Goudsche Courant, dinsdag 5 oktober 1915

schen iuds 187U veel geleerd hadden en vooral uit hoofde van vele per soonUjke eigeiiscbappeu niet te ottdersehatten legeostaudei a waren werden door hen die thans het hoogste woord voeren onvriendelijk aangeaieu Deze merkwaardige uitingen welke van een meer dan gewone breedheid van opvatting getuigeu vormen de inleiding tot een artikel over het Fransche offensief en de Balkaupo litiek l AKUti 4 Oct De Russische Minnieter van Fiuancii n Bark is uitLonden hier aangekom De landing van vreemde troepen in Griekenland LONDEN 6 Oct De Times verTiotMut uil Athene Patriö hetvdoinaaniste regeeringsurgaan wijst ill een bespreking van de laiulingvan Fransi he troepen te Saloniki ei op lat de centrale mogendheden geearecht hebben de houding van ilrickeulaiul kwalijk te nemen daartirie keiilaiul formeel geprotesteei d heeftlegen elke schending van Klja uenlraliteit en aangeziea bel bieden vairverzet bet laml zou blootelollon aanoen zekere verwoesting Bovendienkomt bet protest volkomen overeenmet hetgeen Dnitschland den BelgiscUcii koning aanriwl voor den inval in België Hbl HEItLIJN 6 Oct Hel BcrI Tageblött schrijft naar aanleiding van do landing van troepen in Saloniki Met vcrwowie protesten lieantwoordou de Entente mogendheden de opmarsch van het Duitsche leger in België Bn geland besloot naar het heet alleen laarom tot den oorlog omdat de Bel gische neutraliteit door DuUwblaiu wvml geschonden Thans zetten bij de eerste gelegenhewl die hen past difrJ zelfde Ententemogendheden die dd rechten der neutralen heetten te boHchermen zich over do neutraliteitsrechten van een kleineren staat heen In dfiii Lokal Anzeiger wordt geizegt Hoe sneller de aanval op Servit lic het kanongedonder bij Seme naria op 20 Sept inluidde zich ont wikkcll les te dieper zal in het bewustzijn de bedreigde Balkanvolkeli Ie overtuiging vestigen dat de verbonden centrale mogendheden hen teigen groot gevaar beschermen Daar om moet het antwoord op het HiissiHchc ultimatum en de landing van Fraiiische troepen lu Griekenland dooi ie Duitsche en OostenrtjkschHongaar sche kanonnen aan den Donau wor den gegeven Hbld I iriokonland en Frankrijk i OONSTANTINOPEL 5 0 f VoUgons pen In de Tatiln fe Ublic r deu brief uit Athene heeft konini Conetontijn hel aanbod vnn Frankrijk om rriekcnland een credict vadhonderd mlllioen francs te verlecncnivan Ie hand gewezen i Twee Nedertandsche aotdaten gedood Men seint ons uit OOSTBURG Hedennacht kwamen twee Nadere landsche soldaten van do grenswoohi te St Krnis door onbekenden obrzael in nanritking met de electrische drandi veraperring en werden onmiddellgif gedood Beide alachtoffera zgn afkomstig ui Friesland een bnhner is gehuwd vingen U belaatiagon Duitsohe grensbewakers nabn Sluis daar de proviandwagea eindcugk weder was gekomen De laatste vier dagen hadden zg geen voedsel ontvangen uit bet Dnitsche kwartier en waren zg overgelaten aan de weldadigheid vao de Belgische grensbeweners Aui h t Oostelfk Front WEENEN 6 Oct Uit het Oorlogsperskwartier wordt gemeld dat de zetel van bet Oostenr uchHongaar sche militair beatuoir in Polen verplaatst is van Nieloe aaar Lublin Aui het Itallaanache Front ZuHlClI 4 Oct I art j De bericiiion welke van bet llaliaansehe il lint komen zijn allen eenstemmig wat betreft de natujuiyke gesteldheid die daar vreesclgk is Door regen en sneeuw is de bodera lolaal doorweekt waardoor beide parlijeu de grootst denkbare moeilijkheden ondervinden zoowel in Treiilino ala aan het Isunzo front Aan de Ik nwlen Iöonzo en in de vlakte van tlorz staan de loopgraven vol water De bergen zijn boven de 3U00 voet niet sneeuw bedekt en de temperatuur is 17 graden onder het vriespunt De italiunen zipi echter goed voorzien van wollen kieediugstukken Zij benutten het slechte weder door tijdens de mist en storm luenigc Bucceevolle overval te ondernemen waarbij veel tegeustanders gevangen genomen worden lUclamaa plaatselgke Oonda kooper de heer J Cabout i 1780 Huis Glazenkast a d Boele jTte Gouda no 47 koopet deg 0 Bontenbal te Roeuwgk voor Sol Huis als voren no 49 Ifoo de heer A Stolwgk te Gond 4 Huis als voren no 61 kooper j keer H Hoogendoorn te Gouda So 5 Huis al voren no 55 koo de heer L P van Leeuwen te Wwiik voor f 260 j 6 Huis Vorstmanstraat no ül rt Gooda kooper de heer J Rond jw voor f 1380 Ha 7 Huis als voren no 22 kooper 4 heet L Melkert te Gouda voor So 8 Huis als voren no 23 koopar j heer A Jansen te Gouda voor No 9 Huis als voren no 24 kooper jaelide voor f 1200 So 10 Huis als voren no 26 koont mejuffrouw J Heetkens te Gouda WfU90 Vechtpartij üi lereiiavond heeft in de Boelc aA een vocWparlij plaala gehad tus u twee jouwerneaeu waarvan de Ztmi een oude veete was Onderïïa vloed vau drank heeft de sjoUmmm K den sjouwerman M V ïolroigil hetgeen den oerstgeuoenid i nloiuing gaf een stuk hout tegrgM CU loe Ie slaan waarbij fc zooJralg werd geraakt dat hij bloedende verwondingen aan het hoofd b kvaiD lie politie maakte een eind aan Ie necktpai Uj Den getroffene ward een voorloopig yerband aangelegd waar oa leze zich loopend naar de Wijk verpleging begaf waar hij opnieuw verbonden werd Tegen den dader isprocesverbaal opgemaakt Slolwijk Gisterenavond hadden twee wielrgders het on luk op den opweg met elkaar in botsing te komen met gevolg dat A V d VI alhier in de vrg diepe en breede sloot terecht kwam Doordat zgn voet in het rgwiel vast raakte kwün hg in een moeilgke positie doch zgn vriend die bg het ongeval tegenwoordig was bedacht zich geen oogenbhk sprong te water en mocht het genoegen smaken VI en het rgwiel op het droge te brengen Haastrecht Het duo Rotowsky Zaterdag en Zondagavond trad in de melksalon Novum het welbekende duo Rotowsky op Reeds vier jaren geleden hoorden we dit muzikale duo dat per hydroplane alias trekschuit stad en land afreist om ons te doen genieten van het uitstekende vioolspel van den heer Rotowsky en verdienstelgk begeleid door zgn echtgenoote Het pnbliek was niet overtalrgk maar toch kan het duo tevreden zijn Entree heft niet een ieder geeft naar hetgeen hem goed dunkt De heer Rotowsky houdt rekening met zgn publiek hg geeft elk wat wils klassieke zoowel als populaire muziek en te oordeelen naar het applaus viel het wel in den smaak van de aanwezigen We hopen dat het duo dat met de trekschuit het gansche land doorzwerft nogmaals te Haastrecht aan zal leggen dergelgke muziekavondjes werken er toe mede om deze kunst dichter bg het volk te brengen II et ultimatum aan B u I g a r ij e LONDEN 4 Oot Pat De D ily Chroiticle schrijft uaar aanleiding van het Russische ultimatum aan Itutgarije dat dit niet direct eene verrassing is Wat Sir Edward Grey zeide over de Duitsche en Oostenrijksche officieren in Bulgarije was duidelijk genoeg De Entente kan niet rustig toezien terwijl haar vijanden zich voor eei doodeiijken slag gweeil ma ken De positie van Bulgarije ten opzichte van Servië is zoodanig dat dit onmkkleliijk van de geallieerden gescheiden zou zijn door de bezetting van den spoorweg van Saloniki Doze nwet onmiddelijk in staat van verdettiging gebracht worden door Ie Ëntentemachten en Griekenland tenzij Bulgarije een ondubbelzinnig bewijs van hare vredelievende bedoelingen geeft er bestaat oog hoop dat de Hussische nota de Bulgaa sche Regeering tot lessicht zap brent iJW Bulgarije dankt ziju beslaan aal Husland en ten kost van enorme Russische opofléringeh nog kort geleden gebracht Door zich tegen Rusland te keeren aan de zijde van Oostenrijk den gezworen vijand van onafhnnkelijkheid der Balkaovolkeren t ont Bulgarije hare ondankbaarheid Wülkc zonder weerga is In de geschieiienis Niettegenstaande de algemeene haat tegen Griekenland en Servië zal Koning Ferddnand moeite hebben zijn volk tot zulk een wanhopige onderueining Ie brengen meent het Engel che blad Theobnr Wolff over Frankrifr liERLUN 4 Oct Part j Theo lor WolB legt er in het Berliner Tageldatl den nadruk op dat het eene dwaling is het Franeche volk met te woorden decadence en élan te beoonleelen Dat Frankrijk decadent zou ziju Is een tneenlng welke siiMls don domi van Hendrik IV voortdurend in geschiedboeken verkondigd werd De tijd van Üïaria Ie Medici en Mazarln was volgens deze boeken een tijd vau decadentie onder l odewljk XIV XV en XVI zou het laml steeds in verval geraakt zijn vervolgens kwamen de déoondeute perioden der revolutie de zwaarmoedigheid van het laat Napuleontische tijdvak en het verval van het burgerkoningdoni van het tweede Keizerrijk en van de derde Republiek Dergelijke uitspraken zijn valsch Het iamescoreo In het Bols de Boulogne het gebrek aan fabrieksschoorsleenen de lauwe oppervlakkigheid der nieuwere Farqsche roniaurtchi ijvers en Ie ouzindclijkheid dér postkantoren leveren geen bewijs ten nOdeele van de volkagezindbeid Temidden van de Blord e postinrichting zittrai gewoonlijk twee beambten wier intetligentie het bede bedrijf boven water houdt Zoo werd In Frankrijk steeds de ontbrekerïde organisatie door de wakkere zelfMandigheid van het alzondwlijke individu aangevuld Het eigenlijke volk lat een ehtdelnoze reeks zware crisis gemakkelijk te boven kwam ondetvndt weinig Invloed van het afkourenswaarilige dal men oppervlakkig beschouwd waarneemt Het kan slechts gevaar duchten van alcoholmisbruik Ook is het geen volk van élan van snel bekoelende bevliegingen doch het bedt vooral In zijn liefde tot den geboortegrond een Sf OSS P Voetbal Alfen I Gouda I 4 1 Zondag speelde Gouda I in Alfen tegen D V S I Als om kwart over twee de wedstrgd begint zien wg dat van weerakanten een onvast on zenuwaohtig spel wordt geleverd Ongeveer tien minuten zijn verloopen of de rechtsbinnen van Gouda 1 weet zgn vereeniglng de leiding te geven 1 0 voor Gouda Alfen geeft den moed niet op en zet er alles op Hun moeite bigft niet onbeftond en van Zwieten weet den geUjkmaker in te scoren Geen minuut na den eenten bal wordt de tweede ihgezet en AUen wint met 2 1 Na is het Gouda dat zich in moet spannen doch boe goed de voorhoede ook is blijft doelpunten uit Telkens stuit Gouda s voorhoede op bet ia actie zgnde aohterstel van DVS De stand S i vMr Alphen blijft tot rust Na rust wordt Gouda verschillende malen ingesloten DVS maakt hiervan gebruik en weet den standopi3 1 te rengen Gonda lobynt niet opgewasschen temn het somtgd te forsobe pel der Aflenaars Van Zwieten zet den 4en goal i9 en wanneer de scheidsreohtet het tetken geeft tot eindigen heeft Alfea wel wat geflatteerd met 4 1 gewonnen De Boomgaaixlslraat In de jongete Kaadszitling was ïooala gemeld ingekomen een adres an P öchüonderwoerd en 64 andore bewoners van de Boomgaard slruat Du adres luidend Geven ipet vorsohuldigden eerbied tüf kennen ondergeteekendèu tiewoners van de Boorogaardstraat dat rioleeriog en sLraataanleg in zeer slechten staat is Dat bij vele regens men niet zoniler behulp van een plank in de woiungen kan komen Dal het zeer bezwaarlijk gaat juA eea wagen zonder ongelukken t straat in of uit te komen Bat hij de bewoner van voor oerade straat verschillende belastiiisbetalenden zijn Redenen waarom zij U EdetAchtliaron beleefd vorzneken hierin zoo mogelljlt eenige verhejeraig te doen aanbrengen opdat me droog voels en zoadei ongelukken de straat itan berijden en beioopen heelt B en W aanleiding gegeven laarop hel volgende te adviseeren Zoowel in het mode hierbij gaand rapport van den gemeentobo meester als in het eveneens hierl overgelegö advies der commissie vsn bijstand in het beheer der Gemeentewerken wordt die slecht toeHtaiul volkomen biïaamd doch tegelijk aangevoerd dat afdoende verbetering slechts kan worden verkregen bij ophooging der straat tut de Kt ruik Iijke hoogte van 0 65 M PoldeipeÜ En dan zullen de meeste der aan die straat gelegen woningen ten opzichte van de straat zoodanig komen te liggen dat hare mbewooniiaarverklaring niet 4al kunnen uitblijven 16eze overweging deed ons tot nog t te lie verbetering der straat uitstellen Nu echter de bewonei zelve om verbetering vragen meenen wij dat zij zal moeten worden tot stand giebracht wat volgen fle voornoemde Commissie van bijstand zal lo staan komen op eeta uitgaaf van f 3000 Ie bestrijden uit den voor het gewone onderhoud aangewezen begrootingflpoet Boskoop Be raad dezer gemeente zal Woens4 g 6 October des namiddags 7 j nur ao openbare vergadering houden Onderwerpen ter behandeling 1 Ingekomen atnkken 2 Uitloting 8 obligatiën van f 600 en 1 van f 100 4 leening 1913 ad f54000 3 Wg iging der Bouw en Woningveror ning 4 Benoeming leden commis ie gemeentebedrgven 5 Benoeming lid plaatselijke schoolcommissie in de scatare W P v d Toorn 6 Benoeming van een onderwgzer en oajlerwyzeres openbare school T Voorloopige vaststelling rekening gemeente 1914 8 Vaststelling rekeningen 1914 1 gasfabriek waterleiding en BurKerigk Armbestuur 9 Aanbieding Mgrooting 1916 van gemeente gasfabriek waterleiding en Burgerlijk Armbestuur 10 Af en overschrg JoWlierWü nissie Turkge en do Voreonigde Staten WASHINGTON 5 Oct De Amei rikaansche gezant te Konstantinopel heeft last gekregen deu Turkscheu Minister van Buitenlandscbe Zakeii mede te doelen dat de vriendschappeiyke betrekkinged tusschen de Ver Staten en Turkge bedreigd worden indien geen einde komt aan de slachting onder de Armeniërs Ugnen op de knst Gedurende de maand September zgi op onze kust 28 mgnen aangespoeld hiervan zgn 4 Engelscbe 19 Duitsche en 5 van onbekenden oorsprong Het totaal der sedert het begin van den oorlog aangespoelde mgnen bedraagt thans 673 Z K H de Prins Z K H Prins Hendrik is voor eenige dagen naar het IjOO vertrokken De gren Jdraad doorgokidpl i De V D correspomdcfd in Brabant vernoeuit dat sedert Zaterdagochti ud geen electrische stroom door de grensversperring gaat Men vermoedt dat het smokkelaars ergens gelukt is de dBiad af Ie snijden VanuM BaarlcNassau waar vele Belgen vertoeven was het nieuws spoedig in de Belgische grensgemeenten bekend g maakt en vele Belgen maakten s nachts vau de gelegenheid gebruik naar Holland Ie komen Laatste i3erichten Aan bet Wcsteiyk Front PABUS 6 Oct Het communiqué van gisterenavond luidt In Artois hebben de gevechten van loopgraaf tot loopgraaf den geheelen dag voortgeduurd De vgand heeft opniuw voet gekregeo op de heuvels ten zniden van het bosoh van Givenohy bg het kruispunt de Vgfwegen Overal elders werden de herbaalde tegenaanvallen afgeslagen Ten uiden van de Somme hevig artillerieduelen gevecht met loopgraafmortieren Ten noorden van de Aisno werd een vijnndelgk vliegtuig genoodzaakt binnen onze linies te dalen De aviateur werd gevangen gevangen genomen LONDEN 5 Oct officieel Rapport van generaal veldmaarschalk French De vgand opende gisterenmiddag een hevige beschieting gevolgd door herhaalde aanvallen op onze loopgraven tusschen de steengroeven van Vermelle en den weg naar Hultnoh De aanvallen werden met kracht uitgevoerd maar bereikten onze loopgrrven niet en werden alle onder zware verliezen voor den vgand afgeslagen Mwr noordwestwaarts heeftde vgand een groot gedeelte van de redoute Hohenzollern heroverd Op het overige front geen wyiaging IJitwisBoiing van gewonden Men melijl oiis uit Vllsslngeii Deze week zal weder via Vlissingen een uilwisseling van zwaargewonde Dnitsche en Engelscbe krijgsgevangenen Fran plaat vinden I hardndikige taaiheid Wie deze za Van de Zeenwsch Vleamsohe grens I £ aachter vasWelde en de meening Zondag heersobte vnagde der de j vertegenwoordigde dat de lien viiMkni om toe te utaaa hel itegetningttbrood ook vau iul udsc e Uu we te bakken Wat boCreft de door 4e Regoering gevolgde graanpolltiek en van bet ultEicht voor de eentkomende auanden verwijfeK de MtDJiKer na r zijn rede van 3 Maart J I en vo hij daaraan toe dat wftt AnMrlkU tt9cb iQeel betreft bij éea import van dit artik ata maatstaf in aanffmiomen een b oetie van 200 000 bftlrai vau 5ü K O per maand Tengevolge van de v rkii baarstelling vae goetlkoop nngebidld brood is de afzet van Amerikaaniteh meet in de laat te maanden aanzienlijk verminderd in ver band waarmede van dat artikel sindsdien niet w rd g mporteerd Met betrekking tot den import bn mals waarvan de behoi e gi BTïhut v tifAi op GO 000 ton p r maand werd met de importeurs e n afspraak gemaakt dat de Kegeering de helft vau de ze hoeveelheid zou i porteeren en de importeurs de andere helft voor hunne rekening zouden nemen l e Kegeering ië niet afg0wek i van Ie in voormelde rede geH het9te lijiipn en tn ent niet dAt er prinden zijn lot principieele wij daciiiu cii over te gaan De Minister wijst voorts op d i plicht der Kegeerii ten allen ti de zoi te dragen dai In het tand een voorraad graan en meel aanwezig zij voMomde om te voorzien in de behoefte van aenige maanden zoodèt een stagnatie van den invoer geon noo Hol tlge gevqlgen Aiet zich zo i kunnisi brengen Uitvoer van honing verboden Bij K B van 2 Oct is de uUvoer vdn cokes verboden en is uitvoer van allen honing verboden Varkens De Minister van Landbouw en heeft bepaald dat voortaan elk i Zaterdag zalworden vastgesteld tot welk gewlchiftperoentage van de boeveelheidversch varkensvleeKb voor w ks lütvoer een exporteur gedurende oeeerstvolgende week consent verleendzal worden hij verplicht kan worden varkens te leveren voor binnealAndsch verbruik dat het sub I bedoelde percentage vour het tijdvak van Ti tot enmet 9 October 1915 bepaald wordt ophonderd tachtig liet V lieg ongeluk Dr Folmer de behandelende gflneesheer acht naar men ons gisteravond seinde den toestand van de luitenants Hofstee en Tolls n it omstandighaden bevredigend liet buitengewoon oorlogscrediet In een nota naar aanleiding vau t het verslag over het wetsontwerp lol verhooging der Staalsbegrooting voor h UenMjaar 191Q buitengewoon crediet zegt de Minister niet nagelatap te hebben zooveel mogetijk n r zuinigheid te streven om dat ook litj betreurt de hooge uitgaven welke uU de buitengewone omstandigheden voortvliteion en waarschijnlijk nog zullen voortvloeien Dat de zuinigheid niet zon zijn betracht bij de salaris en toelagen regel ing voor gepensionneerde officieren die tijtlolijk weer in dionst zijn gesteld moet worden ontkend Ten bewijze hiervan legt de Minister een overzicht over van de toelagen welke door de vorschlUende officieren worden genoten liet Is overigens jui t dat een officier die tijdens de moblIlsMIe wordt overgeplaatst van af den dag der verplaati ng de toelage geniet van een officier bulten z standplaats vertoevende De redeti hiervan is dat in een geinoblliseenl leger van een vaste standplaats geon sproke kan zijn de duur van het blijf van zoodanig officier in zijn nieuwe standplaats is toch ïeer onzeker zoodat dit verblijf slechts ate tijdelijk kan worden b K houwd Aan het genieten van dukkel traktement Van mililairei die Hijksnmb tenaar zijn Is bij Konlnkl bosluH reeds een einde genaakt Inderdaad zijn bij de mobillsalie em zeker aantal mülclens en landweermaiinen aanvankelijk voor deii dienst oi escbikt verklaard en tijdelijk met verlof gezonden en moest dit verlof wel be8 onwd wonl i als tot herstel van gMondheid hetgeen aanspraak op b oud van jaarwedde en soldij met zich brengt Dat definitieve afkeuring niet dadelijk volgde kwam daardoor dat voor dit doel in den eeraten tijd niet voldoende conmiissies van onderzoek konden worden gevormd Vergoeding werden intusschen aan de gezinnen van deze miliciens en land weermannen niet uitgekeerd omdat zij geoe moesten worden na hun terug keer in het geain ala kostwinner te kunnen optreden Omtrent de kosten van de mobiltsaAle der atrljtUcrachten In andere kleine neutrale landen zijn nog geen betrouwbare gegevens voorhanden Ook naar de meening van den Minister behooren alle kosten opdeln temeering vallende door de daarbij betrokken rijken te worden vei oed De Regeering is niet overtuigd dat een max imuin bedrag van f per dog vuur du guiüuueu der iaudweeimHnneii die lu gewone omstandigheden op 1 Augiustos 191 1 of Uter zoudffla zijn ontslagen en vau fl V per dag Voor de gexiuneti der overige laDdweermanoen en der miliciens over bet algemeen niet voldoende is Ten aanaien van de vertovenregeHog legt de Minister ér zidi bij voortduring op toe aaik de ecoiu miMshe beboeten zoo veel tegemoet te komen alH met de eiscben van de landwverfled4g ittK Is overeen te brengen Wat hem tot dusver bekend is geworden omtrent een zoogenaaroden bamiel in verloven bedt niet den minsten indruk gegevm dat in bedoelde handelingen afkeuringswaar Ugti praktijken moet i worden gezien Over bet algeinem kunnen tegen legering in tenten gedurende d o zomer geen ovei wegende l ezwaren beMfaan Ook in verband met het naderende ongunstige jaargetijde is de barokkwibouw thans w er krachtig tor hand gmomeo Oe Nederlandsefae ambulance In Frankrijk De Parij0che correspondent van het Ilbid meldt dat de Fransche Hegeering de diensten van dr V a ji T i ft n tl o v e n als chirurg h t iianvaard en h n aangesteld tot chef der chJnirgiische afdeling van het liospifaal te VömuL Dr Van Tleahoven is 23 dezer naar zijn standplaats vertrokken Vesoul is een stadje een weinigten wesien van de vesting Belfort en dus vrij diicht bij het front gfrtcgen Voor de HollandBche ambulan e te Parijs die voorinopig in het Grand UU is ondergebracht wordt ijverig nnar een geschikte woning gezochL ïioodra die gevonden is iKgint s hare werkzaamheden Gemengde Berichten Ken erniti gevaar voor oata mdiMtrie Het Maandblad tegen de Vervalaobiagen achr ft Wanneer men de verachillende offloieele verslagen der keuringsdiensten in ont land nauwkeurig nagaat dan vordt men getroffen door bet feit dtt wat in de eene stad ten opzichte van voedingsmiddelen en dranken als geoölloofd beschouwd wordt in een andere plaats den verkooper of fabrikant een veroordeeling op den haïs zou kunnen doen halen Wy schromen niet deie toestandos een ernstig gevaar voor onze industrie te noemen en achten het eenige middel daartegen zoo spoedig mogelijk eeü rgkswet vigeerend te maken die n tuur j k voor alle gemeenten en alle deak igen en reohtera bindend zoude zyn Dat ï liet reoht meenen te hebben om vanj ernstig gevaar te spreken voor onfce indnstrio blijkt ten duidelijkste it tal van feiten te onzer kennis gekomen betreffende fabrikanten die in sommige plaatsen hunne waren 6f moeaten vernietigen óf met groote koaten terug moesten nemen daar de meening van den gemeentelijken scheikundige verschilde met die van andere plaatsen en deze voor vervalscht of ondengdelyk verklaarde wat gene noK aan de eischen voldoende beschouwde En komt het tot een procedure dan kan ds rechter weliswaar zich opeOn tot nu toe niet voUedigon Codex beroepen doch deze is aleohts officieus en de rechter zal zich bij controveraè weer moeten laten voorlichten door de deskundigen wier ineeningen soms lynrecht tegenover elkaar staan zoadat de kansen op een onjuiste en daardoor onbiliyke uitspraak groot zijn dikwijls tot belangrijk nadeel voor den betrokken te go er tronw gehandekl hebbenden leverancier of fabrikant Wy zouden tal van voorbeelden kunnen noemen doch atippen slechts aan de quaeatie der al of niet geoorloofdheid van kleuring van voedingt middelen met onschadelyke kleurstoffen verder de normen voor melk het watergehalte van vleeeohwaren wortt en dergeiyken eni Uet den meeaten nadruk bevelen wg de zeer spoedige behandeling van een rykswet betreffende de kenring van voedingsmiddelen en dranken benevens de offioieele iavoering van een Codex in de aandacht onzer wetgevende autoriteiten aan Met geldt hier een beachermin van onze vaderlandaohe industrie m de nobelste beteekenis van het voord n l het verhoeden van ernstig nadeel door het doordryven van de willekeurige meening van enkeledelknndigen die niet het recht hebben hooseer ook te goeder trouw handelend hun persoomqke opvattingen die in strgd met de eiarhen der praktyk kannen ign en gedekt worden door een gemeenteiyk zegel aan de industrie op te dringen Het vergaaa van de Koningin £ mma Galqk men weet weed da fismaDirkzwager te Uaasslaii bela metbet bergingswerk van de everbl fselenvan de Koningin Emma Al reeoltaat van een op de plek des onheilsingesteld onderzoek h ett de firmadwer dagen de directie raa de Stoomvaartmaatsehappg K derland medegedeeld dat het ehip reddelooaverloren is Wellicht dat van do ladingen van hetgeen zich aan dek bevondnog een en ander kan worden opgehaald T De operaties in Belgi en Frankrgk Naar uit Maastricht aan de Maasb wordt gemeld zyn sinds den geheelen nacht en den morgen aldaar weer venchrikkeiyk zware kanoanades te hooren Het geluid komt uit dezelfde richting ala op den 25 September toen de Franschen hun geweldig b nbardemant van de Dqitsche loopgraven begonnen Men vermoedt dan ook dat Weer een dergeiyke operatie aan den gang it De Noordam Voor de materieele schade indertgdgeleden door het stoomschip Noordam van de HoUand Amerikaiyn heeftEngeland 50 percent vergoeding uitgekeerd aangeziea gebleken is dat deKngelsche zeeofficier die aanwyzingenomtrent den koers gegeven had dooreen vergiiaing den weg door een mgnenveld bad geweaen v oor de verdergeleden schade door oponthoud vraohtderving enz is echter geenvergoeding gegeven N R Ot De oudste courant van Frankrijk Ie in 1681 door Théophraste Kenauii np geHchte Gazette de France orgaan van de monarchistische part teelde haar lezer mee dat de ultl aal tot na deaoorlog gestaakt wordt DaBrn hoopt men de uitgaf weer voort te zetten dan la France rftiaissante et vietorieufte De malversation te Gulpen Het O M bij de rechtbank te Maastricht elachte tegen den postdireeleur te lulpen B ter zake van valeckheid in geschrifte en verduistering van f 8 l 0 drie jaar gevangenisstraf Uitspraak 18 October Boter ï n Püit iKl groothandelaar in vet wftrPn die in Friesland vertoeft deelde iiied dat de prije van reuzel in Duit chian l in de laatate dagen enorm gestegen is en verleden week f 2 45 per K r bedroeg Het gevolgdaarvan Ih groote vraag naar boter Frioeche boter kooplieden die boter naar Dui achland zenden berekenen tet met vracht en andere kosten de inkoopsprij thans tear f 2 50 per K C bedraagt ZIJ verwachtenuoK hoogere prijzen N Ct Steenkoleninvoer In de afgeloopen week zijn voor IJmuiden door elf atoomschepen uit Fn ïolsohe on Schotsche havens ons land liiKevoord 12 il6 500 K C steenkolen Deze hoeveelheid bedroeg de daaraan voorafgaande week 8 i 2Ïi 20O KO Aanhouding van margarine Men meldt uit Oldenzaal aan de N Crt Op grond van bepalingen in de boterwet is door rijkaanibtenarcn te Losser In verband met hèt smokkelen op groote acbaal zevenligthiij end kilogram margarine aangehouden voor onderzoek Gevaarlijke verfstof Naar aanleicHnff van een bij den entralen Gezondheidsraad ingekomen ambtsbericht vestigt dit college de aandacht op het gevaar van het gebruik van verfstof bestaande uit kodlteer opgelost in teohnische bea7 ol Nogline In moeilijk te ventileeren ruimteij Uit l edneld bericht bleek namelijk dat een werkman terwijl hij het inwendige van het hoogdrukreeervolr van ooB watertoren schilderde plotseling ie neergevallen en overleden ten gevolge van de inademing van lampen die opg eeteKen nit de voor het schilderen g pbrulkt verfstof welke bij onderzoek grootemdeel bleek te bestaan uit kooUeer opgelost in technische benzol Waar ileie verf om technische redenen in gesloten niimlen niet is e vervangen door een ander minder gevaarlijk dekmidded neme men dus groote voorzichtigheid In acht en zorge voor voldoenden toevoer van vwRcho Inebt Onder Eddachtbaren In de jongste vergadering van de gemeenteraad van Amersfoort heeft een Incident plaatsgehad lusschen den wethouder van onderwijs den heer Rijkers en het soc democr raadelid den beer Hofland Na afloop van die vergadering is zoo verneemt de Stichlsche Crt de heer Hofland tet handta te ijkJie lep overgagdan op deu wethouder van onderFÜs JJet plan bartond hierover een klacht in te Kenea hij de politie maar de bnrgemewter heeft weten Ie bewerken dnt de za k is btle iegd nadat de bfor Iloftaod zi exean kod aangeboden D brand aan éen Amrtddijk Mn ir de Tel verneeBl bedraagt de a ur tfle van de fabriek kr N V Valton Zonen zesen een halve ton De schade beloopt naar ruime schatting ongeveer 70 pCt van die Passen vervalsohing Zaterdagmiddag en Zondagavond werden te Zevenaar zeven Nederlandsche soldaten gearresteerd en gevankelgk naar Arnhem overgebracht Deze arrestatie staat in verband met paaieDvervalsobing waaraan zg zich moeten hebben schuldig gemaakt Het onderzoek dat thans nog in vollen gang is wordt geleid door kapitein Thomson De vervalsching kwam aan het licht doordat Zaterdagavond eenige personen de grens wilden passeeren Zg waren allen van passen voorzien Toevallig viel het den dienstdoeaden korporaal op dat de passen oaderteekend waren met zgn naam waarvan hg onkunjiig was H t epn en ander leidde tot onmiddeliyke arrestatie van de verdachte soldaten 408 STAAT8 L0TERIJ Sfi KI Trekking van Dinsdag 6 Oot Trijs van f 1000 1016 4781 4795 6228 6553 14397 19567 f400 16008 206Q1 200 926B 9668 17660 18886 20011 20338 I lOQ 1281 2412 2544 4304 4618 5215 6 04 994 1 11967 ima 12825 18566 Prqzen van f 70 2 3 JÜ9 357 902 1072 1118 1130 1235 1464 1467 1537 1589 1790 1872 1911 2027 2127 2185 2284 23U 2469 2197 2537 2608 2657 2682 2755 287B 2941 2962 2973 3022 3050 3104 3198 20S 3299 3311 3342 3425 3466 3520 1530 3612 3679 3740 4058 4140 4282 4300 4324 4394 4442 4467 4594 4688 1718 4723 4745 4843 4875 4901 5147 224 5282 5317 5348 5519 5545 6717 931 6056 6302 6323 6889 6542 6567 6575 0652 7077 7180 7349 7359 7471 7483 7960 7996 8061 8118 8160 8860 St82 8516 8627 8544 8559 8666 8790 920 8973 9001 9106 9109 9168 9252 9513 9533 9640 9690 9780 9899 9914 t 941 9948 9950 99791004210128 10205 10409 10512 10548 10577 10588 10976 11009 11056 11229 11248 11254 11318 11375 11412 11477 11498 1 36 11582 U688 11693 11738 11794 11881 11944 11945 11930 12089 12126 12400 12619 12 41 12564 12637 12792 12796 12851 I288S 13309 13416 1 3432 13490 13640 13744 13745 13777 13780 13906 13910 14260 14S08 14464 14512 14679 14683 U822 15122 15213 15344 15345 15534 1 86 15 j9 15938 15939 16100 16182 16518 16629 16695 16742 16768 16867 16870 10912 17015 17064 17196 17323 17390 17402 n4ï2 17442 17646 17689 17742 17749 17789 17843 17913 17916 17957 179a6 18120 18180 18230 18363 18194 t8 51 18671 18750 18798 18805 1H973 18974 19002 19080 19094 19137 I92 2 19297 19827 19868 19402 19503 W MH 19 697 19663 19781 19959 20033 20100 20269 20460 20608 20741 208 65 20H64 20926 20934 20992 Nieten 9 34 168 184 216 222 263 294 323 368 373 385 439 481 626 645 646 684 703 720 740 750 775 786 916 1008 1010 1062 1069 1078 1096 1118 1135 1222 1231 1240 1 2 60 1259 1261 1279 1296 1306 1332 1357 1361 1383 1393 1395 1449 14 60 1479 1481 1512 1525 1544 1 693 1606 1611 1635 1672 1676 1686 1717 1722 1730 1800 1845 1886 1889 1898 1906 1928 2026 2063 2081 2189 2142 2166 2168 22D5 2216 2241 2268 2273 2 286 2359 2408 2419 2474 2484 2545 25 5 2622 2637 2656 2695 2718 2733 2760 2762 2797 2838 2895 2944 3043 MM 3066 3070 3078 3099 3116 3146 H162 3167 3182 3215 3268 3310 3317 i332 8876 3417 8460 3468 8523 8627 i649 358 l 3635 3653 3660 3685 3687 1 70Ö 3710 3713 3761 3832 3843 3879 3898 3924 3982 4008 4006 2084 4106 1173 4189 4198 4211 4222 4266 4206 l 87 4332 4372 4473 4487 4603 4614 46 60 4586 4698 4701 4708 4763 4777 1793 4837 4849 4865 4871 4891 4998 6018 6084 5089 5108 5110 5138 5141 6230 5269 5278 6293 6318 6387 5368 6425 6448 5542 5613 5628 6646 5680 6767 6831 5874 5876 5899 5894 5949 6998 6049 6051 6097 6149 6226 6244 6312 6320 6345 6372 6394 6431 6451 6460 6465 6508 6511 éS64 6583 6 687 6603 66 23 6694 6722 6735 6738 6744 6807 6812 6818 6915 6961 6965 6967 6972 7041 7012 7064 7068 7147 7166 7191 7209 7215 7222 7271 7348 7387 7141 7476 7488 7550 7559 7604 7607 7 60 7696 7767 7794 7797 78 64 7862 790H 7989 7997 8052 8111 8122 8126 8127 8129 8185 8146 8175 8272 8286 gJM 8J21 8 S2 884 5 8367 83f73 8383 8101 t J17 8440 8496 8505 8541 8548 8692 8596 8623 8627 8639 8671 8711 8733 8774 8783 8830 887Ï 8908 8962 898 5 ma 9026 9038 9087 9105 9114 9U2 9162 91 63 9199 9247 9319 9319 9351 a369 9389 9424 9429 9432 9446 9468 9489 9490 96W 9 8 9567 9 663 9577 9579 9 16 9630 9652 9710 9767 97 i 9772 9781 9872 9874 9898 9920 9946 10002 10103 10196 10200 10219 10229 10249 10366 10817 We22 103 60 10895 10396 10399 10110 10438 10492 10533 10629 10660 10661 10681 10682 10691 10723 10785 10868 10921 10930 10949 10984 11049 11066 11096 lurü IIKJJ 11177 11190 11204 11 224 11282 11292 U298 11381 11386 11397 11420 11426 11428 11602 11 621 11561 11576 11649 116 66 11672 11678 11684 11704 11717 11799 11810 11817 12080 12124 12133 12143 12161 12164 12200 12201 12211 12265 12276 12281 12330 1 2443 12447 12463 12556 12584 12621 12625 12718 12723 12759 12808 12813 12815 12848 12876 12877 12891 12910 12988 13008 13012 13019 13029 13039 13067 13109 13146 13171 13197 181S0 13256 18538 13360 13361 13383 13422 13431 13189 13445 13519 13541 13574 13579 l 17 1 3678 1 3840 13970 13990 13997 14012 11089 14126 14154 14199 14328 14269 14270 14279 14827 14334 14427 14441 14614 14690 14614 14666 14710 14716 14730 Ü767 14799 14812 14843 14 62 14890 14901 14910 14911 14961 14964 1 60 35 1 6069 15070 15143 15179 15260 16287 1 6363 1 6467 15477 1 6541 15576 16679 16 696 1 6612 15632 15641 1 6676 1 6803 16808 1 6934 15941 1 6977 16026 16160 162J4 16267 16386 16394 16 393 16445 164 63 16473 16547 16572 16604 16761 16787 16792 16795 16926 16990 17067 17071 17088 17103 17126 17123 17131 17161 17158 17207 17224 17227 17250 17273 17303 17307 17367 17371 17428 17427 17438 17484 17486 17616 17618 17655 17683 17708 17728 17741 17828 17439 17880 17900 17982 17986 18022 18067 18071 18077 18092 18104 18105 18111 18195 18222 18241 18360 18375 18461 184 65 18511 18632 18686 18670 18683 18715 18787 18799 18816 18832 18844 18848 1887 9 18891 18907 18914 18968 18990 19014 19037 1904 19047 19120 191 36 19141 19228 19264 19343 19 345 19370 19896 19435 19468 19470 19686 19593 19626 19646 19669 19694 19709 19715 19721 19742 19764 19801 19821 19832 19864 19868 19882 19897 19913 19914 19920 19977 19988 20017 20042 20079 20087 20090 20102 30129 20144 20210 20214 20231 20311 20314 20319 20325 20346 20374 20 3M 20386 20 387 20414 20430 20454 204 6 i 20467 20624 20638 20697 20609 206 34 20646 20699 20815 20825 20869 20871 30875 20892 20907 209 39 20959 6e Klasse 9e lijst No 6707 m z 6797 no 15572 ro z met f 70 no 17416 im z 17476i no 18945 m z 19846 UOiMlM tfMiiHgMI Koopt Uw kli CAREL KROPMAH Ki nwn2 n aouDA MiMiwa HwdallMl 12 Stadsnieuws GOUDA 5 October 1915 Stenografisch Verslag van de llaads zitting van 1 October j l an de zitting van den gemeenteraad op Vrndag jj welke 4 Sur duurde zal het stenografisch verslag een zoodanigen omvang hebben dat het ondoenigk is dit bg gedeelten in dit blad op te nemen daar het dan wel eenige weken zou duren eer dit verslag zou zyn afgeplaatst Wg zgn daarom besloten dit volledige verslag waarbg ook de daarbij behoorencje stukken worden opgenomen voor onze abonné s verkrggbaar te stellen k 10 cent per ex indien de opgaaf daarvan ons vit it Zaterdag a 8 bereikt Het verslag zal dan aan de aanvragers terstond na gereed zijn worden beoorgd Benoeming De beraH 1 Bitter onderwijzer aan de Tweede Burgerschool voorjongens alhier is benoemd tot hoofd van School no 20 te Arnhem Oe heer Bitter stond als no 3 op de voordracht Doot Scheikunde Te utrecht slaa gde gisteren van het doet examen scheikunde de heer 0 J Kruisheer alhier Veiling Notaris N F Cambier van Nooten De uitslag van de veiling gisterenavond door notaris N F Cambier van Nooten gebonden is aldus No 1 Huis van der Hegdenstraat Door de stagnatie van de maildienst war Engeland gedurende de laatste dagen is nog niet precies bekend welke lag de uftwiaseling plaats heeft Verdronken Men mridt ons uit LEIDEN Bg Hoofddorp zgn gisteren in de Genievaart een man en een vrouw verdronken de 24 jarige Q Slootweg en de 25 jarige N Verdeu d Beide zgn van Hazerswonde afkomstig Zg waren 5 maanden gehuwd De man had in de lyn geloopen en de vrouw aan bet roer gestaan Niemand heeft bet ongeval gezien MAUKIBKUICHTEJS Codp Tulnienvereeniging Oouda en Omstreken te Oouda au Diusdog j Oct op de lloutmaiisgracht AmlijMB p lüO 1 0 80 1 2 26 Priu en l oouen p pd ty 11 ct Slamiiotmeu p Jld Jji i ct Trosoouuijei p pd bii cl Snijboooen ic soort p pd 8 cl id Ie p lUlkl I J j l lll ld 2e soort p pd 3 K cl l i onkbuonen p pd 3 i cl Uuilftche spekbüoueu p pd 1 cl Uoperwlen p pd 13J i cl ivouiUüJuniers groene Ie p 100 f 1 76 1176 ld id 2e p 100 t0 30 1 1 ld gele p 100 70 cl Bloeink l Ic soort p St 9 i 14 ct ut Je soort p Hl 2i 7 Ot Boei ekool p 11 f 1 26 Itoode Kool p SI 1 l i i cl Savoye Kool p si i 4 8 cl Witte Kooi p St i A KiVi cl Oroene Koo p st ift i 4 cl Spruitjes p zak 10 42 1 U óö Kroten p lU bos 18 34 ct Wol loleu p lUO bos 11 25 12 76 l osteiciii p mandje 10 ct id p t nuind tU cl ld p 100 lid 13 Prei p lU bos 12 33 cl Radijs p 10 bob 9 cl Kamcnus p 10 bos Jt ct ct p St 3 ct Kropsla p 100 16 M cl spinazie p mandje 3 ct 1 1 p mand 26 37 ct ld p 100 pd 13 26 Uien p 100 pd t 1 95 1 6 70 Zuring p mandje 8 ct Selderij p UI bos 6 13 ct Peterseliep 10 bos 3 16 ct Tomaten Iesoort p IIXI pd 16 85 f8 ld 2esoul t p Klü pd f3 25 f 4 60 Ajipelen 1 pd 2y SJJ ct i Sreu p pd X cl Druiven blauwe p pd I2J 20 cl KIpolwen p 100 17 9618 16 RoUerdamecbe Veemarkt 5 Oct 1915 Aanvoer i 116 paarden 4 veulens 2 ezels 1891 magere runderen 627 vtHtc runderen lü i2 volte en graskalveren 263 nuchtere kalvei n 1 schaap geen varkens 346 biggen 8 bokken Prijzen Vette Koelen Ie kw 198 e kw 192 3e kw f 88 Ossen Ie fl 7 2o 190 Ie f 86 Slieren Ie f92 2u 186 Ie f 80 handel matig Kalveren lo I 106 2o f mï 3e f 76 handel zeer matig Melkkoeien 4 195 f 170 KalfkoBlen I2 26 410 Slieren 1 I IO I 386 Plnkenf 911 I 136 tiraskalveren I 30 f 86 Vaarzen I KKI ri76 WiM kpaardcn f IHO f 100 Slachipaarden 195 11811 Hitten f 80 I 170 Nuchtere kalveren I 8 f 16 l ikkaKoren f 20 432 Higgen 114 I handel redelijk Bot rmarkt Aanvoer 43 8 en 13 16 tnn 162 iiklien van K C I r ijzcii Ie kw f 116 2e f64 8 nu genoteerd Voor stukken van K d 18 6 190 Klerenmarkt Aanvoer 28820 tuks Prijzen Kippencioren 18 26 ftO i lcndcneiercn f 7 36 f 9 26 Oanzehcicico I9 6II liandolBar eiei cn f 8 40 ici 101 stuks Kaasmarkt OUDEWATKR 4 ücl Aangevoerd 74 partijen 3330 nuk wegende nim 16650 K fJ ïoudsclie Icaas ie soort 1 E9 60 id Kwaardere f 61 i 64 id bc aooit I55 158 id met Bijk nierk f 58 164 Alles per 50 K O Mande ylilg Telegrafisch Weerbericht van bet Koninklijk Meteriologisc Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand 774 3 te Hernosand laagste barometerstaod 764 2 to Bodo Verwachting tot den volgenden dag In het noordon zwakke oostelnke tot noordelgke nd zwaar bewolkt weinig of geen regen in het zuiden zwakke tot matige veranderlijke wind betrokken tot zwaar bewolkt waarachgnlgk eenige regen overdag iets zachter rum KuiJJKR stand GOUDA GEBOREN 1 Oct Adrianus Hendrikus Rutgeres ouders A W Lommerae en M B Kenser 2 Cornells ouders J do Visser on O H de Kok OVERLEDEN 2 Oct Johannes Verhart 13 j 3 Grietje van Wgngaarden 22 j