Goudsche Courant, woensdag 29 september 1915

Donderdag 30 September ltft5 In en om de Dm onellen Het Turksche commRniC né van 29 September luidt In den nacht van 27 dezer deden onae verkenningseolonnea by Anaforta een onverhoedachen aanval met bommen op de vüandelijke looipgraven en maakten meer dan vijftig geweren bajonetten en vetrekijkfirs buit Bij Ariburnn brachten onze op den raohtervleugel staande batternen de vijandelijke batterijen van drie kanorinen tot zwggen en vernielden een kanon Bij 3edU Bahr had den 27en de er op het geheele froi t yan beide züden een fusillade plaats op den liKkkervl igel werd een artilleri dnel en gevechten mat bommen geleverd fn het centrum trachtte een vijandelijke afdeeling van ongevner v ftig man een aanval te doen Zij was e ter slechts eenige schxeden Van haar schuilplaats verwyderd toen zij grootendeels door ons vuur vernietigd werd De Overlevenden vluchtten terng naar hun loopgraven Den 27en trof een onzer vliegtuigen met een bom de v jandelijko vUegtqigenloods op Lemnos In Mesopoiaraië Uit Londen wordt d d 29 Sé it gemeld hot Lagerhuis las Austin Cbamm twee telegrammen voor van leneralen Htat der Biit che strijd Itiachten in Meaopotaihië die een ncce8 der Briische wapenen vermelden De Vijilndeiljke stelling bij Katnlantftra is veroverd met talrijke gevftngonfti en kanonnen De vijand is gevlucht in de richting van Bagdad f e Engelsche troepen achtervolgen hem I Belgische school voor oortogtverI Qilnkten De Belgis he regeering schrijft de Legerbode had het voorbeeld iilet Afgewaeht van de vadetlands he belangiBtte iing waarvan haar bohd enooten ten opJtlcbte hunner i atiogb vermlïAten Mijken geven om zich te bekommeren om het huldig en toe koinetfg lot de4 dapi ere lielgische aoldnteu ttlaebUfffers van hUilnen plicht Evenwel stond zij voor ongunstige Voorwaarden oin een stevig en degelijk etk tol land te brengen buiten het land eft het edelmoedig gebaar van den Heigitfchen menschenvriend baron Bei en8 was doodig om hiöt ontwerp te khnnen ten uitvoer bfCTigen whAtvan de mi ïater Vfth ooHog de bewwking halT toevertrouwd aan het hoofd vftir zijn burgerlijk kaWftH de heer de Paèuw dilftzich den mftjooi der gfenic Walena nis techiviKi hen nutdsman toevo ei de De beer Baron lleyens heeft ter bös hik4tng van den minister van lorlog WO hiit eKilrekt landgoe l te l oi l VilUv geMteld ofi 7 kïloni Van Voriuni n eene vrif Hchilderachtige streek welke op V2U meier hoogte gelegen tic Heine btühi erscht Den 12 JUU zetieii de arheidéis van de genie Wch aan hel werk het schaarhout word afgekapt de eiken goveld de iM omstoinpen uUgedolvcn ei op twet maand tijd had den deze dapperen ondier leWlng van len vlijtige H ftcrve kapitcln der Nellie Haccnur het wonder verwezenlijkt een wtnid ln een kftittp van een xöHtiglal paviljo pnt n te hebben h rHflhapen De o paviljoenen zijn met eleetrieiteit verlicht naar de voorn a iften van de gezondbeidfileer Ingericht en bieden tevens ftl de gewenschtc voorwaarden van geriefelijkheid F h omgehakt en bebouwd veld van circa dfie hectaar opjiervlnkte ligt gereed om als proefveld vonf de leergangen vitn akkerbouw hofbouw n bloementeeU 1e dienen De inrichting i nog niet voltooid men lA thanA he ig aan het bouwen van een prrtfhtige feestmaal met tooneeJverhooging kan den eenen kant en van eene kapel léeszïial en eetzaal aan den hderen kant Gemengde Berichten Stoomschip Koningin Emma Bij de Stoomvaartmaatschappy Nederland is l ericbt ontvangen van de agent te Londen dat verschillende colli lading nit de Koningin Emma aanspoelen aan de knst van Suffolk welke colli door plaatselijke agenten in bewaring worden genomen De gearresteerde Arnhemmers Van de beide Arnhemmers die onlangs op Jinn doorreis door Duitsohland gearresteerd werdon en waarvan de eene na 12 dagen in voorarrest te hebben gezeten op vr e voeten wgrd gesteld is de andere wier uitvoer van gouden voetWerpen ten laste werd gele thans tot 6 wekrn gevangenisstraf veroordeeld Hij word in Keulen gevangen gehouden IST A Ct De Eemdgk Gisteravond is naar de N R Ct meldt de bemanning van het stoomschip Eemdijk van de Holland Ameiikalijn in totaal 39 personen te Rotterdam aangekomen Stadsnieuws GOUDA 29 September 1915 Tot lid van de commissie belast met het afnemen der akte examen in do Fransche en Italiaansche taal is o a benoemd de heer P J C E Donwes Dekker leeraar aan de R H b a alhier Het Gerechtshof te s Gravenhage heeft heden arrest gewezen in de zaak Th A van Berkel koperslager alhier door de Rotterdamsche Rechtbank veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van f Els ten nadeele van de Gemeente iohtfabrioken alhier Het Gerechtshof heeft het vonnis vernietigd en den beklaagde veroordeeld tot f60 boete of 12 dagen hechtenis IJieowe Schouwburg De reeks abonnementsvoorstellingen in den Nieuwen Schouwburg zal Donderdag 7 October a s geopend worden Door het Rotterdamsoh ïooneelgezelschap zal dan worden opgevoerd het Amerikaaosche btüspel in 3 bedrijven Potasoh en Perlemoer Z er zeker een mooi begin Waar dit stak gedurende den geheelen zomer op het repertoire heeft gestaan en avond aan avond volle zalen trok twijfelen wij niet of ook hier zal die voorstelling voor een geheel gevulde zaal gaan Br treden o a in op de dames van Eysd i Vink FoolmanHuysers Mien Gosschalk Vetvoorn Karstel enz en de heeren Henri Poolman Chrispyn Jr Morriën Verstraete van Hees enz Dure melk In een vergadering van veebond s te Gonda is besloten de melk gedurende den winter te brengen op 14 a 15 cent per liter faar w vernemen is door den Burgemeester toegezefifd dat hij zal trachten te bewerken dat maximum prijzen worden vastgesteld Huishond Vnlkachel De firma E M Jaarsma heeft zooals een advertentie in ons blad ook meldt een nïQaw soort huishoudvuU kachel in den handel gebracht welke verkrijgbaar is bij de firma P Rond Fzn idhier Aan een prospectus over dit nieuw soort kachel ontleenen w het volgepde De haishoudvulkachel komt aan alle eischen te gemoet Zg houdt rekening met het gebrek aan ruimte onzer moderne woningen past op de kleintjes wat brandstoffen verbruik betreft zorgt voor goede geventileerde lucht en houdt het schadeljjk koolzuurgehalte laag I De afvoer der verbrandingsproduovindt steeds onbelemmerd plaats Er zitten geen ingewikkelde kanalen aan welke door aanslag van slechte kolen verstopt kannen geraken de regeling geschiedt zonder pijpsleatel of andere oontrabiinde door eenvoudig versohuiven een ventileerendeU afsluiter achter de in rails hangende opengewerkte deuren welke de aanraking van kinkerea of kleeten verhinderen Een boven in aangebrachte luchtcirculatie vergroot het verwarmend oppervlak en maakt dat men naar verhouding baitengewoon weinig verstookt Een en ander in enkele woorden samenvattende kan van de Huishondvolkachel het volgende gezegd worden Gevolg gevende aan den weusch van velen om in bescheiden prys eens eeu goede kachel te maken geschikt voor b iiBkamerB kantoren hotels kortom vpor allen die wel oen sierlijk doch iÉ de eerste plaats een praktisch verwarmingstoestel begeeren heeft de Koninklijke Haardenfabriek E U Jaarsma het goede van voorheen gecombineerd met de verbeteringen welke ons de internationale industrie op verwarmingsgebied gebracht heeft Boskoop Deze week geraakte in Reijerskoop n automobiel bij het uitwijken buiten d bestrating met het gevolg dat de liielen in den slappen kant wegzakten Verschillende in de nabijheid zynde piersonen verleenden hunne hulp en slaagden er in het voertuig weder op Vasten grond te brengen Een landlooper maakte j l Zaterdag m den winkel van den heer A Qroenei ein alhier van de gelegenheid gebruik r n bij alleen in den winkel stond een koper gewicht in zijn zak te ijiten glijden Weer een bewijs dat het niet raad 5 iam is vreemde personen te lang zoner toezicht in oen winkel te laten achten Oudewater Ju den loop der maand October zal 11 deze gemeente onder deskundige Ijiding een gasteutoonstelling worden I ehottden Uejie demonstratie zal by ajze van propaganda inzonderheid I ehouden worden met het oog op het ansluiten der gemeenten Benschop olsbroek Hoenkoop Snelrewaard i lekendorp en Harmeien aan de gasfabriek dezer gemeente Naar we vernemen zijn do raden der genoemde gemeenten over het algemeen wel genegen tot de aansluiting jiofld van Ktutsproducenteu ij L iiL ii wei il ie i ei gftmbüUit ouüei luiziiitfifaciiup vuil uen üBCi A vuu ijiHJii i ftiutwijkj de Aigemeene Ver 1 uii nuK üUüuueii vuu Umi iiijuü jvuaHjjiuuuLenieu I V eiiü eiLvvutjiiUgü wuien Ji afUee e vuui iuüi opeuile ue vergailelift mei een Kytte reUe wuunuöpi iiL tyi ieiie uaL Ue loeriiumleii unltt ue ni L veiguütiiiig uiet gewijiCiëU iiju Aug uuudi Ue uüiiug aait en luaiiinMte zijn de nigew ouöcüle ver nnlingtMi me ie lanfle op ecuuoi iMu geüiod met verboterii h i ziju m k Uiunu iMig lal Van nieuseüen die l ü il veiilieuen boven alles ötelleii Ue l eg eiiiig iMe k U beijvert om alieö M UüUn vvai i eUej land uuiteu den uor itg Kan itoutittu ümterviuüt wanneer Vu uiaaiiegeieii iieti dat sioo velen t nn peiHuunlyR belaag ttieilen bpven icL aigenteeui door het zenden van r aie Mun die legen de getrutlen maatL geien age ren Uok de landbouwers t n de yiganiHüliee van hen hebben V idi in iial opiU hl met geheel vry t aiomien JJe liuud an tvaaapioduj 1 Jtten heell daarlye niet medegewerkt 1 11 mi daartoe uok in de komende iijiK luet overgaan al wordt het veridiigüij daartoe bij enkelen wel ge uenl pr eindigde met dé houp uit te i iM oken dat vau dan Bond van KaaejMüduceiutun liuei kan worden gelegd fiiil doiM lioml zich m den criöintgdj ühoniiijk heeit gedragen Miliar aauieidlug van de uotuten iioi dun i e i antj den heer de iiiüot lierkeiLwoude opganaakt Wflke werden goedgekeurd weid door i en Voffi uiei medegedeeld dal de ïHimenötelling der conmiiööie voor hetijkwezeu m moeten worden uitgesteld j e Hoad heeft ztch ai ugetiloten bijhet Nederl Landbouw Comitó en als urtegenwoürdig iö van den Üooddauiiii weiden aaiigewezeii de hoeren A vau Wijnen Stoiwijk en H Antkt i Oudewater liïzake de pogingen uin eeu onderlinge ziekte e ongev iilonverzekering op t richten deelde de voorzitter mede dat de coinliiiiHtfie haai taak he Ü beëindigd eniilal hot rapport iii hqt volgend Maand hlad zal wbiden opgwiomea Oe conterautie van het bestuur met de NedVereeiugdng van Kaaahandelaien inzake de afschaffing van het J korUn ateleel heeft g en reeulUilou opg everd door de daar tusirii hen geküjnpn 20 actie van den ktittshuüdül XW btiwwt ihebte i 4 ir tl v i o iftlT dat ma orgjmföano nog mei krachtig ge aioog ie I Vorsrhillende stukken waren iiif ekomen Naar aanleiding van het verzodt ui de Coop Varkenwverzekering le Itotterdara om medewerking inzakt de uil ie oefenen conln Ie op particuliere veoggele enheden aldaat gaf do voorzitter e keniieq dat de partiouliere u PSf clPKPn ln Ie n te Kotterdam nel f wat Ie wenschen overlaten De induik l e taat dat aan deze particuhfre wagen gestolen woTdt De Coop arkensverzekering te Botterdtfra heeft np haar po en van de Rtitleinlaraschp patticuheio wpegflelegenhéden nifvah dozo do tocaegjïing gekr en dat Ij horeid zi in zich te ondetwerpoo aan iüu r le uit b oefenen door perso min a uiBMabwa m 11 door de afdeelingen van den iloiui daarvoor aan te wijzen Waar dit roiHls een slap vooruit Ib meen di de voorzitter dat aan het verzoek der Uotferdamsche Vereemging moét Torden voldaan en de afdeelingen hfuii fontroleui kunnen aanwijzen Op een lot de Directie van den l n lbouw geriiht schrijven waftrjn vraagd is wat de oorzaak is van ifcii hoogen pujh van pulp of dit te ifijlon is aan uitvoer of aan pnje latdiijving heeft de Directie geanf h nri dat er een streng verbod is irt uitvoer Vermoed wordt dat er inmdiM pulp aanwezig is daar Belific thaiia niet leveren kan Een onderzoek naar de oorzaak zal word ii nigeateld I VfiTi Dr Ott de Vries is een rap Ij irf ingekomen inzake den vermeen li H imdeeligen invloed van het geIrnik van walpeter bij de kaasberei nig Daaruit en ook uit inede wHnf en van den DirecteiirGene ijaal van Landbouw blijkt dat salc ter als conserveerend middel bij e kaaaberoldinff nog niet kan wor pn gemist Vnn de Directie van den Landbouw is de toezegging onfvan Pion dat maatrP elen inzake de salpelAT fjii esfie niert zullen worden ge oUen dan na nader overleg m den Bond tot bete Do Bond ftloot zichf aan als medeé ander bij den Ned Anti Onrlog Raad Tot afgevaardigde van den Bond Ëi dpn Raad van Advi van de fl oop Kaasprodueten Vereeniging export van volvette kaas werd èoonid de heer fi den Hoed r e r K a m b a c h t met 40 st Op vA zoek van de afd R e e u v ij It om stappen ie doen voor het tcrnrifKPn van meerder verlof voor militairen hetwelk door een der af evaardigden van Reeuwijk werd toe c irhl op grond van het ontbreken fan arbeidskrachten wanneer weldra liieuwe jaarkiaeeen lanffstorm opget or ipeiï worden werd door den vooriifter med edeetd dat meerde verof zeer zeker gewenscht is en in e meewte gevallen dringend nooJig doch dat de billijkheid meebrengt iat thans aan andere categorieën van m ibilifleerden dan landbouwers voor f oover mogelijk meerder verlof wordt verleend omdn t ook in industrie en handel het gemis van werkkrachten pu leiders wordt gevoeld Infusechon leed spr de toezegging zijn aan lacht aan de landbouw verloven te lijvcn wijden Door de afd N i e u w e r k o r k VaH een adpe ingezonden bepleitend iet Uitzend in vah mannen en mei ies at die streek naar andere plaatsen m hen het kiiashiaken goed te leeon dit tei oploseing van de quaes iie dat thans de Veehouders uit gebrek aan goed personeel gedwongen Kijh aan de fabrieken hun melk te blijven leiveren niettegenstaande de fcnjaen die zij bekomen veel te wenL hep overlaten Na eenige diecuenie ver dil punt werd besloten dat deze aak m het bestuur nader zou worjjiten besproken De algemeene vergadering besloot lot het verkrijgen van eèn beteren iinancieelen basis van dé leden boKeti de contributie van f 1 voor de oezendirtg van het Maandblad een oeölag van f 0 50 per lid te heffen iwijl 1914 sloot met een nadeelig salMo V a i 1123 37K j u De afd S i o 1 w Ij kr hacl een Door Stolwijk s afgevaardigde werd idit voorstel toegelicht De toestand jzooats die te Rotterdam bestaat is longezond Door den heer Van den Heu vel Ouderkerk a d IJ werd daaritp medegedeeld dai de Di ecteur van het staehthiuis te Rotterdam zich heeft fiiitgelaten een voorstel in dezen geest wel te willen steunen doch alleen fiixitMi de toezegging kon worden gejdaau dat de leden van den Hond allien bij de stadswaag komen I Na veriiere bespreking werd eonifiirm hol Voorstel Stolwijk besloten Aan de orde kwam daarna het Hl hiiijven van hot Ministerie van Landbou iiizaker de oprichting eener nieuwe vereeniging voor de distribukie van kaa v botöp varkens enz t waarvoor een bestuur zal worden saimeikgeÉfteJd uit de bestaande organi öatieet die van die vereeniging 6eeA Svillen uitmaken De voorzitter zette ihet di el van dit schrijven en de daarop gehouden bijeenkomet uiteen waarvooralle belanghebbende categorieën jwareri genoodigd Plet doel en werjken van deze vereeniging waarvan de kosten komwi ten laste van den export hebben wij reeds eerder vermeld 1 Ook jainge Na f cnige bespreking werd tot aan wluilmg bi de nieuwe vereeniging Ik i loten en werden tot vertegenwo irdi gfeTH Ln het btfetuur aangewezen de heer A van W ijnen Stolwijk en etn iwccile lid over wien bij het t luiten dit verslag nog werd gestemd Ook wertl de heer A van Wijnen ngewezen als Ud van het Dagel Bestuur dier vereeniging Als plaats voor de volgende algeiilcene veigadering werd aangewezen ijoot Ammers De afgevaardigde van de afd U p e u w ij k stelde namens zijn afd voor met 1 Jan a s opnieuw een aclwi te gaan voeren tegen den verknop met conditie hetgeen door l u voorzitter werd ontraden met het iMiK P de verandoi de bepalingen die kuiiiie i worden verwacht ten aanzien vau bet percentage van het binnenIdiid Ongecorrigeerd Laatsto Berichten Aan het Westeliik Front PARIJS 29 Sept Officieel Ten oostenïvan Souchez maken wij voortdurend vorderingeUj terwyl wij 100 ijian gevangen namen waaronder ipanschappen die voor weinige dagen 7an het front in Rusland waren gehomen In Champagne maakten wij 800 man krijgsgevangen In de Argonne werden nie loopgraven heVig door den vijand gebombardeerd doch werd geen itifanterieaanval ondernomen In een gevecht met handgranaten slaagden wij er in penige gedeelten van onze eerste linie te heroveren Uit PARIJS wordt aan de Daily Telegraph geseind dat 13 treinen met aitsoh6 kdjgsgevangüiien Parijs zijn gepasseerd Klke trein bevatte ongeveer duizend tian Dit waren de eerste tranaportepV Döitschers die Zaterdag en Zondi gevangen genotnen zijn Het pablieK fn Parijs is verheugd doch volkom lalm en niet overgtoedig Het aatitiftl Duitsche officieren dat gevang4n genomen werd yas niet 00 do h Het Engelsche commaniqi van 29 September luidt Genera Li t reiich rapporteert Om en ten Tio f en van Loos duren de heyige gevechten voort Het geheelé jtcfh öin Gn noorden van heuvel 7Ö ïé th ns door ons bezet dat Zatertja door nen vijand hernomen was Wijjmaaki eD vorderingen ten zuiden löio Looa en veroverden n g fleh kanonjzooddt dus in totaal 21 zijn renomea Tusfechen onze stellingeiÉ en die ii l den v ijand bevinden zie © nog meer kanonnen die ach platen zijn Het Vanta krijgsgevanaenen bedraagt thans meer dan BwO 40 macbinegoweren werden bu gemaakt en een groot aantal door h bombardement vernield De veroverde Unie was bijzonder Bterk Zij bestond uit een dubbel front waarin twee groot e versterkingswerken n l de Hohenzollern en de Kaiser Wilhelm De redoutes omvatten een netwerk van loopgraven en bomvrije schuilplaatsen vele honderden meters in omvang Westelijk van Loos liep een tweede linie Thans wordt dei erde linie van den vijand door ons krachtig aangevallen Heden hebben onze vliegers den spoorweg bij Batoume gebombardeerd ïerwijl zg een trein vernielden en de spoorwegen bij Achiet le Grand beschadigen Aan het Oosteliijk Front PETERSBURG 29 Sept Officieel iln de omgeving van Riga en Dwinak hebben geen belangrijke veranderingen plaats gehad In de streek van Dwioak jis bet artillerievuur niet verminderd en worden de gevechten met dezelfde hevigheid voortgezet Een aanval van jden vijand in het Narotsj dal in de treek van Wileika werd afgeslagen Bg den spoorweg ten zuidoosten van Ochmiany z n de Duitsohers er in geslaagd het dorp Lastsiantze te ver overen waaruit zij later echter weer iverdreven werden Op dit punt zijn de hardnekkige aanvallen van den vijaüd opnieuw begonnen De vijand jgaat op verechillende plaatsen voort met hevige artilterieaan vallen Gisteren iwerden op een sector van een enkel regiment in deze streek wel 10 000 zware projectieloa geworpen Een hevig gevecht heeft zich ontwikkeld in de streek van het dorp Litwiy ten zuidoosten van bet station BftranowitBJi Zuidelijk van de Pripet en op het front in Galicië doet ide vnand op verschillende plaatsen laanvallen waaraan aanzienlijke troe penmachten deelnemen In de streek van Kolki bij den overgang van de Styr ontstonden verscheidene gevechten met vijandelijke detachementen In het dorp Orobievka ten noordwesten van Tarnopoi beeetten wij de loopgraven na een hevig bajonetge vecht Bij het dorp Marianke auidjwesteiyk van Tarnopoi ontstond door de plotselinge verschyning van een klein detachement Russen in zgn flank een paniek in een Duitsch bataljon y itdiaaasche kruiser in de hidtt gevlogen Dë KSW Zeitnng m f ft ë i ïjli aept Volgens een Stefnni bericlit uit Brindisi is in de haven dezer stad e antploffiog ontstaan in de achtctite krnitkamer van het ItaliaaSsche lini sphip jBenadetto Btinv root l3 ton Tengevolge van de ontploffing ontstond brand Van de 800 man equipage aouden acht officieren en 349 aan gered zijn Onder de slachtoffera wier identiteit is vastgesteld behoort ook de vice admiraal Rubin de Chervin De oorzaak van de ramp is iif g niet vastgestöld Invloeden vanhoitBn zijn oitgosloton De Benedetto Erin werd in 1901 gebauwd en had een inhoad van 13216 ton en een snelheid van 20 kooopen waS gewapend met vier kauoniiMyan 30 j C M vier kanonnen van20c M n 12 kanonnen van 15 c M Dr Dutnba teruggeroepen LONDEN 28 Sept Part Dit Washington wqrdt gemold dat Damba officieel door de Oostanrtjksohe regeöring is teruggeroepen Hij deelde telegrafisch aan het Staatsdepartment meda dat hij zich 5 Oef lal inslhepon en vfoeg een vrijgeleide aan È De f ransch Engelsche leening m I lAmerika NEi YOfK 29 Sept OfBoieel wordt medöBjBdeeld dat de Engelscbyransohe l Ming yan vijfhonderd millioen doll rs tentende 6 aflosbaarin 6 jaren aan hetyAmerik nsoheJpnJ bliek tegen Jden koers vtói 98 sil pan het gar n iiesyndicaat tegen 96 p tal worden hngeboden j Na dfioop V n deze vijl jaren kuo nen deze papieren doorüpan hoQdw desgewenscht ingeruilde wfléden j tegen 4V2 lq aandeelen ib eene En gelsch Frans e leaping vtm 10 tot ËO jar en dhttr die naa keure der betrokken regeeringen na Jftn of vijftien jaren nA den datum waarop de oorspronkelijke leaning werd gesloten kunne afgolost worden Hbtd Van bevoegde zude wordt ons medegedeeld dat de Regeering een vertoog heeft gericht tot de Dnitsche Kegeering naar aanleiding van het herhaald bezoek van Dnitsche hichtschepen aan ons lond De Regeering dringt er op aan dat piaatregelen worden genomen om dnt te voorkomen Vliegongeluk te Soesterberg I Omtrent den toestand van de beide bfflcieren wordt gemeld dat Luitenant Polis zich over het algemeen wel ziek voelt maar goed bij kennis is hjj herinnert zich niets van het gebeurde Behalve inwendigp kneuzingen heeft de heer PoliSjfen kaakverwondiog terwijl gevreesd wordt voor een gedeukte aggewervel De toestand van Luitenant Hofstee jis volgens de dootoren hoewel bevreipigend niet zonder ZOtg Nieuwe Tuinlersvereeniging Ooudi I iroenlenveiling van 29 Sept Mloemkool p st B 14 ct l Bonje k ml l st 4 12 cl i Savoye Kool 11 8t 4 10 ct Groene Kool p t f ct Witte Kool p st 4 9 ct Hnijboonen p 1000 1 40 12 20 i rnrtkbocnen p p l ij t ct Spw Kiboonen p pd 8Vj cl ld P lUOO W 70 ct Andijvie p 100 bos I I f Salade p 1 K krop f 0 80ri Kojiiküininere groen j kI 2 I ft Prei p bos iri S0 ot Uien jp 100 pd S9 HM Spinazie P iiinnri aO tO ct Pootelein p maiui ri S ct Wortelen p KWbos I12fl f 2 Kroten p 10 bos 2 rt Selderie p 10 bo 10 18 ct SproiIcn p zak ffl SO 1 Kaasmarlrt WOERDEN a9 Sept Aangevuerd J ïpirtijen Goudsche kans je soort f59 f 60 10 aardere f 59 f 61 id 2e soort I s f58 ui met Rilksraork 58 I 60 Alles per 50 K ü Handel vlug met iconditie Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BÏLDT Hoogste barometerstand 757 7 t iBodo laagte barometeistand 742 8 te Vlissingen I Verwachting tot don volgenden d gi Matige noordelijke tot westalijk wind afnemende bewolking waarschijnlijk nog regenbuien vooral 10 noorden Zachtere temperatuur 12896 Dopderd ag 30 septemoer i io xitmm inrRï WDSBfflE COIJMP ï evBchijnt dagelijks m g t k jd rrn innis VAN IIKÏ ABdNNKMKNT Pef kwiirtanl 50 Idem franco er m 1 50 Hem fmnco pe Ipst aangeiiómen aan ons Bureau AtonnomenlB Jfc l g Boekhandel en d e Postkantore n MaRR J jl T Ij Itij drie acldcroenvolgende plaatsingin worden dcie legen twee beregend Dieiwtnanliiedtngon per plaatsing t in 1 5 rcge IMtUS DK Van 1 5 gewone regel met be vyf niii MinElke regel meer DieiHinanbieUtngon per pmuisnig geU f 0 35 by vporuit betaling elke regel meer 6 cis Kiiclanics f O 25 per rogei Groolc letters en rantien n iar nlaaisrmmte Uitgevers BRINKMAN EN gOÖN Telefoofllaterc 82 mkteu liet aantal der kriigsge an genen nnm toe i ln Vlaanderen wenleu twee EngeU ache vliogtnigen neergeschoten D inaittomlcii werden gevangen genofmeu i Het l e r 1 T a g e h 1 a 11 möldt over lei toestand aan bet front Dé heldhaftige tegenstand on er troepen op het Westelijk front heeft o6k glsi teren een grooi sucoes gegeven D aanvallen der tegonetanders werded niet alleen onder zware verliezen voot hen afgeslagen doch he gelukte onze troepen op enkele punten in een sncr cesvollen tegenaanval vooideelen tj behaleo 0 k de voortzetting van d gevechten rechtvaardigt zooals wi vernemen het volste vertrouwen dat wij daarvan koeeteren Het is whtei eker dat de lirijd nog niet is afgt loopen en dat ir nog gfldn beBÜBHing gevallen w oojk in hei dnidelijk dat er hieri pEake ia van een ernstig en liéftige Wprsteling I e CleallieeaV den vetfhteu i thans met de uiterste ki achtJ lwHpanping een góéd georganif heerden en otteA voori rewlen sjriji tnt van den aflonp wakrvan vootheiï veel zoóiniet alle afhangt Franschen zijd Het vertrouwen der FranschenDe correspondent van de Vosb Zeidin den Klzas Max Osborn schrijftnaar aanleiding van gesprekken d éhy met Fransche krygsgevangeneihad het volgende i De logika schgnt totaal geen val op deze menseben te hebben Ik vraag liun of zij wel weten in welken toef Btand Ruslaofl verkeert en aij ant ze ivolikoM op d EN S e h a d e n V e r o o r Ike GcvaanSj Hinder k u n ly z k l BUBCiEMEESTB DEBS van lOllDA Gelet op de frtt Brengen ter algeitk op de Seri ctarie tf een veranek met h Jok Masgaarom ïdfgmming tolbskkerij looi helbeetó luchtoven den be l an i n ovl gelegen aan de GNo 2 kaïlaBtraal No S77 Dal 011 Dlwtd ifei r r i i ÉPzwareïi ij gen ëimning in te br rt l ventiendiiizend en vijf eu vijftig ge vangenen eu 3lfi officieren trokkeii door ChalouB om zich Ie liegeveö naar de plaats waar zij seüiternpenj zullen worden WETHOII 7 Ier Hin kennJa dat Ivisie ia gelegd en van er te Gouda breMiiig ïiïiner Men is geleidelijk tot de opruiming van het Jwlagveld overge gaan en tot de tellinjï der wapenen van allerlei NoorI en hel oorlogsmateriaal dat df üuitscheiw moesten achterlaten hoogte zLJn ïk zet m n verhoor voorit £ n in de Dardanellen De Bondlgenooten hebben daar geen enkel md ces Wy weten het 1 Wy hejietten België en Noorc Frankrijk rAccoord TJw offensief bij Atreeht leiddtot niets Het is waar Onze duikbooten hinderen dËngelsohe vloot Zonder eenigeitwijfel Welnn wat denkt gij dan vaiden toestand Dat wy zullen of liwinnen antwoordde de Franschm 4 Ën hij voegt erbij Gij zult verlies li mynheer öe aalt het zien f Ik vraag hun waarop zij die hooft Qffte zLin Ik In Arloi8 werd de voMering waaH van gisteren ten Oostenj van Souchei melding gemaakt werd voortgezey Tegen het einde Wan dei dag en ift den loop van dtMi nacht bereikten dé Franschen na n hardnekkig ge K WP v an ecall iK ht bij den hoUvol 140 het hooget Wvluging van v mv m net aof het perceel Ivau Bloisetilaat Ad Sectiy j r l 12 Ocllribcr V t urè i iheld 1 01 lagde Veri dat gAiudien daji lacenle ao punt deifA kam van Vimv en hét ge bied te p Znideij daarvan Hei aantalder nifM gekwatste krijgsgevangenen die in flfn loop van derze actiée gcrmaakt rden bfedraagt meer dan 30 V fi or o m nicamwle feehoorpnd aaot vee gj de di ijps i lampftgné wordt de strlj zonluden voorlgezet over et gö nt in de afreek ten Noordep igeè Nieiiwe jgr ejien v b Ie Recieiarie iw 7 ke l iR S ieni schrifturen Worde keniiiaMeuo ieii i Inl i ibeatwnde iuri p gi rechtigd ziin tmat g art 7 der leeplebéstuur of zijn ver unfife bezwaren zsKt 11 irded ken aaWH il Wfeeni De geveeh n in hampagne Max Osborii oorlogBcorreeponderö J re LV Noc dellf eni l i3e igd dal ¥ irgenst dl ruiHIltle Met tot bel rJ oie ni oveteej Hinderwpl l riior Iltt schenen tefi elA e mondebnK toe te lichten GOUDA den 28 SeptMJriber 1915 BlirEtmeealer en Wtelhoudörs voornèeind R L MARTENS De Secretaris J ï HEti SDE Jsbori ooriogöconwpunuDin j Vos Ztg schrijft uit h4 I gronden Stilte Zn zwegen van de Vos Ztg sctirijii uu m groDuou w a v groote hoofdkwartier de hevige ge gy ons zal m n goed doen zeg t vechten m Tbampagne duren voorü i Oaborn rekening te houden met dit gemeld In b bei lain denO e Del vuur echten m Pbatnpagne duren voom i oaborn Kemug iinch de stootkracht lei tegen tamler ¥ I onberedeneerd v Ilehiint te vewlappen t Uelukt he I eloof in een wonder De e moceeiy i hA ir a I J jjggtajjj bew t de dapperheid e t bben zich overgegeven reikte dj duizemt tf an i S avori l hebbenf de irtopgraveii te x Zuideaivan dé Aieneivan ÏUb i MtodiÖjiUy beyig b eoh jten beaiüWt ordden hekHge ié e end Vansche tegen np geen enkel punt leenige beelcedei verBterliing te nerae Gisteren voor den middag wenl een hevig artillerie vuur op den Duitschen rechtervleugel van het Champagne leger gericht d door de Duilische battej ijen doeltrefr fend werd beantwooi d Tegel ijker tiji deden de Franschen wederom zwar Infanteric aaiivallen op bet front Auberive tot den rand van het A gonnerwond Volgenw legerorder van genera JoHre werd aan deze gevechten det genomen door de cavalerie welke d daarbij aangekondigde methode in toej passing moest brengen om bij gelukte doorbraak enel verder aan t vallen Al deze met aanzieniijkë strijdkrachten uitgevoerde operaties lef den schipbreuk op de dapperheid de Dnitsche troepen ïn taaie gevechte werd de aanvaller overal geelagen Des namiddags gelukte een fichiljterende tegenaanval waardoor de i gevaar gebrachte hoogte No 199 Noordelijk van Maeelges vast in hbezit der Duttacher bleef Ookdere stellingen werden behouden De stemming der Dnitsche troepe is door het overwinnend terugwerpejvan de nog steeds met uitgehreidtmiddelen uitgevoerde aanvallen uiisteketid en vol vertrouwen j volharding van onze standers Aan het Oosteiyk Front Het Dnitsche communiqué vai 29 8ept luidt Legergroep Hindeii burg De aanval ten Zuid Wesiei van Dumiburg drong vooruit ifk aan de hoogten der Sweaten me eii Teil Zuiden van de Dryovaty mwe en bij J oalawy werden de oavalerii gevechten voortgezet Onze cavaleril heeft nadal zij de ope atiee van ha leger van Elchhonri door haar actift gesteund had de streek bij en o telijk van Wiliczka verlaten De vit and bleef werkeloos 1 Ten WcHton van Wilickzka werdpl onvoorzichtig voortrukkende vljAi d lijke oolonn H door ons artlHerievwi verstrooid Tusschen f orgion e Wiszna rukken BUiCe troepen eg vierentï vonruïtj Bij de legergroepen van Letipol van Beieren en Macken ien ha 1 Ie geen gebeurlenit on van belefekèni plaats Legergroep j insingen De Rnw J werden tusschen Kormin en Pntiltiwl ka teruggedreven De Oorlog Het Ijp u i c h e i commtiniqué vaa 9 Sfipi luHlt Dé yi ndeliike loorbraakpogingtJii werdjfnl op de rigeaanvalslinièH met verbittering voortzet Ee n tGi eiuianvat na een nog maala miwluKten EngeiBchen gaeaaorflval Icddde tot de herovering van eey jdeel van het Icn Noorden van Loo miHlnkte onder sterke verliezen aa de zijde der Britten Aan het WestelUk Front Het Fransche middagcommu niqiié van 9 Sept luidt Uit de barichten die ontvangen worden blijkt eiken dag duidelijker dat door het Fransche otlenBlef in rhnmpagne ap de geallieerde troepen in Artois behaald werd De DultscherB werdeti me alleen gedwongen op een uitgö strekt front hun sterk versctanstc stellingen Ie verlaten waar zij volgens bet door hen ontvangen bevd tot hel uiterste tegenstand moeste bieden maar hcblien ook verliezen geleden die in hun geheel aan dooden gewomlen en gevangenen het eltectief van drie legercorpsen te boven gaan Het Irtaal aantal kriigegevangeneè bedraagl thans meer dan 2S000 m a n terwijl bet aantal der kanonnen die zij verloren 79 beilra agt Ze FEVILLETOX Herhaalde verbitterde aanvallen riet FrAiwchen n de streek van Soilcliefc eu Nenville werden ten deele Am r hevige t enaanvallen afgeslagen Ook in C JnampagTie hieven alle vijandelijke doorbraakpogingen vnichtolooR Haar eenig reeultaal was dot de vijand ten Noord Weeten van Soiialn op een lengte van 1 X meter nog niet weder uit onze loopgraven ver dreven kon worden Doot den onw rikbaren tegenstand van de lïadensche bataljons alsmcile van het Kijnland che reserve regimeirf 65 en het Weötfaalflche infante rie r giment ir 8 werden de vooruitrfringende Franffche aanvallen gebroken D zware verliezen welke de vijand bfj de dikwijls herhaalde bestorming der hoogten bil Mass ige leetï waren teverg efe De hoogten Weven in hot bezit van onze troepen De Franschp pogingen om bij Filla Morte de verloren loopgraven te herwinnen mis den wafc en mijn doei was hem üiirtvluchlen Ik wilde hein niet aal die schande bloot utellen t e ketï hun trots ze stierven liever dwu tï ze zich overgaven aan de Engelschi politie en medepüchlig te blijken aai de miwlnail miuter eehtgenootl Zij hebben nu hun schuld etaald en il behoor niemand meer tl e Dé ond rl getwhiklen in dit vreeselijk drama zullen verdwijnen of ni Tiwp meest r vinden m het nu regeerend huis ï el raailsé der verdwenen aarlshertogii zal nooit w orden opgelost en ik 1 efl vrij V Vrij vrij herhaalde Weedo m Vrij om in Engeland te le pn Ja vrij om in Engeland te If ven zei ye en ze stond hem toe haar hand in de zijne te nemen En ook vrii zei hij i m tf be minnen hem die ge Hefhebt De mciHjes ble en eenigon ti jd m Indie en gingep toen naar Euro pa teneinde haar wtudiee te voltooien De oudste werd uitgehuwelijkt aan den Zoon n een hertog uit den omstrek waarbij politieke overwegingen en winhlliejag het motief waren En dat was het hnweliik waarvan ge gesproken hebt Toen ik U de eerste maal ontmoette vervolgde zta was ho de tijd voor de trooneb tijging der aarlHhertogin Wanneer 7M hare rechten niet zou doen gelden t ouden haar tegenstanders zich weten te vestigen Haar oom en verdere familie volgden haar en drongen er bij haar op aan dat zij naar haar eigen land zou terugkeeren Daarvoor schrok zij echter terug Zij konden onbezorgd en gelukkig leven met mevrouw Marcelle en haar zoon te Verftailles oï met de dochter der dame in I ord Engeland Wanneer zljT v d enen was aou haar zuster opfeevol zijn k ch haar vrepselijke dood maakte de zaak ingewikkelder En toen ge ontvlucht waart werd I 0U gebruikt om een fit te volvoe ren Ja een hoog staatsman was naar Londen gekomen Het volk werd bang en wenachïe de heerscheres te zien het was slechts een vluchtig bezoek DE STEU DER LIEFCE en zij jt X iiden hem een teeken onder I inwlcdeelnig dat de dame ernstig z el w as en dal zij niet wakker gemaal4 mocht wiirden lïet merk en de vei zekering van den oom der aartsheii login waren voldoende t L 9 gelach door PAUL URQTJHART Naar h En waarom wftren er zulke uifr gebreide vei I i gheidsmaat regelen ia hef huis van kolonel Itloomer Z1J verwachtten aanvallen vaa dfe andere parlij die den troon Iwgeer en maakten alle gereed voor een evei 39 t e overleden aartshertogin had twee dochters vervolgde zij 7onder op zijn vraag te antwoorden en Wj de geboorte van de tweede stierf zij Kort daarna werd de aartshertog gedood bij een tijgerjacht in Indie Men was bevreesd dat een ander huls pogingen zou doen de aarlö hertoginnen te doen verdwijnen om H de regeering in harfden te krijgen 1 daarom werden de jonge meisja merkt teneinde hun Indentiteit te bewijzen voor zoover moeilijkheden mochten rijzen Zij werden gesteld nader de hoede van een dame half Fransch half Engolsch die lang met kun moeder bevriend was geweest Mevrouw Marcelle mompelde tueele vlucht ot zoo nomlig voor 6 gevecht f Ge begrijpt dat kolonel Bloomet en Fritgerald valwche namen wareiü Er waren ier andere hooggeborei lieden in betrokken Een hunner de echtgenoot van de aartshertog n doodde in een vlaag van jaloi sié haar zuster in de veronderstelling l hare lip dat hij zijn vrouw voor had Toed Als antwoord dmkfe pen op de zijne I hij bemerkte dnt die nog leefde werd zijn heftluit om haar tenig te voeren nog sterker Maar wanrom hebt ge hem niel openlijk aangevallen en u zelf onde EINDE heechermi ng van de Engelsche gesteld vrop Weedom was de dame ant Juist die woordde zij Er is nog zoo iets als fami iel plicht De anderen waren oprecht en eerlijk in hunne verknochtheid aaif het hula waartoe zij behoorden T haatte den man waaraan ik gebon é