Goudsche Courant, zaterdag 25 september 1915

12893 Maandag S7 September 1915 Me Jaargang Openbare Verkoopiii te Gouda X op MAANDAG 27SEPTEII Mry BER 1915 de avonds z Z W uur in het HOTEr DE ZAF M aan de Markt ten overiUaa van den te Haastrecht gevestigUen Notaris J KOEMAM No I Ken goed onderhouden WOONHUIS twïkoniJ No i raetTÜINTJF éMf voor verdere betimmering ERf m Jf ORONI aan de Wia Ij j terdijk naliiihetNieawe SU Q Park te Oouda Ka SB a da tef Sectie tj Ifn UtM groot 270 centiaren en StttjaQ No U7 i gedeeltelijk Te aanvaarden bij de betaling dar ki op enningen No 2 n goe l omlerhonJen ir TrTTs VA MKT AIUISNKMENT Per kwartaal f Idem franc iwr iHul J S get üellluidrwr 1 iiduptWml J W S n l vorden dagelijks angenofnen a n ons e uresu g H 31 bij on e Agenten Jen Boekhandel en de Postkantoren tdefoon Interc 82 M iigel ipd van de b n ien Siyr op treedt uiilrukle den vt nd opnieuw eeiuge laai veriledlgde Aorpen la l ithauen drongen onze troepen t i iii de Street van Krasz w voort liet Oostanrijksche eonuau uiqué van X Sept luidt De vljanil zHte ook gbaeren kraotatlg 1 puKiiigen voori om una frtmt lilj Nowo Salekrlulco door te breken Deaederi ven chii4dene dageu dureoda alag eiiuUgde me de volkttmen nederlaag der Jtusseii Waar hot den vijand Ook tijdelijk gelukte onze loopgraven binnen ie dringen overal werd hij mat groole verliezen van de loegesoetde reserven tervgfMrorpen lilsterenmlddag en avoml werd ten Zuiden van Nowo Alaskaienlpe een aanval der Kussen die tieumaal werd herhaald bilaal verijdeld Teo Oosten van Zalozpp worden d vijandelijke afdaelillgen die zich door onze vernielde hindernissen een weg naar onis atelllngen hadden gdiaand als gevangenen weggeleid Aan hol Ikwa en Styrtront v riniislcrde de InveuiUgheid van dso vijand In IbiKKlailPi heerai ht raat De Iliiltsclw troepen die In LIthauuii atrijiien wierpen den vijand I bij Kragzyii op den OoslelIJken oever I van do iichara torug I Hel Duitsche conununiqué van I i Sept lulitt I egertro p van Von I lllndiqiburg Ten Dosten va Wills I ka zijn nieuwe Russische aanvallen I al ew 55n Ten West van WlllachI nmr ifcingen wij p veiaeholdTOS pnnI ten de vljamlelljki tplllngen binnen I l pu SJuldcii bij DioIjnlllasHihe en I LinM Is de NjnmMi bereikt Er I en bier iMIO gevangenen genieiakl en lwe4 maililiiegewereil ver 7l g rgroep van l aopold van BelsI ren IJe vijand Is verder teruggedronI gen Kr werihin VSI gevangsnen gsI maakt I 1 gsTgroep van Von Mackmisen sn I uidtuwtclijk fnint BIJ ile Dultwhe I troepen Is niets lietangrijka voorge1 valbm I U1 itusaisph commnulqué van I M Hopt luidt I Het gearbutvunr bij Riga neemt op I sonsuige punlen in hevigheid toe I l p Duitschers maken hier ook geI hritik van gasbiinimen Hardnekkige I goveidilen hidiben op M geheele front I plaats bij de alellingm bIJ Dnnahurg I tusHi ben de Dwiiia en bet meer van I Urisvlaty waar de Duitschers onderI sletinil door oen holsr h vuur hunner I artillerie lol d aanvallen overgingen dip echler overal werden afgeslagen Enkele lo i gravpn wisselden vprs h id iie tnaleti van bezelllng BERICHT MiaMl aalOoi Jr t bM ol t fco mm Mt aa i a at aiM aataaa E pmaiOTMTi I De Oorlog Aan bet WeatelUk Front MFransohe communiqué vaa 1 Klat luidt In Artou iet de Fran il irtiUerie hare krachtdadige actie 11MB de Duitsche linies voort ten 1 Sen van de Somme bombardeerde ida Duitschers de loopgraven der Fran jidwn in de omatreken van Tilleroy Danoonrt en Andechy beantwoorddede Fransche artillerie krachtig he vnnr en op een groot aantal punten I aam z $ hert initiatief 1 Ten noorden van de Aisne en op 1 den oever van het AisneMarne kanaalia de wederzgdsche kanonnade nog 1 altijd hevig 1 In Champagne beantwooiddan de Unitschers het hevig bombardemen op hun loopgraven en werken met het sohieten van bommen met giftig iiaen In de Areek van St Hilure en Aaberive had het schieten der Duit dm geen enkel resultaat Aan beid i d D levendige artUlerio werkaaam t Argonne en bijzonder in den Hdai CourteC haussée eenige gevechlaa Mt handgranaten In het Boisla Min en Lotharingen maakten ftaasche patrouilles eenige gevangeBM Een nieuwe aanval by Hanhone d geheel afgeslagen En Fransch vliegtuigeskader bomIwdsetde gisteren het station Sablonsb Xeta Er werden 40 bpmmen igswwpen n Fransche nammidag conibmniqué van 2fi Sept luid In Arlm hebhen wij in rteu loop van den riMkl iIh stellingen behouden Jle wij Ristffso hadden veroverd o a het kMttel van Corleid het kerkhof van Sflnckei en de taatete loopgraven die vijand nog bezet hield ten Ooo tan de versterkte stelling welke Mer den naam van het Labyrinth in Okampagnc bekend is De hevige ifsvwhlen werden over het geheele l wil voortgezet Onze troepen f en de Duitsche 1 i inn en over een Iront geteekend No 20 met KBFan QROND a n de Nieuwe Markt t Oouda Kadaster Sectie No 920 groot 60 centiaren Verhuurd bij de week voor I 2 25 No 3 I n onlangs nieuw gebouwd Burgerwoonliilis nan de Graaf van UloiKstraut Ko 33 met ERF en OliONI te Goudt Kaïlaster Sectie I No 000 groot 72 centiaren Verhuurd bij de week voor tiMl Kn No 4 F en onlangs meur lbouwd BurgerwoonMs naast het vorige perceel No 36 1 Gouda Kadaster Sectie I No 89 groot voor hot geheel 711 centiaiw Verhuurd bij de week voor f 2 60 De perceelcn 3 en 4 worden gecombineerd De perceelen zijn te lieaichtigen ds laatste frie werkdagen vóór de veiliog on op don dag der veiling van 10 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft N0TARI8KOEMAN voornoemd 65 QEVRililOD om terstond in dienst te treden een Smldsknecht 1 Q v g g v z tegen goed loon bg J V d BROEK Zijde H Boskoop 10 lOM NISIWIII Milt Mn iiiMMui u wn uHuni mVILLETOX Naar ik rtiouid beb zal er MO belangrilke wielerwedstrijd gehouden worden Zoo vlug mogelijk verliet Weolom ongniicrkt het café Hij nam een taxi en reeil tor dicht MJ bet huls dat juffrouw Kritzgerald hein had aangeduid waarna hij te voet verder iflng Up zijn kloppen deed de vrouw d deur een klein eindje open en nadat bij baar de ketting had getoond Hel ij hem blniten Ik weel hel nlel zei ze op zijn vraag maar mlaschipu kan Ik het 11 van avond zeggen Will u dan lerugkomen V Ja over een paar uur aniwoorikle Weedom Hoe wilt u me laten weten of Ik komen kan Zei p n licht bij dit raam ak alles veilig Is De vrouw ging naar de deur em die voor Wewlom Ie openen Ilel la ts laat fluisterde zij V kunt nlel meer weg UU ls lde riofclingon komt er en Ge moet n ver licrgeu voor ze u vinden ZIJ leidde hem naar een der kamers en wees hem esn grrwte kaat 0a daar in en maak geen f Inld zet ze Ik aoa n wel naar den kekler willen brengen maar er geen tUd meer Wor t vwvalfi SI STEU DER LIEFDE f nSL KW WO SSc mO HAAR n tNTNUEl MMMI W UfKI KBI HU NittM El n ai I K imEMHEW vu UNH KHMWnt lEKKElH fm HUI UI lUlll FIOCI f i n £ a het wretde noodlot berooH mi a en oo vurige liefde morapel IS Hoewel te in gedachten tot lich prak hoorde Weedom het evenmw Dat ia een valsch noodlot riep een noodlftt dal niet kan ko Bf naiieede haa Irolach Ea toch voegde hij er aan toe koefd beschaamd buigend is het aondlot waaraan niet te ontko ie H Is maar al te waar zei ze j terugvallend met alge gelaal Lalen we er niet over n Het zal ona slechte treuri teoimeo Is het niet beter dat at en niet trucht meer Ie we komen 1 neen antwoardde Wee fef mij een opdracht laat rae FMN R IM L Mi M llü pw 1 AlMB V ftaf a oatdic n Vmi tt M I HnlUBd t tiKlU iMlaiui K BralMM Ui a £ l ta I ANTON COOPS WIJdstraat 29 Ootlda A VAN ZESSEN Scboonhoven uIh Mtii ili InMHt lil lie Mil lïoiiiUrtNtK ill dtf iuinlt vmtrli i i tf tiiMli i lU Hi t H l k Utt ilf arrfW lUit ttii itfiK fii fiADtal itflK he tiiiii tiMii k hniUlfii KiiHïiHfii in ii ii U ii in dl SialiiiUftutraal viUf vT l H I rati t yitm l ii HiMtfr iKKb itt ifffft tuin van iUt liuiH fit iiuMi ben in di tmlHjbftd er t fll cWUl grt tif blbHHflt illMll vilt rfi t nllÉi ttfvttUl iM rt tnkifM kruU in iniPF t k iHM door tiui hiu li ftiin hl wjKtriii de lont iiwtf ji4 dcM dMK mufimi hi df i Inti tutK 7 fH ïkl KfiMM buHMti gi vi Ml ii ijlt alU t H twt bnirn f vuld llW M iid flMti Mt M i laM nu d i ItiilfiMfit d r iamir mr iiH i Hij hH vcrtioor t t de tMifiwIic liM mi fu bit ki4ippI wn in hitrtl ui fM oiKtfrKiitin liiif i dm xij iintf m ftr kori in Wwii vfrl if4dp n en dn li wliismi Wftri ii konwn 0 bet mI ivi MKtvin Mttct rtb ii na tiftvindiTi xij ii b lillen wwr ii i irii w H dm iirtM Ie htiiuifii iwdrt limm icijii K tdi iii I iM r d ii iprri lotmlPM t plh blM r mi htm htmifMt tiftiti MJnUik M ïrrWtif Mnni n di 7 militiilr afdffIhiK worden out t t il I miliUiiif oï rht ti iniini till bi i verboot kiuMM n yiRfblftn drU bi l d voMr M rpldiiHï K dd 8ii iH n jm Ï iUH oDi ill lUm Aintrck van I uik hiitiMhe luiHuiiv wprk n np l n Ad verten iën D ÜxiirwMnlar J J P OEN BOER to OoiHla ail tm vnrewko van ilnn W IK Ifll l8 ren n llo r Mr W J f VAN I S in dien hoedanigheid Tan oarafor in hat fnillianemant van H 1 Bi ACKH koopman in hMrnnklaadinK ta Oouda op Dinsdiig B Ootobar I9IB 4 ta Hur in de Zant K i nhtuin dor Sociclelt ONS OENOeoeN i nii d llo k l ta Ooiida iubli k n am oontant ld w Hioo i n I een netten In1 oedel tarondar a m compleet eiken ulaapkamer ameubloment een fraaie antieke taande angklnk antieke lilauwe en gakleurde kopjes en choteltjei en Eógeliehe frultsehaaltje voort toonhanken gaaornnmnnten jasaen man ttU etlnn ni ena Te alen Maandag 4 Olober Ifllf van 0 4 uur 34 loaderen kunnan worden ingebraeht waarvoor ioh Ie vervoegen liij den makelaar I VAN DANTZIO aan de Wydatniat Ko 2 t Innda Dames en Heei n 1 ViMKt m WW bfwkhAiidManr Hanen en Hennen nit alle T amlen 7 artiKtiqtie in 4 kleiii endrnk ttitgevnerde platen ttelreffende Algtmeenen Vrouwenkieirechl AnII OorloB en Vrouwenbewefing f4trH al 4i t i M voorstellende Hanen en Hennen onllait U de Onmondlgen de WUtfcerife Hen de Moeder Hen de OnderwUs Hen en de Huweiykshen Pry pei lm platen et r 75 nliik per nitip vnn i ntiikii 4 01 Deaeirile al hriefkaailon ier mapje van l t M tl h plnati en waar niet vo orliandeiv franro na ontvttn at van iHict witttel l ij den uilKOver II A STAOKliM NN te Baam i i P ROND Pz Zeugstraat 08 100 GOUDA Bericht hiermede dat wederom zijn gearriveerd en geëtaleerd de KACHELS OPEN HAARDEN eo VULHAARDEN nun JAN JAARSMA E M JAARSMA en andere II soliede fabrikanten ii dat zich daaronder ook bevinden de nieuwe IILlSlipilllKACIIEL van HM JAARSMA en de GlOmil IHILHIMIIOEII met intensieve Lnclitcirculatie PROSPECTUS en KcTlluitreerde PRIJSCOURANTEN g r t i en f r a n c o Hy beveelt ich voor Uw bezoek en de levering ten zeerste aan P ROND Pz C F BUSCH GOUDA MARKT 12 ONTNAMEN nieuwste modellen Dames en Kindermantels Mant eicostuums A Costuum Rokken ITitgekeide keuze zoowel in de GOEDKOOPSTE als FIJITSTE genres tot liekende LAGE prijzen 108 T IMO IUHITHUII IS SOlViaK mUCHTUI MUtLta B W Vim DE Langa Tiandawag IIMa OOUDA Verhuizingen onder garantie Eigen warkpiaataen woop i m ELECTRISCHE IVIEUBELFABRIEK De KlectriwiH Druklierij i i A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 2 levert vlug en tot blliyken prl s ALLE SOORTEN DHilKWKRKEN voor den Handel Verecnigfngen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERINO Momtercolleclie ter beschikking Feestdagen m mm coiimnt behalve Zon 1 r Vernfliijnt da lijkö PHUS DEK AdFkiÏTENTIEN Van 1 5 gewone regeia met bewyunumnief f t KIkc regel meer 0 10 t drie achtereenvolgende plutsingcn warden deie leven twee berakead Dienslaanbirdingen per plaatsing tan 1 5 r el f 0 35 by vooreJWbetaling elke regel meer 6 cLh Reclamea fO H ier regel Groot e lellera en randen naar plaaianiinile Telefoon Interc 82 Uitfeverg A BBI HKMAH ZM ZOOI communi ué I Maarscbalk I f rencb rapporteeri listareoochtend beliben wij den vijand ten Zui len vaa 1 hel kanaal van La Bassée ten Oo I ten van irwiayVerinellea aangevat 1 leii wij veroverden zijn loopgravM 1 i t r een frt nt van meer dan K M 1 en dn ngeu in zijn linie door op I sommige plaatsen over een ahtani 1 van lOIIO M Wij hebben de Waste1 lijke buitenwijken van hel dorp Hut I lucb en van Looa de mijnwerkea daar Mudom en den heuvel 70 verv 1 ovenl Andere aanvallen werden g I daiin ten Noonlen van het kanaal 1 waarbij sterke reserven door den vl I nd asugevoenl werden naar ileze 1 imnten van de linie en waar gedu 1 rende den eheelen dag een verbit icrdc strijd mei afwIsMlend succes plaats had Tegen bet vallen vaa len avond waren tie troepen len Noor den van het kanaal In het bezit vaa hun stellingen van s morgens VVij hebben bij Hooge aan de andere zij de van den hoofdw oput jw e A aanval uitgevoerd Een aanval tea I Noorden van dezen weg slaagde met het In bezit nemen van do boerder PU lic hoogte van Bellewaarde doi h werd deze vervolgNis door den vijaail heroverd Hij een aanval ten Zub den van det weg wonnen wij ongt veer 600 meter vijandelijke looiigrat 1 ven en hebben wij het ve ov t u r I rein verslerkl Volgens de lol dusver I iikgckomen berichten zijn ongev er I 17011 vljawlen krijgsgevangen gemaakt I en wer m H kanonnen veroverd ba I halve verMPheiiierM niilraillenrs waar I van het aaiital nog niet bekend Is I De mwleilMdlng In hol Dulls he cornI mitnlqué van Vrijdag dat wij den I vorlgen dag een aanval ten Zuiden I van het kanaal van La Bassée hi I l en uilKevoerd die oiuler bel vuu I der vijandelijke artillerie mbiliikl zou I zijn Is onwaar Er werd geen aan I val door on uitgevoerd BChen op Lagraade ten Noorden van Luneville had geen snooes Het Duitsche eawnuntqué vaa I X Sepl zegt De fevecbten ie gevolge van hel sedert maanden v ior1 bereidde EngeisohFranschc llcnsi werden np hel grootste gedeelte vaa I het front voortgezet ionder echter de I aanvaller op noeraeureaardige wijze 1 nader tot hun doel te brengen Aaa jde knal poogden de Engelsehe sche pen door de beechleting in t bijzon I der van Keebrugge in Ie grijpen 1 Zij hadden echter geen succes Na 1 dat één schip gezonken en twee an 1 dcre beschadigd waren trokken z I z ifh terug I in den sector vaa Yperen ieC4l d I vijand groote verlieaen en bi hnnl l 1 Keen voordeel De Sngelsrhen lirtea twee oflicieren honderd man en ws I tnachinegeweren In onze handen at h l ter Ten Zuid Weate van Sli Ml ge I lukte hel den vijand een van onze I tivisies bij L o o e uit de voorste ver 1 ilcfKgingslInie terug te dringen Hiei 1 bij hebben wij natuurlijk aanzienlijke I vcriiezpit gele len evenals aan hel di 1 verse materiaal dal zloh lusscbi u de 1 stellingen bevomt De tegenaanvallen I li non aan den gang zijn worde I met succee gevoerd W j o n t r u i m I d p n v r IJ w 1 1 1 i g d p u 1 n h o ope van het dorp Souchez De talrijke andere aanvallen ou dit front werden afgeslagen op verschelI dene plaalsen met zware verliezen voor den vijand HIfrbij trad het 39e I biiiilwcerregUnent la k MÉiaiular p I den voorgromi dat bij de doorI hrnaksnoglngen in Mei ten Nporden I van Neuville zonder leiding stand I had gehouden W i hebben hier moer I dan 1200 gevangenen gemaakt vaarI omter een Engelsche brigadecoinmanI dani en veracheideiie officieren en I bovendien tien madiinegeweren xerI overd I Ook bij den strijd tusschen Reims I en de Argonne ten Noorden Ivan Porlhee Bloest een DullI rhe divisie haar voorste slelI I i n g ontruimen die na een I ononderbroken besfbleüng van zeven luren waa vendeW zU nam een tweeI de op twee 4 drie K M daarachler I gelegen stelling in Overigens mlsI Inkten ook hlsr all vijandelijke doorI braakspogiiwen Bijzonder hardnekkig werd ten Noorden van Mourmelon TvC O rand en dicht ten Westen der Argonne gestreden Hier werd den vijand dan ook d or onze trne pen groole schade toegebracht De Noorddniteche en de Heesische landwfar weerden zich dapper Meer dan 17V Franschen waaronder ftfl offifkTPn werden gevawren gemimen ll i K n ta e I H p h e Sept HH dt an J K l eu een diepte vnn é é Ji il vier K M Wij behielden al onze veroverde alelUBgea Hel aantal gevangenen ilat heden werd geteld bé Irnngt meer dan tiendui p n d man Van het overige front valt nietatt voririelden behalve de actie die onie artilterte bij verraaaing aanving oa de DuitHche werken in de streek vat l cj o in Bandesapt pv Itritlen vielen met succee de Dilitxche stallingen ten Westen vaa Loljn en Huiluch aan De Franechea doden me onderflteuning der Enge hen een hevlgen aanval ten Noop len van Atrecht en vorkregen vasteft t oet op verscheidene punten der vif incMijke linie len leb lur Aan taal OoiteHlli Front llrt o sle o r Ijk s rh e pninmunlqué van Sept luidt Do toeHiatal in het Noord Oosten is onver anderd In Üosl Oaliol hadden geen belangrijfceAgebeurteulasen piaals De vljaml ondernam op ons front in Wolhynik een serie zeer heftig annvallenv ille op eidiele punlen lot in onze loopgraven v oenlen doch overal bloeillg werden afgesdageh D ItuBsen leden gj ootc verliezen He nantal gevangenen dal gisteren ei eergisteren op de Ikwallnie werd gemaakt bedraagt X officieren en ongeveer 4000 man De Ooslenrijkschllongaarachp cavalerie dip in hel hosr h en moeras Marcelle verdwe Het Duitsche communiqué vai 1 25 Sept luidt Op het gansobe front I van de zee tot aan de Vogezen nam 1 het vijandelijk vuur in kracht toe ea 1 werd vooral ten Oosten van Ypereit 1 tusBchen het Labassée kanaal e 1 Atrecht evenals in Champagne va I Prosnea tot de Argonne uiterst hevi 1 Na een krachtige artillerie voorbere1 ding van ongeveer vrjitic uren nam 1 de verwachte aanval hedenochtend een I aanvang door het nader komen d r 1 i Fngelscben Hun aanval is op den Noordelijken vlengel eerst na een han 1 gemeen vóór en in onze stellingen I afgeslagen Voorts deden zU een aan val ten Noordoosten en ten Zuidoost n 1 van Armentières en ten Noorden van I het Labassée kanaal en poogden ge I bmik te maken van gasbommen Op I dan 23 s avonds drongen de Fran 1 Bchen zooals later is bekend gewor1 den in onze vernielde loopgraven I bij Souchez doch werden hier gisteren 1 wederom uitgeworpen Gisteren wer1 den zy wederom by Souchez en aan beide zyden van Neuville teruggen 1 worpen In Champagne van Prosnea tot de Argonne deden de Franschen eenige aanvallen die werden afgeslagen Een gedeelte dezer aanvallen was reeds gedeelteiyk door ons krachtig artille I rievu ur de kop ingedrukt de overige werden eerst op eenige passen afstanda I van onze versperringen door het vuur onzer infanterie machinegeweren tot staan gebracht De vluchtende vnan I delgke troepen leden door het heftige I vuur der artillerie machinegewaren I aanzieniyke verliezen Op enkele pnn I t n ign de nagevechten nog aan den I gang Een zwakke aanval der Fran I I Haai is en de anderen er mee inalem mcu iH er geen reden om nog te I vergaderen Wanneer er een Is dis I medeiieell ital er en belangrijke wed I strijd gehouden zal worden beleekend I dit dat er nieuws is en zij zullen 1 ffvenlwijnen Ieder aai zich dan af I zonderlijk naar een huis in een der 1 buitenwijken begeven liet buis waar wij waren vroeg Weédam Dan zullen ze omalngeit 1 worden I Neen dat niet doch een huis In de nabijheid Ik lal het u uitleggen I Het is vrij klein en wordt bewoond I door een enkele dienstbode op he I oog een Engeltfche vrouw utt de pro I vlncie Zij zullen het huis langs verI srbiliende wegen bereiken Wanneer I gij de koriste neemt zult gij er voor I hen zijn ieef de vrouw deze ket I tlng die haar zal overtuigen dat ge I van mij komt Zeg dnt Ik weten wil I waar en wanneer 6e volgende ontI moeting zal plaats hebben I Zn ikil Is alles I Dat is allee Het antwoord zal I mij zeggen wal mij verder te doen I staat I i Do ge hebt van gevaar g I sproken Het gevaar bestaat hierin dat ik niet zeker ben van de trouw der dienstbode Als ze u in een val lokt zuil ge een vreeselijke tegenparii heb Er werd zacht op d deur klopt waardoor mevrouw npn waa j fle moet nu gaan zei juffrouw l idlDgemtd haar hanil ulIJekend Wee b m ku ie haar vingertoppen en ging zijn vreemde opdracht vervullen IIOOFD STUK XXXII fjlonai Weedom vermoedde reeds op de vage aanduiding van juffrouw Fritzgerald waar de mannen elkaar 7 ouden ontmoeten Ii r l ging hij naar een looneelkapper waar hij zich een siwr liet aanhechten en een blonde pruik over het zwarte baar liet zetten Hij meende nu besphermt te zijn voor een evenlueele herkenning en begaf zich naar het café waar hl onder het genot van een kop koffie en een sigaret de dagblafien begon te lezen Een man die hij herkeniW abi zijntegenstander in het duel te Veraailleskwam binnen en nam dicht blJ Weedom piaals Zooal te verwachtenwas vroeg de heer naar wodka ennam na een onticeivoeod antwoord alvsinth Twee anderen dl Intusachen ookwaren binnengekomen deden helzelfI de Zo begonnen te praten over wodka over theaters en andere vermaI kelIJkheden Toen merkte de oqdiilivan hen op j I u nog zooveel mogelijk v n dienst I zijn en dan scheiden als het zijn I moet het Kngelsob oor PAUL UIKJUHART Naa I De leugenaars vertelden u dat Ik I met hen verbonden was Dal is waar I zij het dan ook op een wijze die I ons in botsing zou kunnen brengen I met de wellen va uw land Ale hel I niet noodig wa zou ik a er nlel in I betrekken Zij jagen een doel na dat viMir hen onberelklwar is zonder mij Nu zult ge begrijpen waarom ze Zoo ai sllg Zijn dat ik zal ontvlueblen Miedadigere zijn zij niel Meer kan k niet zeggen En welk doel zal ik hierin hefcl en Wal moet ik doen zij verhief Het kan zeer eenvoudig zijn doch het kan ook wezen dal er gevaar ontetaiM Zij ontmoeten elkaar gewoonlijk alsof zij gewone bezoekera zijn vjin wn bepiald calé AU er eenige reden Is voor een geheime ontmoeting gaan zé daarheen Het la een café waar geen dames alleen mogen komen I is I tiij moet daar alleen hoeren of er een aanolBande ontmoeiing al plaaW hebben Er zullen waar ijnr lijk vier mannen komen en ieder zal een bepaald soort wodka vragen Waarop door een der kelners geantwoord zal wórden dat die er ntet is en daii zullen zij abeinlh beetelten Schijptuiar toevallig zullen ze In conversatie komen en wanneer er I een opmerkt dat het te Londen vrg