Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1915

grondsobe brand uitgebroken Men heeft het vuur trachten te bluischen door het opwerpen van een dam Per soonUjke ongelukken zgn niet voorgekomen Mr C Th uan Deventer t Hedenmiddag werd het stoffeljk overschot van Mr van Deventer afgevaardigde voor Assen uit Dep Haag overgebracht naar Weslerveld Op het H S S waren aanwezig de Ministers Lely Rapibonnet Treub Pleyte Ortt vele leden van de Tweede en Eerste Kamer deputaties van de Kamerfracties van de Vryrinnig Demoeratischen Bond van vele instellingen op Koloniaal gebied De meeste afgevaardigden namen in de extra trein ploata Het Tweede Kamerlid Duymaer van I Twist heeft tot den Minister van OorI log de volgende drie vragen gericht I ten eerste of de door de Minister toeI geoegde overweging iets te zullen doen I met betrekking tot de Militaire tebuiI zen tot eenig resultaat heeft geluid ten tweede of onderzoek naar de beweerde ongenoegzame geesteUjke verzorging by de gemobiliseerde troepen waarvan in de Memorie van Antwoord op het Wetsontwerp tot langer in dienst houden van Militairen sproke was reeds afgeloopen en zoo ja tot welk resultaat het heeft geleid ten derde of de Minister becóid is zynerayds te bevorderen dat en Jlouinkiyk Besluit wordt uitgevaardigd waarby vrijdom van port voor de Militairen wordt verleend zooals dat geregeld was by Kon Besluit van 28 Augustus 1914 I De Commandant van het Veldleger Generaal Buhlmau die sedert verscheidene wekei oiek was en in zyn woning te s Gravenhage verpleegd werd is in zooverre hersteld dat by zeer spoedig weer zgn dienst ziu ks nen waarnemen I Verkeer met Engeland stopgezet I Men seint ons uit Vlissingen De I dienst van de booten der Maatschappy I Zeeland naar en van Engeland is voor onbepaalden tyd stopgezet tol lid der CounniBsie van bijstand iu hel beheer der gemeente lichtfabrie I keu wegens het tdoor den heer t 1 A Vingerling niet aannemeu zijner 1 henoeining de Ijeer W Bokhoven I lot lid der Cothmissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken wegens het door den heer P D Muijlwijk niet aannemen zijner benoeming de hew V Bokhoven tut lid der Oomnrisaie van bijstand in het beheer van den rejniglngsdienöt wegens het door den hé R U Jongenburger niet aannemen zijner benoeming de heer N A van der Ree tol lijdelijk leeraar iu de aardrijkskunde aan hel gymnasium de heer I li J de Grood lot leeraar in de aardrijkskunde aan het gymnasium de heer J Koffinaii n lot gemeente arts wegsens de periodiek aftreding van den heer Dr P J A Levertagvde heer Dr P J A l evpdag tu ouderwijzereB aan de HarhaI lingsschooi voor Meisjes m j H M I t v n der Plas l De zitting duurt voort wonieu 1 2 2 4U0 werkel uil aven 11865183 11 I De begrooüng sluit met eeu lotau I van 1871229 11 $ van inkomsten enuilgaven 1 Stoïwijk De heer A Oskam cand tot den I 11 Dienst alhier i beroepen bij de 1 Ned Herv Gemeente te Benthuizeo 1 Na een ziekte van ruim 8 maan 1 den ia Da Franoé predikant bij de I Ned Herv Gemunte alhier wed ternggekeord en zal hijdejÜodadienet 1 oed ening a s Zondag weerl den Wi 1 wenet hen hem en zijn familie erme 1 de van hart gelnk em hopen aat een I voortdiirerule ezondlieid zijn deel za 1 ziin I OudeWAter Tot kantoorhoud er aan liet poeteu telegraaf kantoor te Sommejadijk isbenrfiemd mej M A Gravendeel alhier I De reodö eerdier door one aangekondigdo ga tenioonsteUing zal I plaal8 hebben op 15 16 17 en 18 I Ortober a a Zooala e feeds melden I 1 zij georgaiaiseerd met het oog op I de plannffli tot aanïriuiting der geI meenten Hekendorp Harmeien SnelI rewaard DenÉMïhop Polsbroek en HoenIkonpaan de gasfabriek dezer geI meente Bij de offlcieele opening op I 15 October zullen de leden van de I raden der genoeande gemeenten alsI mede de notabeiefti woï Cn uitg iooI dlgïi otfioieel tegenwoordig te zijn I Hij deze tentoonsteljin zullen demon I fltratiea op g agebied worden gehouden De besprekingen zullen worden geleid door e0n vertegenwoordiger van de firnw R S Stokvisch en én te Rotterdam op het gebied der Hookknnwt en door dten heer C W Mortier te Wageningeo op landbouwkundig gebied r m dit teven een belangr keT L ng ten gevolge he ft waar1 P tegemoet gekomen wordt I jet verzoek der Gasfabriek om I Ij te zijn met gM 1 n waarom tiy met de meeste 1 uw College verzoekt oen i liet verboden i een wihkel 1 TLpen barbiers en kapperns Ion 1 JSrt publiek geopend te hebben 1 fi vóór morgen 6 uur en na g avond 11 unr L M Zaterdag 1 F den dag voorafgaande aan I f den Hemelvaartadag I f j yM 29 November tot en met 6 I DKHuber en van 17 tot en met 1 f M December 3 op anders dagen vóór a morgen i 5 nur BB na s avonds 9 anr t Yerkort Gemeenteraadsverslag I fc lie liedeumiddag gehouden voliillm vergttderii van deo genieenieI4IH1 erd door uen voorzitter roede I maeeld dat door den heer li v A ttt üieus voorstel iwlrelfeudo lü m MH bepaalde categorie van eiileaml lena eu i ingetrokken nu J e u voorstel lu dien m UW gi i lagekomeu een voorsiel van de ittm Dunker K olija en Vingerling Imogend um met ingang van 1 J au 1 1 neii verlielerlng Ie brengen In 1 ia ilaris vin den udor specleur i f en de agenten van politie eeu aan I I Dewling vobr ék IIU d if Jouunissie op W L O Jvaarep ziju gep aalst I ili htereii f Noordljk eu W A I i ielii eeu aifi es van de aid 0ou 1 da vw den fflled IJarbiei s on K ap I p r l nd beoogend wettelijke ver I J ini gde wiii vt l iuitiug nt t een adhae II ie adrc vin de Uoudsche 1 WlnkeI liefSVei eemJiBg een v erzoek vanden f tér A M stink m te worden beÖnid tol toakelal lu rdfiende enfèiroerende goedert eeu adres van F Schoonaer üerd en M anderen Jtaano j verzocht word ve ibeteriugj mu do uuhottdbai en ioeetand van 1 4 bobmgaai dslraat 0p dit adres ij eileni li ten W voor te beschikken kt dia jstraat wordt opgehoogd iv aarvant ais kosten zulten bedragen P O 1 ó tJO tengevolge van deze rhüügn g zullen tul yato woningen m die straat oubewooUbaar worden I xerklaardS 1 1 Aan Atej M Ijrdftiwfer werd op er ioek si ingang vaii 1 jan 191U eervol oJ l8lag veneend als oaderwijïeree aan de school v g 1 o no I i buiten de reeds gepubliceerde voor I atou van ii eu VV ie u a nog inI gekfltaea eeu voorstel van U en W I wi viiplKioging van het salaris van I den Mrectour der opleiding van de I outterwijzeressen uu hOofdonderwijzeI reffleu aan bewaarscholen benevens I een vooratel tot definitieve onteige I uiug van woningen iu hel Buurij I lot verbreeding van deh openbaren i g en een voorstel bevattende een I vsHMuwingsplan van het aan deger meeute behoorend terrein gelegen tuaI hen do nieuwe Kijka Hoogere BurI gernchoot eu de Karuemelksloot I hij het aan de orde stellen van de I benoemingen stelde de heer Van de I Velde voor de benoemingen van leI ileii in de Commiesies van bijstand I lodig gewui deu wegens bet bedaU I ken van de heeren Jongenburger I I Viugerhng en Muijlwiik die in de l vorige zuting werden benoomd van I it agenda al te voeron omdat het I hem voorkomt dat bij stemming thans geen hem bevredigend reeullaal kanworden bereikt een resultaat hetJKilk naar spr s ineening ook niet In het belang der g eente is Up rood van literatuur over de 1 ttemeeatewet toonde spr aan dal bij w zake kundjgen de meeaing beetant het niet aangaat te bedanken voor benoeming als hd eaner conume v tt bijstand Uit van Loenen emeeiuewet uit Benbaas Handboek Aitmiuistraiiel Ueoht uit Leon s Kecht l raas alyiiieile uit een artikel uil 11 tjemeente tam citeerde spr dat f der Gemeenlflwel bedoelt dat leden van den Raad verplicht zijn 1 laak te aanvaarden van lid derfoMiniSsie van bijstand die de Raadwn opdraagt Biet welke taak 2 J worden belas Volgens dézeMtoiteilen staan slechts twee wegen pen om die plicht niet te vervullen IJen Raad ontheffing te vragen I die benoeming of ontslag nemen M vn 5 d D RJtód jlefc hiervan ontspon een breedvoerig discussie overï r irtulBidende oorzaak l o wd n 1 de niét herkie Sondé kiiiïll I 0Bker Broekr Wik VI XoUin MuUl 7 ¥ Kuuttïl oveVt ® Jongenburger daar de 1 f P e gebeureavan de naanden de revue paaseef In S tte benoemd Strafvil H P s voor de ann Z iburger niet firma s voor een bedrag van f 1255 02 onbetaald D sigarentendelaars hebben hem voor t 716 62 ia t kryt tarwHl hy bg drie coiffeurs onder het mes heeft gezeten mtt de wetenschap dat zy met hnn drieën f 426 55 van hem moesten hebben Zelfs zgn eiKen stndentenkorps keeft nog een vordering van f 219 58 terwijl eeti studentenoppasser zijn crediteur is TOOr f 103 29 De waanzinnige bemanning De hoofdpersoon in het drama dat zich in da nabyheid van de Engelsche kust op den Katwykschen logger Noordzee V afspeelde en waarby 3 mannen door hun waanzinnige kameraden werden vermoord en overboord geworpen Je chipper A Vlieland wordt morgen op list der jastitie alhier overgebracht naar het krankzinnigengesticht te Medemblik ng er Op vooruit besluit is aan K Baltus tsteiyk agent van politie pensioen van f514 toe nrfiad hadW toekenning isioen van f lil gead i jl i I ichtige vergissing j lement had een marafihi ifgelegd en de man iren zeer Vermoeid Eenl liet verder liet zyn cojón j ek en gin aan den weg n oogenblil sloeg hg een naar eön eenzame boer Hy vond de dsurvail deni trad i zonder aarzelen Je sjlph op het stroo te eeii foe die op het pant Die By Konin te Leiden li 2de kl gekend De Pensii van een seerd Een Een deti van vele schappen recruut kon ne in den zitten Na zgpad in bdery voerd koestal o binnen en slapen naasi stond te kal De Eeorudi viel dadeiyk vandeiT moeienis vap delf marsoh in slaap en isnorkte dat het en aard had Pet arme arme dier loeit klagend Het melkmeisje d i ende dat het gewichtige oogehblik irópr de koe is gekomen komt lyiings met den lan i taarn kgkt n geeft n gil Baas baas o baai j komt toch spoedig roept zij Verschrikt Wat is er aaU de tónd vraagtde boer i v De koe die dii Nou Die icr Ok 4 Heusoh paar baas geen kalf maar maai een soldaat I N O Bekceringen tbt de Katholieke kerk VV e Ijebbcii onlangs uit Ue lingetbowtturiler êen en ander ontleend uver Uel toetreden van Hervormden uu de Ivutüolieke kerk een ver cUijiisel dat zich in groote mate in de zuidelijke streken van ons land ouder de gemobiliseerde troepen zou voordoen luhet Weekbl v d Vrijz Herv wordt die quaestie besproken door de medewerker van Bij hel Leger te Velde lllj schrijft o a Ook op geestelijk en dus godsdieuistig gebied zijn met elkaar in aanraking gekomen de vertegenwoor digers van de sinds menschengeslachteu hier geveetlgden en de vreemdelingen Oaar zijn eveneens onder waar Ie nemen de terughoudenden en de tegomoetkomenden aan beide kanten Is het waar dat menig van elders hierheen overgeplaatst jongeman lu V 0 s roordsel tegenover hot Zuiden en het Koomeche Christendom opgevoed beter inzicht heeft gekregen door nader kennismaking even waar is het dat menig echt Zuiderling ook in voor oordeel tegenover het Noordelijker deel van ons Vaderland en het Protestantsch Christendom opgevoed de gelegenheid niel ongebruikt heeft gelaten om zoovc len van die eigen omgeving nauwkeurig gade te slaan £ n in het eene zoowel als in het ainlere geval viel weg de tolboom welken men als een blijvende schelding zichzelf had gedacht Op godsdienstig gebied heeft men in de kringen waarvoor en waarover De Engelbewaarder schrijft zeer stellig niet alleen invloed g e0 e f e n d m ar ook ondergaan Mond en Klauwzeer Men leest in het K a t h V o 1 k i Ongelooflijke dingen worden on verteld met betrokking tot het afma ken van vee lijdend aan mond en klauwzeer In den veestapel van êen boer kwam het mond en klauwzeer voor liet vee werd aanstonds afgemaakt en de hoer kreeg de schade vergoed Voor een os die reeds aan een sla ser was verkocht voor f279 ont ving hij b v ruim f 500 want dié os bestemd voor de sklchtbank werd 1111 gerekend te behooren tot het lokt vee Een ander voorbeeld Een boer die ala vetweier eei rijken veestapel had klaagde er overaan een buurman dat hij ver Gedurende tie maand Sept zijn in do Spaaren Hulpbank ingelegd en tenigbetaalcl di navolgende bedragen In eg in 23l posten f 8789 40 Bitge chr v rent © 32 90 I f 8822 32 Tdrugbetaliilg in 1 04 posten 5685 93 Ueer inge ld dan 1 Uftbetaald f 3236 39 Aan hetlIndB dermaand ug was tenname der Iidigger in j geschreven Tl 55423V è7 Zoodat hup tegoed ultimo Sept bedroeg f6674 3 66 In den lóóp der maand S pt zyn 8 nieuwe boekje afgegeven 8 afgeloopeu boeïj B opnieuw in gebruik gesteld en 16 ekjes geheel afbetaald xoodat aan hit einde der maand Sept 2428 boekje In omloop waren O ze gelllQsireerde Weekbladeo 1 Set Leven van 4eze week brengt inbeeld de opening van de Statenöeneraal door H M de Koningin hetbezoek van H M de KoninginMoeder an de Hiitdoeisjne ten toonstelling teAmsterdam een artikel met tal vanportretten van Ohristine Poolman diebet toone l aan het eind van dit jaargaat veriaten Mevr van der Horst van der Lugt Melsert voor het eerstin de Stadsschouwburg het a b c van een Landweerman voor z n jongeLandstormvrienden de KoningiqEmma de veronfeeli te aWftbOol döspbrtfeeBten te Leideif Gedurende jde maand Sopt werden in do Volksgaarkeuken alhier ver In de zaal Afgeliaaia = Postkairtoop Gouda 3365 portaën 564 Lijst vnn de in de 2e fbelft der maand September verzonden oubestelUare brieven en briefkaarten waarvan de afzenders onbekend zijn Namen der Pioataen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Arkel Mej E van den Hkag Totaal 3929 I Geurende de maand Sept z n dooi1 de Mallegatsluis geschut 2830 schepen I met een inhoud van 215974 W en 1789 stoomschepen inhoudende 74095 I M totaal du 3619 vaartaigan met 290069 M inhoud en 6 houtvlotten I uitmakende 63 koppel Gemeentebegrooting 1915 I Ue begruouug der gemeente Gouda 1 vuüi den dienst lylti loont de vol 1 geude cijiers I InkonitiLen Onlvangaten we1 gens vroegere Uieusteu i 4i 14t l lb weikeli ke ontvang sten wegens laatHie rekening I JliauS UJVj inkomsten I uu bezilungen t 2óöiK 4t werk oniv I werkelijkp outvangsteü volgens laal i eii door de gemeente bewezen Itóaya JO erkel onlv IVillli Oö I Upbri ngst der plaatselijke belasliugeu I iet bnder hot vorig hoofdstuk valI lendei t tay lj üö werkel ontvaiigsten I lT3l 5 4 i titkeeringen aan degeI meente 1 10iW2 3a werkel onlv I f lU2l3J 3 Ontvangsten van verI schillenden aard en toevallige baten I f 7U4 werkel onlv 1 584ia 62 BoiI lengewone ontvangsten f 225400 werIkei ootv 1400499 26 I Uitgaven Algemeen bestuurIder gemeente 133585 66 werkelijke I uitgaven volgens laatste rekening I i 32682 57 4 Kosten van toeziehl op 1I en invordering van de plaatselijke be I lastingen f 9975 werkel uitgaven I f 9894 021 Kosten der openbare vei I iigh id en van de brandweer f 35689 I werlnel uilg f34582 62 Kosten der I plaatselijke zorg voor volksgezond 1 beid en huisvistlDg f 11566 erkel I uilg f 9043 23 Kosten van o en I bare werken f 92826 werkel uilg I f 8 2509 05 Kosten van inrichtingen 1 van nijverheid en bedrijf f 1088 werkel nitg 11018 16 Kosten van het onderwijs f 174529 05 werkel uilg f 168369 Ïi6 Kosten van het armweI zen mitsgaders subsidiën enbijdragen I aan onderscheidene daarmede iU verI band staande instellingen f 65400 01 I werkel Uilg f 53911 66 Kosten voor I landbouw handel en nijverheid f 2465 I werkel uilg f 2343 35i Kosten van I bet beheer en onderhoud der bezittin1 gen f 2934 75 werkel uilg f 3419 89 I Rente en aflossing f J2Ö540 96 erI kei uilg f 91361 86 Kosten Ier zake I van peitfiionneerlng ena van geI meeiite ambtenaren en beambten f 23135 I werkek uitg f22298 15 4 Andere uitgaI yen niet onder de vorige hoofdstuk kep behoorende i 55450 werkel ultg 1 1 49126 58 onvoorziene uitgaven Wm tS werkel uUg f 136 22K I llilgaveu welke zoo noodig door buitengewone ontvangeten mogen gedekt iH A KK rBEKlOHTKM Nieuwe Tuiniersvereeniging Oouda 1 1 October 1910 I loeu kool p St 3 16 cl Uood Koul p 8t 4 la i et Savoye Kool p St iYt Vy ct Uroene Kool p St 2 6 ot Witte Kool p st 3 8 ct Snijboonen p pd 4 11 ct j ld p lOOü f l 50 f 3 2B Pronkboojien p pd AYi i a ct Sperzieboonen p pd 5 9 cl ld p 1000 30 65 ct Stambooneu p pd 3 6 ct Andijvie p 100 bos f 0 80 f 2 Salade p UU krop I 0 4O f 1 20j Komkommers groen p 8t i i ct Prei p 10 bos 15 80 et Uien p 100 pd 14 50 13 Spinazie p mand 15 S5 ot PosteWn p mand 12 20 ot Wortefen p 100 bos f 1 f 2 Kroten p lÖ bos 20 35 et Selderie p 10 bos 12 20 cl Spruiten p zak 11 0 30 f 1 50 Dordrecht Zeist Kozeudaal Oyena riüversunr Amersfoort Katwijk Binnen Den Uaag L Gouda Poeldijk Hanze Michel Koeman C Leinmen L Oostveen de Marez Mevr Wed v Oudkerk J Schoufeu D Tnck J Wiitenburg J T Ilttberwehr C G Usieikaarten lirifi Mej Aiilstordftin Oroól A den ilatt Kosden Mej A Den Ha a g Kop Jnc Koosendaal i outo Haarlem Vliet T van Pullen Pooler Mej Eliza de fiouila zonder adres Buitenland 11 Brieven Itheinhard J Mecheleu Velde Lnuifl van de Lierre Laatste J3e ricliten Aan het Weslemk Front l ARIJS 30 Sept Hot couHouniqué I van gftïil avond meldt De Duitsche 1 kuelbatlerijen werden door on e zware 1 artillerie in Belgiè door de Brilsche vloot ge teund gebombardeerd Thans I is vMitgesteld dat sinds den 25en 1 September alleen in Champagne op de Dui tschers veroverd zijn 121 aware en veldkanonnen In Artois hebben geen belangrijke gevechten plaats gehad In Chain pagne ten Noorden van Meanil en meer naar het Oosten tussohen heuvel 199 noordelijk van Massigee en den weg Ville sur Töurbe Cernay hebbeu wij verder terrein gewonnen terwijl wij wederom gevangenen maak1 ten De Duita erB kregen bij een I tegenaanval vasten voet in enkele I versterkingen waar z vroeger de I nederlaag hadden geleden doch bij I een tweeden uiterst hevigen tegenaanr I val in den zeilden Sector werden zij I wwlf r leruggeelagBn I Door onze vliegmachines werden I 72 bommen geworpen op hel station I van Guignioourt Z keerden veilig I terug I Eeiï part telegram aan het Hbl I meldt a d 30 Sept I Bij een bezoek te Monihois in Ohaihpagne op niet grooten afstand van de plaata waar d Fransofaen op 24 en 26 September met een vjjfvoudigen overmacht getnusbt bebb n het Duit Briefkaarten ijaeken Buhrort llove Mad Jeanne Scholl Karel BURÜERUJKE STAND ÜOUQEBAK iEltOREN 2 Sept Mai ia l oppa d V Ailr van Vijet en M de Jong 10 Leeijdert z v J van der Linden en A Vink lETHOUWD 22 Sept P van VVelzeiiiH 24 j te iotMla n Noordegraaf 21 j ♦ OVERLEDEN 7 Sept N P M A van Dorp 6 rand 1 W J deii Hengst 63 J 29 fi de Kfiegt Ssl Telegrafisch Weerbericht van hot Koninkiyk Meteciolt eeh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 760 5 te Bodo laagste barometetstand 7B3 9 te Skagen Verwaehting tot den volgenden dag Zwakke tot matige westeUjke tot zui deiyke wind zwaar tot half bewolkt waarsohyQiyk nog regenbuien Zelfde temperatuur SI xxxxexxlcurxcl Amatsrdam IX dé heer W A VUsgen heeft gitteren aan den Miniiter van Binnenlandsche Zaken zgn ontslag ingediend als Kamerlid voor district IX De Mailboot Meoklrobnrg is mteren op laat van de EngelBohe Regeering in Tilbury Dook opgehouden zoadat gisteren de ËngeUche Post niet is aangekomen De Mailboot Koningin Regentes zal hedenmorgen van Vlissingen vertrekken Hel ongeluk met de vliegmachine Luilenanl liolalee is gisteren van Ie boerderij van Dorrestijen naar het St AnloiiiuBgaMhuls Utrecht vervoerd De toestand van luitenant Polis was gisteravond vrij gunstig Er is eenige verandering ten goede hoewel de patWnt pljnlUk blijft De toeMand vau luitenant Ilobttee is ev eena bevredigend hoewel zorgwekkend De overgangsbepalingen der Auteurswet 1912 Ooor dei liond van Amsterdamsehe Zangvereenigingen 16 een adres aan Tweede Kamer gericht in verband met hot in behandeling nemen der f üvergangsbepatingen der Auteurswet 11 12 welke wet na aanneming oy l November a s in werking treedt en waardoor alsdan de Zangvereenigingen jaarlijks vete onkosten zulten moeten betalen In het adres wordt o m gezegd dat door adressanten oen schrijven werd verzanden op 8 Januari 1910 aan de tkaats Commissie ter voorbe reiding van de herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912 INaar aanleiding van voor noemd schrijven werden zij op 22 1 lanuari uitgeuoodigd um te verschij neh voor de Btaatsconnnissie voornuemd om hunne grieven nader tou te lichten Den Hen Juni d a v bereikte hen een exemplaar van het verslag der j taats Commissie Volgens het mede goiieetde op pag 89 van voorn verslag uilen recus bijna alle Zangvereenigiiigen een contract met het Auteurs Imreau hebben algesloteu en daardoor dus blijk heübeu gegeven dat er legen hel hellen van Auteurarechleu geen bezwaren bestaan Daaitegenovcr merkeu zij echter op dat Je Btaats Commisete lienaangal ttle veriieerd is ingelicht want met de meest © Ketierheid kunnen zij mededeelen dat verreweg de meeste Zangvereenigiur gen tot op heden nog geen contract mei een Auteursbureau hebben atgeslolen Adressanten zijn ov r tiiigd lat hel kleine tanlal Vereeui gingen m den lande ongeveer lü tx 10 pruceulj welke eeu contract met het Auteursbureau alsloten dit ge daan hebbeu meerendeels onder pressie ea bedreiging met gerechtelijke ver Kedenen waarom zij de Tweede Kamer verzoeken ten einde het voortbestaan van den Nederlandsohen koor Zang niet in gevaar te brengen hel daarheen Ie willen lelde dat dilettant zangvereenigingen vrijgesteld worden van het betalen van auteursrechten en alleenlijk de aankoop van muziek hen het recht geeft dezelve vrij uit Ie voeren Mochten er echter ernstige en overwegende bezwaren zijn om t verzoek in te willigen dan verzoeken zij subsidiair beleefd vrij stelling van auteursrechten vooralle koorwerken die vóór November 1915 zijn uitgegeven zoodat de verecniglngeu alsdan Hij den aankoop van nieuwe muziek hiermede rekening kunnen honden en dan alleen koorwerken koopen van die componisten die afstand doen van hun aanspraak oB auteursrechten of van hen die bij hetzelfde auteursbureau zijn aangesloten ZMOilftt in ieder geval door de vereeitigingen niet awer n an één bureau auleurtj cchten behoeveu te worden betaald Tevens Tieeft de bond aan de bPHluren der zangvereenigingen la den Lande het verzoek gei icht om bij de Tweede Kamer van haar Iturtemtting met iHt adres te doen blijkpn GeiBéBgde Berichten Vier woningen afgebrand Woensdagmiddag zijn te Sommelsdyk door onbekende porzsak een 4 taI woningen bewoond door P van der Meide W Kieviet J C van Antwerpen en H Noordijk benevens de schuren van J Nipins en P Kieviet Dz afgebrand De buizen en de schuren waren verzekerd doch van de inboedels der bewoners enkel die van P van der Meide Er is slechts weinig gered Twee paarden en 1 varken zijn omgekomen ook een groote partij graan en landboowwerkttiigen Een recordoijfet Vroeger werd reeds bericht dat in de Rijksviscbhal te IJmuiden op één dag voor 218 000 gulden aan visohj werd verkocht evenwel kannen wij thans melden dat op Dinsdag voorj niet minder dan 267 000 gulden aan viscb in de Rykshal werd verhandeld Nog nimmer sedert de opening der hallen te IJmuiden is zulk een hoog bedrag op één dag bereikt Deze maand is da i ook voor minstens twee millioen aan visoh te IJmuiden omgezet Hbld Smokkelen Het smokkelen in de omgeving van tEnschedé is nog steeds aan de ordelvan den dag of beter gezegd aan de orde van den nacht schrijft me aan de Tel jijl De kommiezen houden bijna iedere nacht smokkelaars aan en nemen 0Btl4f deren in beslag Gisterennacht Werden weer acht personen uit de volks buurt De Kriu te Enschedé aangehouden die te Bra khenrne gemeenteLonneker 500 ponds k over de grensprobeerden te smokkelen Het s ekjwerd geooniisqueerd 1 Eén der kommiezen loste om de smokkelaars schrik aan te jagen n revolverschot Naar men vernOcmt allen de ko t miezen thans met een karabijn gewa pend worden Fantasie De correspondent van het Hbld te Bameveld schrift Naar aanleiding van een bericht in de bladen als zonden militairen uit de Harskamp meermalen zijn aangerand en uitgeschud hebben wij een onderzoek ter plaatse ingesteld Behalve wilde geruchten als zonde een paar der bandieten zich ala vrouw hebben verkleed en soms met geweren gewapend zijn kon niemand ons iets stelligs mededeelen De meening van verschillende bewoners dier streken was dan ook dat de verhalen det militairen zooal niet geheel verzonnen dan toch schromelijk overdreven waren En opmerkelijk is zeker dat naar wg vernamen noch bij de politie alhier noch by die van de Harskamp een klacht van aangerande militairen is ingekomen Oude munten Te Wjimeer bij Belli ngwolde heeft de arbeider Eden bij het ploegen op het land van den heer Sroeneveld een pot met eenige honderden in een doek geknoopte zilveren en koperen mnu ten van omstreeks 4620 1630 gevonden De munten waren zeer gaaf gebleven In de hei te uden is gevonden een Zntphensch zilveren mnntje van 1691 De waarde was een schelling De eene zijde vertoont het wapen van Oelre ds andere een ruiter met het voorschrift Tjiv Zntphania ooncordia re parvac oresoant De Potsdam verkocht De directie van de Holland Amerika lijn deelt mede dat zij het stoomschip Potsdam aan eeneZweedsche reedery heeft verkocht voor een bedrag dat den oorspronkelijken kostprijs overtreft Het schip werd in 1900 in da vaart gebracht Een dunr student Onlangs is naar men meldde te Sroningen een student failliet verklaard Uit de Igst van crediteuren diept de H Ct de volgende cijfers op 7 oaféhoaders met een bedrag van f 1408 417 en bovendien nog 6 wijnhandelaren voor f 760 86 terwyl een banketbakker nog f 158 77 moet hebben Aan kleeren liet b bg zeven M hooud bleel van do bekende ziekte oudei iiju vee ilij zou et echter wel i iad op vmdeii Na verloop vau eeulge dagen komt hij zijn bi nnan trionilant Tjk meedoolrai dat zijn vee door de ziekte is aangetast Ën hulp vaaiiiig voegde hij er bij weet je wat zot nu even bet hek open en jaag uw vee bij het mijne dan ban jij ooit klaar 1 Het vee van den j liinnien boer werd afgemaakt ook een ander deel vjin zijn veestapel dat enkele uren verwijderd lag want de boer beweerde dat hij dagelijks van do eene wei naar de andere ging en dus ook bij het nog niet aangetaste vee gevaaf voor betwnetting bestond De boer levens sliiiMne koopman reken de uit hoe hoog de schadevergoeding zou moeten zijn Aan een vriend vertelde bij hoe hij dtiarbij te werk ging Hij nam als grondslag de hoogste veeprijzen en vermeerderde de totale som nog met een paar duizend gulden Toen kwant de schattingscouuiiissle Zij vroeg den boer of Tlij al een berekening had gemaakt Neem luidde het antwoord ik was er jullt mee bezig Wij iden de heeren zijn klaarwij hebbenyie geheele sehad e geschatop zoo vjél Kijk l zpi de hoer die som hebj ik zoo ongeveer ook bepaald d Een som die nota bene nog êepige duizenden guldens bovpi de rekeningvan den bopr igi ng i Zoo wordt het Kijk bestolen van don éénen kant Maar ook van ien anderen Itant gaat liet UiltlpiTninsj eerlijk toe f Ilór feit dat e i koopnjan iemand IXI guldeW aiüibortd utliin deze iemand hem fin flo gelegeipi d kon stellen een stal Miifgemaak te koripeii spreek bo kde len zjil word Onae zegsman ö0ldei ons onk mede dal i oen stah yee door hei hn op jeen ge itihf van 7000 kildj aan éeUi koopman Vorkochl oor 2060 iilo Wijdpu Boeeren d p feiten Ifiop datrjlit tpt gemlg mag hebben djit er vr ir u Het ambteliik éndokoek nafir hiingeval alaii hét fitfilitnifichip Eenfjdijk van de HoUfiiftd AiiierikaIijloverkoincu hoe t naaf het ybl l vernefimt wat 4 le hoofdzaak ttetreftlweinig meer aan het licht gehraphtildan reeds b enii is èownrden IJ Het m hip dat 20 Augustus uiKjl Buenoft Aires naar Kopeahtigen veivl trok mot een la ding gr anproducjten i kwam 2i 8ep bij hot Urhtschtp Maalj ten anker om den dag af te wachten en vervolgde den 22en September te 4 u 25 min d reiö Naar giesdng had het ongeval plaats op 55o 47 N B en 3o 56 O L erenj beooaten het zuidelijk de l van Dog serabank Aangezien bet schip slechls twoR jaar oud is en in volmaakten toe stamd verkeerde kan het ongeval door den kapitein aan niots andereworden toegeechreven lan aan het sfnoten op een mijn Aangenomen moet worden dat deontploffing laag onder het schip heeft plaata gdiad en niet het gevolg waS van eeii mijn dip an d oppervlakte dreef Dit is echter een vermoeden dat door een onderzoek niet iig kunnen beveetigd worden en overigen H omtrent de oorzaken van het on geval niet te zeggen Toen het on geval voorviel wae nitetfi In Öet zicht Verder is nog gebleken dat de plotselinge hevige ontploffing die werd gehoord aan stuurboord voor uit vergezeld ging van het opetijgen van een hooge kolom waarbij veef water over het schip kwam terwijl oen sterke kruitdamp werd gerok De eehok was zoo hevig dat o a de zon neten tschutten naar beneden kwa men Men heeft scherp naar drijven d mijnen uitgekeken doch niets gezien en vreerode oorlogesohepen waten niet in zicht Rechtszaken Duitsch of Nederlandsch recht Een eigenaardig gevftl is te AmJsterdam voor het Kantongerecht be handeld Een Hamburgsche tabaksfirma die te Amsterdam een filiaal heeflhad op haar katoor een jongen manvan Dultsche nationaliteit Deze ont ving een oprrieping om zich te voe gen bij het Dultsche leger maar volideed niet aan die oproeping Dat von den de Dultsche firmanten zó ergjdat zij den jongen man die ook ni herhaalden aaitdrang bleef weigerednaar Dnltschland te vertrekken zopider opzeggingstermijn uit hun dienBJontsloegen De jonge man vroeg echter een scbadeloosstellitig Ivegens het plotse ling verbreken van het dienstver band Het standpunt van de tabaksfirma werd voor het Kantongerecht uiteen gezet door ror Lloni de vordering van den ontslagen jongen man door den heer W J Verléur De laatste pleitte dat er volgens art 1639 van het Nederlandsch B W Mt lll i J j giTii enkele drlngentle reden i jj dut plutwUufiB ulblag loi htvattidigii Uc jonge mui die ecu ïidielj vrou en eeu kiud hoeft kon hu nie iver zich verkiijgen hier mdc vreemde zijn grain onverzorgd aobter Ie laten Zijn vadei licMe gna bovi ii zijn vad an lsltefde um baar vond de firma het o r l mi zoo erg iiJet w nt zIJ hield hem dieiiHt tot Noiraoher toeu kwam echter hfcf een w I j tiiI doeli 4 jonge miin bleef nog weigeren naar Duilschlaml lo verlvekkeii en m daarna wenl hij ontslagen Mr D E Lioni betoogde l t j quaestie eigenlijk volgens het Duitsche recht moet woi den bekeken Vid staat in rechten vast dat het cmtract tueschen partijen hier ie geul len i maar feitelijk i dll toch in Ham burg geschied waar de firma geven tigd is Het is ook in dg Ouiticlie taal geschreven Ter beoordeelïng van de zaak nioet dan worden opgesiagen art 62fi van het BUrgerlioh Gesetzbuch fUr da Deutsche Reioii luidende als volgt Das Dienstverhültms kwiii voa jed n Teile abn Eiuhalliug imr Küiidigmngsfrist gekUtidigt iieiiien weiin eiq wichUger Qruiid SftrlSpgt Die wichtig Grund wu Heinu volgciiK den raadsman vau geitaagdc aanwezig omdat het Dnliachevolk heel streng oordeelt over deserteurs en menschen die hun vaderlandepilchi niet nakofflen De flr ftQ ten die reserve oölcier zijn koHdeodaarom den jongen man niet in hundienst houden Mr Lioni ontkendevoorts daf er hier een woiltagent wangeweest de man dien men bedoeldewa8 procnratieihoudcT der firma Z i hadden de firmanten dan é uk vulkomen hot recht den jongen aa hrectie ontslaan Ten aanzien van het laiitste argument betoogde do h VeMcuri dal al de firmante n z66 branie hadden wiUen zijn met hun Vaderlandslievende gevoelen zij ile schiJelofflillBl ling nk méii ha dien m eleni hettlen 1 I Mletg i MJE j ion op i3ii beun noemde h ifltkeeren i Van leen premie op gebrek aan i qderl ndsliefde Kbi donreehter Kranenbnr zat Dinedag Vi October uitsp elak dèen Hbl De geheimzinnigélberoövinf Ëwilgon tijd geleden werd in debladen melding gemaakt van een g heiittzinniige berooving van ee automobiIi t nabij Mlllingen die jeen voorbijganger in zijn auto zou hebben opgenomen doch do r cjezen verdoofden daarop beroofd zoui zijn waarnade automobilist den vqlgendfin morgen in bewusteloozen i l eflf8nd loui ijn gevonden Voor de rechtbank t Zntphen bleek echter gisteren dat de aak zich ge heel anders heeft VoorMdragen We gena diefstal had zich te veraniwnor den de 20 iarige riiwi elièrsteller W E uit Apeldoorn Deze zag op den avond van 31 Augustus 1 1 een anio aan den weg staan welks bestuur lier tevergeefs ttachlte den iragen weer aan den gang te krijgen Beklaagde hielp en wist de auto weer vooruil te krijgen Hij reed verder meile doch de zwaar beschonken autoniobiliat stuurde kort daarop den wagen in een zandweg en viel daar in slaap Van deze gelegenheid maakte beklaagde die ra de gebruikt had va een flesch oude klare die de automobilist bij zich had en aansprak misbruik om den beBchonkena een horloge met ketting een porie monnaie wet drie gulden en een sïgerenkoker f te nemen en er mede Ie verdwijnen lieklaagde bekende in verbanilmet de omstandigheden werd een liclite i ilrf H maanden gevangenisstraf l gefi hem go ischt Hit het getuigenverhoor bleek in miildelK liiij de fiitoi obllist de 5Slarigt J K zonder twrnep te Was Hw awr van Amersfoort af zoo weest tsail gcrwlen in zijn dronkensii lp d f ie voorplaat van de anIo pp de Hij Kelt wWt Bich vlin ltet geval nielR meer te herinneren Irotiwenfl het gevaarlijke heerschap was opbesch mkei ini hij op den morgen m den ienii i terober nog niet in was geweest verklaringen ie leggen Het Openbaar Ministerie merkt P dat deze affaire dezen aulobertunl ilM wel eens zijn rijbewiis kan honisi Bhld StadsirtJeuwst ÖOÜDA 1 OotobBT 191S Wettelijke vervroegde Winkehloiting Door de a d Gouda van den N dBarbiers en Kappersbond is a d Raad dezer Gemeente het volgM adre gezonden Db afdeeling van den Ned Barbienen Eapperabond geeft met versclmldigden eerbied te kennen dat op haar ledenvergadering w 12 Juli j l de wenschalijkheid i gesproken van een wettelgke regeli op het sluitingsuur van trinkelii dat een vervroegde vrinkéWuitiW van Gemeentewege geregeld in t belang is zoowel van bediende als vif sche front te doorbreken over 25 K M 1 heb ik kunnen constateeren da er 1 geen sprake is van een doorbraak maar slechts van het indrukken van het front 1 over een lengte van 6 KM tussohen 1 de dorpen Bihure en Servon in een 1 diepte van 3 K M I Volgens de mededeelingen van I Duitsche ofüoieren was aanval 1 schitterend voorbereid met uitgelezen uitstekende toegeruste troepen waar1van ik de waarheid kon vastste len 1 waar ik de kryga evangen zag 1 De thans in Champagne geleverde 1 slag waa heviger dan de winterslag 1 vooral in artilleristisch opzicht 1 De Duitsche officieren zijn overtuigd 1 dat het plaatselijk suooes der Fransche z er duur bet ald is en een doorbraak niet meer sal geschieden De Duitsche stryders bestonden slechte uit reserve en landweer Aan het Oosteiqk Pront l KTliKSbLlKU M Sept Officieel II lu do omgeving vau lüga hadden I oenige weinig beteekfinende aanvalI Icu der Uuitsohers plaats De OuilI sellers die aan don oosteiljkeu oever I vun een beek in de buurt van KemI mei en vasten voet trachtten te krij I gen werden naar deu anderen oever I iWuggoalagen Ook het kerkhof bij 1I hel dorp Wetzgrose noordwestelijk van 1I Ijir halten werd door de Dultsohers 1I aangevallen doch werden daar even 1I eens teruggeslagen ISij Dunaburg heelt niets belangd I rijks plaats gehad Ijol offensief van de vijandelijke I infanlerie zuidelijk van bet meer van 1 Driswiaty werd door een charge van I onze cavalerie geetuit Aan hel f ont ten Zuideu van het Boguinski meer I iiaddien verechiiiende succesvolle ge I vechten plaats I Onze troepen rukten op verschil I ioude plaatsen een weinig in weste 1 lijke richting op De vijand werd in de streek van het dorp Liubkl zuidelijk van hel Narotsj meer door onzen hevigen aanval teruggeslagen waardoor hij in wanorde moest te ugIrekken Het gevecht nabij het dorp Danioetóiewo stroomafwaarts van de Wilja eiiuligde voor ons guuBlig De pogingen van den vijand om hier tot hot oflensief over te gaan mislukteni Aan het Zuidelijk Front LONDEN 30 Sept Officieel Thans I is vastgesteld dat bij de ovei winning 1 1 aan de Tigris tot nog toe liOO man 1 I gevangen zijn genomen terwijl er I I nog meer onderweg zijn De leger I I macht van de vijand bestond u t 1 I lot 8000 man gei fegade troepen ge I I steund door vele leden van versefail I lende stammen De vijandelijke ver j dedügiingswerken waren bijzonder 1 slerk en volgens de nieuwste metho 1 de aangelegd De Engelschen leden I zware verliezen door zijn eon act mijnen I Den 29en Aérptentber in den ch I tend constateerden Éngeleché v leg 1 inachines dat Turken over de rivier 1 nauf Bagdad viuchttou Door eeti der I vliegmachines werd een bom gewor I pen op een groot vijandelijk slooin Hchip Onze cavalarie is in de Hoe alamare binnengerukt Ter vervolging I zijn kanonneerboolen vertrokken gevolgd 4oor een inlanterléb igïde op tno machepen Ce toestand der troeI pen is uitstekend I Amerika WASHINGTON 1 Oot Offtcieel is I tot Bernstorff door het Ministerie van I Bnitenlandsche Zaken het verzoek ge I richt om zyn invloed te laten gelden I opdat door Duitschland stappen worj den gedaan tan behoeve van de ArmeI niërs in Turkse I Valsohe Bankbiljetten Men meldt ons uit Amsterdam Gistermiddag werd in een perceel aan de Gerai Donstraat door den 1 Bubgt Officier van Justitie Mr Luylsen 1 Glashorst vergezeld door den heer Ledden Hulslbosch soheikuntlige en I den inspecteur van politie van Gorkum 1 eene huiszoeking gedaan in verband met de vervaardiging vau val ohe 1 bankbiljet en Deze huiszoeking die I ruim 3 uur duurde had tot resul aat I dat de bewoner geboeid naar het poI litieburean werd overgebracht en van j I hier per celwagen naar het station om I vervolgens naar Haarlem te worden I veinrobrd Naar wy vernemen staat I deze aanhouding in verband met de I arrestafae van eenige personen te HaarI lem d4e beschuldigd werden van het I plegen vkn bet zelfde misdrgf Postfraude Naar wy vememeis is de conducteur der Posteryen G J v d B uit Arnhem als verdacht van het zich toeeigenen van brieven fjearreateerd Uit een onder zyn persoonlijk toezicht verzonden brief moet eldswaardigen inhoud verdwenen ziin Men meldt ons uit Heerlen I In de mfn Laura is een onjer