Goudsche Courant, donderdag 30 september 1915

408 STIIIITS LOTERIJ 6 KI Trekkingjv Donderdag 30 Sept I rij van f lüOO mi iO 17125 2063S f 40i 26i 3H3 1S6 10557 14179 16434 jafl69 1200 5118 1770S 100 m 573 23 8 4312 588B 8518 8692 d i 8810 9738 10769 mW 13288 15871 17922 18224 19389 Prijzen van f 70 25 36 103 129 163 281 397 702 714 754 922 10 38 1606 1613 1655 1835 1846 2005 2114 2310 2490 2627 2887 2909 2969 2975 2994 3158 3185 Mm 3244 3340 3723 3785 378 i 3900 4066 4109 4138 4160 1218 4238 4242 4399 4738 5031 5153 5354 5371 5586 5863 6012 6170 6221 6382 8423 6739 6940 6992 7044 7074 7190 7407 7491 7519 7566 7649 7704 7900 792Ó 7995 8016 8054 8174 8223 8268 8354 8364 8455 8479 8494 S520 85 52 8583 8622 8735 S918 8921 8974 9010 9236 9 346 9485 9 5 37 9 5 58 9956 1016110288 10711 10814 10988 11080 11169 11256 11861 11530 11703 11785 11934 12178 12217 12264 12461 12671 12677 12747 12871 12882 13150 13208 1 3283 13 391 13405 13419 1 3628 13741 187 57 13802 13965 14364 14369 1454 14785 14764vM795 148 37 ll j 9 14844 il82 15280 T 1 V115 15461 15586 15624 15698 l 826 1873 l 880 15907 15999 1S103 16185 16231 16279 4 16688 16705 16751 16947 16940 16948 17B44 17231 17269 17518 17801 1796R 17970 181 39 18194 18235 18380 18446 l j64 18607 1873 18821 18889 18945 19061 19090 19205 19271 19276 19317 19319 19512 19588 19644 19733 197 58 20006 20067 20101 20199 20241 20470 20518 2ft544 20577 20610 Ui 18 16199 lijiOï 10598 l i7 l 16778 iiiaeo 11 905 16985 1700 17331 17380 17845 17720 17966 IKOll J8280 lH29 i 18436 18110 18541 18 J2 18741 18746 18884 IK985 1913 19155 im 19298 19473 19171 19615 19621 19815 19816 iflOOn 20014 HHW 20192 0311 20401 XtV W il J069 I 20714 20881 20904 5e klasee no 12262 f nn 3234 m 10 i04 16557 16553 Ki693 16683 16686 16688 16721 1C810 1U858 1U861 16882 16923 16924 18941 18964 17078 17137 17142 17214 17393 17495 17546 17559 17787 17857 17874 17912 18101 18116 18147 18259 18 141 18406 18419 18429 18175 18482 18504 1853 18578 18627 18627 18693 18822 188 3 3 18869 18S7U 19000 19067 19108 19112 19202 19218 19224 19277 19300 19377 19U2 19440 19481 19 i03 19 308 19509 19721 19749 19755 19757 19a38 19841 19853 19997 20052 20081 20086 20099 202 36 20283 20296 20312 20405 20410 20415 20522 20 363 20578 20581 20627 20720 20734 207 54 20822 20940 20948 20946 7e lijst KonH nog bij 70 no 622 m z S32 z 3223 den me de kaarteti en abaoiuut beliooile aau het eeu ol ander 4cbt6evoelden Met het gevolg dat te halfzeven een hall uur vóór noruaalen tijd ovet le walmende pelroleumlampen fantastische lampions en flikkerende kaarueii n ellendig licht verspreidden ekaajl werd er uatuurlyk niet laéer Men liep van het eenc café naar hei luulcrc en maakte hier en daar luierende looneettjes mee van Bwt zoinccl blijdschap teruggevonden lampen die nu bleken te lekken of waarvan de brander niet meer schroefde of de katoen niet opgedraaid kon worden en nog veel meer van die ellendige dingen De jongens ilniden de straat over mH allerlei vreemde hoofddeksels welke met een brandende kaars waren opgesierd De meisjee lachlcn en joelden en w iren ecliichtig alB katjes in d n donker Waar ik ook kwam overal giinsterden me die dansende pelroieumlickten tegen die gewoonlijk slechtsop tafeis geplaatst werden zoodat hetlicht juist raanshooglc stond Op I laatst zag ik dan ook niets meer dandie fiikkerttnde dingen met het gevolg dat ii al gauw huia loe wasom m n oogen daar wat rust Ie geven na n luurlijk aan De Tijd kennis gegeven te hebben van deschrikkelijke dingen die er in Sluisomgingen Dat moest echter al weerbij een kaarslichtje gebeuren Vreese lijk wat flikkert dat ding Meermalen heb ik aW jnoeten ophouden ca m n vermoeide oogen een momentjedioht e knijpen en door een diepezucht m n zenuwen weer wat op normaal te brengen fk ga het toch ecb ter maar opgeven Hoe lang gaat dal grapje duren We gissen hier ook maar naar de oorzaak Willen de Duilscbers niej langer den uitvoer van gas toeetaanl willen zij welliobt ook Sluis een dwars zitten het door hen zo gehate vermeende spionnennest W heeft oon der vele geworpen hommen van de laatste dagen misschien dt gasfabriek van Brngge getroffen Tof nu toe weten we er niets van t Is voor ifele mensehen anders eert leelijke geschiedenis In goed vertrou wen op het ga hadden ze fornuir en petroleumlampen opgeruimd De zulken kunnen mi zelfs niet koken en zullen zich ook weer lampen moe ten aanschaffen was van fiolHenburg naar loonden Zaterdaginiorgeii om jU uur landden wij te Yarmouth Tijdens hel verbli if in de roeibooteji tiep er e n nog al woelige deining Te Yiirmouth legde ik een verklaring af bij den Nederlandacbee viceconsul en worden onze pasjoorieu gereed gemaakt voor Nederland In Londen iagde ik Maandag oük voor de Engelfiche admiraliteit een verklaring af Ook de kapitein ileelde mee dit men in Engeiaud alle mogelijke moeite gedaan lieefi om hel den schipbreukelingen aangenaam te maken Kapitein Kok verleide verder nog dal do Eoindijk 20 Augustus vanBuenos A vres naar Kopenhagen wasvertrokken met een lading bestaandeuit ongeveer 7800 ton mals en anderegraanj roduclen Den 6 len September werd Ie Si Vincent op de Kaap verdieche Eilanden gebunkerd en later is de Eerodijk nog drie dagen inde Duin opgehouden AI dien tij lwaren aan de Eemdijk de kenteekenen zirhihaar welke het schip kenraerklen als bchoorendc tol de Nederlandsche uatie Bij nacht was deHollandfiche vlag verlicht De hemajujing bestond behalve ui kapitein Kok uit ee n eerste een tweèj de en een dorde officier vier ma chinislen en 37 schepelingen AlleiJ zijn Nederlanders piet uitzondering van Noren die te Buenos A vres alt matroos gemonsterd werden TieyJ beide Noren bevinden zich thans ooit hier De oorzaak van de ontploffingen die de Eemdijk deden zinken is zoO verzekerde kapitein Kok niet met z kerheld vasIgeHlcld kunnen worden 17 251 1825 218 767 1822 2468 2984 3 399 4133 4712 5596 6505 7243 7768 8194 8487 8745 9426 10551 11255 11861 12602 12956 l 417 18904 14768 14873 15309 15635 15990 16318 1676J 16988 17965 18295 18791 19122 19488 19891 20267 20828 Stoamvaartmiieii Holl Lloyd Kennemerland 29 van Rio Mij Nederland Vondel thuisreis arr 29 te Genua Rembrandt uitreis pass 29 Sept Kaap Vinistaire Radja uitreis arr 29 te Batavia Bawean thuisreis pass 29 Gibraltar Karimoen thuisr pass 29 Sept Pe Gemengde Berichten Olie gesmokkel Naar de Telegr verneemt zijn onj afhankelijk van de onlangs gemeld boeten inzake den uitvoer van olieë en vetten twee Rotterdainsche firma voor niet minder dan f 300 000 bebot door de N O T wegens den verbode uitvoer van katoen olie De controle commissie had een aanzienlijk hoogere boete voorgesteld doch het bleef maar bij 3 ton Hierbij schrijft het blad het volgende De firma s die beboet worden zijnniet altijd degenen die de bepalingcAvan de N O T overtreden maar zijzijn er in ieder geval verantwoordelijkvoor dat het betrokken product in hotland blijft In bovenstaande zaak bijv werd het gesmokkel met da katoenolie ontdekt toen deze zich reeds inde zevende hand bevond Zij gaat jeenvoodig van k K per op k peVy Hetis gebeurd dat een bepaald toort olie Voor f 46 per lOO K G ingevoerd ten slotte voor meer dan f 100 werdverkocht toen was zy in de negendehand J In verband hiermede vernamen w nog dat de vorige week aan de Neder landsch Duitsche grens 70 wagon l jn olie stonden die men getracht had onder misleidende voorgevena over de grens te krijgen Hetgeen mislukte En eindelp wees men ons op het volgende Lijnolie mag niet worden uitgevoerd Wat doet men nu Men brengt ze eenvoudig in verharden toefstand en maakt er Ijjoolie zeep van Die voert men dan uit Maar afe wasobmiddel zoo zei men ons is die uitgevoerde zeep totaal ongeschikt en het kost slechts geringe moeite om de zeep weer tot lijnolie te maken Wat de koojiers in het buitenland dan ook wel znilen doen Ontslag wegens afval Naar De Stand verneemt is aan wee onderwijzere der Gereformeerde School in de Emmastraat te Vlaar dingen door het bestuur dier schoep ongevraagd ontslag verleend oindaf zij solicileerdeii bij het openbaar onderwlj Ie Rotterdam Het bestuur overwoog daarbij dat zij door deze daad in strijd bandelr den mot het beginsel van liet Gereformeerd omlerwij0 zoodat hun niet langer het vertrouwen der Gereformeerde ouders kon worden gesohonken Nieten 107 344 507 700 940 90 307 190 671 884 114 348 537 724 966 134 355 559 20 36 598 751 993 1168 1851 1656 1776 1989 2078 2328 2181 2792 329 3458 383P 404T 4232 1 5008 6841 5674 5 77 6063 8386 6684 6938 707 732P 7526 7698 798 834 8726 8904 8978 9446 9667 9858 10032 10281 10897 10576 10757 1094J 1106Ï 11226 0133 11425 11618 11780 11903 12050 12184 12344 12688 12744 ISIWS 13503 18662 13826 18862 14000 14290 14478 14569 14738 14923 15096 15270 15417 15688 15842 16061 16228 16428 990 1033 1060 1068 1114 1121 1218 1227 1234 1264 1274 1388 1410 1456 1486 1498 1633 1U60 1679 1718 1768 1888 1841 1858 1879 1911 199r a U 2048 2069 2062 180 2252 2232 2262 2278 23Q9 2403 2444 2467 2479 2549 2672 2676 2739 2766 2867 2868 2910 3174 3207 1315 3322 3379 3401 3451 iS S 3 3764 39 A 3986 3997 4006 4039 4080 4186 4212 4237 m § 4397 4400 4419 4449 4596 4606 4616 4650 4885 4892 4895 4933 5112 6190 5277 5801 3 5S6 5587 5619 S74 a787 5814 5882 5866 5943 6031 025 6059 6061 6100 6103 6187 6258 6378 6592 6 393 6683 6661 6682 67 n ma 6871 6920 6932 6969 6980 6987 7008 7021 7092 7095 7130 7231 7m 73j2 7396 7429 7497 7519 7548 7561 7562 7567 7682 7748 7766 7879 7984 7948 8039 8119 8215 8280 8848 8424 8496 8515 8542 8563 8757 87 59 8781 8855 8867 8922 8957 8933 E m 9025 9030 9 320 93S 9 6 9477 9503 9649 9562 9623 9762 9806 9808 98 33 9863 9887 9959 lOOÜO 10031 10047 10091 10113 10125 De E 6 m d Ij k Kapitein ii C Kok de gezagvoerder van het gezonken sioomschip Eemdijk van Ie Ilollaud Amerika Iijn heeft gisteren naar wij aan de N U Jrt onlleenen het volgende medegedeeld in verWlid met het vergaan van d l ienid k Het was 4 rachtig weer verleilen week in de i nacht van Woensdag op Dondeidag de maan scheen helder en er stond een matige deining Omstreeks kwart voor drieën in dieft nacht toojt ik mij in de kaarleuka mer bevond ontstond ei een vreeeislljke oMtplotfirtg waardoor het geheele schip rilde Onmiddellijk liep ik naar het dek en toen ik daar gekomen was volgde er een tweede ontploffing Beide olitplolfiiigen haifden plaats onder het voorschip Dadelijk begreep ik de situatie De tweede officier krecK bevel met eeo bemamle boot zich van de loofzij le van het schip vrij te roeien en in de nabijhalil Ie blijven DU geschiedde uit vrees dat deze bakboordsloep stukgeslagen zou worden logen het stoomschip Inmhldels werden er serschiliend vuurpijlen afgestoken en Tiogon het schip snel te zinken Tien minuten over iirieiin mOcslen de laatste mannen het schip verinten omdat het voorschip reeds geheel onder waler stond Zij die nog aan boord van de Eemdijk waren gingen in de klein en in een groole sloep Wie in de kleine gingen stapten later over 1 1 de bakl oordslot p waarmee de tweede officier reeds het schip verlaten had waarna de kleine sloep aan haar lot werd overgelaten In de twee groole sloepen verliof men als geze tien minuten over drieën in den nacht het schip Ik zelf nam hel bev l op mij over e eene sloop de andere stond onder amtmtiih van den eersten ojWicier r van Heek Onder de bemanning die voor het meerendeei half gekleed in de sloepen plaats had genomen omdat er geen tijd was om in hel voorschip Ie gaan werden kleedingstukken van de officieren verdeeld die men in haast nog had kunnen meenemen In dit spannende half uur was heel de bemanning kalm en voerde ze stipt de gegeven bevelen uit Met de twee geheel uitgeruste en van alles voorziene sloepen werd nu zeil gezet en ér werd besloten op den Deenschen wal aan te sturen Naar schatting bevond men zich toen ongeveer 1 30 mijl uil de Deensche kust ter hoogte van Doggersbank Donderdagnamiddag omstreeks half dril kreeg men recht vooruit een stoomschip in zicht dat recht op de sloepen aanhield Zooveel mogelijk werden er attentieseinen gemaakt met het gevolg dat men ons aan boord van dat stoomschip opmerkte en om S nur waren wij allen op hel Zweedsche stoomschip Framnüs dat op reis Zeppelin Van de Brabantsche grens 29 Sepl Bij Aerschot zijn in den afgeloopen nacht acht zeppelins gepasseerd naar het Westen Er werden signalen met g lenrde lichten gewisseld 81ui8 in t donker De correspondent van De Tijd If Sluis schrijft naar aanleiding van he afsluiten van den gaetoevoer aldoaf het volgende Wat zoo lang verwach gevreesd en gehoopt werd door sommigen is dan toch eindelijk gebeurd V t zitten te Sluis In l donker De gemeente betrekt haar gas van Brugge en tot nog toe liet de levelrin niets te wensohen over schoon elke communicatie met het bestuur der fabriek verbroken was Zondag kon de gasfitter van Sluis echter zelfs met pompen niet d n minsten toevoer verkrijgen en moest aldra tot het inzicht komen dat de emeente savoraie zou denkeren I e mare er van j Wpreidde zicb Wuurlljk ondanlts het gas dat Ve niet kregen als een loopend vuurtje doorde atad door de jongelui met onbeechrijfeli e geestdrift vei nomen door de ouderen met zorg Al spoedig zag men ze loopen metoude lampen lampengdazen katoen kannetjes petroleum enz De eenigewinkel die petroletvniampeo verkoopt zag z n voorraad in n halfuur uitverkocht De Automaat rukte met i n overgebleven voorraad uit en direct kwamen van alle kanten devrouwen met hun ledige kannen angeioopen om ze tegen voile te ruilen Maar de militairen waren er ooknog De barakken brandden nielsdan gaslampen die nu ook door petroleumlichten vervangen moesten worden Die werd de Automaat voorraad in beBla genomen Vrouwen vertoonden hun minder gelukkige huren zegevierend de onder stof en vuil op een zolder teruggevomlen oude lamp Een ander kon niet uitgesproken raken over t stom geluk dat ze toevallig nog tweo liter in huis had Petroleum bedoelde zf Wswschijnlijk Soldaten dansten On lachieii van pret omdat ze nou van avon rs overal vrijen konden dliar natuurigk ook geen siraatianlaam ontstoken zou worden In de cafe s zat men alle mogelijke zaken Ie verzamelen die desnoods licht konden geven waarbij de b zoekers s avonds over de oorzaken van de donkerte konden philosophee ren Teg n zes uur begonnen de grappenmakers en jnngelni reeds op hun horloge Ie kijken en zich te verwonderen dat t vanavond zoo laat donker werd Een kwartier later merkten ze aan den kastelein op dat ze waarachtig niet meer zien konden 2795 3302 8496 8921 4056 4276 4639 4771 3038 6444 6734 6966 7086 7332 7539 7717 8021 8392 8754 8928 8988 9447 9701 9878 1Q041 10287 10417 10674 10793 10962 Ulll 11260 11341 11450 11634 11779 11923 12059 12196 12363 12666 12766 12949 13061 13180 18 3 56 13529 1 1714 1 1829 13867 14028 14319 14486 1163 3 14752 11929 15119 15282 154 36 15707 1 3867 16078 16254 Stadsnieuws 10343 10361 10424 10461 10865 10372 10537 lft5 1 10576 10822 10038 10647 10812 10831 10900 10934 10991 11005 11032 11038 UHl 11152 11166 11197 11251 11279 11280 11297 11356 11394 11407 11461 11457 11519 11 574 11691 U668 11699 11710 11726 11798 11818 11886 11900 11965 1199012001 12029 12075 12091 12097 12138 12199 12248 12 325 12329 12419 12493 12516 12558 12672 12719 12731 12737 12766 12919 12923 12926 12962 12978 12981 13048 13072 13096 13136 13165 13194 13279 18 306 13318 1 1406 1 3408 13414 13475 13580 1 3630 13632 13661 13726 1 3751 13801 13818 138 34 13836 13855 13866 1 3879 13880 13925 13958 14029 14131 14181 14222 14322 14349 14482 14439 14516 14521 14 522 14 541 14636 146 53 14698 14712 14819 14826 14831 14866 14932 14968 14989 15009 151 33 15221 1 5226 15259 1 3324 153 54 1 5 362 15369 15603 1 5535 15629 15638 15736 15773 15796 15815 15890 15899 15916 15986 16097 16162 16170 16204 16257 18304 16408 1642a GOUDA 30 September 1915 Benoeming Tot tijdelijk leeraar aan do l Hoogere Burgerschool voor Jongens met 3jarigen cursus te Am sterdsm is benoemd de heer K J Riemens leeraar aan het Gymnasiora on de B H B S alhier Stedelijke Zweminrichting Blijkens aankondiging van de Commissie van Toezicht van de Stedelijke Zweminrichting wordt het bad Zaterdag 2 Oct gesloten Bond van kaasproducenten Tot medelid van den heer A van Wijnen Stolwijk als lid van het bestuur der door den Minister van Landbouw op te richten vereeniging welke in de plaats zal treden van het Rijkscentraal Bureaux voor den uitvoer van kaas word door den Bond van kaasproducenten aangewezen den he r H Anker Oudewater Loeraar Gymnaainm B en W stollen den Baad voor ter vooraiening in de vacature van leeiaar in de aardrijkskunde aan het Gymnasiom ontstaan wegens verleend eer voi ontslag aan den heer A F Cremer tijdelijk te benoemen voorde autó September en October de h r S de Grood te Nijmegen die th i met tofflftemming van B en r S s geeft en mat ingang van lï definitief te ben en dl tJ Kof f man benoemd leeraar l 7aardriikskande aan de R b Talhier Concert Nieuwe Schonwbnrg Onder leiding van den HeerP 7 Dinsdag 19 Dot a s in deiC Schouwburg een groot concert p worden door de Gem ZangverMniJ Gouda de Gem Zanf Nut en Genoegen uit Bergamfi f ró g niging S oendo uit Schoonhoven Opgevoerd zal worden o m 1 1 ha van Mendelsohn Aankoiirt 2 gasten mt Tannhauser van Ril Niels W Gade met begeleidin Z Orkest Orgel en Piano Als solisten zullen medewerkeo Mei Veonstra sopraan den Haap K i V Es alt den lïaag en MeTS Naditweh mez o opr a dei i Het batig saldo zal strekken vm het Kon Nat Steuncomité Cokes voor minveimogeaden B en W schrijven aan de RmJ Bij schrijven hetwelk ter visij ligt vraagt de Commissie van bjjstaiiil in het belieer der Gemeento Liottfi brieken onze aandacht voor de wij waarop in de laatste jaren de da de gasfabriek geproduceerde eojiM tegen zeer verminderden prya wordt beschikbaar gesteld aan minverniigende ingezetenen dezer gemeente Zooal uit dit schrijven bigkl is deze goedkoope cokesleyerinj langzamerhand een niet onasoiieo lijke schadepost voor de fctriek geworden Bij het stelstel dat voor die ookesvoorziening werd toegepait n l het verkoopen op bonoefl die door de verschillende armbetlom in de gemeente inclusief den Armen raad worden afgegeven is zoeatsde Voorzitter der voornoemde Commim ons nader mededeelde de hoeveelheid cokes welke alleen gedurende de wintermaanden van 1915 voor den goedkoopen prjjs door de gasfabriek it afgegeven gestegen tot een 3200 H L Met do Commissie zijn wij het vol komen eens dat deze schade ten onrechtj doorL de gasfabriek wordt dragen en haar voorstel om maatro eUg te beramen welke dat bedrf in et vervolg van die schade nlleii ontlasten heeft dan ook onze volle sympathie Het gaat echter moeilijk aan om in deze critieke tijdsomstandigheden dei maatregei je nu xevU sedert eetrige jaren bfl de gasfabriek hoeft gewerkt in te trekken zonder er iets anders voor in de planta te tellen Immers het laat zich aanzien dat de pr jzen der brandstoffen in den aanstaanden winter hooger dan gewoonlijk znilen zijn als gevolg van schaarschte door den oorlog zoodat gezinnen wier inkomen juist voldoende is om r in normale tijden van te leven daaraan gebrek znilen gaan kiijgeii Zooals wij U echter reeds bij ons voorstel in zake prijzen van levensmiddelen dd 22 September j l No 76 1093 mededeelden achten wij het niet op den weg der gemeente liggen om eenvoudig den last die lot nu toe gedragen werd door de ge meente gasfabriek over te nemen n zelf de ingezetenen die daarvoor in aanmerking komen van goedkoope brandstof te voorzien Wij meensn dat daarvoor meer is aangewezen een instelling zoeal het plaatselijk steuncomité hetwelk juist in het leven is geroiepea om de noedea der jngezetenen welke bat gevolg lijn vanden Enropeeschen oorlog te lenigen Wj hebben ons daarom tot dat Comité gewend met het verzoek zich te willen belasten met het koopen van ookss van de gasfabriek gedurende den komenden winter om ze hetzj om niet of tegen een lagen prijs te verstrekken aan die ingezetenen dSr gemeente die daarvoor naar de meeoinf van het Comité in aanmerking komen Zooals de Commissie van bijstand in hïwr schrijven reeds aangeeft zou dat Steuncomité dan kunnen worden beschouwd als een afnemer in M groot waardoor het aan do gasfabriek den prijs zou kunnen betalen welk bedongen is van de zoogenaamde cokeseontractantefi Daar hêt Oomit natuurlijk over geen opslagplaats beschikt zouden de personen voor wien de cokes bestemd is ze op vertoon van een door het Comité afg geven bon van do gasfabriek knnnm afhalen Wij zouden üw Raad dan willen voorstellen om den steun der gemeest daarin te doen bestaan door aan h Steuncomité als tegemoetkoming j i oar de cokeaventrekkiog geleden 5j een subsidie toe te kennen van Aanhoudingen ijor de politie alhier is een minder§jM § aangehouden uit Leiden afkomS e naar zijn woonplaats ia terugJ uht Mede werd door de politie Jlebonden een gesignaleerd persoon fc nog drie weken hechtenis moet gdvgaan Deze is overgebracht naar fiHnis van Bewaring te Rotterdam Op de voordracht mi voordrachten voordebenoegu van eeu onderwijzeres aan de voor u 1 o 1 klasse no 3 t gottordam en 2 klasse no 12 komt a Wden als no 2 voor Mejuffrouw ï J Koenraad onderwijzeres aan de j Borgerschool voor jongens alhier Maximnm Kaaaprgzen Nur wij vernemen heeft de Minister ten Landbonw de maximum prijzen nor kaas voor binnenlandsch gebruik orioopig vastgesteld op de prijzen voor September golden met jbondering van do volgende prgs hoogingen n l dat de prijs voor Wkoop in het groot van volvette indacbe Meikoaa met Rijksmerk is Mbtaoht van f47 op f50 per 50 Kq i idem zonder B ksmerk van ffe op f48 per 60 K G van tHdwhe Delftsche en Komijn kaas Uj verkoop in het groot van f 38 141per 60 K Q by verkoop in ïktón van f 0 50 op f 0 55 per i X Q ïoorts is de prijs voor Kdammer Mus 40 bepaald bg verkoop in t groot op f47 per 50 K G en bij verkoop in t klein op 60 et per i K G Levensmiddelen voorziening Door den Minister van Landbouw Nijverheid eh Handel Is de Volgende fiiiulaire lot de liurgenieeslers gerulil be lljdsoDislauligheden maken hei bü voortduring noodig maatregelen te iicifieii om verschillende voedingsmiddelen tegen lagere prijzen dan dearvour bij uitvoer bedongen kunnen wunlen voor het verbruik van de Netlerlandscbe bevolking bcschikbaai te stellen Xuülang iiiochl worden aangeuomen althans met eenige reilen niocbt worden gehoopt dat de Ie nemen Hi Mregelen slechts zeer lijilelijk zouifin liehoeven te werken kon u u lm aanpaseende aan de omstandigheden van het oogenblik nemen en Vu de wanrechijiilijkheid voortdui enil grooter wordt dat de tegenwoordige toestanden ook den Komen hi winter nog zullen beheerschen vil ondergeteekende den lijd geko wn oui eenheid in de reeds genomen uiiialre elen te brengen en een vWen grondslag voor de komende te Beschikbaarstelling Voor de bcBobikbaarsteiling van hel noodlgde meen ik dat organisaties R producenten of exporteurs moe1 zorgen under door mij inge MM teuicht kiumen zij ooderling de MhtBo verdeeien doch georgani ni moeten zij de waarborgen ge n dal hetgeen voor binnenlandsch verbruik van feun product benoodigd 1 ook inderdomd geleverd wordt iJ s l r i b u 1 1 e Wat de dismie aangaat kan Ik moeilijk een Mfoep doen up organiaalles van verMUikers doch meen mij hieromtrent I moeten wenden tol de hoofden der ffleeiaen Besiaal in een gemeeiUe de hehoeile 01 dislribulie van een of ander levemwiuWel dal ifoor een organisatie i Moeld omier Beschikbaarstel W lieschlkboar wordt gesteld dan d versweken door belangbeb ixien an den burgemeester worden i i nl aar gemaakL Deze brengt de ei zoeken over aan het centrale ad innislratie kanloor in de volgeode all genoemd Ik merk hierbij n itrukkelijk op dat het iine bed del ing niet ie i tie burgemees Iers het i lenen van verzoeken Mnmocdlgen Mijne niaalroge2J i voortduring op ger 7 ddoende voorraad in het M aanwezig blijft en het schiinl mij ig l te hei beate toe dat de dis utle plsals heeft p de tot nu toe Wh i ï s happij bestaMKie w klu distributie van over fWawege verlangd dan kan d ze deü i onia controle geechieb daarvoor opnieuw eeo t1 i hurgemeeslera te mo MchiPdt de distributie in een geLl ontrdle van het hoofd rLif kunnen de verde 1 o levensmiddelen ook bJikï verkrijgen dat deze verwli degenen voor r i hesiemd zijn Het achterhoukmI schikbaar gestelde levenste w prijsstijging al = achten ze frauduleus uit te voe ren of voor een ander doel te gebruiken kan dan te eenen male uitgesloten worden geacht Centraal beheer Dé cenIrale leiding der afkuinislratie behoort Ie berusten bij de Commissie voor de voe llng van men h en dier uil het Kon Nat Steuncomité door welke commiscjie een algemeen admlnistraliekanloor word ingesteld De verstrekking van de in aanmerking komende levensmiddelen geschiedt voor de onderscheidene gemeenten door tuaschenkomet Van dit administratiekaiitoor Hierdoor wordl het iubbele voordeel verkregen dat voor alle artikelen voor de gemeenten slechts aan één adres geschreven behoeft Ie worden en het adminislraliekanloor zich niet ais de thans beslaande distrihutiebureaux roet een steeds grooter wordend getal afnemers doch enkel met de gemeenten in verbinding behoeft Ie stellen Ilel algemeen administratiekantoor is gevestigd Amaliasiraat 2 stlra cnhage Waddinxveen In deze gemeente worden in den nacht van 4 op 5 October een 1000 tal soldaten ingekwartierd behoorende tot de regimenten Grenadiers en Jagers welke troepen in samenwerking met andere oefeningen zullen houden Zooveel mogelijk worden zij ondergebracht in daarvoor ingerichte schuren etc Voor voeding wordt door de troepen zelf gezorgd echter wordt het dawtoe noodige in deze gemeente gekotsht Voor den dienst bij den Landstorm jaarklasse 1892 dezer gemeente zullen vermoedelijk een 30 tal personen ingeschreven worden StoiwFjk Hod de Toonkunst Vereeniging Kunst na Arbeid wegens de mobilisatie haar repetities gestaakt thans zijn deze weer aangevangen zofidat met het a s winterseizoen hunne uitvoeringen tegemoet kunnen worden gezien Moordreoht De door eenige dames gehouden collecte voor t Koninkigk Nationaal Steuncomité heeft f 386 75 opgebracht Sohoonhowen Voor de kaasmarkt te Schoonhoven wordt thans reclame gemaakt door eranjs bUietten waarop mét flinke letter staat aangegeven dat vanaf 1 Oct aan de aanvoerders van kaas gratis loten zullen worden uitgereikt Op de laatste kaasmarkt van elke maand zal een verloting plaats hebben van een prijs terfwaaj e van f 25 en een premie ter waarde van f 10 Voor eiken wagen kaas van minstens 100 K G wordt nog een gratis lot verstrekt Het moet gezegd dat Schoonhoven s bestuur zich wel moeite geeft om de kaasmarkt er in te krijgen Als het nu maar helpen will AAUKTBBUICnTEIN CoOp tuinleravereeniglng Ooud en Omstreken te Oouda Veiling van 29 Sept 1915 op de llouliBansgracht Andijvie p lOU Ü ÓO f 1 8ü l rinweyHetKtonen p pd j TJ et StamüuuiMMi p pd ü 6 4 Trusbuoatjeii p pü j b et Striftponeii Ie soort p p l 7 Ö Pt id id p lÜUÜ f2 10 t ï f 0 id 2e aoort p pd 1 V i t t l ionkboouen p pd 3 5 I iyt Pt Jiialotien p pd 3 et I Doporwten p pd Vd cl Kuolrapen p at 2 cl Komkommer groen ie riouri p IW f l rX f 2 00 id 2e soort p lUO 3 80 et id p kist 6 15 H id gele p lüüf 4 75 Bloemivool Ie Hoort p öt Öj 12J Ct j id Ae Boort p at 2 5 et Uoode Kool p et 10 ot Savoye Kool p t 5 BH et VVitle Kool p m S i 1 ct üi=o iM Kool p öt IK 3 i et Spruitjt H p zak m Hiyt Pt ï Kroten p 10 ljo8 IH 27 et Wortelen p 100 l oB f 0 80 f2 Postelein p mandje 7 9 et id p raaad 10 26 et id p 100 pd f 1 05 f 1 50 Prei p 10 hop Hï m et i Kropffla p 1 K 5 85 et Spinaaie p mandje 7 H id p mand 30 c id p 100 ïd fL i 5 Uiön p 100 pnd f4 1 70 id kleine p 100 pd s f 3 80 Tomaten Ie oort p 100 pd f5 85 f 7 7i i i 2e soort p 100 pd f3 45 f rf Appelen p pd 2 i l ereii p pd 2 5 et id p rnaiKlje 50 65 et é p mand t 1 05 f 1 80 i l p H U f3 25 id p St V l et Meloenen p st 10 iO e KipPioren p 100 f 8 10 f 8 25 Aiasterdama hie aardappelmarkt 30 Sept 1915 Aanvoer 3 ladingen Prijzen Frieeche hUuwen f 2 60 Zeeuwsche eigenh 12 30 f 2 00 id bonten f 2 0 f 2 7aj ld blauwen f 2 70 f 2 0 Eigenh poolers f 1 80 12 Flakkeeeche Mgenh 12 40 f 2 00 Spuische eigenh f 2 10 f 2 fiü Qouda 3c September i i5 ÜRANEN Onvwnndnd Tarwe Zeeuvache ii a 11 25 mindere dito 10 50 i jo 75 Afwijkende q o i 10 15 Polder 9 i 9 75 Rogge Zeeuwsche i Polder ƒ Buitón landsche ler 70 kilo K ü iLaj Gerst Winter 9 15 1 9 50 Zomer 8 75 a 9 Chevalier 11 4 11 J5 Builenl voergerst p r É5 kilo 7 50 k 8 Haver per HX 57446 Per 100 kilo 12 A 13 HennepZaad Uuitenlaiidsdw per 50 Kilo 10 4 10 50 Kanarieiiuid aj I 24 p H L Karwijaaad pa 50 Kilo 20 i 21 Koolaaad ai 4 2a per HL Erwten Kookerwteo 19 4 20 Buitenlandache voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine boonen 19 4 20 witte lioonen 21 4 aa foardenbüonen 15 16 Duivenboonen 16 4 17 Mals per 100 Kilo Ainerikaansche Mixed 10 75 I Klelneronde 1050 i r II Vbrmarict Melkvee redel aanvoer handel atug prijzen alationair Vetle varkeoa red aanvoer handel vlug 42 i 48 et per haU K U Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 32 4 40 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 2 10 4 a 40 per weck Vette Schapen geen aanvoer Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren rtd aanvoer handel vrijwel 10 4 16 Graskalveren goede aanvoer handel matig 75 35 Fokkalveren 18 4 38 Eieren red aanvoer handel inalig poi 100 stuks 8 25 4 8 75 Boter matig aanvoer Handel vIiikGoeboter 1 65 4 1 70 Weiboler 1 50 4 1 60 KaMmarkt Aa Levoerd 105 partijen Goudachc kaas ie soort f58 I61 id ïwaardere f 60 f 63 id ae soort 1 54 f57 Altea per 50 KO Handel leer vlug met conditie Laatste Berichten Aan het Weateigk Pront PARIJS 30 Sept Het communiqué van 29 Sept luidt Het geveoht op dt hoogten tnsschen Souchez en Vimy ddUrdiB den geheelen dag voort Wg hebben alle vast veroverde Btelliagen behouden In Champagne heeft een hevig gevecht plaatfi voor de achterwaartsche stellingen van den vijand met het doel den nitlooper ten noorden van Mesoil waar nog Duitsche fdeelingen stand houden ia te korten Wij maakten vorderingen op de hellingen van de hoogte bij Tahune eo aan d n uiteraten grens van dit dorp evenals ten noorden van Maasigos Vooruitgang der Fruische troepen I AU1J8 10 Sept OHicieel In Champagne hebbea de Franschen op vernehillende punten ia de loopgiaveu der tweedeSl uit8che linie westelijk vun TahureVn de hoeve van Navariu voet gekrlgen De Ij ran chen liouden deze ptinfen vaat iii bezit Pe fEcvecmen by Loos LONUKN 30 riept I hilip Uibbs de e rreiipondent vim de Daily Chronicle bij hel Uritacb hoofdkvartier beftchrijtt aldus de gevechten in de nabijheid van Dooti J r waren onder dp bataljons die den aanval deden vele van het nieuwe leger en daarbij war öchotsche rogtimeiitea die bij den eersten aanval ruiinBehoots deelden In e verMehrtkkingeii Vele van hen NJaeboon bohoorende tot rogiraenteB uJ t beroeiiMle oude overleveringen die op het VVeëtelijk front onatervelijken roem he$ben behaald waren recruten van het leger van Kitchener die pa in Vlaanderen waren aangekomen Deze prachtige jonge mannen hoorden gedurende verleden Vri lagnaeht het geweldige bombardement hetwelk den aanval voorafging en op zieh zelf de zenuwen geducht op den proef stelden maaf toen Zaler ilajfitrhtend om half ze en de officieren der eompagnieën het bevel gaven sprong bet bataljon It le loopgraven en tffictde naar de liniee van den vijand onder ewi wHd hoera LofjH het aanvalspunt was ongeveer drie en een halve mijl verwijderd Zij bereikten de vijandelijke btopgraven liiüoÉi zonder vele verliezen en konden waarnemen dat de eerste Iwee rijw ijzerdraadversperringen geheel waren stukgeschoten door het bom bard etnent der artillerie üe derde rij waa onbeschadigd en bestond uit sterk ijzerdraad met groote palen ï e eerste twee loopgraven werden roet storm na een bajonetge vecht genomen waarbij een groot trokken waren genoten heden rust en zoolang als ik Iee zal ik mjj die dorpen achter de strijdlinies herioneren door welke deze flinke beHlijkte mannen trokken die hadden doorgevochten bij één van die hevige gtnochten welke altijd de overwinning oMd de Britsche wapecen hebben g ra tot Zij hadden ve4en viiji hunne kameraden zien vallen zij waren op de slagvpiden voortgerukt door hoopen van men schen vleesch doch zij keken trotsdi en verheugd diiar zjj een groeten aanvat hadden geleid en de Duilsdie linies hadden gebroken Cetinrende een gedeelte van den dng reed Sir John French langRdwse door mijnen verpfelde dorpen en waar hij eon groep van deze mannen ontmoette bukte hij zi h over zijn paard en sprak mot hen hu tevens zijn persoonlijken dwiït betuigend voor het dappere werk ddl zij hadden verricht Aan het OostelQk Pront PETERSBURG 29 Sept Officieel Na een verwoed gevecht veroverdenwij de vijandelijke loopfjraven en steunpunten ten westen khoJatschu Naeen zeer zware artillerievoorbereidingzetten wij het offensief voort en veroverden de vijandelijke loopgraven tenoosten van het dorp Kupczynce na dev andeltjke draadversperrin en te h ben geforceerd aaiïlal Duitfctcheie gedood werden liet niet vernielde ijzerdraad hi d hen duuvankeüjk tegen en wae een geduchte hinderpaal Onze mannen deden echter mot doodaveraehting een wanhopigen aanval hielden ötand under het doodeli vuur vaji machinegewereo m baanden laogsamerhi nd een weg door de draad versperringen De eene rij na de andere rukte op en ten slotte drong eeo groot aanliil mannen door en snelden voorwaarts naar het dorp en vervolgens niig drie kwart mijl verder Terwijl zij ouder een woeet geschreeuw vooruit rukten werd i zij begroet door hel vuur van een ontzaggelijk antai luaebuiegeweren van uit elk deed vun bot dorp weerklonk het aanhoudend geratel dezer wapenB dio alroo men lood uitbraakten gr waren machinegeweren in de vensters van vele huizen opgesteld op den top van groote mijnkrftnen die zich 300 voet boven het midden van het dorp erhieven en in borstweringen dwars over de straten aangelegd Üp het kerkhof ten Znid Weeten van de plaals dat onze mannen moei9ten paaeeeren waren niet minder dan ItK machinegeweren opgesteld zoodat dit op zichzelf een zeer sterk fort voriijde Deze bataljons werden nauwelijks tegengehouden na den eerrtlen schok De Duitsche Landutorm Kjaarklaase 1916 Bt kens oproeping van denconmlgeneraal vad Duitschland in de bladen moeten de hier te lande aanwes Duitaehws die geboren zijn in 1396 behoorende tot den landstorm 1916 onmiddellijk naar Duitschland temgkeeren en zich aan hot eerstbereikbare diatrictscommando melden De Benedetto Bria getorpedeerd Volgens een telegram uit Berlijn nas De Tijd zijn aldaar berichten ontvangen dat de Italiaansche pantierkrai er Benedetto Brin door een Doitachen onderzeeër is getorpedeerd Doi r dra d versper ringen en over de doode en gewonde lichamen van hunne kameraden gingen anderen me de bajonet en schl end verder mei een woohI elan den vijand beetrij lend 0 8 uur bereikten zij die niet gevallen waren de greni van het dorp Loos waar gedurende bijna 2 uur een gevecht in de straten geV erd werd dat een vrees ijk karakter droeg Verschridene bataljons werden hamigemeen en vele van hunne olfieieren werden gedood of gewond De slag werd geleverd in afzonderlijke gevechten van kleine afdeelingen die hun weg van huis tot huis vechtend voortzetten Wiarbi zells in kamers en kelders afzonderlijke ontmoetingen plaats hadden BURGERLIJKE STANÖ GOUDA GEBOREN 26 Sept Adriaon jaden K Jonkheid en H Viager iiig r Lsradert oDders L van Dijk en A J G Simon 27 Christina onden J M van Moonel en R van Goidtsenfaoven Pieternella ouders J Polet en N van der Zijde Umbertus ouders N van Wijk en M J Spee Bemardus Hendrikua ouders H J E Meyer en A M J van Wingerden 28 Hagdalena Cornelia ouders J van Oostrom en A Bloot GETROUWD 29 Sept A M Heerkens en C D Bruljatens B van dea Berg ea H Brow W Kramp en W C de Jong W H van de IJnnt en G Schaap O A M Znfr man en M C C J M van den Burg W J Hölaken en E O Kok II Everling en W Agten J Hey n D J Prent OVERLEDEN 27 Sept JehannkWildschut wed v L Nieveld70j 28 Flater Tak 24 j f ï REEüWIJlt GEBOREN KSm Agatb ouders L J van der Werf m J M Stolwijk OVERLEDEN If li SofcosndWwo d 4 j 1 OfBchoon de st il ernstig beecha digd was iloor ons granaatvuur en de kerk in het eetiUrnm tot ruïnes heri+chapen was was er geen brand ontslaan Waar nog een geraamte van een huis stond was dit dicht bezet met vijandelijke troepen die kelders als loopgraven gebruikten van waaruit zij door openingen op onze mannen in de straat konden vuren Zij vuurden ook door ramen en deuren van achter overblijfselen van muren ea enkelen van hen fe dö nyl hunne m cWfte eweren op vlieringen ttpgestdd IHer en daar verdedigden kleine gedeelten van deze Duitache troepen zich met een moed der wanhoop totdat zij tol den laataten man gedood waren OnderluBfichen waren eenige bataljons die zieh ftl vechtende eeii weg dpor Loos gebaand hadtlen zich in een worsleling gewikkeld om heuvel 70 Ie veroveren Het was bijna een mijl verder naar het Oosten en Zuiden en de weg werd met schrapneils en het vuur der machinegeweren bezaaid daar waar deze langzaam stijgl tol het hooger gelegen gt ied hetwelk feitelijk een helling gelijR doch luel bepaald een heuvel vormtj üp den verder gelegen heuvelrug ligt bet dorp C ité St Auhusfe dat door den vijand bezet werd gehouden en vaibwaar men uit de ramen der landhuiiïen op eeit hooger gedeelte gelegen en van de versterkingen in de nabijheid onze oprukkende troepen kon overzien Ken onafgebroken regen van vuur werd over de naderende troep m nitgeslort Telegrafisch Weerbericht van het KoninUyk Meteriologilnh Inititnut te DE BILDI Hoogste baFometentand 769 9 Ite Christiansund laagste barometerstabd 745 8 te Skagen T Verwachting tot den volgenden di Zwakke tot matige winden i westelijke richtingen zwaar bewolkt met eenige regen Zelfde temperatuur Nieltegenxlaande dit rukten onze mannen voort Hij het aantrelfen van borvtweringen of verhoogingen groeven zij zich zelf diep in zondat zij uiudekend lje cherming haildim De een fe manwhappen die Heuvel 70 bereikten kwamen daar mgeveer 10 unr aan en klamplen zieh len koste van allet en mot heldttaftige vasthoudendheid aan hun stelling tof 11 uur dien avond vast op welk unr zij door andere tronen werden afgelost die den volgenden dag den irtrijd voort zetten Hommige n an8chapi en dié bil het eerste lieel der operaties be Adverlciitiëii L S M DE YOLHARDmG WINTERDIENST Vanaf I Ootober 1915 tot n mit 30 April 1918 vertrekt dienst GOüDAr AMSTKRDAM I uur in plaats van 4 nur n m Vanaf Nbianilag 4 Ootobar werwaH dienst lO IS n m e zal dien t 6 30 7 uur n m vertrekken üe dienst 8 IS n ni bl op wariulagen doorgaan terwijl des Zondags dienst 6 30 7 Wur MOMU iü vertrekkeaen 8 15 8 15 n m 38 nE niREOTIE