervischo artillerie getroffen on keerde terug terwijl de aiwlei n gedurende langen lijd boven Roemeniij verbleven en toen nimr do richting Bulgarije en Turkije vlogen Op dienzeéfden dag was ecu artillerie duel nabij Orsova en Tehia VARIA In de Leeuwarder Courant van Vrijdag 17 Sept staat het volgende bericht te lezen Men meldt ons Door een inwonervan Aohlom is een kippenei gelegd dat het kolossale gewicht had van 101 gram Van pnnt tot punt in doorsneelang ruim 7 c M Zeker opmerkelgkzwaar als een g oon ei circa 10 gram zal zgn Wij weten niet at wg meer bewonderen moeten het ei of den inwowoner die tot zulk een buitengewone prestatie in staat was Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologiscb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 774 4 te Breslau laagste barometerstand 764 4 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige meest zuidoos teiyke wind licht tot halfbewolkt droog weer mogelgk nachtvorst iets warmer overdag llfi drama op dé Noordzee Men spint ons uit IJ muiden i Van nacht ziju hier niet liet stooBtechip rrüf lluys van Uurllngen uit Huil aangebracht j leden van de boniuimintf van den logger Noord4iüe V u l r V d l las ï Heeinskcrk A Vlieland L Vlieland en J Kuyl Zij waren te Huil onder geleide van de Engelsche politie aan bniird vau de l rof Buys gebracht en hadden zich gedurende de reis vrij ojt hot schip kunnen bowegvn Toen de I rof Buys te IJmuiden biniu iikwiiin wenl de politie die niet te volden was verwilligd dal de bemanning la IJ muiden zuu worden aangebrachl en geen orders had ontvangen lioü met hen verder moeet worden gehandeld gewaarschuwd dal zich vijf opvarenden van de Noordzee V aan boord van het schip bevonden Deze begaf zieh daarop naar het schip en leidtle hen geboeid naar liet polilieburenu De leider van den troop de matroos Vlieland degene zich zelf Christus nocm ie wenechte eehlei niol geboeid te worden zeggende lk bon reeds geboeid door Jod AIh een kind zich vasthoudend aan den arm van een der politiemannen volgde hij de anderen die zich uiterst kalm hielden en geen woord spraken Er bevinden zieh thans nog twee opvarenden van de Noordzee V te llull die waameh ijnlijk heden naar Itotterdam zullen Vertrekken terwijl do kapitein en twee anderen zich nog te Jrimsby bevinden liet vijftal dat Adireptentiën OFFERTE gevraagd van Wagonladingen Stearine en Paraffinekaarsen 6x8 franco Zevenaar Onmlddeliyk te leveren Omgaand offerte met monster onder letter Z Boekh S k W N VANNOOTEN te Schoonhoven 16 OI TVAIfGENi Modelhoeden en Nonveanté s Aanbevelend Goads L J MULLER ï Lange Tleodeweg 74 I ill llllllllllllllllllllll