Goudsche Courant, zaterdag 2 oktober 1915

Maandag 4 Octol er 1915 54e Jaargang lu uu Zwarte Zee bombai deerüe cu urtueiue een brigade vau onzu uoriij öMt nepen cjpuieuw de sleenfcoien vvfiwen van luungaida i fii üiiwie ziju mododceling van den Akiu iian lii vmleii lueldl de generale stal dat de operaties onzer troelieu in de stieek van v iloika geuurende meer dan twintig dagen uiel grooie wilskracht wej ueu vei vuld en itog uiei ZIJU guteitudigd ij leuUlw Lol lie neriioming van hul otiensiui iioor onze U ocpeu Du rdag die lu lic ricöUng van VileiUa duur de DuiLH hers werd loegebraoht is dtJinitief algesiagon terwijl hun plan verijueld werd Uij de lievige gove hteu waarvan du vorige cunuuuniqué s gewagen werd de vijand legeugehuuueu I ll ten HloUu teruggeworpen Do vij and tued zware vertiezea De siel uimauge overgang van onze troepen van hel defensief tot het ofleusiet m met btikwaamlieid guechied en is uuze u oepeu waardig Uel D u 1 L s c b e communiqué vau 2 Oct luidt Legergroep Von Uindenburg Ten Noorden van Fostawy zijn cavaleriegev echten aan dengang Ven Zuiden van Narocze bijopiagla en ten Oosten van Nischnew werden de Hussische aanvalltsiaigeulagen De vgand deed na dezemislukkingen K u krachtiger aanvallen meer Gisteren namen ouze troepen bij SuKirgon dne ulfiuior unHOU man gevangen en maakUfli drientaohiuegoweren buit Legergroep l rins Leopold van Boiereii Op bet front hcerscht algeineene rust Ook hier zag de vijand van de voorlzettlng zi ner aanvallen af V6ór onae linies liggen V le geaiieuvolde vijanden Het Oostenrijksche communiqué van 2 Oct luidt De gevechten bij de Konninbeek maakten vorderingen Dci JJuitschOostenrijkwh llongaaruche tronen wiei peu den vijiind uit het dorp zoniysz dat gedurende do laatste dhgeii veel Uwtreilen werd He aantal gevangenen ilat gisteren werd genwtd steeg tot op 40ü Oft5 e cavalerie die volgens gownonlo te voet treed heeft iian deze successen een groot aan doel Ovcilgens verliep de dag van f iBtcicu Hl het Noord Oosten zon Ier telangrijke gebeurtenissen Hot OoHtenriJkache communiqué van H Oct luidt Do vijand ontruimde gi toreti uitgeput door de vele aanwillen die zware offers kost ten en zonder rewiltaal bleven den i eiis kijken hoe de titel luidde i Daar Hlond hij reods aan het venHter en hield het boekje in de hand IIij sloeg het open en las Aan mijne riiriHta Maria bij gelegenheid van haar bclijdonis Hare Moeder Daaronder stond met vaete hand geechreM n Wue getrouw tot in den dood en lie cmderteekening h M Enz liet boek was het Nieuwe Testament Dat had zij this gewhrerven Chrl la Maria I llij herhaalde dien naam vorscheiden keoren en vond dat ze t i r mooi klonk Ook haar handschrift zoide hem veel Het verried de wilskracht van de schrijfster maar in die lange trekken lag toch ook weekhartighojd De oml erteekening was eejiter kort en vast Het was of hlJ haar weer boorde zeggen Hier geldt slechts één wil de mijne l Langzaam legde hij het boek neer en hij stond nog op dezelfde plaats ioen de molenaarster binnentrad Een donkerroode kleur ovortoog haar gelaai Ioen zij hem daar zag taan Was dit van boosheid of van V rlegenhei Wordt vp volgd Magazyn vian Heeren en Kinderkleeding Wydstraat 3S 37 GOUDII OPENING van het hjaar en Winterseizoen Niettegenstaande schaarschte in grondstoffen enz zijn wij ih staat in alle afdeelingen een overstehiende keuze te bieden GOMGHE mium X XTS om ca v v oi Zon en Feestdagen VerscMjiit dagelijks PHUS VAN HET ABONNEMENT behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERT EN tT¥n Van 1 5 gewone regels met bewysnnmmer f 0 55 f 1 25 J BO 1 50 P si 1 90 worden dagelijks aangenomen aHn ons Bureau D i v a i n de Postki Elke regel meer 0 10 fg kwartaal p franco per post Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 1 vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsnilmte JÜ att Uitgevers A BTti yomr EN ZOOH i dolijk vliegtuig stortte brandeml SoiHHiontf neer Uit Londen wordt gemeld d d 3 Oct Het rapport van maarschalk French luidt Wij deden gisterennacht een tegenaanval en versterkten ons doel namelgk twee Duitache loopgraven ten Zuidwesten van loopgraat 8 die de vijand had bezet Op dön 26 hadden geen andere gebeurtenissen op ons front plaats oen iu de w 1 Oct luidt TusBchen Souchez en het boweh an Givenchy hebben de l iiiti herH tot viermaal toe getradit met Tianttg rSnaten eenlge gedeelten iUt loopgraven die zij verloren hebben te hernemen Zii werden overal teruggeworpen In Champagne werdl een DuHsrhe tegenaanval ief n de atellingon die de Franwhen op den len October veroverd hadden ten Noordon van Me nil eveneens afgeslagen De Duitflchprs hebben het achterste gedeelte van het Fransche front gebombardeerd voornamelijk in de vatwBi van de Sulppe teeds met versitikkende granaten De Fransche artillerie heelt de vijandelijke batterijen onder vuur genomen en heeft er veracheidene van tot zwijgen gebracht binnen 24 uur openlijk breekt met de vjjaiulen van de Slavische zaak en van Uuwland en niet overgaat tot de onv wijkle verwijdering van officieren behoorende tot de legers van staten die zich met de mogendheden van de Entente in oorlog bevinden iMoon latere 82 ge Oorlog Bndtiniatum van Rusland aan Bulgarlie Aan het Westeliik Front lid F r a n 8 c h e communiqué van 2 U t luidt in ArtoiB bombardeerde do Uuitsche artillerie zeer hevig üe 1 ranache posten ooetelijk van öouchez De i ranöohen maakten niettemin aanzieuiiiko vorderingen van loopgiraaf tot loopgraaf op de hoogten van La Folie in Cbampague kanonneerden de Duiitfchera in den loop van den nacht de nieuwe Franaehe rliauM te Lepine de Vedegraiige en ooeteliik van de boerderij Navarin I e l ransch en veroverden een belangrijk atuk van de vijandelijke spelling die een vooruitspringend punt vormde op zijn huidige atelling ten Noorden van Mesnil In Lotharingen vielen Duitsche verkenniiigötroepen tweeFranache posten bij Momcet in Sorneviüe aan Zij werd n teruggedreven eo achtervolgd tot hun linieB Op het overig I froirt was de nacbt kalm l ran che vliegtuigeekaders wierpen 0 pet T6 Ageatachap seint d d ïfid uit 8t Petersburg aan deN Aan het Oostdijk Front UeL li u H ö 1 tj e h communiqué van ó Uci luidt Do DuitscUe aanvallen duren voort ui de streek van üroSseckan doch hadden geen uccee ite zware artillerie def Duitachers be jchooi hot station van Lievenhof ten uuI Ootrten van Jakobstadt De aanval van don vyand bij Dwinsk drong onze troepen m de richting van l ololzk een weinig terug tol in de sectoren tuseuhen den spooiweg © n het Övenlenmeer Tusechen het Demuienmeor ten Zuiden van Dwi nsk en het Dnsviatymeer heeft een artilleriegovecht plaats Ten Oosten van hel Hvenlonmeer wierp onze cavalerie de Duitschere terug en beB etteheit dorp l üstavy Hierop volgde een bajonotgevüchl waarop wij het kerkhof bezetten blj de dorpen Tchereintchitzka en fitacnovtzy bi het Narotchnicer in de atre van het meel I Vischnevakoie Na het bezetten van h ran 1 genoemde punten werd de vijand te van I n yj jjg I Den RusfliBchen gezant te SoÜais o edragen zonder verwijl aan Railnfll wo de nota te overhandigen wefte W i vertaling volgt Uel D u 1 t c h e communiqué van Ocl luidt iJe Kugelschen pougaen hedennacht het gebied ten Noorden van Loos dat hun tijdens de g vecbtea deilaatste dagen weer algeuumen was bij een tegenaanval te heroveien De pogin f mislukte onder bloedige verliezen voor den vijand De Frausohe aanvallen ten Zuid Westen van Angrea ten Oosten van cJouchez evenals ten Noorden van Neuville werden afgeslagen Het aantal gevangenen die onze troepen m dit Engelsoh Franflche aanvalsgebied maakten steeg tot 106 oflicleren on 3642 man De buil aan machii De géHtfti m en die zich op dit oogaiiiik Id Bulgarije afspelen gelufefw van hpt definitieve besluit van il regeennfi van koning Ferdinand it et Ui van hei land in de han een W groot aantal projectielen op de statioiw en spoorlunen achter het I bedraagt 26 Duitache frqnt met name op het knoopI Chamnaane diedéngunt GuigmcQurt f i Fraiteehe vliegeniers en Fransohe kanonnen bombttrdeerdea s aacbts de Duitsche linie Iiü vatv Dmtsiihland te stellen 1 pe aauwezigh id van Duitsche enSbstennjkwhe illicieren op hst milèBteno van oorlog en bij de stavenvan hel leger de samentrekking vantroepen m het aan Seivife grenzendegebied de ruime geldelijke hulp die M kabinet te Sofia van on e vijanjm heeft aangenomen laten geentïijfÉl meer aangaande het doel dat aet lie tegenwoordige militaire toe 1 Weidöelen van de lïuigaarsche re KeeBng beoegd o rdt de rviggeworpen van het gebied ten Westen van den Vileikaapoorwog In d streek van het dorp Perevoz aan de Villa en ten Noorden van Smorgun duurt hèt gevecht dat gisteren begonnen is hevig voort Bij een gevecht bij het dorp Zaleujie aan de boven Schara ten Zuilien van Liachevitsohi verjoeg een onzer bataljons den vijand van de hoogten en verloor hierbij slochls negen man en nam twee Duitsche officieren en 109 man gevangen itt de streek van de Styr bij het iloj p Lamane ten Zuid Oosten van Kolky had een hevig gevecht plaats dat den geheelen dag duurde De vijand zelte zijn wreedheden voort Jnrtercn werden op één K M afstand Zuidelijk van het dorp Koulkovitch aan Ao Styr de lijkefn aangetroffen vnn een officier en twee soldaten van onzo cavalerieregimonten die gewond en gevangen genomen waren in het gevocht van den 2öen Op de lijkon waren do oogen uitgestoken de tanden afgebroken en zij hadden aiir dere wotulen die bewezen dal de gewoiwlen waren vermoord Dit bewijs ifl te meer overtuigend daar dolijk van uchen smiddage tia OeBtaa Auberwe over een breed front aanval die imslukte Blechts op één punt drong de vijand onze stelling binnen De Badiache grenadieren gingen tot den tegenawival over en namen een officier en 70 man gevangen De rest d r binnengedrongen vijanden sneuvelde De Fransche aanvallen ten Noorden van Leanernil wei den afgeslagen Bij hef afslaan der aanvallen gedurende de laatste dagen omderscheidde zich ten NoordOosli i van Lemernil het reserve regiment no 29 lie totaal aan gevangenen en buit uit de gevechten ten Noorden van Atrecht en In Champagne bereiikte gisteren het getal van 211 ofüciei en 11 721 man en 35 mai hinegewenen lipt neerwerpen van bommen door een vtiegeskader dat van Parijs was opgestegen met het doel een aanval op ï aon te dioen had den dood van e n vrouw en een kind en de verwonding van een burger ten gewoU ge Onze kanonnen schoten ten Oosten van Laon eèn vliegtuig neer waarvan de inzittenden werden gevangen genomen Een ander vijan De mogendheden van dé lEntenie 1 Franeche avondcoramuni quó v ftn 3 Oct luidt Onze zware artillerie In België ondersteunde de BrilHcho vloot bij het bomljardement lier Duitsche batterijen te Weetende De vijartd bombardeerde in Artois hevig ons geheelo front tusschen Ne uviUe en het bosch ten Noorden van So chez Wij beantwoord Ien dit bombari ement krachtig Een hevig artilleriH dnel had ten Noorden van Berry au B o en in Cb ifipagne plaats waar d ij ijand v erglikkende granaten gebruikt Eöh andere krachtige vijandelijke aahval in Lotharingen werd afgestegen Een Fransch Jlk tuig in Ohampagn besihoot een viliwndelijjien ankerballon dm baruttg en in vlammen opgiiif Een eskader v an 56 vliegtuigen m Tp meer dan 30t i bomiijen op het slAtion vnti Vouzières en bij Challerance Het Pra nsfhft communiqué van tMJit yerwffisenlyl éwK va het atrem m het Öulgaareche volk ter bMJ fcnen hebben hebben herhaiöTSsn Kadoalftwoï voorgehoudtft ke vijandolijM daad t eai ftwtï Is legen henzelven gericht WiekoBvd zoti worden ï e vereekeringen die de chef van M Bulgaarsche kabinet in antwoord $ Ipze waarsAuwingën heeft gegeTtt wonieti Joor de teilen weerlegd Dr vprSegcnwoordijêer Van RuBlan f dal aai Hui arije diixor de onverganiM ykc herinnering van zijp bevrijd ding van het TurUsehe i k verbonden 18 kan niet door zijn jianwezigheid de toeberiMdselen to den op broedel Mortf gelijkeoiden aalava op een Slavtaeh volk en aljn bondgenoot goedkeuren iiaarster terwijl de oude na een on loi oukenden blik op Ernst Mahl lie deur dicbltrok Wilt ge mij bier wachten on den rondgang in den molen met mij doen terwijl de knechts zich wasöcben en hier komen om te eten Zooal gij beveelt juffer Zij had zich reed naar de deur gewend nu keerde zij zich om doch lie woorden die baar op de liggen lagen biold zij binnen Zij knikte slechts even met het hoofd en ging het vertrek uit De jonkman oogde baar na en luisterde totdat hare schreden niet meer te booreu waren Toen lachte bij en mompelde Zij moet mij wel voor erg dom houden wanneer zij gelooft dat ik nietif bemerk Maar laat het zoo blijven dan zijn wij gemoedelijker in den omgang Zij moet niet begrijpen dat ik haar doorzie Hoe Hef ziet zij er uit inbaar verlegenheid Wat kleurt zij en boe hopeloos is dan baar blik ï Als zij de mijne was Ernst Ernst waarbeen dwalen je zinnen De vrouw van een and r is heilig voor ieder eerli man IHij kreeg zijn papieren bij elkaar schikte ze in orde en stak ze in zijn t i U lii s I o RussiBche gezant heeft mitsfien last ontvangen met het geheele personeel van de legatie en van de Waadaten Bulgariie te verlaten inj n lie BulgaarBThe regeering niet waarin bij zoo goed had gelezen dat zij behagen m hout schepte Welnu dan zat Ik het met u beproeven ik vertel u echter nogmaals dat ik flink aanpakken verlan ou dat ik geen ftjne heerenmameren kan duldfil Mn r wie geieerii heelt flink aan te pakken kan tooh wei goede mnniereii hebben juffw Ik dank u voor het vertrouwen dat ge in mij teil 1 ge zult er geen berouw van hebben llct tooti stellen we mofgen vast Zoo dadelijk houden de knechts op met den arbeid en dan doe ik mijn rondgang Vervolgena wordt het avondmaal opgedischt t daarbij zal ik u aan de knechts voorstellen Met het lonn is geen haast juffer Zie liever eerst hoe ik mijn pHHit vervul en of het in uw voordeel iB En geef mij nu eea stel daagsche kleeren van uw man en ook een werkpakje dan leeren de knechts mij kennen als werkman Mijn man ik mijn die is veel kleiner dan gij B ljt maar zooals go nu zijf morgen kunt ge toch uw bagng laten halen Daar werd geklopt Een bejaarde dienstmeid stak het hoofd door een kier van de deur FEVILLETOX Ik mast er een nacht over slapen i ik neam niet gaarne een over l6 urn 3 l orh had hij het vak volgetiB den dwh willen l reii Men had dit zeer prijzoMwaardig In hem gevonden en toch was het niets ander dan de KBZunih begeerlo zijn leven niet in liggang te verslijten In vervolg van tijd werkte hij ook op andere molene en vroeg evenals elke andere knecht een netuigBchritt Deze papieren gat hij nu mot zekeren trots aan 00 molenaanrter ter inzage Zij blaiiMd daarin las hier en daar een ik keek ten slotte Ook in zijn re sP en vergeleek het sign vloment Een hlteekcn op het voorhoold g zij terwijl zij hem onderzue ad aankeek dat zie ik niet En t Mahler streek met de hand Ie haren van zijn voorhoold v eg Hier is het litteeken juffer I Ik II eens te dicht bij de ra l rmi ge icn en draag dit teeken ii p als Il aandenjien Do bknke handen die ge hebtton menige jongtejuffrouw u benijaen Denkt ge dat Of wilt ge er mee on pen IK UW 6 haoM besluit ik ben verantwoordelijk voor hetgeen hier gebaard Ge kunt hier van nacht blijven een go w en een avondmaal heB ik wel voor u Zii mlde dit op een toon waarmoe men een bwlelaM een aalmaes D krenkte hem Hij tond op ebzeide trotsch O daarop maak ik volstrekt geen aal iraak er zal hier in de buurt wol een logement wezen waar ik voor mijn geld een oiulerkomen viml Ik ben met gewoon een aalmoes aan te nemen juffer Kom dat is dwaasheid Iweenren in den omtrek is er geen logement te vinden Ge moet dus hier blijven of naar de stad terugkeeren Van een ftalmoeg was geen sprike en dan wil ik u ook zeggen dat men het in de wereld niet ver brengt wanneer men zoo kort aangebonden is voora niet in den Enz molen Hier l slechts één wil de mijne Deuk daar wel aan Hebt ge nu nog lust blj ndj iu dienst te treden Ernst Mahler dÏÏiik S de borlrt k waarna hij behaaglijk zijn Juffrouw zoo dadelijk imdtne ronddwalen bel wilt ge de worst en het bier aaitafel 1 IDaar stond een naaitafel Er lag een boek open Nog meer dan te voren antwoordde bij omdat ik bereid ben mlf naar uw wil te schikken Er lag zeker in zijn blik iets dat geven Ik Zou hij koin antwoordde de 1 vreugde of triomf aanduidde althans de molenaarster sloeg de oogen neer m