Goudsche Courant, donderdag 23 september 1915

haadteekenioffen met zich voerende Nadat een oode de wit cartonnen doosen had binnengedragen stelden de dames uit de rgtaigen zich aan het hoofd van den stoet die vervolgens bet geboaw binnentrok De dames werden door den Ministerontvan i n in de groote audiëntiezaal f Belasting en sociale verzekering Het Nederlandsob Cbrrespondentieburean in Den Haag heeft aan den minister van financiën gevraagd wanneer ongeveer de indiening van de in de Troonrede aangekondigde beiastingontwerpen te verwachten zal zgn Minister Treub heeft daarop geantwoord dat hij dit niet zeker zeggen kon aangezien dit zal afhangen van het tera omen van die ontwerpen van den Raad van State maar dat hy reden had om aan te nemen dat het mogelijk zal znn die ontwerpen in te dienen vóór de openbare behandeling van de Staatsbegrooting in de Tweede Kamer Wat den inhoud van dU ontwerpen betreft de minister voelde op het oogenblik geen vryheid zich daarover uit te laten Op de vraag wat de bedoeling is van de paragraaf in de Troonrede waarb wordt aangekondigd dat de wetsontwerpen eerlang aan de Staten Geaeraal zallen worden aangeboden heeft de minister geantwoord De bedoeling is dat de wetsontwerpen betreffende de herziening van de mvaliditeits ziekte en radenwetten zallen worden ingediend zoodra de belastingontwerpen bij de Kamer zullen zijn en dua bekend zal zijn op welke wijze ik mij voorstel de kosten van de sociale verzekeringen te dekken By de indiening van de bedoelde wetsontwerpen zal tevens de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag omtrent het wetsontwerp betreffende de ouderdomsrente worden gevoegd Artikel 65 4e lid der Drankwet De minister van binnenlandsohe zaken heeft aan de Gedeputeerde Staten in de provinciën een brief gericht betreffende de uitvoering van het voorsfjhrifc van het tweede gedeelte van art 65 lid 4 der Drankwet Volgens die wetsbepaling zullen moeten worden ingetrolcken de verloven indertyd verleend zonder dat met de looaliteitseischen rekening behoefde te worden gehouden indien de looaliteiten op 1 Januari 1916 niet voldoen aan de eischen krachtens art 35 der wet gesteld voor zoover die eischen golden op het tijdstip waarop het verlof werd verleend De minister wijst er ondermeer op dat er vier categorieën van verloven zyn te onderscheiden lo die waarvoor het verzoek is ingediend vóór Januari 1905 en het verlof is verleend vóór 5 Mei 1905 Deze hebben aan geen localiteitseisohen te voldoen 2o die waarvoor het verzoek is ingediend vóór 1 Januari 1905 en het verlof is verleend nè 4 Mei 1905 Op deze zgn van toepassing de eischen beperkt van het Kon besluit van 1 AprU 1905 St bl no 120 3o die waarvoor het verzoek is ingediend vóór 1 Januari 190G en het verlof is verleend vóór 11 Februari 1906 Van toepassing zijn beperkt de eischen van het Kon besluit van 1 April 1905 St bl no 120 4o die waarvoor het verzoek is ingediend vóór 1 Januari 1906 en het verlof is verleend nk 10 Februari 1906 Hierop znn van toepassing beperkt de eischen van het Kon besluit van 7 Februari 1906 St bl no 22 Kaas Voorloopig is als exporteur van kaas geschorst de K V Kaashandel Verzet te Rotterdam Verder is gebleken dat de heer A Blokzyi Calanderstraat 41 Enschedé van beroep reiziger in muziekinstrumenten betrokken is geweest in de handelingen welke tot schorsing van de exporteurs Brma Oebrs Bootsma Enschedé en A G van Vliet Vlaardingen geleid hebben De bij het Ryks Centraal Bureau voor den uitvoer van kaas ingeschreven exporteurs en grossiers worden verzocht geen kaas van genoemden beer te koopen noch aan te verkoopen Regeerings varkens Het Handelsblad van Dinsdagavond publiceert een onderhoud met den heer O Reitsma directeur van het Rgks Centraal Bureau voor de distributie van varkens vleesch waarin door dezen landbouwkundige wordt verteld welke de moeilijkheden en de bazwaren zyn die aan de distributie van varkens vleesch in den weg staan Aan het eind van dit onderhoud deelt de heer Reisma mede naar wg aan het Hbld ontleenen dat van het oogenblik af dat de re eeringsvarkens het eerst ter beschikking werden gesteld 26 April jL tot en met 4 September in het geheel 11 896 806 K G aan regeeringsvarkens zijn geleverd dus ongeveer 125 000 stnks Geschat wordt dat de exporteurs op de varkens die zy der Regeering ter beschikking moesten stellen gemiddeld 29 cent per K G toelegden hetgeen door hen natuurlijk werd verhaald op den bnitenlandschen verbruiker Zoo zouden we dus kunnen concludeeren dat Dnitschland het varkensvleeschetende publiek van Nederland gedurende het genoemde t dvak heeft gesubsidieerd metbyna3 2 millioen gulden Natuurlijk is er ook een andere redeneering n l deze dat de hooge prijzen van het varkensvleesch behalve door de duurte van voederartikelen voomameUjk ontstaan zyn door de Duitsche aankoopen zoodat door de tegenwoordige regeling Duitschland niets anders doet dan zy het gedwongen den Nederlandschen consument eenigszins vrywaren voor de gevolgen van die prgs verhooging Immers de prys welke voor de regeeringsvarkens wordt betaald gemiddeld 80 et per K G is altijd nog hoel wat hooger dan de noteering in normale tyden welke varieert van 45 tot 55 et per K G Er is intusschen heel wat arbeid heel wat organisatievermogen voor noodig geweest om de distributie van die regeeringsvarkens naar behooren uit te voeren De beer Reitsma houdt het algemeene overzicht zyn ambtenaren de uitgebreide tabellen waarop alles prijs gewicht enz enz nauwkeurig is vermeld En iedere week komen de opgaven weer opnieuw in want Zondagsavonds moet van iedere gemeente de opgave worden ingezonden Is deze Dinsdags in Den Haag niet ingekomen dan geen brief geen varkens De Koningin Emma De Uaatschappg Nederland ontving een draadloos telegram van den gezagvoerder der Koningin Emma die uien bevindend op de Kambangan luidend Koningin Emma gezonken ligt byna plat op zijde verbiyf aan boord verder onmogeUjk Passagiers en equigage gedeeltelgk op Kambangan IJsstroom en Batavier Mail op 20 zakken na op ÏJsstroom Alle personen gered Steenkolen Naar wy vernemen is van de Duitsche KohlenAusfuhrsstelle West het Rykskolenbureau hier te lande bericht gekomen dat de voor uitvoer naar Nederland beschikbare hoeveelheid steenkolen andermaal verminderd zal worden In verband met deze aanschrgving zyn de voorzitter en secretaris van ons Kolenbureau prof De Vooya en de heer Fentener van Viissiugen naar Beriyn vertrokken om te trachten gedaan te krygen dat de toch reeds geringere invoer uit Duitschland niet andermaal verminderd wordt Hbl Gemengde Berichlen De postzegel plak machine Op verschillende kantoren in Rotterdam en op een enkel in Amsterdam heeft de poatzegelplak machine haar intrede gedaan £ Let is niet het bakende toestel waarmode de zegels als het ware op de euveloppe gestempeld worden maar het is een sneldraaiende rotatiemaohine die zoo noods door een electromotor kan worden bewogen Op deze wgze kunnen in een uur 70 X postzegels worden opgeplakt Een mislukt ongeluk De man die zich eiken avond by Carré te Amsterdam door een automobiel laat overrydeD zou gistermiddag om twaalf uur zyn kunsten vertoonen op het Rembrandtplein De auto arriveerde met den kolossns er in en hield voor De Kroon stil ten aanichouwe van een aantal ingewyden en toestroomende nieuwsgierigen Maar er scheen iets aan de zaak tehaperen Het ongeluk liet op zichwachten t De röden bleek te zyn dat de politie bezwaar had gemaakttegen d se vertooning De man diealdus ervoer dat men zich in Amsterdam nog niet eens kan laten overryden als men wil bleef nbg wat ophet plein toeven doch toen bekendwerd dat het ongeluk zeker niet zougebeuren zakten de belangstellendenaf Hbld ionaage Volgens d nTel be de Nedei landscbe Justitie beslag doen leggen op oen rol documenten die gevonden waren in een wagon van een trein op hettrsjectBentbeim Den Haag Deze rol was geilot n met blauwe papieren zegeU die het opschrift droegen Duitecb consulaat te Rotterdam De rol was g resseerd aan het NachriohtenbtireftU Admiralstab Benin Het bleek dat de rol drie zeekaarten bevatte welke het mnnengebied aan de Zuidkust van Engeland en aan den mond van de Theems in beeld brachten Op een der kaarten was zeer nauwkeurig de myn vrye doorvaart door de Theems aangegeven De kaarten bevatten in een hoek de mededeelingen dat zy geteekend waren volgens ge vens verstrekt door den kapitein van de sleepboot Blankenburg te Rotterdam DubU le misdaad in het pand O L VrouweKadei u ti tü luaa iiebt Ueelt zich Zuudagiuiddag oen oiUzelteud drama ulgenpoeid Oe vertujudio tuuscheu bet daar wunende kinderluuze echtpaar K etehijiu reed gedurende geruiuien tgd inindor goed It zijn geweest Lil jaloezie zoctit de mau een oud indiach imiitulr herhaaldeli iwiat met zijn vrouw Dit waa ouli Zondagmiddag het geval nadat 1 A J K in deu vourmiddag uitwas geweekt en enkele café a had bezocht hij den twist l wain het al spoedig van woorden lot daden en in een vlaag van hevige woede heefl K zijn uchtgenoote toen niet minder dun 14 HÉtok on snywoftdeu toegebracht 1 B man keeinle daarop hel wapen een tafelmeö legen scjjn èigen pei Büon en bracht aich enkele ernHtige riteken in de harlslreek toe JJe politie wflb Hpoedig op de plaats van het gebeurde aanwezig eveueons dr Schmeddlugi die aan beide gewonden geneeökuiulige hulp verleende ee op wiens last zij per raderbaar nliar het gesticht Calvariënberg werden overgebracht De man is daar tegen M uur s avonds aan de gevolK n van zijn verwondingen overledera Dg vrouw verkeerde gisteren in iilel ongunstlgen toestand De haar loogübrachte steken zijn van ui t leve nsgevaörliik en aard Limb K Hot Hill omsche gat Men zal zich herinneren dat een l ur jaar geleden plotseling op het land van 4en Jtieer M Walkers de grond verzakt r Daarbij ontstond een gal van aan zJËq iJke diepte en verschillende th oriöu zijn toen opgeworpen onitient dwt verschijnsel Uet gelukte evenwol den heer Walkers hel gai te stoppen Dezer dagen bogonjion zich in de oiuniddellijke nabijheid van het vroegere gut dorgeli e verschijnfieien voor Ie doen Di Lorié pnvaal docent te fJtiocht die veel studie van het vroegere geval maakte beefl thans ook de nieuwe verachijneelen opgenomen N V d D De lever van de visfh Over de vraag waarom thans zooveel V isch Zonder lever wo rdt afgeleverd heeft hot Hbld uil IJmuiden het volgonde veniomen Oorspronkelijk werd de visch hier langs de ku tt gevischt door bomschepen uil Zandvoort of uit Egfiwnul die geregeld lederen morgen aan hot strand kwamen tot verkoop liunuer vaageteu Het gold toen als vaste gewoonte dttt do lever iu de visch bleef zitten niet alleen omdat de afnemerH speciaal de Ameterdammers de lever als delicatesse beschouwden doch ook als waarborg dal de visch verach was De tijd der kualvisschers raakte over en kwamen de trawlers in de vaart die steeds verder weg moesten om de viBch te vangen De kuststrook is tusHchen twee Ibaakjes zoo ongeveer doodgevischt Toen bleek de onmogelijkheid om de lever in de visch te lalen zitiRii wijl dcae en de ingewanden in de dood © visch spoedig tot bederf rtvergingen en natuurlijk ook de lach bedierven Daarom ging men op zoe de vischvan d ingewanden ontdoen wat metden naam strippen wordt aangeduid Wat in Umuiden gebeurt vindt uit den aard ook in Kotterdam waar alle treilerviseh via Umuiden komt plaats Volgens de marktmeesler wordt de geetripte visch alleen des zomers verkocht de levers zouden trouwieifcs loch door de warmte wegloopen in den winder levert de handelaar de levers bij de visch En niet alleen voor treiler visch geldt dit de groote vischhanitelaren hier weigerden zelfs van kuetvtsschM B visch te ontvangen dïe niet gestript was long e d Het is volgens den marictmeoster zeer in het belang van de vlm h dat bij ewiigseins warm weer de lever tijdig uit de visch gehaftld wordt Ue waanzinnige bemauuiug van de Noordzee De gezagvoerder van de rroIesBor üuys het hip waarmede ledeu van de waanzinnige bemanning van de NooKhsee ie Umuiden ziju aangebracht deelde mede dat M aQdagavond J uur ó leden van de bemanning van de Noordzee A Vlieland u Vlidaad J k v d Plas r aeemskerk en J Kuyt door de bngeische politie aan boord van de l rof iluys werdeo gebracht Hij had den Mederlaudschen consul gevraagd een ziekenoppasser tijdens de reis mede te krijgen doch dit werd hem met loegasiaan Wel kreeg de kapitein vijf stel boeien mede om bij eventueel verzet te kunueu gebruikenJbemge agenten van politie bewaakten de bwnamiing zoolang het schip nog aal wal iag om te voorkomen dal een van de mannen bet schip zou verlaten ües morgens om 6 uur verliet do l rof buys Hull De beluamiiug van de Noordzee kreeg toestemming zich vrij op het schip te Iwwegeu Al spoedig kuooptc A Vlieland een geapreit aan met den gezagvoerder wien hij mededeelde dat hij C hriatuö was en dat hy op de Noordzee varende des nachts plotseling wakker werd en toen met 3od gesproken had die hem opdracht gegeven had hot schip van duivels ie zuiveren UnmiddoUijk is hij dan ook duarmede aangevangen lumid delö waren L Vlieland en Van der Plas wakker geworden die mededeelden dal zij dienzeUden nacht een roode ster gezien hadden en nu een ingeving hadden om Christus bij te Htaan bij hel verrichten van zijn Joddelijk werk De overige leden van de bemanning waren nog ter ruste loen zoiien masten en touwwerk reeds vernield en over boord waren geworpen Deze drie mannen zijn groote zwaar gebouwde zeelieden en hadden blijkbaar door hun kracht veel iiivlood op de amlere personen Om 8 uur des morgen bleek de g heele bemanning op drie na onder invloed van de drie aanvoerders te zijn gekomen Allen togen nu aan het werk om het 0chip te zuiveren zoodat na kort n tijd niei andors overblerf dan T t ton haring dat als voedsel Menen moest De leden der bemanning hadden allen slechls oude kleeren aan en liepen op klompen In drie leden van de bemanning had de duivel EÏjn woonplaats gekozen dus moesten ook deze drie onschadelijk woiideu gemaakt Eerst moeeten zij bij wijze van straf op commando dansen en dan weder stokstijf blijven staan Don daarop volgenden nacht werd oen hunner het hoofd atgealagen en vervolgens het lijk onder het zingen van l salmen over boord geworpen De twee anderen werden oveMag met messen toegetakeld on de buiken opengesneden opdat men zekerheid zou hebben dat de duivels niet moor daar binnen zaten Toen ook deze lijken in zee geworpen waren nam het tiental plaats om oen tafel beneden in het schip en worcben geboden aangeheven Vjen Noorsch stoomschip pikte toen de Noordzee op die hulpeloos rondzwalkte De bemanning werd aan boord overgenomen hetgeen zonder verzet geschiedide Aan boord van de l rof Buys vroeg A Vlieland den kapitein of deze een Bijbel bezat ilaar hij bidden moest doch aangezien doze niet aanwezig wan had hij j ebeden welke hij uil het hoofd kende Voor hot eten knielden zij allen en zongen iu koor een Psalm den Heer dankentle voor zijn ingeving Toen lie zon fel scheen liep Vlieland naar het dek en bleef met de oogen wijd open naar de zon kijken zagende Die kracht heeft God mij gegeven Herhaaldelijk zeide Vlieland dat hoe dichter hij bij de Nederlandsohe kust kwam hoe angstiger het hem om het hart weixl zoo zijn de menschen nu eenmnal voegde hij daaraan toe Van der Plas zeide eenige malen dat uien hen voor moordenaars zou houden en dat er tien jaar op zat doch dat zijn geweten zuiver was en hij geen schuld droeg Postkantoor Gouda Lijst van de in de Ie helft der maand September verzonden onbeetelbare brieven en briefkaarten waarvan de afzenders onbekend zijn Kamen der Flaataen van gwdreeseerdeD beetemmlng Binnenland Brieven Direct Mij de Nederland Haag Hülen Gerrit Gouda Ned Üverzee Trust Mij Haag l loinp Waddinxveen Kocht ssenstraat 119b Orool T de Nieuwersluis 1 zonder adres Briefkaarten Gühnen 11 Groningen Mina Mej Rotterdam Vo L J do Arnhem Willems J Harskamp Winler Jantje de A dam Milicien lo Bat Houwitsen s Bosch 4 zonder adree Buitenland Brieven Deutsche Bank Succuisale de BruxeJles BrttflMi 409 SrailTS LOfERU d Kl Tnkking v Danderdagiiilgt l rija van f 100 000 U421 f laOO 6979 14139 11000 4720 1400 1532 3641 14431 16699 18726 1923 i 19972 I 200 2646 5855 7759 12513 16081 1100 2291 2667 5152 5213 5664 W 1M69 18547 m Z 18925 Prijzen van f 70 14U 4üi 543 635 756 862 at 1046 1211 1252 1294 1320 1335 1409 1146 1569 1724 1772 1862 193Ü 2 XI9 2110 2577 2714 2734 3115 3164 321a 3677 36H9 3896 4369 4395 4603 4683 4721 5060 5690 5710 5912 5986 61M 0117 614Ö 615Ö 6202 6241 6676 824 6937 6974 7009 7060 7223 7881 7407 7636 7639 7724 7796 7825 7832 7 m 7933 8199 8377 8524 8787 8890 89 11 8992 9318 9329 9437 9525 9636 9645 9 i81 9923 10186 10204 10420 104 10013 10662 10718 10762 10828 1 87 10978 11183 11245 11302 11307 11 9 11690 11778 11842 12151 122 V2W0 12891 1289 i 12964 13087 13170 13310 13355 13606 13739 18808 13986 140u 14082 14282 14581 14681 14692 14W9 16188 15235 15301 15377 15381 l 15190 15505 15547 15659 15737 15896 16029 16142 16183 16293 16351 10379 16 21 16710 16815 17005 17049 lïus 17373 17489 17514 17907 18146 18483 18571 18948 19514 19554 19792 20231 20218 20250 20434 20613 20623 2068tj 20760 20839 20857 20969 Nieten 10 12 19 50 73 192 285 330 145 462 491 590 606 660 866 873 929 944 981 996 lOOj 1025 1164 1203 1212 1220 1333 13tó 1843 1115 1421 1459 1530 1531 1S40 1698 1715 1867 1899 1942 1983 2021 2035 2047 2043 2096 2097 2122 2175 2220 2228 2293 2357 2429 2434 m ib 2621 2698 2713 2801 2840 3860 2922 2952 3027 3036 3082 3094 KU 233 3123 343 1 3517 3550 3566 3574 594 WM 3673 3788 3811 3816 3820 836 3894 3964 4007 4093 4110 80 1280 1296 4327 4379 4401 4408 4682 15 59 4571 4585 4004 4605 4614 4666 1666 4680 4W3 4788 4845 4888 4953 I9 i6 4980 4990 5041 5046 5066 6100 179 5188 5211 5218 5325 5356 6363 67ü S682 5696 5698 5726 5783 5739 746 5786 5813 5844 5968 6026 6029 ÜO 38 6196 6242 6248 6271 6316 6336 6362 6368 6467 6490 6578 6714 6717 6723 6867 6884 6887 6986 6970 6976 i 047 7043 7050 7090 7108 7117 7150 155 7193 7194 7196 7291 7323 7376 1 38 7453 7468 7493 7660 7599 im 6 33 7670 7693 7756 7901 7905 7961 8019 8070 8072 8077 8131 8177 8207 8250 82 54 8369 8398 8433 8486 8621 8 531 8549 8558 8661 8719 8741 8761 S814 8911 8985 9086 9041 9063 9140 J203 9204 9221 9281 9264 9288 9293 9308 94 32 9512 9565 9570 9592 9603 J686 9726 9739 6810 9842 9865 9884 i 96ö 10061 10054 10130 10159 1020 i 10236 10296 10335 10463 10548 10561 10 391 10640 10652 10729 10808 IflM 10819 10905 10944 10995 11028 111 11214 11276 11286 11811 11436 11445 11467 11311 11563 11631 11630 11669 11083 11772 11788 11797 11828 1 832 11845 11850 11865 11907 12009 12117 12259 12349 12357 12390 12402 12107 12534 12565 12567 12591 12678 12754 12775 12779 12786 12801 12846 12860 12900 12925 12971 12994 13009 13061 13066 13147 1 3210 13254 13263 13269 1 M52 13428 13441 13473 1 8492 13524 1 8604 13668 13713 13814 13817 13844 13881 13919 1S981 13966 13980 14078 14128 14229 14247 14284 14303 14373 14484 14430 11604 14613 14698 14699 11738 14743 14867 14931 14983 15000 15020 1 3059 15062 15141 15148 15168 15222 15283 15307 15358 15872 15501 13511 13518 15539 15610 15636 15652 15668 13701 13762 15847 15866 15860 15889 15920 15925 15983 15993 16010 160 36 16186 16280 16810 16368 16376 16383 16409 16 308 16 324 16605 16607 16681 16694 16703 16736 16808 168S8 16877 16890 16904 16907 16925 16951 16961 16966 17061 17073 17180 1 17248 17249 17274 17278 17286 fflló 17347 17384 17421 174 38 174 39 17475 17477 17641 17743 17873 17902 17903 17920 17923 17978 17977 18018 18051 lfil28 18129 18142 18183 18187 18188 18211 18281 ia814 18381 18158 18569 18 379 18 380 18591 18623 18626 18644 18646 18763 18803 18830 18929 18976 19013 19029 190 39 19082 19098 mKv 19118 191 3 19263 19274 19272 19295 193 80 19338 19339 19890 19416 194 34 19487 19360 19610 19673 19787 19794 19a30 20003 20047 20226 20243 20258 20291 20418 20431 20496 20606 20626 20640 20680 207 83 20744 20806 20888 20895 20897 20917 20967 3e klasse 2e lijst No 17692 z 17698 s oieT Militaire Sportfeeslen Op Iwt in feestterrein herscliai Soiiuttersveld aan den ingang stad nabij den Oegstgeesterweg li l den gistermiddag de sedert genilm ti d aangelcondigde militaire sporiWM strijden plaats Zooals aangekondigd werd de uwvoering van dit militair schou i ae Kuiuugiu 11 Jl üe ivu ouuiisinaen werden bij liaar ÏUu up Bel leestterrem veiweiJjooi den luilonanl geueraal JJL opperbevelliebber van laud Jliiacm den geu umjoui beiel V jer ie uiiliiaire livi ie KitTK rbW lie commandaiü van dele liBWJB bi ade koKniel Va u lioc jte auionteiten r leiilinB v li liapileiu van 1 enien er door 200 man van eede liaialjon 4e regiment eeni IrMue piwlatieo gelevm d op iiet CjKd vau gymiiautiek op g weer S Bommer boogspringen waaraan Z O man word deelgenomen vond yflf veel bijval evenals het uuiuaa patrouille rijden door ouderottiriereo Il 1 veld arlillerie Niüt ffliader belangwekkend dan bel ijorg nummer waarbij II wielnjdeis vau den slaf der Ie inliiilene l rigi le i lene blijk gaven van hun bekwaaiukad in lie besturen eu berijden van kus vliegwiel We zien in de verte Jetf 16 uiausi tiappen naaut elkander koMl aanrijden met aan het Btuurfiel beieoligil een klein bruin mandje Nidat zij lot vlak voor de koninklijU Iribuoe wareu aangekomen stegen eij af openden het korfje en gaveu lie poKlduiven die patruuiliebenehlm moeslen overbrengen de geItgeiilieid liun kerker te verwisselen m de vrije lucht Hel tweede gedeelte van dit nuraiKi bffltond uit tiguurrijden niet hindemiaaen Inderdaad werd hier iets artiflüekfl te aanschouwen gegeven Zoo raag iiet rijden in twee concentriaphe cirkels met tegenovergestelde riditiiV Ih een juweeltje van rijIfiuilt worden beschouwd Ook het paawereu van een smalle brug die den vorm had van een halven zeshoek eerst achter elkander dan Ikaailer tegemoet on op deze smalle iirag ïonrbijrijdeiide vervoigeiis hel langs een zijwaarts horizontaal aaiigebrfteht hellend vlak deze brug met een zeer scherpe bocht afrijden mag 7 eer worden geroeuKi alsmede de beliendigheidswedstrijd die daarin be tond dat de manschappen ml over Mjpplank gereden te zijn verschillende hindernissen zooals hekken enz over klimmen waarbij hel er ten t lol e oil aan kwam om in den Icirtst niogeiijken tijd den weg at te ieiigen Het caroussclrijden voor 16 officieren der vehl artillerle waaronder fc bekende luitenant Trapman vond mede xeei veel bijval to Bl romor dal zeer in den smaak i ij i inih Ukwekkend was tevens w gm ochlaoetenhig hel in stel linj ionen van wn baderi veld ar lilletit Stadsnieuws 90ÜBA 23 September 1915 WAilslering van een rijwiel Be ioudsche politie is er in ge Jtagtl te Rotterdam de hand te legem op een rijwiel dal door een te Itrecbt i garnizoen liggend militair hj den rijwielhandelaar C 1 Broer Jlmer was ontvreemd Tegen den dader van dezen diefa l 18 priiees verbaal opgenu ikt en r ffKWverbaal is gesteld in han na de niilitaii autoriteiten voor m militair terecht zal slaan VeclUparlij Hedenmiddag omstreeks 12 uur wil op de Nsaierstraat een vecbtl Wbl plaalB gehad waarbij zekeren 10 tl V f met een stuk hout iLj o ewerkt dathijbloe2 oila hij i i Iflte i K behandeling moest ImLu d e hardS politie proces al opgemaakt neer K J Riemens leeraar aan Oyonaaitun en de R H B S W J i TOrlof is ver ïï enoemd tot tijdelijk leeraar iJnfc a het Gymna Amsterdam n te Stolwijkerslnis waarbg causerie zal worden ge over den ooriogstoestand in töiS O Roine 21 e wee maanden is Smaakt Het Dno Rotowsky dnnii 1 omceving van Gouda ge l de laatste wellen muzikale y j 1 hebben georganiseerd is TWO Rotowsky dat eenige jaren hier reeds optrad voornemens t Zaterdagavond een soiree ai de zaal van den heer n te StolwSkersluis waafbg WBEZONDEM mlwoorddijkheid der Bed mtt L ndRenooten eorCH J heden buiten den Weven en de toekomst voor 1 causerie zal wnrden im oil tliuüe lunKlci ilouKei ol uljiii iiunecu jutii geieucu ib de toesiaua lotuiioy eiuft iij en luoeieu Vvij üeieiu zynen uiijveii oui onze ouzguighetü en t yni uuuuig oU£e uualhauKeiijKneid ie eraeutgen uaaiwe iwjei ieder reculgeaard Seuenauuei uoe ouu hij ook is zoo eenigszins mogelijk nieaewerken Zjij iwe ie oud zijn om mei de wapenen ie siiijaon kuiuen lu tijii vau gevaai veel uulilgen arbeiu veriicbieu aaai ue beUioeiie aan alienei werkKiacbleu kan m deze moeilijke tgüeii ook at in ons land niet recntelreeks in den oorlog beirok keu ptolselmg uiilbtaan eu dan moet alles geregeld ziju dan moet de liegeering weien welke personen zij lot haar beschikking heelt eu hoe zij terstond deu i eenien iiiaii op de rechte plaats zal zeilen Daarom zouden zij die niet voor lUiiitaireu dienst lu aanmerking komen en tijd beschikbaar hebben vrouwen zoowel alB mannen zich moeteu laicu lutochrijveu onder opgave en woonplaats teeltijd tegenwoordig of vioegei beroep en van bijzondere kundigheden loel vermelding van nel werk waarvoor zij zich lu het bijzoader geschikt achten j Van ilie opgaven moeten lijsten wolden aangelegd waarin de personen gerangschikt zijn naar de werkzaamuedcn waarvoor zij zich aanmelden Ueze lijsten zullen ter beschikking gesteld worden van de Kegeoring om daai au ouunddellijk georuik te kuuneai maken wanneer eu iiaai mate buitengewone hulp vereiacht woldl Dit is een maatregel van voorzorg Lalcii wij hopen dal hel niet noudig zal zijn daarvan gebruik te maken wachten wij echter tot de nood daar IS dan zal het zeker te laat wezen Wat is er tegen dat zij die in Hiaat zijn en genegen hel vaderland in tijd van gevaar ook op deze wijze te dienen zich thans aanmelden Wie met dit denkbeeld instemt eu tot werkdadige hulp zonder geldelijk voordeel bereid is zemle zoo spoedig mogelijk eene volledige opgave als bovenbedoeld en door onderstaande voorbeelden verduadelijkl aan deu heer A VROESOM DE HAAN Laan v Meerdervoort 360 Den Haag De uitslag van dezen oproep zat nader worden bekend gemaakt door de onderteekenaars die ook voor het opmaken der lijsten en voor aanbieding aan do Regeering zullen zorgen Voorbeelden A J straat no Den Haag 60 j gep Ingenieur geoefend ainatepr in struinenlmaker acht zich geschikt voor hulp en toezicht bij aanmaak van amniunilie enz 1 straat jio Utrecht 50 j oudNotaris acht eicb getMfaikt voor administratieven arbeid D straal no Nijmegen 55 j oud Leeraar 11 b S ie bereid voor militairen een cursus te geven in ol vi ord 1Bchteu te geven over Mevr X straat no Groningen zonder beroep acht zich geschikt voor toezicht oi hulp bij aanmaak an kleedmgstiuiUceu Mej Y straat no Alkmaar zonder beroep acht zich geschikt voor toc zicht of hulp bij toebereiding ot inmaak van spijzen Ur J U VAN DEVENTER Oud Dtr Gymn W 111 L K STOKM VAN s GRAVE fciANDE Ünd Kesident 1 K E TKIEBART c 1 Oud ln geii Walerst N I A VROESOM DE HAAN 0 i Ondingen Waterat N I s Gravenhage 22 Sept 1915 Dit denkbeeld wordt ten zeerste aanbevolen door Joiikvr M Bsse VAN ASBECK Idcenciée ès lettres Mevr F L W M Bsae v d FELÏZ Jonkvr DE SAVORNIN LÜIIMAN Jonkvr J S ÜBse VAN ITTER SUM Lid v d Vr Com v h Ned K Kr Dir Wllhelmlna iiiekenh Assen Mevr VAN KARNEBEEK KO t llU9SBN Mevr VAN TETS VAN GOUDRI AAN H M S Bsse SCHIM MELI ENNINCK VAN DER OYE C H BAKHUIZEN VAN DEN BRINK Oud Direct v Financiën N L Voorz der Ver Oost en West Vvot w K BEHRENS c i Rector Magn dw Techa Hoogeschooi Jhr Mr Dr E A VAN BERE STEYN Bur em v Veendam Mr D BOS Lid v d Tweede Kam der StateorQ l rof Dr A BHUINING Hoogl Uni ver8 Ameierdam S V VAN EEGHEN Voorz K v Koophandel Amsterdam Mr A P TH EYSSELL Oud Pree v d Raad d Ned Mr 1 W Baron VAN 0ÏIR FELTZ Kamerh in b 1 bij H M de IConingin Lid v d Eerste Kamer d Si aten G wi Mr Dr H GOEMAN BORGESIUS Oiid Min V Binnen Zaken Prof Mr H VAN DER HOEVEN Oud Hoogleeraar J C JANSEJ Lid r d Tweede Kam d St Gen Jhi Mr A P C VAN KARNE BEEK Min v Ötaat P H KEMPER c i Oud Hoofd In apect GoD v d Rijkewat Pree v h Kon Inat v iDgeaietire Pr a J KIEWIET DE JONGE Voorz Alg Ned Verb Pi of Dr PH KOHNSTAMM Mr J A LOEFF Lid v d Tweede Kamer der St Gen Mr TH H DE MEESTER Lid v d i wwde Kamer der St Gen Jhr Mr U F A M VAN NISPEN TOT SEVENAER Lid v d Tweede Kamer der St iGen W ROOSEBOOM Oud ouv v N I B A VAN SANDICK c i Alg Seer v h K lust v Ing Jhr Mr A F DE SAVOHNIN LOH MAN Miü V Staat Lid van de Tweede Kamer der St Qen J R SNOECK HENKEMANS Lid i Gem raad v e Gravenhage H P STAAL Lid v d Eerale Kamer d St Gen G V TYDEMAN Gep Vice Admi raal Mr M TYDEMAN Jr Lid v d Tweede Kamer d St Gen Liiit Gen J J G Baron VAN VOORST TOT VOORST Voorz v d Eerste Kamer d St Gen ai ARgTflERICHTEN Gouda 3 September 1915 GRANEN Lusteloos maar niet lager Tarwe Zeeuwache ƒ 11 k 11 25 mindere dito 10 50 k J 10 75 Afwijkende 9 7s k io a5 Polder 9 10 Rogge Zeeuwsche k Polder 4 Buitenlandache per 70 kilo 11 a 11 25 Gerst Wmter 9 35 k ƒ 9 75 Zomer g i 9 50 Chevalier II 4 11 50 Buitenl voergerst per 65 kilo 8 a5 k f 8 50 Haver per H L 6 A 6 7 Per 100 kilo 13 k 14 Hennepzaad Buitenlandsche persoKdo io A 10 50 Kanariezaad 33 4 24 p H L Karwijzaad per 50 Kilo ao k ao 50 Koolzaad f i t f 32 per U L Erwten Kookerwten 18 k 18 50 Buiteolandsche vocrerwten per 80 Kilo k Boenen bruine boonen 17 50 k 18 50 witte boonen kf Paardenboonen 15 a 16 Duivenboonen 17 i 17 50 Mais per 100 Kilo Amartkaaniche Mixed II k II 35 Kleineronde 11 k f 11 50 ViiUARKT Melkvee weinig aanvoer handel troef Vette varkens red aanvoer handel matig 40 a 45 et per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 38 A 35 et per half K G Magere Biggen goede aanroer handel matig 3 10 Ji 3 3 per week Vette Schapen geen aAMb Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren red aanvoer handel dii ider ƒ 10 k 16 Graakipveren goede aanvoer hapdet minder 70 i 120 Fokkalveren 48 A 32 Eieren goede aanroer handel vlug pei 100 stuks 8 i 8 7S Boter red aanvoer Handel vlug Goeboter 1 50 k f i 6a Welboter 1 65 k 170 KAASMARKT GOUDA Aangevoerd 127 partyen Goudsche kaas 1 soort f 57 k f 59 id ld zwaardere f 57 a f 60 id id 2 soort f 55 i f 56 Allea per 50 K Ö Handel zeer vlag met conditie Laatste Berichten Aan het Westetyk Pront PARIJS 23 Sept Het commnniqué van gisterenavond 11 a luidt De artilTerie actie dourde met onverminderde hevigheid voort over het geheele front ftn noorden van de Aisne werd de vijand door de hevige beschieting genoodzaakt een versterkte post te ontruimen welke daarna door ons werd be et Een vyandelgke patrouille die een aanval deed op onae liniea werd volkomen vernietigd Als antwoord op de beschieting van de open steden en van de burgerlijke bevolking in Frankr k en Engeland heeft een eseadrille vliegtuigen hedenmorgen Stuttgart gebombardeerd en 30 bommen geworpen op het Koninklijk Paleis en het station De vliegtuigen werden op verschillende plaatsen beaohoten maar keerden ongedeerd t ag Aan het Italiaansche front ROME 22 Sept Officieel Wy hebben moedige goed voorbereide bergoperaties ondernomen met het doel kleine afdeelingen die in de dalen van Togane en te Stallos befggroepen ten noordwesten van Cortina d Ampezzo waren binnengedrongen waar zij de Italiaansche bezetting verontrustten te verdrijven De ontoegankelgkheid van het terrein met zgn vele ravynen maakte het den vijand gemakkelijk tegenstand te bieden Kleine Italiaansche afdeelingen slaagden er echter in door samenwerking den vijand naar d duM bereik van het Itali aansche geschnt op te dryven De artillerie in het Plezzo bekken heeft de beschieting van het fort Hermann hervat Nog slechts ééu kazemat is intact waaruit van tijd tot tijd nog een schot wordt gelost Deensch schip in den grond geboord LONDEN Een Lloyds berioht meldt dat het Deensohe stoomschip Thervaldsen in den grond is geboord De bemanning werd gered Bulgarye en Ramenië ZURICH 23 Sept part Volgens een t ram uit Jtlilaan meldt een bijzondere berichtgever te Londen van de Secolo dat hy uit volkomen betrouwbare bron het bericht ontvangen heeft dat Bulgarye plotseling een energiek besluit genomen heeft Men kan niet nagaan of dit een afspraak van Balgarge met Rumenië betreft Men houdt het evenwel voor mogeUjk dat beide landen tot overeenstemming gekomen zgn WEENEN 23 Sopt part Het bericht dat Rumenië mobiliseert wordt tegengesproken LONDEN 23 Sept De Times verneemt uit Sofia dd 20 Sept De mi nisterpresident deelde zyn partygenooten mede dat het verdrag metTurkye de handhaving doorBulgaryevan een gewapende neutraliteit noodig maakt Hbld li i HöTE KAMKK Vergadering van Donderdag 23 Sept Geopend te 11 uur lü min Ad roti van Antw o o v d Hel udres van Antwooixl op de Troonrede wordt zonder beraatlHlagijig o Htemming aangenomen over eeukoniMlig hot gewijzigd accept der coinmiHtiiü van lleductie ffet Adres zul aan H M de Koiiiingin worden aangeboden dooi een eommlssie bestaande uit den Voorzitter en de Gommiseie van Redactie UaagBche Schouw ilüt wetaonlwerp tot afkoop van ilen tol aan de llaagnohe Schouw woritt zonder discussie of lemming iiungenomen Waarna de vergadering tot nader bijeenroeping uiteen gaat TWEEDE KAMi Jl Vergadering van Donderdag 23 Heptemher GB tpend te U uur 10 min Tot leden der Huishoudelijke Commissie worden herkozen de heeren Tydeman en Loetf en tol leden der Gemengde Commissie voor de Stonographie de heeren Lohnian di Heaufert en van Vlijmen Als IJ4I tot hel doen van vruf n ovoreenkomslig arl van htil Reglement van Oordo wordï Vrijdagmiddag t uur aangewezen De Kamer gaat over tot het Irekken der Afdeelingen De vergadering wordt daarna geschorst voor de verkiezing van voor killers eu omler vooreitters der afdeeIt liften De Koningin Emma TILliUKV 22 Sopl l iirt Tel Ik heb hier d volgtMule nmlere bijzonderheden vernomen over do ramp van het stoomschip Koningin Emma dat thans op S lrand is gezet De Bataviei IV die van Nederiaiul kwam heeft alle honderd pussagiera overgenomen en aan boord gebracht van het stoomschip Kam bniigan Twee raailboolen de Zeeland en de Mecklenburg lie naar Vlissingen gingen on de Oranje NasHeu die op weg was naar Engeland waren juist in de nabijheid maar de Batavier IV had geen hulp noodig n bracht de passagiers veilig aan boord van de Kambangan die owniddellijk k jer8 zette naar Amsterdam Ik heb hlèr zooeven een van de geredden een Nederlandsch officier van gezondheid met zijn vrouw en twoe kinderen gesproken Hij vertelde mij het volgende Wij hadden een prachtige reis gehad Vanmorgen om tien uur toen de loods juist de Emina verlaiten ha l werd plotseling een hevige onti loffinfï gehoord Uet stoomschip trilde en hieel stil liggen Het wa aan de boeg getroffen Onmiddellijk begon men le passagiers in de reddinghnoten te breitgen terwijl nok de Halnvler IV paHsagiers aan boord nam Onze reddinghoot zeide de Nederlander werd net elf passagiers en en aantal leden van de bemanning o gepikt Wij werden goed behandeld De gezagvoerder gaf 008 de keus naar Harwich of weer terug te worden gebracht Wij verkozen naar Harwich te gaan on vertrokken vandaar onmiiKIellijk naar Londen waar de Nederlandtiche viceconsul ons per trein naar Tilbury zond Morgenochtend steken wij naar Vlissingen over Mijn Z4 man vertel te dat er pogingen werden gedaan om de koningin Emma met eigen kracht naar d diehtstbijzijnde haven te laten etoomen en dat de Batavier IV trachtte haar op sleeptouw Ie nemen maar er braken twee kabels eu de Koningln Emma begon aan den boeg te zinkeu De schroef stak boven water nit en er kon niet meer met het m hip gemanoeuvreerd worden De kapitein heeft het schip geen oogenblik verlaten en de bemanning van 1 0 koppen is aan bOord teruggekeerd Alle passagiers hebben hun bagage op het schip achtergelaten Men heeft mij verzekerd dat er geen paniek heeft geheerseht AlleMi aren cnke © danien wat angstig De redding ging praohtig in haar werk en alle passagiers zijn de Batavier IV groeten dank verschuldigd Steenkolen smokkelen BENNEBROEK 23 Sept Door de militaire post te Bennebroek xijn aangehouden 85000 Kilo steenkolen afkomstig van een steenkolen Maatschappij te Amsterdam welke niet gedekt waren door consent Herziening pensioenwetten Naar wij uit goede bron vernemen is de instelling te wachten eener commissie tot herziening der verschillende pensioenwetten De krankzinnige bemanning van de Noordzee Men meldt ons uit Den Haag Acht der opvarenden van het Katwtjksche visschersvaartuig Noordzee V die uit Engeland naar hier zyn overgebracht zijn heden iu het Huis vau Bewaring ingesloten eu hebben een verhoor ondergaan van deu rechtercommissaris DipbtcQ itua Do Opperbevelhebber van Land en Zeemacht heeft bepaald dat aangezien e ZiiidSclinrwoude I rov NoordIIoIIiumI vele gevallen voorkomen van diphtoritus voorloopig naar die plauLs geeii verloven sullen mogen svoÊilcn verleend Poging tot vergiftiging Het O M bij de Haagschc Rechtbank vordvde heden tegen de 27 iarige dienstbode J O C te s Gravenhage die terecht stond ter zake dat zij de eohtgenoote van zekeren L met wien zij in relatie stond heeft willen vergiftigen twee jaar gevangenisstraf Het Kamerlid Aalberse Naar verluidt komt het Tweede Kamerlid Ur Aalberse in aanmerking voor de vacature aan do Leidsche universiteit ontstaan door de aftreding van Prof Qreven als hoogleeraar in de staathuishoudkunde Nieuwe lichtiu opgoroepeu BOEDAPEST 23 Sept Part De Oostenrijksch Hongaarsche ntaatitcourant maakt een oproeping openbaar waarby allen die in 1807 geborwi zijn voor 15 Octobef a s ouder de wapenen worden geroepen Stoonvaartl nenv Mij Neilerland Java thniireis pass 21 Sept Gibraltar Krakatau thuisrois pass 21 Sopt Gibraltnr Rondo arr 23 Sept te Panama 9B BUUCiiEllLIJKE ÖTA D GOUDA EllOJtEN JÖ Hüjjt Albertu z w J I de Raos en J van Darö Jl AnIorMUH ierrit z v i M I appel on T van Os Leottdert Gor nelis GerarduH z v G L Hammer en 8 liT lieek I ieler z v A Huel i n E Luijnenburg GJOnrWD 22 Sopt N 8chol en en E G J van der Wateren A de long en I van den Too ru J II 8lruve en J G Meeflters ï viirt Lopn en G Boot D Nljhot en K e VftCweli OVKKLEDKN 21 Sept Slmoii Kabn 71 j UiJlJWUK HOREN Johannes z v J V Ltendeu ai W van dor MeSjdep Alida d v F WidfU Ikamp en A V viui Rijswijk Adriana Johanna d V A van den Hoogen en A Hnmiik Geertrudis nrnella d v 4f V iVnning de Vries en W Ryn l oek Gerranla Maria d v A Wit Mfihut en 1 Blanken Adrian uh or nelis z V L Vergeer en E y Telegrafisch Weerbericht van het IConinkIrjk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 773 2 te Brestan laagste barometerstand 757 3 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidwestelyke tot züideliike wind half tot zwaarbewolkt behoudens onweer waarscdnjnlijk droog weer mogelyk nachtvorst zelfde dagtemperatuur