Goudsche Courant, woensdag 29 september 1915

aVcnhagc A iSeeh ujkölaudtNiuwteeruar Ie Kolteidam vuoi giueuleu K de Boer ij u lul van de Eerste Kamer te Actdendeiii Mr V U Kutgers lid uu Ie tweede Kamer te Boskoop j 11 A Schaper lid vao de Tweeik h mer te Uijswijk Z h J J V un LenÉep secretarie vau den Neifcnamlttcüeu Tuinbouwiaad te Den Haag V o u 1 var keus Mr W M van t antrchot lid van de Eerste Ka j er te s Uertogenbosch Mr H i ineenge lid van de Tweede Kamer If Amsterdam Mr Dr J B L C 0 baron de Wykerelooth de Weerdetlleiju lid van de Tweede Kamer te Uti Cüht J Leiamaa tot uu toe di teur van het Eijké Centraal BUi eau tot regeling van den afzet van varkens en varkeuavieeach te s ira veahage Voortii kwam het den MiuÏMter gewenetcht voor ook een commissie van toezicht in hel leven te roepen wier taak meer in het bijzonder zal bestaan in de coatröle op h Centraal Orgaan voor de administratie der distributie van levenamiddelen en waarvan eik der commiaeiee voor toezicht een harer leden aanwijst De heer S van Hoek directeurgeneraal van den LaudboMw Mr J C A Everwijn administrateur chefder atd Handel A J Doornbos IeDelft Dr J D FiUppo directeurfan het Gemeentelijk laboratorium te sGravenhage Mr J Th LinthorstHoman voorzitter der commiseievoürvoeding van ineowïh en dier te sGravenbage L 1 Benthuis secretóris voor de conïmiesie voo voeding van möufich en dier eo vele twtegeiiwooi digers van vereenigingen opllaudeisgebied e a verklaarden zichreeds bereid in deze commissie zitting te nemen Op Vrijdag 24 September j l heeft aan s Miaiaters departraient een bijeenkomst plaats gehad ter installatie van de verschillende commissies van toezicht alsmede ter bespreking van haar laak en de hoofdUjoen der te volgen werkwijze Verder dibut zij toelicht te houden op de regeling van dien uitvow overleg te plegen met hgt bestuur aver alles wat de vereeu ng betreft over de beschikbaar geeteide hoeveelheden en do daarvoor gevr gde prijzen la hoofdzaak dieat de ConraiiBsie van Toezicht de Minister op de hoogte te houden van alle feiten die er op zouden wijzen dat de vereeniging niet aan h ar doel beantwoordt Waar g e lur9ade de crisis meer dan in andere tijden de tegenBtrijdige belangen vatf verbruikers en exporteurs aan het tfebt aija gekomen daar heeft de Cointnissle van Toezicht de groote taak op onpartijdige wijze na te gaan of niets wordt nagelaten om te zorgen dat het doel van de vereeniging öiet zou worden bereikt Noodzakelijk acht de Minister het dat de Commissie van Toeiïicht regelmatig of met korte tusKchenpoozen bij elkaar komt De Minister vertrouwt dat door deze organisatie de distributie en bewbikbaarstelling bgter aan baardoel zal beantwoorden dan tol nog toe het geval was Met een paar dagen zal tdeze regeling in werking treden Ai Vluchtelingen in Rusland Een Duitsche officier die d geVechten bij Brest Utowsk meemaakte schrijft over de ellende van de Rusisischpe vluchtelingen h volgende aan de Deutsï he Tageeaeitung Van Brest Litowsk waa het Huesi sche legef slechts één landweg over geblevQn voor den terugtocht door de ibreede Rokitnomoerasaen den weg noordoostelijk over Kobryn naar Miivsk Deze weg was de eenlge dam idoor het moerassengebied De RusW hadden er van gebruik gemfiakt om in verschillende colonnes dicht naast elkaar te mareheeren Bij deze kleine bewegingsvrijheid en de haast moet hun het le er van meegesleepte burgers lastig geworden aijn en diua grepen zij het laatste verschrikkelijke jmldiiel aan zij lieten de armemenIscheri liggen op de aindelooze landslraat Onze troepen volgden den vluchtenden vijatt l op dezen aelfden iireg diclvt op de hie4ea Dag en nti ht ginge i onze m rsch en trein coran Abonneert U op dit Bladf 1 Oct iSoe 0n8 Genoegen Wi Openbare vergivdering AntiÜor log Raad 3 Oft CM Chrislenaen 3 6 u Matinee 7 10 uur Soiree 4 Oct Geb Boaw en Wonlngt zicht 2 uur OnilerstandüCoimniB816 Armenzorg Beleefd verzoekea wij geregeld 0t mededeeling te mogen j Ji vergaderingen concerten vermat den enz om deze dan la onie t te vermeldien Electr Dr A Brinkman li Zn Oo I J I E i Heerèh en Kinüepkleéding i f o U D A 31 b k ƒ 1 J iï i It 1 Uitgeiireide Sortéering li 31 i ï fi frft fj z ie x 3v v a r5js 4 + in Fietsjekken CiOGARN irmai ROTTERDAM P ROND Pz Zeestraat 98 100 GOUDÜ Bericht hiermede dat wederom zijn gearriveerd en geëtaleerd de KAGIIELS OPEN llliAllDEN en VÜLHUIIDEN a vaoal 4 Dcier lol en met 9 OGier uitsluitend In de Magazijnen GROOTE MARKT 30 m Engelsche Houten tn IJzeren Ledikanten Shwpkamer en Fantasie Meubelen Wollen en Gestikte Dekens Reisdekens Japansche Tochtschermen Tapijten Karpetten en Gordijnstoffen enz enz De goederen worden niet op zicht ge aonden en worden ook niet geruild 100 De Magazijnen zgn geopend vnn 10 unr v m tot 5 uur n m van JAN JAARSMA E M JAARSMA en andere soiiede fabrikanten K w v I ii dat zich daaronder ook bevinden de nieuwe HUISHOUDKACHEL van E M JAARSMA en de GlORM VimmiillDEN üt iiteisieïi Lochtcircilatii PROSPECTUS en geïllustreerde PRIJSCOURANTEN g r a 1 1 s en f r a n c o Hij beveelt zich voor Uw bezoek en de levering ten zeerste aan P ROND Pz V blik i Wik V blik blik Kalfsgehakt f 2 65 f 1 66 f 0 90 f 0 50 Kalfsgehakt getraffeerd 3 10 1 80 1 0 56 Galantine de Veau 2 20 1 26 0 76 0 46 Galantine de Volollle 2 30 1 36 0 80 0 46 Tête de Veau en Tortue 3 80 1 86 1 0 66 Tete de Veau Hollandais 3 60 1 85 Vraagt WOUTERLOOD s l i B P gifigDetl to Teemde fork WOUTERLOOD ===== Leiden ===== Onbetwistbaar het beste en goedkoopste moton ywiel Wearwell Rijwielen lijg sieUierlijli ei laag il prijs ADB DE GBOOT Kleiweg 79 GOUO Pr ooranten gtati IMPORTEURS GEBR SIEBOL AmBterdam gSCHE CÜUItllllT fOENSDAÖ 29 SEPT 1915 fwe eile liitui ONDEKZOEli BETREFFENDE n VOOKÜEOEFENDUEID L llLltUEMfctciTüU dei Uein eu vuuf lal UUA maakt b Weu l dat Zm fhcWéen der licutmg je uiMui M u V e m b e r a jMid in art M owet Aan T rzoek liuniieu deelneuieu mm Hi zn die ïKh aan het lu Juli Tgehoudei onderzoek uf hel daarS jLionden ua onderzoek hebben ouEjforpen doch met ziju geslaagd Zmt ook degenen die het onderzoek Mot hebben ondergaan H t hoïit van het bewij van voorBWiendheid geelt in geval van toeïfemg aau de Inlanlerie de Veu HrUllerie of de U emetroepen aau JZii op een twee maanden korZft eerste oeieningstijd voorla geeli M bewijB aanspraak op lulijvmg bij het korps eu in het garnizoen ter keliS van den dienstplichtige voor loover hij voor zoudaiuge inlijving giBchikl ia en deze met de belangen m tal dienat is overeen te bren Awlde eischen zijn vaBtgesteld bij KiMUitlijk bmluit van 17 Juni 1912 ttatsblad 110 IS Inlichtingen ominm deze eischen zijn te verkrijgen ler secretarie dezer gemeente Uel onderzoek zal aanvangen op Dinsdag 16 November eerstkomende en zoo noodig op twee of moor daarop volgende dagen worden vuüi tgezet liet wordt gehouden in de volgende g tuizoeu plaat en Amsterdam D e n H 61 d e r a G r a v 6 hhage Uorinchem Borgen Zoom V nlo Arnhem K inpen Leeuwarden As1 Utrecht DV dioiiutpliohtigen der lichting lyllil die aan het onderzoek wenschefi deel te nemen inoeteii zich vójn 24 O c t o b e r a 8 aanmelden den llurgemeester der gemeente iar zij voor de militie zijn ingeschreven moeten bi de aanmelding opgtdllt in welke gemeente zij aan het umlnlBdk wen£ichen deel te nemen Zij Ëe niet verblijl houden in do gemeente waar zij aan het onderzoek weuachen deel te nemen moeien bovendien te kennen geven of aij gedurfde het onderzoek voor BijkBrekenlng legering en voeding wenschen te genieten Aan de dienatplicbligen die zioli jroor het onderzoek aanmelden wordt voor ooveel zij ter inlijving bestemd zijn later beHcht gezonden van de plaata localiteit waar en van lu t uur waarop zij zich voor deelneming Mn hel onderzoek Ihoeten vervoegen GOUDA 29 September 191 De liurgeineeeter voorn 11 L MARTENS Izxnerx lao a Heödhikbaai Ht c Uiug van Levensmkld lon ZooftlH bekend is bebben de baüeii gewone onuitandigheden waarin ons Iftfid Bwlert den oorlog verkeert Kegeeriiigöbeuioeiuig met de beechikbaaiHielliug der levenemiddelen voor litiLiieiilaiMiHch verbruik noodzakelijk gemaakt ten einde te bevorderen dat wi nehUltaide vt edingsmiddel n voor Ie Nederlaiiduche bevolking tegen lagere prijzen verkrijgbaar zijn dan daarvoor bij uitvoer bedongen kunnen wijrdeo Zoolang mocht worden aangenomen althans met eeuige reden mocht wtirden gehoopt dat de te nemen maatregelen elechte zeer lijdelijk zou len behoeven te werken kan men hen aanpaflseiide aan de omsiandighwten van het oogenbUk nemen en wiïzigen Nu de waars h jnHJkheid voortdurend grooter wordt dat de tegenwoor liRe toetrtanden ook den winter zul en heorachftn heeft de Minister van Undbouw Nijverh d en Handel den M gekomen geacht om eenheid inde 18 genomen maatr elen te brenpn en een vaste grondslag voor de Komende te leggen Jn de eerste plaats kon naar zijn inmeet voor de bescbJkbaarBt lllBg Rrootfr profijt getrokken worden van Ie reohtBtre Bche medewerking van belanghebbenden en in de tweede piaate kan men voor het toezicht op ift dlBtributie met vrucht een beroep worden gedaan op hen dae voor de wrangen der verbruikers geacht itf Rpn worden meer rechistreeke te möe Ml opkomen De Minieter heeft gemeend dat het oRenbUk thans wa aangebroken en organisaUee van producenten en expor teura iti het leven te ruepeu dic vour de beBchikbaarsieUiug vaij hot benuudigde zuilen moeten zorgen iüij kumieu onder t Miiüaters toezicht onderling de lasten vordeelen doch georgauiöeerd moeten zij hem de GoHi hiedt dit d jor de hootden der tjelrokken gemeenten dan kunnen de verstrekkers der leven miildelen ook de zekerheid verkrijgen dat d ze verbruikt worden loor dienen voor wie zij beeteond zijn Of de distributie inderdaad voldoende is waardoor het achterhouden van beschikbaar ge telde levensodddelen met het do prijsatijging af te wachten ze frauduleus uit te voeren of Voor een ander doel te gebruiken uitgesloten wordt De Minister wenscht verder de centrale leiding dêr administratie van de diMributie op te dragen aan een van de commissie voor de vueding van metiflcb en dier verbonden algemeen fidnninistratiekautoor De verstrekking van de in aanmerking komende levensmiddelen ge öchietit dan voor de onderscheadene gemeenten door tusschenkomst van dit kantoor waardoor het dubbele voordeel wordt verkregen dat voor alle aitikelen voor de gemeentem Biecht aun t n adres b oeft te worden geüchieven en het administratiekantoor zich niet gelijk de thaij bestaande niet een steeds grooter getal afnemers zich enkel met de gemeenten in verbinding heeft te stellen Met dit kantoor staan de op te richten vereeniging van producten en exporteurs in verbinding Dp bedoeling is dat voor verschillende groepen van levensmiddelen afzonderlijke vereenigingen met rechtsperrtoonlijkheid zullen worden opgericht dus een bote vereeniging een kaa vereeniging en De duur waarvoor deze vereeniginigen worden opgericht is gedacht op drie jaar leilere vereeniging heeft ten doel de regeling van de beech ik baarritelUng van de betrokken soort van levensmiddelen voor zoovef aan deze regeling behoefte zal biijifïen te be aan en de regelin van den uitvoer daarvan voor ooi Minister den uitvoer zal h Jfei toegelaten llochtspersoonlijkhö zittende vereenigingen kunnen Irf i eden worden toegelaten Het bestuur der vereoniigang wordt uit en door de leden gekozen De inkomöten der vereeniging bestaan uit het bedrag dat van eiken uitvoer wordt geheven vol geiië rt elen onder goedkeuring van den MinUtter te weten door een Commitwlp van Toezicht De werkzaamheid vnn elk dezer vereenigingen zal m l worden gecontroleerd door een door den Minister aan te wijzen Hijkscommissie van rr ez cht op de beschikbaarstelling en den uitvoer van de betrokken levensmiddelen Elk dezer eommissiee zal zijn samenge8 teld uit een lid vani de Eerwto Kamer twee leden van I de Tweetle Kamer en em deskundige np dit gebied van de levensmicW elpn op welker t esohikbaar telling de comniisftie toezicJit za hebben Deze commissie overtuigt zich volgens de out werp statu ten der vereenigingen op door haar zelf e bepalen wijzen of het bestuur zijn taak jnifri opvat en de vereeniging aan haar doel beantwoordt Zij heeft recljt van toegang tot het kantoor der vcM eöiiging en recht van inzage van alle boeken en bescheiden i pleegt zooveel mogelijk overleg me het beatuur doc4i heeft tot plicht den Mimster schriftelijk in kennis te stellen ntet alle feiten die naar hun meening tengevolge moeten hebben dat de vereeniging niet aan haar doel zal beantwoorden Om deel uit te maken van een zoojdanige commissie worden door den Minister uitgenoodigd Voor boter Jhr S H J H Miehiel van KeesenJch lid van de F erste Kamer te Nuth Mr G W Sanne lid van de Tweede Kamer Ie Schevcningen Mr M Tydeman Jr lid Van do Tweede Kamer te Br ida Dr A G Breen tot nu toe direc teur van het Ri s Centraal Bureau voor den uitvoer van boter te sGra venhage Voor ka e Jhr Mr Dr N C de Gijaelaar lid van de Eerste Kilmer te Leiden Dr D Bos lidvaSi de Tweede Kamer te aGrftven hage Mr A v d Vekte lid vande Tweede Kamer te raveahage Dr A G Breen tot nu toe Directeur van het Rjjka Centraal BureAuvoor dien uitvoer van kaas te ravenhage Voor aardappelen Mr L W O van den Berg lid van de Eerste Kamer te Delft E M Tienstra lid van de Tweede Kamer te s Gravenhage Dr J Th de Vis r lid van de Tweede Kamer Ie Graven4 age J Elema flijksl ndbouwleeraar te Asflen Voor erwten eo boonen H Polak lid van de Eerste Kamer Ie Lirep N H W J E H M de Jong lid van de Tweede Kamer te Oravenhage Dr W H Nolene lid van de Tweede Kamer te tieten velen alle liggen eu liepen door de mowaseeu i wilden w uit deze omgeving tot eiken prijs waar het spook van den hongerdood en veismaebten hun dreigde Dit was op den eersten dag De nacht liet zijn schaduw vallen op de elleode laugs den eindeloozen weg Velen van hen die te voet lieden ii ar het einde van dit verschrikkelijke moerasg ied zullen misschien reddinfe gevonden hebben Den volgenden morgen zagen wij vele verlaten wagens vol geladen en ook verlaten lagers bezaaid met kussens dekens en matrassen Daarnaast lag het vee omgekomen De paarden nog in het gareel De varkens hadden in hun doodetHJd gaten gegraven in den grond en waren in hun eigen graf on icomen Hier en daar bewoog zich nog een dier stak den kop omhoog EPteunde nOg dof atond met inspanning van zijn laatste krachten op eit tuimelde dan weer neer Het was een gruweli veld van lijken mijlenver langs de straat onophoudelijk n euwe verschrikkelijke tooneelen toonende Elke twintig pas lag links eu rechte van den weg een dood dier Wij trokken langs een reusachtig kerkhof van niet begraven dierlijken Zoo gruwelijk hadden wij de ellende van den oorlog nog ilooit gedemonstreerd gerien van vreedzame onschuldige beesten Verder gingen we De middagzon brandt Een pestiale lucht hangt er lil de zware drukkende atmosfeer Elk levend wezen snakt in deze woestenij naar schaduw en water Opaieuw ontmoeten wij scharen van bursters in doffe wanhoop liggend aan den kant van den weg Hier was het noodlot al erger geworden Zij staren o is versufd aari uit hun holle oogen Hun heiligen beeldt hebben zy raidom hen opgesteld Vrouwen iwiiftlen in kramp i op den grond kimferen kreunen zwakjes Een grijs aard met wuivend hoofd en baardhaar leest ÏK eeq boekje en bidt zacht voor zich heen De dood sluipt hier ro d Op den helderen zonnedag te midden vaq n voorbijtrekkend leger van millioeiiMt houdt hij ta s den straatweg een rijken oogst Een grijsaard in d ens gehuld ligt op een verlaten leger Zijn lotgenooten hebben hem alleen achter gelaten De zon brandt onbarmhartig op zijn verwelkt gezicht zijn trilJende wasachtige handen die hij met laatste krachtsinspanning ons tegen jjlrekt Hij zal spoedig üit zijn lijden verlost zijn Naast een verlaten wagen zit een Icteine blinde jongen Bleek meer dan bleek z e4 hij er uit Zijn wit handje mu r bloed speelt voortdurend met het rulle zand van de straat Zijn beweging is als de slinger van een klok zoo regelmatig Hij ziet onn niet zoo is hij in zijn spel verdiept Ên spelemi zal hij sterven ver van zijn vader en moeder die hem verlirten Een klein plein iets op zij van ilen weg omzoomd dioo t ag kreupel hout is het toonedv est van een sterven op groote pciiaMl Hier liggen wild door elkaij j tfkken van wagens met de puinhookw der meulltels paarden en vark s lijken in r iu bloc lplHKscn Hiör oogstte niet jde bleeke doo van hotnger en dorait Hier sloeg de oorlogstlood zijn slag llier hulden Kozakken hun landge nooten gedwongen Iprricades te houwen uit hun wagen waarin zij zich verbergen konden Wj het naderen van den vijand Hier achter dezen levenden muur loerden zij De aanwezigheid van vreedcsaroe burgers met hun Vee bij de wagiMis moest de Duitsche patrouilles in een val lokken De verborgen houdende Kozakken lieten de Duitóche voorhoede voor bij trekken Eerst toen de artillerie en in lichte gidederen de infanterie kwam knetterden de verborgen machinegeweren en karbijnen en zonden op kleinen afstand hun hagel van ijzer in de Duitsohe tronen Spoedig echter beantwoorden de Dultschers dit vuur Van alle kantm sloegen de DuHsche granaten in den levenden vierhoek alles vernielend alles doo dend De Kozakken haddep het onmidldetlijk op een loopen gezet Hun onschuldigen landslieden trof echter het hanie niet af te wenden lot Stom mei vast op elkaar gebetentanden gaan wij langs deze tooneelen Het is niet onze schuld 4II9 STJIATS LOTERU f400 64 KI Trekking v Woensdag 29 Sept I riis van f 1000 3124 B 66S1 18201 5626 6782 14118 19644 1200 f 100 10408 19405 30082 1599 2614 4 V 8 995 10705 11558 14584 16335 16475 11094 Pr zea van i 70 229 287 292 808 306 534 621 8 57 948 1143 1190 1268 1831 1 588 1673 1809 1821 184fi 1959 1980 198 2164 2196 2206 2381 2 191 2684 2826 H 7 2892 2906 3034 3100 32 58 3511 ifOl 4141 4171 4227 4 122 4425 4439 4886 4982 5167 kelen nog meer uit En nei ens was itifHi 4i4i na water te vinden I bun wanhoop 1529 455Ï 4755t ► 2ÜÜ Ó2U yUÜ 3303 bóU 0824 539 4 7 t7i 5 5Ö 3WJ7 684 7öü 57 53 5841 jy ti J991 tiOIÜ tK 19 tiü4ü 6181 tjl9l t 19T üj 7 t 6l3 i653 6686 6839 im2 G989 7099 7186 7665 7696 7791 9i2 7944 8139 8145 8188 8270 8277 8330 8416 8444 8456 8489 8535 8550 8rj77 8590 8615 8690 8779 8784 9008 9J i9 9143 9149 9l7l 9251 9390 9403 9448 9494 9542 9783 9880 10090 lOlOO 1Ü1Ü7 10116 10215 10240 10289 10387 104O0 10506 10732 10746 10758 10797 li 820 10822 10835 10904 11022 11077 11260 11329 11339 11382 11474 11722 11906 12002 12169 l227 i 12377 12883 126 0 12655 12768 12777 13865 12930 12977 13209 13267 13330 13386 13390 13456 13464 13509 13550 13604 13722 13891 13907 1396Ü 14136 14142 14330 14402 14450 14481 U611 14621 14848 1 504 15233 15237 15370 15389 15445 15473 15525 16134 16171 16187 16313 16330 16551 16864 17037 17060 17165 17266 17 163 17465 17504 17532 17579 17656 17761 17798 17 3 17967 17994 18135 18278 18434 18 97 18655 18767 1HH41 18863 19062 19241 19294 19446 19498 19502 19633 19783 19788 19941 199 i t 20127 20326 20372 20837 20889 Nieten ll l lis 12B ii i 236 298 310 l lt 3 1 411 ut J22 j44 Ö70 9 OH b9t 71D V2 779 809 Slü Ib aatj m 903 926 938 abl 971 1Ü22 1U29 1034 1041 1U88 llUl 1134 1200 1202 1289 1258 1286 IlJM 1405 1491 1ÓÜ6 1563 1607 1626 1664 1666 1810 1814 1829 1847 1871 1881 1882 1920 1966 2010 2037 2046 4U 2 201 8 2125 2150 2161 2181 2202 2251 2283 2381 2322 2338 2844 2872 2375 1427 2443 2477 2466 2478 2486 2 501 2592 2609 2670 2673 2675 2763 2823 2837 2882 2930 2999 3016 3054 7 3114 3136 3132 3154 3234 3290 3 l8a 3394 3412 3457 3473 3510 3534 J 41 JJOa 3615 3627 3724 3763 3829 J837 3901 3912 3928 3942 3962 3973 3aa3 3994 4010 4055 4091 4152 4169 4 f 0 4286 4294 429 4363 4447 4475 44 1 4506 4524 4581 4668 4703 4711 4732 4853 4874 4912 4914 4946 4976 4981 r 028 m 2 5071 093 5111 5148 5181 5194 5190 5203 5266 5274 5302 0315 5875 5377 5410 5421 5424 5474 5477 5495 5557 5574 5595 5624 5629 5669 5676 5715 748 5828 5847 5858 Ö862 5872 5887 5963 5979 6069 6082 60M9 6104 6119 6128 6153 156 6a07 6229 6301 6349 6391 6428 6430 6477 6491 6520 6561 6562 6602 6642 6646 6656 6698 6705 6720 6810 6838 6841 6857 6880 6984 7020 7027 7049 7055 7059 7075 7078 7087 7114 fllO 7120 7136 7140 7249 7273 7288 7301 73Ü6 7324 7365 7372 7452 7479 7532 7561 7593 7679 7730 7740 7744 7745 7802 7869 7966 7983 8000 8079 8102 8165 8262 8264 8317 8338 8850 8423 8623 8551 8619 8621 8655 8660 8662 8694 8704 8710 8785 8819 8834 8838 8841 8907 8941 8960 8990 8997 9032 9069 W78 9098 9123 9182 9215 9218 9226 9240 9258 9272 9278 9297 9331 9351 9387 9402 9411 9451 9535 9541 9564 9581 9602 9604 9658 9679 9694 9731 9796 9815 9822 9836 985 i 9937 9966 9987 10Ü06 10062 10092 10108 10118 10138 10180 10209 10213 10245 10278 10328 103 58 10418 10426 10430 10503 10534 10562 10620 10624 10668 10761 10764 10776 10909 10948 11000 11012 11017 11018 11103 11171 11146 11201 11314 11 357 11432 11484 11518 11542 ll 70 11658 11674 11694 U696 11734 11739 11814 11824 11854 11862 11940 l tMÜ 12068 12105 12155 12165 12172 12202 1221 1 12227 12273 12296 12821 12370 12378 12396 12446 12475 12490 12527 12540 12551 12553 12644 12654 12663 12668 12669 12721 12762 12770 12782 12817 12864 12866 12874 12921 11015 13089 1 1097 13103 13196 13198 13246 13278 13286 13319 13345 13375 13402 13437 13472 13501 13506 13572 Ki607 13611 13626 13656 13671 13694 13737 13752 13754 13770 13783 13793 13794 13805 13845 13854 13868 13903 13940 1 1947 13969 13975 14043 14176 14 203 14307 14313 14384 14437 14467 11472 14480 11542 14695 1476 14804 1 027 15047 150 51 15101 15102 15164 15195 15212 1 5289 15333 15420 15453 1546 1 15487 15 500 15606 15607 15537 I5r 77 15588 15 599 1 5621 15660 15704 15716 1 5718 15760 1 5794 16826 15833 1 5910 15947 15967 15991 15992 16037 10198 16229 16243 16266 16274 16282 16316 16329 16429 16456 16465 16476 16495 16 526 16591 16617 16635 16640 16648 166 56 16684 16712 16749 16757 16798 16818 16823 16835 16846 168731 16879 16908 16914 16937 17002 17062 17104 17120 17141 17147 17168 17201 17234 17262 17283 17299 17375 17418 17492 IT 07 17521 17599 176 176M 17700 17713 17718 17780 17781 177ft 17807 17825 17829 17852 17873 17891 17943 17958 17974 18013 18033 18035 18112 18162 18167 18206 18212 18227 183 12 18370 18447 18513 18620 18525 18575 18 5a3 18619 18651 18657 18710 18717 18740 18789 18808 18835 18862 18868 18882 18890 18924 18926 18944 18947 19107 19111 19134 19142 19232 19269 19296 19420 19426 194 36 19449 19464 19469 19528 19531 19601 19611 19616 19665 19672 19700 19704 19716 19720 19728 19t52 19769 19799 19810 19813 19837 19858 19870 19874 19892 19925 19967 19984 19999 20004 20010 20027 200 W 20051 20044 20058 20094 20111 20124 20157 20165 20228 20286 20223 20360 20394 20400 20436 20488 190 20r 02 20511 20602 20648 20654 211660 20682 20685 20696 20740 20777 20808 20845 20a74 20880 20961 20998