Goudsche Courant, dinsdag 5 oktober 1915

r De Oorlog Awi het Westeiyk Pront Het F r a u tf c h e Commuuiciué van 4 üct luidt Ten Noorden vao Atrechl weiiten de vorderingen d r Fraiiacheo voortgezet bi het boaoh ï B Ijivenshy Bij heuvel 119 bejetleti de I ransoben eén liruispunt ïsu vijl wegen lo de streek van Queimevières en Nouvrou wordt de loopgruvenatrijd bijna onatgebroken voortgezet aan bedde zijden door een k nounade onderöteund In hampagiM had een wederzijdsflh tomtordonient plaats in de omgeving ïsii de hoeve van Navarin Twee DuilMtho tegenaanvallen werden gietereiiiivond ten Noorden van Meenil Igfslageti Op het overige Iront had ije iiacht een kalm verloop Een Fraiusch vliegtui eekader wierp o i het atation van Sablon bij Ue z een lOtai granaten van groot kaliber Andere vliegtuigen zetteb hW Immbardement voort op de lijnen an ylntions achter het Duitsehe front Het D n i t s c h e commnniqué van 4 October segt Oistereaoobtend vroeg versohenan voor Zeebrogge vijf monitors die zolder nitwerking hun vnnr op de knst richtten Drie Belgische inwoners den door het vuur gedood On e kututillerie trof een monitor die nraar beschadigd weggesleept moeit oden Aan het Eogelsche front ten noor2l van Loos waaruit des nachts een Mgeefsche uitval tegen onze stelliagtn ten westen van Haisnas gedaan werd maakten ons offensief verdele vorderingen Ten zuiden van de beek van Souche konden de Franachen zich in een klein stuk loopgraaf bij da hoogte ten noordwesten van Givenshy vaatsetten Ten zniden van deze hoogte werden de aanvallen der Franschen afgeslagen £ en stuk loopgraaf van 40 meter lengte ten noordoostffli van Neaville werd door ons hernomen In Champagne trachtten do Fra chen in de streek ten noordwestem Yan Massiges en ten noordwesten van ViHe ar Toarbe tevergeefs tot dan aaaval over te gaan Hun troepen werden onder concentrisch vuur geBomen Een krachtige nachtelyke unval op onze stellingen ten noorditesfen van Ville anr Tourbe mislukte door ons artillerie en machinegeweer♦oar ♦ onder zware verliezen voordes vijud iyialpoos toppedomaker j 20iaar maximum leeft 29 jaar Matroos KOk Stoker 2 klasse Hij meende dat h€4 van boosheid waa en zeide daarom Weofi maar niet Ijevreesd dat ik Oftbewbeiden Iten geweest juffer I Ik heb ailwii het titelblad gessipn van dit boekie mi las daarop do schoone reiik Weo8 getrouw tot in d i lood Ik heb geen geheimen antwoord ij Zij ge bereid om met nilj len rowlgang in d n rooien te doftn Jawel jufier Komaan dan Ik ga vooraan om l9t ïdat gij de meesteres zijt n t Hirlijk Neen omdat gij vreemd ziJt stadapraat moet ge hier bij ons aAterwege laten dat geeft niete an 8 dan ergemis en verdriet z le ï streng en op hetzelfde oog ibiUc pen zij dè deur Zonder een woord t wisselen liepen zij naast elkander hI 1 traden oór een breede YJ MOuten deur den molen binnen bSneft waren nu in ru t De 2 8 waren weg was slertita aer leerjongiene nog bwigimetden 1 Oot Soc de Kéunie A uur AljtVerg Veroenigiüg Ie AoAsc school vonr Gouda eu OU ken 7 Oei Nieuwe Schouwburg Ie At nemen HVnoiHteilinK door b Rott Tnoneelgpzi lsehap Beleeld veraoeken wij geregfU DieiiMeeUDg te mogen ontvaagea vergadfringcD coowrten Termak ïen enz om dcM dan in on e sg i tp vmoeld n Eleotr Dr A Brinkman Zn Gonda Ad verten tien Hiermede betuigen v $ onzen hu eiyken dank voor de betoonde deelneming by het ov riyden van onze lieve Uoedei Bebnwd en Clrootmoeder C Baronnesse VAN HEMERTTOT DINOSHOF Baronesse VAN HE mErt tot DINOSHOF Baron VAN HEMERT TOT DINGSHOF Baronesse VAN HÏMERT TOT DING8HOFBaro nesse vax WASesiiAitB en kinderen Haastrecht 2 October 1915 17 Kinderjuffrouw Biedt zich aan een net Meisje als KINDE JUFFROUW of als assistente in de huishouding goed kunnende naaien en verstellen Van goede getuige voorzien Ijeefttjd 21 jaar Fr br No 2815 bnreau dezer courant 11 FirmaC SMITS Schoenhaadel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET AORES VOOR IEDEREEN W STUNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hijwielen en onderdeden LandbonwgereedBchappen en Werktuigen i Dames en Heei n I Vrugt bij Qw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistique in 4 kleurendruk aitgevoerde platan betreffendeAlnmeenen Vrouwenkiesrecht AntiOoriog en Vrouwenbeweging formaat 49 X B2 cM voorstellendetHanen en Hennen ontlast U deOnmondlgen de WUsgeerlge Hen de Moeder Hen de Onderwys Henen de Huweiykshen Prijs per lossepisten 75 et per stok per map vane stnkt 4 01 Dezelfde als briefkaarten per mapje van 6 st 50 etIn plaatoen vaar niet voorhanden franco na ontvangst van pAstwissei by den uitgever H A STADËRMANNta Baam 28 ïei de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAQ geeft de HOOGSTE W AA DE voor Gedragen Benen en Dameskleeding Knoopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden ergoed L t s V p op NAAM en ADBBÜ Cq deWeiS ALTXBi 2fJ9 Ged Gracht 269 DEI4 HAAG ÉakerijeDMeenliirij Een SOLIED ADRES voor meubelen is bQ H HE88ING Paperatpaat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billyk IS SOPBSCM WiTEBLEIIlNB mT SClArnJ Aan geabonnaepden woinit herinnerdi dat de betaaldagen woop het 3e kwaptaai zijn wan I tot en met 8 Ocstobep DE DIRECTEUR Keurige bewrking 5T00nyEmERU5CHimi5CnE WA55Ct1 RyU s i I lil ï TILBURG sla = s rimnJAnSSEnsBIEREnS noruutRAnciti n i tl de Koninüin t l D pot te aOUDA fmmmm iu WMn Neemt proef 8 = t Het prettige geïllustreerde werkje DE HË GELAA door BRANDABIS DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING GEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis byiage opgenomen in Morks Magazijn het Goedkoopste Geïllustreerde ïrpote Maandschrift en is afzonderiyk verkrygbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske en de beide klonren reproduoties Ji KWft JKort De JSolen en Bogboom KerMnUsHeur ai Dordrecht MORKS Cz fL i i MAIZENA DURYEA is en blijft I il Htil m m iiMgM IETMn meel oop soepen sauoan pappen vladen puddings ens Il priji ïU Mim mm U onveranderd lis il ïrtJislijdl Vs blik f 0 50 0 56 0 45 0 46 0 56 Vraagt Kaltsgehakt Kaltsgehakt getraffeerd OaianUne de Veau Galantine de Volaille TCte de Veau en Tortue Tête de Veau Holiandais bUk f 2 56 3 10 2 20 8 30 3 60 3 60 1 86 WOUTERLOOD i Leiden Abonneert U op dit Blad NIEUWE PHILIPS SI HALF WATT LAMPEN VERVANGEN jtl BOOGLAMPEN De Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot biiiyken prys ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruilb KEURIGE UITVOERINO ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vr willige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht aU I minimam leettydl7jaar mazimnm l eftyd26 aar Lichtmatpoos met kort dienstwepband minimuni leeftijd 19jaai m ximam leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken niaximum leeftyd29jaar Leerling Stokep minimum leeftijd IGjaar tnaximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER öO VAN Bt OMMESTEiNS InkY V n ONSCHADELlil APELDOORNHOLLAND Orgels Orgels l meest ge A a E3 T33A JH H H sorteerde Orgel ff l magazijn te iiiïïeiiDiMismmu 3s Uitgebreide kenze in aller nieuwste modellen en fabrikaten Reclame Orgel 2 spel 10 registers f135 Xanftevetertd J ZULMAN 25 Telefoon 5436 12900 54e Jaargang Dinsdag 5 October 1915 jiTie x w s © era é d v ©rt©3s ti©TDl© GL voor C3 o CLd st © xl Oana strelceza Verschijnt dagelijks yu behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADiVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende nlaatsingcn wonien deze le en Iwee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing ivan 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groote letters en raiKiea naar ploiitsniimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Bet Geïllustreerd Zondagsblad n 1 50 Idem franco per post 1 90 Atonneraenteii worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intero 82 lefoon Interc 82 uitgevers A BRUTKH N EU ZOON hoont p het overige front viel ge i enkel gevecht voor Op den Balkan Alle Ijladen Itesprekeii het intrekken van de xooratellen welke k Gfeallieerden aan Bulgarije hadden gedaan Met weglating van de ijdele formaliteiten verscl aftea do gezanteai van do Entente mogendheden den O rieken zedelijken ateun Het ligt in de büdöefing der Uegeeringen van Eégeland en Frankrijk af te wachten welke ontvangst Oriekenland zal bereiden aau onze troepen die te Ü loiidki aan land gaan Ze zal aaatouiion welke houding het HrfleeaMcbe volk aanneemt De stemming in Griekenland T it Athene wordt d d 1 Oct gemeld Te oordeolea naar den gematigden toon der bladen van allesih ke ringen betreffende de lamling fuiietitie Ie Batoniki schijnt het dilt do toestand ala te ernetig bcachouwtl wordt om in hevige commentaren ar over uit ie welden Zelfs de strijdvaardigiste oppo tic4 ladeii ni nen h den een afwachtende houdlug aan Blijkbaar wordt algemeen erkend dat het beate la d p gelïeurtoniescn hun loop te laten In verband met p vriendschappelijke belangstel ling dfce ten allen tijde door do Mogendheden voor Crpiekenland gckoeetcrd ia Krijgsverrichtlngen ter Zee Dp Svionia liet e Stettin thuis behtmrend htoomwchip Svionla van de roede rij Kunsttimn is gierternan id lag evep na fj nr tilj ArConft door een vi iindelijke duikboot beschoten Het HPhip weril bij Stubbenkammer op h t Hlrand gezet Van cle bomaunlng mtl don kapitein en d stuui man zljh iwuii Sawsnita on ie weg De mauneii ieeleu mede dal de ondorzeeér eerst de Duitwhe vlag voorde en vervolgens op 100 k TjOO M de Engolache vlag hp ch waorop do vlonia Mider voorafgaande waarschuwing iH HehotPn werd Daarop ging de l e manning in de booten nachts gedaan bleven eveneens zonder succes Ook t n stüdweiten van Leanewaden aan de Dana werd ean vijandelyke aanval afgeslagen Bij de overige legergroepen is de toestand onverandeid Het Ooatenrijksche commaniqti van 4 Oet nWt De dag van giBlerwi verliep zonder bijsondere gebeurtenissen De toeetand ia onveranderd Aan het Itallaantche front Het Ooatenrijkache commaniqué van 4 Oct luidt Aan h 11roolöche front legden de Italianen e i leveiuiiger werkzaamheid aan den dag Ze leitklen op de hoogvlakten vun Vie gereuth en Lafraum tot uitgebreide gevechten die nog voortduren In het Tonade gebied werd een vl andelijke aanval op tien Ai rolo top welke aanval giaterenavomt na batig artillerievuur werd ondernomen grfnuikt on W groote verliezen voor den vtjand Op de hoogvlakte van Vici igereuth atocndien onze stellingen bp den PIaut benoorden den Maron ca berg sinds den vroegen ochtend aan het snel vuur van geschut van zwaar en middelbaar kaliber bloot In den voormiddag gingen zwakke afdeelingeu van gereed gehouden v aiMlelijkè infanterhs tot een aanval over welke misUikte In den avond herhaalden de tegerMitandera hun aanval nie sterke Btri f HcrBrïiten welke voorivamelijk uit beraaglieri en AlpeaIroepon waren samengesteld Zij naderden tot dieht bij onze hindernissen In den nacht gelukte het hun oen veldwerk te nemen Onze troepen wierpen hen evenwel daar weer uit na hardnekkige en tot In den oehtend durende gevechten Aldus bleven wederom alle stellin gen in ons bezit Op de hoogvlakte van Lafraun dwong reeda ons artÜ lerievmir de oprukkemle infanterie tot flen terugtoeht onde groote ver liezen voor deze Ook in de treek van Burgenatein werd het opdringen van zwakkere afdeelingen gemakke lijk verijdeld Aan de overige fronten hebben zich geen hijzotutere gïA eurteniseen V ooi gedaan Aan het Kaukaalsch Front Hel I u H s s c b e romnniniqilé van i Oct hiicK Het hoofdkwartier van het leger in den Kaukasufi meldt Op 2 Oetober hebben de Turken in e kiifltwtrp onze ateltingen gebombarde rd Onze kanonneerboot heeft emi Turkspb vaartuig in den grond ge Het spoorwegstation van Chalons de voornaamste verzamelplaats van de achterhoede der Fraosche aanvalstroepen in Champagne werd hedennacht met merkbaar succes door eon onzer luobtsohepen gebombardeerd De wtrijd op het Weetelijk front De berifhten worden weer gaandeweg minder belangrijk en het heeft er veel van of het nieuwe oÜeneiel tier verbon leuen even geleidoUik zal doo l iodiien als v an hevige Dfliteehe tegeiiaaiivallen maakt de verondereteiling waarHchijnlijk dat de kracht der Duitsehera cbor het aan vankeli geleden verlies niet veel verminderd is Het lielgiache gezantóchap te b GraveiJiage deelt mede dat verscheidene punten van het Belgische front door den vijand onder geschutvuur genemen werden Ramsïapelle en Koekerkf werden geborabardeerA De Duitache staf deelt mede dat de Engelsehe aanvallen om het verloren geraakte terrein ten noorden van Loos te heroveren bloedig miflukten French echter rapporteert de herovering van twep loopgraven die reeds in Juli verloren gingen In Ariois werden volgens me ledeolmg van den Duitschwi taf tot nu toe 106 vijandelijke officieren wi i 2 man gevangen genomen De lauvallender vijanden Hepen op nïeta uit Alleen bij Neuville alaagde de vijand er in om 40 meter loopgraaf te veroveren Het Franseho tafberlcht spreekt van afgeslagen aanvallen In Artois en aanmerkelijke vorderingen der r1flMcben bij I a Folie In Champagne werden volgens denDuiiwhen opperbevelhebber ren reeku van vijawlelijke aanv illon afKW lagen Te zamen met de reeda er iwiilp gevangenen in Artoia ste het totaal der gemaakte gevang ntm lut 211 offirieren en 10 721 m n lorwijt ï i maehinegeweroh veroverd irerdea De Franflchen melden uit Champagne hoofdzakelijk een actie der artillerie Do Duitaehera sehoten met v r dragend geeohut ntikhommen in het dal van de Suippe Aan het Oostelijk Pront Het D u i t s c h e communiqué van 4 October zegt Legergroep Hindenburg De Russen gingen gisteren na een ruime voorbereiding door de artillerie bijna op het geheele front tusschen Poataw y en Smorgon tot een dichten masstaanval over welke onder buitengewoon sterke verliezen aan hun zrjde mislukte Gedeeltelijke aauvalleo des litiiiU IjWvi Ie woiUeu verzükeid Zijn lu uluiicii van Aug en van 2 hept j t aan d burgemewlers geven benaangaande de noocllge aanwijzing Va lsLeUii van maximum prijzen dient itdUer naar zijn meening in bepaalde gevallen gepaard te gaan met de i e chtkbaarBtelUng van die artikelen welke hier te lande worden voortgebracht en waatifan in noimale tijden ook eea gedeelte wordt uitgevoeni Op automatische werking van nmxinimn prijzen ouder dat daarmeile gepaard goat de mogelijkheid um het artikel beachikbaar te Mlellen mag bl keus de ervaring in lie meeste gevalleu niet worden gerekend Hot aautal inwoners ii iedere gemeente dat vftn dö broodkaarten gebruik maakt waa voor het oogenhTik bezwaarlijk met juistheid op te geven Voor het geheele land zal dit aaiital thans naar aehattlng bedragen ft lï OOO OOÜ Het aantal is grooter dan bij de berekening in do Memorie van TooUehling ia aangenomen doch daartegenover staat dat veelal nlot gebruik gemaakt wordt van de maximum hoeveelheid brood welke is toegoatiinn KG per dag Vaneen en ander ia het gevolg dat de hoeveelheid meel per dag verstrekt niei belangrijk verschilt van het bedrag wnai op dit in de Memorie van Toelichting werd geschfllt n 1 op 700 Kh KG per dag of 21 000 000 K G per maand Gemiddeld is 4 500 IH RG por week verstrekt Tïitbrel ling van de maatri clen in 7 tiko brnoii voorziening tot gebuild arwebi ood kon door de Regpiei iiig niet in overweging wonien genomen itit hoofde van de al te groote lasten die daaruit zouden voortvloeien voor de Hchatkiat terwijl zijv g weven de algemecTw tevredenheid over de qualiteit van het ongebuild brood dnartoc ook geen aanleiding kan viniten Wat de kosten betreft doelt de Mlnialer mede dat tot 1 Sept j l in lotnal door het Rijk op goedkoop mcH is toegelegd ruim f O 00 000 Hel nantrtl gemeenten waar goedkoop meel wordt voral rokt bedraagt thans d Ui 072 SlX3 xxe33 laxxdL Hi bikbaarHleliuig vanleveiMiuiddelen en vi i vooder en koateii van tiiileiyke Kijköbureaux Iu de Memorie van Aulwourd deuil de Minister mede dat naar zijn nie uing het VttMsloUen van maximum prijzen tot nu toe iH t loageUiteu kan wordwi dwh de naleving daarvan De Minister is ook nk half Augua IH met h l vorstrekken van goedkoop roggebrood doorgegaan Hiervoor Zftl van 15 Ang tot einde December oi eveer noodlg zijn f 2 0 X 000 Hel gebruik van Rt eorlngsbrood door meer gegoeden in strijd met de bedoel ing des Mlnlaters heeft onge wijfeld een vermitbderden omzet van iiiIandMcbe larwe en van tarweblopni ten gevolge gehad De Minister hoeft desniettpgeniïtaando gwen vriiheid knn FEViLLETOOi Il mooie Molenaarsler tK el op te ruimen en aan te vegea Ernst Mahler ging langzaam vooruil terwijl hij met kennershiik alles goed in oogenachouw nam Toen 2Sj uit de zuiver on pelkamer iu dfl i eigentijken mi ten kwamen bleef Ernst nog eens staan keek voor en achterwaarts I mat met het oog de aiatanden Toen volgde hij de molenaarater die hem bij een maalgaiig van de nieuwste cflnatnictie atond te wnehtMi Zij keek hem vragend aan Zonder dnt zij aprak begreep Fmst Mahler dat zij een woord van goedkeuring ef van bHangstelUng verwachtte Uw man moet flink met zijn iï mee aan 74jn juffer Ik zie hi0r veel dingen toegepast uit den nieaweren tijd Hij heeft het ouderwetsche in ons vak tam ijk wel opgeruimd en dat is tegenwoordig plicht voor eiken molenaar die wil blijven bestaan Het verwondert me daarom dat hij allee wat hier nog ouderwetsch is niet aan den kant heeift gezet Zijn goedkeurend woord streelde haar dat was gemakkelijk aan haar gelaat te zien Er is nog genoeg te veranderen om aan de concurr itie het hoofd te kunnen bieden en die is tegen rf oordig zeer sterk vervolgde hij Dat we ik maar alteakanMicf 7 00 opeena beuren Zpoals bet nu ia doen wij reede veel en toch ts ooala het overdragen van het ge iilverde koren naar Ie mantgangeif van li t grof gemalen graan naar de rtoerniaehiues dat moest door werl Inigen gedaan worden Van het heerlijk atroomendc waU r moest meer dienst gevraagd worden dan alleen voor hel ronddraaien van bel groot waterratl lij die gewoon i ii aan zulk een bedrij wilt gewooidijk ni t hooren van de nieuwe vlndingiün di u verre de baas zijii Dan worï t de arbeid vwir het grootste deel door werktuigen verricht en inen be ipaai t veel tijd en geld dooriHen men eel minder knechts noodlg he t vo ir de beiliening Juffrouw allen zijn bijeikl raan laf el Mlanoegd keek hrisla Maria om Ben iij het Valeiitijn Kom eens hier dan zal ik je den nieuwen meesterknecht voorateilen Dat ia Vnlei tijn de eer te knecht Aan hem behoeft go alechta te vragpii als ge iets weten wilt Ern t Mahier kreeg een onaangename gewaarwording bij het t ea van dieri nuxu met zijn leelijk gelaat die hem met booaaardigen blik aanke k en daarbij spotachtig de onderlip krulde Meeeterknecht Ge hebt al zoo lang het be rtuur hier in handen gehad juffrouw zei de knecht hnai tig en voegde er nijdig aan toe Die daar staat zal u z er het vvt rk iiiet licjiier maken Maar hij zal zyrgeii 4lat jelui den eerbied niet ve geel dien jo aan je meosterea verM hiiltligd benl ri Mahler met iuiiki bnide oogen terwijl hij zich hoi g oprichlte Wat het besluit van je moeateree betreft je hebt geen recht daarop ictéj uan te merken ai was io hier ook tot nu toe de voornaamwie knecht Hiio kalmer Ernat Mahler voor Valentijn stond hoe kwaadaardiger deze werd Hij trachtte volatrekt niet zijn oorn en baal te verltorgen en maakte f pi e liK dat hij wegkwam terwijl hij ci ii verwensching tuMwchen de tanden prevelde Ik vrw dat gij hem tot vijand bobt gemaakt zei de mokniaareter onder hel voortgaah Zij wilde hem niet laten blijken hoe gevleid zij was door zijn optreden voor haar gezag Hel leek haar toch wel mooi zoo n flink man naast icb te hebben die haar de laaten hielp dragen Daarbij kwam het volHlreJvl niet bij haar op dat haar aliwidieerwhappij daardoor in gevaar werd gebracht Bang ben ik niet juffrouw en overhet andere spreken wij nog w Weinige minuten later voerde Ghrieta Maria den nieuweling in de groote kamer waar de tatei waa gereedgeiimakt Wordt vBTvolgd mijn buurman Kmtop vet 4 l et r in gcri4 h antwoordde de mrtlenaarster terwijl zij nakeek of de maehines go l in de rust waren gezel ttehjlK ij dat verlangde Is uw man reeda lang van hnis Waarom vraagt gij dat Omdat men kan zien dat hier het oog van den meester van den ervaren vakumn ontbreekt Ik heb aeh tlng voor uw werkzaamheid maar gij kunt toch niet geheel de plaats innemen van een i edreven vakman En daarom zult ge het nooit verder breögen dan ge het nu gebracht hebt Verschrikt keek zij hem aan Nooit vertier Wi moeten Mahler wij moeten voor Kerstmis gereed zijn met de leverantie andera vervel ik in een hooge boete Hoeveel zakken moet ge leveren En wanneer Den twintife ten December moet ik vijftienhonderd zakken afleveren Eln wttt ia er nu gereed Zoo goed als niet H erst moost voor andere leveranties gezorgd worden Hm hm Hoeveel nwalgangeii zijn hier Drie twee oude en deze nieuwe Hadd wij dat modU ke entijdroovende werk met de handen maar niet zei Em t Mahler peinzend A1 wat de knechts over dag doen