Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1915

i Weer opgry m vtbi ivii iHM ouwmg over de i 1 4 o èi 1 d e mVie V u U e r I a II 1 iiti orgaan an H l iib il Die ii iiiit vij nel volgende Ol vimk vB i tiii KKdreeht i 1 Mtü uiljEent dut zella de vu tiv i gi iMing liegtetp Hli nioi au nil opiouning van Iwl kloH 11 iiiv iiiagHtuK te kunui ii onitrokken til niet een art Hti kwam dat inltM tiei iiivaai opgeval ni l botd veel loindet dan aigeuteen kIwrM ht vooi omiHieii gat uaarover verwa tblen vvij Miia geen groeten Htrl l lenxlj de iHiittiiek op iju anialHi bUr helgroot u w loru iiou koui Mprekeu ile iiMlIijknèid liegint ei t luet bul viou wuijvuHreihlj waaivau HeUtla vete iiitii Hiiii 11 iigdiHiiiiiiii N ziueii ter vtjl till 11 lul l iiikH liiuiiiimit hier I V I 11IV4 m dal hol meur dan ttjil i iHll uut lie ImleliMileti diHile lirund iMH gin ik Invouing van vrouwen kitrtiiiiii opweipl uuieteii Worden i kMuoiuen iJe zaak wol dl tr ehi il lijk itiit uit di r UKH Illjk om nu i e viiuwiii wel verit vnn met lexen iirülen nlap levriidi n te mju i au iiHulit ktiiil eoiio kraihlige aetievoe 1111 lull va ti gg iig ried a nu villi iigiiiietiii vrouwenkloereihl inde iiroiidwii Jill la zeer begrjpettji iiiim ut liiH veratniidig w injg tenu luilitn vraag beoleut an hel lo i m liiililiioveu ala aan de vrmiwen be wiia lwiid word itsl wie hel onder Kil uu dt kan wil hebben bet lid ip iImi lunw vuil Ij Hiudeii o I kiiil ikien lUoi lo vergultn dal ala lul IbauH lol algeiiuien kiearecht vuur iiiiHimi kiiinl dit Ook al verkregen ijii ImiKH lijnen vau gi Ingolijkhold I II liiuu kluihl ibit ze tnel hetgiHinIl Il Uigiiilng Ktii en wiianivor il iii onlrallp hrt oniui 1 iilda ander V11 k rijgi 11 dan wn goopende deur iiiiilivui verlaulen toegang MIjflrtlinri iHigiijpii wi nlH In de ir I I 1 1 uiijL i nmmmmm Uil luid lu pen j Illll Ik hel lei een hJii uil de iiulkni lappend waarinfliet vlerMil er iwiinen w wewloni herkenile de alem van In iii Illll Ninl ijn inniinni wrbair II 11 Il h 1101 heni h eu ui nllnn ver lil 11 11 Nut 10 vlug ik riep miI nis liuweiid In Wot loin lioorile onlei ddi grond liH golnid vnn vuurinpemn ms prong omlaag en In Int ware mrnikjjewag ll oidi dien man riep Venl 71 h VI II11 van ij i iftannin liiilgimd II diMir de ouderen neergegooid wae W il had tiilM geiogeiiheld de iruiï en nor iil io rukken voor pft nmu zJ li p hein wierp IH i in orde Neai riep bij Ik h i hel dokter tteeiloin II hehl ilnar een gewonde zie Ik Ik ral hem iirhinilui Veiil i if i n oiulergeHehikten laat Kflom loK lp liiiBij 1 knielde Ml den gewnmle nei Irlloemhen kwam een nuikre po i liHimn wnnrwhuwen ij proheere do Hleenen die wij voor den ingaidt Ke7el hebhan veg wenlilen zei hij lonl maar gaan en wa hl hen i alB re er uit koraei Wordi ftrvolfi MeiiliÉaterijiiiiMttÉi Een SOLIED ADRES voor M beien ia bQ N HE88IMG P i i tr l M Reparatie aan alle meiibelea poedig netjes en billqk 13 Mej deWedJ Alter 369 Gedempte Graeht 211 DBN BAAC geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en DamesUNdiif Koopt geheele of gedeelten vut Inboedels Il ook naar buiten de stad aan ka te ontbieden Bneven worden vergced Let V p op JfAAM en ADXU Kq deWed E ALTBL 269 Ged Gracht 36 DEN HAAG ORACHEN QUELUE FLESSCHEM WORDEN OP REKEMH eCSTElDlDOCH BUTERUSUAFVSMQ Vt LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER 1 Oct eb Bouw en W licht 2 uur Onderetandaco sie AnnenEorg B lee d TfnoAm wlJ nniMeellaf te laegw ontvaojm J Ter a4 ia ai arnaxtm venMMlg ten en om daae ian la OB t ü ifrtaeldeii El Dr A Bnnkman4ZB ö I PETIT 6C Heeren en Kinderkleéding GOUDA 315 J Ï ï Ruime Keuze in Openbare VlUVIUItE lEBlBOriKG KINDEROVERJASSEN Do Notarl NIC TREURNIET te Moordrecht lal in De Zalm te Goud i i DONDKRDAOEN 7 en 1 OCroUKR 1915 8 morgen te 11 uren bj veiling vethooging afilag en combini tifin psbliek verkoopen een l lipitale Bouwmanswoning genaamd RtiiTOOKD gemerkt FbO waann Zomeren Wintervortrekken Opkamer Boenbok Kelder en Stalling voor 16 ituki vee oen Sphoar met Veeitellmg en Varkonahokken een Bohuar met Pkardenatellmg en gelegenheid voer een Karnmolan een leeroeden HoaOwrg Eiï Tuin boomgtard en vertchulende pereeelen WEI EIIHOOIIJINO by elkander attande en liggende in de geiaeenten Reenwfk StoipwSk en Itokendorp nan de Oravekoopachen d k en de Kanewateomg aamen groot 24 02 09 Hectaren Allea VTy van hunr Aanvaarding het land op 1 December 1915 en de Woning o a op 1 Uei 1916 Betaling op 16 December 1915 Ala de Woning en de landerjjen by elkander in iin koop verkocht warden kunnen daarop der kooppenningen ala eerste hypotheek geveetigd blyven tegen 4 ajaan en voor 5 jaar vaat Te vallen m 5 pereeelen Breeder bubiljetten en notitiea 49 AanwguBg doet de heer L VAN EIJK Li op de woning te Reeawfjk Hwlan ovorleetl te ïi ndrik Iclo AmbBcht n een kort tondig lyden tot ome diepe droefli d on innig geliefde broeder behuwdbroeder en Oom Aflth Joh8 StijniH op den jengdlgsn leoftud van blina 211 juu Jfatimu d iimtfie W 8TIJNI8 20 A STIJNIS VA OAn miK AlgmMMim ItennugnHiif Iluutreoht 23 Sept 1915 Vp willig Opmbife VerJioopiiil ven driej hechte en aterke Woonhuizen met ERV N en TUIN urnen groot 40 A U eA te Zevenhuizen uin de I enge Z jdo en aan don Ztudeintohen weg en van oen perceel BOUWUUiD tw grootte van 1 H A 50 A Hèe A aldaar in den Znidplaipoldor van Sobielaod achter het Dorp aan den Onderweg ten oventaan van den NfltarU W J REl jNDERS te h iihiiateu oG Woenidagene n tSOciober 1913 telkens dea voormiddagi te li aar in het cafii I k Sint Joiiih daar FirmaC SMITS Schoeiüiandel Kieiwegp 48 tiouda Opganoht 1879 HET ADRES VPOR UDËRËEK Ta aanvaarden de huiien o a bu de betaling der kooppenningen op i December en het perceel Soowland btootichoof allea m 1915 IjM n voor rekening der koopera eder Janaari 1910 aa Abonneert u op dit Blad Nadere inlichtingen i n te bekomen en kantore van voornoemden Notatii 54e Jaargang jli 18804 TliiKsdttg 2S September 1915 54e Jaarj lOIIDSIlllË GOCMIVT t3 © s elri d ©rteziti© bla ci v ootr C ou d © © zi Oxa str©lc©aau Wmcliijpt iliifjrehjkH I lr fc i behalve Zon fn I t ntdagep PRIJS DhH Vl KK 1 KNTIRN Van 1 5 gewone nf h met beuijiittititniimr f O 55 Ukt regel meer O 10 Hl linenchtereenvoIgeDde laa Migoii uimleu drate Utn t Iwi eiM rekend t it itM lunltH tlingen ter plaat iiii vin 1 h legok f O J5 by r I i5j l Oj l t 90 anngeiiiimen a in ons Bureau SabH 31 bi on Agenlpn ei Boctliaiiilel pn do Postkantoren Uil Per Iwirtaol laeni fnuK i ii l Mri üullusln id ocid iKsblad Hem franco pei l l Abonnementei onlfn dageijks telefoon Inters 62 BBINKHAN EN ZOOW Telefoon latere 82 was breed en diep Hreed omdat de UIJ VAN 1111 A BON NU EN I BERICHT t H i lBe g m H Urn olieii te boB SLZ Mil ee o T i üummMV gratie DE MMHMBTIMTIE De Oorlog jkw het Westeiyk Front Ui t i i 11 h e ujuiiiiuuiillllS VUB rrm luuli iJ irauscht troe rtSiniiaum tut eeu belaugnijWeu irtunuui 01 gnwi alwaml op den r iK atht l l l he linies ilHlin l wUadigile de artlUeiie de iu 111111 np ei li iaoiK plaateen en 1 iiiuiilr Oo tatioiia a öazaiioourl jB i lialleraiige leiiollderlijd boni ïiMwul lit geheele arlillerie hevig il mjuikWuWc loopgraven en veld eiWt u waanm de Iraiwthe Iroepei min uu piaihUgc giwldnil tot ea 1111 11 til ilei bmmche lliiiee oVergiul hl wi ten front van 2i KM tus t I 11 lil ïuippe en de Aieue Dtaé lil Il hiiii tïKi liJkertl 4 over bel ge linli 1 ranMhc ftont plaats vau hei uiiliii au Auberive NaordelU laug Sijuiuu l erthe Iw llulius Maeaigee ca V ille ui 1 eurhe Vc geheele eeri £ UutlHthe tflelliiig worrl in eenend ftüi aanval veroverd en op 25 S t HKMjodM Uiuhieii de l rau cbe tme wil Kirein van 2i K M lengte 1 S a I KM breedte veroverd D Iranao iitillerie werd aaaetood Hilar vam gebratht om den etnjd jfflfeial oiien en bezette het ver iienk itn iu Uok de troepen vai Jp iweeile liiiie rukten aan en ver MKrilten lic etrete aanvaliltiviepen miarua ij op 2 i bepl den aanval ofi Ut Iweale lluilMhe telling begonX n eu ziih ten uiden van l ujr M aan ilezt littlljng over een front Vla U K M mlfltrekfen onderwijl de rtjil niiiilguiig had ovtr de geheele llllii ik 1 raiuHche troepen door llllti eerati huk es tiegwwteid zijn vol i r eu Vfurimvveii Hel aantal nictf S oiiil Duilwher dat In Cham Wn knjKK evaiigeu gemaakt weril Wniagl tut dusver 17 000 De vijand w biJ 7ijii vlui hl oen aaiwienlijki nwieelliciil matei laal aehler dal nog W kunnen geteld worden 2 Uaooneu zijii veroverd In Artols IkWw lie franwhe troepen evenalf JiP i i Jepl oudaiiks den vnendelif k tegeoMtond lipt kaatetl areeul m ilorp 01 h H kerkhol van Sou liw alamede ik ceride vijandelijke t wl Ml lit 11 au it re Uiwoiiei wiiaf Il w Uid weideu t liet wee rfw Öe Bieerden 1 It U nden wortk dd J7 pt gtj iiield De liekende militaire desknnf iig ivolohcl Mantle verklaardi naai aaiilPMhug van het s der ealli ptrdou dat het thanfl zeer waarsfhiju lijk was dai de deaUieerden lu taat ouden ziju om de Duilwhtrh up lut VV f lelijk fcoiU aanhoudend at hli rui fp dringen Met tamelijk goed geinig zidleii j dei vijanid bmnen J maan den nuar den Rijii kutinen terugdiij ven Dv tieaiuetrden hebben er ntet gdruthi alles in eens te dofqt Un IJ hiblien eiken stap die zij voor uit gingen bevestigd en ztilkn lil nfaai yijii telkenmale ucetw te beha l Il tot lat hel einite sdaar is Da paltiepidfqi hebben klaarblijkeliik d Miani iiwirdafhlig geinaakl eu ijij kantninen tot zwijgen gebracht en w er sfftmisH eniiogen gebroken Op grond ni lie IjeMe inli hlilig i mftg w r bn a Mgenomeïi dat dp UmlHfhi r I lenigerlijd mol meer dnu D t imHii onder ile wapenen kinuu n lubben en hot iH uiterst wairwibijulijl ihil inel het eiiwle van iKmi o irlfig gelijk ren volledige verraaelng aïk micn Aan het OostelQk Pront Hel I u I t K h Coiinnunupié van II Sqit luidt Legonirotp ilindeniiUK In de Golf vd Wgn wer 1eili iiHMwhf oorlogKHt hepen waaronderten hnieHthip door Ifuilsthe vliegiv i fif ntngivalhn Op het l aie Nhip PU etn toipniojager werden trtffei waargenouKn De KuHwbïrhe vlootrilooiiiiU oil haaritig mogelijk in nooritelijko lichting weg Op hit fiont ïiiidwtRteliJk van Iliit uJibntg werd gisteren opnieuw aa len vijand een stdllnt ontrukt 11 iffuieren en meer dftn 1300 gevnnge n n met maefitnegfweren vielen ia Mi handen WiKteliJk an Wilelka wordt opyfiiairtnl vo irfge7et Xnldelijk vanSmoigon ttorden krafhtig vijandelil te ü eniinnvailin afgewezen Tu flehtu Kf V I en Wisrhenew niaaklcf iiv lio ptii viirderingwi op den reoh ter leugtl Iicergroo I eopold van Heljeie invdie den wfwtelijkpn oever van dt N Mieu bij s htwherssv DesserwWw in de S hnf7nra van vijamlen Oos letijk van narsnowl ïV houdt de vi and nog het kleine hruggeïmofd b t I egergroep Markenden Op het go heHe front wordt nog gevochten In en om de Dftrdanellen Hu t tl g e l s h i iiunmuniquó van 27 Sept luidt De berichten lietieff ide d jonii te krijgmeriii htini gen ip hel sihit roilanil dallpoli wor den iKventigd Hoofd aktdijk hi blwii i iiivtillui lu de tui hl plaats gtli ui I ii iitillene bombardeerde de vljrttiliilijke loopgraven De Turken pi ndeii een he ig arlllli riev nur op 11 fioni snvla Anwu hrtwelk de II tl 1 hng san 1 011 algeinionen aanviij ihi n f ijiu Evenwel volgde daai op Klei hts wn aanval doop een ge ringp slrijdniftcht en werd de vijand geiiHikkellik door gewwrvuur uiteen gelaagd Tweemaal afhtereeu hal hefrelfdo plaats Hot Balgaarsche legar Majoor Moraht geeft m hot Berlinof Togeblatt byzonilerhedeii ovor het ïiulgaarsehe leger ontleend aait het studiemateriaal van den Daitsehon f enerakn Htaf na don Balkan oorlog van 1912 11 De sterkte van liet Bulgaarfche legnr op itt ooMiihlik komt het meest overeen met lÊji van voor den nemten Balkanoorlog Do korte poos van rust na don Lwoeden oorlog hoeft het Bulgaarache mmistene van 001 log gebruikt om het leger te brengen op z n vroot gere aterkte hot zelfi nog kraohtigei te maken In 1912 heeft bet land dat sleohti 4 2 miiUoen inwoners telde bijna 400 000 man oadu de wapens ge bracht In het rapport van don Dnit BChen genoralen taf wordt dit leger leer geprezen Het ir gehard Atelt geen eiBcben on ia gewend aan de onaangename invloeden van hot alouhte weer Do BulKaarscbo infantoiist kan uitnemend marcheert De BulgaarBche officier wordt gekenan etfit alt ijveng in don dienut eergieng nnch ter en met verwend Z waren ttcodf benield van luit tot aanvallen werden gedreven door oen gloeiende vaderlandsliefde De vredosBtoikto beflroeg voor den eersten Balkanoorlog ongeveer 05 000 man Kr moetiten dus uit elk actief legercorps vele nieuwe formaties gevormd worden Zoo ontstond uit elk mfanterio regimont van twf e bntaljoni een infanteriebrigade van achtbataljoijs De Balgaarsohe oorlognbatatjont tellen dus bij een ttcrkte van ongeveer diiiaend man van i én tnt twee v fde actieve troepen De rest fïOO tot 800 man woidon genomen uit dé reserves Hot reservoir waaruit doze kracht voor Ket leger geput werd weerplicht zich uitsti ekt van 20 tot 46 jaar en iedere weerbare man tot 40 jaar onmiddellijk mee m het reld trok Dien omdat do bruikbaarheid van de liutgaiurfiehe Jeger nwerve in alle licht ittgenl buitengewoon hoog staat Ook tham sullen de nieuwe formaties mt heCSibtieve leger op deae wyw tot stand komen Ën daar er meuwe gebieden bij het land gevoegtl wMden aal het veldleger wel een Bterlste bereiken van oen half millioen tu uw H I No inhn aii Neuville er iiNfnl liitibij bleven 10 11 IhiUsch kiijf it evaii rent n waaronder IM offij rtPieu in hun handen Op 26 S ti Ha oiMl8 wenien dt ze vordeVïn en ld lie riftttin van Givenifej en tarbu nojï veri n ot in deze Htieek hebbeij d 1 ranwchen twi gevolge van dei ïtrijd van i Sept de Dmtwhe loop iiiven veroverd ten Zuiden van h knn ml van Ia lla ée en een ten reiii g eiw men van 4 K M bree H4 jvtr een front van meer danC S K M Van bnii kan hebben de Ëngelarheti het rloip IjOos bezet en den Hestelij ken 7oiim vaa Hnllmh zij maakted rtKt knjgt g Bngenen en veroventipit XTl de E exc I kanonnen benevens een groot aani tal mitrullieurR Tn het gehe faebf hen dt troepen der Geallieerden ii luoe dagen nieei dan HI 000 vijun fleii krijgKgevanfren gemaakt V t n hevige Htormen m de Vo o t ri ijn fttle kn sveniehtingen lij U i k gesUakt i liet Duittiohe eoinmuniqu vai 1 Sept luidt Aftn le kust heerHciii rtiM Sle ht8 enkele schoten werded van vei i liggemle flf hepen 7ond ï uilw i king op t e oingeviujï van Mid delkpik afgevuurd n den ij cto van Yperen herhaalde de vi nd zijij aanvallen iiief Ten Zuid Westen van Hi H el in het groofe ijarolelijke of feniuef tfiior een togennnnval tot taart u el ra ht Hevige af7onderhike aanï vallen vnri den vijand mmlnkten tPi fht lantfli gevangMien ntteg iol 2 $ rfirleren en 2tiO0 manschappen d liiMl i UI iiia bntegew r4U it 11 ll t 1 ransehe offp Huf tusseheijHemi en Argomit tnaakle geen vei X rti Mjimdeli fl vlieigtiiigeu waai onder ien groof Fran wh vllt tuigv werden gisteren in een lurhlg ve ht ten Moord OoMen van Vperen n Znii wet eli k van Rljswl door nrUllerlflen geweervimr n ergesfholen Twef andere vi and li ke rflegtnigen wer den neergwaehoten in Óiampagn © Lep vijandelijke vli niorv wferp bommen op p tad PeronnA waajtwee vrouwwi tm twee kinder fl y lu U II I II i llll l llll FBViLLETOI Wee bui l itirie de ooreen dot h V oor er een aiUwoord op deste vraag olg lp hoorde hij plotw ing beweging lil de kamer ai f verschrikte mannen opsprongen Dtaai hel Hebt uit fiui erderen iiunuLr hoorde haastige voetstap pen voorbi aan en hij v olgite de iiiaiiuen dooi oen opeu Ua nde aihtei kur Itij bil maaikliilit zag hij vier giNtalteu Hl ferHihilleiide inbtinginttegsfiellen Drie van hen iM aveuzich naai links Een hunner volgdehij ij napierden den tuin an kololul Hloomei s huin De man bleefin de schaduw staan en Weeilom tn k n b terug ai hter een boom In debuuil h jojd hij voetstappen vierde scheen daar reeds aangt omcn enU e ilom ag ook de twee anderen itadfrcii wfM onder de oudste van hetviert al vi m Dez opwide met een teulel een ileur in den tuinmuurToen ze naar binnen gingen sloegen lie deur dlrht s V eoiloin klpm een eindje in ile Imo men en ke 4t in ilen tuin waar h j met Sfftniev l oob vergeefsche pogin gfn had gedaan f ou terug te vin ileii Hij ag de mannen niej meer im hoorih ook geen voetmappeo Zij sthenen ih r de aartle verzwidgen De uiannm die bet viertal achter vidgilen kloijümen over den muur ea onli taken lantaarns terwijl ze door ken Maar moeten we din ïoo tdeurf gesteid Wftrden vroeg een derde wii an iemand die woedend seheeii We moetffli htmS lim f Maar hoe vroeg een der arfderen Denk er oïn dat we be piefl worden door de En lsehe politie Kngefsehe poliUé wi de ander Kinaleml Zijn wlj din menschen die Vil ir de politic bang zijn In dit land ja daar on lekeO IK drtt oii7e vijanden met ben samenwerkten HIei hts een ding kan ons i fdèii Ue moeten H Exe dui Iroon iloen bentijgen Dal zal ons den mai ht gi en die nn on t n tandeiM liö 7ilten Maar om dat te kunnen moeten we haar tentgvinden Orrtvoer haar Je bent te 7aihi aardig In jc handelwijze Geef mij terl mmsie het recht te reggen wat er gjpdaan moet worden in deze zaak waarin Ik meen wel iets te mogen beofüsnen Daardoor zijn Juist on7e plannen in de war gestuurd Zij moet ergens heen gelokt worden ï aat haar den ken dat 7i ontkomen Ih en laten we haar dan volgen Eenmaal op oen goede plaats g 4tomen 7al do re t wel volgen Defik er aan ze is ten slotte een vrouw met natuurlijke nel E ingen Wanneer mo de volgende btj eenkomst dan gehouden orden V roeg een stem SB STEH DER LIEFDE f MiP ngetHch door Wee ioni kon de ver oeiting Ni fll wo i staan d gang over te 0t ken r wterameii waren nlW 2oo uid mee I rt hij kon nog ni t hooren w l g ew d werd Hij hoofde een haa tig schuifelen van voeten arhterzlfh en in gedathh dat een der mannen was Uok hij zieh haaiKtg in dednutterruH terug iJe flappen naderden en Weedom voeia if h nfln iju ja getrokken lerwiH I ll vr iivvciiHlfUi nngwlig flui 2 Uï was Ve om lu li Terd pnen at pen luid klop Weerklonk llij wachtte en vroeg ijf j vroiiw hem S U P t d Voo J JJ f ppnde hiJ de deur en stapte r n ïï geheel duifltér L K de tejïOnoverUggen le kamer Z L Hnynen die tewls tul Lj n W Weedom kon ni t B wat er ge proken werd Hlj uet ZJ aanweiigen h t m vaaren WiiMin IJl ge builen gfkomen Vof i htf kon antwoorden iegtte t htm tie hand op den mond Z i trachtte hem terug te brengen naar de kamer doch hij weigerde m d hoop kMs van he geêprek op Ie n en Er was een n m den roiïiir wa Mde vrouw gestaan had die door eeti houten schol geBloten werd toen i V eedom er m geduwd had Niridaas heeft gelijk hoorde V eedfmi een n wn zeggen Hij kon nu alïes duideliik vei j Je h t oi Hndig kwaad g p n door je misdiuHge en Iwaae jatonzie Je onbegrijpelijke harts tocht IS de ooriEéak van af onze mo€4 Iijkhwten dwh het is me te laaf om daapover te sprricen Wij moet n iW 7ftken b whon en zooals ze rijn I c hoof dat hare Enceïenfie onbuigbaalr l Vicfllas Dat is mij mt in ormatie gebl4