Goudsche Courant, zaterdag 25 september 1915

2e JAARGANG OPLAGE 1400 2 OC NUM ALGEMEEN VERSPREID UITGAVE DRUKKERIJ HERMAW MATHOT WADDiWXVEEM ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel Meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend Vanaf 1 juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 Wnt 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 x berekend VERSCHIJNT IEDEREK ZATERDAGMORGEN J 1 r VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERtWiËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere strikken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen BEKENDMAKING De geringe prrje ie voor geen onzer lezers een beletsel lijn eni in te leekenen Drinkt VERZIJDEN SKEIZERINNE BITTER MMpêESi Verpachtin g van Bouwland Notaris G VOS te Waddinxveen zal op Woensdag 6 October 1915 voorm 11 uur in het Café St Joris aan het Dorp te Waddinxveen voor de erven Wed HOPMAN in het openbaar verpachten voor 2 jaar tot biootschoof 1917 18 H A 63 A Bouwland gelegen aan den Veldweg in den Zuidplaspolderonder Waddinxveen in 3 perceelen gelijk zeop 29 Juli 1915 geveild zijn Pachters moeten 2 soliede borgen stellen of de huur bij vooruitbetaling voldoen Nadere information bij denNotaris 153 Door de GEBR VIS wordt de hoogste prijs betaald voor lompen beenderen oud hennip en manillatouw oftde schoenen en couranten geel en rood koper lood zink oud tin capsules enz Bezoeken s Woensdags deze gemeente Briefkaarten worden vergoed Aanbevelend Gebr D J VIS 52 Gouda SPECIAAL INGERICHT voor alle soorten HANDELSDRUKWERK Prijscouranten voor Meubelfabrieken en Neringdoenden Fijne Illustratiedruk gewoon zwart en duplex Rekeningen Nota s Kwitanties Gelinieerd en ongelinieerd Postpapier voor Schrijfmachines Wissels Enveloppen Circulaires Adreskaarten Reclamekaarten Briefkaarten Berichtkaarten Adreskaarten Orderboekjes Wisséladviezen enz enz VAN ALLES MODELLEN TER INZAGECONCURREERENDE PRIJZEN STIPT TIJDIGE LEVERING STEEDS HET NIEUWSTE zoowel in papiersoorten als in uitvoering BELEEFD AANBEVELEND Tandarts CRAMER GOUDA is tot Nieuwjaar des VRIJDAGS AFWEZIG DRUKKERIJ HERMAN MATHOT JÜLIANASTRAAT D 9 TELEFOON INTERC 33 Fotografisch Atelier W J VAN ZANËN Oosthaven 20 GOUDA SPECIALE INRICHTING VOOR Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt het tegendeel V ERGROOTINGEN NAAR OUDE EN VERBLEEKTE PORTRETTEN FOTO BRIEFKAARTEN Atelier dagelijks geopend tot 5 nur Zondags tot 2 nnr 1 October a s POEDEL = het nieuwe kwartaal IS DE FIJNSTE T Sigaar n Aanbevelend I34 A VAN DER KRANS Aanbevelend l34 L VAN DER KRANS LOSSE NUMMERS Abonnementen kunnen ook worden aangenomen door den Besteller van dit blad van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 z et kv ct Opienoni In nel i ypEILLUSTREERD t3lf FAMILIEBLAD JST Verschijnt wekelijks Een yv schat van Illustraties Stoomboot VOORUITGANG uren van Vertrek Verkrijghsir bij den Uitgever van deze Courant 4JrtMrf3 irtpi ft p post 52 ctp INT BËKENBa jBT Ond rgi ie hu o j kIii gerepeld ie ontvangen PWtTUSTRE RP FAM1L EB A I lego e pm ii 40 tem pei Ë mn ai en Wie zich nu abonneert ontvangt dit blad tot 1 Oct GRATIS Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 aaiisrJinwelljl Mi £ 3£ £S Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en S rocl M nier BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 OFflCIEEL E KENNISGEVINGEN HERHALI NGS ON DERWIJS Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter kenni van de ouders voogden of verzorgers die hunne Kinderen het Herhalings Onderwijs wenschen è laten volgen dat zij verplicht zijn daarvai tusschen 1 en 15 October a s aangifte ttidoen bij de Hoofden dèr Openbare Scholen in deze Gemeente Het Schoolgeld bedraagt per maand en per kind twintig cents de minvermogenden zijn slechts ide helft daarvan verschuldigd terwijl onvermogenden geheel zijn vrijgesteld WADDINXVEEN 29 September 1915 l urgemcesteren Wethouders voornoemd 5S De Sec ètóris De Burgemeester È Ay hJreupelino Van Dort Kroon BRO ODKAAR TEN tie BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxvéen herinnert den houders van broodkaarten aan hunne verplichting om op den laatsten dag van den op de kaarten gestelden termijn zijnde 4 October a s de broodkaarten in te levereln ten Gemeentehuize Men kan ze gedurende den geheelen dag in de brievenbus bezorgen De nieuwe kaarten worden dab ten spoedigste per post toegezonden Waddinxveen 30 September 1015 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON MILITIE iderzoek betreffende voorgeoefendheid De dinxvety den hebbei het eischdi 70 de nen lichtiit juli j en zitih URGEMEESTER der Gemeente Wadbrengt ter kennis van belanghebbent in November a s wederom zal plaats een onderzoek tot het verwerven van wijs betreffendehet voldoen 1 aan de van voorgeoefendheid bedoeld in art Militiewet Aan dit onderzoek kunonderwerpen alle dienstplichtigen der 1916 dus ook zij die bij het op 27 en volgende dagen gehouden onderzoek naj Jonderzoek niet zijn geslaagd Heronderzoek zal aanvangen op Dinsdag den leen November a s terwijl het zal gehouden worden te Amsterdam Den Helder s Gnavenhage Gorinehem Bergen op Zoom Venloi Arnhem Kampen Leeuwarden Assen en Utrecht De dienstplichtigen dje aan het onderzoek wenschen deel te nemen moeten zich vóór 24 October a s aanmelden ter Secretarie dezer gemeente Aan de dienstplichtigen die zich voor het onderzoek aanmelden wordt voor zooveel zij ter inlijving bestemd zijn later bericht gezonden van de plaats localiteit l waar en het uur waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen Nadere inlichtingen omtrent eischen enz worden verstrekt ter Secretarie alhier Waddinxveen 29 September 1915 186 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON INENTING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken bekend dat op Donderdag 7 October a s des namiddags één uur ten Raadhuize en Vrijdag 8 October a s des voormiddags te half tien ten huize van den Heer j Bruins Slot de gelegenheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting van de Ingezetenen die zich daartoe aanmelden Zij wijzen met nadruk op de wênschelijkheid om daarvan in dezen tijd gebruik te maken nu door de huidige tijdsomstandigheden ddor tal van maatregelen de kans op opeenhooping van personen grooter is dan gewoonlijk Waddinxveen 30 September 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Seeretaris De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen zijn voornemens den 8 sten October a s v m 9 3 uur aan te besteden Het verbouwen van het voormalige PostenTele graafkantoor tot heerenhuis en verder het verrich ten van de werkzaamheden welke in het bestek nader zijn omschreven Bestek en teekening zijn tegen betaling van één gulden verkrijgbaar ter Gemeente Secretarie Waddinxveen 28 September 1915 lBÖ Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van dort kroon MILITIE en LANDHEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerpliéhtigen zal plaats hebben op Woensdag 6 October 1915 des morgens tusschen 10 en 12j f uur Waddinxveen 30 September 1915 B8 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON der Ge ijn voornemens aan Ivan grove en fijne gedurende het seizoen Burgemeester I e Wet houders meente Waddinxiveen te besteden dé leverantie ruhrkolen en anthraciet 1915 1916 moeten inhouden n Steenkolen per ngeleverd vóör of m 9 Uur 1915 voornoemd 1 De inschrijvingsbiljetti den prijs van elk jder so H L en ter Secretarie zijiji op den 8sten October a s Burgemeester en De Secretaris De Büfgerneester A KreupelinoJ Waddinxveen 28 Sepjteinber Van Dort Kroon XIJKE PLAATSE JERICHTEN Vergoedingen Militie er Landweer Naar wij van bevoegde zijdje vernemen heeft het voornemen van den burgemeester om met ingang van 6 October a s alle vergoedingen aan betrekkingen van militie en landweerplichtigen te verhoogen met 125 cents per dag in verband met de extra uitgajven als 1 gevolg van den winterden de duurte per levensmiddelen bij den Minister geen instemming gevonden zöbdat van een algemeeijie verhooging geen sprake kan zijn Vooral is dit te betreuren voor haar wier echtgenooten vóór de mobilisatie niet zooveel verdienden dat daarvan ets kon worden qver 7 e ontvangst thansjje gehouden en wier jeenigsi vergoeding is Inkwartiering Van a s Maandag op Dinsdag zal alhier overnachten een geheel bataljon Grenadiers bestaande uit circa ÏÖOO man Dank zij de wejlwilleride medewerking van de landbouwende bevolking zullen zij mei hunne paarden in Bjloemendaal en begin Noordeinde en Zuichpladpolder onder jdak kunnen worden gebracht i t Belooft voor jdeze gemeente een buitengewoon drukke dag te worden Mogen de militairen die wel is waar alleen aanspraak kunnenj maken op logies zonder voeding doch die het najïr algemeen vertrouwd wordt ip hunne min of meer eigenjaardige logementen wel naar den zin gemaakt zal worden met aangename herinneringen a s morgen naar Den fiaag vertrekken 1 Dinsdagavond even na 10 uur brak er brand uit in de meubelfabriek van D A de Heus aan het Dorp alhier Doordat deze inrichting geheel van hout was opgetrokken stond zij in een kort oogenblik geheel in lichte laaie Met een handbraridspuit welke spoedig ter plaatse was wist men de in de onmiddelijke