Goudsche Courant, zaterdag 2 oktober 1915

gaat om de personen maar om de politiek in verband met deze oatentaiieve uitingen achtte d heer Knuttel het noodig om als één voorbeeld iter roc hischo politiek te wijzen op hei geeprokene in een openbare vergadering over de 2e burgerschool voor meisjes waarop natuurlijk door deu betrokkene den hoer Kolijn werd gereageerd Het sociaal democratische raadslid de heer Van der Werf heeft ten siotte over deze quaeetie zijn meening gezegd inet korte woorden maar die 0111 hun oorspronkelijkheid en het lijn geestige wat er in zat ter dege dool troffen Ik als sociaaldemo j craat zoo zei het de heer Van der Werf neem een apart standpunt in Komen van vrijzinnige zijde goede voorstellen dan kan ik ze steunen maar ik zal dit evenzeer doen als ze van de andere zijde komen De so ciaaldemocraten hebben van de rechtI sche groten wat billiikheid aangaat I nooit veel gemerkt en dat was mij I een aanleiding om in tloze mijn eigen I weg te gaan Anti revolutionnalren I al8 de Amwlea damsche Wethouder I de Vries zou spr zeker zijn slem I hebben gegeven dat ia een man die I begrijpt wat deze tijd eischt die wil I op Zondag wel een tram laten rijI den om de menschen in staat te atelI len naar de kerk te gaan In een I commiseie kan het volgens den I heer Van der Werf wel eens heel I kwaad zijn als er èen d6skundi e inI zit die deskundigbdd is ook voliK rcUt niet noodig al kan ze gemakI kei ijk zijn Moeten wij daarnaar zien I hoeveel vakken moesten dan in den I Raad worden verteigenwoordigd I De heer Van der Werf vond bet kinderachtig van de rechtsche leden om zich te verschuilen achter de wet daar zij zeer goed weten dat op hen de zedeli e plicht rust hun functies te aanvaarden Die houding komt niet Ie pas Dat is de houding van iemand die boos is en nu denkt ik zal ze zoo wel krijgen En bovendien zoo zei hij t Is ook heelemaal niet hriatelijk k Zit er wel niet zoo in maar dat weet Ik toch wel Dat 18 weorwraak De ongekunstelde woorden van den beer Van der Werf deden oen geI lach opgaan Do Raad had schik in hem t Was raak wat hij zei Ook dat mocht niet baten Bijna verloor de heer Jongenburger zijn kalmte Ik laat mij I er niet tusschen nemen mijnheer de I Voorzitter zoo klonk bet eentgszlns I geïrriteerd Die WethouderabenooI mi ig is niet een uitvloeisel van de I verkiezing want de nieuwe wetbouI der was reecift te voren geprepareerd I Het was vooropgezet spel l Ik doorI zie de zaak 1 Boem I I Deze stormaanval was de slot apoI Iheose Bij zulk gvr gemoedsetemI mlng onder de leden kon niets bereikt worden Het gemoedelijke voorstel Van de Velde kelderde hetgeen tengevolge bod dat zonder mede stemmen van de rechtsche leden in de plaats van drie rwshtsfthe leden drie vrijzinnigen werden gekozen die nu het zaakje ook wel zullen opknappen zonder de hulp van rechts wees daarvan verzekerd Zij hehben het nu z ell zoo gewild De benoeming van oen gemeentearts wegens de periodieke aftre ng van den beer Dr P J A Levedftg I loonde aan dat de rechtsche leden ook na hot van zich afachulven van bun werk als commiBsie tid blijven mokken op Dr I evedag werden ult I gebracht 12 stommen 7 atemmen wa ethouderii m hel beheei van bt pual I de takken van de Uun oudiug dei I gemeente bij te staan 1 Het is dit artikel van de Gemeente l wet dat de wethouder Van de Veldaaan leiding gaf alvorens de benooning I van de leden der commissiën aan de I orde kwam aan den Raad voor te 1 stellen deze benoenringen van de I agenda af te voeren omdat naar zijn 1 nieening hier geen aprake kan en I n ag ziju van het niet aanvaa den 1 van de aan de e tmaal g ozen Ie 1 I den opgedragen taak WeÜiouder Van I de Velde staafde zijn meening met ei 1 taten van autoriteiten op het gebied I van Gemeentewetgeving Van Loenen 1 Elenbaaa Léon en een schrijver in 1 de Gemeentestem Volgens de geci 1 teerde uitspraken was de uitdrukka 1 hjke bedoeling van dit artikel dat de I I leden van de commissiën van bijstand 1 I hun taak hen door den Raad o pIgedragen behooren te verrichI ten Willen zij dat niet welnu dan I hebben zij te kiezen tussch i twee I óf den Raad ontheffing vragen van I de gedane benoeming óf ontslag ne I men als lid van den Raad Dat is I nog al duidelijk zou men zoo zeggenI Echter noch in de eene noch in die I andere oplossing schenen de rechtI ache leden trek te h ben zij verI tikten het gewoon stoorden zich niet I aan den ou teten wethouder en lieten I zich aan de aangevoerde citaten niets I gelegen liggen Of nu deze wethonI der al zd dat hij voorzag dat bij 1 I stemming het resultaat zoodanig zou 1 zijn dat naar zijn meening het be I lang der gemeente niet werd gediend 1 wanit dat een eenzijdige samenstel ing I der Commissie het gevolg zou zijn 1 van het vasthouden aan het eenmaal 1 ingenomen standpunt wat in de vo 1 rige raadszitting zljuB inziens ver 1 klaarboar ae bet hielp allemaal I niete integendeel des wethou ers I woorden werden het sein tot een vrij algomeene opstand ilet was d e heer Donker die het vuur opende Dat de heer Van de Velde met dat voorstel was gekomen kon de heer Donker zich wel indenken Maar hij wilde dan maar ineens i verklaren dat waar de samenstelling I der Commissie op de Gwneente LichtI fabrieken thans bestond uit twee slagers onder wie deze spredcer on ter algemeene hilariteit verklaarde ook een blik sdager te rekenen en een houthandelaar terwijl de eenige d kundige de heer Muylwijk I waa uitgeworpen hij er voor I dankte om thans mede te werken aan de samenstelling der commieaiee Het zelfde He l doch op anderen toon 1 werd dooi den heer BroekhuiI zen gezongen en achtereenvol en I I hoorden wi daarop aichiUende va 1 riaties van de heereo Kolijn en Jon I genburgw De heer K o 1 ij n meende dat de wethouder van de Velde wilde werken op de giemoedelljkheid der rechtsche leden maar dat zou niet veel helpen De aangevoerde uitspraken over de bedoeling van art 54 Gemeentewet waren volgens sprBteede onderworpen öan zeer ernatlge rrltiek sinds jaren her Volgens hem on de heer Van de Veld © met de aanhaling van v Loenen e a benogen een zijdelingschen dwang uit te oefenen welke meenlng door den heer Jongenburger niet werd gedeeld De heer Kolijn is van meej ning dat nu er een vrijzinnig college is van B en W ook de vrijzinndge leden het werk in de Cnmmiseiea maar moeten opknappen De hoer Van der Want op het bruuske woord van den heer Donker ageereml ha l intusschen opgemerkt dat de houding der reehtache leden De kaulounemeutsi kommandani btoe 1 ouH voor een wandelingetje met faeni f te doen om eenig begrip te krijgen I van de maatregelen welke men had 1 moeten treffen tegen den smokkelban 1 del Wij sloegen de grensatraat in Het waa er volslagen stil slechts op 1 en neer loopende schild wachten geen 1 andere men chen Een groote tegen I stelling met de overzijde h Belgi 1 öi he gedeelte daar stonden overa I groepjes mannen en jongens nauw 1 keurig gadeslaande al wat wij deden 1 Df HoUandBche straat was afgezet I het verkeer daar verboden Zelfs de 1 deuren en de ramen van de huizen I i mochten nie4 geopend worden Wan 1 de zakken rijst of meel wareo eers I in het duister of in een onbewaak 1 oogenblik al te druk over de vot spelling terechtgekomen waarom het I verkeer i n de strAat werd verboden I Toen waren ze gevlogen uit de I deufen door de ramen men had ze I gebold Dan deuren en ramen dich I genouden Nog was er raad en uit I I weg Van de dttken over de huiI zen of tus hen de huizen uit op I plokken waar eenige ruimte een steeg I of klein erfje open lag waren ze al weer gevlogen Nu zijn afrasteringen aangebracht van kippengaas boven aan de voorgevels der huizen en voor die open ruimten Allen afgezet dus Toen wij onw wandeling deden wees onze vrfendelijke gids ons naar een wegigetje dat achter de huizen langs loopt en het was als bij een mierenneet lange rijen mannen vrouwen kinderen allen achter kruiwagens waarop stapels doozen Alles smokkelwaar verdwijnend in de huizen door de achterdeur en nooit terugkomend t gaal nóg de grens I over GHICODRUT inr RDAG 2 OCTOBER 1915 f i de Blad jfS EN VAN EEN VELD Ï IKER BIJ HET LEGER TE VELDE L V M eea hoogst boeieiKle tocht in het begin dezer week de JiSr een onderzoek ter plaatse de Het Sig b lanK STbSiartigen Wij zUn r tee arlfl de Divisie intendant ol ï De tocht ging naar de mee8t af I S a posten Al wat we te zien I vertel ik niet Maar ons be I aan één gren plaats was wel I belaogwekkend dat ik daarover I kan zwijgen I Em weg rechtstreeks voerend van I yffiaad naar Öelgiè m gewone om 1 jdjft eden voor het groot verkeer 1 mr druk gebruikt deed vlak bij e 1 ptas ia vroeger tijd een dorp ontSian Nu IS het een brandpunt van Ulhandel waaronder tegenffooniig te versUian is uitvoer v n züfe urtikelen w elke niet mog n wonfen uitgevoerd juist dus het omgeteenle van wat men m gewone omslfljiiligtioden daaimede bedoelt De IriitN eer is echter dezelfde winstbejag Ook vóór den oorlog was de I plaats waarvan ik ga vertellen een ijmig door smokkelaars bewerkt veld I loodrecht op de Nederland ch Bel 1 giache grens bitaat de groote interna i lioaile verköersweg aan weerskanten I van dé grens zijn huizen gebouwd I zoo di M bij etkaar en langs een I oed gehandhaafde rooilijn dat een I irijkeede straat ontstond aan d n 1 eenen kant op HoUaudsch aan d n 1 everkant op Belgüsch grondgebietl De menschen welke die huizen bewonen hebben dus als overburen onderdaneo van eeni buitenlandBch vorst Onmidr iloiUjk na het ontbranden van de oorlogKoUende in België is de grens op lil punt zichtbaar gemaakt door prik keldraadversperring Wij kwamen in het dorp aan w ilj talden niet lang vóór we een kijkje mgen nemen aan de plek waar de keerweg gver de grens loopt Daar fatnnden aan deze zijde van den slagboom bij de vaderlandeche driekleur linze joMöDK trisch en blozend aan l andlbn kant de Duitsche schild 1 wachten gebaard en verweerd niet liiiig meer Zoodra men ons opmerkie namen allea vreemdeling en WigeMöf Tie houdfng aan Zoo vwAt chtlK als dit den onzen afging Hïo vermoeid deden het de anderea Geen womier Zij waren vóór enkeie dagm van het Ooetelijk front trekomen en nu hier geplaatst om te l omen van de doorgestane ellende ontbering maar tevens om te worden gereinigd I In de nabijhe d 1 richtten de Duitechers eene gel genMÏd op zoo noodig voor de soldaiMi welke in Rusland hebben vertnefd en kans misten om gezuiverd te 1 woiHlcn van ongedierte Een paar offifitTon kwamen aanrijden op eigensamiff uitziende paardje heel iets andera dan men gewoon is aan te yiden als legerpaard ten onzent onverechillig of men daarmee èen re Kjtp dan wel een gevorderd paard Moeld Deze dieren waren meegeIjomen uit Polen Hnn berijders hadden blijkbaar ook zware tijden achter oen rug Uit den GondBehen Raad Een zitting vol beroering 1 Van half twee tot zes uur zeg I ge vier ea een half uur heeft de I Uoudöche Raad gisteren vergaderd 1 Dat is geen gekheid Of er reden I toe wan dat het zóó lang moest I duren 1 Ieder heirinn rt zich het verloop 1 van de vorige Raadszitting De a r 1 wethoudier Van Galen moest in die I zitting als slachtoffer van de poli 1 tieke omstandigheden het veld rui 1 men voor den vrijzinnigen wethouder i IJsselstijn De rechtsche leden van I den Raad waren daarover zoo ge I belg l dat ze niet verkozen deel te 1 nemen aan de stemming voor de Ie 1 den van de Commissies van bijstand hetgeen echter niet verhinderde da drie hunner in die commissie wer den benoemd Qj benoeming was r den heereu evêhmn naar den zin zij legden daarom het jïijltje er bij neer en zonden bericht aan den Raad dat zij hun benoeming niet wenschten te aanvaarden zij staakten Dat I ifl een leelijk Woord en vooral wan I neer he in toepassing wordt gebracht I door mannen die gereepen zijn tot I behartiging van de belangen der geI meenschap want dan komt o i zulks I heolenraal niet te pas Die meening I was ook blijkbaar de wetgever toe i I gedaani die art 54 van te Gemeente wet aldhs redigeerde i e Raad kan vaste commiseiën zijner leden belasten met de voorbereiding van hetgeen watirover hij heeft te besluiten Hij benoemt er jaarlijks de voorzitter en leden van en doet hunne namen bekend maken ÏIij kan insgeli s doch alleen op voordragt van Burgemeester en W houders aan vaste commission zijner leden opdragen Burgemeester en de wrong zij zich wat sterker om ik n hals van den Arabier Zij zetten hun weg voort tot bij een heldere rivier tot welke de man sprak Ik heb deze slang uit het vuurgorod voor deze daad wil zij mijmijn leven ontnemen Dat is baar goed recht antwoordde de rivier Wat gebeurt eramlers met mij Ik verkwik en verfrisch ieder dorstig m isch met mijnhelder kool water en tot belooningwerpt men alierlei Vuilnis in mijnrttroom De slang wrong zich nu nog wat Kterker om de hals van haar slachtI offer De derde ontmoeting was die mot een vos tot wieii eenzelfde vraag werd gericht als tot den palmboom en tot de rivier De vos bedacht zloh eenigen tijd I en zeide dan listig Me dunkt dat I t Voor een eerlijk rechtvaardig en I juist oordeel noodig is dat gij mij eerst eens wijst op welke wijze de I slang uit het vuur gered is I Tegen deze bewering viel niet veel I in te brengen Gedrieftn keerden zij terug naar het vuur en do lang kroop langs dfe lans van den Arabier weer omlaag Maar nauwelijks had zij den grond bereikt daar greep de man zijn zwaard on hakte het ongedierte den kop af Een van de Itssen die wij uit deze fabel kunnen trekken is dat ondank we eene bedrogen uit kan komen collectieven naain ober aan te roepe i I viel niemand in I Meneer meneere zei men op 1 aarzeleitden toon I Bij de vroegeren hadden de stam I gasten veel gebeerd Dat was nu a I goloopen Bij een ober roet een br I I lil het krijt staan zou tegen ieders 1 begrip van fatsoen strijden I Zoo oefemie dit paar brill lazen een stillen moreelen invloe l uit op 1 alle bezoekers Het optreden werd 1 beschaafder Luide scherts met den gebrilden ober te maken was ondenk I baar alleen al daarom om dat hij 1 zoo weinig sprak Alleen zijn bo 1 I den tikten diacreet I Eens op een laten avond kwam een verliefd paartje in een stil hoekje van het restaurant zitten O wat stoven ze uit elkaar toen de bril plotaellng voor hun U des 1 geluk stond Als tWee zoete school I kinderen zaten ze daarna tegenover I elkaar Nauwelijks durfden ze na het I dorde glas bier hun oogen van hem I afwenden en weer naar elkaar zien I Het duurde niet lang of over het I gedieele restaurant lag Iets respecta L bels dat de waard langzaam en met succes in de prijzen der spijakaart tot uitdrukking bracht De gasten bleven er niet om we ze woonden allen in de buurt Hoe zouden ze zich als atvaJIigen moeten houdetn j wanneer ze de brilleglazen op straat I t enkwamen gesprek 1 Op eens verstomde het luidruchtige 1 gt prek aan de groote studententatel 1 tegenover ons De jongelui rekten in I ongeloovige verbazing hun hals I Éen nieuwe ober met een bril was 1 bij hun tafel komen staan en vroeg I wat de heeren wensciiten I Ik geloof niet dat de studenten 1 ooit over een onverwachte examen I vraag zoo verbaasd stonden als nu I over den man met den bril t Overigens was er in t geheel niets I biJKnnders aan hem te zien Schei I ding rok overhemd alles was zoo als een ober hot altijd draagt Maar misschien juist daarom werkte het 1 blinkende geleerde aUribnut pp den I ook niet opvallenden neus des te 1 I wonderlijker I Het was een bepaalde revolutie in I het restaurant Dagenlang werd van I den bril van den ober gesproken 1 I Bij troepjes kwamen andere studenten I binnen om er naar te kijken Men I wende zich er aan zeker Maar dat I de gasten zich tegenover de nieuwe I verschijning anders plaatsen bleel be I staan I Fooien ge en als deze reapectaI bole brillenglazen naar je keken durfde men niet en omdat men toch iets geven moest gaf men meer dan anders Zwijgend streek de doctor het geld op Deze bijnaam n l had hij spoedig vnn de stmlenten gekregen Vroeger was het omgekeerd en kregen zij den doctor titel van de obers De vroegere had Frits geheeten Den nieuwen vertPouwelijk bij zijn voornaam te noemen ot zelfs met den FEriLLETON Be bril wan den Ober in een groote stad waar men allee vinden kan zelfs kleine restjes van natuurlijkheid worden de eenvoudigste zaken merkwaardig vreemd zoodra ze slechts een beetje uit het con I aat den kellner in rok eens in een gekjeede jas bedienen aan de verbazing komt geen einde IJat een politieagent in Amsterdam eens toen hij genoeg had genoeg had van met een geruite broek unilorm poHt betrok werd door dé opgewonden reporters aan de provinciale bladen getelegrafeerd i en hoofdonderwijzer uit Dordrecht e Kifh in niets van zijn collega s onderscheidde dan dnt hij zijn hoed Mjhet groeten van achteren aanpakte om het slijtingsproces gelijk te maKen waw ineens onmogelijk gemorden Hebt u al een ober met een Wil gezien vroeg een dischgenoot J in een restaurant M t een bril Het leger obers J ïü ik ijj jnijn eyen jn onver TOP IK in mijn leven m onvei ng of boos zelden in vriendelijk ntart was gekomen had alle moge f fi quaiiteiten maar een bril neen ril had er niet één op gehad Dat kan men zich in t geheel niW voorstellen zei een ahder aan tafp l Maar het moet allergrappigst aan meende weer een ander Ach wat dat geeft toch niete mengde een gelljkhebber zich in ons r T f ZIEKEN I HMsta ai MlisirMp 7 atm rORtTCR Ihif w NiM pinM p koker f 1 6 kokers tb Fi aJ H A GOGARN Kokera a 60 stnka p koker f 1 20 6 koken f 6 ROTTERDAH ZwniwiriaMai allamla ZiaktM Xmmn HooMMa lap laa iil Antinervin v Dr Leaage f 1 20 Zuur PHn Gal etc etc Maagpoeder f 0 75 Gfofite Dpruimiiii a CentaDt SaoHs Cmulaioa V klieraohtige kinderen f0 7B ni t IMtr tal m wl 9 Wer Enreka Kozapoeder uitshiitend in de Magazyncn L a ayf liw Hoaat i ratzl Hm OipBulea V prof Somer f 1 26 GROOTE MIMMCT 30 VAN Oogïalf per potje f 0 60 Haarultval an llooa Kina Haarwater fl Eeko Bauwater f 0 SO Engelsche Honten en IJzeren Ledikant Slaa mer m Fantasie Meubelen athaia AithmapMder om ni te nemon f 0 75 Om in te ademen tl Wollen en Gestikte Dekens Reisdekens iapansche T ch diwmei aebrinaulf 1 20 Tapijten Karpetten en Gorlpstoffen enz nz haumathlak Koningabalaem 1 20 De geed ren worden niet op zicht gezonden en worden ook niet geruild 100 loa arnMatfa Z akto IVansohe StaalpiUen 0 60 Bollandaohe Teraterkingspillen t n onmacht f 2 De Magazijnen zijn geopend van 10 uur v m tot 5 uur n m taruparilla tooen vnilbloedighoid zworen pauten ara p r fiaoon f 1 50 Verlangt U sterk Schoeisel i Kooft hat In da If Naaraa aummi artihalen raukfeaadan I 2JI0 OaHI riiaa iralla 70 Winkel UZERSTERKE SCHOOLLAARZEN EN WERKSCHOENEN Urlaa aadaraeak 80 oaat VreuaiaadronMia 1 1 50 In prija het laagat In kwaliteit het beste Let wel GEEN ElOENfabrikaat voeringledtr p papier VOIKSMPflTMnEBK Tia wawiBpwaaiOTMW ROTTERDAM KLEIWEG I hoek Tufimarkt Adverteert in dit blad Carste Maa MMIiera aai liet apimariiiBen wan lla aaerlan HAARVfERKEN Mkavalaad 30 4Mk wan uitgawallen aigari haar H R VMi WyHGAARDEII KLEIWEG 77 Kachelzeilen Toditdekeiis Wolkn Dekens Voetzakkeu Aanbe¥elend finiiiiJ IOIil Kleiweg 27 Gonda FIRMA J LEVI Owartiamdan HBepen4llloilaartikelan vroeger OELDERSC KADE 17 bericht hiermede dat hij UITSLUITEND geveatigd is KRUISKADE 5 3de hui vanaf den CooUIngel Tel 3696 ROTTERDAM en in QEENERLEI VERBAND STAAT met een reeds geopende zaak op de öeldenohe Kade 60 L S M JE VMiMRMNG 26 Telef 304 WINTERDIENST HOERA Kamperkraal bracht mijn LIKDOORNS aan den haal Vraag de zalf 15 CORW bij alle drogisten in Kederlaad verkrijgbaar è 20 et per dootroetgebroikaaanwijzing Vanaf I OvWImp 1918 4at an m l 30 AprU 1916 vertrekt dienst GOUDA AMSTERDAM I uur in plaats van i uur n m aiMrfMhiaailav 4 Oatabwr anraH alienal IO IB nini en 2al dienst 6 30 7 UUP n m vertrekken De dienst 0 16 iwMk WiJH op warkdagan doorgaani te rwijlldesIZonda ga dienst 6 30 7 uuP n m zal vertrekken en 8 15 O IB n ni 3S OE DIRECTIE 4 iQf ffpD5I 5 eARl Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda aomM WAAR KN 60EDE nUlSVROUW ielder uugvamdelndaq aan Alle geweuBobte inliohtingen worden gaarne verstrekt door do e enige fabrikante van KLAPPAen B IJ K de Nederlandache Plantenboterfabriokte Amsterdam 90 AU PRINTEMPS ROTTERDAM KOOPMEINERS VAN DIJK m DAMES EN KINDERHOEDEN HOOGSTRAAT i48 ZWART JANSTRAAT 32 IKIHESTE IKZÏÏCHTE m HOSSTTE als ik nog langer gewacht had zoo ik misschien mijn longen stuk gehoest hebben Door de bekende Abdgsiaoop aan te wenden heb ik dit gevaar echter voorkomen zoo verklaarde de heer M J v d Hurk landbouwer te Millingon öeld Ik hoestte van den morgen tot den avond had pijn op de borst mijn luchtpijpen waren ontstoken en met den dag voelde ik mij ollendiger Soms had ik hoestbuien van wei een half uur lang niets gaf mij verlichting Toen heb ik de Abd ij siroop aangewend en reed den eersten dag voelde ik veel verlichting Do vastzittende slijm kwam los s nachts kon ik beter slapen Met den dag ging ik vooruit en woldra was ik genezen Dé AB01JSIR00P borstvereteiOsend verzachtend sli moplossend is een beproefd middel bij asthma inf uenia bronchitis slijm en kinkhoest en hardnekkigen hoest Schaadt nooit 70 FlaconsV f 1 f2 en f3 60 Eischt onze handteekening L I AKKER Rotterdam Alom verkrijgbaar Tapijten opers Vitrages en Tallen Linolenms tüch met te verdedigen was T en deutijdö de vrijiünaige w houder Ne I derborat plaats moeut mak v or 1 deu r k wethouder Engels hebbeu de I vnjzaiuuge laden zich wel gewacht 1 om hun werk neer te leggen Dat 1 het lietang der gemeente door hun 1 houding echter zou worden geechaad 1 IS oaar spr s meeaiug allerimnst het 1 geval Als de rechterzijde weig rt I zullen de vrijzinnige leden zich ze 1 ker niel oitUrekken aan de daard or 1 zwaarder wordende plichten die zij 1 dan zullen hebben te vervullen Deze 1 spreker herinnerde aan de voorge 1 aehiedenis van den val van den wet I houder van Galen l verbreken er 1 rei hterzijde van den toestand van I Godsvrede Daarnaast gaf hij als zijn I overtuiging aan dat van een college 1 van B en W zooals het thans is I samengesteld door hem meer wordt verwacht een goan in een richt ng I die door hem als de betere wordt I beschouwd I Ten aanzien van de commisnebeI noemingen voerde spr om de houI ding der rechtsche leden te kenschetI Hen aan dat in Dec 1914 nog is I geschied dat dfe heer Van Veen op I een enkele stem na uit de Commissie Ivan de Muziekschool werd gezet en I bovendien dat zoo goed als steeds de I Unk ohe leden werden benoemd met een kleine meerderheid terwijl de rechtsche met zoo goed als alle stemmen worden gekozen Dat in de rommdsöie van de Lichtfabrieken de heer Muylwijk niet is herkozen heeft ziin bijzondere roden zooals ook blijkt uit diens vervjinging door den heer Vingerling Het door den heer Van der Wantgesprokene gaf opnieuw stof tot woelige dlacusaie De heer Van de Vel ide verklaarde onder bravo s an 1 rechts zich te stellen op bet stand I j punt van de zinspreuk boven en I ingang van het Stadhuis aangebracht Iaudi et alteram partem ok de te I genpartij wortle gehoord maar achtte 1 het niettemin gewenecht de recht 1 sche l ien te wijzen op de noodza 1I kelijkheid terug te komen op hun I1 besluit I De hefr M ti ij 1 w ij k debitee de I I daarop onder algemeen gelach de I I aardigfteid dat hij en wellicht ok 1 I de andere leden wel wilde bedan I I ken als lid van den Raadi t mit I alle leden van den Raad bedanKten I I Ja dat mankeert er nog aan Stel I eens voor d t op het Idee van en I heer Muijlwijk dat hij zeer zeker wel liimdneus zal vinden zou worden ingroepen bulten de Raadzaal het wervan den Raad Om van te rillen Door den heer Jongenburger cit zijn tent gelokt gaf de hee r Van E ij k als aijn meening te kennen dat hetgeen in den Goudscfaen Raad geschiedt te wijten is aan de wijze waarop door de leiders der rechtsche gi oepen buiten de Raadszaal het werken der linkerzijde wordt besproken en de personen van hen in een ongunstig daglicht worden gesteld Daar I door is een toestand geschapen van I verbittering Bewijzen bewijzen I werd er geroepen van de overzijde I waarop de heer Van Eljk ten antI woord gaf de heerwi Donker en KoI lijn ten zijnent te noodigen om hen I daar te zeggen wat In de Raadzaal I niet op zijn plaats is Er dreigde I tumult maar de hamer en de krachI tlge stem van den voorzitter noopI ten tot matiging Niettemin handI boafden de heeren Donker en MuijlI wijk hun roep om bewijzen Wij lljI ken wel schelmen zoo riep de heer Muijlwijk het uit waarop de heer Van Eifk antwoordde dat de heer Muijlwijk zeer goed weet dat het niet de verte een groot vuur waarheen 1 hij zich begaf Toen hij In de nabij 1 heid van het vuur gekomen was zag I bij in de vlammen oen groote diang I kronkelen die tegen hem zeide 1 Itcil mij het loven en ik za I u bolooncu I Maar ik ben bang dat gij mi I kwaad zult doen antwoordde de rul I ter I Vrees niets siste het dier I Op die woorden nam de ruiter zijn 1 lans stak het wapen de slang toe en I deze kroop er langs tot zij bij d Arabier gekomen was Daarna won zij zich imi den hals van den man j als wllke ze hem verstikken Wat doet ge nu vroeg de Ara bier die argwaan begon te koesteren Ik wil u dooden antwoorddehet reptiel Waarom I Omdat op deze wereld goed met I kwaad beloond wordt I Bevreesd vroeg de ruiter laten we I dan tenminste op drie plaatsen het I oordeel van anderen vragen I Zoo gezegd zoo gedaan De slftng I liei den man los tot zij bij don palm1 br om waren gekomen I Daar sprak hij I Ik heb deze slang het leven geI red en nu wit zij nUj worgen omdat I zij van meening is dat op de aarde 1 goed met kwaad wordt vergolden I Zij heeft gelijk aprak dopalmI boom Zie eens mijn lot Ik beschut I de vermoeide reizigers m mijn breftI de bladeren tegen de felle zonne ra len en op den een of anderen dég Een Arabier reed met een groote komen zij m Een Aramer re v w U met bijlen en wordt ik lans gewapend door een wond BI meejloogenloos in stukken ffefeakt het vallen van Zm avond zag hij in Toen de slang deze woorden hoor