Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1915

vechten gaan Ik heb ze gesprokea Zij waren tevreden maar zagen wei met groote angst den naderenden winter tegemoet Sommigen trouwden met Uiiss tsche vrouwen en komen naipurlijk niet meer terug Men he merkt over het algraneen weinig vsd icii oorlog behalve in Pelrograd waar de groote gebouwen tot Roode ICrui inrich ingen zijn ingericht en men veel gewonden en verminkten on straat ziet Het reizen in Ruslanll ifc erg onaangenaam vanwege di Migst voor spionne De minste bew ingen der Russische legers wn en aan de Duitschers verradMi Een staaltje van spionnage wa do geschiedenis met de vrouw van den Vorigen minister van Oorlog Deze dame had een Duibwhe spion aig minnaar De spion werd opg angen do vrouw gevangen genomen ea de minister afgezet Men mag geen boek of brie medenemen Mijn rfeig ïing met de onaangename gevolgen r vuile treinen slecht eten weila het reizen in Roeland nu eenmaal medebrengt met een omweg langg den Pnolcirkei De temperatuur daar eii in Japan verschilde 100 gr F In Zweden was alles l urig en ïiiidelijk men schijnt van den oorlog veel voordeelen te trekken Het heeft mijn aandacht getrokken dat ik in Duitschland thans mia fer mannen zag dan in Februari Ook vele fabriekten Ungs de apoopbjian stonden nu wel stil terwijl in Fvbruari de fabrieksechoorsteenen wel mokten TJ begrijpt dat na een reie als ik rBaakte een zucht van verlichting werd geslaakt toen ik Holland wwr i rug zag gegevens te verzamelen betr fende de j upuiiJM tie ludutHrie eu iu hoeverre iüi e lieuMifoaar kan worden geiuaakt voor de ecouomuche verlieffiag van den Javaan f vroeg de interviewer Zeker antwoordde de heer vau Kul tiJe resultaten zijn m i guniig Ik heb eeu massa gegeveuu en teiten miUeriaal verzau td Mijn papieren en aantekeningen heb ik echler uog niet in inijn bezit daar zij via Amerika naur Holland worden gfzou4leu ilm in u t onmogelijk om in liuslaud ouk maar met een brief f uauteeiiiÜmiiugeu te reizen zoo uiterst benauwd is uien daar voor spion nag e Niet lu alles zal men natuurlijk op Java Japan moeten volgen maar toch in heel voel opzichten kom i de toestanden in Japan en Java overeen ileiden iju onbevoikte agrariHche landen Ën zonder een inheemHche grootiodustrie zouden zij een vers rikkelijke toekomst tegranoet gaan In Japan werd dit een 25 tai jaren geleden reeds ingezien en de groot industrlê heeft zich daar bijzonder snol ontwikkeld De productie der groot industrie overtrrfl nu reeds de productie van rijst het voornaamste tevensinifidel van Japau zoodat het nationaal inkomen er bijna door verdnbbeitle Is Japaa in de t4 ekomst als concurrent op de wereidmarkt te vreezen Ja de tijd zal niet zoo ver meer ijlt dat de Ëuropcesche markt met Inpnn rekening zal moeten houden Kil t moge klinken als een paradox wanneer de Inonen zullen stijgen want laag loon geelt duur werk dan zal Japan eeo krachtig concurent voor Europa worden De arbeldstoeMtaiulcfi in Japan zijn In alle opzichten alierellendigat Zij zijn zooals in t begin van de vorige eeuw in Bnsreland en zooals in de zestiger jaifn in ons land vóór de wet van Houten De sterfte onder de fabrleks BERICHT Uj aioh ïïnmt ingang wan I Octi M n Mail wanaohan ta abon j aalvangan da tof dien datum iMtMiaande nummara gratia DE DMIIIiSTRATIE De Oorlog Aan het WesteHik Front HS i r a n 8 c h e communiqué van a M luiiii De vijandelijke artillerie bWbardeerdc de Fruiisclie steltog in J treek van Kecliiicourt ee de FranBi lle loopgraven zuidelyl m La Srarpea De Franaelie ailil kirie anlwuurdile krachUg ünkele loopgraalgevechlen iu de streek vau Keuville De Franschc artilleria richllB eeu kraotitig en doeltreffend ïaur uy het front noordelijk en zuidelijk van Lovro alamede m tlo rirhling van Beuvraignes in Champagne Een Ünitache mijn ontplofte noonlwewlelijk van Verüies zonder belan rijke afhade te veroorzaken Het iiiur der Fr nsohe batterijen joeg er cheidene aramunitiedepót ile Ini ht in In lie Argonne biimbardeerden dö FranKi hen lierhauld lijk deelen vau lie vijandelijke linie waar werkzaamheden waren gesignaleerd De Duitsche artillerie aiitW M ivlde zwak Wederzijdwfhe artillerieactie op de Mwuhoogten en Liu ohen Maaa en Mimffj vergeïeld van gevechten met KnHtt U en handgranaten te Vanqaois ca KpargneH Ëltt telegram nit Keulen beweert lal lie die uigen die Htnttgart Ixinibardeepdep Duili he onderscheiding l lieD6ii droegen Deze bewering is ftliBüluut on ui U De vliegtuigen droegen duldeJijk de cneanle in ile Fran tll kleuren Zij werden biivondleu iieriiaaklflijk met kanonnen Iwwi Ikiten moiirel bij het komen in als het lerlretkeii uit de Duitsche linies Het DuiJsrhe communiqué van 23 Sept luidt Bopinsllgd door helder weer heerfirhle op het hoelo front WH zeer levendige werkzaamheid vau We arUllerieeu en vliegeniers Ecu Wglibaar tegen de kerkhof telling van S acllez gerichte aanval kwam door M vuur niet tot ontwikkeling Een ijaadehjli vliegtuig viel bramlend in linies noordelijk van St Men oald eeu ander moest na een liichl recht 7indoo8lolijk van Vnuziers Men De inzittende werd gevangen etiuimen Boven Pont i Mouson schoot n Dullwhe vliegenier in een ge i f F c e vliegtuigen FEüiLLETOJX il tlncsl wel veel van haar zus hebhen om zoo vol Ie zijn w tóf T P Is k t me Uw dienaar zijn t niet meer wezen mag 1 tj begrijpt mij niet het mogeliik n liet ge mij roepen alleen om 4 3 ik moest U preken ïk ken hBrt wel een weinig En toen rctp fiat ge zoudt worden opgegi e getuigen veronder zinA KG in moeilijkheden j emken Daarvoor wilde ik U zTt T t i t £ h T t ïat wat er geznif te ® bwnrft onbtJteiid geef toe dal ik het hoop dorh a het niet mogeUjk ie EEN IHTERVIEW MET VMI KOL liet Ji rtfU Kameriid de heer U u Kul üie vaQ süju tweede x eik itaiij Japau iu oott land lerugkeerdM vertelde ia een perageeprek mvA eeit veniiaggever vau hel i enrbureau Vuz Uinb ie AnMlerdam eeu en ander van ziju retB Na 2i dagen tipureiui zü vertelde de heer V un Kul aao een atuk dutij van het Nuorden van Japan kwam ik lu on land ea loaakte in iiniterhaif aa nu tweemaal eeu reis oui de wereld lu Japan zelf iu van deu ourtug nieta meer te bespeurea die ii voor Japan geheet atgeloopeu Voor de veobtkuQSt der Xhiltachers hebben de Japannere zeer veel respect maar scherp word het optreden der Duitacherii in tieig eu ter zee alg iceuni Zij spotten niet de Europee Bche betfchaving eu halen minachtend d üchouders op waaneer gesproken wordt Over het Christendom Tegenover hun oorlogvoeren zoo tijdons tl tt JapaDechen Ru8ai chen oorlog waarbij de Japanners humaan zijn opgetreden ia het optreden der Duitachera in scherp contrast De UuItNrhe gevangenen worden In Japau humaan behandeld en hebW geen reden tot klagen 0e Japanner en ik leg hierop wel den nadruk beschouwt zich ais den vertegenwoordiger van de beschaving in bet verre Oosten Hun imperiallBme levert een niet gering gevaar op voor onze kolonifin Zeer jammer is bet dat ons Gezantschap in Japan niet op de hoogte is hei Oosten niet kent onbekend Ih met de taal en geen voeling heeft ntet het volk Hel verblijf der Gezanteikln Japan 1 oVer het algemeen H kort SjOQ itudeerend jongmensoht militair vraagt voor de avonduren van 7 10 een NETTE KAMER 7 Brieven met prgioDgaaf worden ingewaobt onder No 2814 aan t Bnreati van de Qoudaohe Coarant Gouda MpeD le IIÉel kiD Solvabele en gverige personen voor AGENTEN Toor Brwidverzckering op ieder dorp füMcht BriflVtn onder nnmmer 2813 Dreaa öonJiohe Oourant Oouda OEVRAAOD om t ntond in disnit te treden een Smidsknechl P G V g g V z tegen goed loon bij J V d BROEK Zijde 8 Boskoop 10 Bloaooop Salon i Gouda Vooruit PROORAMMA van 24 30 Sept De Wolkenkrabbers gebouwen in Amerilia Hotelavontoren Comedie in 2 Acten door Billi Bitzi Il Ie ure les geïaarii Drama in 3 a d RaeloQe komt tot rust Komiaoh 30 W STIJINIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJcerwareB Keukeng i Kijwielen en ondcrdeelen Laiibonwgereedsehappeii en Werktuigjes 14 U U KMlaagd in Uw opdracht van den Minister van Kolonlön om Ijevolking is zeer groot De arbeidersbew ing is zwak ea w orcfe door de Regeering onderdrukt In de meeste fabrieken werken vrouwen en kinderen van het land zij werken eeni jaren in de fabriek en keeren dan weer naar het land terug Wel kwam in 11 I een stukje arbeidswetgeving tol stand maar de grootfabrikanteu hebl en nog stee s de invoering ervan egengehoudni IIoe denkt men in Japan over Holland eu Indië T vroeg de verslaggever Niet erg gunstig De Hollanilers worden geminacht Toch heeft Japan de eerste beschaving aan Holland te danken Drie eeuwen geleden is t b tend was het alleen aan de Hollanders vergund zich op Japan te verttigen Hollandsch was in Japan de officieele ïaal Nu nog maakte ik kennis met eenige oud ministers die eeniL e Hollandschc woor len spraken Over Java wordt in de pere zeer rmgnnHlig geschreven Er wordt zonder meer beweerd dat Holland In iwMö een wanb ieer voert Denk nu maar niet dat tegen dergelijk geHihrijf stemming maken in Nederland door het Nederlandsch geKanJschap Iu Japan wordt opgekomen menDe hamlel tusschen Java en Japan is niet zonder ijeteekcnis en bedraagt ongeveer 40 milllo n vooral wordt veel suiker uit Java naar Japan uitgevoerd De handel met Holland bcteelcent zoo goed als niels rootondeels eigen schuld want er wordt niets geen moeite gedaan om hierin verbetering te brengen Zoo heeft men in Tokio een haudelnnuHeum een prachtig groot gebouw voor IToltaml en de Koloniën is een zaal bewhikbaar met de gelegenheid monster te expoaeeren er werd echter nooit of in zeer bescheiden mate gebruik van gemaakt Tk heb de aandacht van den Gouverneur Generaal en van Minisier Posthuma op deze gelegenheid voor oazen handel gevesagd en er zal nu wel verbetering Komen L e Japanners laten niet na om hun inzicht te verrijken Zoo werd door Ulij eeuigen tijd gelwieu m de IndiricUe o ids een artikel geschreven over Japau en Nederland ten groot gedeelte van dit artikel werd verUiaid dour de Japan Chronicle het gruote m de Eugeische taai verschijnende dagblad lu Japan Het bewuste artikel zal nu m hetJapausch ffi rdCTi vertaald eo als brochure verrithijnen Vreest u als gevolg van den oorlog voor het behoud ouder Koloniën Waaneer de omstandigheden ons in den dorlog slepen naast Duitschlaml zijn wij binnen 24 uur onze koloniën kwijt Japan zal daar wel voor zorgrai in Kusland zoo vervolgde de heer v ii Kol trekt de groote masea van den intocht der Duitschers in Ruslami zich niets aan Zij hebben maar zoo zegtgen ze een klein stukje van Iset groote Rijk bezet en dat is dan K g l olen ma r dat beschouwd wordt ds half Rusland Niemand twijfelt er aan of Kusland zal overwinnen Na ten winter zoo zegt men daar zullen we voldoende soldaten en nwnschen hebben zoodat feitelijk Voor Rusland in de lente 191 i de oorlog pas goed zal beginnen Ved verI rouwen heeft het volk in generaal Uuski en met nieuwe legers en een nieuw veldplan gaat men de toekomst met gerustheid en vertrouwen tegemoet Door geheel Siberië en Rusland ziet men treinen met recruten en Holdalen De Duitsche en Oostenrijkrfche gevangenen worden in de nabijhetfi van het Raykalmeer goed verpleegd Zij loopen vrij rond daar n toch wegens den verren afstand gi eii mogelijkheid beslaat om te ontvluchten De Duitschers en Oostwitykors moeten gescheiden blijven laar ander de bomlgenooten aan het BWP SS5HSH Vraagt WOüTERLOOD s A d V erteDa tiëza V blik Vj Wik Vt blilc Vs Kalfsgehakt 2 BB f 1 66 f 0 90 f Kalfsgehakt getruffeerd 3 10 1 80 1 Oalantine de Vean 2 80 1 26 0 75 Oalantine de Volaille io 1 36 0 80 Tête de Veau en Toriue 3 èo 1 85 1 l Tête de Veau Hollandals 3 60 1 86 WOUTERLOOD ==== Leiden == blilc 0 60 0 65 0 tó 0 46 0 65 L GERPn5T 5IGAR aouM Witte Bioscoop VRIJDAG 24 SEPTEMBER en volgende dagen Als bijzondere Attractie de Monopol fllm Overwinnen na Strijd spannend drama in 4 deelen Boeiend van begin tot het einde 1 Verder nog conrische en natuur films w o De Witte BioscoopGourant met het 30 allerlaatste wereldnieuws Iej de¥ed E Alter 26r Gedempte Gracht 269 DEi HAAG g eft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook na r buiten de stad aan W te ontbieden Brieven vorden vergoed Let B V p op NAAM en ADStS WeiE ALTER Ged Gracht 269 DEN HAAG A GI E3iTPA Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant MieetU Ncee HT Dne adnrtf itléi koslei sleekts kij Toornltkclilliig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oenti Opgaaf oitalnitend aan het Bureau 2ï Sept Oató Christensen Soir diio Uotow y 4 OH Geb Bouw en Woningio zicht 2 uur Onderetaudflcomm Rie Armenzorg Beleefd yenoekm wij geregeld Hj l tnededeeliDg te nogw oatvang J vergaderingen concerten vermftltelijwf den enz om de dan to on § tP vermelden Elaotr Dr A Brinkman Zn G ie vx sTS © a d Trerte3a ti© blsudL rroox G o o cLsu © an OaacistreUseaa Verecliijnt dagelijks iAi behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT fti kwartaal 5 Idem franco per post 50 jlel Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Hem franco per post ® Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau SiBKT 31 bij onze Agenten den Boekbaiulel en do Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIES Van 1 6 gewone regels met bewysnummer O U Elke regel meer 0 10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing Van 1 5 regels f 0 35 by voot itr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per rag l Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon latere 82 felefoon Interc 82 Uitgevers A BRDTKHAir EN ZOON eerst sedert zijn outslag een bezoekaan het Witte Huis en had daar eenfuiderhouil van oen uur me presi dent Wilson Teruggekeerd woiger de hij iets omtrent het gesprek meilete deelen Bryan i van plan binnenkort Europa te bezoeken omdaar in hot Iwlang van iten vredflwerkziuini te zijn Hbld D e t o e s t a n d in H u s 1 a n d De toei tand p het oostelijk oor i logsterrèln is in sommige opzichten sfvlorl iun 1 kritiek geweest maar voi4 geus den militairen correapondeut van de Times is deze nooit eóó kritiek geweest uls thaus De bezetting van Wilna door de iJuijlscUers werd eonige dagen voor de inneming riHJds onvermijdelijk ge acht doch er zijn andere on notf ernstiger aanwijzingeu dat de verhonilenen snelle vorderingen maken Zi bevinden iich bij de belangrijke stad en het militaire iepót van Dunaburg Toen de bijaondere correspondwit van de V mm uit deze plaats seinde v hé zij rei ds bijna geheel door de Inwoners verlaten Men moet ook niet te veel beleekenls hechten aan de betrekkelijk iubttütiviteit der Duitschers viior Higa Zij schijnen te meeneui dat de sta evenals oen rijpe vrucht iu hun bezit zal komen wann er zij dit verkiezen en het staat altijd nog te bezien of deze me uing al dan niet gewettigd i Het is verder nog zeer voorbarig te zeggen dat de Unsiti£tttu legers buiten gevaar zijn Da achtervolging is harduiOkklg en ncl en in Houimige sectoren büaehJkken de verbun kjuen over aanzlindijko strijdkrachten Ondanks allo dapperheid door de Russische leger aan dei dag gelegd wordt hun terugtoclitsMuU Hieeds kleiner He HuHslsche zulderl gers hebbent iiiel iiMM r HueceH gevochh n maar zonder den toestand in hel uoordén op Mangrljke wijze te veranieren DcTie komt hierop neer il it spoor wt na Spoorweg en de eeiif alad na de andere In handen der Duitschers vallyn en aanzienlijke doelen van de lluHslsche legers zich m g oMliett niet in veiligheid bevinden De Russische troepen iwhouden echter hun kalmte en vAstberadenheld terwijl de Russiftche nalle opnieuw iu geestdrift ontatoken door het besluit van den Tsaar den strijd met toenemenden ijver wenscht voort te zotten Ttiisland heeft echter met binn rhlandsobe moeilijkheden te kampen waarvan de vage echo s thanH in het tiuitenland vernomen worden Het is verre van gemakkelijk om een besluur dat in vre le tijd gevormd is zich te laten vof en naar de eischen liet eiMie naar heiiwien Het v iel lirandt nd tuüsrhen de Duiirtche eii h raiisï hc liniw Aan het Oostelijk Front Hel DuiiHchc eümmuuiqué van Sept luidt Ijegcrgroep Hindenhur Zuidoostelijk van Lennewaden is de strijil no niet afgeloopen Bij oiiKi u tegenaanval van giwteren werden l 0 gevangenen gemaakt OoI wcNlehjk vau JJunaburg lukte het iii Ie RnsaiiHChe vooi uitgetichoven stelling binnen te ringen i7 offiHoren 210 man en 4 machinegeweren vielen in onze handen Tegenaanvalieri op de dtn r omt zuidooatelijk van Dui nabuig gcnomoii linieB werden afge lagen De tegenstand der Uusseri iif van noordelijk Oschmjauja tot oostelijk Subotniki en de Gawia is gehni kon Onze troepen vervolgen den wijkenden vi nd die moer dan 10Ü ge vangeiien aehterliet De rochlervlengel strijdt nog noordelijk van Nowq Grodek fjogergroep Leopold van Beieren WeHtelijk van Walowka werd eeii KuKflifM he Ktelliiig genoden on 3 offj en IHO gevangenen geitoftkt terwijj J machinegeweren buit gemaakt zijn Verder zuidelijk is de toeBland on j verandenl fjogorg roei Mackem+en Noonieüjkfen ooHt olijk van LoglHchin wordfverdpf gefttredeii i het zuidoostelijk oorloRHlerreiu Ideef de toeslaiwl nngtwljzigd He O o f e n r ij k H c h e Cdmmlii nU ïié van 2 3 Sept luidt Op hel 0 ml ialiriHche fnm verliep de da ii er hot algemeen rustig Kr hadden alU en geveehtcrr tuR hön de vooruitgeschoven afdeelingen plaalH Aan de Ikwa e i de Styr werden p verschei l dene punten hevige gevechten gele verd ten Zuid Oosten van Novo aclzayen werden twee fïusfiischrt anvalion hloertig afgtwiagen Een vijandelijk infanterieregiment dat i oti nachts in de nabijheid van de Ikwainiiniüng over ile Htyr voortgedrongen was moest hij oen legeimanval vau onze troepen onder groote verliezeTiop den ooslelijken oever terugkeeren Onze afdeelingen die zich tot dii verre ten Oosten van Luck bevonden heroverden hun steHingon op den westelijken oever van de Styr Rij de Dnjewter en de Sereth De Lokal Anz vernoemt uit Tser nowitsj dat de gevechten dan den noowlolijkon oever van de Dnjewter en Ion Oosten van de Serethnionding met onverminderde hevigheid voortduren Blijkbaar bedoelen de Tïuhsen met hmj krachtige aanvallen do daar gelegen 0orttonrijk8 lie troepen bezig te houden Overdag onderhouden de lïussen voortdurend artillerievuur en des nachts doen zij onophoudelijk Htormaanvallen om de Oostenrijkers uil hilii ötoHingen te verdrijven De plan der Russen bleef tot nu toe yoiMh r gevolf Aan het Itallaanscbe Front Het O o M L e n T ij k R c h e connniiuiqué van 23 Sept luidt In het Tyroler grensgebied had ien verscheidene gevechten plaats De aanvallen van zwakkere Tialiaansehe afdeelingen in het Konalgehiod ten Noorden i i tem Oosten van yOndino werden afgeslagen Do hoogvlakte van Lcfraim werd wederom door de zware vijandelijke artiliejie beschoten Onae bezetiting op den Monte Coti ton welke dezen greufiberg die ver vói ir onze linies ligt gedurende vele maanden tegen een in aantal overüiaehtigen vijand had Verdediigd ontruimde heden tijdelijk haar door een tienvoudige overmacht aangevallen eu bijkans om ngelde sCe ling De artilleriegevechten in het ge t birtl lier Dolomieten d reu met groote lie igheid voort Aan hrt Ka riiithi che fponi poogde een afdeeling Alpinisten eergislerenavond bij de Monte l araiba door te hrekpi doch werd nuit verliezen terui hel kuHttront bepaalt uiiize troepen zich t vuur Hi Ion is de den oorlog tegen ItalÜ afgeloopen De vijand ging in defflt maand folr geen operatie iib groeten stijl over do di deeil sleehtfi in enkele streken aanvallen mei strijdkrachten tot op eeu sterkte van vorscheidene Infanterie diviwies Alle pogingen waren te vergeefb ons front staal st Tker dan toit Aan het Kaukasisch Front Hel K u N K i s i h e communiqué van 2 1 Sept luidt de kuststreek had geweervuui plaats In de richting van Ollv en iU de streek van Khistaspore joegen onze verkenners de Turk n uiteen In de richting van Doushah en in do streek van Djolovc verspieidden onze patrouilles de Kulden In hel Van gebied hadden onze verkenn iigBlroepen onlirtoefingen liij hel dorp Ang Op hel overige front is geen ver Hidering Vrodewpogiitgen van oud minisler Bryan WAHIHNtiTON t2 Sept De oudniinistor Bryan brachi heden voor het van eeit lastigen militairen toestand Het lUjk heett zwaar geleden De verbontteneu zijn niet altewi door xljn poorten gerukt doch beraikeu o de binnenste gebieden Groote moxtta s van het voik zijn uitgeweken Üitgeutrokte terreinen zijn verwoest zoowel in de streek van steden als op het pltttlelaml Vele van de bekwaamste lluHsen zijn ile prooi van tegfenstrijdige gevoelen 31j verlangen ten zeerste de overwinning te behalen maar gevoelen dat om den ooHog met succes Ie voereu ingrijpende v auderingen ia het poUlioke bestuur noistig zijn De verdaging van de Doeina schijnt de uu gelijkheid van verdere veranderingen op het oogenblik uit te sluiten én de verdaging heeft dientengevolge lu vele krlugen n diepe ontstemming gewe4tt Van don andei en kant doen hel gevoed van loyautelt en do eenheid van ih el welke achter de nationale pogingen Ih een zekeren weerzin ontstaan out de behamlwling welke de Dooum oiidorgaaii hee l openlijk te wraken Pörpen Aan actie van oen geaehut fiftftnd van Het is duidelijk dat waar de biulienlandsche toestan zoo g tpannen blijft veel ze r veel afhangt van je oiHidddellijke rewdlHten van de krijgsverrichtlngen Ie velde Mochten de Russische If ers er volkomen in slagen oen veiliger linie te bezetten dan zou dit op den binnen la ndsi hen toestand een zeer kalmeerenden inr vloed oefenen hoewel er nog geen oplossing bereikt zou zijn Inttten eehter de verbon lei efi besliste voordeeion behaakten over de Hussisehe legers welke zij nog Hteeds hardni kkig opzoeken dan zou de openbare uteenlng in Rusland ook een meer beHllsten keer kunnen nemen Do oorlogsullgavtni in Frankrijk De algemeene rapporteur van de begrootilr g ommissle heeft rapport uitgebracht over de Voorloopige twaalfden voor hot vierde kwartaal Hij liracht in herlnnerintc dat de credleten Voor het laatste kwartaal van het jaar meer dan ze millianl bedragen waardoor het totaal der oorlogmiilgnven tot M niilliard gewtegeo is Do maandclijkHcho uitgaven beilri egen ruim één milliard on MIMI millioen Het rapport waarin een spoedige leenlng werd aangekondigd constateerde dal Frankrijk de ecnjge oorlogvoereiule mogendheid is die een leening op korten termijn he ft uilgegeven en de ullgaven heeft gedekt z nder helastingverhooging De begrootlngs commlssie kenrde hot rapport goed en gaf den wensch Ie kennen dat de volgende aanvraag En Vw echtgenoot vroeg hij tenslotte Wat is er mot hom i Hij is echtgenoot iloor de Wet doch ook alleen door de Wet antW ordde zij Alö ik u iets vertel uit mijn leven niet alles zeg geloof dan dut het niet opzettelijk i dat ik iel Ja ja zog me zooveel ge kunt zei hij zon k r goed te weten wat hij zet Mijn geschiedenis is zooals die van vele meisiew uit mijn stand V zuil wel bemerkt hebben dat ik geen taiidgenofpte van U ben Wie ik ben zult ge wiiaröuhijüliik spoedig weten want binnen korten tijd zal mijn nrKidlot beslist zijn Ik was reeds uitgehuwelijkt toen ik nog bijna in de wieg lag en i vormhuwelijk werd volHiVtkken toen ik zestien jaren oud wfts mij werd niets gevraagd ik was te jong om er een eigen meening op na te houden S iju e htgenoat verliet me bij het alfaar en tot voor korten tijil zag ik hem zelde i en dan nog in het bijzijn van anderen Ik haatte hem en nn heb ik oog meer reden om hem te haten Doch v ctr de wet is hij mijn eehtgenool of schoon L k h Hi een vpoqw üi tardig aeht Tli mag zijn geheele tegenwoordiighdd ontvluchten doch een huwelijk met eeli onder kan h j i eletten Wilt ge nu gaan Neen kloiik b t ze r beslist Ik zftl niet heeogMUr £ r is iets hoo Gij vreest V 3ij zijt nog niet verzekeni Uij hebt n g hoop dat Uw geheim bewaard zal blijven i iij dwingt mij oneerlijk te zijn zei ze Als go mij zon aanziet broektige mij het hart en En ge moet nuj de waarheid zeggen viel Weedom in ij vraagt Ulij weg te gaan ik zeg U dat ik dit niet kan onMlal emi macht sterker dan mijn eigen wil mij aan IJ bindt Overal zal ik U terug vinden geleitl iloor wn onbluschbare liefde Opnieuw bedekte zij overstelpt uoor aandoeïiinir net gelaat Dan zei ze plotseling op een harden on natuurlijken loon moet ge de waarheid weten Ik had het U eertler moeten zeggen doch hoopte steeds dat onze weg n elkaar niet meei zouden kniisen Nu ge me echter toespreekt 2ooals alleen iemand die liefheeft dat kan nu moet ik TI zeggen dat ik roede gehuwd l en lehuwd riep Weedom uit En met iemand dien ge bemint Ik zei gehuwd antwoordde zij Ik sprak nie over liefde Die heb iknooit gekend totdat Totdat vroeg hij haar gelaatnaar zich toekeerend totdat Er was geen antwoord noodig Er sprongen tranen in haar oogen en zacht weerde zij hom af Er kwam Weedom een brok in den keel t T veek hem toe of zijn leven verder verwoest zou zijn gerH on sterker dan menfli helijke wetten en hoewel door deze wetten mijn leven onAragelijk zal zijn kan niets mij verhinderen U met al mijn krachten bij te staan U verkeert ïn lüooilijkheden ü is in gevaar Uw echtgenoijt die uw natuurlijken beH hernior behoort te zijn is uw vijand ik woet dat hoewel ge het niet gezegd hebt Ni ts van dit alles zal ooit door mij met derden besproken worden dofü als ik eenig beroep mag doen op uw dankbaarheid toon die dan door me toe te staan u verder te helpen In diep gepeins stond zij voor hem iij zijt op het punt n in een nieuw avontuur te mengen Er Is een keerpunt gdtomen in deze geheunzimiige zaak Een zekere loyaliteit tegenover uw vijanden weerhoudt u mij meer t © z gen Ik kan uw gedaehten doorgronden Gij hebt een wlorken arm en Iemand met groote wilskracht noodig A1 ik he waagde mompelde zij Ja ge moet het wagen Er is een opdracht di © Ik voor u vervullen kan een opdracht die alleen vervuld kan worden door een man en gij zijt hier alleen met mevrouw Marcelle Ja er is een op lraehl z ze zeer zaeht een eommissle waarvaii leven en dood kan afhangen of erger nog missehlen En ge wilt me toestaan dat voor u te doen vroeg Weeitom Dl STEU DER LIEFDE N r het F ngelsch door PAUL URQUHART Stil niet zoo luid zei ze Ze opende do deur on sloot dLe toen zorgvuldig Voor ik u vraag voor mat ik u vragen wil usiet ik eerst dH weten zuil gij mij vertrouwen ook wannwr mijn menschen onbegnjfM lijk zijn i Dat kan en wil Ik antwoordde Weedom I ulHler dan goed voor gij be s luil zei ze HOOFDSTUK XXXI Er zijn dingen zei juffrouw Fritzgerald fluisterend die ik verzwijgen moot Ik Iwn verbonden doordat ik loyaal moet blijven Wewlom dachl aan le m ifigriji ke snt iRe waarbij Ze door haar schenkomst den pftoudo Leverin gered had Voor hij vragen kon Mf j welken aard die banden waren veK volgde 2iJ Toon ik u voor het eerst ontmoette werd een plan dat ik sedert eenjgen tijd kf esterde ten uitvoer gebracht Ik wenschie Ie verdwijnen onder gewone menschen en de eerste slap daartoe was de verwijdering van een zMter kenteeken Het bloempje op uw eehowler mompelde Weedom Ja ge heritinert O nog wel hoe ik naar U toekwam wel er sedert dien veel gebeurd 1 wel er sedert dien veel gebeurt is Wordt vervolgd